Goudsche Courant, maandag 4 mei 1903

i Maandag 4 M et 1903 No 9097 428te Jaargang fiOMCHE lOllAfr IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ALVEETENTIM in aUe Couranten worden aang enomen door het i Adwerleiitle Bureaii v i A BHIi üMAN ZOON De tnjzen ujn door dm Staat gegaramieerd HooMprij e y t oooMk liik lebifl UUnoodiginff tot deelneming in de kansen vftft de oor den Stut Uunburg gewaarborgde grgote Oeklkttertj waarin zeker U MiUioen 306 390 Uark gewOQocn moeten worden l e hooidpryzen vsn deze voordeelige loterij tijn ile volgende namelijk De alterhoogite pnji i in het gelalklgite gevd prp pnjï V ♦ 0 010 M V 80 noo M to oor M 15 000 M u 10 000 M 1 j B OOO M 103 1 J s oeo M IKS 1 000 M $ ïfi jj 1 000 M 14 100 M 10l 40 M 600 000 Mark 1 Pteniie v 00 00i M 1 00 000 M 1 1 0 000 M 1 10 OOO M 8 premien v 40 00fl M I Premie v St OOO M 30 00 M 100 100 M 0 00 M 0 000 M 60 000 M Itt het geheel bevat deze loterij die uil 7 kla aen besUat lU OOO loten met 5ï7 prijzen en B pr ïmten coc lat bijna op de helH van alle loten een prij valt Bytondere attentie fcrdicnt de aan merkelijke verbetering van het pkn der loierij waardoor de ti eTer in Uat is gesteld eene prenite niet aU tot noe toe alteen in de laatste klasse maar reodi in elke klasse te winnen De allerhoügste prij der tsto klasse Indraagt m het gelukkigate geval t 0 00 Mark stijgt in de 9e kl tot 6 000 M in de e tot ftOOOO M in de 4e tot 70 00 M in de f e tot 10 00 M in de Se tot 00 O M m de 7e en laatste klasse tot ROOOOO Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel ia vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 350een hall origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel tot slechts Duld 0 90 I e inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijaen worden aangegeven in het oflicieele trekkingsplan voonsien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis versend ledere deelnemer in de lotwij ontvangt ongevraagd onmidilcUijk na de plaats gehad hebJjcnde trekking do officieelc trïkkingslijst D ultbf Ulliir rn vrr iidlng van prOxen geschiedt door mij dircrt en prompt nan ilc winners en onder de strengste geheimhouding ledere Instelling kan ineti eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende xtch dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 7 MEI met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURü 1 Dmtvchland f raagt by Vwen Boekhandelaar em Proefnummer der üederlandaeh uitgave ran Da liooldtokst vftn djt hsllmaande TöURISL lykücho tydscUrilt boataHt nil de eehrijving Heisomdejiarde die de Heer E T FEii sTiti Kmpkr in opdraclit der Vennootscliap mnakt Kik nummer ia rijk gelUuetreerd naar ntgen photo ffniphiMh opnn Ieder tntoekenaar ontvangt per jaar ongoïoor HO Annlohtkaarten die hem non etgen of een ander door hem op te geven ndit door onie rciïigcra worden tocgeüoiiden Voor de eerste maal komen done uit verBebilleude pinatson in Arabiè Pemi Vooreo Acliter IndiS Birma Malacca tni J fije per iaarga i t t W J d $ Anndiliaarlen I s liteskening ia to allen tyde opengesteld Ook i Aniiichtkaarten vorden te allen t jde geleverd Bureau Da Wersld Toariit Haarlam t y FUIKC OUDK SCHIBDAMME GENE7EB Merkt NIGHTCAP Verkrügbaar bij i PEETERS Jz cIiedamJ A ls bewijs van ebtheid i oaofaot ea kurk atAods voortien van ilea aaam d r Firms P BOPPB 4e aanwijzende het tijdstip waarop brieven