Goudsche Courant, woensdag 29 april 1903

372 Staats loteriJ 4e Klasse Trekking van Dinsdag 28 April No 13741 f 1000 17685 f 400 17142 f 200 7408 12291 1894B 19821 en 2027 ieder f 100 Prgzen van f 65 54 3353 6163 9546 12474 14972 17791 99 87 75 49 12533 80 17801 131 3435 6294 63 35 16019 24 35 53 99 61 69 89 17906 224 57 6307 58 75 15183 64 32 74 32 60 12613 99 71 72 3525 0403 9687 83 15270 89 389 56 14 9793 12723 15394 18014 423 74 65 9819 43 15410 86 26 88 81 48 52 24 91 89 3607 0601 8B 56 15527 18162 662 12 50 9972 64 77 93 82 23 70 10079 12813 15604 18203 618 62 84 81 16 78 85 27 82 6604 10114 38 86 18313 49 3786 6778 10261 72 15735 41 725 88 6827 73 98 46 18442 90 3842 79 84 12900 61 64 831 42 84 10353 26 63 79 41 3947 6928 83 13010 65 18523 957 52 44 10434 23 16832 89 80 4067 49 62 13126 44 18606 1093 4269 7011 10537 72 16916 37 1110 97 29 38 82 60 18748 38 4396 35 68 86 93 18818 58 4414 72 62 13219 16073 18961 1239 15 7135 93 38 16102 74 62 16 42 10657 13446 16 19097 1326 19 64 83 84 16219 19140 32 22 7228 86 13302 32 96 1462 4652 37 10718 6 36 19220 96 74 7338 29 11 46 19300 1501 4621 45 51 20 16316 38 46 4713 55 76 84 39 46 1651 20 7430 10879 92 66 70 82 28 7561 10907 13624 79 19485 1733 71 7762 11002 42 84 89 84 82 64 72 13747 16402 19531 1857 4889 7827 11133 48 38 95 1906 4936 70 9S 13813 16639 19613 2010 46 7956 66 46 68 24 75 49 89 77 66 88 87 79 5015 8180 11282 83 93 19744 2100 93 8201 93 13900 16606 78 23 5129 8324 11412 5 49 89 49 34 67 43 14170 64 19808 2203 92 86 11552 89 16736 41 i 5248 8438 86 14237 46 63 33 56 53 11614 59 16803 79 40 65 8547 63 14844 13 19963 2360 76 57 98 72 96 31 2510 6320 61 11721 77 16927 54 55 5409 8661 41 84 17074 88 96 62 66 11848 14405 17218 20101 2643 54 8758 11908 25 43 20306 54 78 94 33 47 52 58 88 5552 8874 68 93 75 20412 85 85 8949 69 14552 77 36 2739 5646 52 12003 53 17303 61 2866 71 9018 26 14617 18 20505 77 92 19 46 28 37 28 2905 5717 55 48 66 52 72 20 36 9127 53 59 17442 78 33 49 31 72 14743 17526 20640 3038 76 86 12226 98 17619 20707 3165 6959 87 55 14864 57 40 98 29 9372 12379 85 96 94 3226 8t 9429 80 14902 17766 20829 6140 63 12465 4 61 20928 28 gevalUn in de Lnxembnrgbehs Ardennen hier eii daar lag zg 50 centimeters hoog Hev ge regenbnien veroorzaakten overstroom ingen der Senne in de buurt van Brustusschen Maastricht en Maeseyck is Ml as buiten haar oever getreden De toegeb achte schade is aanzienigk sopraan den Haag en de hh Joh Bogmana tenor Amsterdam en Arnold Spoel bas den Haag wy maken belangstellenden attent dat er nog gelegenheid s zich als fonateur op te geven waarvoor men zich kan aanmelden by mej M van Kekem Urabethstraat Ten raadbuize dezer gemeente werd heden aanbesteed Het hardmaken van 170 Meter weg in het plantsoen langs de Kattensingelgracht Eenig inschryver was P Ooms voor f 490 De Zuid Hollandsche Bond van gemeenteambtenaren hield eergisteren alhier een vergadering Uit het verslag over 1902 bleek dat het ledental 179 bedroeg Besloten werd opnieuw een adres te richten aan Gedeputeerde Staten om verhooging van jaarwedden van gemeente secretarissen De bondsstatuten werden gewyzigd en bepaald dat voortaan ook als gewone leden kunnen toetreden ambtenaren ten kantore van gemeenteontvangers mits niet in bgzonderen dienst zgnde Als plaats voor de eerstvolgende algemeene vergadering werd den Haag gekozen De langdurige regens hebben den landbonwers in den lüdplaspolder te Moordrecht gtoote schade berokkend Langs den 2en en 3en tocht staat het grootste gedeelte der landeryen geheel blank zelfs staat een gedeelte van den grintweg onder water In tientallen van jaren is zoo iets niet voorgekomen maand naa Londen gaan om zoo spoedig mogeiyk een contra bezoek te brengen üit Italjë Yertrekt do