Goudsche Courant, zaterdag 2 mei 1903

Preiideot ionbet heelt ieb eergUUren WoeudagtTond te Biaerta ingescheeptMn boord van de Jeanne d Arc met beitemmlng naar Haraeille waar hg gisteravond on 6 nnf rerwacbt wordt na 17 dagen van teelten receptiea rederoeringen n rennoeiende tochten achter en enkelejtgen Tan nienwe inspanning iblir zich I Het beet dat koning Edward eentDiaadag alt Pirtji zal vertrekken Met konings beTeiliging te Parjjs zfjo 150 detectires van Soptland Yard betast In den Algeroeenen Raad van Bonche dD Rh6ne heelt bet lid Kttier toen debnrgemeester van Marseille eergisteren eenredevoering bield die luide toegejaicht werd gMchreenwd d t al de jaichers betaald waren met de door den bnrgemeester uit detroowgelden gestolen sommen De littingwerd dadeitjk opgeheven DvlTSCHU D De nak HBaiener komt nn eerst de navolgende week te Kiel in behandeling de Inatractie is nog niet geheel gesloten De koning van Saksen is met hartelijke begroetingen vA keiier Frans Joseph eergistermorgen uit Weenon vertrokken en met hartelijke begroeiingen van den Beiorsehen prlntregent eergisteravond te Mllnchen ontvangen Zonder c nig resultaat verkregen tehebben tjjn de bebangersgezellen te Hamburg na vyi we on staking weder aan slaggegaan nu staken er nog 700 scboenmakara V ji morgen af moeten op besluit vanden Senaat te liUbeck allo winkels om achtnur gesloten worden De kwakiftlver Nardenkstter wordt opbealnit van de politio autoriteit te Londen nltgeleverd Doir een schikking is de metselaarsen oppermansstaking te Lttbeck geëindigd na vier weken geduurd te hebben De vice eonsul Reimer te Johannesburg is voortakn belast met de vertegenwoordiging T d eischen van Dnitsche ïgde betrekking hebbend op Transvaal en Oranjerivierkolonie BINNENLAND De terugkomst der Tweede Kamer wordt verwacht tegen Dinsdag 19 Mol Z K H de Prins die evenals H M de Koningin grbote voorlieide koestert voor het Loo en zyh prachtige uitgestrekte omgeving moet voornemens zyn het oude ridderslot t Loc dagteekenende uit den tyd der gevechten tusschen Maarten v n Rossem en de Oeldersche edelen on g 9logen ia het Koninkiyk Park weder in zyn vroegeren ataat te herstellen De tuin om het slot zal worden uitgegraven ten einde er oen gracht vin to maken met valbrng ifoals dio eeu wen s leden daar w rden aangetrodea Ken en ander zal worden uitgevoerd n ac eeroud teekeningen dezer dagen in het Konin iyk Archiet ontdekt Zooals bekend is bezit t Loo zg oude Loo groote historische vermaardJieid daar het behalve 4 ol welke het speelde in da riddertwiiten ook tot vorblglplaats diende van vele leden van hot Huis van Oranje Sedert jaren staat het onbewoond Konihgin Wilhelmiu toch bewoont het nieuwe palcis Het Lo Do minister van binneolandsche zaken heeit met Intrekking van zjlno beschikking van i Maart 1903 te rekenen van 1 Mei 1903 aangewezen als standplaatsen van de agenten der Ryks verzekerlngsbank in het agentschap Amsterdam Amsterdam in het agentschap Haarlem Haarlem Zaandam Alkmaar en Hilversum in het agentschap s Uruvenhage sUra venbage en Luden in hot agentschap Rotterdam Rotterdam OU Hchiedam I In het I agentschap Dordrecht Dordrecht en Oouda in het agent hap Middelburg Middelburg n GcMi In het agen chap Breda Breda en Tilburg in het ageatrchap s Hertogenboscb sHertogenbosch en Helmond in het agenisohap Utrecht Utrecht en Amersfoort in het agentschap Unermond Roermond Maastricht on Heerlen in hel agentschap Arnhem