Goudsche Courant, maandag 27 april 1903

o 9091 Maandag 87 April i903 42ste Jaargang ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telerooa a ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd lelefoon y S3 üe Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN 6PENBASE VMJWILLIGE VÉRROOPING TE REEUWIJK wegens sterfgeval De otarig MONTIJN te Gonda is voornemens om op Maandag X7 Jprü 1003 des voormiddags 11 tiiir in het koWehiis van den heet VAN LEEUWEN aan di Reenwgksche Brug te Beenvp pnbltett te veilen en te verkoopen in ééne zitting I EEN HliS wijk 4 HO 4 met SCHUUR HOOIBERO ERF WEEP BOOMGAARD TUINGROND TEEDAKKEB AANDAM en WATER staande en gelegen aan de Smalle Beede op Nienwenbroek i ouder de Gemeente Eeenffjjk en in gebruik by de weduwe Job ScHOOTiiti te zamen groot 5 Hectaren 78 Aren 55 Centiaren geheel vallende in de voorgenomen droogmakerij der SluipwSkpche plassen Hiet waarborgkapitaal indertijd voor deze peréeelen gestort bedraagt I 1213 20 waarv er eene jaarlljksche waterrente wordt ontfvangen v n 1 30 B3 De perceelen zijn dagelijks behalve Zonen Feestdagen te bezichtigen Breeder bS biljetten Üpeiibare Yerkoopmg TE GOUDA om ooi tant geld ten overstaan ven den Notaris J J A MOSTtJS aldaar op UinêOag I Meubilairo Goederen I zoomede eege groote partjj vers Boliangselpapier Te bezichtigen deags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 6 uren Wf Er kannen nog goederen worden I bijgebracht Zaal CONCOHDIA WESTHAVEN 1 82 H K Le esvereeniging Zondag 96 April des avonds ten 8 nor mm II TEIEFME Invloed op dea stroom door de hersenen en gedachtenoverbrenging IDËOGRAPHIE OF Photographie der G edachte DQOB Le Psycologe ODRAP nit BEADE Spanje Hr ODRAF verkrijgt door den Invloed der gedachten het portret van een persoon onvericbilUg wien een toeschouwer zich denkt Verklaring der Experimenten Voorbeeld van toepassing der Telepathie b het ontdekken vai misdaden Het vinden van een in de zaal fi$ nurlijke misdaad enz Gedachtenoverbrenging van onverschillig wie uit het publiek die zich vrijwillig aanbiedt Teekenen van een Portret op papier van een door iemand uit het publiek gedachtea persoon enz Toegang voor H H Leden en Candidaten vrij Domes der Leden en Candidaten tS ets p p Niet leden en geïntroduceerden iO ets Flaatsbespreken voor HJ Loden tot Zondag des namiddags 5 uur k tO ets Aanbevelend GKEARD PINKSEN Pachter 1 Geen Kinkhoest Geen Influenza ONDIKLURE Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoeningf binnen den kortst mogeljken tjjd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmivenBorst honig Extract M E L I A H T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van eu H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFf A Co Westhaven 198 GouAi 4 i TJBffSTB ff Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 121 te Gouda A BOÜMAN J oor A PINK8E NieuatTkerkadlJul A N tah ZESSEN ScAoonAooen J Tn TOKKEN Bo oop B T WIJK Ouieaalcr A SCHEER Haattrecht P W v EDE Oudewater K va dbi HEIJDEN te Reemmjk P t d SPSK MoercapeUe O r o STAR Waddimieveen Wed A HOLST Waddinmeen M KOLKMAN Waddmingeen P A uü GROOT OudtveaUr Dl JONÜH OudeuaUr J P KASTELEIN PoMreekerdam D BIKKER te Bemchop WAT BETEEEEHT EEK NAAU Bij Naaimachines kaarblijkelijk zéér veel anders zouden niet zpoveel concurrenten van ons gedurig trachten van den Naam S I IsT C3 El I misbruik te maken Wie voornemens is eene Singer Naaimachine te koopen vrage daarom steeds op den man af of de machine van onze firma afkomstig is en late zich niet door een ontwijkend antwoord met een kluitje in t riet sturen Een goede naam beteekent eene goede reputatie en onze goede reputatie is sedert