Goudsche Courant, dinsdag 28 april 1903

Woensdag 29 April 1903 428te Jaargang So 9093 DlieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TdefMn St 4DVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dep midd Telefoon o 89 De Uitgave t ezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomroers VTJF ClfNTEN m DmkrwA BBiNKHAN zn Qonda Adverlentlc Bureaii van A BUii RMAN diZOON Zander Instituut Fluweelen Singel R 724 GOUDA Geneesh Dr J H BAKKER NIEMEIJER Directr D yas DUIIREN Behaod y Bruggegr verkrommingen ingevallen bortt x en o beenen en aaieTeUehaammUvorm algem u akte eonêtivatte pteren genr riekten rheumatiêche aandoeningen verMuikingen enz enz De prijzen rijn door den Staat gegarandeerd Hooidptij üeBbiedebel aoo ooo Mk Uitnoodiging tot deelneming in de kanten van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterlj waarin zeker 11 MiUioen 306 390 Hark gewonnen moeten worden De hootdprijien van dete voordeelige loterij lijn de volgende namelijk De allerhoogste priji ia in het gelukkigste geval eOO OOO Mark 1 prij V 40 000 M 4 prijs V O 000 M SO OOO M 15 000 M 10 000 M i OOOM 8 000 M S OOO M I OOOM 500 M 400 M 5 s 1 55 103 155 eio 14 10 1 Premie v 800 000 M 1 00 000 M 1 0 000 M 1 50 000 M premien v 40 000 M L Premie v 35 000 M 1 80 00 M 100 000 M 0 000 M eo ooo M 50 000 M In hel geheel bevat de c loterij die uit 7 klasKn bestaat 116 000 loten met 6S7B8 prijzen en 8 premien soodat bijna op de helft van alle loten een prijs valt Bijrondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler in sUat i gesteld eene premie niet fis tot nog toe alleen in de laatste klasse maar rcsds in olke klasse te winnen De allerhoogste prijs der Iste klasse bedraagt in het gelukkigste geval 1 0000 Mark tijgt in de e kl tot 61000 M in de Se lot 0000 M in de 4e tot 701 00 M m de 5e lot 0000 M in de 6e lol 00 O M in de 7e en laaute klasse tot 600000 Mark Voor de eerste pr J8trekktng die officieel is vaatgestsld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 60 een hall origineel lot slechts Guld 1 76 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 D inltggelden voor de volgende klassen loowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in hel ofticieele irekkingsplan voonien van hel Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis veriend ledere deelnemer m de loterij ontvangt ongevraagd onmuldellijk na de plaats gehad hebbende trekking do olScieele Irïkkingslijjl kuiibetallng en verzeiidlnK van prQien geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan raen eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk lot 7 MEI met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Bankier en Wiiselkantoor in HAMBURG Duitscbland TUiny i WradMbtliia o do guhoele wereld bükend on geroemd Onovertroffou middel togon alle Borit long lever ilckten ent imvowUg zoowel all ook uitwondig in bijna idle ziektogovallen mat goed evolg aap to wonden PrUS per NaCOU Il per post I 1 15 TUinj i Woadin lf bozit oonalsnog oiigokoudo gonooskrach en hoilzamo working Maakt meestal olke pgalijke n gevaarvolle operatie ohoel ovorbodig Met dozo zalf word oon U iiar oDd ïoor onKenee U k houden beenïeiwel on onlanas oon büna BS laar kaukerlUdcn genezen Brengt genezing en Torzftohting dor pijiion liy wondon ontatokiugo enz tan allerlei a r FrljB per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Dapfit voor Nederland Apothoker HENKI S IJIDERS Rokin 8 