Arnhem en Nymegen in het agentschap Zutphen Zatphen en Winterswyk in het agenUcha Almelo Almelo £ nachede Z wpua ii Deventer j In het agentschap Hoogereen floogereen en Assen in het agentschap Oroningen jroningen en Wildervank in het agentschap Leeawarden Leenwarden Harlingen en Heerenveen Het Museum van Kunstngverbeid te Haarlem werd gednrende de maand April bezocht door 760 belangstellenden terwgl uit de aan het Museum verbonden boekery 164 boeken plaatwerken naar verschillende plaatsen van ons land verzonden werden Museum van Knnstngverheid te Haarlem De Internationale Tentoonstelliftg van oude en nienwe uit de hand vervaardigde kantwerkon belooft zeer balangrgk te worden Reeds werden inzendingen ontvangen uit Oostenryk Saksen Frankryk en BelgiC terwyi nog medewerking uit Engeland on Schotland verwacht wordt Wat Nederland aangaat werden talrgke zeer kostbare verzamelingen ontvangen Vermoodelgk zal de opening plaats hebben op lOMeia s Inzendingen kunnen nog tot 2 Mei worden aangenomen men wonde zich daartoe tot den Heer E von Saher Directeur van hol Muüonm van fKnnstngverheid te Haarlem alwaar de Tentoonstelling plaats heeft iemeng de HericliU n Te Goos is opgericht een afdeeling van den Bond van Orde van Staatsspoorwegpersoneel waartoe ongeveer 10 leden nit Ooes on omliggende gemeenten zgn toegetreden Men meldt uit Amsterdam De Amster larasche Bestnurdersbond verspreidde gister een manifest waarbg de werklieden worden nitgenoodigd heden aan het werk te blgven en een deel van het dagloon af te staan voor de slachtoffers der stakingen Men herinnert zich dat de fractie Domela Nieuwenhuis dagmeetings heeft belegd Te Bennekom hield de burgemeeater der gemeente Rede een vergadering met de patroons in de bouwvakken om die te bewegen tot een gemeenschappelgke vergadering met hun knechts tot bespreking der door dezen gevraagde loonsverhooging van 12 tot 13 et per uur De patroons wilden echter noch vergaderen noch loon vorhoogen zoodat de bycenkomst geen resultaat had Zg vreesden verlies van hun klanten Een patroon keert intnsschen zyn personeel het gevraagde loon nit Uit Sneek meldt men van 29 dezer Woensdngavond geraakto de locemotief van de botertram tusschen Bolsward en Harlingen tengevolge eener verzakking van don weg onderstbovon De hnipconducteur S U van Nyiand vader van eén kind die by den machinist op de machine was bekwam daardoor zulke hevige brandwonden dat hj terstond onder behandeling moest worden gesteld vandr B te Snoek Gistermorgen is de ongelukkige bezweken De justitie was giaternamiddag in t bureau van politie alwaar het Igk op last vanlleie is geopend om tu weten de juiste oorzaak van den dood Nog dienen we mee te deelen dat demachinist er met den schrik en een hoofdwond afkwam N R Ct Woensdagmiddag ongeveer half 2 is aan de Heerengracht by het Koningsplein te Amsterdam een hnnrrgtuig waarin twee dames gezclait waren in t water gereden Het paard schrikte vermoedeiyk van een wagen van een glazenwasscheru die langs den walkant stond de koetsier kan zgn paard niet meer honden en alles viel te water ook een gedeelte van den wagen der glaienwasscherg De heer Kingma die voor zyn raam gezeten toevallig het geval gezien had vloog naar buiten en smaakte het genoegen een er dames uit het water te halen de andere was nog v46r het voertuig van den wal viel er uit gesprongen Zg keerden na van den schrik bekomen te zgn in een andt r rytulg naar buis temg Onderwgl