Koning naar Frankrijk waar bem in de liooldstad een zeer leestelqke ontvangst zal worden bereid Daarvoor worden yverig tocbereidselen gemaakt Den volgenden dag dat is dan Zaterdag Kal hy met president Lonbet een wapenscbonwing te Vincennes en d wedrennen te Longchampif bijwonen De Daitsche keizer zal bi na dadelijk na don koning van Engeland Rome bezoeken De aankomst is bepaald op 2 Mei de Keizer wordt ontvangen roet hetzelfde ceremonieel als koning Kdaard Den 3den Mei is er galadiner ten hove en s avonds weer gala voorstelling in bet Argentina theater Den 4den scbonwing pver de troepen en militair galamaal ten paleizc den 5den bezoek aan het klooster Monta Caasino s avonds bal en verlichting van den Palatijnschen heuvel Den 6den eindeiyk ontbijt by de koningin moeder Uargberita waarna het vertrek volgt Wanneer de keizer naar den Fans zal gaan is nog niet bekend De President der Fransche repnbliek vertoeft nog in Algiers waar men hem overal met geestdrilt begroet Doch straks is het ook met die feestelijke reis gedaan Het Amerikaanscho eskader dat president Tioubet biJ zijn terugkeer te Marseille zal begroeten wordt daan den 29 dezer verwacht Het zal bestasn nit drie groote bodems en een kanonneerboot De Hongtaarsche minister president Szell zelde bij de beraadslaging over roorloopige credieten dat met de stemming over d roorloopige credieten noodig om de staatsmachine aan den gang te bonden geen kwestie van vertrouwen in de regeering gemoeid is Dat vertrouwen kan zich op andere wijze nlten De premier verzet zich tegen het voorstel van de Kossnth partij om geen dwatsdrijverij te plegen tegon de voorloopige credieten indien de regeering in de eerstkomende vier maanden de militaire wet niot in behandeling brengt Dat zou zegt Szell geiyk staan met bet intrekken van die wet Hzell legt dan nit waarom de getalsterkte der lichtingqen verhoogd moet worden Oostenryk HongariJe zegt hy is ver ten achter gebleven bg andere militaire mogendheden ten opzichte der verbetering van de weermiddelen Wy moeten een mogendheid biyven van voldoende gewicht om bondgenootschappen to kunaen sluiten en onze belangen te verdedigen Het is in het belang van Hongaryo en van hot geheele rok dat onze militaire m cht v rslerkt wordt voordat een botsing met de wapenen plaats heeft De meerdere uitgaven zullen overigens rry gering zyn Van de dwarsdryyerj in het parlement sprekende zeide Szell in dezen ernstigen tyd legt myn geweten mij den plicht op het oog gevestigd te honden op onze oude grondwet Indien ik aan het bewind biyf dan zal het niet zyn ter wille van de eer n xA omdat ik hond van de macht Maar de openbare meening verlangt dat ik de grondwet rerdedig en daarom blijf ik myn plicht zal ik vervullen Toejuichingen rechts Verspreide Berichten Frihkrijk Na een kort bezoek aan Oaelma is de president i er Kepubliek te Bona aangekomen an van daar na deelgenomen te hebben tan het banket van den gemeenteraad aan boord van de Jeanne d Arc naar Tunis vertrokken waar hU gister Maandagmorgen verwacht werd Up het kerkhof te Corancez is het graf van do vyf kinderen van Brière eergisteren getooid me een gedenkleekon meldende den grnweiykon moord van de kleinen in den nacht van 21 op 22 April 1901 Er was groote deelheniing van den kant der bevolking Or f en gravin Longai U eikroon prinses Stefauie van Oostenrgk zijn nu alsgraaf en gravin Bodrog voor enkele dagente Farys Ook tegenover den rechter van instructie te Oreüoble Sentis heeft de journalistBesson betoogd verder niet te zullen vertellen aangaande het millioen der Karthuizers in afwachting van zjn oproeping vóórhet Hof va Assises Oeneraal Bmgère heeft dezer dagen tengevolge van meeningsverscbillen metden ministelr van oorlog generaal André ontslag