Goudsche Courant, vrijdag 24 april 1903

beschikbaar te stellen voor sociaal democratische vergaderingen doch de burgemeester heelt verklaard tegen dat besluit te bevoegder plaatse te zullen opponeeren V t Dnitsche havens zijn in de algeloopen maand vertrokken 2611 Duitschelandverhuizers tegen 2037 in dezelfde maandvan bet vorige jaar en vreemdelingen inMaart 1 1 33 947 waarvan 18 252 over Bremen en 16 696 over Hamburg Aangaande de stral welke den adelborst HUssener voor zijn moord op den artillerist Hartmann wacht wordt gemeld wordt hy schuldig bevonden aan onrechtmatig gebruik van zijn wapen dan kan hy krggen één jaar gevangenisstraf of één jaar vestingstraf doch wegens verwonding met voorbedachten rade van een mindere met doodeiyke gevolg kan hij gevangenisstraf krggen tot minstens drie jaar Terwyi men in Dnitschland nog nietgansch bekomen is van de onderscheiding der Fransche Bepnbliek bereid door Amerika met de zending van een eskader naar Marseille wordt nu gemeld dat de zendingvan het Amerikaansche pantsereskader naarEuropa niet doorgaat daar er slechts drieschepen geschikt zgn voor de transatlantische reis BINNENLAND De miliciens der lichting 1900 worden Vrydag 24 dezer in het genot van onbepaald verlof gesteld zy die in de nabgheid der garnizoenen wonen of op eigen kosten reizen lertrekken reeds Donderdag 23 dezer huiswaarts De miliciens der lichting 1901 zullen naar wg vernemen eerst na het bezoek van H M de Koningin aan Amsterdam in het genot Tan groot verlof worden gesteld De Provinciale Staten van Gelderland hebben tot lid der Eerste Kamer vacatureVan Basten Batenburg gekozen mr A H M VAN BEECKEL oud lid der Tweede Kamer kantonrechter te Ngmegen met 39 van de 63 stemmen De heer jhr van Nispen wethouder te Arnhem verkreeg 12 stemmen De Staatscommissie voor de spoorwegenijuête zal waarschpniyk reeds Vrgdagmiddag door den minister tan waterstaat in zyn departement worden geïnstalleerd De commissie zal hare vergaderingen honden vermoedeiyk in het gebouw van eene dar Kamers der Staten Qeneraal Het is te verwachten dat de commissie hare werkzaamheden zal aanvangen met het maken van een schets of leiddraad welke dan aan de directies der spoorwegmaatschappyen en de vcreenigingen der spoorwegbeambten zal worden rondgezonden met verzoek opgave te doen van getuigen binnen een nader vast te stellen termyn b v van een maand of zes weken Men zal dan hebben af te wachten dat een voldoende en geschikt getnigen personeel byeen is om daarna de eigeniyke enquête aan te vangen Waurschyniyk zal deze dus niet véórden zomer een aanvang nemen en vermoedeiyk duren van het begin van Augustus tot halt September in welken tgd ook de vacanties van verschillende Staatscolleges vallen Is de eigeniyke enquête geëindigd dan hebben wellicht nog eenige naverhooren plaats alvorens de commissie met bare taak gereed is Het is dns te verwachten dat eerst in het najaar het verslag der commissie kan worden uitgebracht Vermoedoiyk zal de geheele enquête in den Haag gehouden worden ofschoon de commissie wel eenige reizen zal moeten doen niet zoozeer om getuigen te hooren als wel om bepaalde toestanden ter plaatse op te nemen Het is vry zeker dat de commissie zich door stenografen zal doen bgstaan overeenkomstig de haar verleende bevoegdheid Het lid der commissie voor de spoorwegenquête dr A M A 1 Ariëns is pastoor te Steenderen Oelderland Toen hy nog kapelaan was in Enschedé is hy by de vroegere urbeids enquête gehoord als getuige voor de afdeeling der staatscommissie die het onderzoek in de Noord oostelgke provinciën leidde en heeft hy als zeer bekend met de arbeidstoestanden der meerendeels katholieke arbeiders in Twente zeer belangrgke diensten aan de toenmalige commissie bewezen Hierin moet de aanleiding te vinden zgn tot zgn benoeming in de thans ingestelde commissie De voorzitter der nieuwe Enquête