Amsterdam Wiar neg l IlU i Wilelli aia aimt lU i U S liatma i itluki 4w THiRBHV m l re ir dt bel Rohilwk 0 terrei li Ollkn pro i it K oMbiiiJm bij bat CalrMl Bd O a r Rtkin S Anstwdam Geen Kirikhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaaudoening binnen den kortst mogelgken tp te doen genezen neemt onmlddellgk de toeTlncht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst honigExtract M E L I A N T n E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK t DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma ff O L Ff 6 Clo Westhaven 19 Oouda A LATEWSTBIN Kleiweaii 100 Oouda E H VAN MILll Veeratal B 128 te Gouda A BOUMAN A i or ecA PINi£8K Nimaerherkad UkI Al N vas ZE88EN Ao mJo ni J Ta TORSEN Boitwp B WIJK Oudtaamr A 8CHEBH Haattrecht P W v EDE Oudewater K V4 iD a HELIDEN te Remaijk P v d 8PBK MoercapelU O v n STAB Waddimneen WedA HOLST Waddingneen M KOLKMAN Waddningeen P A u GROOT OudewaUr D JONGH Oudêteater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benichop Bariiüiiseiis VADEMECUM Het vcrbrnik van Vademeeum neemt met den dag toe Hetwelk niet alleen toe te schrijven is aan de nitmantende en inderdaad eenige eigenschappen van dit Iieerlgke mondwater maar tevens aan de omstandigheid dat Failemeciias ecu zeer goedkoop mondwater is i oor een een $ per dag kan men zich het genot versckalteh van een dagciykscïe spoeling en gorgeling met fademeciim Een flacon van M 80 duurt ongeveer zes maanden dna dit nieuwste ZWfCKMMCUl mondwater is het beste on voordeeligste der wereld Benige agenten voor OOÜOA en BODEOUAFBS WOLVV 6l € o Gouda ftr Vraag t PROEFFLESCHJES è aO cents f w w W M i yw tfi Dwr Geiic ah a1 fenw n ittiiiL vat it AUt Edn Ulploma tn OcMid Belcnxondc PRAEPARATEN VAN Uing t ar UWIIC uj l nd rj X Yolwtmntn jebrtk ar setlml slechle ipMmrlsrlna lenuwhooI dpUn In Yerit rklns na tleku of kraambed koor e h re e olB ÓuiNAIaROCHE RUOIMKUX m hM bij ond r i t cn Bloedj br k Bl kSMhl kwBlao vaa KrlUiehtn l n jd Vtrkrijebinr m Stcoiw t 1 80 n 1 f Jlr l r a aftvo l am r rktnd nttnaamv n i k ord cdlik ln olV L IKCI V V V oorol Yoor kinderen wakken en klIeractltiEt gesttUen teer aan w b elen AU nnMskraeMIn drank bi oornleMn Ier p J verterineJorganen en llarrhét ook ïoor laljdlii jen en kleine kinderen rn petb Kp 1 70 M Kgr 0 90 a M Kjr O Sa Chemlscli Malk ctlSk Or SpMiaal voor Klndtrro Iln la biisaen 1 H Kgr O gO lultara JTieiKaUlKCr iTiJp Q BO Kp ƒ O M T haWe Clgtietta is voldocnda ter beatrije aaavaUoa van Asthma to In dtng vaa d hrrlflta uanUoB nn Althm r Asthma Cigaretten sr JoMJM i Ö BO 1 1Ï ÖÓ Tamarinde Bonbons SJ r i S£S S rJ SK 24Ar voor kinJeren bewijien it Tamarlndt Bonlona an KRAEPELIKf HOLM beltntrijk dieoilm duu di vorm voor bet kind bacrl llk m de nn k aantenaam ii Prije p doosje O BO en ƒ O BO Gtslmialr DacéHlAC lemeen erkend ale het BESTE bolsmiddel K M x Oai miaK r aatlIICa J Hoa VerkondJwld en Kaalp n hai U V een BlUmoploeaend m veraacbtend middel bU ultaanMndk Jm HI a Yerkrij tbaar Triji ƒ 0 0 per esch ja T rr ivr MM nAinLnX a HOUI U lelet KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Buttttfni tttkiRriuni FlklMlU D r i roKMi Erfotg Ma Mun J iiten H s l lt tmnitn htt Antui u IttW r hi09en JfachahmunQtm f taa M tÊtf ihim uutri a Ma tdviTfen H atMm mrmi mm draaC e hr k MUM OmUtuMtiim k Mwi tmr riêtti Irk i Warmng ADYEETMTIM in aUe Couranten worden aangenomen door het Patent H StoUen Eranken genezen en Zwakken