govi aagd als vice president van denoppersten raad van oorlog Het ontslagwerd echtef geweigerd en generaal Brugere beeft tot dusver nog gean beslnit genomen DUITSCHLUID Ttt directie van de Krnppsche inrichtingen te Essen maakt bekend dat allo geruchten aangaande dphcllir g der workliedenpensioonkas der werkliedengrati catièn en der verbruikskortingen boinist zyn alle weldadigheidsinstellingen blgven ongtwijzigd gehandhaafd Prins Heinrich yvert door de daad voorde invoering van alcobolvrÖB dranken bg de marine er komen gebeclontbonderskantines en een loge der Óood Templars is inwording De zeven eererechters in het duel Goldberg Schwarz te Karlsruhe zjn wegeni hulpverleening by eon tweegevecht elktot zes maanden vestingstral veroordeeld Door den krögsraad te Kiel is afwyzend beschikt op hot onbeschaamde verzoek van den marino vaandrig adelborst Hlissener tot oogenblikkeiyke invryheidstelling Hy wordt als passend voor een moordenaar gestreng bewaakt Volgens het Leipz Tagebl heeft dekroonprins van Saksen zyn gescheiden vrouw Louise van Toscane nit eigen middelen eenjaargeld toege8ta n van 30 000 mark on to Lindau is alles reeds gereed voor de biydegebeurtenis een oppasseres een dokter zgnnit Dresden gezonden cn heden komt alsambtenaar van den bnrgerlgken stand eenkoninklgk beambte terwgl het heet dat overdrie weken de oppasseres het kind op koninklgk bevel naar Dresden moet brengen BINNENLAND Zondagmiddag is in den Haag de jaarvergadering gehouden van den Bond van R K Kiesveroenigingen in Zuid Holland Door den voorzitter werd de nagedachtenis herdacht van dr Scbaepman wiens groote verdiensten hg in het licht stelde en voor wiens huldiging door een monument hg warm opwekte Dit de mededeeling bleek dat de goedkeuring van den bisachop was verkregen om een Katholieken dag te houden in deze provincie om de groote uitbreiding die dit plan heeft gekregen kan de uitvoering niet plaats hebben vóór 1905 De rekening en verantwoording van denpenningmeester werd goedgekeurd met eenbatig saldo van f 43 45 Onder luid applaus werd adhaesie verleend aan de motie van vertrouwen in de Regeoring die het bestuur op 5 April namens den Bond gezonden had aan de Ministers van Binnenlandsche Zaken van Waterstaat van Oorlog en Justitie Van of namens die bewindslieden waren dankbetoigingen ingekomen welke werde i voorgelegen Ten slotte werd met algemeene 8 mmen aangenomen het voorstel van de plaatselgke kiesvereeniging Loosduinen daartoe strekkende dat hot bestuur zich in verbinding stelle met bekwame mannen die zich te gewonschter tgd beschikbaar stellen om door hun opwekkend woord de kiezers tot hun plicht aan te sporen Gemengde Berichten Men meldt uit Almelo De werkstaking der opperlieden aan den bouw der school voor M U L O alhier duurt nog steeds voort De timmerlieden hebben geweigerd het werk der stakers te verrichten Twee gemeentearbeiders fungeeren nu als opperlieden In een strooibiljet hebben de stakers den flnanc eelen steun hunner medearbeiders ingeroepen Men meldt uit den Haag Zaterdagavond is aan den Parallelweg ter hoogte van de Ryswgkschestraat een 60jarige vrouw die von een in gang zynde stoomtram der H IJ 8 M wilde stappen onder het tramrgtuig geraakt Na voorloopig door dr V d Hoorn te zyn verbonden ia de vrouw naar het ziekenhui vervoerd alwaar zy in den nacht van Zaterdag op Zondag aan de gevolgen van de verwondingen is overleden Men meldt uit Almelo Aan het financieel overzicht van hèt fonds der Vereeniging tot bevordering van de belangen der werklieden opgericht in 1884 is het volgende ontleend De bydrage van de firma op hoofd B bedroeg in 1901 f 6452 de storting der leden op hoofd A f7362 76 De bezittingen van het fonds bedroegen op het eind van het jaar 1902 f 236 