enz ten postkantore moeten bezorgd worden zoowel voor binnen en buitenland als voor Oost en Wesf Indit zijn van af 1 MEI verkrijgbaar a lO CeïitS per Exemplaar bij de Uilgevers A BRIIKMAW Xm VAMÜK TIEIfnEWBU Rarnüii eiis VADEMECUM Het verbruik van fademecMm neemt met den dag toe Hetwelk niet alleen toe te schrijven is aan do oitmnntende en inderdaad eenlge eigenschappen van dit hepriykc mondwater maar teven aan de omatandighoid dot WaUemetum een zpcr goedkoop mondwater is o i een eeut per dag kas men zich het genot verschalfen van een dageiyksche spoeling en gorgeling met faOemecum Een flacon van t SO dourt ongeveer zes maanden dn s dit nieuwste MIëKKÊtMVum mondwater is het beste on voordeeligste der wereld Uenlye agenten voor OOUDA en BOOBORAVES WOLFF Co Gouda Wtt Vraapt PROEFPLESCHJES k iO cents Geen Kiiikhoesl Geen Indiienza KoMNKlUKE Om Kinkhoest Intlueïtza Borst en lioelaandoeniii r biniirn den kortst mogelijken ti d te doen genezen neemt onmiddellijk de toevinclit lot de van onda beleende bekroirtide en wereldberoemde Superior Druiyen Borst honigExtract M K L I ii M T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINÖBLOEM lÖn N VAN SGHAIK t HyjUlSBlW DEN HAAO Sofleveraneiers M Ml Flacons f 1 70 ets 40 et b j Pirma fCOLFF Jt Co Westhaven lOS fl ii fa 4 1 4 K S B iV KleiwegE 100 Oouda E H VAN MILÜ VeersUl B 120 te oiuia A BüUMAN MoordrKht VmmVi Nieittnerlctrkad IJul A N T4N ZESSEN A i iii ioi n J Th TURKEN Bothop B T WI IK Oudomiirr A 8CHEEB UaaitrtcH P W t BÜÉ Oudeaater K viïi dbe IIELfDEN te Remaijk P v d 8Pi K MoercaptlU ü i d STAR WaMimneen Wed A HOLST Wmldiniimtn M KULKMAN Waddimngeen P A i ORÜÜT Oudewatêr 1 Dl JONUH htdtwaUr J P KASTELEIN PoUhmyrdam D BIKKER te BenKlwp Olllna l a f ftph a kmabtlp t v ir rt it tm ile KlWA WqM ttem wakli r Vtmiia V ll i Kimi hij liml Il TolwancDni ebrik un M tu llKhIe i pu rtrttrlac unuwiwordpHn tar vtrit rklnc os riekte of kraambed koarta n hare gevolgen w OUtNA LAROCHB FIRRUOINEUX in ia biiiondn H n Bloedielink BladBtteht kwalen B Krltlaelian l rftt d eoa VerkniRbaar in flacowa a 1 90 en L pllf aa a A TO daaafn v r erkand aangenaaavaa maak v ori ooial kinderen iwakken en kUerachUf velen All anaaakracliH e drank U stoornlsaen der ipijiTertarli PRAEPARATEN VAN voor laijelinjw an klem itindemi Pnl pgr bna a H Kt T 1 70 t Chimlach MaallfCiiilf aa Sp l l voor Klnd r o dlnt l b naen t H wiTan iWCIKSUIKCr p 0 6O W Kp OM Asthma Cigaretten V j tTj iwwje 0 80 en 5 B0 In hrrlpt aanvallia vu Asthma tsa I TamflHnHp RnnHnn fruit puRoATncp tecenVBrttoppiiif Aam J b ien Mltra s CongMtis ptc Y l k7lrtaxan3 vuoT Vittderen b i icii de Tamarinds Bont ODs v n KRAEPEUIN HOI M b l ngn Vf dienkten 4ur de vorm voor h i kmd batttfl ijlc B tie xmu k aangenaam is Priji par doo is ƒ 0 00 en ƒ 0 50 Jklmtfllr MflCfSIIpQ sln STkend aU hst BK8TS huUmiddel Varkouitteld so KMlp n m k cfii fliymoplostend an venuchtend middel bU ültttsmodhstd uitatBitSBd tai □ lle i lijc4 wtrkrijgbaar Piiis O aO v r fietchj JÜF frwpm Um mw UAEmiEll ft HOLM to latei ffm tUkm mtn M Jm HliatM AtT mm Vr értÊH KRAEPEUEN HOLM Hofleveranciers ZEIST In het Verlichting Magaajs De Avondsier Dubb Buurt Teleln 117 zgn steeds voorradig de nieuwe inodcllea Qasornameiiten en fraaie Baüo Degelijke GASFORNUIZEX ea COIilt BEN Zuinige branders Volledig adres voor QasgloeiUchtbenoodigdhedes ENZ ENZ Aanbevelend VI M m LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding j GlKül UeaO t ontrangen unmn J SMteid I na vele prtBtnemlogen ia den I handel gekomen onde det amin deal aitunders Dr Miohaell vemirdied i p d bcbta machines ia het wereld nmid ètabbliaaement van 0 bt Stoll 1 werok t Keulen Itcha Bikcl Cacao in vierkanten busaen Dete Eikel OKao met melk gdooirt eene aangename gezond drank voor daplgtaok gebruik een t 2 theeltBda van t poider voor een kop Chooohite Ah geneeskraobtige drank bg geval van iarrhee aledita met water t pruiken Verkrijgbaar bij de vooinajumt a T ApotlMlurti en £ I Pt y Ko t K pr mftutjea 1 80 o 0 9Ó s SmT Oeneraalvïrtagonwootdiger vi r Stitx and Jufius Mattenklwit Amatordam Kalvc straal 103 Zander Instituut Fluweelen Singel R 724 GoinA Qeneesh Dr J H BAKKER NIEM KLIER Directr D vak DUdREN Behand van ruggegr rerkrommluge Ingevallen boret x en o beenen en nieiiiUehaammisvorm iilgeui xu akte conelUiatle npleren genr tlektenrhenmatieche fiandoeatugen verHtaiktngen enz enz ONTVANGEN allo soorten SCHOEFWEEK in bet Soord Braliiinlsch Scbaeii en UarzeDiiiagazijj KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend 0 SMITS Alle rcparatiëa en aangemeten welPk EEHWOTTMTSSE Hen worilt verzacht op t HEItK te letten oiT Birr Ma jüus vi Ma lUVKNSVVMYZONEN QOBINCEEH Deie THËËEN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vjf lr0 e en een half en em Ned om met vermelding van Nommer m Prya voorzien van nevenstaand Uerk volgens de Wet gedep neerd Zich tot de uitvoering van eerde orders aanbevelende J G BIJL voorheen 3 BREEBAABT Li Dmk vanA BKINKMAN A Zn Gh t4 BultcBlandscli Overzicht De koninklijke trein kwam om 3 uur te Parijs aan President Loubet was tan het station met zijn secretarisgeneraal Er was een ontzaggelijke menigte aanwezig Koniiig Eduard droeg de Engelsche generaalsuniform Loubet gaat hem tegemoet en drukt hem de hand wat door den Koning beantwoord wordt die opmerkt dat het al weer drie jaar geleden is dat hij het laatst in Frankrijk is geweest Mede aanwezig aren de voorzitters van de Kamer en den Senaat de ministers de burgerlijke en militaire overheden De stoet kwam te 3 30 aan het Engelsche gezantschapsgebouw aan langs den geheelen weg eerbiedig begroet en toegejuicht Er had geen enkel incident plaats Evenals op de terugreis van St Petersburg per Montcalm heeft het vaartuig dat de eer genoot den president te vervoeren zijn maximum snelheid ontwikkeld bij wijze van proefneming voor het stoomvermogen der schepen van de oorlogsvloot Het traject van Bizerta naar de Fransche kust werd door de Jeanne d Arc en het goheele smaldeel afgelegd in 21 nron wat ongehoord vlug is Loubet mpest gistermorgen te Parijs aankomen maar t zal de vraag wezen of hij rust kan nemen daar het bezoek van Ëdnard VII zoo op handen is De Temps meent in een leader te mogen verzekeren dat den Britschen vorst geen onaangename betoogingen te wachten staan en spoort de Purgsche burgerij aan tot het uitsteken van vlaggen en illumineeren Zg kan het gerust doen zonder vrees voor verstoring van t Enropeeach evenwicht of voor t veroorzaken van wereldschokkende gebeurtenissen In den Petit Bleu vinden wij het bericht dat een eigenaar van raspaarden Deschamps itgenoodigd werd zijn twee rossen BoSr en Krnger niet mee te laten loepen inde eour es die heden te Longchnmp gehouden laneii worden Dat de Engelschen in Somaliland feitelijk