Goudsche Courant, dinsdag 5 mei 1903

Woerilsdag 6 E ei i903 No 9099 4S8te Jaargang mmm coirmt iMenwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleroon Ro St ADVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 regels d 60 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dw midd lelefuiiD 0 2 De Uitg ave dezev Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en Do prijs per drie maanden is 1 26 franco per ost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVE RTgf riElN Om misverstand te voorkomen deeltondergetcakendo nede ans de leden van het COÖPERATIEF ZIEKENFONDS De Goudscbe Vereeniglan voor Genees Heel co Verlos Hulp dat eotgena contract de recepten voor Oe leden in hare apotheek worden klaargemaakt tot f JuU i 03 Firma J P WEUER Apotheek GOUWE C 165 GODDA TE 111 IR terstond nnnmmnri uu iw Fluweelensingel R 709 met groot stuk Tuingrond EN UU uvvü Floweelensingel R 706 mei frool Cirasveld Te bevragen TURFMARKT H 256 Beide gebouwen met omgeving ook zeer geschikt voor flinke Werkplaats Pakhuis of Kweekerij Ue pryzen zijn door den Staat gegarandeerd Hoofdprijs Heniiieilehel nelnkdehanil eOO OOO Mk UUnooMging tot deelneming in de kansen Tan de door den Staat Hamburg gewaarborgde grüote Geldloterij waarin zeker 11 Millioea 306 390 Mark gewonnen moeten worden j De hoofdprijzen van deze voordeelige loterij zijn de volgende namelijk De allerhoogste prijs ia in het gelukkigste geval 600 000 Mark 1 Premie v 800 000 M 1 prijs v 40 000 M 1 SOO OOO U ♦ pnjz V 80 000 M 1 80 000 M 6 20 000 M 1 60 000 M 8 16 000 M ïpremieov 40 000 M 1 Premie v 86 000 M 16 10 000 M 66 B OOO M 1 80 OOM 108 8 000 M 1 100 000 M 166 B OOO M 1 80 000 M 016 1 000 M 1 60 000 U 600 M l 60 000 M 1088 V 1 400 M In het geheel bevat deze loterij die uit 7 klassen bestaat 116 000 loten met 657B5 prijzeo en 8 premien coodat bijna op de heltt van alle loten een prijs valt Bijzondere attentie Terdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler in staal is gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen in de laatste klasscj maar reeds in alke klasse te winnen De allerhoogste prijs der 1ste klasse bedraagt m het gelukkigste geval f 0000 Mark stijgt in de 2e kl tot 6 000 M m de 8e tot 60000 M in de 4e tot 70 00 M m de Be tot 80Ü00 M in de fie tot 00 O M in de 7e en laatste klasse tot 800000 Mark Voor de eerste prystrokking dte officieel is vastgeflteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een hall origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 80 De inleggelden voor de volgeode klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieelc trekkingsplan voormen van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer m de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieelc trekkingslijst De ultbetalliiir uii verzendiuK tkii pryzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 7 MEI met vertrouwen tot Samuel Hecksclier Seiir Bankier en Wisselliantoor in HAMUURO Duitscbland Druk TM A BRINKMAN Zn Gonda aanwijzende het tijdstip waarop brieven enz ten postkanlore moeten bezfn g d worden zoowel voor binnen en buitenland als voor Oosten West Indië zijn van af MEI verkrygbaar a lO C© 0 tS per Exemplaar bij de Uilgever s A BRIMÜMAW Zn Geen Kinkhoest Geen Inlluenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoeningf binnen den kortst mogeljken tp te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst lionig Extract M e LIA M T II E uit do Koninklpe Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK t DEN HAAG Hofleveranciers Flacons i 1 70 cis 40 et b j Firma WOLFF JÈ Co Westhnven 