Goudsche Courant, dinsdag 5 mei 1903

Rookt OOM TRIP We 21 ceol Sigaar S van Wijngaarden Dinsdag 5 Mei 1903 So 0098 42ste Jaargang mmm mmm DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken C F BUSCH Markt 60 GOUDA Telefoon No 9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dep midd Telefoon a S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon on Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 h anco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN Nieuwe Zendingen MANTELS Crroote keuze in alle prijzen Opnieuw ontvangen in het Schoen en Laarzenmagazijn EEN PRACHTIGE KEUZE IN BAMES GBEOOEEE EH MIAAI12EN tOD FIJN SCBOKNWËRK TALAGE B V TONGEHLOO en nog vele andere soorten FIJN SCBOKNWiüRK ZIE ETALAGE Aanbevelend j PRUSMliSING 1 GOUDSCHE r MËLiKIKRlCHTING W Vau ar MAANIIAC 4 IIIEi a § iiotcereii wij NIEUWE GRASBOTER zeer geurig van smaak f 1 40 per K G FIJNSTE kwaliteit 3TAFELB0TER r f 1 30 per R G Prima kwaliteit KeukcnboteP f l 0 per R G uitsluitend levering van Door ons lidmaatschap vari de Vereenig ing I Het Boter Controle Station in Zuid Holland kan ieder van onze afnemers de Boter gratis latenonderzoeken aan genoemd station en bieden wij daardoor den grootst niogelijken waarborgt van te leverenuitsluitend S r Prima oiiv ervaisehte NATÜURB 3TER OKT FrA iGE i iH M SCEOBI m LURZENHAOAJUH DE ROODE LAARS lllA Laiiige TIeiideweg 1 71 eene groote ending CHROOM LEDEREN Heeren Dames eri Kinder icatiiwiiE Ons SCHOENWERK munt ait door gemakkelgken pasvorm nette Modellen en dnnrzaamheid in t dragen ZIE ETALAGES VASTE PRIJZEN Aanbevelond F rn a J VAN ZOWEVELD middel tegen Bhtniui keid ens mag in geen breken In flei 50 et bij en Drogisten lun bU Oéh WeiuftCó sJIOTTEIIJAM pit I goede oude Huispiek Jleht Ytrkosd enkel Huisgezin ontidien i 1 25 75 HHLApothekert Te Amsterbaii T l RU mmmÉÊmÊÊÈ QFEHEASE WZWm te O o o da ten overstaan van den Notaris G C PORÏUIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 18 MEI 1903 des morgens to eU uren in de zaal Coiiooedia in het Gebouw der R K Leesvereeniging aan do Westhaven van No 1 Éen HDI8 SCHÜÜR E VEN en GROND met een alzonderiyii BOVENHUIS aan de Spieringstraat te Gouda WSk F No 5i en 54a Verhuurd bö de week beneden voor t 2 50 en boven voor t 2 20 No 2 Een HUIS en ERF aan de Eierstraat te Gouda Wïk H No 28 Terstond te aanvaarden No 3 Twee HUIZEN en ERVEN onder een dak aan de Westzjjde van den Raam te Gonda Wijk O Nos 437 en 438 Bg de week verhuurd en wel 437 oor f 2 90 en 438 voor f 1 Samen I 3 90 No i Twee H0IZEN en ERVEN onder een dak aan de Bogen te Gouda Wijk O Nos 131 en 132 Verhuurd bü de week No 131 voor I 1 75 en No 132 voor 12 75 Samen 4 50 En Nos 5 tot 8 Vier naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN aan de Boolekade te Gonda bg bet Bloemandaalscbe Verlaat Wyk R Nos 31 32 33 en 34 Allen bjj de week verhuurd elk voor 11 70 De perceelen zjjn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen z jn te bekomen ten kantore van den Notaris H GBOENIER te Amsterdam en van voornoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gonda IHSECTEN SPTJITEïr 3S cent per stuk Insecten Poed er o cent per doos bg J VAN OIJE Kleiweg No 2 GOUDA ON VAL GKI alle poorten SCHOENWEEZ in het Sluorii Brakaiilsch Schoen m Laarzeninaijazijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend 1 Alle repiiratiën en aangemeten werk In het VerlicMing Uagazijn f De Avoiidsler Dubb Buurt Teleln 117 zgn steeds voorradig de nieuwe modellen dasornamenten en fraaie Ballons Degelgke GASFORNÜIZEN n COMFOREN Zuinige branders Volledig adres voor Qasgloeiliclitbeiioodigdlieden ENZ ENZ Aanbevelend M M VAN LOON Aanleggèr van Gas en Waterleiding EEMEEFST VAN THEE Heil wordt verzocht op t