slaag hebben gehad blijkt duidelijk uit den algemeeuen terugtocht van de troepen De colonne van Gough is gel k wij weten te Bohotle aangekomen do operatie basis in het noorden en generaal Manning trekt volgens een bericht van den oorrespondent der Daily Telegraph te Bohotle met achterlating van sterke posten te Galadi en Doedoeh op Galkajoe terug Vandaar worden honderd man blanke troepen naar Bohotle gezonden omdat er te weinig water en kost is Brodrick zcide eergisteren wel in het Lagerhuis dat de regeering nog inlichtingen van generaal Manning afwachtte voor zij oen beslissing zou nemen miar do beslissing lag toch reeds in ziJn bewering dat het doel van de eipeditie gelukt was aangezien aan den Mollah een zware slag was toegebracht Het gelach van de oppositie op deze woorden was het passende antwoord op deze groot o waarom had ij opk haar eigen rin nier gedaan waarom aan het bealuit tot n Tcrtrek uit eigen beweging geen gevolg gegeven een besluit geheel overeenkomstig haar karakter haar plicht en haat gevoel van eigenwaarde I Wat lij nu te doontaon lou hebben wilde tij aanvaarden als een haar oplegde boete Toen rij den drempel vaS des generaals studeerkamer overschreed gevoelde é zich zonderling bedaard en sterk looals veel het geval u bij ineoschen roet groote energie op een beslissend oogenblik Zoodra lij binAkwam stond de generaal op en reikte hij met dThem eigen Tioflelijkhcid haar de hand lette een stoel voor haar gereed en noo ygde haar uit om pUats te nemen waarop hij elf ook eder aan lijo achrijftalfl ging zitten Er ontstond eenig stilzwijgen dat gelukkig jetvan langen duur was De generaal zocht iets tusschen de pWieren die voor hem lagen en aam daarop eenifriefter haad di i hij vluchtig met de ooge dWlicp aU iet dat reeds vroeger gelezen is ma r dat men voor de tweede maal om zeker te zijn van lijn taak nog een even inti t a spraak Engeland trekt zich terug nadat het doel van de expeditie de vernietiging van den Mollah raialnkt is Dat is de waarheid De ex lez toestand in Hongarije is gister ingetreden De obstructie der onafhankeljjkheidspartij stegen da legerwetten heeft het gevolg gehad dat de begrooting nog niet in behandeling is genomen en dat de kredietwetten die van maand tot maand werden ingediend niet zjjn aangenomen Dientengevolge is er in Hongarije van gister at geen wettelijke begrooting meer en ia het recht der Regeering om belastingen te innen van gister af geëindigd Die toestand is in Hongarije wel meer voorgekomen In de dagen van het ministerieBanffy is ook de ex lex toestand gedurende eenige maanden ingevoerd en toen betaalden de burgers onverplicht en geheel vrijwillig hunne betastingen omdat zij het standpunt der Regeering grootendeels goedkeurden Het zal echter de vraag zijn wat er nu geschieden zal De onafhankelijkheidsbeweging door de Kossnth partij aangewakkerd hoeft in Hongarije veld gewonnen Bij verschillende gelegenheden heeft de Kossuth partü een poging gedaan om het terrein te verkennen en te zien hoe sterk haar aanhang was En telkens overtrof het resultaat de verwachting De jongste reis van aartshertog Franz Ferdinand den toekomstigen troonsopvolger heeft duidelijk doen zien hoe sterk do onafhankelijkheidsparty in Hongarije is en hoe het volk zich II do beweging heeft aangesloten De obstructie tegen do legerwetton is een der krachtige uitingen van die beweging bet