had de loodgieter Biet die voorbgkwam zich zeer verdiensteiyk gemaakt door den koetsier die in het wMer in levensgevaar verkeerde behouden op het droge te brengen De man had een wond aan het hoofd De mannen van Sinck haalden met hetbekende toestel eerst hel paard op den wal bet arme dier leefde nog maar bloedde geweldig nit het ünker voorbeen waarvan depoezen waren doorgesneden en zon naardeskundigen verzekerden moeien wordenafgemaakt Daarna beesch men het rytaigop den wal In de Igden water De 4rdeonen heelt men nog meer te gebfd T n de sneeuw dan van het itoomtram van Marloie Amberlonp is gednrei de nren in de sneeuw blgven steken De v paarden aan zyn De komen nil den winterl van n postkoets heelt zyne n oeten oiUpannen en het rgtuig moeten overlaten wilde zwynen en ander groot wild de bosschen als in t midden van De stoomboot rende aan trok Dinsdl een twintif was sproig een hevigii Hollandsch naar de bijven gedacht wprden werden en stokers Oaadalquiver toebehoo de Messageries laritimes ver g van Salonika Toen het schip minuten van de kust verwgderd de stoomketel zoodat dadelgk brand aan boord nitbrak Een schip nam de vunrmassa op sleep Aan blusschen kon niet meer Passagiers en bemanning ge ed Slechts een paar machinisten kregen brandwonden politie heeft twaalf inbre slot gezet leden eener bende oover het onderzoek is gevorderd dan 80 inbraken op haar reke De Berlinache kers achter die voor niet mind ning heeft Er heeft uitbarsting weer een hevige vulkanische plaats gehad in Canada thans Woecsdag jnorgen om half 5 werd in Frank een kleine stad waar mgninduslrie gedreven wordt by ne Rocky mountains dicht bg de Amerikaanbche grens een aardschok waargenomen en onmiddellgk daarna bad een vulkanische uitbarsting plaats van den Turtleberg aan welks voet Frank ligt Millioenen tonnen rotsgesteente werden naar beneden geslingerd en verstopten den toegang tot de mynén Gebouwen werden honderden voeten diep begraven Men beweert dat meer dan KX vrouwen en kinderen zün omgekomen Volgens een ander bericht zgn 83 gezinnen onder de massa begraven Het omliggende land werd verwoest Do grond is thans bedekt met lava en metaalslakken over een afstand van een twintigtal mglen De lava is ook in de rivier gevloeid die tengevolge daarvan bditen haar oevers trad Omtrent het ongeluk dezer dagen te Amsterdam aan een spoorwegbeambte der 8 S overkomen wordt nader gemeld De 19 jarige poetser P H Kgnshoeve was voor Ireinsmid on leerlingmachinist wegens zgn gebrekkig gezicht afgekeurd Dezer dagen was hem echter hulptreinsmidswerk opgedragen en de voorman rangeerder was pas tot rangeerder aangesteld En ongelukkig was daarbg do stand der wissels verkeerd Itynhoeve had een wagen die defect was losgekoppeld en uitgeschakeld Deze of een andere wagen was weggereden en had aan een anderen vastgekoppeld moeten worden dat gebeurde niet de wagen schokte tegen een trein aan die te dicht bg een wissel stond kwam doar den schok weer terug on verpletterde Rgnhoeve Te Opeinde Fr is oen Ijfoerin door haar waakhond die zitfb losgerukt had van den ketting aangevallen Het dier wierp baar op den grond en bracht haar wel 40 beten toe Een der polsen werd totaal verbeten en direct werd geneeskundige hulp gehaald De hond werd tf emaakt Het I gelscbe blad Til Bils verhaalt dat in tjueensland twee gevallen van kanker zgn genezen door het gebruik van suikerstroop Zekere hoer Braun die een kankerachtig gevoel onder