méér dan 50 jaren gebaseerd op onze manier om de Klanten te bedienen en op de uitstekende kwaliteit van onze 3 T a e i aan acla i el e s ISINGER MAATlSCIIAPPIjr The Singer MaonfaisluriDg CoinpiiDy le New York Eeoig üepOt te Gouda Lange Tiendeweg 11 M t E r DlpIoin tn Ootid SfekroamSc apÜaTariatlpl aanuwhool OUINAiAROCHB l n Ur TtratvrklDg na xUlitt of kraambed koorta en bara gcTolgau tRRUQINEUX in li bijmdar Ue n Blotdiabrak Blaakmatll kwaiaa viS Rrlaaaün la i ana VirMiebaar m flicoa 1 90 e 7 L i T cp jCaPlk € o ilaMin Tac arkin l aane naao van naak w rda all l Apt aOt a ll l M W klnikreo wakken an kllerachHla geMellenaeai aan ta fa velen Ma lanaaakraenfïia ilnnk bij ttoomieaen der spijavertaringaorganen en diarrhia ook TO aaijallnjaoenklalDaOnderen Pni per bua t H Kgr 1 70 H KsT 0 9Ck K Kjt O BO i K r 0 90 Melksuiker r JlSJ t t Cbamlaeh tulvara A sthma Cig aretten r J ieaa 6 8öen balw Ctgamta ia TnUoaada t beabtj duig van da bnlfsta aaonllaa van Aathma ato In wsr PRAEPARATEN VAN Tamarinde Bonbons ZlS i s J SS Si£Z Toer kladerea bewijien de Tamarlnda Sonbooa ran KRAXPELIEN 4 HOLM belanjnjfc dieniteo TOOT bat kind bacaarl yk aa da maak aaogeBaam ia Ftiji par dooa a 0 ao D ƒ 0 50 $ fllmiflk Pfl f ille Inneen arkad aU bal BBTB b lamidd 1 jaimmK ra HIICa b J Hoa VarkoudHeld an KaalpVn bal I een aUJmopluaand ao vemcntand nOddel bU liitaaoMndhaid allabiUnil ta Q Saaclijes rariirijibnar Pri ja ƒ CtO per fleacb ja Frufpormln mm UtUnun k HOUl a Zalal Uu AM t ritu nw m Hmt m t tmt w nr rl r W KRAEPEUEN HOLM Hofleveranciers ZEIST ji Sm Patent H 8tollen Hl mug rni Uitunrgutu ciimmi iniBtrin OIIIIM Der grouts BrftUg Mn mum IWe u H SlMm trrunten tut Mm ta nttMm tuen werthlOMn Ifachuhmungen i iebim an tau a da iar maan aM a xAor taa H oU aar iw IM JUtl tit k aelMw t a liK l k Maw mar tal Ki l Warmng 4 Hoofdprijs ieDbiedehel De prgzeDsija Mk jelDkdehani door den Staat gegarandeerd SOO OOO Uitnoodigtng tot deelneming in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 Uillioen 306 3S0 Uark gewonnen moeten worden De hootdprijzen van deze voordeelige loterij zijn de volgende namelijk De allerhoogste prijs is in het gelukkigste geval eOO OOO Mark 1 Premie v SOO OOO M 1 00 000 M 1 80 000 M 1 SO 000 M 8 premien v 40 000 M 1 Premie ï B OOO M S s It BS lOS 156 616 U lOit 30 OOM 100 000 M 80 000 M 60 000 M tO OOO M 1 prijs V 40 eoOM 4 prijs V 80 000 M 80 000 M 16 000 M 10 000 M 5 000 M 3 000 M S OOO M 1 000 M 600 M 400 M In het geheel bevat deze loterij die uit 7 Wassen bestaat US OOO loten met B57S5 prijzen en B premien soodat bijna op de hcüt van alle loten een prijs valt Bijzondere attentie verdient de aanmerkeJijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler in staat is gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen in de laatste klasse maar reeds in elke klasse te winnen De allerhoogste prijs der 1ste klasse bedraagt in het gelukkigste geval 0000 Mark stijgt in de e kl tot 6 OOG M in de Se tot 0000 M in de 4e tot 70 00 M in de fe tot 80100 M in de 6e tot 900 O M in de 7e en laatste klasse tot 600000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 60 een halt origineel lot slechts Guld 1 76 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 Oe inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het ofHcieele trekkingsplan voonien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage atis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de otücieele trekkingslijst De ultbetallnfc en verzendlnK van prQzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 7 MEI met vertrouwen tot Samuel Ueclischer Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland In het