MEUK te letten TOT EBT MlOiZUN VAN M UAVENSWAAY ZONE QORINC H i Deze THEÈKN worden afgele F Wi rerd in verzegelde pakjes viin in Aa 4 tvtee en een half en een Ned ónt met venueldiug van Komqjer ec Pr s voorzien van nevenstaaud iMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich iot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J c BUL voorheen J BRHEBAART Lz Druk Ta i A BRINKMAN Zn Goud 1 UuiteDlanüsch Overzichl Keizer Wilhelm is tbans te Rome en heelt behalve den Koning van Italië ook den Paus bezocht Gisteravond was er gala diner op het Quirinaal Koning Vittorio Eraanuele III dronk daarbg op Duitschland den Duitschen Keizer en het Keizerlgk Huis Hvj zeide o m gelukkig i te zgn bg zich te zien zgn getrouwen bondgenoot met wie bg even nauw verbonden was als hun grootvaders en hun vaders zgn geweest In df tegenwoordigheid der prinsen zag de Koning een bigk van de uitstekende verstandhouding die bestaan heeft gedurende drie geslachten tusscben de beide families legers en volkeren Het samenzgn van heden zeide de Koning is een hernieuwde bevestiging van den vasten wil van Duitschland en Italië om al hun pogen te doen strekken tot profijt van den vrede onder de beschutting van het wederzgdsch verbond Keizer Wilhelm zeide dank voorde warme en hartelgke ontvangst hem door de hoofdstad bereid Hg ziet daarin de verzekering dat het Italiaansche volk met volkomen sympathie het verbond tusschen beide vorstenhuizen en beide naties aanschouwt en wenscht dal dit verbond onwankelbaar zg Keizer Wilhelm herinnerde aan de onvergetelgke Sguur van wglen koning ümberto wiens aandenken hem steeds heilig zal zgn als dat van een ridderlgken held die aller harten veroverde Hg riep zgn zegen en die des hemels irf voor den Koning de Koningin en het Huis van Savoye en dronk op de souvereinen het leger en het volk van Italië Beide dronken werden staafde aangehoord en door de volksliederen gevplgd De revue in Vincennes ter eere van den Engclschen Koning was schitterend een dichte menigte was langs den geheelen weg en langs het terrein geschaard en juichte den Koning en Loubet toe De Koning betuigde aan generaal André zgn bewondering over de houding en de flinkheid der troepen Na de revue ging de Koning naar het Stadhuis De president van den Gemeenteraad Deville hield een toespraak waarin hg den Koning dank zeide voor zijn bezoek Wg stellen beogen prgs op de eer en het belang van een bezoek zeide bg dat een waarborg voor den vrede tusschen Iwee landen en een pand van d steeds nauwer en hartelijker FEVILLETOJX IIEPEE EU BAAT 83 fi a dat ook Mijnheer de Léra is rijk behoort tot den zeer aanzienlijken stand en is gewis l stemd om een hooge positie in de wereld te bekleeden Ik heb niets Ik zal nooit iets bezitten Mijn vader heb ik verloren en zooate u weet moet mijn moeder geruineerd ziek en zonder middelen van bestaan als zij is grootendeels van mijn werk leven En dan wat ben ik zelf een gouvetnante die BU hier dan daar in betrekking moet zijn Bij u mijnheer bij mevrouw de baronnes was die betrekking dank zij uwe edele begrippen en de genegenheid die u mij wel hebt willen betoonen zoo iets als het aardsche paradijs van t arme meisje Ik kon daardoor de nederigheid van mijn stand in zekeren zin zelf vergeten ik mocht trotsch zijn op het vertrouwen dat mij geschonken werd gelukkig iets te kunnen bijdragen hoe weinig het dan ook wezen mocht aan de ontwikkeling en aan de kennis van het aller Helste meisje dat reeds zoo goed was opgevoed en van de natuur zulke benijdenswaardige gaven had ontvangen van freule Aline maar dat alles kan mij in de oogen van de wereld hoege naamd niett verhellen en het nederige van mija wordende betrekkingen tussoheoi onze volken is jf De