de tong kreeg deed dit verdwynen door tien dagen lang suikerstroop te gebrnikwi en een ander Crabbe genaamd genas zich op dezelfd e wgze Het Nieuwsblad van den Boekhandel maakt melding van een feit dat op 21 Juni e k door de trma Joh Enschede en Zonen te Haarlem zal worden herdacht Dan ioch il bet tweehonderd jaar geleden dat Iza k Enschedé als bookdrnkker de gildeproef aflegde Hg vestigde zich toen in de Frankestraat te Haarlem Het vieren van dezen gedenkdag zal samengaan met eeno tentoonstelling van al wat op de geschiedenis derv firma Joh Enschedé en Zonen en hare fabrieken betrekking heeft De kleinste chauffeur der wereld Het is natuurlgk uit Amerika dat het bericht komt dat aldaar een knaapje van 3 jaar Hubert Ogden genaamd een automobiel bestuurt met een kalmte en zejterhsid die bewondering afdwingen Zyn vader dfe hem per rgwiel volgt heeft eene kleine auto van 1 paardékr laten maken waarvan de hoogste snelheid op 25 K M iier uur Is gusteid Een prachtig geschenk Vgf en twintit jaren geleden toen de vrgmetselaar Harn Nichols van de Dmr Lane loge teLond in het huwelgk trad boden zgn broeden hem een ton steenkolen ten geschenke a a in hot jonge huishouden Nu hg dezer dageB zgn zilveren bruiloft vierde zeide de voet zittend meester dat gegeven de wIbImi achtige Aprilmaand van thans de loge ijgt beter kon doen dan het geschenk van ee ton steenkolen te herhalen En zoo ga sehiedde HOOGWATER Kethelpolder Thans is de kisting die in de doorbraak aan de polderkade werd aangebracht formtal dicht en gistermiddag is men aangevangat het stoomgemaal dat op den noordkethel polder staat te doen werken BIgIt meu echter met die eene machine malen dan zai het lang duren voor die 6 i 7 miilioen H water is weggemalen Men is nu aangevangen met de kade te herstellen Een stuk land toebehoorende aan den heer C Lansbcrgen is gekocht en met den grond daarvan zal men den dgk herstellen De Zouteveensche polder waarop twee machines sedert Dinsdag staan te malen zakt nu merkbaar en men verwacht dat die polder heden droog zal komen Er sclignt sprake van te zgn dat de machines op den Abswoudschen polder en op den Zouteveenschen polder zullen medewerken om den Noord Kelhelpolder droog te maken waartoe dan uit dien last ten polder hel water voorzichtig op de wateringen der beide andere polders zal worden afgelaten y Naar wg vernamen zou spoedig een verplpdcring van ingelanden daarover beslissen Oe Harreweg die sedert Zaterdag bg voortduring gekist wordt en dag en nacht wordt bewaakt verkeert in deplorabelen toestand Op sommige plaatsen is er nog slechts weinig van dien weg over en langj de geheelo lengte is een waterkeering op den weg gemaakt door bonten schoeiingeu zakken zand en graszoden Reeds vroeger hebben wg medegedeeld dat het plan bestond ora mat behulp van centrifugaalpompen den Noordketbalpolder droog te malen doch men schgnl dat plan te hebben moeten opgeven omdat dje niet behoorlgk geplaatst kannen worden In de verschillende stukken die wg over deze ramp hebben opgenomen is herhaaldeIgk or op gewezen hoe flink do Kolhelsche burgerg onder leiding van den burgemeester en steeds aangespoord door den pastoor zich bg die ramp beeft gekweten om de gevolgen zooveel mogelgk te beperken Aan haar il het te danken dat de spoordgk is behouden gebleven De directie dor H IJ S M heelt dio hulp reeds erkend en de namen doen aanteekenea van de 5 mannen die het laatst daar t r plaatse waren