Goudsche Courant, zaterdag 25 april 1903

So 9000 Zaterdag Z6 April 1903 43ste Jaarjj ang mimm mmm iMenws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Alles moet weg Telefoon t9 A DVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berelcend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dec midd 1elor oii ya 89 De j itgave dezer Courant g eschiedt dag el ij lts met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per ost 1 70 Afzonderlijke Nommers VI IF CENTEN Zander Instituut Fluweelen Singel R 724 GOUDA Geneesli Dr J H BAKKER NIEMEL7EB Directr D van DUHREN Beh nd nru0gegr verkrommlnaen ingevallen borat as en o heenen en andere Uchaammisvorm t algem Kwakte eonstivatte Hpieren genr ziekten rf eutnatiëche aandoeningen verstuikingen enz enz Kranken genezen en Zwakken sterk gemaakt Do wonderbare Levenskracht ontdekt door den meest beroemden Docter die alle bekende kwalen geneest HnkvMHlgt gtsnliigu dit U k itua mit mainm IM Bilutm Tfta hBign LwIUJi l U k TUrtlldi sntdikt Dt Medicijnen eijn gratia voor een ieder die zijn naam en adres imend Kn jaren van godultUge studie on delven in oud tijdflcliriftün zoo wol ala in dio vfin do to jjenwoor digen tijd Looft Dr James W Eldd Baltea Block Fort Wayne Ind 8035 ü S A bflkend gonmakt dat hij Dr Jnmei Williim Kidd te wond rbun leveuskrnoUt ontdekt liooft nn dat hy bokwaam ia met do hulp van ijii wondorbaar middol lat aan goen lutdur bukend is en wulke liot TUBultAAt is van Te e jaren studie in hot meken uuur do20 kostbare loveu kratibt um aUo kwalen vim liet inensoholijk ticliaain to genezen Kr ia geen twijfel opKicKtons den ernst des Doeters wunnoor liij deze dingen beweert want do gouoaingOM die hij dagelijks bewwrkt staven de waarheid zijner woorden Zyno theorie op redelijke gronden gebaseerd op de praktijk door hem verkregen in de he handelmg van patiënten gedurende vele jaren Het Vost u niets om dozo wonderbare Levens Krach e Kooalft hij het noemt to probueren wnut hij zend het gratis aan iodure lijder in genoogr uino hoeveelhoid om to overtuigen van de woiiderbaronde gono zendo kracht weshalve gij niels waagt SoramisO van do vermelde genezingen zijn zeer merkwaardig en tenzij voor do vertrouwbare getuigenissen zouden ze bijna geen geloof vindon Lammen hobben fauniio krukken weggeworpen en konden loopou nadat aij twee of drie maal de medioijnen gebruikt hadden Zieken die door hunne geneesheoren waren opgegeven K JQ hersteld en aan Familie en vrienden terug gegeven Uheumntiek zinkens maag hart levernior blaas bloed en huidziekten zijn aIö op ma gisoho yfijze vordwenou Hoofdpyu ruggepyn zonuwaohtigheid tering hoesten vorkoudheul asthma catarrh luohtpij p ziekte on alle koel ongesteldhedcn longen of eenig leveiisorgaim zoo spoedig hörsteUl dlat het niets minder dan oen wonder is Oodeeltolijke beroerte locomotor ataxia waterzucht jicht Jmidmtalng en aunboien zijn spoedig en blyvond goQO on liet uivord hot gansche lieliaam hersteld de zenuwkracht de bloedsomloop en eone volkomen gozondhcvd wordt spoedig vorkregen Vour do Doeter ijn alle liohainon gelijk en komen onder het etToet van zijn wondervolle Loveus ICraehtt Schrijf van daag nog voor do moilicijnen Hot ia Trg voor ieder l der Vermeld waarvan gij genozou wilt zijn en de medleynon wonion u dudelyk franco per post toegezoudeu ONTVANGEN allo soorten SCHOENWEEE in hot Nuord Bmbanlsch Schoen en Laarzeninagazijii KLKIVi EG E 30 tegenover de Kleiwcgsteeg Aanbevelend C SMITS Alle repuatien en aangemeten werk ¥ rlj Giilrée Vrij Entree Spoed 11 naar de Rorle Tiendeweg daar is de GROOTË UITVERKOOP van ScMlderijen Etsen en ScMlderstukken naar bekende meesters Spoed U VrUdag 24 April finale