sterk g emaaki De wonderbare Iievenakraoht ontdekt door den meest beroemden Doctor die alle bekende kwalen geneest Ibikwuiliia luidipa nl k itiaa mtt vaiiiiM la MuiB via knim MU 1 tiSji vanltlli ntdAL Vt Medicijnen zijn gratig voor een ieder die naam en adrcé tmend Na jaren van geduldige studie en delven inoiida tijdscliriften zoo wel ftla ia dia van deii togonwoor digen i jd hoeft Dr James W Kidd Baltu Bïook Port Wayne Ind 8035 D 8 bekend gemaakt dat hij Dr JuBU William Ktdd te wondarbare levenskracht ontdekt heeft on dut hij bekwaa n is met de hulp van zijn wondorbHar middel dat aan geen ander bekend is en welke hit resultaat is vnn ve o jaren studie in het zoeken aanr deze kostbare levenskracht om alle kwalen van het menscbelijk lichaam te genezen h r is geea twijfel opzioUtens den ernst des Doctors wanneer hij deze dingen beweert want de genezingen die hij dagelgks bewerkt staven do waarheid zijner woorden Zijne theorie ia op redelijke gronden gebaseerd op de praktijk door hem verkregen in do behandeling van patiënten gedurende vole jaren Het kost niets om doze wonderbare iLevens Krach EQoats hij hot noemt to probeeren want hjj zend het gratia aan iedore lijder in genoegzame hoeveelheid om te overtuigen van de wonderbarende genezende kracht weshalve gy nies waagt Soramiga van de vt rmelde genezingen zijn zeer merkwaardig en tenzij voor de vertrouwbaro getuigenissen zouden ze bijna geen geloof vinden Lammen hebben hiiniie krukken weggeworpen en konden loopen nadat zij twee of drio maal de medicijnen gebraikt hadden Zieken die door hunne genoosheoron waron opgegeven zijn hersteld en aan familie on vrienden torug gegeven Eheumatiek zinkens maag hart levernier blaas bloed en Uuidziekton zijn als op magiaoïie wijze verdwenen Hoofdpijn ruggepijn zenuwachtigheid tering hoesten verkoudheid asthma catarrh luohtpijpziekte en alle koel ongestjoldheden longen of oenig levensorgaan zoo spoedig hersteld dat het niets minder dan eon wonder is Gedeeltelijke beroerte locomotor ataxia waterzucht jicht huiduitslag en aaubeion zijn spoedig en blijvend genezen Het zuiverd het gnnsche lichaam hersteld do zenuwkracht de bloedsomloop en eene volkomen gezondheid wordt spoedig verkregen Voor de Doctor zijn alle lichamen gelijk en komen onder het effect van zijn wondervolle iLevens KrachU Schrijf van daag nog voor do medioynen Het il vrij voor iodor lijder Vermeld waarvan gy genezen wilt zijn en de medicijnen worden u dadelijk franco per post toegesonden Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave 4 EVfcRHJ i Tourist De hootdtekst van dit ballmaandeIjjksche tydschrift bestaat nit de 00gohrÜBlng eener ReUomdeAariU die de Heer E T Febxstba Ki ipkb in opdracht der Vennootschap maakt Elk nnmmer is r ft getUimtreerd naar eigen pholtgraphUehe opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ott gereer HO Anulchtkaarten die hem aan eigen of een ander dw r hem op t geven adres door onje reirigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deie uit verschillende plaatsen in AraUSi Penis Vooren Achter IndiB Birma Malacca enz Prij per jaargang f 7 90 incl de tAnm tkaarten De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tjde geleverd Bureau De Wereld Tonri rt Haarlem u HM kaak eB slia4d rkMe on a makktlykaltroMndddalvoocHMM D vooral damea aft KindmolMaaaMnit L UdaAnrKuarvaaC K IHIHr4M V rlla lnll 8tr l4 MiaMI tM r p naam en fatartflkaoMfk VlH f a fcr lnafwiWlrtrt