Verlichting Uagazijn ff De Avoiidsler Dubb Buurt Telefn 117 ziju steeds voorradig de nieuwe modellen dasornamenten ea fraaie Ballons Degelijke GA SFORNÜIZEN en COMFOREN Zuinige branders Volledig adres voor Qasgloeilichtbenoodigdheden ENZ ENZ Aanbevelend M IM VAi LOON Aanlegger Tan Qas en Waterleiding Zenuw en Maaglijders wordt Bit overtuiging als een wetkelpe hulp in den nood het boek Rsieic5Lgre er aaubeTolen Na ontvangst ran adres per briefkaart or Jt dit boekje Iranco per poat toegezonden door BtOK OEL S Boekh Zaltbommel Bekroond Tipütonn itelUngSohoonmakory s Hag Aag 1896 W i ldb oemd6 Sohoeti Appr ta tip riB 8 tin na sya da bwle middelcQ Toor het loader moeite kanric portao m lie tfrtrt en e Uaöra aohoanmrk TerLrygiwar iBkaliora b ohowiwark OftlHtiirian DïogMy Um tatU M d op luuuii BD fabriakamerk 6 n A wit W StrdMWH Arahan I Prak van A BRIKKIEAN A Za Gonda BultenlaodBch Overzicbt Engeland heelt een ernstige nederlaag geleden in Somaliland een nederlaag waarbij kolonel Plniikett 10 ollicieren en 174 man gesneuveld ztjn en slechts 37 yaos inlandfaclie soldaten door de vlucht bet leven konden redden Generaal Manning commandant van bet expeditiekorps dat den Moeltah van Somaliland moest bestrijden had verschillende verschillende verkenningstroepen afgezonden in westelijke en noordwestelijke richting Die troepen maakten een groot aantal schapen en runderen bnit en namen eenige inboorlingen gevangen maar zagen weinig van den vijand Op den torngweg ongeveer 40 mijlen westelijk van Galadi waar generaal Manning met duizend man was werd de colonnePlunkett door de inboorlingen aangevallen De Somali s hadden intanterie on cavalerie tot hun beschikking en omsingelden de £ ngelscbö kolonne alle officieren en ulle Sikhs F ngelsch Indische troepen beuevens het grootste deel der Yaos sneuvelden De afdeeling van kolonel Pluiikett was 208 man sterk en voorzien van twee Maximkanonnen die ook in banden van de Somalis gevallen zijn Een andere afdeeling onder bevel van kolonel Cobbe is bjj Uerlogubi eveneens in een zeer hachelijke positie Generaal Man ning heelt versterking uitgezonden om deze afdeeling te ontzetten De Regeering trof het niet gelukkig dat op den begrootingsdag juist het bericht moest komen van deze tweede en niet geringe nederlaag in Somaliland Toen ruim een hall jaar geleden de tiiding kwam van de eerste nederlaag heette het dat de expeditie slecht was voorbereid en men nu wel beter zou oppassen Een balf jaar was men bezig de nieuwe betere expeditie gereed te maken en nu bekomt men een nederlaag nog grooter dan de vorige De Mollab die na de eerste nederlaag den EngelscLen bijnaam van den gekken verloren heeft volgt altijd dezelfde wijze tactiek HiJ valt nooit de versterkte Engelsche kampen aan wgkt stce s terug voor de hoofdmacht maar valt verspreide aldeelingen op gunstig terrein aan met zooveel kracht dat er verwarring ontstaat in de Engelsche gelederen Zeer waarschijnlijk is dat ook nu weer het geval geweest De expeditie bestaat uit bevriende Somali s en Indiërs met een klein gedeelte Engelschen De Somali s heeten onbetrouwbaar en heb ben in elk geval de eigenschap van spoedig FEViLLEiOX mufm 76 Léon legde zijn reisplan bloot en deed dat met een welbespraakthied en met een ijver als iemand die Eich telt wil verdooven Gontran en Octavie gaven hem hun raad en Hier en daar een goeden wenk Het was alsot zij alle drie hun beat deden om de smart to onderdrukken door het denkbeeld der op handen zijnde scheiding ontstaan welk denkbeeld geen hunner nochtans een oogenblik verliet en dat ietg drukkends in de dampkringslucht die hen omringde scheen gebracht te hebben Om tien uur nam