sluiting filliilllng 94 April Barnaiigeiis VADEMECUM Het vcrbrnik van l aileMeeiim neemt met den dag toe Hetwelk niet alleen toe te schrijven is aan de uitmuntende en inderdaad eenige eigenschappen van dit heerlpe mondwater maar tevens ann de omstandigheid dat ratfemetutH een zeer goedkoop mondwater is I oor een cent per dag kan men zich het genot verschaffen vbneen dageiykeche spoeling en gorgeling met Vademecum Een flacon van ƒ I SO duurt ongeveer zes maanden dus dit nienwste XfyKMitB CUB mondwater is het beste en voordeeligstc der werj ld Senige agenten voor GOUDA en BODEOUAFEJI WOLVF Sl € o Gouda IV Vraagt PROEFFLESCHJES tl 20 cents Geen Kinkhoest Geen InHuenxa Koninklijke Om Ifinkhocsl Influenza Itorst en Kpelaandoenin binnen don kortst mogeljken tjjd te doen genezen neemt onniiddelltjk de toevlucht tot de van oud bekende Jbekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst honig Extract M E L I A iK T II E nit de KoninklSke Stoomfabriek DK HOiNINGBLOEM van H N VAN SCHAiK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bj Firm WOLFF Ji Co Westhaven 9S Gouda A LATEXSTEIX KMmgïi 100 Imtda E H VAN MILD Veerstal U 126 te ffo n A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nimwerkerkad IJul A N Ti ZES SEN Sc wonAown J Tn TORKEN Boji op B T WIJK Oudmater A SCHEER Haaiirmht P W Y EDE Oudewater h vi dkk HEMDEN te Rceuaijk P t o SPrfK MoercapeUe D v o STAR Waddimttveen Wed HOLST Waddinqaveen M KOLKMAN Wadilmingeen P A uk GROOT Oudewater T DK JONGH Oudexcatf r J P KASTELEIN PoUliroekerdam O BI EKEB te Ben dup Het groote aantal zenuwkwalen ▼ ftnzoDi rhooraptinar totdeToorftfgaKndekeBtBelcen avaiiapoptezIfl hsruntierosrta to6 troUeerfts DOg steeda alle mlddpltiQ door do mediHotie wetMiichap aanzewond Berat aan dan nieawan tIJd koial d err ton dat liJ doorliet fabruilt ninknn van den eeDVonaiffBtenweg namelijk tanga da bold phyelolodiohp ontdekking ndaaa hoefl die na bonderda proahiamtngan thans over de eeheele werctd verbreidlB en Urwljl alf fi weteniicliappelljka krlngan dn hoogate belangstelling wekt tevsni a M weldaad blijkt te sijn voor de aan ieDQ walen lijdende menaahbeid Deze geneeawiji is nttgevoBden door den weien Offloler van Oeiondhelt Dr Bwnan Weiiamain te Vllahofen en bemstop da on dorvlDdliig opK Isan In aeaa EO Jartge praktijk lM r waaaphlnK van het hvvfd cCDBinKl lier ilRK w iril4 n liinrto gfaehtkte sloffe n l r d hnld nnhld llUk a n h l sennwBcatel nedrji d ltl Het deie geneBawijia werden werkelijk lobmerands raaoltatan vtrkrafaa on aij maakte looveel opgang dat van ees door den nltvluder geeobnvan warkJa OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voorkDmlag en gentilnB blnnea korten tijd reedi de Vle dnib vererhenen Is Dit boekje bevat niet aUetn Tor het pttV liek vnratHanbare verklaringen omtrent bet weaen der menwere tlieraple en da daarmede selfi In wanhopige k vaIIbu vurkregeu uitverfctng maar ook vindt men daarin weteoRohappeliJkê ver hiuidAliiiRen nTtde nivdisehr l lsdt ndieaandeEo goneeeiwljte gewijd ziJn toomede afiobrlft van tal van getoi aolirlften van hooggeplaatate geneeHkundlgqn onder welke P Ééelère Mod dr prefaitor ai ftjpelykllniDlitn Parijl rue Rouaetnonl 0 Sle Bgreuer med dr praktlieirind neeaheer aan het krank ilnnlgen peitloht d Charanlon SanltaUralli Dr Coin Ie Stat in Qraiintann med dr arroad arti taJdhlineee Dr P Feroitler Benaaah er dlraoiour va het hoipitnat la Agnn Sahalnrath Dr Saherlni kaateel Qutenfola BadEivt Oaraai mvd dr ggnaaahsor diriateur dar vane thcra ieuliaohe Inriahting voor lanuwlijdera ta Parlja nta St Hniort 334 Coniu van Asrhanbaeh med dr la Corru Dr Byibaoh arrend arti de Zirknlti Oksi KSbD t It Jttchl mod dr