aangetroffen Echter niet enkel die 5 mannen maar do gobeele brandweer opgeroepen door de alarmklok der gemeente en velen daarnevens hebben hnnne goede diensten daarbg bewezen Naar wy vernemen beeft de burgemeesternu aan de directie daarvan bericht gezonden zoodat bg eventueele belooning allendaarin ronden deelen die hunne dienstenverleenden Schied Ct Men schrgft uit Oogen aan de N R Ct De Maas staal van dgk tot dgk en is nog hoewel weinig wassende stand 7 90 M ± A P In den polder neemt het kwelwater sterk toe en vele akkers met aardappelen bepoot of bezaaid met haver enz loepen onder Ook de weg naar Osch is gedeeltelgk overstroomd zoodat de postbode de reis per schnil over Macharen doet Omtrent de overstrooming te Breda meldt het D v Ndbr Het water zakt gelukkig 1 De waterstand in de haven is volgens de peilsrhaal thans 1 78 boven A P Dat is nog wel niet veel gewonnen doch bet daalt thani toch gestadig In de Emerstraat is hel water voor een gedeelte weggetrokken Deze straat is nu voor de helft droog en Ipt een groeten modderpoel doch het westelgk gedeelts staat nog geheel onder Maar itl mgge het water ook in de straat langzaam verdwjjnen gaan in ne wonhigen zeil is nog geen Ai m van verbetering te bespeuren Toen de menschen 1 $ de Emerstraat wat water zagen dalen en wegtrekken juichten en jubelden zg Ëindelgkl zoo riepen zg zuchtend uit en vol moed gingen zg gisterm orgen het 74 cM diepe water uit de woningen hoozen doch al hnn arbeidzame pogingen bleken ydel te zyn Even snel als het wafer met emmers uit de woningen werd geworpen drong het van onder weer binnen even boog zoo niet hoogel Dat was terecht vechten tegen windnlolens en In Staat om den Ongelukkigen bewoners der Ementnat geheel den moed te ontnemen 1 Zg hebben du ook set dit monnikenwerk maar gestaakt Stadsnieuws GOUDA 1 Mei 1903 Gedurende de maand April werden in de Spaar en Hulpbank alhier ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inlagen 417 posten f 9982 89 Terugbetalingen 173 posten 10532 93 Meer terugbel dan ingelegd f 550 04 Aan het einde der maandMaart was ten name der inleggers ingeschreven 553701 40è Zoodat het tegoed Op ultimoApril bedroeg f 553151 361 In den loop der maand zyn 13 nieuwe boekjes afgegeven 3 afgeloopen boekjbs opnieuw in gebruik gesteld en 35 boekjes geheel afbetaald zoodal aan het eind der maand April 2823 boekjes in omloop waren In de Volksgaarkeuken Hofman s stichting werden gedurende de maand April in de zaal verstrekt 2248 portiën van 10 Ct en 797 portiën van 15 Ct totaal verstrekte portiën 3045 Afgehaald werden 1141 portion van 10 Ct en 26 portion van 15 Ct totaal afgehaalde portiën 1167 De offlcieren van gei Ie kl dr S de Jong van het 2e reg inf en dr J J Rinkel van het kol werfdepot worden benoemd tot chef van het hospitaal resp te Gouda en te Dordrecht Te Utrecht zyn gisteren o a geslaagd voor bet examen lager onderwgs de heeren W Kwakernaak te Reenwgk en C Luglhart te Gouda Te Utrecht zjjn oergisteren o a geslaagd voor bet examen vrge en orde oefeningen der gymnastiek de heeren G Koning te Schoonhoven en J C M van do Linde te Alblasserdam In do plaats van den heer G De Wilde die had bedankt is lot beslunrslid van de zangvereeniging A D V E N D O te Moordrecht gekozen de heer G Steenbergen Folgend adres wordt druk geteekend in I Krimpenetwaard Aifn Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden i Geven met den diepslen eerbied te kennen de ondergeleekenden