Léon afscheid om naar Parijs terug te keertn Hij drukte z n oom de hand en toen litj zgn tante omhelsde voelde hij daarbij de tranen in zijn oogen opwellen Hij spoedde zich voort want hij had eene groote behoelte om alleen en in de frissche lucht le zijn Het was een heerlijke avond en voor dzn tijd van het jaar zeer zacht De hemel had een donkerblauwe kleur bij het zwarte af maar waa bezaaid met tintelende sterren terwijl aan den gezichteinder het flauwe zilverlicht der nieuwe maan reedi op het punt hun heil in de vlucht te zoeken en daarbi sleepen ziJ vermoedelijk de Indiërs mee Het groot verlies aan Engelsche officieren bewijst dat dezen stand hebhen gehouden wat evenwel niet helpt wanneer er een paniek ontstaat Aan het Franscbe ministe V van Oorlog kan nog geen beslissing genoTieti worder omtrent het gevolg lat zn tp evfi zijn ant het verzoek von Dreyfus tot lp bonleii eon enquête naar het bestaan van het valschc bordereau en naar de getuigenis van C ornuski Generaal André is namelijk op reiê in de streek zijner geboorte Bourgogne F en officieuze Havasnota deelt d iiede Het onderzoek naar het in d ii natslen tijd tengevolge van Janrès onlhu lHigci druk besproken en beschreven docnmp il kan on zon mit schien zonder Dreyfus brief toch plaats vinden Generaal ndré mag natuurlijk aan ziJn departement elke enquête doen plaats vinden die hiJ noodzakelijk acht maar het is waarschijnlijk dat hij over een enquête op verzoek van Dreyfus eerst met zjjn collega s zal raadplegen Mocht zi doen uitkomen dat het valschebordeTCnu inderdaad bestaat zooals bijna niet betwijfeld kan worden en dat daarvan op onwettige yze tijdens het proces to Rennes is gebruik gemaakt dan bestaat het fait nouveau ep welks grond de revisie volgen kan Dreyfus kansen op de billijke rehabilitatie staan op het oogenblik zoo gunstig mogelijk Loew de voorzitter der Kamer van Strafzaken van het Hof van Cassatie die de eerste revisie bewerkstelligde beeft weliswaar zijn aanvrage om ontslag ingediend omdat hj toch eerstdaags wegens het bereiken van de leeftijdsgrens zon moeten aftreden maar zijn opvolger Ghambaraud staat bekend als een der onpartijdigste en eerlijkste magistraten die ooit in Frankrijk recht spraken Bovendien zal Dreyfus rehabilitatie niet hetzelfde opzien als in vroegere jaren verwekken De groote belangstelling in zijn zaak de bijna koortsachtige opgewondenheid die i ij veroorzaakte bestaan niet meer Zooals de Ind Beige opmerkt het is om agitatie te voorkomen alleen noodig dat de affaire op gerechtelijk gebied gehouden worde De amnestie beschut de verantwoordelijken voor de helsehe intrige tegen elke straf De gevolgen der revisie die sommige vrienden van generaal Mercier tot lederen prijs wilden voorkomen zijn thans niet meer te duchten De Matin meent zeker te weten dat Dreyfos verzoek om een enquête te doen houden naar stond van te verdwijnen Zooala wij reeds gezegd hebben was het kasteel des TroisChênes omrmgd van een groot park dat zich naar de richting van Parijs vooral het verst uitstrekte Aan de eene zijde grenade de bezitting aan het bosch van Meudon waar zich ook een poort bevond maar aan dèn kant van Parijs was de hoofdingang van hetwelk men na een wandeling van van tien of vijtticn minuten het spoorweg station kon bereiken Om na t verlaten van t kasteel bij den hoofdingang te komen volgde men een breede en lange baan met verscheidene bochten belommerd door hooge kastatijebooraen met zware omgebogen takken die zoo dik waren als gewon boomen en een dicht gewoU vormden reeds geheel bezet met de vroeg ontluikende bladen ja zelfs met witte en zacht roode bloesems Üe in de laan heersohende duisternis