commissie het oud Kamerlid Mr J D Veegens heeft reeds herhaaldelijk in dorgeiyke comroissiên zitting gehad De eerste maal was zulks het geval in 1882 toen Mr Veegens als giiffier der Kamer zitting nam als secretaris der toen ingestelde enquête commissie I onder voorzitterschap van mr Tak van Poortvliet de tweede maal trad hg op als secretaris der enquête commissie onder presidium van mr Van der Loeff de derde maal als lid der Staatscommissie voor de arbeids enqnête van 1890 en wel voor de afdeeling der NoordOosteiyke provinciën Friesland Oroningen Drenthe Overgsel Oelderland De aan de Enquête commissie toegevoegde secretaris de heer C D Verhoop is een ingenieur die reeds kort na de voltooiing zgner stndiëti in staatsdienst werd geplaatst Hg vervulde eerst het aubt van districtsinspecteur der spoorwegdienste i belast met het toezicht op de spoorwegen met beperkte snelheid in het znidelgk gedeelte des lands en was laatstelgk als zoodanig werkzaam voor het district ter standplaats s Gravenhage voor het westelgk gedeelte van het land Het plan bestaat om gebruik te maken van de bevoegdheid bg de Enquêtewet verleend en aan de Commissie een of meer adjunctsecretarissen toe te voegen De beer Verhoop zal ïn zyne betrekking van districtti inspecteur der spoorwegdiensten geplaatst bg den Baad van Toezicht tgdelgk op nonactiviteit worden gesteld zoolang bg als secretaris der commissie fungeert Reeds is te zyncr vervanging by de spoorwegdiensten een adjunct inspecteur aangewezen Het Vaderland zegt dat de enquêtecommissie voor den dag mag komen dat haar onpartydige samenstelling aanstonds vertrouwen wekken zal Geen enkel harer leden of strikte onpartgdigheid valt van hem te wachten Het zou der regeering natunriyk niet moeilgk zyn gevallen een merkbaar overwicht te geven aan mannen van haar richting zg is voor deze verzoeking niet bezweken en beeft zelfs voor den schyn van partgdigheid zich gehoed Niettemin zullen waarschgniyk enkele aanmerkingen worden gehoord waarom het werklieden waarom het technischelement niet mee deze commissie mocht samenstellen Wat de eerste bedenking aangaat zg is van gewicht maar mon vergete niet dat hot thans moeiiyk zon zgn gevallen een werkman te vinden die ën by zyn klassegenooten ën bg het groote publiek met voldoende gezag genoegzamen indruk van onpartydigheid verbond en men verlieze ook niet uit het oog dat zell werkraan zgn geen verMschte is voor kennis en begrip van werkmanstoestandeu Dat het technisch element in de commissie mankeert is zwaarder grief waar l n bg uitstek technisch bedryf als het spoorwegwezen terrein zal zyn van onderzoek Ten deele kunnen echter by de benoeming der adjunct secretarissen de aanspraken der techniek nog tot haar recht komen geiyk dit reeds bg de benoeming van den secretaris geschiedde Gemengde Berichten Biykens het in Het Volk opgenomen verslag van het verhandelde in de vergadering van het sociaal democratisch partgbestunr wil men als er een locaal beschikbaar is het sociaal democratisch congres nu met Pinksteren doen bgeenkomen De heer Schaper heeft een propagandabrochnre geschreven De laatste hand wordt aan de nieuwe Beurs te Amsterdam gelegd o a is men nu bezig aan het voltooien van het uurwerk reeds zyn de uurwyzers op de beide wgzerplateu aangebracht Een definitieve dag voor de opening isnog niet vastgesteld wel spreekt men van 15 Mei doch de datum staat in verband methet bezoek van H M de Koningin aan dehoofdstad Men hoopt nl dat de Koninginbg do plechtige opening tegenwoordig zal wezen Hbid Uit Alkmaar meldt men Door de stakende sigarenmakers wordt bg de verschillende fabrikanten gepost Door een paar stakers is het werk hervat Sigarenmakers uit Kampen naar wg vernemen leden va Patrimoninm en den B K Volksbond zullen plaatsen der stakenden gaan innemen Men meldt uit Utrecht Kenigen tyd geleden deed de vereeniging Door Eendracht