allen ingezetenen der gemeenten Krimpen a d IJsel Krimpen a d Lek Lekkerkerk Bergarabacbl Stolwgk Berkenwoude en Ouderkerk a d IJsel dat meer en meer biykt van welk een overwegend belang het by de steeds toenemende scherpe concurrentie voor den Handel en de Industrie alsmede voor het Landbouwbedrgf in hunne gemeenten mag beschouwd worden dat hel rechtstreoksch verkeer met de stad Rotterdam als groot handelscentrum zooveel mogelgk onbelemmerd kan plaats vinden dat de verkeersweg zooals deze thans bestaat over het voer bg Capelle a d IJsel daartoe ten eenenmale onvoldoende waarborgen oplevert dat toch de overtocht over de rivier de IJsel die steeds idoch vooral by stormweder met zeer veel bezwaren gepaard gaat in de wintermaanden wanneer lle verkeer te water door vorst is gestremd veelal door gsgang geheel onmogelgk wordt gemaakt dat daardoor een groot en welwarend gedeelte van de Krimpenerwaard tydeiyk volkomen wordt geïsoleerd dat in dezen toestand slechts afdoende verbetering kan worden gebracht door een doelmatige overbrugging van de rivier de Usel redenen waarom adressanten de vrgheid nemen üwe Majesteit eerbiedig doch met aandrang te verzoeken wel Hare aandacht te willen verleenen aan deze voor den bloei eUi de welwaart jran hnnne streek zoo gewichtige zaak en het daarheen te willen leiden dat de noodige maatregelen worden beraamd opdat aan dezen voor hen zoo ongunstigen toestand zoodra mogeiyk een ieinde komé Erimp aerwaard April 1903 t Wolk doende etc Stolwuk 30 April Heden had de aanbesteding plaats voor de lewring van 4000 H L steenkolen voor het sWomgèmaal M Verdoold te Gouderak van het waterschap Stolwgk ca Ingekomen waren 6 biljetten nl bieckhian en MiUler te Dnlsburg a d Ryn f 0 58 J C de Wolf Co te Rotterdam 1 0 63 A Zoetmulder te Schiedam 1 0 63 Verwey en Baelife te Rotterdam 1 0 M Winkelman te Zwtmmefdta 10 65 en J Eeopa te s Hage I 0 74 Aul de laagste inschrijvers werd de levering gegund Als een bewgs dat het waterschap Stolwgk ca zich mag verheugen in een uitmuntend stoomgemaal kan dieoen dat de waterstand der polders die door de laatste regens tot pi m 12 cM boven peil was gestegen binnen enkele dagen tot een nor maal peil werd teruggebracht Zells heelt het Bestuur aangenomen de naburige polders Beneden Haastrecht en Middelblok waar het water tot niet minder dan respt 25 en 18 cM boven peil is gestegen van het overtollige water te ontlasten Het waterschap Stolwgk ca alleen is niet minder dan rnim 3700 U A i root INGEZONDEN Gouda dd 30en April 1903 Itgnluer de FUdaeltvr 1 Verzoeke beleeldeiyk t volgende ter plaatsing in uw veelgelezen blad ter beoordeeling aan eventueele mededingers der woordenwedstrgden uitgaande van de redactie Weekblad voor Nederland Hel Nieuws van de Week uitgave vani Smits Co Arnhem Gemeld blad geeft dan o a wcdstrgdwoordcn ook den naam tChanAtrlamt en l woord WirkttaUngt Door de abonnés van genoemd blad geschiedt de mededinging gratit terwgl door anderen tegen toezending van geld of poiUegtU kan worden medegedongen naar verschillende pryzen Hy die nn de meeste Holtandsche woorden gemaakt uit een dier genoemde woorden inzendt gewordt in verhouding vnn t goedgekeurde aantal eone der op elkander volgende prgzen terwyi hg geiyk aantal het lot beslist Alles heel soliede zm men zeggen Doch wal nu diene to worden opgemerkt Van zeker aantal woorden werden er in genoemd blad van 17 Januari 1 1 eenige als afgekeurd beschouwd