was bijna volkomen daar ter weerszijden dichte boschjes waren zoodat men alleen in t midden een voldoend schemerlicht had om den weg te kunnen vinden Langzaam Uep Ltfon de Léra voort met voorover gebogen hoofd en als iemand die zich nu geen dwang meer behoeft op le leggen Ja hij was in gepeins en wel in droef gepeins verzonken hij had werkelijk een Rcheim verdriet en hij govoelde zich meer gebroken dan rerlicht door het besluit dat hij ten ilotte maar genomen had Hij kon zoowat halverwege de lange laan cijn gekomen waar het misschien omdat de weg daar nogal een korte bocht maakte donkezder was dan het valsche bordereau en naar Czernuski s verklaringen door de regeering niet ingewilligd zal worden Zi i zoe het schijnt van oordeel dat zou Dreyfus het nieuwe feit kan prodncoeren waardoor hiJ nietigverklaring van zijn proces van 1899 o de revisie er van verkrijgen kan hij zich tot den minister van Justitie niet tot dien van Oorlog behoort te wenden Een besUssiiig der regeering in dien geest zou in overeenstemming zijn met de door de Kiinjer van Afgevaardigden aangenomen motff om de Dreyfun zaak niet buiten gerechtelijk gebied gebracht te willen zien De Fransohe bisschoppen die zich tot nu toe verzetten tegen de ministerieole beschikkingen zijn die van Quimper Sèez Troyes Pérlgeui Lugon Nevers Rennes Lyon Aii Mar eille Cahors Clermont Partjs Nancy Angers en Versailles De bisschoppen van Digne Sens Eodez Bonrges en Ronaan hebben zich onder vorpen aan de bepalingen De Croix meldt lat de maire van Lourdes namens den Gemee eraad naar den prefect is gegaan om dezen mee te deelen dat de gansche bevolking bü voorbaat protesteert legen eventueele maatregelen die het gouverneraeni zou nemen tegen de basil ek en de grot De Atgemeviiie Raad van Roche sor ïon heelt ten teeken van protest tegen de politiek der regeering alle kredieten verworpen voor de ontvangst van don ministor van landbouw in die stad ter gelegenheid van de laridbouwteutoonstelling De Oostenrijksche Kamer die met Paaschvacant e naar buis was heeft haar eerste vergadering weer geopend onder ongunstige voorteekenen De Tsjechen hebben zich den vrijen tjd ten natte gemaakt om te overleggen met hunne kiezers wat beter zon zjjn eenvoudige oppositie te voeren tegen de regeering of weer met de obstructie te beginnen en zoo de stemming over den Ausgleich te verhinderen totdat de partij Imre eischen ingewilligd krijgst Zooals men weet zijn deze eischen in de eerste plaats de wederinvoering van het Tsjechisch in de administratie van het r k en de oprichting van een Tsjechische hoogeschool in Moraviê De meerderheid van de Kamerclub der Jong Tsjechen heeft waargenomen dat de groote massa der Tsjechische bevolking meer overhelde tot het stelsel van obstructie De hoofden der partjj evenwel Pa ak Herold en Zakzek Kramarz is in Zuiden overal elders toen hij op eens bleef stilstaan en hem een huivering overviel Een zwarte schaduw een donkere gedaante veranerde hem den weg en op t zelfde oogenblik werd hij door een zachte gedempte stem toegesproken Mijnheer de i n Verraat deinsde hij pas terng maar de stem herkennend riep hij uit Mejuffrouw Angel mejuffrouw Vetti I kja antwoordde zij met wat gejaagdheid Hoe vreemd het u ook raag toeschijnen wat ik op dit oogenblik doe en hoe vreemd het ook inderdaad is er zijn van die plichten die ons dwingen kunnen om alle angstvalligheid en eetM overgroote kieschheid ter zijde te stellen wanneer ze moeten volbracht worden in t belang van anderen voor hun geluk Ze sprak met afgebroken woorden xoodat het duidelijk merkbaar was dat de borst op en neer moest gaan en dat het ademhalen moetelijk viel Op eens zweeg