to Waenan Dr C Dongavet te La Farrièra Euro lid vaa dan Conaalt Central d hygleira t de Santé in Frunkrijk en vi le iiiideieu Ann allPTi wl r Bennwg Ntei mc r af minder MHitKedaan U of a n xoseuaaDBde innaebllifhefd Il4il n waarvan do kenteekenen ayn ohraniaoha hoofdplln mluralna iDheta hoor Ipijn bloedanrirai B arofftt prjkkalbaarhBid Belaagdttt d alapatoBilield llolia al4ka earaat n enbatiagalllka te itand verder alte cieken die door beroerte getrofftan weidea aaBOgU dei aan de gevolgen daarvut tooali varlaHmiagen onverMegan tot apreksn iwara tongvalnceunjk tllkhiB itt rbal dar gewHchtennetveortdurende pl n riaataalllka kmbUi vvriwekking van Mkeegaib au al die reeda onder geneeakandlgo behandeling geweeat zijn maar door de bekoide mtildelaB alt wtbondlngBea ra koadwatarkanr wrijven elfofrlaeeren atoomlool of zeabaden tean geneilttg of lailging taonnar kwaal gevonden hebbeu en ten alotte liJ die vr ea reTAclen vaar berocrUt uütoe redaa hebben wegena vnrechijnaeten ala neh aanhoudend angaUg vealae vardoowlna la bat fc iN li ardalJB met daliiltsutd HlkharlnBanan donkar wordtn voerde oegee drahkaade plja onder al vttrliBeN Balilagla dBaorafl lietvoBen van kriebellng In en het liepen van handen en voetan aan at desa dri oatüorlln saKawlUdaa ala ook aan enge m la lijdende aan bleefctMht en kraehtelDoekelfl MR to gaaondo lelft aan Jonga laraenan die veel met bet hoord werken eii geeatelljke reactie wllloa ToorkomMt wordt dringend aangoradan leb het boven vermelde werkje aan te BCbatTeo hetwelk op aasTraf h Btolaaa ea fraaeo var ondon wordt door ABiaterdaaa door H CLRRAV dl Co elllnwer 4S Rattardam PK van HANTRV KOLPP Apottaek r Korte Hoofiteeg L j liOBRV dt l OKTOV Onde aclit bg de Qaardbmg F U Vtraeht Op de tonnte bvgienDlaüh medtelnale ti ntoonatelllogTa de l r door de ye4ia be Jnrl aa t d WMvr rr n fittdailt hrkrei WalaaMamii eoho Geaeat ADYERTENTIÜÏf in aUe Couranten worden aang enomen door het idverleiitlc Bureaii van A BKIi RMAN ZOON Vraagt bij Vwen Boekhandelaar eetProefnummer der Nederlandsche uitganvan I f i De hoofdtekst hl WCRELI di halfmaande To riDH r Jk Öksche tijdscliritt lUUItloi Mk bestaat nit de BeMhrijvlng eenet ReUomdeAnrde die de Heer E T Feenstba K ipkk in opdracht der Vennootschap maakt Elk nnmmer is rijk geïllustreerd naar eigen pluitographische opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 30 Ansichtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adres door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arable Perzië Voor en Achter Indië Birma Malacca enz Prija per jaargang f 7 80 ind dg Ansichtkaarten Pe inteekening is te allen tpc opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tp geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem Hoofdprijs ev 00 000 Mk Heobiedehet De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd Vitnoodlging tot deelneming in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 Millioen 306 3S0 Mark gewonnen moeten worden De hooidprijzen van deze voordeelige loterij zijn de volgende namelijk De allerhoogste prijs ia in het gelukkigste geval 600 000 Mark 1 prijs V 40 000 M 4 prijz V 30 000 M 1 Premie v 300 000 M 1 iOI OOOM 20 000 16 000 M 10 000 M S OOO M 3 000 M 8 000 M 1 000 M 600 M 40 1 M 6 1 18 66 103 166 016 11 1028 1 eo uooM 1 to I OOM a premien v 40 003 M 1 Premie v 36 000 M OOM 100 000 M 80 000 M 80 000 M 60 000 M In het geheel bevat deze loterij die uit 7 klassen bestaat 116 000 loten met 5 766 prijzen en 8 premien zoodat bijna op de heUt van alle loten een prijs valt Bijzondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler in staat is gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen in de