Goudsche Courant, dinsdag 5 mei 1903

of ste maatregelen te nemen om deze bommenwerpers te verwflderen waartegen de mogendheden wel geen bezwaar zullen hebben Het Bnlgaarsche blad Dnevnik neemt de zaak nogal kalm op met te verklaren dat èèn bom meer spreekt dan honderd consnlaire verslagen terwijl de Vecherne Poshta deze gruwelen afkeurende de verantwoordelphoid werpt op de cynische en onverschillige houding van Europa Verspreide Berichten Fhaskeuk Een honderdtal gemeenteraden nit HautesPyrenées en Basses Pyrenées hebben een verzoekschrilt onderteekend tot handhaving van de openstelling der grot van Lonrdes De Capucyner paters te Marseille zgnVrijdagmorgen zonder eenig incident uitgezet nadat de rechter van instructie de procureur en de hooldcommissaris zich toeganghadden verschaft De minister van financiën Rouvier heeltgisteren z n collega s in kennis gesteld metde hoofdbeginselen van de begrooting voor 1901 aangedrongen op de noodzakelijkheidde uitgaven te verminderen ter vermijdingvan nieuwe belastingen en aangekondigd eenwetsplan ter invoering der inkomstenbelasting I De rechter van instructie in het Hnra bertprocea zal in de volgende week voor de laatste maal hoeren Theresa en FredericHumbert Emile en Romain Danrignac Ditverhoor zal plaats hebben in tegenwoordigheid van Eva Humbert Marie Danrignac enhet bekende driemanschap Langlois Dnmorten Parmentier Vbbkksiode Staten Te New York genoot men eergisteren 86 graden Fahrenheit als in Juli de strooien hoedeil deden hun entree en velen bedierven hun maag met ioed drinks In de staten Montana Kansas en Jowa heeft men president Boosevelt legerskinderen te zien en te zoenen gegeven terweerlegging van zjjn klachten over de afneming der geboorten BINNENLAND De eerste werkzaamheden van de Tweede Kamer na haar wederbijeenkomst in de tweede helft dezer maand zullen bestaan in het atdeelingsonderzoek der definitieve begrooting van Marine welke verwacht wordt tegen medio Jnni rtjp voor beraadslaging te zijn Zaterdag zjn de verschillende korpscommandanten van wege het ministerie van Oorlog telegrafisch gemachtigd de lichting der militie 1901 a s Dinsdag en Woensdag met groot verlof huiswaarts te zenden Als onze Koningin in het buitenland vertoeft lezen wij Nederlanders altgd gaarne hoe men in den vreemde over onze Vorstin spreekt en denkt Thans nu H M de huwelijksfeesten te BUckeburg bijwoonde heeft de Lokal Anzeiger eenige vriendelijke woorden over de Koningin der Nederlanden Het blad zegt dat H M voor publiek en hooge gasten het middenpunt der belangstelling vormde natuurlijk het bruidspaar uitgezonderd H M zoo zegt het blad die door den Prins der Nederlanden en een groot gevolg vergezeld was werd hier met alle praal en met de baar als souvereine toekomende eer ontvangen De Koningin is nu eenmaal de lieveling der bevolking hier die haar bjj elke gelegenheid die bijzondere genegenheid door de warmste geestdrift doet bljken De Schaumburg Lipper is anders volstrekt niet zoo lawaaiig uitgevallen hetgeen geheel tegen ziJn terughoudende natuur indruischt De jonge frissche Koningin echter die er nu weer volmaakt goed uitziet en op even vriendelijke als flinke manier optreedt heeft het hem gedaan Doch niet alleen het volk ook in hofkringen valt de bewuste verschijning dezer aanminnige en verstandige persoonlijkheid op Vorst George had bij het diner in de groote feestzaal van het residentieslot op Maandagavond een dronk ingesteld op zijn doorluchtige gast de Koningin en haar voor de bijwoning van het familiefeest bedankt Nanweljjks was het laatste woord van den toast verstomd of Wilhelminchen tikte tegen het glas en antwoordde frisch en prompt in een Daitsche toespraak Men was allerwegen verrukt Het Nationaal Congres van den handeldrijvende Middentoestand zal van 8 tot 10 September te Rotterdam plaats vinden Van alle ojrden uit ons land komen inschrijvingen zoowel van particnlieren als van Vereenigingen van den Middenstand terwijl een groot aantal belangstellenden als leden der Ie en 2de kamer der Provinciale Staten en kamers van