239 55 Het getal leden dat op 31 December 1901 396 bedroeg was op 81 Dec 1902 geklommen tot 452 Het gemiddeld bedrag van het te goed der meerderjarige mannen die van af de oprichting lid van het fonds zgn bedroeg op BI Dec II f 1668 76 Iemand die op 20 jarigen leettgd in dienst der firma komt gemiddeld f 9 per week verdient dus f 23 40 per jaar op hoofd A stort en gemiddeld f 23 bydrage van de firma op hoofd B geniet tal op zyn 65ste jaar in het pensioenfonds een kapitaal hebben verzameld van f 7410 06 Zaterdag en Zondag nacht ia er veel sneeuw de door de spoorwegenquêtecom gehoorde personen worden wanneer goediog verlangen de reis cn verblgftoegbschat die zy mot inachtneming maatschappelgken stand geacht kunvorden werkelgk tel hebben moeten benevens een billgke schadeloosstel r tgdverlies indien zg kunnen geacht nadeel door tgdverlies verlies te geleden de H IJ S M is deswege bepaald dat hoofdambtenareni ambtenaren en Aan missie zy veiti kosten hun van nen uitgeven ling wordeh hebben Doo r de plaats wdar waarheen zy ter zici zg verscl Ie boamb ten voor de reis van bevinden naar die hgning voor de staatsdommissie of den kantoi rechter zyn opgeroejien een plaatS kaart moeten nemen en voor een dergelgke reis een gebruik mogen maken van doorloopecde dienstkaarten of van vrgbiljetten Deze bepaling als do beambte 2e dat aan de beambtijn voor de uren welke zg wegens hun verhoor door de staatsvsie buiten dienst doorbrengen geen loon ial worden uitbetaald is du niet van toepassing een viyen dag heeft De aangekondigde vergndering van de commi nistische koloniob te Bassnra Blaricum en Huizen die eorgisten te Blaricum zou gehouilen worden en waarop de tegenwoortiestand zou worden besproken is niot doorgegaan I Mor kingei onder streek zetten kozen vond het niet noodig deze besprete houden daar verscheidene groepen de kolonisten beslist van plan zgn deze te verlaten en zich elders neer te Een bepaalde streek is nog niet ge U D Naar wg vernemen hebben de directies der sp orwegmaatschappyen van de regecring de m dedoeling ontvangen dat indien perbg een der rgkswerkinrichtingen noodig blijkt zy die door hen ontslagen ziin en niet liehoord hebben tot de leiders aanstokers f opruiiers der stakingen on wier geoverigens niets te w nschen overliet tevens een goede gezondheid genieten in veijband met de aanspraken van anderen voor oen plaatsing in aanmerking zullen kunnen komen N v d D Omtrent bet plan om het garnizoen van Amstordara te versterken vernemen wy dat zoo goed als zeker is dat dit verdubbeld zal wprden Er zullen daarom detachementen van viorschillende regimenten tgdelgkAldaarin gi rnizoen worden gelegd die elkaar aflossen gelgk nu reeds eenige jaren bg het3e ree hnznren gebeurd is N v N Meh meldt uit Haarlem aan de N R Ct Docr den ingenieur van tractie bg de H IJ S den heer Van Swieten zgn gisteren vgf d r ontslagen machinisten ontboden om zich rog eens te verantwoorden over deredenen die hen tot staken noopten Dair die vyf overigens zeer goed bg hun chefs bekend staan bestaat er kans dat zg weer sullen worden aangenomen De laagsche correspondent van doMiddeib Ct m takt melding van de volgende episode nit de geschiedenis van het bekende buitengoed Sorgvliet Zooala bekend is Zorgvliet in halden van een groep bonwspeculanten overg gaan van wie de heer Ooedkoop zeker wel d I kapitaal krachtigste is Hy gaat dan ook o D Zorgvliet waarop in de eerste 7 jaar niet gsboawd mag worden wonon Hiermede vervielen dus de toegangsknarten tot Zorgvliet door den groothertog van Saksen Weimar verleend en stond het aan den eigenaar mr Qsedkoop deze toegangsbewgzen nit te reiken Zoo deed hy ook een kaart aan de Koningin toekoEien die deze atttintio zeer op prys stelde en den zbnder daarvoor