lawa iHi a aafHi 4 Herijk van Matea en Qewichten BURÖEMEESïER en WETHOUDERS viftn GooDA Gelet op het Besluit van Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland van 2 December 1902 no 95 1 Prov Blad no 142 brengen ter kennis der Ingezetenen dezer Demeente dat de HERIJK der MATEN en GEWICHTEN dit jaar zul plaats hebben van 19 Mei tot 22 Juni a s uitgezonderd de Zondagen den Hemelvaartsdag en den 2n Pinksterdag van des voormiddaga 9 tot 12 nnr en des namiddags 1 tot 3 uur in het daartoe ingericht benedenlokaal in het Hooldgebonw van het voormalig Leproos Provcniershuis Gouwe C r o UI dat de letter n in den gewonen schrijf vorm bestemd is tot goodkeuringsmork van Maten en Gewichten zoowel hg den nicuwtn IJk als den Herijk dat voor de verdeeling der werkzaamheden tot bevordering van den geregelden gang van dan Herijk naar volgorde der wijken aan de huizen der IJkplicUtigcn briefjes znllen worden bezorgd houdende opgaaf van den dag en het uur waarop de Maton en Gewichten voor den Herijk kunnen worden aangeboden terwijl zvl die zoodanig briefje niet mochten ontvangen zich tot het bekomen daarvan op de boven aangegeven t dstippeu aan het lokaal van den Herijk kunnen aanmelden wordende beJanghebbenden voorts herinnerd dat ziJ verplicht zijn hunne maton en gewichten behoorlijk schoon en volkomen droog tot het ondergaan van den Herijk aan te bieden dat lengtematen met merkteekenen of aanwijzingen van onwettige of afgeschafte maten moeten woi den afgekeurd en ten allen tyde in beslag genomen kunnen worden dat de onderdeden van het Gram milli gramgewichten uit hoofde der daartoe benoodigde fijne balans uitsluitend aan het IJkkantoor in de standplaats Rotterdam kunnen worden geverifieerd dat men zich biJ de terugontvangst moet overtuigen of de voorwerpen duidelijk met het goedkeuringsmerk of bet afkeuringsmetk zijn gestempeld daar later een beroep op verzuimen die bij den Herijk mochten zijn begaan niet zal ontslaan van rechtsvervolging dat bet gebrniken of voorhanden hebben FEVILLEIOIM mm EN MT 78 0 laat mij uitspreken laat roij u alles zeggen omdat het onvermijdelijk geworden is en de oiQ standigheden er mij toe dwingen Ik mag niet handelen tegen plicht en geweten in Laat mi u alles mogen verklaren wat ik op het hart heb Hebt u dat niet reeds gedaan P Ten volle niet I Nooit eooals l hier wordt vereischt Dfl verklaring tiuschen ons moet beslissend zijn Luister dus zonder mij in dé rede te vallen want ik zelt heb al mijn moed zoo hoog noodig U IS mij gaan liethebben zonder dat ik u door woord ol blik had aanleiding gegeven Ik heb het dadelijk gezien Dadelijk heb ik het gevreesd vant ook ik gevoelde dat ik u ging liethebben dat ik u reeds liefhad Ik kan niet liegen En daar ik tegenover u niet coquet ben geweest niets heb gedaan om u aan te moedigen ot aan te trekken heb ik het recht om openhartig en oprecht te tiin nu er bepaaldelijk een soheïding volgen moet U hebt mij met eerbied uw liefde beleden en mij u htend zocutls ik verdien geacht te worden lubt gü mi met uw liefde ook uw naam van niet met het veraischte goedkeuringsmerk voorziene Maten en Gewichten verboden en strafbaar is dat zij die van deze gelegenheid voor den Hcrp in deze Gemeente geen gebruik gemaakt hebbon hunne Maten en Gewichten tot het ondergaan van den Herijk kunnen aanbieden aan bet IJkkantoor te Rotterdam dos Dinsdags en Vrijdags van elke week des voormiddags van 9 tot 12 uur en