koophandel door hun toetreden reeds blgk gaven van hunne sympathie met het Congres Behalve het ernstige gedeelte der werkzaamheden worden ook maatregelen voorbereid om door verschillende feestelijkheden de aantrekkelijkheid van het Congres te verhoogen Het aantal reeds ingekomen rapporten en die welke toego egd zjjn doet reeds nu met recht verwachten dat het succes niet minder groot zal ziJn dan dat van het te Amsterdam gehouden Internationaal Congres Binnen enkele dagen verschijnt een tweede circnlaire waarin de onderwerpen welke behandeld zullen worden meer categorisch aangegeven zijn De commissie belast met de inrichting mocht reeds officieel de mededeeling pntvangen dat de burgemeester van Rotterdam de heer F B s Jacob het eerevoorzitt rschap heeft aanvaard en dat H Excellenties de Minister van Binnenlandsche Zaken W H en Nijverheid en Justitie als beschermheerenvan het Congres zullen optreden Gemengde Berichten Door de politie te s öravenhage is pro cesverbaal opgemaakt tegen een persoon die deze week op een bruiloftspartij van de feestdrukte gebruik maakte om een zijner medegasten nog wel een familielid een horlogomet ketting te ontstelen j Door de directie van de H IJ S M zullen alle ontslagen werklieden indien zö zich aanmelden weder aangenomen worden met uitzondering van hen die na onderzoek blijken tot de voormannen nit de stakingsdagen te behooren Afin het tronw gebleven personeel is vooreen bedrag van ongeveer f 50 000 extrauitgekeerd TeL Het terrein van de tentoonstelling vSn Ngverheid en Kunstindustrie dezen zomer te Groningen te houden is totaal een 15 000 vierkante meters groot Het is verdeeld in drie afdeelingen Ingaande bij de hoofdingang over het Noorderplantsoen komt men eerst door een parkaanleg wiar men weldra links en rechts de groote expositie gebouwen ziet verrijzen Links komt eerst het 1100 M groote gebouw der Groninger NJverheid daarna het 600 M groote gebouw der Knnstn verheid waarin de Hollanders die te Tnrjn exposeerden hnn waren hebben uitgestald Aan de rechterhand heeft men nu het feitelijk uit drie gehouwen bestaande hoofdgebouw 2300 M groot waar de algemeene nijverheid in hoofdzaak verlichting verwarming en vervoer haar tenten zal opslaan De beschikbare ruimte is door ongeveer 350 exposanten reeds geheel ingenomen Of en hoeveel expositie ruimte er zal worden bijgebouwd is nog niet beslist Een hoog en rank opschietende pagode die s avonds tooverachtig verlicht zal worden trekt nu de aandacht naar het Japansche marktplein dat met de Japansche expositie de groote restauratie bet zomer theater het theehuis het middenpunt der gezelligheid schgnt te znllen worden Geen kosten worden gespaard om aan dit marktplein een voornaam en echt Japansch cachet te geven Een goede muziekkapel onder een bekwaam dirigent en goede voorstellingen in het zoraer theater benevens Japansche voorstellingen optochten enz zullen daartoe t hunne bijdragon In de derde afdeeling van het terrein waar men komt na door de schilderachtige poort OudJapan te hebbeu verlaten vindt men het groote gebouw voor tijdelijke exposities de tentoonstelling van landbouwwerktuigen de terreinen voor openlncht tentoonstellingen wedstrijden volksspelen volksvermakelijkheden enz Donderdagochtend heeft men een brutalen slag trachten te slaan aan de Banque Nationale te Brussel een net gekleed persoon ontrukte den kassier diens portefeuille met 260 000 frcs aan bankpapier en wilde de vlucht nemen doch het publiek hield den mun vast en ontrukte hem zjjn buit In handen der politie overgegeven verklaarde hij Brown te heeten bookmaker te Londen te zijn en naar België te zijn gekomen om een goeden slag te slaan Omtrent de arrestatie te Brussel van Bernard W beambte aan de AmsterdamscheBank die de vlucht genomen had met 30 000 gulden meldt de correspondent vanhet Hblad J Wittenterns had onder een valschen naam zijn intrek genomen in het hotel Wallen hij het station Midi waar hij den ochtend na het plegen van den diefstal arriveerde Gistermorgen vervoegde hiJ zich bij een wisselagent met verzoek