laatste klasse maar reeds in elke klasse te winnen De allerhoogste prijs der Iste klasse bedraagt in het gelukkigste geval i OdOO Mark stijgt in de e kl tot 6 000 M in de Se tot fiOOOO M in de 4e tot 70 00 M in de f e tot JOliOO M in de 6e tot 00 O M in de 7e en laatste klasse tot 600000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst lie utibetalinr en verzeudliiK van prUzeii geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rechbours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 7 MEI met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland f SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTOAP Verkrijgbaar bgi M PEETER8 Jz N B kh bewijs van eohHeid il paohol en kurk staedi vooi iten van dea naam der Firml P HOPPE Qoada Druk van A BRINKMAN Zn KE NISGËVIKG In richunoen welke gevaar schade o HlNDEa KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDKRS vanGOUDA I Gezien art 8 der HINDFJS WET Doen te wetOB I Dat zij Vergunning hebben verleend aan G H Schuttelaar en zijne rechtverkrijgende tot het oprichten eener koffiebranderij gMreven door een gasmotor van 4 P K in het perctel aan d markt Wijk A No 86 Kadastraal bekend sectie C no 39 Gouda den 24 April 1903 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Uuilciilauüscii Overzichl By de indiening van de begrooting in het Lagerhuis deelde de Ëngelscho minister fiitchie mede dat de nitgaven voor 1903 4 beliepen 143 954 000 p st De raming van de inkomsten op den grondslag Tan de thans bestaande belastingen bedraagt 154 770 000 p st zoodat het vermoedelijk overschot zal zijn 10 814 000 p Bt Dientengevolge stelde de minister voor de inkomstenbelasting te verlagen van £ 1 3 per pond sterling tot 11 sh en de rechten op maïs af te schallen Toejnichingen De verlaging van de inkomstenbelasting zal de opbrengst van deze belasting doen verminderen met acht en een half millioen met de afschaffing van de mais rechten is éen vermindering van inkomsten van twee millioen gemoeid De minister stelde voor den post voor den dienst der nationale schuld vast te stellen op 27 millioen waarvan 6 600 000 beschikbaar zal ziJn voor het amortisatie fonds De heer Ritchie deelde nog mede dat de oorlogsnitgaven voor Znid Afrika en China 217 millioen pond sterling bedragen en de nationale schold 770 778 000 p st beloopt H j hoopte dat de nitgaven voor het leger binnenkort verminderd zonden knnnen worden maar een sterke vloot is een levensvoorwaarde voor Öroot Britannië Gelukkig zeide hfl z n wjj op vriendschappelijken voet met alle buitenlandsche mogendheden De minister wees op de hartelijke betrekkingen met Frankrijk en sprak den wensch uit dat beide volkeren elkander van jaar tot jaar hooger zouden achten en meer zonden eeren Het is dus niet vervolgde de heer Ritchie de navjver van eenige vreemde mogendheid FJÊiiJiLLtiOiX mui EU IAAT 7S sHebben wij ooit getwijfeldaan je hart I éon vroeg de barones Neen dat is het niet wat ons bedroeft I Maar daar jij zeli erkent dat wij je liethebben als een i oon zal t u ook niet verwonderen dat ons op het denkbeeld van je zoo spoedig en zoo geheel onverwachts te moeten zien vertrekken een gevoel van onrust overvalt de heel verklaarbare angst die een liefhebbende moeder en een rechtgeaard vader in een dergelijk geval wel moeten ondoriinden Het diner was inmiddels atgeloopen en de bedienden waren verdwenen Angelina waarschijnlijk oordeelende dat haar bijzijn hinderlijk zou kunnen wezen bij diq zeer intieme verkhinngen stond op en zeide zich een weinig naar Aline buigend die naast haar zat half duisterend Ik ga naar mijn kamer een paar brieven schrijven Ik ga met u mee al ik mag antwoordde Aline eveneens