waarvan bel gevolg was dal een mgner bekende deelnemers by de danr p volgende wcdslryd met t woort werkstaking du at eteurde voonlin niet opgaf on alzoo lot de tien inzenders behoorde welke élk 525 goedgehttinle woorden inleverden Hg die dus mmer van orget als hooldprije was moest dus een woordenIgsl inleveren van meer dan hVo goedgekeurde woorden en wal bigkt nu V D 1 men op de afgedrukte lyst in t blad van 4 April 1 1 eonigen der algekenrde woorden in t blad van 17 Januari Weder tot do goedgekeurdtn rekent terwgl diezelfde Igst der prgswinners als tuwer gecorrigeerd aangegeven bg lelling maar 617 woorden inhoudt helw elk alweder eene niet eerlgk te verdedigen aanleiding geeft tol zeker nadeelig gevolg voor hen die de juiete prijewinnere badden moeien zyn Hoe men van de zgde dier redactie zich nu ook Irnchl te verdedigen of er zich van at ziel Ie maken komt bel mg toch voor dat eene dnsdanige wedslrgdsppsitie een eeriyken deelnemer niet aangenaam kan aandoen en kwam hel mg njecr aannemeiyk voor dat op eerttjker grondslag berustende wodstrgden werden nitgeschrovon door meer letoegde zgde onder vertrouwbare controle Hiermede meen ik de tolk te mogen zyn van velen die onzuivere wedslrgdsloestnnden alkenren aanbevelenswaardig als t my tevens voorkomt dat zoo iets meer diende uit te gaan van eene meer geschikte krachten bezittende redactie die door den aard barer positie tegenover hel publiek verbeven kon blgven boven alle verdenking In dank voor de verleende plaatsruimte heb ik de eer te zgn uw medelezer KUCKULU8 FOSa E R IJ SiTSr Postkantoor te GoUda LIJST van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende hnlpkantoren ter post bezorgde brieven en brielkaarten gedurende de 2e hellt der maand April 1903 welke wegen onbekendheid van de geadressseerden niet zyn knnnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Brieven Binnenland J Ier Bruge Amsterdam M Westerdnin t J V Dnnren Bodegravep A Mulder Breda D Boele Hansweerd Dr ten Bokkel Renkum Wed de Korsee Rotterdam H Boon Sluipwyk A Groos Witteveen Gouda Brieven Buitenland 8 C Wagenvoort Pruisen f Briefkaarten C J V Leeuwen Rotterdam De Diraetenr M C HENNEQUIN Nieuwe Collectie DAMF en HEEREN PAR4PLUIES VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA T epkmit at Beurs van Amsterdam Trkn 80V Vu l a tv 84 80 il IV 10 APRIL Hwmux Om Med W 8 IV1lilo di o duc i v dito dito Sllolisia OU Ooudl UllBS talii luefaryfiDg I88t 8l tL DosTin Obl m gxpiar ISSt I dito In iilterUa i l oaTVSu Obl net eoupoa I dilo tickal S T SI 10 so to 88V 6JB 411 Vi 1I0 108 118 818 104 III 140 40 108 107 101 88I 104 84 lOlV 108 101 108 nv 101 IV lo ijliD Obl Binnonl 18114 4 duo Oaconi 1880 4 dilobiiRolbi lB8 4 dito bg Hop 188 I0 4 dito ia goud Imd 1819 dito duo dito 1184 8 irtiiii Parpot uibuld 1881 4 TuKKBlJ Oopr Oour toen 1890 4 Oer loeoing Hiie D 0 e leaoil HrieC I eiDAr Rp T obl Isa VliIOO Üb iLSeli IMO rillBSOlLi Obl oniMp 1881 4 V MT D iM Obhgetien 18 8 HoTsaD Steil leen 1SS4 8 ViD N MV Uandolef und Arand b T b li CartilliutM DeliHuuabapp dito Aro Hvpotheakb pendbr 4 Cult MiJ deiVontenl tud Or Hypotheokb jMndbr 4Vi Kederltadiohe baak aaad Nad Hudalmaalub dilo N W k Pao Hjrp h iaadbr 8 Bolt Hrpotbaokb pandbr 4 Utr Hypothaekb dito ♦ OoariNt Önt HonR baak aand ïoal H polbeekbaiik pauilb t Ahiuka Kqiit h polh panilb 4 Maiw 1 a Pt Linn oart 8 Sao Holl JJ Spoor w Mg aaod HIJ tot Rip 8t Spv Baii l Had tod 9poor a n aaad Ned