een Oosteni ijksch stuk tegen Belgisch geld te verwisselen De agent vroeg hem het stuk af te staan ten einde het voor hera te verkoopen waarna Wittenterns ziJn adres opgaf Den agent bleek dat het stuk behoorde tot die welke te Amsterdam ontvreemd waren en waar schuwde de politie De commissaris van politie vervoegde zich bij W aan het hotel voorgevende te komen vauwege den wisselagent en verzocht hem mede te gaan ten einde het Belgische geld in ontvangst te nemen Het rijtuig reed echter naar het politieburean waar Wittenterns werd gefouilleerd Hg had nog 1 22 stukken Oostenrijksch bg zich bijna de geheele gestolen som Hij legde volledike bekentenis af en wordt tot na afloop der formaliteiten voor zijn uitlevering in arr t gehouden Dezer dagen heeft een vrouwelijke verpleegde uit het boitengesticht van het krankzinnigengesticht het Sint Joris gasthuis teDelft zich aan het toezicht weten te onttrekken Zij heeft daarna haar kleercn inbrand gestoken en is aldus den tuin ingevluch De vrouw is aan de brandwonden overleden N E Ct Men meldt nit Almelo j De werkstaking der opperlieden biJ den bouw der nieuwe school foor m u l o duurt nog steeds voorti GisterM is door de politie tweemaal procesverbaal opgemaakt tegen eenige stakersj wegens het mole teeren van een metselaar die aan ije schéll werkzaam is gebleven t 1 irtogvnbosch de bekende wai op dei als worgeri ï Tegen een w nkellersterte is f 5 boete gcéischt omdat zlspotprent bee tentoongestgldj minuter Kuypar staat ufgebeeljvan de i arbeiler JSI De yrijspraak van ijhr mr E van BAe steyn ité6erve2o luitenant die volgens jhr j Van A écli van Wijck een stakenden machi nist zop liebbbn toegejnic it is or den raad van oSdirzoek met algemeene Sfemmen geschied Il i T Een iEngelsCh Z Afrlkaansch blad de Rand J aily Mail pttbliceert uittreksels uit een dagboek van Scheepers Het volgende is er aan ontleend October 10 Geboortedag van Z H i den president S J Kruger Z A E Deze is een dag niet zoo spoedig te worden vergeten door eenig Afrikaander maar mg was hiJ een van het uiterste belang en zal nooit door mij vergeten worden Omtrent vier unr was elke man gereed te paard te gaan en de kar was voor ra j ingespannen Ik deed mijn niterste best om mijzelf nit het bed te krijgen maar te vergeefs en ik was dus verplicht mj over te geven Ik riep mijn officieren te zamen namelijk luitenant Pypers luitenant Luyt en sergeant van Heerden Zij kwamen naar mjjn kamer en wij hielden te zamen raad Zij wilden al bun pogingen gebruiken om rag verder met hen te nemen maar waren spoedig overtuigd dat miin pijnen en Igden te zwaar waren om te ondergaan Ik had ook te veel koorts Zoo moesten wij van elkander scheiden de eene burger na den ander inkomende weenende om afscheid te nemen Mijn officieren plaatsten zich om mijn bed met mijn manschappen Allen waren zeer aangedaan Ik kan niet beschrijven wat ik gevoelde Mijn adjudant Karl Lehinkuhl een jongeling van omtrent 16 jaar dapper en moedig als begeerd kan worden had ziJn hoofd geborgen op mijn borst weenend als een kind en de tranen liepen langs mijn eigene wangen af Ik wensch nooit weer zulk een dag te beleven Maar er was een troost voor mij dat ik mijn gouvernement getrouw gediend had tot het laatste oogenblik en dat ik alles in mgn macht gedaan had om op een rechte wijze onze rechtvaardige zaak te bevoordeelen 17 Januari Omtrent 8 uur in den morgen kwam de schoot naar mijn cel en zeide mij dat ik uitgenomen zou worden te 11 uur om mijn vonnis te hoeren Ik werd in een ambnlanswagen geplaatst en zij brachten mij in een vierkante plaats gevormd door de militTiren Kolonel Henniker trad voorwaarts en las de beschuldigingen uitgenomen de vijfde en hy sprak het doodvonnis nit Na miJ weer naar de cel gebracht te hebben zeide een luitenant mij dat het vonnis morgen zal uitgevoerd worden Als gy my vraagt Ben je bang f dan moet ik zeggen neen maar ik voel jammer voor mjn lieve moeder De beste troost dien ik heb is dat ik onschuldig ben Ik hoop dat myn dood de oorzaak zal zyn van groote gebeurtenissen en dat al