persooniyk wenscl Lte te bedanken Aldns geschiedde en de bear Ooedkoop werd in audiëntie door H M ontvangen Ook Prins Hendrik was bg he onderhond tegenwoordig en zooals te begrijpon is werd er druk over Zorgvliet gesproken Het was er zoo mooi en pleizierig zoo aangeraam om te wandelen enz enz Totdat Oil eens de Prins dood lenk zich laat ontval en Maar mgnheer Goedkoop weet tt wal u met Zorgvliet moest doen V moest er niet op gaan bonwen daar is het veel til mooi voor maar u moest het maar als wandelpark aan de stad ten geschenke geven Natnurlgk stokte het gesprek De Koninjin keek den Prins aan en deze den heer C oedkoop voor wien die gedachte zeker gl lednieuw was Maar dat het antwoord bevestigend luidde is wel niet aan te nemen De Nieuwe Rott Ct bespreekt het voorstel t t arondwetsheniening van de negen Vryzinuig democratische Elamerleden dat in Februari is verschenen Het blad acht het onnoodig vooralsnog het voorstel in al zyn onderdeelen te bespreken maar behandelt alleen het vraagstuk van het algemeen kiesrecht waarvan de voors ellers verzekeren dat meer en meer de overtniging wordt gevestigd dat ons volk daarvoor rgp is Daartegen komt de N R Ct op Wy hoorden deze mededeeling met passende aandacht aan maar zyn dan toch zoo vrg van een zich meer en meer in de richting der voorstellers vestigende overtuiging niets te gelooven en evenmin gelooven wS dat de tairyke betoogen der aanhangers van uitcenloopende staatkundige richting de meening hebben doen veld winnen dat ons volk rgp is voor algemeen kiesrecht De kiezers hebben bg de jongste algemeene verkiezingen een besliste meerderheid naar de Tweede Kamer gezonden die van grondwetsherziening om tot algemeen kiesrecht te komen niets weten wil en de latere verkiezingen kunnen moeilgk aangevoerd worden ala be wyzen dal do overtuiging waarop hier een beroep gedaan wordt zich meer en meer vestigt Wanneer echter dag aan dag aan de ingezetenen wien geen kiesrecht is toegekend wordt voorgehouden dat hun daardoor een groot onrecht geschiedt want dat het kiesrecht hntt als Nederlandsche staatsburgers rechtmatig toekomt en de gegoede klasse faun het alleen nit eigenbelang onthoudt dan moet daarvan wel het natnurlgk gevolg zyn dat velen uit dit gehoor die verzekeringen gaarne aanvaarden Waarom zouden zy zich verzetten tegen de toekenning van een recht waarop zy naar de verklaring van deze heeren aanspraak hebben omdat zy er ryp voor zgn Wie verklaart zich zelf voor onryp En dat verlangen naar de toekenning van een recht moet niet weinig versterkt worden indiun tevens wordt verzekerd door den een dat dit algemeen kiesrecht het middel moet zgn om voor de proietariérs het gezag te veroveren en den socinlistischen heilstaat in te voeren door den ander dat dit moet dienen om sociale hervormingen tot stand te brengen van meer beteekenis dan met beperkt kiesrecht zyn te bereiken bervormingen waardoor moot worden aangestuurd op het wegnemen van de maatschappeiyke oorzaken welke tusschun dii leden van het volk ongelijkheid scheppen of versterken ten aanzien van hunne ontwikkelingsvoorwaarden Nemen wg de schoone beloften in aanmerking die alleen door invoering van het algemeen kiesrecht verwezenlgkt zouden kunnen worden dan pleit het ontogenzeggelgk voor het gezond verstand van hen wien de uitoefening van het kiesrecht niet is opgedragen dat door hen daar naar niet algemeener en vuriger wordt verlangd Do tegenwoordige negenmanncu komen ons niet laslig vallen met de prediking van het algemeen kiesrecht als een natunriyk recht van ieder staatsburger Hun standpunt is opportunistisch als het onze We hebben niet te doen met een dogma of een beginsel De algemeene belangstelling in de openbare zaak is ten onzent groot genoeg zeggen