198 ffoiirfa A LATBXSTEIN K eiviegE 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 120 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht l INKSE Nieuuerkerkad IJsel A N tan ZESSEN Sc7wonAomn J Th TültKBN fiost op B T WIJK Oudewaicr A SCHEER Haastrecht P W t EDE Oudewater K tan der HEMDEN te Reeuwijk P t d SP K Moercapellc D t d SÏAU Waddinimeen Wed fi HOhST Waddinijeveen U KOLKMAN Waddimngeen P A uh GKOÜT Oudewater V DB JONGIl Oudewater J P KASTELEIN Pohlroelerdam D BIKKEll te Bewchop E WAT BETEEEENT EEN MAM i Bij Naaimaohinea kaarblijkelijk zéér veel andera zouden niet zooveel concurrenten van ons gedurig trachten van den Naam S I I O E 1=2 misbruik te maken Wie voornemens ia eene Singer Naaimachine te koopen vrage daarom steeds op den man af of de machine van onze firma afkomstig is en late zich niet door een ontwijkend antwoord met een kluitje in t riet sturen Een goede naam beteekent eene goede reputatie en onze goede reputatie is sedert méér dan 50 jaren gebaseerd op onze manier om de Klanten te bedienen en op de uitstekends kwaliteit van onze InT a a i ran a c la i n e s l§IWGER ilAATlS€ili PPiJ The Singer Manufacturing Company tel New York Eenig Depot te Gouda Lange Tiendeweg 27 iiwffTïfF fcivni fPIW ► f 1T Ï T Douf Geiififlsli 8luem en n nbevolt d Met EeraUlploma ti Goud B krooRcte PRAEPARATEN VAN Ollina J 9rnr h d m lltr Mlse tMl id kmA W0NM2 zwakte Uinn t ar OvnC i b j derni 1 Tolwaoenen Igebrek aar tellust aleclile plisTcrUrlnl lenuwhoordpjn t r Terüterkinj na ziektt of kraambed koorts l P o S OUINA LAROCHE PÏHRUOIHEUX m h b oii l r tae Ploedgibrik Bleriuucbt kwalan van KrlUseban XttRWi n Vtrknigb ar m üaeoi i LpO en L I IKCi V C tU 1 o klniJeren wakken en klleracll seatellen eer aan u b ele Al neukraehtlEe drank b toornlaaen der P0 n8ke ƒ f voor loitelmBen en kleine kinderen Pr perba t Kgr ƒ 1 70 a X Kgr 0 0 Ker 0 50 Chemisch Mallrcililf SpKlaal voor Kinderroaillil it bWMn 1 Kp CflO Ac hma f ifTOroHon Het moken e mer halve ClttrWl ia mldoMiae te baatrij AainiTl V lgdjCHCII d j d herlpt aantalTea van Aithma etc lo toOTjei i J 0 80 en o bU h Tamar nH RnnhrtnQ fruit puroattef tegen Veratoppinc am I linarillUC PUIIUUIia ien MHraiBt Conjeailwetc alookaldaitan3 r voor Idntlercii bewij en ile Tamarinde Bonbona van KRAEPELIEN HOLM belantnjke diensten ir h kind bagearl ijk 1 de smaak aangenaam ifc Priji par dooeje 0 80 en ƒ O BO QotmSalr PaG4SII aC alteneen erkend al hat BESTE huUmiddel JqimiaKT aStllICa t j Hoaat Verkoudheid en KaalpVn het i een illjmoplosaend an veriachtend middel bt ttltnmendtalil uitaluitand i □ Itachje Terktp ebaar Prij ƒ O gO per eKh ja KRAEPELIEN ii HOLM Hofleveranciers ZEIST Se fnirimmlta m KKAXPSLim k HOLM Ie Zelat Ma retfjien m tUmrA mim v ra a e w n rfrlrVri Hl Telephoonnst Gouda Abonnement 1 40 per jaar voor pe ceelen binnon een kring van K M 1 gelogen Aanleg en onderhoud gratis Hot net is aangesloten aan het Rjjks Intercommnnaalburcan Op 1 April 1903 Ub verkregen aansloi tingen Contracten on voorwaarden verkrjghaar aan het Bureau ACHTER DE V18CHMAEKT Vraagt bij Vicen Boekhandelaar Proefnummer der Nederlandsche uitga Tourist De hoofdtekst van dit hallmaand Ipsche tydachril bestaat uit de schrüving een BeiaomdeAnrd die de Heer E FbBUBTEA Ki IPER 1 opdracht der Vefl nootschap maakt Elk nnmmer is geillUNtreerd naar eigfn photz graphlaehe opn Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 20 Anstehth aarien die hem natt eigen of een nndei door hem op te gri en adres door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arabiö Perzië Vooren Achter Indié Birma