de kommandanten en officieren die nog vechten my wreken znllen Als een hunner hetzelfde lot verkrggt als het mgne laat hem herinneren dat het voor land en volk is geweest Ik heb altoos geweten dat de Engelschman een valsch karakter heeft en het bloed van onschuldigen stort maar ik kon niet gelooven dat zy zoo verschrikkelgk blind waren en niet de waarheid konder zien maar de Heere onze God zal oordeelen volgens zyn rechtvaardigheid En zoo is het dan dat heden den l tn Januari 1903 myn laatste dag op aarde is maar het is vree seiyk dit te herinneren men kongOTensoht hebben dat het uur alreeds gekomen ware O Heere hoe lang nog zult Gg ü verborgen houden en toelaten dat het booze voortga P Red üw Volk mgn God on Uat rechtgeschieden Mm Het is mg een groote voldoenïBPte weten dat ik mgn gouvernement ge uw ga diend heb Had ik geweten dat i schuldig gedood zou worden di meer schade aan den vyand ged dan ik deed Alle beschuldigingen tegen mg gebracht gn nameiyk dat ik myn instruql voer had gebracht Tennant tgd en ehoorde bidden Jin vijand ik niet NaderI toen hij ivoor mg W ii Sofia gedood jDeip inMag jnuar iafgftlaan jtol 3 en fjei n nu Omtrent 11 uur bezocht de hel mg en schudde mg de hand De heer Anret kwam terzel ik overhandigde hem alles wat iiil Ds Murray kwam om met mj maar ik w eigerde daar hg meo sympathiseert en ik zeide hem t oprecht m t hem kon samen bid hand voelde ik my beter g9zin i jj weer kwam bad hg zeer harte en myn familie Omtrent 110 uur had een offt zegd dat i c niet met zonsopganfworden mö r gedurende den dl formatie g f mg eerst wat verlijlnaderhand Werlangdo ik dat al wasi hoe kr hoe betvI l Ijl sliep van omtrent 11 m begdn foenj dit en veracheider y 5ieV ifu nu om igfeen M aan mgn familie fJ j rrienden lOUt daij é exöfttie nitgestjld wisj nietl ygeiljMfr hoe la K umMkwam dej ofiicierf rltorhj zeiïp nl g W gedood imoest J nufc en zod IMit llhgn laatste s ik schrgf nm dagt aek met de Ischen en lam te ze eninijen ami den en fami itt en ik hpp tdalvi weer zullen l tmeeten n een bei T l ite e indi M nJ 3 Russische bladen behelpen i het volgende verhaal Bén dezer dagen ontmoette te Krementschang een politieagent twee plannen die toet een overdekte handkar de sthd wilden verlaten Den agent kwam dit verdacht voor en hy hield de mannen staande Door zgn vragen in t nauw gebracht wilden ze vluchten waarna de agent het kleed van de kar trok Zgn blik viel nu op het vreeaelgk Verminkte Igk van een jonge vrouw het hoofd was van den romp gescheiden De twee mannen werden in hechtenis genomen en ondervraagd Ze verklaarden dat daags te voren een deftig uitziend heer bg hen was gekomen met het verzoek een Igk bniten de stad te brengen om het daarna in t geheim te begraven t Is mgn vrouw zeide hy die aan de pest is gestorven en ik wil haar Igk niet door de geneesheeren laten verminken Als helooning bood hg hun 100 roebol aan Zo moesten echter zweren geen woord van alles te vertellen voordat ze de doode hadden begraven Een nader onderzoek bracht aan het licht dat een vreemdeling in een hotel der stad was afgestapt met een elegante dame in den namiddag moet hg zgn metgezellin vermoord hebben want tegen 7 uur des avonds had hg de mannen aangesproken Tegen middernacht verliet de onbekende het hotel zonder een spoor achter te laten De identiteit van het slachtoffer heeft men nog niet kunnen vaststellen De Dnitsche zit redacteuren wier speciale functie is in de doos te gaan telkens als een blad om de een of andere reden vervolgd wordt schgnen hun tyd te hebben gehad Het rgksgerechtshof te Leipzig heeft nl in hoogsten aanleg een vonnis van het Landgericht te Thorn bevestigd dat tot strekking had dat In geval van persdelict niet alleen de onderteekeuende of als verantwoordeiyk boven aan de krant genoemde redacteur maar ook de ware redacteur strafbaar is d i hg die door den uitgever belast is met de leiding van het blad Een Amerikaan wil telegraaf zonder draad dienstbaar maken aan poolreizen De scheepskapitein Mac Gray zegt dat als tien expedities toegerust als Nanaen s Fram