fluisterend alaot zij slechts op een dergelijk teeken had gewacht om zonder dat het al te veel in toog liep haar ouders met haar neet alleen te laten De twee jonge dames gingen heel stil weg en die ons noodzaakt gestadig meer voor onze vloot nit te geven maar zoolang anderen faun vloten sterker maken moeten wg do onze ook vergrooten Intusschen zgn er aanduidingen dat enkelen van onze buren een stilstand wenschen te brengen in de uitgaven voor de vloot als zy daartoe overgaan zullen wg loy ial hun voorbeeld volgen V Dinsdag a s zal de lersche LandBill in tweede lezing door het Lagerhuis in behandeling worden genomen Het debat zal naar men denkt drie dagen in beslag nemen Vrgdag zullen de landheeren te Dublin een conventie houden om de bill te bespreken Hoewel zg zich eerst hevig hadden verzet tegen het denkbeeld van het honden eener conferentie tusschen vertegenwoordigers en pachters gelgk verleden zomer bgeenkwam zgn zy thans één en al lof over het wetsontwerp dat er een uitvloeisel van is Toch meenen zg dat de hill in zgn tegenwoordigen vorm dringend amendeering behoeft De heer T W Russell zeide Dinsdag te Manchester het wooid voerende dat de bill niet alleen de kiem in zich droeg van een oplossing maar ook een schoone belofte van een oplossing Hg was er van overtuigd dat zeven achtsten van de landheeren er gehroik van zonden maken Hg wist dat de pachters er maar al te tuk op waren het land in eigendom te kr en en het werkeiyke groote bezwaar zou wezen hen te beletten er te veel geld voor te geven Het land tot eiken prgs 1 zou hnn lens zgn De Duitsche Rgksdag heeft het nieUA 1 kiesreglement door graaf Yon Bülow voorgesteld in een zitting afgehandeld en aan I genomen 1 Er waren vele leden die gaarne verbete ringen hadden voorgesteld zg kwamen naa zg verklaarden daarvan echter terug omda zg door amendementen het lot van de voor 1 dracht niet in gevaar wilden gebracht zien Slechts een voorstel van baron Yon Hoden I berg om to bepalen dat de stembus ge sloten moot zgn en de biljetten door een opening in het deksel moeten worden gesto ken werd aangenomen Een der sociaal democraten maakte eenopmerking over den naam closet wet die 1 naar hg meende een minachtende bedoelinghad De president graaf Ballestrem achttezich onder algemeene vroolgkheid verplicUer op te wgzen dat die naam afkomstig ivan de Australische kieswet waarin van een I closed room gesproken wordt en dus niet 1 beleedigend is niemand deed alsof hij iets bemerkte van de heel natuurlijke aftocht die onder de gegeven omstan digheden alleszins passends was Zoodra de deur achter het tweetal weer dicht was wendde de generaal zich tot zijn aangehuwden neef en wel op den eerlijken en eenigszins ruwen toon waaruit nochtans een werkelijk gevoelde aandoening sprak Ik herhaal je Léon dat je volkomen vrij bent in doen en laten en het komt zelfs niet bij mij op gebruik te willen maken van een gezag dat misschien mijn leettijd maar veel meer nog 1 mijn toegenegenheid voor jou mij zou kunnen verleenen om eenigen invloed op je besluit uit te oefenen Tegenover hen die wij liefhebben moeten wij mijns inziens geen rechten laten gelden maar doen wat onze plicht ia Wie zich man gevoelt is voor zijne eigen daden in de allereerste plaats aan zich zelf verantwoording schuldig en de beste manier om een hart te bederven is daarop altijd gezag te willen uitoefenen wat van den anderen kant allicht tot onderdanigheid tot onderwerping leidt De ware oprechtheid is de oprechtheid die van zelf komt en niet die waartoe men in zeke ren zin gedwongen wordt Ik herhaal u Léon ik laat je geheel vrij 0 ik wist wel hoe edel van hart en jeest u is en hoe uw zedeteer hemelsbreed