ligt in de bedoeling der Kossuth partg om te pogen het Hongaarsche leger van een onderdeel van het leger der monorchie te maken tot een zelfstandig lichaam Eenaantal amendementen waarin dit streven belichaamd word is ingediend en de onoihankeluklieidsparty ia krachtig genoeg gebleken in het Parlement om ondanks het verzet dor Bcgeering de aanneming van het wetsontwerp zooal niet te beletten dan toch voor geruimcn tyd op te houden In de gisteren gehouden Kamerzitting verklaarde Kossuth te willen constateeien in deze zitting die de laatste is voordat het land zonder begrooting wordt bestuurd dat deze schending van de constitntie niet aan zijn party te wgten is maar uitsluitend aan de regeeringaparty en aan het ministerie De minister president Von Szeil verklaarde het geheele gewicht dier verantwoordelgkheid te gevoelen maar die verantwoordeiykheiJ zou nog zwaarder zyn indien men de beginselen van hot parlementaire stelsel had moeten schenden en bukken voor de dictatuur der minderheid die op deze wyze de meerderheid belet haar wil uit te spreke Ik vervul de plicht van den schildwacht die het hem toevertrouwde goed bewakend op zyn post biyit zelfs wanneer zyn wapenschild daarbjj breekt en bereid om later rekenschap af te leggen van hetgeen ik gedaan heb stel Angelina hield het oog op hem gevestigd Op dnt odel en mannelijk gezicht dat zoowel van goedheid gewigde als van wilskracht van adel des harten als van helderheid van geest Uu zij o dit oogenblik niets buitengewoon tenzij roissctiien wat grooter ernst In de ontvangst van den baron du Haussey in zijn glimlach en handdruk was trouwens evenmin iets geweest wat haar had kunnen doen vermoeden dat hij vertoornd was ol dat hy zich had voorgenomen een streng besluit uit te spreken Ik heb me vergist dacht AngeUna t Is bepaald voor iets anders dat hij mij heen laten roepen t Zij wachtte natuurlijk tot de generaal haar zou toespreken Weldra hief hij dfti ook het eenigszins neergebogen hoofd weder op en zag op tijn beurt naar de gouvernante om Zeg eens kindlief begon hij langzaam u moefhet mij maar vergeven dat ik zoo vrij bed geweest om u te laten roepen in pUats van u te laten vragen ol u mij te woord kon staan maar tiet u we hebben miaschien veel en bepaald heel ernstig met elkander te spreken en hier ben ik zeker dat niemand ons zal storen zoo we dat niet verkiezen alk ben bereid u aan te hooren mijnheer antwoordde Angelina in wier mooie oogen een zweem verscheen van den angst co de gejaagdheid die weder bij haar waren teruggekeerd wtnt de generaal haastte lich ei bij te voegeir Ja sre hebben veel en onder vier oo Brraet elkander te spreken n dat kan dunkt in Zao t uw goidkaurin wegdraagt wel een gesprek wor ik tUes in het werk om een groot gevaar te voorkomen De minister verklaarde dat hg het beheer der openbare geldmiddelen zal voortzetten in overeenstemming met de begrooting De afgevaardigde Ratkai van de Kosanthparty stelt voor om met ingang van 1 Mei de beraadslagingen te schorsen daar er geen verantwoordelijk ministerie meer is Hy verzoekt den president der Kamer niet langer in de Regeeringsparty te biyven want als hy deel blglt uitmaken van de liberale party zon hy de daden dijr Regeering moettu goedkeuren De Kamerpres dent graaf Apponyi verklaarde zgn plicht te hebben vervald door de debatten met volmaakte onpartydigbeid te leiden De onwettige toestand