Malacca enz Prijs per jaargang f Y 20 incl de Ansiehfkaarten De inteekening is te allen t jdo opengesteld Ook de Ansichtjjaarten worden te allen tjjde geleverd Bureau Da Wereld Tourist Haarlem p Wie üöker zya wu de Echt Kiksl Cacao te ontruigen lesamfci teid en na to1 prttjfnüt gen ia den handol gekomen ondei det naaai des aitvindera Dr Miohaeiis Temuirdigd 2p de beste machines ia het weieldberoemde étabblissement ran Qebre StoUfrarok te Keulen titcha Bikel Cacao m vierkanten buaaen Deze EiktJ Cacao is met melk gekookt eene angename gezonde dnmk voor dagelijksatt gebruik een h 2 thcelejiels vu t poüder voor een kop Chocolate Al geneeskraobtige drank bij germl T n djorrbee slecots met water te gebruiken Verkrijgbuir bij de Toornuinata B Apotheksro en t Kq V K prcefbtitjo fTSÓT o 090 o 35 Qencr uilTertegenwoordigsr vow Kader1 nd Julius Mattenklodt Amntordam Kalvctstraa 103 Pr n Thiwiy s Wondnbalim iu do goHeele wereld bekend on geroomd Onovortroffeü middel togon alle U O r B t L O u r L e V e r Maagziekte u enz Inwendig zoowel aJB ook uitwendig in bijna dio zioktegüvallen mot goed i evolg ftftp to wenden Vt s ter flacoii 1 i per post f 115 ThU 7 8 Woadtnalf bezit oon alsnog ongekende genoeakracli on büiUamo working Maakt meoatnl elke pijnlijke en govnarvoliü operatie goUeel overbodig Met dozo 7alf word een U juar ouil voor ou eueeslilK rehoudeii beeni ezuel on onlangs eon bijna iSi jftar kankeriydeii i eiiüzeu itrongt genezing en vorzachtmg der pijnon bij wondon ontstekingen obz van nllorlei aard Prijs per pot f 150 per post f 1 80 Centraal Depot voor Nedorhmd Apotheker UEKUI 81HUËKS llokin 8 Amatordam Wawr geen depot is bestelle men direct aan üie SctiuUeoapotheka des A THIBKRY m Fregradn bel Kohitscb Oeaterrsinli GeUeve prospectus te ontbietleii bij het CeDtrul lhipdt Sander tskia B AmaUrdjua Zenuw en llaagfUjders worut nit overtoiging als een werkeliike halpin den nood het boek Kaad g eTrer aanbevolen Na ontvangst van adrea per briefkaart worit d t boekje iranco per poat toegezonden door BLOKPOEL S GoekS Zaltbommei Bulleolawlscli Overzicbt Het bezoek van Keizer Wilhelm aan Eome zal allicht aanleiding geven dat tusschen de beide monarchen en hunne ministers over den toestand in het Oosten van Europa wordt onderhandeld Italië heeft door z jne hlsstoriBche verwantschap met Albanifi ilieor reden om zich over de Oostersche quaestie drakete maken dan DoitSchland want naar da woorden van Bismarck is de geheele Tnrksche vraag niet de botten van één Pommerschen grenadier waard Maar na de gebeurteniisen in Saloniki waarbjj Duitschers gedood of gewond en Duitsche eigendom vernield werd is wellicht de Duitsche belangstelling iets toegenomen De aankomst van den Duitschen Keizer wordt door de Italiaansche pers met groote ingpnomenheid begroet Patria noemt den Keizer den goeden vriend van het Italiaansche volk en zegt In den banddrnk der beide monarchen drukken ook de beide volken elkaar de hand De Bsercito schrüft Keizer Wilhelm zal ondervinden dat het voorafgaand bezoek van Koning Eduard de geestdrift voor den Daitschen Keizer niet heeft verminderd Italia roemt het karakter van Keizer Wilhelm die dadelgk na de nederlaag bij Adua naar Rome kwam om zvjn vriend en bondgenoot koning Umberto de hand te drukken en zp medegevoel uit te spreken Vele bladen noemen den Keizer den vredesvorst en zelfs de Avanti bevat een artikel waarin vriendelijke woorden üan het adres vam den Keizer en het Duitsche E jk voorkomen Popoio Romano begint wt kel met de woorden Leve de Keizer De Tribnna roemt het verbond en de Capitan Fracassa begroet den