Zuid Air Spm aand Jito dito duo IStl duo 4 i t ulSpoor l 1887 8 A ïobl 8 Zuid hal ap mij A H obl 8 PoL WarMbau Weenen aand aeaL Or Rum Spw Mij l obl 4 BaltiHbe dilo aand Faatova dito aand IvanK Hombr dito aand t Karat Ch Aiow Sp kap obl 4 dito dilo oWig 4 MiaaiiA Ceul Pae Sp MIJ obl i Okie k North W pr Ct aand dilo dilo Win M Peter obl T DeoTor k Rio Or Spm eert a Illiooia Caalral obl ia goud 4 l oaUT kNa l ilHO rr aana Meii N 8p Mi lehyp Min Kanui T 4pOl pref aaad N X rk Ontaaio k Weel aan l Fenn dto Ohio oblig 8 nta gon Calif Ie hip in goud 81 Panl Minn k Uanil obl U n Pae Hoof Ign oblig dito dilo Uoe Col Ie hjrp O i OaKlDa Cao Soulk Ckert T aaail Va O Rallw kNa loh d e 0 Amitard Omnibua Mij aand D SAMSOltt Ontvangen alle NOUVEAUTÉS IN Mantels Costumes Robes en Japonstoffen Burgar 1 IJ ke Stand Moordrecht GEBOREN Leiio ouders M Teratoep en C ï Ondyk Marie ouden A H van Adricbem en J P Lorjé Neeltje ouders A Baas en E den U jl Nlcolaai onders J Hofman en M Drost Cornelia onders C legers en M Kool Susan a ouders J Vermeer en C C WischraeSer Oerrit onders H van Wijngaarden en T Bouthoom HepdricuB Franciscns Pieter ouders H F van Ebergini en A Wildenboer VERLEDEN C Bntler 67 j W de KoUr 81 j C 4e Wilde 80 j F ONDERTROUWD C PlÜigraal t Nieuwerkerk a d IJsel en M Verschoor GEHUWD J W R Termorshoiien en A Verboom O VoUebreft te Zegwaard en A H Kool Prvdilibeart bf da RemoDstrantaohOereformeerde Oemaente alhier Zondag 3 Mei s morgens te 10 uir J VAN HARINCARSPEL Proponent by de Remon trantsche Broederschap AOVIORTKiNTIKM Om misverstand te voorkomen deelt ondergeteekenda mede aan de leden van het COÖPERATIEF ZIEKENFONDS De Goudsche Vereenlglox voor Genees Heel eo Verlos Hulp dat e eiia e iBfr f 4e r e e pU m tmmr ée leéen tm Awe mpttkeek wmrée kktargemutaki Ut t JuU Firma J F WEUER Apotheek GOUWE C 166 GOUDA Telepliooniiet C oiida Abonnement f 40 per jaor voor pereeelen binnen een kring van K H 1 gelegen X Aanleg en onderhoud gratig Het net is aangesloten aan het Ryks Iiit r commnnaalbureau Op 1 April 1903 140 verkregen aaaslnltingen Contracten en voorwtaTdan verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VI8CHMARKT Zenuw en Haaglijders ordt ait overtuiging als wn werkelgke hulp in dan nood het boek aanbevolen Na ontvangat van adres per briefkaart orlt dit boekje franco per poai toegeionden door BLOKPOEiL S Bookb Zaltbommal TUiny i Wondnktliia ran H ZOOI In da gahaele wenilil Iwkenil geroemd Onovertroffen inuUel lagen alle UtitU Laag Lever aagilektea eai Inwemlit zoowel all ook uitwendig ia bijna lie fieklegerallen mot gowl gevolg aar Ie wonden PrUS per lacOB per post f l lt TUiKT Weadifnlf bexil eenalanog ongekende genaeikraoli en beiliama werking Maakt meeaUl elke pijaiyka en geraarvolle operatie geheel orerbodig Mat doui zalf werd een 14 aar oud voor OBfeneesll k gehouden bMngelWel en onlangl een bgna IH laar kankerlUde reaesen llreugt geueaing aa verzachting der pijneii bfj wontien ontatekiogan ent van allerlei aard Pm per pot fl fSO per pbat f l eo Oentraal Dep t vw r Nederland Apotheker HENK ItXDElil Kokm 8 Amatardail Wiar pm dijiil li laUill nu limt au i du S liub iia i Unk U i THIBHHÏ iD Prm l M oklUdi 0 Hml ll flclwva lirMMata U obUiMh bil kat CanUaal UapAt Saadar Htiriijk itrfrittemll CansirvNrt n Mondwafsr daeaiuiwil HferWertltf Fo jre is éen hedendddgschen stmd der wehnsphap ia Odol mdetsrzorgingminmitithmlm Aóm efihtiD lozB PrftnrflKBMi akia 8 ta