en van verschillende zgden tegelgk naar de Pool gaan alle voorzien van toestellen voor draadlooze telegrafie zoodat zg met elkaar in verbinding kunnen blgven en elkaar te hulp komen men op die manier zeker de Pool zou kunnen bereiken De gezamenlgke kosten zouden niet meer dan anderhalf millioen dollars bedragen zoodat allicht tien rgke Amerikanen ieder de kosten voor één schip op zich zouden kunnen nemen By Weenen is dezer dagen een wedstrijd gehouden van een luchtballon met motorrgwielen Te 8 uur s morgens steeg aarthertog Leopold Salvator met zijn ballon op met het voornemen na 2 uren neer te dalen Tegelgk vertrokken van de opstygingiplek 24 rijwielen in dezelfde richting die de baMon insloeg Voli ens afspraak laidde de aartshertog te 10 uur op een eiland in denDmauhgTulln Eerst te 10 15 kwam de eerste motor daaraan dus later dan de 10 minuten welkewaren bepaald als noodig om den ballon nade landing te overmeesteren Het doel wasna te gaan of een luchtballon die uit een vesting is opgelaten door motorrgwielen kanworden genomen t e ballon heeft ditmaal gewonnen Naar verluidt aon een Amerikaanschedame Jenny Bulloch Workman het planhebben opgevat een onderzoekingstocht vanhot Himalayagebergte te ondernemen Dezedame heeft reeds haar naam gegeven aaneen berg van dit grool Aziatisch gebergte Bg l ar vroegere bergbeklimmingen bereikte ze een hoogte van 7200 meter Dit recordzal ze nu trachten te verbeteren Ze heeftvier gidsen aangenpmen die indertyd metden hertog der Abrnzzea den tofht naar doNoordpool meemaakten De Sun atra Bode vermeldt een verschrikkelgk ïoorval uit het Soloksche Op de koffleondirneniing Boekit Gompong is een fchineesch gezin op één jongetje na geheemitgemoord iM vermoorde Chinees Tjan Tji Koe dreef daafi ten gerieve der nabgliggende koffleplaijoiges een handelszaak welke hem een blsMeidenl ieetaan verzekerde Vroeger werd rèijS een hajislag op s mana leven gepleegd didïchter toen aan zgn bedjende liet leven koapE di n men waarschynlgk voor hèmj ïirangfizien i f nan i Koe diens Niassche vronw enpderl s lieten nu het leven alleen hetite zoontje l r jaar ou d is aan hetedbad intkometf Het ktnd verhaal4e deÖachuzoover hejra bekend als vol t jclgehl f uur s avonds toeiU het gezin zat 6 eken Mam een Maleier die een snorJg 4 PS è iopende deur en vroeg eeni f 00 lucifpVë te koop H reikte daorvoqf éétt duit oïreV waarop Mm door TjonTji Koei werd loegevoegd dat een doosje 3 duiten kostte j ihg gaf Binnenkomendenog een tweeduftstuk en vrcjeg vervolgeusnaar dep prys van rgst Toen de Chineeshem hierop antwoordde trok de kerel plotseling een kapmes en bracht Tjan Tji Koedaarmede een geweldigen slag in den halstoe die het hoofd bykans geheel van hetlichaam scheidde Het jongentje ziende datde Maleier zgn vader wilde slaan werd bangen vluchtte in de slaapkamer de deur vanbinnen grendelend van daar klauterde het kind door het venster liep glings naar de naastbgzynde koeliewoning en alarmeerdedaar het volk Het was echter reeds 8 uurtoen de eerste lieden bg de woning aankwamen en daar een afgryselgk tooneel aanschouwden De Chinees lag achterovermet een vreeselijke wond in den hals zgnvrouw die biykbaar had willen vluchten lag eveneens dood voorover nabg een vatrgst met gapende wonden in nek en schouders Daarna begon voor het monster in menschengedaarite het afgrgselgkste gedeelte zgner daad vier lieve kleine kindertjes slachtte hy achtereenvolgens met zynscherpe klewang Na deze ontzettende daadbrak het beest kisten en kasten open en nam spoedig de vlucht contant geld goudwerken kostbaarheden en kleedingstukkenals buit meevoerende Te Londen in Holborn heeft men tegenwoordig het grootste gebouw van Europa Het getal vertrekken is 6153 Dertig liften brengen de bewoners naar de elf verdiepingen In het midden heeft men een restaurant opgericht waar de 8600 bewoners komen eten en drinken De kosten van deze kolossale inrichting hebben den eigenaar een uitgave veroorzaakt van ongeveer dertig millioen gulden Er dreigt weer een groote werkstaking onder de machinewerkers aan de