zg en de ontwikkeling des volks voldoende gevorderd om algemeen kiesrecht in te voeren Door zoodanige kiesregeling voegen zy et by wordt tevens de grootst mogelgke waarborg verkregen dat inderdaad het belang van allen in het bestuur van land gewest en gemeente behartiging zal vinden Wg betwgfelen sterk het een en ander Konden wg de laatste verzekering aannemen konden wg werkelgk meenen dat algemeen kiesrecht een waarborg kon zyn voor betere behartiging van aller belang wg zouden andere over de invoering van dat kiesrecht oordeelen maar helaas wg vreezen bet tegendeel Wy staan nog altyd op het standpunt waarop prof Bnys in zgn werk De Orondwot zich plaatste en wg achten met hem nauwkeurige kennis en juiste waardeering van de macht welke het parlement feitelgk uitoefent voor den wetgever volstrekt onmisbaar althans daar waar hy het kiesrecht regelen moet Na aan dit standpunt de invoering van algemeen kiesrecht nader te hebben getoetst besloot het blad aldns Meer dtn ooit zal de Volksvertegenwoordiging zich hebben bezig te houden met wat men bg uitstek noemt sociale politiek met regeling van verschillende uiteenloopende zoowel als samenvallende maatschappelgke belangen ook zoover dit noodig is vooreen vrye gezonde algemeene volksontwikkeliug waarby geen enkele klasse wordt voorbgge zien of in de knel komt met wering van maatschappelgken nood zorg voor volksgezondheid en geschikte woning arbeidscontract volksondcrwgs voorkoming der gevolgen van ziekte van verlies of vermindering der geschiktheid om te werken en van ouderdom Daarvoor zal een hoog staand onpartydig parlement noodig zyn en daarop bestaat al heel weinig vooruitzicht wanneer een zoo groot deel van het volk als thans blgkt alleen op te komen voor de belangen eener enkele klasse deelneemt aan zgn samenstelling Dat kan niet zoolang dat volksdeel er op nit is de macht in den Staat voor zich te veroveren zoolang het gelgk de heer Van der Vlugt onlangs in de Tweede Kamer deed uitkomen wat de arbeiders beweren wil doen gelden als waarheid bun solidariteit op elk gebied als kenmerk der deugd hun belang als recht In een loods te Winterswgk heeft men een man in bewnsteloozen toestand aangetroffen Waarschyniyk had hg er eenige dagen doorgebracht zonder eenig voedsel Het bleek later een man nit Lichtenvoorde te zyn die de laatste dagen een zwervend leven leidde Een ernstig ongeluk is op de Friedenanwielerbaan te Berign den Engelschen lange afstandryder Jimmy Michael overkomen Hg werd door bet springen van een luchtband van zgn wiel tegen den grond geslingerd terwyi hg bezig was zijn gewone 25 ronden tot oefening te rgden Door den knal schoten spoedig eenige personen toe en werd de ongelukkige bewusteloos opgenomeu In het ziekenhuis te Charlottenaurg werd een ernstige hersenschudding geconstateerd Vrydag den len Mei zal koning Eduard in Pargs aankomen Het station PorteDaudhine wordt reeds opgeknapt Schilders werken yverig de wachtkamers worden herschapen in prachtige ontvang salons Het programma is vastgesteld De Engelsche vorst zal aan het station ontvangen worden door president Loubet Samen zullen ly rgden langs keurig versierde straten eerepoorten vlaggen wimpels vier duizend gekleurde electrische lampen naar het gebouw van de Engelsche ambassade s Avonds zal in het Tbéütre Francais de voorstelling bygewoond worden van 1 Autre Danger Den 2en Mei grOote parade te Vincennes s Middags zal het hooge gezelschap de coursea te Longchamp bgwone n terwgl dien avond een gala voorstelling gegeven wordt in de Opéra De Engelsche Kamer van Koophandel te Pargs maakte bekend dat meer dan 25 000 Engelschen zullen overkomen voor deze leesten Omtrent de vakreis van den heer Smidt van Gelder papierfabrikant te Velsen scbrglt de