verschilt me de alledaagsche begrippen op dat punt En daar nu hernam de generaal en zijn stem werd daarbij iets zachter zooals je zelf heet goed weet dat onverwachte besluit om ons zoo gauw te gaan verUten on een beetje leed I D Frankf Ztg is ondanks den wensch om log verbeterin aan te brengen met de aanaeming van dit wetje wel ingenomen omdftt het waarborgen geeft tegen een al te scherp toezicht op den kiezer zooals dat vooral in de Oost Elbische districten werd uitgeoefend Het beste bewijs hiervoor zegt het blad ligt in de houding der conservatieven die zich tegen de voordracht verzetten 1 deze zgn weinig ingenomen met elke poging om de vrijheid der kiezers te waarborgen Maar in plaats van dat open en eeriyk te zeggen doen zg alsof ztj tegen verbetering van het kiesstelsel niets hebben in te brengen maar tegen dit voorstel zün omdat het niet genoeg waarborgen biedt on in de toepassing met moeilijkheden zal gepaard gaan Na de ondervinding met deze wijze van verkiezen in Baden en Wlirtemberf opgedaan konden die bezwaren der ooBservatieven gemakkelijk worden weerlegd En graaf Posadowsky zeide terecht Wie publieke stemming wenscht moet dat openlgk voorstellen maar niet de Regeering aanvallen wanneer zg de bedoeling der kieswet uitvoert door het geheim der stemming beter te waarborgen De wijze waarop de conservatieven tegen de kieswet optreden toont weinig van den moed en manhaftigheid die zg van de kiezers verlangen om openlijk voor hnn meening te durven uitkomen I De Hongnarsche regeering heeft den haar door de Onafhankelgkheidsparttj toegeworpen handschoen opgeraapt en besloten met de meerderheid in de Kamer den strgd tegen de obstructie der Koss ith mannen tot het uiterste te strgden Graaf Apponyi blgft het regeeringsvaandel getrouw en tevens voorzitter der Kamer ook als de toestand intreedt dat Hongargo zonder wettelgk goedgekeurde begrooting wordt geregeerd Alle bizonderheden n mogelgkbedeo van zulk een toestand ziin door Szell en Apponyi samen besproken en zg zgn het over de te volgen gedragsljn volkomen eens geworden Alles wat hg de vorige begrooling was vastgesteld hlgft van kracht de regeering betaalt door alsof de begrooting van dit jaar was goedgekeurd met nitzondering van niet geregeld in de begrooting voorkomende posten maar die tgdens de debatten hadden ter sprake kunnen komen zooals uitgaven krachtens de kolonisatiewet traktementsverhooging voor de ambtenaren enz Het is voor Szell te vreezen dat door deze oplossing de toch al zoo machtige aanhang der Onaf bankelgkheidsparty by de eerst veroorzaakt moet ik wel tot de slot som komen dat ge voor dat besluit ernstige redenen hebt en dat het niet zoo maar een opwelling is een gril of omdat je je bij ons verveelt U hebt gelijk oom zeide Leon de Lera zeer ontroerd ik heb daarvoor inderdaad ernstige redenen En kun je die ons niet zeggen f vroeg de barones wel wetend dat den generaal zulk een vraag niet over de Hppen zou komen maar een vrouw laat in den regel het hart spoediger aan het woord dan de ernstige man I on kleurde scheen een oogenblik in tweestrijd en schudde toen langzaam het hootd tik zeg het liever niet tante antwoordde hij eindelijk te meer daar u er toch niets aan doen kunt t Is het eerite geheim dat ik voor u heb Maar dat geheim is niet uitsluiteud het mijne alleen Ik geloof dat ik niet eerlgk zou hande en als ik het niet zorgvuldig bewaarde Later later zult u wel de redenen van mijn handelwijze kennen en ik ben zeker Hij stond op en zag txurtehngi de barones en den generaal met zjjn eerlijke oogen ernstig aan en ik ben zeker dat u mij dan gelgk zult geven en mij vergilfenis zult schenken Over de taiel slak hij mevrouw du