des namiddags van 1 tot 3 uur Dientengevolge wordt ieder dien zulks mocht aangaan aangemaand zich bovenstaande gelegenheid voor den Herijk ton nutte te maken ten einde te voorkomen de onaangename gevolgen die by verzuim daarvan voor hem zouden ontstaan Gouda den 27 April 1903 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS Do Secretaris BROUWER Bulteiiiandscli üvurzicbl De door minister Ritchie voor esieHe alsobafflng der graanrecbten heeft bij ïeel conservatieven een slechten indruk gomaiiKl De Invoering van deze belasting was verloden jaar door hen toegejuicht vsnwege het daarby betrokken beginsel Kj vonden lal de grondslagen van het belastingwezen noesten worden verbreed en de ii ir nir van een matig recht op granen achtten ziJ een eersten stap op een goeoen wey i hoeft niet op te worden gewe en dnt z j d e zo dachten niet do ware vrijhanlelaars waren De Times die te dezen opzicute aiei den groep der protectionlsten in bet patlemeoi raedegaat veroordeelt dan ook vrjj schorp wat zij s heeien Ritchie s toegeven aan politieke en verklezingsmotioven noemt De rejee ring had de graanrechten volgens haar moeien behouden en zoo mogelijk opvoeren in plaats van gelp nu hei geval was geweest zich te laten beheerscben door vrees en te luisteren naar het geschreeuw van hen die er belang bij hadden het te doen voorkomen alsof de volksklasse zwaar getroffen door de belasting or over ontstemd was Het blad noemt de begrooting dan ook een verkiezingsbegr oting Merkwaardig is dai het bericht van de atschalüng van de graanrecbten in Canada zeer slecht is opgenomen Het schijnt dat men daar gehoopt had op een vrijstelling van Canada s begunstiging van den Britscheu invoer door het preferentieel tarief Wilde het Canadeesch graan een begnnsti aangeboden Ik heb het aanEoek argeslagen en u gezegd het is onmogelijk Heden herhaal ik u dat en ik wil u daarvan nog beter de beweegre denen doen kennen tis een overmaat van kieschheid en misschien van trotsch die u van t geven van uw jawoord terug houdt viel Léon de Léra haar in do reden Veen t is het gevoel van eerbied dat ik verschuldigd ben aan hen die mij in hun midden hebben opgenomen die dit huis voor mij hebben geopend die in mij hun vertrouwen hebben gesteld het is als u t zoo noemen wilt een rechtmatige fierheid Al ben ik ook arm ik had er misschien in toegestemd uw vrouw te worden hoewel gij rijk zijt en in maatschappelijke positie zoo oneindig veel hooger staat dan zoo n gouvernantetje zonder toekomst Ik heb achting en ja ook liefde genoeg voor u om eigen fijngevoeligheid te dien opzichte het zwijgen op te leggen als er alleen sprake ware van mijn persoon En toch voegde zij er bij op een diepen toon toch zou ik vreeselijk hebben geleden op het denkbeeld dat men mij had kunnen verdenken van lage berekening dat men had kunnen veronderstelten hoe door mij uit hebzucht wa misbruik gemaakt van uw tegenwoordigheid hoe tk een verachtelijke rol had gespeeld om een aanzienlijke plaats in de wereld in te nemen ora rijk te worden De generaal de barones du Haussey hebben mij ontvangen als een vriendin niet als een loontrekkende Juist hun groote genegenheid mijwaart Mto ging ontvangen dan dienden er echter rechten op andere granen te bestaan Nu zy geheel worden afgeschaft is de kans op die begunstiging vervallen Van daar den toorn der Canadeezen Wij hebben vroeger reeds gemeld dnt de Canadeoscho minister van finantiSn gedreigd