Clyde en in het N O van Engeland In December kondigde de vereeniging van patroons in bet scheepsbouwen machinevak in die streek aan dat zg het loon moest verlagen en wel met f 1 20 in de week voor dagloonen en roet 5 pCt voor stukwerk De werklieden berustten daarin behalve die van de Amalgamated Society of Engineers Het bestuur van deze vakvereeniging onderhandelde toen met de patroons met het gevolg dat beide verlagingen gehalveerd werden De leden van de vereeniging verwierpen echter dit vergelgk met 6500 tegen 2200 stemhien de helft ongeveer stemde niet En er werd besloten te staken Dat zou eergisteren begonnen zgn Donderdag werd er weer vergaderd door de bestnren van patroonsen werkliedenvereeniging en het besluit was dat men a s Dinsdag te York nog eens bg elkaar zon komen Het bestuur van de A S E seinde daarop aan de werklieden om voorloopig niet te staken en Dinsdag at te wachten Donderdagavond overwogen te Glasgow 3000 ma chinewerkers van de Clyde die aansporing maar verwierpen haar omdat niet bekend was of het oude loon nog van kracht bleef Eergisteren is er dan ook gestaakt en op een nieuwe vergadering is besloten te lgven staken tenzg te York het oude loon hersteld wordt Daarentegen verlnidt dat de patroons vast besloten zgn zich te houden ann het vergeiyk dat zy met het bestuur van de vakvereeniging getroffen hebben HOOGWATER Uit het Land van Altena meldt ons Een zonderlinge en treurigen toestand heerscht hier in de afwatering De verschillende polders moeten alle hnn water loozen op Nienwendgk gemeente Almkerk Hier is een atoomgemaal gebouwd op kosten van het rgk het stoomgemaal staat kt nt en klaar machinist en stoker aangesteld en aanwezig de noodige steenkolen zyn voorhanden de polders hebben nood van f ater zoodat zeer veel landergen onder water of bgna onder water staan de gepote aardappelen gevaar loepen van te verrotten en het vee niet naar de weide kan En toch het land moet onder water biyvbn en de nachine werkeloos en dat omdat de verschillende antoriteiten elkander niet verstaan of willen verstaan Uit den Bosch meldt de Noordbr i Aw men thans een wandeling maakt om onzï stad ziet het oog bijna niets dan water Had men nog gemeend het Bossche Vald te kunnen beveiligen door het riiaken ee er bekistinf deze heeft don strgd tegen dd buiten hare oevers getreden Dommel niet karfnen volhouden lleele stukken zyn weggeslagen en met domerend geraas stort het Dommelwater zicf nabg de zestig elsche brug in den polderj die needs geheel is volgeloopenl Ook tnsschen Pettelaarscjien en Vuchtschenweg is Ijet zoover het oog reikt eene bari zee Ook de Aa is verschrikkelgk hoog en menvreesde den oogenblik dat ook de polder de Vliert zou volloopen doch door invermoeiden arbeid hebben de inwoners vanRosmalen en Hinihahi de bedykingen belangrijk met planken en aarde versterkt enopgehoogd En nog steeds liggen schepenmet aarde en verdere benoodigheden gereedom op zwakke punten hulp te bieden Menhoopt met degelgke bewaking Maif denpolder voor het Aa water te beveiligen endoorbraak te voorkomen j Men meldt uit Princenhage Naar aanleiding van de overstroomiipg der Mark in den omtrek vnn Breda is door de gezondheidscommissie waartoe deze gemeente behoort zetelende te Ginneken een onderzoek ingesteld Daarbg is gebleken dat de vloeren van sommige woonhnizen allen arbeiderswoningen hoewel voor het meerendeel nog niet lang geleden gebouwd byna i meter liggen beneden den beganen grond en dat liet water vooral door de riolen de huizen is binnengedrongen Er is Zaterdag te Kethel een cominissie gevormd bestaande uit de heeren L Mazel bnrgem C Bregman wethouder W C Koevoels pastoor J P de Bie predidant en G Saner arts tot het in ontvangst nemen der gaven ten behoeve der noodlgdenden die zg hopen dat van alle oorden des lands ruimschoots zullen toevloeien Door deze commissie znllen Zondag a B op verschillende plaatsen der gemeente bussen tot het inwerpen van gaven geplaatst worden Sch Ct Stadsniettws GOUDA i Mei 1903 De heer L W van Ryn van Alkemade is aan de universiteit te Leiden