Sterk afdeeling te dezer stede van den Bond van Tuinbouwwerklieden het verzoek aan de patroons alhier om Ie het loon vjn bg hen in dienst zgude werklieden welke f 9 verdienen te verhoogen tot f 10 2e het loon van hen die ttiinder dan f 9 verdienen te brengen op f 9 3e den werktijd te stellen van 6 uur s morgens tot 7 uur s avonds in plaats van tot 8 uur s avonds zooals thans 4e voor overwerk en Zondagswerk welke werkzaamheden tot dusverre niet betaald worden een loon te geven van onderscheideniyk 26 en 36 cent per uur Die loonsverhoogingen worden gevraagd voor volwassen knechts onder welke volgens een nader door de vereeniging gegeven verklaring verstaan worden knechts die zelfstandig zonder leiding van den patroon kunnen arbeiden De bloemist patroons hebben dezer dagen in antwoord op deze verzoeken medegedeeld dat zy daarop niet kannen ingaan Naar aanleiding van dit weigerend antwoord der patroons hield vorengenoemde vereeniging Door Eendracht Sterk afdeeling van den Bond van Tuinbouwwerklieden gisteravond alhier in t gebouw De Nyverheid eene buitengewone vergadering waarin besloten werd den loop der beweging in de dagbladen te pnbliceeren en een beroep te doen op de welwillendheid van de clienteele om in t vak verbetering te krggen Verder besloot de vergadering door het publiek steeds op den slechten toestand en de slechte vooruitzichten in het vak te wgzen zooveel mogelgk jongelieden af te houden om zich in het bloemistenvak te laten opleiden In de villa Dédérica te Noordwgk aan Zee h sedert 15 April II geopend een H rstellings Vacantieoord voor Kinderen en Jonge meisjes De inrichting staat onder directie van de dames Joh Mirrer en Joh Aten die beiden verbonden zgn geweest aan het Kinderziekenhuis te Loosduinen In het prospectus dat ons toegezonden word worden de veorwaarden medegedeeld terwyi verscheidene hoeren en dames in verschillende plaatsen van ons land woonachtig genegen zgn tot het geven van inlichtingen Er biykt nader geen vervolging tegen van Emmenes te zgn ingesteld maar nog alleen te zyn geverbaliseerd en zeer onwaarschytilgk minstens is t dat nu op grond van het nieuwe art 284 van het Strafwetboek een vervolging zon ingesteld worden Immers dat artikel bedreigt straf tegen lem die door eenige teitelgkheid ol door de bedreiging daarmede wederrechtelgk een ander tot iets d ingt Het spreekt vanzelf dat die feiteiykheid in de macht moet liggen van wie er mee dreigt en daar van Emmenes enkel meedeelde dat derdeö een voorwaarde stellen bg welker nietinwilli ging zg den arbeid zouden neerleggen wat ook onder de nienwe strafwet geoorloofd is daar is art 284 inderdaad niet van toepassing op zyn briefje t Is te verwachten dat de officier van justitie er evenzoo over denkt en t verbaal voor kennisgeving zal aannemen Staking B en W van Hilversum of eigeniyk zooals men zien zal alléén de W s hebben aan den raad voorgesteld den ouderwgzer A H Kroes en de onderwgzeres A Slugters te ontslaan omdat zy deelnamen aan de beweging gedurende de stakingsdagen De stemmen staakten echter eergisteren in de raadszitting zoodat het voorstel in een volgende vergadering nogmaals aan de orde komt Het voornaamste dat hun was ten laste gelegd is dat zg een werkdadig aandeel hadden genomen in het overhalen van spoorwegpersoneel tot staking en als leden van het plaatselgk comité van verweer hadden meegewerkt om de totstandkoming der Stakingswetten te verhinderen Verscheiden adressen waren bg den Raad ingediend om op het voorstel van B en W niet in te gaan van de beide personen zelven van het hoofdbestuur van den Bond van Ned Onderwyzers van de afd Hilversum van dien bond van ds Pekema predikant by de Doopsgezinde gemeente yan ouders van schoolkinderen van hun collega s en van den heer Bek hoofd der school waaraan de heer Kroes werkzaam is waarin op diens goed gedrag en gvor werd gewezen Nadat de