had met opheffing der pretentie ten gunste van Groot Britannië wanneer dit land niet reciproceorde Zal de bedreiging nu worden ten uitvoer gelegd f Canada is gelijk men weet eon groot graanproducent Het bericht van de nederlaag van kolonel PInnkett in Somaliland heeft in Engeland een verplettorenden indruk gemaakt Want men begint nu in te z en met hoeveel opofferingen aan menschenlevens en geld het doel van dezen veldtocht door waterarme woGSterniJen do vernietiging van den Moellah gepaard zal gaan Daarbij komt dat de veldtocht in Somaliland zich nooit erg in de sympathie van de EngeUcben heeft mogen verheugen Die veldtocht werd het departement van bnitenlandsche zaken zooals lord Lansdowne in het parlement mededeelde opgedrongen door den eeiznchtigen Engelschen resident zooals uit de mededeelingen van lord Lansdowne bleek was bot departement niet of slecht op da hoogte gebonden De Moellah dien men i Kngeland nog steeds den bijnaam de gekke Moellah geeft blijkt niet zoo gek te zjjn als kolonel Swayno zich dat wel voorstelde Hjj hoeft nu reeds t emaal den Engelscben een ontzettende nederlaag toe rebraclit en onaanks hol ontzet van do colonne Cobbe door generaal Manning is de toestand er nog hoogst ernstig Tot ontzaggelijke middelen zal Engeland waarschijnlp de loevluclit moeten nemen om Somalis te onderwerpen In plaats van der Mahdi te achtervolgen in de waterlooze woestenQ hadden de Engelschen beter gedaan ze t de Voss Ztg om hun economische en militaire positie te versterken door den aanleg van een spoorweg naar Harrar in Ab ssynië Zg kunnen op dit punt een lesje nemen van de Franschen die in Djibouti met groote krachtsinspanning een spoorweg naar Harrar aanlegden die zijn voleinding nadert Indien deze verbinding met Abessynië gereed is dan is het Britsche protectoraat in Somaliland welke verdediging tegen don Moellah reeds schatten heeft gekost voor den handel volkomen waardeloog daar deze dan zyn weg over Djibouti nemen zal Reeds nu is de handel over Zeila met het Abessynische Hinterland dalende De waarde legt mij groote verplichting n op en die genegenheid fnag ik niet zeggen die wederzijdsche jgemgi pheid i tou gemaakt hebben dat ik er wemcht in zou hebbei toegestemd uw vrouw te worden 4s ij zeil mij hadden gevraagd uw aanzoek bevestigend te beantwoorden I AiD de Léra maakte een beweging van verwondering Ik meen het zooals ik het zeg hernam Angelina Ik kan sterven al t moet maar ik wil niet leven met een gevo l van schaamte in het hart en ik wil niet ondankbaar zijn Daarom vereer en aanbijd ik u 290 fiep hij uit ondanks al hetgeen ik door u toedoen moet lijden en daarom tfLaat mij voortgaan Er lis nog meer Erbesuat een onoverkomelijke Hmdernis Uwe ouders ik eef hun dien naam omdat zij dien naam verdienen hebben klaarblijkelijk een dioom gekoesterd ik zeg niet het plan gevormd want ze zijD veel t goed en veel te edel om iemand hun meening ot te dringen maar dan toch de hoop gevoedj dat ge eenmaal voor t altaar zoudt treden met uw nicht met die lieve geestige en doch ook zachte Aline die ik lietheb alsol zij een jongere zuit i van mij ware en die t zoo verdient bemind te tarorden Niet alleen is cij mooi en lieftallig maar zij bezit een hart van goud en hij die eenmaal door haar wordt bemind zal met en door haar de beste aller schatten gevoiiden hebben het geluk van een teedere en versltandige vrouw die niet aUeer steunt en vertrouwt op den man harer