geslaagd voor het candidaats examen in de rechten Aan het Gondsch Nieuwsblad ontleenen wg het volgende Zooals wy reeds meldden zal Dinsdag a 8 de eerste steenlegging plaats hebben v n de in aanbouw zgnde parochiekerk van 8t Joseph Om halftwaalf neemt de plechtigheid een aanvang De oorkonle bestemd om in dien steen besloten te worden is een meesterlgk uitgevoerde penteekening op perkament De bovenlinkerhoek van den klenrigen rgk geornamenteerden rand geeft den plattegrond der kerk te zien de overige hoeken bevatten de wapens van Gouda van den Paus en van de orde van St Franciscns Het hoofd van de oorkonde bestaat nit een afbeelding van het kerkgebouw van voren gezien daarnaast St Joseph en de H Franciscns De inhoud der oorkonde in golhieke prachtig geteekende letters vooral de kapitalen luidt als volgt In het jaar O H 1903 op den Sden Mei onder de regeering vap Z H Paus Leo XIII te Rome Wilhelmina Koningin der Neder landen C J M Bottemanne Bisschop van Haarlem is de eerste steen van deze Parochiale Kerk ter eere van den H Joseph gelegd door den Hoogeerw Heer Mgr P C Th Malingré Deken van Qonda waarby tegenwoordig waren De ZEw Pater J P G Tack Pastoor De WEw E P V Hemert Kapelaan n i Schuurman A P Daniels Th Gulikers De leden van het Kerkbestuur De Heer A Jaspers P Mol M Peeters Penningmeester J A Biezenaar Secretaris C P W Dessing Architect A P J Leusen Opzichter W P de Vroede Uitvoerder Onder aan den voet der oorkonde slaat met een klein lettertje de maker van dit schoone stnk vermeld wg lezen daar Inv Fee Jac P Dessing Van zeer geachte zgde ontvingen wy omtrent deze gewichtige gebeurtenis nog het volgende schrgven Dinsdag a s zal des morgens te 8 nnr een Solemneele Hoogdienst worden opgedragen bg gelegenheid der eerste steenlegging voor de nieuwe St Josephskerk en te lit nur op het terrein aan de Gouwe de kerkeIgke plechtigheid verricht worden door den Hoogeerw Heer Deken Mgr P C Th Malingré daartoe gemachtigd door Zyne Doorl Hoogw C J M Bottemanne Bisschop van Haarlem Hoe gaarne het Kerkbestuur aan alle Katholieiïen van Gouda doch inzonderheid aan de weldoeners en parochianen der St Josephskerk zoowel aan de armen dien hun penninkske gestort hebben als aan de meer gegoeden vryen toegang tot het terrein zonde verleenen zoo is dit echter ondoenlgk om de zeer beperkte plaatsruimte veroorzaakt èn door het bergen en opstapelen van verschillende bouwmaterialen èn door het openhouden der paden noodig om de kerkeiyke plechtigheid te kunnen verrichten Het Bestuur voornoemd ziet zich daarom in d onaangename noodzakelgkheid geplaatst slechts 300 toegangskaarten te kunnen geven zonder welke niemand op het terrein zal worden toegelaten en die alleen door Katholieken te verkrggen zgn Posterijen en Telegraphic Benoemd 1 Mei op verzoek tot hoofdcommies der telegraphic F K C Kahie thans adjnnctinspectenr der postergen en telegraphic te Arnhem tot adjunct commies bg het Hoofdbestuur C M Facee Schaeffer gepensionneerd luitenant ter zee 2de klasse en H J Claasen thans adjnnct commies by de Algemeene Rekenkamer tot adsistent te s Gravenhage M Bredo thans conducteur der brievenmalen 2de klasse te Breda spoorwegpostkantoor no 4 en H F de Borst thans kantoorknecht te s Gravenhage tot brievengaarster te Udenhout mej M Scholtze tot brievengaarder te Nieuwe Tonge A van Noord Verplaatst 1 Mei de commies der telegraphic 1ste klasse H van Dgk Blok van Hoorn naar Amsterdam de commiezen der posteryen 2de klasse K Schraver van Arnhem spoorwegpostkantoor no i naar s Gravenhage en H van der Baan van Almelo naar Groningen de klerken der postergen en telegraphic Iste klasse J Meyer van s Gravenhage postkantoor naar Alfen en B F de Hossen van Amsterdam telegraafkantoor naar s Gravenhage postkantoor de klerken der posteryen en telegraph 2de klasse A E j Vlug van Waddii veen naar Rotterdam telegraafkantoor H Louws van Nieuwediep naar Enschedé I F Voncken en J L Lncassen van Amsterdam telegraafkantoor naar Maastricht telegraafkantoor J B B Dnfrenne van Amsterdam telegraafkantoor naar Bruiniase A Pgselman