heer Dels verontwaardiging had uitgesproken over t voorstel van B en W wees de heer Nieuwenhnyzen op t ernstige der zaak hg vond het beleedigend voor den onderwgzersstand wanneer gezegd werd dat beiden niet toerekenbaar hadden gehandeld zg wisten volkomen wat zg deden en daar zg menigeen hebben verleid moeten zy z i gestraft worden De wethouder Wüstenhoff las een ingebonden stuk voor van den heer K in de Hilvers Ct waarin deze beloogde dat een gezag dat niet strikt ecrlgk is en alleen eei gevolg is van toevallige macht berustende op t in dienst hebben van geweldsmiddelen als leger politie jnstitie behoort vervangen te worden en betoogde dat personen die zoo iets schreven uit den gemeentedienst behooren te worden verwyderd Daartegen voerde de heer van der Smit aan dat men van K s vorige standplaats wist wat voor soort man de heer K was voor men hem hier haalde en dat de autoriteiten hem stil lieten begaan zonder hem te waarschuwen De heer Wynaendts meende dat de soI cialistische onderwgzers liever uit het Apen baar lager onderwys moesten gaad maar volgens de wet is het nu gedane niet strafbaar en daarom zou hy togen t voorstel stemmee Rn de heer Bruist wil het aantal slachtoffers der staking niet vermeerderen en zou daarom eveneens tegenstemmen De voorzitter raadde ten slotte ook aan het voorstel van p en W niet aan te nemen omdat ook z i de straf te zwaar zog zgn Uit Amsterdam meldt men Gisterochtend is de milicien Zwart van het 5e regiment infanterie door eigen schuld overreden door den snelgoederentrein die te 6 40 uit de richting Rotterdam hier binnenkwam Zwart had dienst op het baanvak Singelgracht Eenhoornsluis en liep door eene onbegrgpelgke onvoorzichtigheid over de rails toen de locomotief vlak bg hem was De ongelukkige kwam met het hoofd onder de wielen De schedel werd verbrgzeld zoodat terstond de dood intrad Het detachement waartoe hy behoorde ligt te Sloterdgk Wg vernemen dat de stationschefs der spoorwegmaatschappgen gemachtigd zjjn tot intrekking der maatregelen hun by geheime instructie voorgeschreven met het oog op de werkstaking van het spoorwegpersoneel Aan do chefa is overgelaten in overleg met de militaire autoriteit de bewaking der stations en omliggende spoorbanen geheel of gedeeltelgk op te heffen N R Ct Bg de Exploitatie Maatscbappg is thans weder de bepaling van kracht waarbg het verleenen van verlof aan het oordeel van den eerstaanwezend ambtenaar is overgelaten Hoe eenvoudige lieden worden beetgenomen De Serawak Gazette verhaalt van een vindingrgk zwendelaar afkomstig van Singapore Deze Inche Itam geheeten bracht geholpen door zgn vrouw het praatje aan den man dat hg het geheim bezat om dollars ryksdaalders uit een byzonder soort aarde te maken De prgs voor het geheim was 26 en voor de aarde 16 dollars De menschen hadden niet anders te doen dan het ruwe materiaal in een boot te doen deze boot te begraven en na drie en dertig dagen weer op te graven dan zou men het vaartuig geheel gevuld met dollars terugvinden Niet minder dan zestien goedgeloovige inlanders van Sarawak stortten hun 40 dollars per persoon in de onderneming Zg waren wel eenigszins teleurgesteld toen Itam berichtte dat hy zich naar Singapore moest begeven voor een dringende zaak en wel met een stoomschip dat juist was aangekomen en dreigden het bestuur op de hoogte van de zaak te siellen maar Itam antwoordde dat indien zy dit deden het bestuur ongetwgfeld niet alleen hem maar hen allen zon gevangen zetten wegens het msflten van valsche mnntstakken en won daarmede het pleit hy kon in vrede vertrekken De politie te New York heeft een groot aantal Siciliaansche mannen gearresteerd die betrokken schynen in de onlangs gebeurde moorden op Italianen te New York Onder hen bevindt zich er een die men voor den aanvoerder van de Maffia in de Vereenigde Staten houdt Dank zy zgn arrestatie heeft de