Semarangsche Locora De heer van Qelder kan natuurlgk nog geen eindoordeel hebben over het al of niet wenschelgke van het bouwen van een papierfabriek doch liet zich toch met een enkel woordje nit dat hoogstwaarscbynlgk niets van een zoodanige fabriek zal komen althans niet van zyn kant Er is op Java materiaal genoeg voor de papierfabrikatie maar hg twgtelde aan het loonende daarvan omdat zoowel materiaal als vrachten zoo duur zgn Papier uit snikerriet ampas is onmogeluk omdat de suikerfabrikanten hun ampas als brandstol gebruiken men zou dat materiaal dus niet kunnen koopen dan tegen den prys waarvoor brandstof wordt verkocht en deze is voor een papierfabriek te hoog Op onze vraag hoe hg over alangalang als grondstof dacht zei hg dat uit dit gras een ander papier zou zjjn te maken dan pakpapier een soort waarvan men in Indi6 niet veel gebruikt de warongs wikkelen het verkochte in blaren en de Chinees heelt daarvoor zgn eigen dol goedkoop papier de afzet zou daarom slechts zeer gering kunnen zgn Van Indische lompen zoo daarvan steeds een voldoende hoeveelheid te krggen zou zyn moest de heer S v ö niets hebben dewg ze zooals onze menatoes met ons goed omgaan neemt alle kracht uit het katoen of linnen er biyft een stof over die zoo weinig samenhang heeft dat het daaruit verkregen papier niet dan van zeer inferieure kwaliteit kan zgn Van de alang alang verklaarde de heer S V O bovendien dat die grondstof wel goedkoop Igkt maar in wezen toch te veel zou kosten aan verzamelloon en wat het meest weegt hooge epoorvrachten Ook de vezel van den pisangHam vond de heer S v O geen geschikte grondstof als zgnde xeer week en van weinig trekvastheid Stadsnieuws GOUDA 28 April 1903 Het Igk van G Koops is gisteren avond ten ongeveer 6i uur opgehaald bg de Waaiersluis De Dtmea Zangvereeniging Arnold Spoel zal op Maandag 11 Mei het tweede concert in dit seizoen geven Opgevoerd wordt het oratorium die Jahreszeiten van Joseph Haydn met begeleiding van dubbel atrijkkwa rtet Um loliiten treden op Hej Anna Kappel 3315 51 9539 56 43 79 95 82 56 Vorige Lgst komt nog bü No 16097 Nieuwe Collectie DAMES en HEEREN PARAPI UIES VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Beurs van Anislerdam Wotkn it APRIL Vikra flDltuilD Cert Ned W B I IOV lilo di o dllc g dito dito dito S lltVii Hon uu Ooudl 1SI1 I 4 a i tuii iDaobrgTing lMl 81 t OoiTlHi Obl iD papier 1808 I S8 81V dito in iilTeriaaS I 11 PoiTDaiL Olil met ooupoo 8 dito tiekel 8 S4 ÏDiLASD Obl Biiiiioal 18 4 4 O Vu dito Omoi 1880 4 tSf ditoliljaolhi 1899 4 dilo bij Hop 1189 BO 4 dito in goud loeo 1888 8 dito duo dito 1884 t irAllII Ferpal lobuld 1881 4 7V rDKKllj Gapr üouT lMD 1890 4 8K Oai leeaing lorie D 1 i Va Ooo leenin aerieC 88 g DiD lrtRp T oblg 189 1041 4 Klilco Ob ataoü 1890 8 VlHumu Obl oniiep 1881 4 80 VmiTaiDU Obbgatioa 1896 8 90 EtoTiauilT Stad laou 1894 8 88 flD N Afr Hxndelar und Arend li Tab Uu Corlifio taii 878 Doli Haataobappü dito 41 B Am Hypothsekb paodbr 47i Cult Ui der Vorstoal aaod a Gr Hypolbeekb pandbr 4 i Nodarlaodaoho baak aand 194 N d HAndattnaaUeb flito N W 11 Pao Hjp b pandbr S 96Vi Bolt Hyi otkec kb pandbr 41 Utr Hrpotheekb dito 4 10l Oom Ö nt Hong bank a nd 180 Huai tljpotbaokbaak pandb 6 AvialKA Equl hy poth paudb 4 Mtiw L G Pr Linn oert 8 88 ID HoU IJ 3poot ir Hij aand 108 Hy tot Kipl T St Spir aaad Ui Ned Ind Spoorweg m aand ilBVi Ned Znid Afr Bpm asnd 8 dito dito dito 1891 dito 41 IuMl9poor l 1887 89A BoM 8 8 Znid ilal Spvrny A H obl 8 Vi PoLiM Waraohau Weeoen Mod 104V Vxn Or Ruaa 8p M J l obl 4 Btltiaobe dito aand Puiowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aand 6 98 1 obl 4 lOOVi dito dito oblig 4 AHiauA Cenl Pao Sp Uy obl 8 Uhio k North W pr O v aan 1 ill dito dito Win St