kease maar ook zeil hem ten stei ln verstrekt hiervan beliep in het jaar 1901 02 nog slechts 276 000 Pond sterling of ongeveer Vt minder dan in het vorige jaar Zeila is van Djibouti dat een prachtige haven heelt slechts 16 K M verwijderd die btven van Djibouti biedt een veilige ankerplaats terwijl in Zeila de schepen op een open rede moeten liggen zoodat bij stormachtig weder het ontschepen met groote moeilijkheden gepaard gaat Het groote gebrek van Engeland dat iteeds te veel hooi op den rork neemt biykt veer duideljik uit deze Somaliland geschiedenii Het laat de voor de hand liggende voordeelen die vaak van reer groote waarde zijn loopen en jaagt roem en lauweren na in een woestenij of een moeras terwijl de bnren de voordeelen plakken Bijna overal waar de magistraten in Frankrijk de door de wet getroffen kloosters en kapellen komen sluiten geeft dat aanleiding tot manifestaties Reeds kwamen er botsingen met de politie voor In Savoio is een vrederechtor ernstig gewond maar over bet algemeen loopt alles tamelijk rustig af Ten minste tooneelen ala die indertijd bij de sebolonsluiting in Breta n bernaalden zich niet Hier en daar ilen ze echter nog wel kornuit Te St Etienne varvacht men ornstigen tegenstand bü het uitzetten der Capnelners Het klooster is ter verdediging versterkt De paters van de Spaansche kapel in de Friedlandstraat te Parijs waren reeds naar België vertrokken maar door do tusschenkomst van den Spaanschen gezant ia toch nog machtiging aan de kapel verleend In Bretagne houdt de bevolking veer bij verschillende kloosters en kapellen de wacht De grot van Lourdes wordt niet gesloten Combes beeft in een onderhond met den Kamerafgevaardigde van dit district gezegddat zü geopend mocht blijven mits de thansdaar olflcieerende geestelijken van ongemachtigde orde Dinnen een bepaalden tijd zoudon zijn vervtCngen door wereldip geestelijken V Het is nn zeker dat de Engelsche Koning die de laatste dagen van Napels nit allerlei korte tochtjes ondernam straks ook een bezoek aan den paus zal brengen als bij In Rome komt De ontmoeting zal op 29 dezer dos middags te vier uur plaats hebben na de groote wapenschouwing over de Italiaansche troepen in het bijzijn van Koning Victor Emanuel Kardinaal Rampolla zal dan de volgende En ik ik zou de laagheid hebben dien droom te vernietigen de harten te wonden van hen die mi hun volle vertrouwen hebben geschonken en op die wijze al de goedheid van dat edel gezin met den zwartsten ondank gaan vergelden Nagenoeg met luide stem had Angeline in hare opgewondenheid die laatste woorden uitgesproken tn duidelijk vïel het te bemerken dat xe zoo rechtstreeks uit haar hart waren opgeweld Niemand heeft mij ooit van een dergelijk plan gesproken stamelde L on de Léra O dat is zeer goed mogelijk mij evenmin I Maar wees wat ik u bidden mag even oprecht als ik het ben geweest Weet ge niet dat het bestaat Hebt ge het niet begrepen of geraden zooals ik het heb gedaan Ik mag het niet geheel en al ontkennen En u zelf heb u niet voor mij te kennen dat zelfde denkbeeld gekoesterd i Kwam het u destijd niet natuurlijk voor Hadt gij t niet aanvaard nagenoeg ala iets dat van zelt sprak en waart ge ilaar nïet volkomen mede tevreden en gelukkis i Jk heb Aline nooit het hot gemaakt Ik heb haar nooit gezegd dat ik haar beminde t Is ooll nog een kind I Niet zulk een kind als u wel denkt En ala zij u liethad i Als alt zij mij liefhad IVfirdt virw tgé