politie verscheidene documenten in handen weten te krggen betreffende deze vereeniging Het behoeft geon twyfel of de Maffia is zeer uitgebreid sedert tien jaren na de troebelen in Louisiana Sedert vier jaren zgn minstens 200000 Sicilianen naar de Vereenigde Staten gegaan en de meesten hunner zgn lid van de Maffia Het bestuur dar vereeniging is in handen van een zestal Italianen en deze verplichten alle leden een som gelds te storten Daar de meeste Sicilianen eenvoudige werklieden zgn en in groepen byeeuwonon is Uet mogelgk aan de Maffia ze te surveilleeren hetgeen anders zeer moeiiyk zou zgn De politie gelooft zelfs dat de patroons die deze Sicilianen tegen zeer lage Iconen gebruiken niet geheel vyandig zgn tegen de handelingen der hoofden van de Maffia Ook in Oostenrgk Hongaryo is het bar weer geweest In het keizerlgk park Schönbrnnn heeft de storm 80 boomen ontworteld De bloesems van de vrnchtboomen in dit park zgn doodgevroren de bloemenstengels zien zwart De vernieling aan telephoonen telegraaf geleidingen Is zeer beduidend In Budapest komen de treinen binnen met zeer aanzienigke vertraging ten gevolge van wind en sneeuwval Het telegraphisch en telephonisch verkeer met Weenen Triest en Finme is gestoord De te veld staande gewassen hebben zeer veel schade geleden Geiykluidende berichten komen uit Zweden Denemarken het Balkan Schiereiland Italië en Griekenland Te Oostburg heeft een ruim SO piAge grgsaard den burgemeester dien hy even alleen wenschte te spreken na een woordenwisseling met zyn wandelstok geslagen Op het gerucht kwam de secretaris toesnellen die den burgervader ontzette De man ging intusschen voort met het uiten van scheldwoorden en moest met geweld uit het gemeentehuis gezet worden Er zal proces verbaal tegen hem worden opgemaakt In een draaimolen op het Marcixplein te Amsterdam heeft een treurig ongeval plaats gehad Toen de molen in vollen gang was brak de yzeren pen van het zoogenaamde mallemolentje Eenige j ingens die er in zaten rolden met molentje en al van den groeten molen af over dejstraat Zg werden echter niet ernstig gekwets t Anders was het met vier kinderen zy geraakten onder het mallemolentje en werden zoo deerlgk gekwest dat zy per brancard naar het gasthuis werden vervoerd De molen moest direct sluiten en een andere draaimolen die er naast stond moest doordat het er te druk werd ook sluiten 1 De vermoorde knaap Winter De particuliere correspondent van de Berl Lok Anz schrgft aan zgn blad het volgende Bg het bezichtigen der plaats waar de beenderen van den vermoorden Winter te Konitz werden gevonden krygt men de gedachte dat twee personen de lichaamsdeelen weggebracht hebben Het is hoogst waarscbgnlgk dat dit vervoer s nachts beeft plaats gehad terwgl de deur welke naar de jongensschool leidt gesloten was De lichaamsdeelen werden in een privaat geworpen en dit kan bezwaarlgk één persoon hebben gedaan daar hy den vier meter hoogen muur moeieiyk met de overbigfselen van den vermoorden knaap zal hebben kunnen beklimmen Een handlanger zal hem hierin behulpzaam zgn geweest Dat de deur van de speelplaats geopend was toen de moordenaar hier verscheen is twgfelachtig Met zekerheid kan worden aangenomen dat de dader die een jaar na de misdaad den mantel van den vermoorde over den muur der meisjesschool wierp dezelfde persoon is die vroeger de lichaamsdeelen in het privaat heeft geworpen Waarschgniyk ontvangen de arbeiders die de beenderen vonden een gedeelte der 26000 Mark welke voor het ontdekken van den moordenaar waren uitgeloofd De Zweedsche gezant te Kopenhagen verliet een dezer dagen een der schonwbnrgen toen een tweetal heeren hem tegen het Igf liepen Zg boden aanstonds liun verontschuldigingen aan en gingen beleefd groetend heen Toen de gezant thuis kwam miste hg zgn portefeuille met 1000 kronen Een treurig ongeval overkwam den heerZacharoff medisch