prefect der Seine De Sel s sloot zich bij deze woorden aan Een zejr groot aantal personen kwam zich inschrijven in de registers in do Engelsche ambassade Zaterdagavond bad het schitterende diner plaats in het Elysee door président Loubet den Koning aangeboden Een honderdtal gasten zaten aan Aan het diner bracht president Lonbet een toost uit waarin hij zei dat bot bezoek des Konings het beWgs is van de vriendschappelijke verhouding tusschen beide landen die zich nog nauwer aaneensluiten moeten Koning Eduard dankte voor do ontvangst hem door Ftankrijk bereid en bracht zgn voortdurende vriendschap voor dat land in herinnering Hij dronk op president Lonbet en de welvaart van Frankrgk Hij dronk ook op de toenadering van Frankrijk en Engeland in hun beider belang en ter wille van een nog hooger belang dat van den vrede on de beschaving Bedroevende incidenten en onaangename voorvallen vinden nog steeds plaats bij de verstrooiing der congregation Te La Roche surYon in de Vendee weigerde een luitenant Portier oen compagnie te commandeeren die naar Les Sables d Olonne inoest oprukken om de civiele autoriteit te helpen by de sluiting van Qen Redemptoristen klooster Zg n daad van protest beeft echter die sluiting niet kunnen beletten Zy vond plaats met roedewerking van twee compagnieën vin zgn regiment ïe Nizza is ook opgetreden met groot vertoon van militaire en politie macht bij de sluiting van een klooster van Franciskanermonniken De vronwen die in de kapel zaten te zingen moesten met geweld verwijderd worden Do abdij der Benediktgnen te Kerbeneat bü Landerneau in Bretagne wordt door de boeren beschermd Deze hebben prikkeldraad over de straat gespannen om de bereden gendarmes te beletten het gebouw te naderen Te Versailles werd een twintigjarige jonge dame uit den doftigen stand onvoorwaardelijk veroordeeld tot 8 dagen gevangenisstraf wegens beleediging van den magistraat die een congréganistische instelling kwam slaiten De Duitsche bladen van allerlei gading luiden den overleden Rgksdag uit Al naar hun Jieschermingsgezinde of vrghandelaarsbeginselen prgzen of laken zij dat het nieuwe tarief tot stand beeft gebracht Verder her atand niet wegnemen en als iemand e n naam bezit als mijnheer de Léra als hij de eer en hst geluk heeft de naaste bloedverwant nagenoeg de zoon to zijn zooals u het daareven zelf hebt gezegd van den generaal en mevrouw du Haujsey huwt men niet de geldelijke kwestie zelf buiten beschouwing gelaten met eenjuflrouw Vetti een gouvernante een hulponderwijzeres Gaandeweg had Angt lina s stern weer wat vastheid gekregen en het was met kalme en waardige gelatenheid waarin geen zweem van bitterheid voorkwam maar ook zonder dat de spreekster zich haar eigen aandoerilng had ontveinsd dat door haar eene verklaring was gegeven van een der redenen die haar gedragslijn geregeld hadden Bovendien voelde zij zich onder het spreken aangemoedigd door de wijze waarop de generaal naar haar bleef luisteren Zij las in zijn blik een goedkeuring die haar in eigen oogen verhief al droeg die goedkeuring dan ook het hare bij era haar hart te verscheuren Want hier was goedkeuring een bevestiging van hare woorden alsot de genoraal haar toevoegde ffja je hebt groot gelijk dat huwelijk is on mogelijk Zelts al wij wéten dat een geluk waarvan wij geilroomd hebben voor ons onbestaanbaar is als wij besloten zijn het al te wijzen blijft er toch in de diepte van ons hart zoo diep dat wij daarin nauwelijks durven neerdalen een stille maar hardnekkige hoop bestaan nauw verwant aan t vurig verlangen dat we wel hebben onderdrukt maar daarom nog niet uitgeroeid denken zg de mislukking van de dnsgenaamde tuchthniswet van de lex Heinze tot bestrijding van do onzedelijkheid