die met 1 Mei zal iMitataan zal op zgn houding geen invloed hebbon Hy verwerpt de bewering dat er geen verantwoordelijk Ministeria tneer zou zgn en dat de minister van financiën zon moeten voorschrgven dat er van 1 Hei af geen belastingen meer zullap worden geind De Bulgaren ign in Macedonië weer druk bezig met dynamiet wat hun wel niet meer vrienden zal bezorgen Het gevolg is dat de Turken nog meer troepen naar Macedonië zenden t Kan zyn dat de berichten van Tutksche yde wat zwaar gekleurd worden De Albanecsche soldaat die een schot loste op den Russischen consul Stjerbinal ia nog niet ter dood gebracht Hg slaat in het openbaar nog eens terecht voor zeven rechters Ibrahim bekende dat hy in den winkel van oen groentenverkoopor zekeren Hossein ven nam dat Stjerbina dien hy niet ken e schuld droeg aon het bloedvergieten tusscBen Turken en Albaneezec Hossein beschreef den persoon van den gezant en zette den soldaat mot geschenken in vrachten en lekkernijes tot den mooiLd aan Het toestemming vnn den nieuwen Russische consul Masjkof zoudon i r nieuwe getuigen in de zaak gehoord worden Verspreide Berichten FBamuuK Van Lyon uit was verteld dat kapitein Colas des Francs en luitenant Pons van bet 4e regiment dragonders 66k hun ontslag hadden genomen in navolging van kolonel De Conbertin doch dit is onjuist gebleken de detachementen zyn nit SaintLaurent dtt Pol teruggekeerd zonder dat er iets abnormaals geschiedde Kardinaal Laubourè aartsbisschop van Chambéry en de bisschop van Beanvait hebben nu 66k geprotesteerd tegen dea premiers beide uanschryvingen in heftige bewoordingen De bicsehop van Nancy Turlnaz heeft by een communie verklaard dat hU tot het uiterste bereid is en hoopt dat zyn opoffering de Katholieken zon bewegen tot een krachtdadige houding itamfmmmmÊm mmmmmmÊmmmememnmmmmmi u mu litn als van vader en dochter omdat noch mevrouw du Haussey noch ik u ooit als een VrMmde hf bben behandeld alk weet het mijnheer 1 Reeds van den eersten dag af zijn mevrouw en u de goedheid zelve voor mij sew eest Al heb ik daarvoor mij levendige en diepe erkentelijkheid niet durven te kennen geven ik verzeker u dat ik niet ondankbaar ben en dal ik van mijn kant heb getracht miide genegenheid waardig te maken die ik in dit ge üin van alle leden neb mogen ondervinden en die ik zeer zeker wat er ook verder gebeuren mag nooit vergeten zal evenmin als ik de liefde die ik voor u allen gevoel wat er ook gebeuren mag ooit uit mijn hart zal verliezen alk ben er ten volle van overtuigd 1 U is een van die jonge meisjes die men niet kan aanzien zonder eeo gevoel van sympathie die men niet kan leeren kennen zondef dat zich aan die sympathie ook eenige acWPg paart met wie men onmogelijk in een dagelijksch verkeer kan leven zoader dat een werkelijk gevoelde en duurzame genegenheid die achting en die sympathie Itomt bevestigen 0 mijnheer sumelde Angelina met een traan in t oog ik wou dat ik wist wat ik doen kon om dien lot ook inderdaad te verdienen Laten wij eens heel oprecht heel openhartig met elkander spreken Angelina als een paar goede vrienden De generaal hieU en op tag het jonge meisje onflerzoefcend aan en voegd ieU hngzamcr aprak ld et san toe aMijn neel ik kon wel haast teggen iijn DmT8CHI AItD De keiier heait den grosthertog van Sakien benoemd tot generaal Over land keert de Dnitsche geiant te Peking baron Hurnm von Schwanenatamvan