hoogleeroar en directeurvan de Veeartsenyschool te Warschau By de sectie van een aan dolheid gestorvenhond kwetste de professor zich aan eenvinger Hy verwaarloosde het wondje en isnu door de vreeselgke ziekte aangetast zyn toestand is hopeloos Maandagmorgen is een expres trein in volle vaart dicht by Bed House in den staat NewYork geloopen op een stilstaanden goederentrein Vgf reizigers werden gedood tien gewond De materieele schade is zeer belangryk Dat er ook hier te lande bonden bestaan van mannen die wars zyn vm het hnwelyk biykt uit het volgende De sociëteit de Harmonie ft s Hertogeuboêch in de laatste joren sterk achteruitgegaan in ledental en thans op sterven na dood is ongetwyfeld een der oudste sociëteiten in ons land want ze bestaat ongeveer anderhalve eeuw en was vele jaren achtereen in wgden kring als t Zwartmakershof bekend Volgens de trouw bygehouden en dikwyis interessante notulen stelden de leden zich bg de oprichting tevreden met voor gézamenigke rekening eene tonne biers aan te koopen Van dien voorraad dronk ieder zooveel pottekea als hem beliefde gebonden zgnde telkenmale als hy zich bediende een schreefje achter zyn naam op de plank te zetten Was dan de ton leeg zoo betaalde ieder lid zyn aandeel in de comsumtie naar evenredigheid van het aantal schreefjes achter zgn naam op de plank en werd een nieuwe voorraad opgedaan Eigenaardig is het ook dat de leden onderling verplicht waren om bg ziekte van een hunner des nachts by hem te waken indien zulks noodig bleek en gehouden waren elkaar in noot en doot by te staan Deze en meer dergeiyke gebruiken en verplichtingen zgn echter al lang afgeschaft maar tot op den huldigen dag wist het Comité der Vrggezellen hoe ook beperkt zichzelf en evenzoo zQn eigenaardig cMhet te hondhaveD Dit Comité der Vrggezellen inderdaad opgericht door eenige overmoedige leden die zich verbonden hnn leven lang ongehuwd te zullen biyven op boete van aan hun medeleden byaldien zg hun woord braken een anker goeden wgn te tullen schenken wist zich nog altyd staande te honden nieuwe leden te winnen en tot slachtoffers te maken Maar ook dat comité op dit oogenblik nog maar één lid tellende alle andere bezweken getroffen door Amor s pyien is zyn einde naby Toen onlangs een groote Chineesche jonk uit zee Hongkong naderde brindden de opvarenden dankbaar voor de behouden aankomst als offer aan den god der zee het voorgeschreven offerpapier en staken tevens eenig vuurnerk af Enkele vonken daarvan vielen op de matten waarin een deel der lading verpakt was en welhaast stonden de zeilen in vlam De brand werd aangewakkerd door een feilen wind Passagiers en bemanning vochten om een plaats in de sloepen velen werden neergeslagen en vertrapt In de booten ontstond eveneens een woedende strgd de een wierp den ander overboord om zelf plaats te krggen SlechiS twee J Ooten met 30 man konden zich van het brandende schip loswerken Den volgenden morgen werden ntfg 8 man opgevischt De andere 26 menschen meesf vrouwen en kinderen zgn verdronken De brugwachters van de brug over het Heusdeusche kuqaal hebben tgdens een windvlaag een hacheiyfc oogenblik doorgebracht Toen zy voor een stoomboot de brug opendraaiden vloog deze door den hevigen wind met zulk een kracht open dat het gevaarte over de pal sloeg De brug bleef ronddraaien en kreeg een ontzettende vaart Met byna bovenmenschelgke inspanning werd eindeiyk de brug met touwen en haken gevangen en vastgelegd Een uitgestrekte brand heeft gewoed in het Russische gouvernement Woronescb Niet minder dan 278 boerdergen werden in de asch gelegd Dertien menschen kwamen in de vlammen om In Frieslond tegenwoordig veel vraag naar mollen om de huidjes Was gewoonIgk de prgs per stuk een sfiiver nn wordt al 7t cent betaald Een koopman kocht er reeds ver over de 1000 Men zegt dat men de velletjes gebruikt om er hooge hoeden van te maken