Peter obl 7 140 Dmver k Rio Qr Spm eert r a 40 i IlUnoia Central obl in goud 4 lOS i Louiar fc NaibfilH Oer r aand 107 Meiico N HiSB Kanui ¥ 4pOt pref aand N TorkOmaaiokWeat aan I 881 Poon dto Ohio obhg 8 nre gon Calif Ie hrp in goud 104 t 9t Paul Minn k ilaoit obl U n Pao Hoof lün ob ig 8 dito dito Uno Col Ie byp 0 8 89 Olhlül Oan South Ohart v aand 84 Tm O lUllw k Na lo h d e O tv Amalerd Omnibua Hü aand Mm 8t l Amsterdam aand I 101 Stad Holterrlam aand 8 10 s BiLsii 8tul Antwerpen 1887 1 lOtl Stwl Bruaael 1888 i 10 V lloxa TheiuRegiillrOeselB ih 4 119 OutTIH StuUleenig 1880 8 UtVt K K Oosl B Or l8S0B 101 3p LHI Stad Madrid 8 1888 41 ViD Ver B i Arh SpoeL gert D SA1II80M Ontvangen alle NOUVEAUTÉS IN Mantels Costumes Robes en Japonstoffen Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 38 April 1903 Vette osaen en koeien goeden sanvoer prijzen varen voor ie kwal 35 3de kwal 33 3e kwal 39 cents per half kilo Magere ossen melkvee en voukoeien goedaangevoerd Vette kalveitn redelijk aanvoer prijzen waren voor ie kwal 38 3e kwnt 36 3e kwal 30 cent per half kilo Handel was voor het vet vet puishoudend mager vee stug vette kalveren ligei D prijs Burgerlijka Stand GEBOREN 25 April Alida oaden N Dekker en J Winkel 26 Johannes Simon ooderg A H den Biet en A do Jong OjjsbertBs Jacobna ondera E van Hemerten Orotendorat Johan Malthga ouders B Verscbut en M J van Zanten 27 Johannes Cornells onders H J Vergeer en C Hartzmann Jacoba Wilhelmina onders A Plomp en W J Janknegt Lonwerens Bernardos onders C do Oruil en N Vos 28 Franoiscns Catharinas ondera F Lafeber en 0 Ooms OVERLEDEN 26 April M J van der Eng 12 m 27 Q Koopa 29 j AOVERTËNTIEN V De ondergeteekende betnigt btjdeze mede namens zijne Ecbtgenoote hartelijk dank aan Mevrouw de Wed C S B SMELT voor de liefderijke verzorging en aan dan A Vilt OBR KLEIN Boomgaardstraat RR 68 Gouda 28 April 1903 A 11 0TI vorderen hebben V 11 uil van of verschuldigd z Jn aan de nalatenschap van Mejuffrouw maiB JASSES gewoond hebbende te Oouda en aldtar den 31 Maart 1903 overleden worden verzocht daarvan T6ör d IS Hel n a opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris H OROENENDAAL te Gouda Tegen Augustus of later zoekt een klein gezin zonder kinderen te Gouda te huren een GEHEEL HUISJE of VRIJ BOVENHUIS in het centrum der stad in den prijs van 200 i 300 Gulden per jaar Franco aanbiedingen met duidelijke ipgave van ruimte indeeling en waar gelegen worden ingewacht onder nummer 2527 aan bet Bureau dezer Courant Zander Instituut Fluwéelen Sing el B 724 GOUDA Geneesh Dr J H BAKKER NIEMEIJER Directr D Tm DUIIREN Beband Anruggegr verkrommingen ingeeallên bomt x en o4 e ntn en t ni tellehaammUvorm algem u akte eonMiMitle apieren genr xlekten rheumattiiehe aandoenttigen verttuiktngen enz enz 1 Hst b s t ooaduUalrkats oa k nuUtelykstB postainlMd voet llsBesa aa Toeral damss bh KlndBnahovnrslfe lailBAnr OmrTUiO II MIHtr 4 Oa irlla Intk SIr 14 Mn latts goai op naam en rabrlakBrnerlc irtr S br HsBm WMMtar la HSBBBWirt laJaaMriBa iSB i BB BBi BVk iBMrBal afBl kjr W lifSswaaa Sisaiw Wie zeker z n wu u Bebt Elkel CtCaO t ontvaagen ttaameu MeU en na relt prosbemiafen la den handel gekomen onder den Baaaa d ft aitvindarn Dr Hlobaelli verraardigd up i best maehlnes la het wtnidb raaiad labblisaemant raa Qabi StoUwarok to Kmin dtelM J r n2iel teUV Bikel CacsLO la vinkantea baaatn De Biket Oacaa mat laalk gekookt ten aangename gazond diank vaor 4 g lykiok gebruik een t t Ifaealifila raa t poeder voor een kop Choaolata Ala geneeakracbtig drank bij val van diarrhM alnita net water la fibraiken Tarkrügbaar by de Toonaamal B 1 ▲ potoaksr ma Frya TTJSSr c 0 M Tim 0 Mra lT ttg nwaontlf r vaat Kate land Julliw lattonUeil Amsterdam Kalvetiinat 103 1