Keizer als den heerscher over het land der krachtigen arbeidzamen en geleerden Zelden zag het oude Rome zooveel geestdrift bij den intocht van een vreemden heerscher als Zaterdag by dien van keizer Wilhelm het geval was De Engelsche bladen wjjden lange artikels aan bet bezoek van koning Eduard te Parijs Alle verklaren zich uitermate voldaan over de ontvangst door regeering en bevolking aan den vorst bereid De Morning Post verklaart dat de reis des Konings aan de volken van het vaste lar d zoowel als aan Engeland zal hebben doen zien v ar hun wederzijdsche belangen elkander raken De tegenwoordige spanning in da internationale politiek heerschend zal er door verminderen FEViLLElOJV ïïm EN nm 84 Léon hetft gelijk root gelijk in die zïenawtjse Dergelijke huwelijken zijn niet zoo zeldzaam meer en een dame zooaU u zou de eer zijn van elk huis van eiken kring en behoort tot de eenige aristocratie die op stuk van zaken nog eenig recht van bestain heeft n l tot de aristocratie van het hart van den geest van het gevoel van kennis en ontwikkeling Het verwondert u hernam de generaal daar hij een levendige uitdrukking van verrassing had gezien op het lieve gelaat van tjonge meisje dat misschien nooit zoo bekoorlijk was geweest als op dit oogenbhk overstelpt als zij werd door eene opeenvolging van Yaschillende gewaarwordingen het verwondert u dat ik zoo tot u spreek ik die Zdlt behoor tot de aristocratie van geboorte I O geloot gerust dat ik die nooit zal verloochenen maar de wereld is merkbaar veranderd sedert de adid van den geest n van den individueeten arbeid gelijken tred bowlt met den adtel van geboorte ja die in menig Opzicht voorbij streeft daar de laatste alleen eene decoratieve waarde bezit zoo hij niet met den adel van den geest gaat gepaard fWat zegt u daar mijnheer i Itiunelde Ange De Daily Mail zegt dat het bezoek des Konings in de geschiedenis van heide landen een blijvende plaats zal bekleeden Qeen politieke motieven leggen het bezoek te gronde Geen alliantie behoeft te worden bevestigd Geen intriges behoeven te worden aangeknoopt De Koning wenscht alleen van zijn sympathie voor het groote naburige volk blijk te goven De Daily News zegt dat de ontmoethig van den Koning en president Loubot een allergunstigst voorteeken is De stad Parja heeft van zijn Gngelscken haat afgezien De Sultan zit in de grootste benauwdheid over de aanslagen te Saloniki HiJ vreest natuurlijk dat er ook een aa islag op Tildiz kiosk zal gepleegd worden Er wordt ministerraad op ministerraad gehouden Daarin is o a besloten den staat van beleg in Saloniki af te kondigen met de uiterste gestrengheid tegen de revolutionairen op te treden en nog meer troepen nit Klein Azjë te laten komen Voorts schijnt men te Konstantinopel meer en meer te neigen naar een oorlog met Bulgarije om met wapengeweld de oplossing der Macedonische kwestie door te zetten In verband daarmede staut een gerucht dat er een ïej erkorps zal worden geconcentreerd in het wilajet Adrianopel tegenover de Bulgaarsche zuldoostergrens Intuischen uiaek opgenierM 4im een nieuwe nota van den Sultan aan de kabinetten van Petersburg en Weonen om te Sofia nog eens een waarschuwing te laten hoeren niet spreekt van een ultimatum van Turkije aan Bulgarije zooals men had verteld De Times correspondent te Weenen zegt dat het aantal doeden bü de troebelen in Saloniki gevallen zeer verschillend wordt geschat op 100 300 of 500 Een Waalsch Zwitser en een Italiaan zijn gedood zeven Europeanen waaronder twee Duitscbers werden gewond De Bulgaren die de 295 hommen geworpen hebben waren grootendeels als