I Een leidekker uit Luik werkzaam op het dak der kerk te Andenelle had het ongeluk het evenwicht te verliezen en viel van een hoogte van 12 meter naar beneden Iedereen dacht dat de man dood was Eigenaardig genoeg had ht niet het minste letsel opgeloopen Hg voelde alleen wat pyn in de beenen Te Berign is bericht ontvangen dat aan de kust der Oostzee by Neuwasser een Nederlandsch kofschip met man en muis is vergaan De naam van het schip was uit de aangespoelde wrakstukken nog niet op te maken De mannen zangvereeniging Kunst na Arbeid te Delft heeft ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan een nationalen zangwedstrgd voor mannenkoren in vier afdeelingen uitgeschreven te houden in 1904 op 21 22 en 23 Mei Uit het land van Heusden en Altena wordt dd 21 April aan de N R Ct geschreven De boomgaarden die met zooveel knoppen prykten leveren nn een treurigen aanblik daar de helderwitte bloemen nu een roestkleurigen tint hebben aangenomen De vorst heeft dns die bloemen getroffen en hiermede voor een groot deel de hoop van den fruitboer vernietigd Kersen en andere steenvruchten zyn waarschyniyk geheel weg terwyi er voor de vroege peren zelfs de knolperen niet veel hoop meer bestaat F W S en P den H beiden minderjarige jongens uit Delft vervoegden zich Maandagavond 8 uur ten politiebnreele te Dordrecht met verzoek te worden voortgeholpen Aangezien bleek dat zy zonder kennis van de ouders op reis waren gegaan werden zg gistermorgen naar de plaats hunner inwoning teruggebracht Stadsnieuws GOUDA 23 April 1903 De luit kolonel A D Potter van het 4e reg infanterie garnizoens commandant te Delft wiens bevordering tot kolonel elk oogenblik kan afkomen zal in zgn nieuwen rang commando voeren bg het 6e reg infanterie ter standplaats Breda Rechtsaaken Het Hbl deelt mede dat in de zaak tegen den heer F v d Goes die a s Vrgdag Topr de rechtbank te Amsterdam zal worden behandeld o a als getuigen décharge zyn gedagvaard de heeren mr J N van Hall redacteur van De Gids prof mr M W F Treub Jan Veth schilder P L Tak Alb Verwey Kloos Alberdingk Thym Van Deysel Haarlemsche Frans heeft appel aangeteekend tegen het vonnis der rechtbank te Amsterdam waarby hy wegens poging tot moord op den kofflehuishouder Stephenson in de Czaar Peterstraat aldaar veroordeeld werd tot z s jaren gevangenisstraf iMieiiwe Collectie DAMES en HEEREN PARAPI LIES VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA TelevhooH Sa ai Keurs van tiiisterdam Slotkrt 8oy 96V 98 Vrkr aov S l s IV 88 8IV 84 i Vi V ii APRS ifiDllUHU C rt Med W S il i Allo di o dltc 8 dito dito dito 8 HoHa E Obl Oouill 18 1 18 TjaiB lmehrgTiDg 1868 81 S OoSTBMB Obl m papier 1868 8 81 dito io Ei rerlB68 8 PoKTVOAL Obl met coupon 8 dito ticket 8 RoiLAKD Obl Binnenl 1884 i dito OecoDl 1880 4 dito bij Kotht 1 88 4 dito bij Hop 1888 80 4 dito ia oad teoo 1888 8 dito duo dito 1884 8 67V 85 8 ll I04V 80 0 88V 78 415 PAMJB Ferptit cfauld 188 L 4 TuHKBiJ Geiir Gout toen 1890 4 881 lO V 180 es 108 118 818V 66 89V 104V Gee leeuin aeneC I 2diuApr Rp T oblg 188 s MliIco Uli It 8ol 1880 8 7BKKZCBLA Obl on p 1881 4 AVBXTBBDAH Obligation 1886 8 RoTBBDali Stall leeu 1884 8 NsD N Afr H ndelar aaod ArendBb Tab Mtj Certificaten 1 OeliMaataohappy dito A 01 UTpotheekb pandbr 4Vi Cult Mjj der Voratenl aaod i Or Hypotheekb paodbr 4I 1 Nederlandache bank aaod Ked Handalmaaticll dito N W k Pao Hyp b paodbr 8 RotL Hypotheekb pandbr 4t Utr Hypotheekb dito 4V OovTiNB Ooat Hong bank aand R1J8L Hypothflokbank paadb 6 Ahbvka Equt hy potfa paodb 4 Maxw L O Pt LifiD eert 6 fBo Holl IJ 8poor w Mij aand Ug tot Sipl T Bt Spir aand Km Ind Spoorweg m aand Ned 2aid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1881 dito 4Vi talm Spoorwl 1887 89A Eobl 8 ZnidIul Spwmij A H obl 8 POL Waraohau Weenen aaod RoaL Or Ruia Spw Hijd obl 4 Baltiaohe Hito aand 8V 100 816 140 108 i 107 106 86 