van Culenhorg naar Amsterdam telegraafkantoor J E Congn van Vlgmen naar Cnlenborg B Alfing van Scheemda naar Winschoten F J Nipperus van Loppersnm naar Scheemda en N E do Vries van Amsterdam telegraafkantoor naar Loppersnm 16 Mei de klerken der postergen en telegraphic 2de klasse H J van Weenen van Schiedam telegraafkantoor naar Geertrnidenberg en M Meyer van I Isselstein naar Amsterdam telegraafkantoor 21 Mei de klerk der postergen en telegra phie 2de klasse T Smit van Workum naar Sneek 1 Jnni de commies der posterijen 2de klasse P Mnns van Rotterdam naar Arnhem spoorwegpostkantoor no 1 de klerk der postergen en telegraphic 1ste klasse A W L Brnnings van s Gravenzande naar s Gravenhage bgpost en telegraafkantoor Vaillantlaan de klerk der posteryen en telegraphie 2de klasse P F Hacqaébard van Rotterdam bgposten telegraafkantoor Burgemeester de Roosstraat naar s Qravenzaode Ingetrokken de verplaatsing van de klerken der posteryen en telegraphie 1ste klasse A F Dyksen van ssen naar Sneek en C H Dérksema van Zaandam naar Assen Op nieuw belast met het beheer voor 1 jaar 1 Hei van het bypost en telegraafkantoor Hemonystraat te Amsterdam do commies der postergen 2de klasse J W Nortier Eervol ontslagen 1 Juli de adsistent G Brnssaard te Rotterdam en op verzoek de brievengaarder te Kloetinge L de Bruyn VERSCHEIDENHEID De bezoekers der weekmarkt te Dordrecht konden Zaterdagochtend getuigen zgn van een schandeiyk tooneel van dierenmishandeling Zekere v A een ongunstig bekend staand persoon had een geitje dat hg aan oen huidenkoopman nit Ond Beierland te koop aanbood Deze kocht echter alleen huiden geen levende dieren Van A wist echter raad ten aanschonwe van een aantal schoolkinderen het was nog kwart voor 9 draaide hg het geHje eenvoudig den hals om hield het zoo enkele minuten vast en stopte het toen ia den zak van den koopman Het diertje was echter niet dood maar bewoog zich in den zak waarop de beul bet er weer uithaalde by den achterbeenen pakte en een paar malen met het hoofd tegen de steenen sloeg Toen was het dood Politie was er niet te zien D 0 Men meldt uit Genderen Ruim drie jaar geleden vertrok van hier een man van 77 jaar naar Amerika hy maakte uit ons dorp van 500 zielen de honderd vol die in een tgdvak van tien jaar daarheen vertrokken Thans krggt zQn familie bericht dat de tachtig jarige binnen verloop van een maand weer terug zal zgn Geheel alleen aanvaardde de oude de reis en ook geheel alleen zal hg de terugreis ondernemen In een van de kleine staten van de A gentynsche republiek worden ongetrouwde mannen niet goed gedold Volgens de wet is de man op twintigjarigen leeftyd geschikt om te trouwen Alle ongehnwde mannen tusBchen 20 en 30 moeten 5 dollar per maand belasting extra betalen Van 30 tot 35 wordt dat 100 pCt meer Tan 35 tot 50 kost hun de zalige eenzaamheid 20 dollars per maand Van 5 tot 75 betalen ze hnn vryheid met 30 dollars Dan komt verandering Van 75 tot 80 boeven ze maar 20 dollar per jaar te betalen en na hnn SOsten verjaardag in t geheel niets meer Een weduwnaar heeft drie jaar om te treuren en een opvolgster te kiezen maar een man die bewgzen kan dat hg driemaal een blauwtje heeft geloopen in één jaar is vry van belasting Het Igkt wel of deze wetten door trouwlustige vrouwen gemaakt zgnl IMOUI EAIJTÉ IN Linnengoed en Dassen VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Ê elelthoon 1 31 Beurs van Amsterdam SMtkrj wtkn 9ity 81 o APRIL Vtkn ifinnuHD Gait Kad W B ii i lOVi lito ili o duo lilo dito dito I Holli a Obl Ooiidl ll81 tS4 at TAi ii Iii chru ingl 6i 81 til Ooanm Obl m papiai 1 8 i li i dito ia iilTaillaS I lil PoBTHOAL Obl met eoapoD 8 dito tiakai 8 Ui Rl l AKD Obl BinDaol i8 l 4 ii dito OeaoM 1880 4 t8 ditobi Ilothl l889 4 T dito bg Hopu 1889 90 4 V dito Id goad leaa 1888 8 dito dito dito 1884 S dPAMJB Ferpet aehuld 1881 4 07Vi Tdikvj Oapf CaoT laan IStO i Si 104V Qeo iMDiDg wria D Oeclaeoin wriaO imsAn Ep r oblg lia i Uliloo Ob i lit Bah IttO D SA1I1801II Ontvangen alle NOUVEAUTÉS IN Mantels Costumes Robes en Japonstoffen