zij geheel en al stil Wat wilt ge zeggen juffrouw f vroeg Léon wiens stem zelwr niet minder beefde dan de hare Dit antwoordde het meisje haar groote aan doening met al haar geestkracht onderdrukkend is uw besluit om weg te gaan vast bepaald onwrikbaar i Ja Niettegenstaande het verdriet dat gij zoodoende mijnheer en mevri iw du Haussey veroorzaakt niettegenstaande Ik ga weg hoe eer hoe beter Waarom gaat u weg i hebben een poging gewaagd deze ttrooming tegen te gaan door aan te toonen hoe nutteloos en ondoeltreffend de obstrnctie zoa zjjn tegenover artikel 14 van de Grondwet Zjj voegen er do verzekering bjj dat jj niet zullen aarzelen tot dit middel terug te keeren als de omstandigheden dat mochten eischen Een besluit in dien zin zullen zy onderwerpen aan de goedkeuring van het Congres van Boheemsche Vertranensmïnner dat a s Zondag te Praag gehouden zal worden Van de beslissing van dit Congres zal gnotendeels afhangen met welken gang de parlementaire machine van Oostenryk loopen lal Als eerste toepassing van de bijna onbeperkte Devoegdheden die door den Tsaar aan den Finschen gouverneur generaal BobrikoU ziJn verleend ter fnuiking van hot lijdelijk verzet der Finschen bevolking vinden w vermeld dat graaf Mannirhim directeur vao de HilBingsf tsche llank met nog een er bekend Finsch groot industrieel aanzegging hebben ontvangen Finland binnen aoht dagen te verlaten Ook vinden in den laatsten tijd op groote schaal huiszoekingen plaats terwyi enkele weerspannige ambtenaren tot zware boeten werden veroordeeld Verspreide Berichten Fkiskeuk De president der Republiek is onder stroomenden regen nit Algiers gisteren naar Kabiliê vertrokken onderweg waarheen bjj allerwegen gehuldigd werd doordien de inboorlingen er stellig van overtuigd waren dat hij de directe oorzaak of wel de bewerker was van den malsohen watervloed na langdurige droogte In den avond scheepte de president ileh te Algiers in aan boord van de Jeanne d Arc met bestemming naar Philippeville Alle wevers van de firma Lagorgne teMorville Noorderdepartement ten getalevan 1200 hebben het werk gestaakt onderden eisch van uniform loon waartoe de patroons wel gezind Dn Tnsschen U en 18 April is er in despaarbanken 4 216 178 14 1r ingebracht terwgl do opvraag 8 384 991 59 fr bedroeg das een meer aan terugnemingen van 4 163 813 45 Ir en tnsschen 1 Jan en 20 April van 301 4 millioen ruim Nu heeft president Loubet weer eag fWeet u dat niet Ja ik weet het antwoordde Angelina met eene nog zwakker stem njuitt omdat ik betwist ben ik hier gekomen juiat daarom zeg ik u Biytl Dus riep hij utt haastig op haar toetredend en haar voor zoo ver de duisternis zulki toeliet aanziende met een blik waarin een mengeling van hoop en vrees verborgen was hU zeg u dat u btijren moet mijnheer de Lira omdat ik weg ga Zeker I Wie en wat ben ïk hier ala men alles goed beKhouwt Een vreemdelinge de gouvernante van freule Aline Iedereen heelt u hier even Hei verUaarde Ltfon met een diepe rtero Wat van mijn Kant met eene gelijke liefde beantwoord wordt dat weet u well Geloof toch nooit dat ik niet erkentelijk ben Uaar mijn heengaan zal nituurlijk niet de smart veroorzaken die onafscheidelijk is van uw vertrek van u die hier de zoon van den huize zijt 1 O t ia verkeerd van u manheer de Léra wat u besloten hebt te doen wetend hoc groot de genegenheid is die de generaal en uw tante voor u bezitten wetend welke verwachtingen door hem gekoesterd worden Bij t uitspreken dier laatste woorden was er eene nog grooter trilling in Angelina s stem hoorbaar Ja tis verkeerd t is slecht ging sij voort om zoo de harten te verwonden die van u een beter behandeling hadden verdiend