104 68 64 98 lOlV 104 lOtl 108 lH t U7V 108 Faatowa dito aaod 6 Iwang Dombr dito aand 5 Euiak Ch Alov 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 Ahbuka Cent Pao Sp Hij obl 6 Ohio k North W pr Cv aand dito dito Win 9t Peter obl 7 Denver k Eio 6r Spm oen r a lllinoia Central obl ia goud 4 Loniav fc KaBhvilll Oer r aand Uexico K Spw M 1 Ie byp a 8 Uiaa Kanaaa r 4pGt pref aand N Tork Onlaaio k Weat aand Penn dto Ohio obiig 6 Qn gon Calif Ie hyp in goud 81 Panl Mimi k Slanit obl On Fae Hooflbn obiig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 6 GüfiJ Cao South Chert T aand Vt O Rsllv k Na Ic h d e O Amalerd Omnibm Hij aand D SAHISOM Ontvangen alle NOUVEAUTÉS IN Mantels Costumes Robes en Japonstoffen AH TBKHIOHT H Qonda April 1903 Granen De aaDvoer waren reeda nu merkbaar waardoor de prijaen sich flink kunnen handhaven Tarwe Zeeuwsche 7 50 i 7 00 Minderedito 6 90 a 7 35 Afwijkende 5 85 i 5 75 Polder ƒ 5 60 i 6 15 Rogge Zeeuwsche 515 5 50 Polder 5 li 5 15 Bmtenlandache per 70 kilo 4 50 k 5 Gerst Winter 4 75 i 5 Zomer 4 50 k 4 80 Chevallier 5 15 it 5 75 Haver per heet 3 k 3 50 per 100 Kilo 6 35 k 7 HennepiaadInlandache 7 50 k 7 75 BuitenUnKh 650 a 6 75 Kanariezaad 11 50k 14 Koolzaad ƒ 8 50 a 9 Erwten Kookerwten k f Niet koekende k Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 5 a 6 6o Boonen Bruine boenen 11 50 k ƒ 13 50 Witte boonen Paardeboonen ƒ 6 50 k 6 75 Duiveboooen 6 7s k 7 35 Maia per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 5 50 k 5 70 Foianian k Odessa ƒ 6 25 k ƒ 650 Cinquantine 7 3S k 7 50 VuuARKT Melkvee goede aanvoer handel stug prijzen hoog Vette varkens redelijk aanvoer handel vrijwel ig k 30 ct per half K G Biggen voor Engeland red aanvoer handel flauw 18 k 19 ct pet half K G Magere Biggen goede aanvoer handel stug o 85 k 1 05 per week Vette Schapen en Lammeren geen aanvoer Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 6 k ƒ 10 Fokkalveren 8 k 17 Kaas aangevoerd 55 partijen handel gewoon ie kwal 31 k ƒ aa 50 ade kwal 18 k ƒ 30 Zwaardere Noord Holland che k Boter goede aanvoer handel redelijk Goeboter 1 05 k 1 10 Weiboter 85 k 95 BurEerlilke Stand GEBOREN 20 April Clazina Martina ouders A Sanders en M Klem 21 Gerardus Franciscns onders G F Maasar en G IJzenbaard 22 Mathilda Johanna onders C C Moret en M J Flux Dina Johanna ouders S de Wit en W Pommer OVERLEDEN 21 April T W A Luiten 1 m W de Gunst 5 i GEHUWD 22 April W Kwinkelenberg en F van Eyck F J Boegheim en N G Key J T de Jong en M E Dongelmans A de Wilde en M Verboom AOVERTEiNTIËIN Getrouwd GERRIT PHINCE en ANNETTA MES8CHAERT RoTTKltDAH 23 April 1903 De Heer en Mevrouw PRINCE Hissohairt betuigen hunnen harteiyken dank voor de vele biyken van belangstelling by hun huweiyk ondervonden Telepliooniiet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K U 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ryks Intercommunaalbnrean Op 1 April 1903 140 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT TUiny i Wiadubtlita do gehaele weroM bekend od geroemd OnoTertroffen middat tofjen alle Uorit LoDff Lever ManKElekten eRc Inwendig zoowel all ook uitwendig in l ijna tiUe ziektegevallen tnet goed erolg aai te weadea fx per flttCOB X t per wtt t 1 16 TUirry i Woadinalf bezit eenalanog ongekende geneeikraoli an heilzame werking Maakt meettal elke pijnlek n geTaarrolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een U Mir Oud VOor OIifeneeitli k r ondea l eenrezwel en onlan B oen bijna 28 ur kUlkerlUoeD feneseu Brengt genezing en Terzaohting der pijnen bij wouden ontstekingen enz ran allerlei aard PiiJB per pot f 150 per post f 1 60 Ceatraal Depot voor Nederland Apotheker BENRl SANDEUS Rokin 8 Amsterdam Wmt geen depot ïi bestellB men dir et un i dieSehatunipQthBlM dw A THIKKRY in Fre bet KoMUek Oetteneicli GtlicTS protpeetni te oatbiadra k kat CiBtrud l mH tiiiuUr EAlal i