zijn verlof op ign post terng waarmee 28 dagen gemoeid lyn tegen 12 over ne De litting van den Rgksdag werdgiateren na de definitieve aanneming van het wetsontwerp op de verzekering tegen ziekten door den Rgkskansoiier gesloten BINNENLAND De commissie voor ZnU Holland to byeen brengen van jong fokvee voor Afrika verzoekt aac de veehouders die negen yn vee door de commissie aant kocht kosteloos te weiden gedurende den zomer 1903 too spoedig mogeiyk hun adres op te geven aan den Voorzitter der commissie den heer P Loopngt te Schiedam 11 w Gemengde Berichten Men schrgtt aan de N B C Te Blaricum is gisterochtend de lOon vu zekeren S doodgeschoten Het bestuur van de Blaricnnmermeent had bepaald dat de ertgoolers hu vee niet voor den 12e Mei aldaar in de weide mochten brengen Hiermede waren de erlgooieri niet tevreden en wilden dit bepaald hebben op 1 Mei Naar aanleiding eener vergadering ging men er gisterenmorgen vroeg op nlt De burgemeester verzot duchtende had militairen gorequireerd Bovengenoemde weigerde aan de sommatie hun door een schildwacht gedaan gevolg te geven waarop deie viermaal hem over het bögU schoot waarop S toch doorging 47 Een vyfde schol trot hem doodeiyk Ümtrent het treurige geval te Blaricum meldt de correap indent van het HUad In den afgeloopen nacht is een inwoner van Laren do 22 JBrige Hendrik Smit by een der toegangen tot de Meent by Blaricum op welke Meent hy vee wilde scharen door een aldaar geatationneerd Infanterist doodgeschoten Zooals men weet bestaan er sedert eenige jaren onder de Erfgotiers twee party en Een vóór en eene tegen het tegenwoordige bestuur der Vereeniging van Stad en Lande van Gooiland Uit had in zyne vorige vergadering als dagen waarop bet vee op 4a verschillende meenten tot Beharing kon worden toegelaten tepaald één en twaalf Mei Het vee moest dan gebrand ayn met de merken van Htad en Lande maar ook het èestuur der oppositie had merken ingesteld Verleden jaar waa alles met een aisiier afgeloopen hoewel men toen ongeregeldheden vreesde Vandaar dat men ook dit jaar een kalmen afloop verwachtte Hoe is allea echter anders nitgekomen De aenteifHei wai aangevangen als schaardag voor het zoogenaainde harde op da toon kono n mijnheer de I éra bemint u en heelt u gevraagd zijn vrouw te willen worden Het was Angelina alao4 op dit oogenblik eensklaps al het bloed uit haar hart wegvloeide hoewel zij toch vooral iet van dien aard verwacht had t zullen hooren en hoewel zij na Alioe s tusschenkomst ook had kunnen verwachten dat die siilM lleldesgeichiedenis niet lang neer eeo geheim zou blijven t l Is waar mijnheer antwoordde zij in spijt van haaf aandoening op een waardigen en eerlijken toon een beroep doende op al haar dapperheid amaar ik heb diep betreurd dat het ico was en ik heb niets gedaan om die lield op te wekken of aan te kwetken Wordt ze dus niet door u gedeeld f Dat zeg ik niet mijntieer antwoordde tij iets zachter Niemand is meester van zün haiBievoel Hen is alleen meester van al tijn docnjph laten Zoo was ik dan ook reeds besloten om hoeveel t mij odk moclit kosten dit huis te verlaten en mijnheer de I era te ontvluchten wel wetend dat een huwelijk tusschen ons niet mogelijk waa Waarom niet i vroeg Qontran du Hauiiey zeer bedaard Waarom niet herhaalde tij met niet weinigbevieemiling wel omdat allet ont moet scheiden P Uw gebrek aan fortuin bij voocbeeUf