in woord en geschrifte de totstandkoming van sociaalpolitieke wetten als die tot bescberming van jeugdige arbeiders tot wgziging van de verzekering tegen ziekte en ongeschiktheid de verordening op het zeemanswezen de foslorwet de wet op de Gewerbegerichte Dan passeeren nog de revue de wet tot afschaffing van de particuliere postondernemingen de vlootwet de afschaffing van het dictatuurartikel in Elzas Lotharingen en andere belangrgke wetgevende maatregelen die tot stand zjjn gekomen in het thans verstreken vijfjarig tijdperk Onvervuld zgn gebleven de xerlangens naar afschaffing van dejez i Uenweti en naar vergoeding van reis en verblijfkosten voor leden van den Egksdag ofschoon dat niet aan dat lichaam maar aan den Bondsraad gelegen heeft Een merkwaardigheid van den thans gesloten Rijkdag is dat bij maar twee zittingen gekend heeft omdat men bij herhaling de zitting niet heeft willen sluiten om de voorbereiding van belangrijke wetsontwerpen niet ongedaan te maken De eerste zitting omvatte 209 vergaderingen en duurde van 6 December 1898 tot 12 Juni 1900 de tweede duurde nog langer zij bestond uit drie stukken en liep van 14 November 1900 tot 30 April 1903 in welken tgd in het geh Bl 302 vergaderingen ziffi gehondeh De Hongnarsche minister president Kolomau Szell neemt don toestand die thans in Hongarije ontstaan is nogal knlmpjes op Hg heeft door zgn minister van financiën aan alle ontvangers doen bekend maken dat van den liwt Mei af geen belastingen meer mogen word ii jc5nd maar hij heeft er tevens tot genptKejIling van de belastingbetalers bggevoer fat niemand belet kan worden vrgwilliljf 2 n belasting te betalen om den geregeWen gang van zaken zooveel mogelijk te Ijelpen bevorderen n de Kamer beeft hij Vrijdag breedvoerig uiteengezet wat bij voornemens is te doen gedurende den tijd dat er geen begrooting zal n Do Kossuth partg die maar trouw bigft volhouden dat er geen verantwoordelijke regeering meer is nu er zonder begrooting wordt geregeerd heeft voortdurend gepoogd den minister president het spreken onmogelijk te maken Een paar maal moest de zitting worden geschorst maar Szell bracht toch zijn mededoelingen ten einde Hg vereenigde zich ten slotte mot een motie waarvan de bedoeling is de discussie over deze uaestie aan te houden totdat de begrooting zal zijn Nu u mij eenige achting toedraagt mijnheer zoo vervolgde Angelina nu ge niet twijfelt aan mijn oprechtheid gelooft gij ook niet waar dat ik niets heb gedaan om die liefde aan te moedigen dat ik van de mijne zooveel nog zulks mogelijk was een diep geheim heb gemaakt en dat mijn besluit om heen te gaan vast stond zoodra ik wel begrijpen moest hoe het weigerend antwoord dat ik gegeven had mijnheer de Léra er toe had gebracht om u allen te willen verlaten i uO ik bid u mijnheer voegde zij er met een bevende stem aan toe zeg mij dat u mij gelooft opdat ik voor t minst wanneer ik u zal hebben verlaten de overtuiging met mij mag ronddragen dat ik uw achting en die van mevrouw niet heb verbeurd Dat is de eenige weldaad waarop ik recht heb en waarop ik meer ben gesteld dan op ik weet niet welk geluk Dat is iets mijn kind waaraan je nooit zult behoeven te twijfelen antwoordde de generaal We kennen u we weten wat ge waard zijt Ik dank u l sprak zij vol eenvoud En de gevoelens die ge daar zoo verstandig zoo beredeneerd en met zooveel waardigheid hebt lotgelegd zouden die achting nog doen toene In zoo ze met reeds een ware hoogachting ware weest De generaal scheen zelf min of meer ontroerd te zijn In zijn stem Was niets meer te bespeuren van de kortheid en de ruwheid van den man die jaren tang gewoon is geweest een bevel te voeren Alleen hernam hij na een kort stilzwijgen goedgekeurd Dit is