Hausaey zijn hand toe die deze met aandoening greep terwijl zij daarbij met vol vertrouwen naar hem opzag zoo toegeefelijk en zoo teeder als slxhta vrouwen oogen dat kunnen doen We hebben je niets te vergeven mijn beste jongen zeide zij daarbij Als je oni eenig leed hebt aangedaan t is jou ook wel aan te zien volgende verkiezingen blgken zal belangrijk vergroot te zgn Volgens berichten uit zekere bron van Sofia door diplomatieke kringen te Weenen ontvangen heeft een omkeer plaats gehad in de openbare meeniog in Bulgarije ten opzichte van Macedonië Deze meemng is het niet de Bulgaarsche regeering eens dat het verkiezelgk r is om zich te voegen naar het verlangen van Oostenryk en Rusland en af te wachten den uitslag van da invoering der hervormingen in ifacedonlS Deze berichten maakten een geruststellenden indruk in diplomatieke kringen Als de sultan van Marokko het erg benauwd krijgt Bcbgnt hg als een soort bolwerk zyn broer voor zich te schuiven Toea da zaken in Jannari slecht stonden werd die broer eensklaps te voorschgn gehaald uit de vergetelheid waarin de sultan zelf hem vroeger steeds gehouden had De broer werd feestelijk door Fez rondgeleid maar toen de sultan weer ceD orervinning behaalde verdween de broer Nn staan de zaken weer erg slecht en ziet I dezelfde broer Molei Mohammed verschijnt ook weer ten tooneele Volgens een telegram aan de Liberal t Madrid is hiJ nl te Fez tot sultan uitgero n Het is echter een stilzwijgende conditie bij M rokknansch nieuws dat het onder alle reserve gegeven wordt want men weet dat de fantasie daar heel sterk werkt Voor curiositeit alleen vermelden we dan ook de bewering dat de pretendent niemand andera zou zgn dan Molei Mohammed zelf in vermomming Een ding staat echter vast nl dat de pretendent door de verovering van de forten bg Melilla een zeer groote macht heeft gekregen Hg zal daar halten de Spaansche grenzen douane stations knnnen vestigen teneinde rechten te heffen van alle goederen die orer Melilla worden ingevoerd De toon van de opstandelingen wordt steeds aonmatigender De Kahielen stammen rondom Tetoean hebhen aan den bevelvoerenden pasja een ultimatum gericht hem vragende de douane beambten van den sultan te ontslaan en die welke door den pretendent zgn aangewezen in hnn plaats te nemen Als hij daaraan gevolg gaf zou Tetoean gespaard blijven Zoo niet dan zou de stad warden aangevallen De pasja heeft geweigerd en een beroep gedaan op alle weerbare mannen ter veriimging der stad hoe jij zelf daaronder lijdt Bovendien wil ik je wel zeegen dat je besluit ons den generaal en mij minder heeft verraat dan je wel denkt Je was al een tijdlang stil en droevig En toen je daarbij niet zooals van ouds uit je zeil naar ons toekwam begrepen wij wel dat het iets moeit zijn waaraan wij niets konden doen Wanneer denk je te vertrekken f vroeg de generaal Over enkele dagen oom na zooveel tijd alsik noodig heb om voor de uitrusting enz te zorgen In plaats evenwel van mij dadelijk teombarkeeren tooi het Oosten zooals e rst hetplan was wanneer ik tegen liet begin van denwinter op reis zou gaan is t nu mijn weosch omden tocht te beginnen met Rusland en van daaraf te zakken naar de Donauprovincien en Constantinopel Als je begint met naar Rusland te gaan zeide de generaal dan geloot ik in de gelegenheid te zijn je t vifblljl aldaar aanmerkelijk te veraangenamen Ik heb zoowel in de hooldplaats als in een paar andere steden enkele kennissen aan wie ik je aanbevelingsbrieven zal meegeven en die zelf hoog genoeg zijn geplaatst om te prgen dat veler deuren je zullen geopend worden Op dit thema werd voortgapraat en zoo bleet het discours wel een uur in die richting voortduren