vrouwen of als monniken verkleed Op bet oogenblik dat de aanslagen werden gepleegd werd de hoofdhuis van de gasleiding doorgesneden zoodat de stad in het duister werd gehuld Zondag is de staat van beleg te Saloniki afgekondigd Ëdibpasja gewezen wali van Monastir die tot voorzitter van den krijgsraad is benoemd kwam Zaterdag van Konstantinopel aan Het Italiaansch eskader dat naar Saloniki js gezonden bestaat uit acht schepen de slagschepen Sardegna en Francesco Morosini lina twvend want tij durfde nog niet luisteren naar den heerlijken jubelkreet in haar binnenste Ik zeg en de generaal stond op en kwammet uitgestrekte handen op Angelina toe ikzeg dat ik de denkbeelden van mijn neef tenopzichte van u waar en natuurlgk vind dat ikdie tot op een gepaste hoogte geheel en al deel dat wanneer u geen andere bezwaren tegen devoorgestdde verbintenis hebt dan dte ik daarevenvan u heb gehoord en als u hem liefhebt zooalshij het u doet ik zeg dat ik da uil de vol heid van mijn hart mijn toestemminggeef tot zijnhuwelijk met u 1 O mijnheer generaal het is te veell stamelde Angelina wie t geluk had week gemaakt terwijl zij de beide handen van Gontran du Haussey aan hare lippen bracht en die met hare tranen bevochtigde Maar ik mag niet Waarom niet vroeg de zachte stem eener vrouw die niemand anders bleek te zijn dan mevrouw du Haussey die reeds enkele oogenblikken vaa te voren onhoorbaar het vertrek had betreden Uings de deur achter Angelina s stoel Waarom niet kind P Mevrouw t U ook al Ja Angelina ik ook al herhaalde de baronnes gltmUchend Ik denk en ik zeg hetzelfde wat mijn man n reeds heeft gezegd Neem het aan Ge moogt het gerust doenl Maar mevrouw Alinc heett mij alles gezegd evenals zij t haat vader deed eo t Is door haar tusschenkomst dat wy tot een besluit zijn geraakt na ook Léon de kruisers Garibaldi en Carlo Alberto en vier torpedojagers De Garibaldi en een torpedojagor kwamen Zondag te Saloniki aan Het eskader voert 220 kanonnen terwjjl het bemand is met 155 officieren en 2534 manschappen Volgens een Beuter bericht zijn Zaterdag een zekere hoeveelheid dynamiet vuurpijlen ijzerdraad een electrische lamp en allerlei werktuigen voor de vervaardiging van bommen dit alles van Engelsch fabricaat ontdekt in een schoenwinkel die met een onderaardsche gang gemeenschap heeft met de Ottomoansche bank De Nordd All Ztg zegt in haar wekeIpsch baitenlandsch overzicht dat de aanala en van Saloniki dienstig zjjn er de Porte op te wgzen dat een krachtiger optreden noodzakelijk is Het officieuze blad is van oordeel dat aangezien de minister van oorlog Koeropatkin zijn reis naar het Verre Oosten niet onderbroken lieelt men hierin bet bewijs mag zien dat Rusland niet gelooft aan nieuwe internationale verwikkelingen op het BalkanSchiereiland Verspreide Berichten FeASKHUK ÜlrJBardeam bebtfen zich Zalwdagavaud een 250tal Boeren ingescheept naar Chili De bootwerkers te Marseille hebben op voorstel van ban secretaria Manot uitgemaakt dat hnnnerzyds niet ingegaan zalworden op de nitnoodiging van den prefectom een vertegenwoordiger te zenden in verband met den wensch der werkgevers omhet geschil voor te leggen aan eed scheidsrechter 29 Maart 1 1 heeft de prefect devakvereeniging niet te woord willen staan Ondertusschen hebben de werkgevers gisteren weer lui aangenomen voor halve dagen 4000 in t geheel DUITSCHLAND De eerste burgemeester van Eisenach Von FewBon is veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf wegens ambtelijke ver grijpen in twee gevallen ouder toepassing van verzachtende omstandigheden Voor de door de fabrikanten