zooveel als een belofte dat na het eindigen van den ei lei toestand een indemniteitswetje zal worden aangenomen en de maatregelen der Regeering om den geregelden gang van zaken te bevorderen zullen worden goedgekeurd Voorloopig zal Szell nu maar zonder begrooting moeten regeeren want de Kamer is Vrgdag niteengegaan De reeks van dynamiet aanslagen in SaloWka heeft zeer veel indrnk gemaakt te Ko nstantinopel Over het algemeen toch dacht men in de Tnrksche hoofdstad dat in den toestand een meer gunstige wending was gekomen daar bet te Salonika in de laatste dagen bgzonder kalm was Van alle zijden wordt verontwaardiging uitgesproken dat de macedonische comités gemeend hebben tot znlko anarchistische daden hun toevlucht te moeten zoeken Duidelijk blgkt toch uit deze misdrgven dat de comitéleiders geen hoop meer hebbende op een tusschenkorast der mogendheden naar hunnen geest op deze wijze door het vernielen der goederen en het wagen der levens van vreemdelingen trachten de mogendheden te dwingen zich de zaken meer aan te trekken Of dit echter voor ben het gewenschte succes zal hebben valt te betwgtelen waar zg in e k geval door di dol optreden de sympathie der mogendheden verbeuren In de offlcieele kringen was men over deze aanslagen niet zoo zeer verwonderd De berichten in de la tste tijden ingekomen wezen er op dat de Macedonische comités dachten over een bommenwraak in verschillende steden zelfs in Konstantinopel In Salonika is de staat van beleg afgekondigd en zeer groote militaire voorzorgsmaatregelen zgn genomen Algemeen toch wordt gevreesd dat de Mohammedanen die verwoed zgn zich fel zullen wreken op Macedoniërs en Bnlgaren De correspondent van de Times te Konstantinopel zegt dat de gezanten alle verantwoordelgkheid voor deze dynamietaanslagen werpen op de Bulgaarsche regeering en niet op de Turksche autoriteiten voor wie zij woorden van lot hebben Wat wel eenigazins in tegenspraak is met het Reuter telegram van Vrydagavond waarin gezegd wordt dat de Duitsche gezant ook do Porte verantwoordelijk stelde voor de beschadiging der Duitsche school Do Turksche ministerraad heeft vergaderd om te beraadslagen over den toestand in Salonika Hg werpt alle schuld op de Macedonische anarchisten en is van plan do streng alleen moet ik u doen opmerken dat door Léon de Léra die meerderjarig is die geheel naar vrijen wil heeft te beschikken over zijn persoon en over zijn iortuin door het teit zelf dat hij u zijn liefde heeft verklaard het bewijs is geleverd dat voor hem de moeielijkheden die door u tegen dat huwetijk zijn opgeworpen geen recht van bestaan hebben Hl heett u geantwoord en hij zal het nogmaals doen want hij heett mij alles verklaard niet alleen mondeling maar ook in dezen brief dien ik daareven nog eens inzag dat sommige man nen boven t vooroordeel verheven trouwens nog altijd zeer in aanzien in de groote wereld de geldicwestie geheel buiten beschouwing latend daar waar alleen het hart recht van spreken heeft gemeend hebben niets te kort te doen aan hun stand en aan hun waardigheid door de zorg voor hunne eer toe te vertrouwen aan een vrouw die zij wisten dat goed was en vol toewijding zeer ontwikkeld beschaafd en rein van gemoed rijk in schatten van hoofd en hart om kort te gaan aan een vrouw die in alle opzichten welke niet aan het toeval eener geboorte to danken zijn boveu velen harer zusteren tlilmunt en dat die mannen rjjk genoeg voor twee wel hebben begrepen dat zij niet beter konden handelen dan met gehoor te geven aan de stem der liefde in hun binnenste en dat zij alle beschouwingen ter zijde stellend die voor hen geen waarde bezaten een gelukkiger echt hebben gesloten en ten slotte nog door al de anderen werden benijd If ordf vervuild J