uitgesloten werklieden aan de metaalfabriskeifte Iserlohn is door de sociaaldemocratisehdorganisaties 60 000 mark bijeengebracht enmen dringt nu aan op groote offers ter gg randeering van de overwinning van Zuid Westfalen voor de moderne organisaties ter te hebben gehoord die ons heelt geantwoord met al de eerlijkheid van iemand die recht door zee durft gaan Wat wij gedroomd hebben ik zal t niet ontkennen was t geluk van de twee kinderen die beiden ons na aan het hart liggen Haar zij kunnen dat geluk niet hebben door met elkander te huwen en dat ligt ook wel eenigszins voor de hand I Zij kenden elkander te veeL Zij zijn als t ware broer en zuster geworden dat ia t I Zij zullen nooit iets anders voor elkander kunnen zijn Dat is als ge zoo wilt wel een beetje onze schuld die hen h ben opgevoed en liefgehad alsof zij alle twee onze kinderen waren Léon kan gelukkig zijn door u laat hoChem dan ook wezen Alina is jong geooeg m te wachten liet genoeg om te rinden en versundig genoeg om eens een goede keus te doen Wilt gij mijn schoondochter zyo O mevrouw riep AngeUna uit zich in de uitgestrekte armen van de barones stortend ot ik het wil t Is me alsof ik droom Dan zal took wet een heerlijke droom zijn mijn kindl meende mevrouw du Haussey baar hartelijk kussend En vs zullen God bidden u niet al te spoedig uit dien zoeten droom te doen ontwaken XI Dl DROOM Het was inderdaad een schoone droom zoo schoon dat Angelina in de overmaat van haar wijl ondertusschen de fabrikantenvereeniging morgen den arbeidswilligen die geen deel uitmaken van vakvereenij ingen of bedankt hebben gelegenheid zal geven weder aan slag te gaan De commandeerende generaal van het zesde legerkorps de erfprins van Saksen Meiningen een zwager van den keizer heeft zijn ontslag aangeboden en zich van Br Elan metterwoon gevestigd te Liebenstein De luitenant ter zee Gleisz tweedewachtofficier aan boord van het opleidingsschip Moltke is wegens veroorzaking vanbrand door nalatigheid in den nacht van 5 op 6 April 1 1 waardoor voor 38 000 markschade is aangericht te Kiel veroordeeld tot6én maand vestingstraf terwijl deeischwas 14 dagen gevangenisstraf Nader is gebleken dat de vaandrig terzee adelborst Httsseaer immer een onhajidelbaar gewelddadig menach is geweest door onvoorzichtigheid heeft hij een dienstmeid een oog nitgestoken b de zilverenbruilofstviering zjjner ouders gedroeg hijzich walgeiyk en vernielde uit wraak oirerzgn wegzending een deel van het linisrawl op de hoogere burgerschool kon men hemniet honden en te Essen heeft hij verscheiden soldaten getreiterd op straat Het examen voor vrijwilliger b het reservekader infanterie of vesting artillerie zal dit jaar plaats hebben op UJalienzoo noodig volgende dagen Aspiranten behooren de kennisgeving dut zü aan het examen wenschen deel te nemen ingericht op de wgze als bi model is aangegeven in te zenden v6ór 1 Juli aan den kommandant van het korps waarbij zjjzich wenschen te verbinden Aan het examen kan ook worden deelgenomen door hen die in 1836 geboren zijnde op den dag of op een der dagen waarop het examen wordt gehouden deu leeftijd van 17 jaren nog niet hebbeu bereikt Voor verdere bijzonderbeden zie mesjde 8t Ct no 103 Gemengde Berichten Eergisterenavond heeft zich buiten de Muiderpoort te Amsterdam een vreeielijk fami liedrama afgespeeld In de Wagenaarstraat werd het benedengedeelte van perceel 53 geluk bijna bang werd en een onbestemd gevoel had dat h t zoo niet blijven kon Het geluk was tot haar gekomen zoo eensklaps en K volkomen dat zij den tijd niet bad gehad zich ook roanr eenigszins dfurop voor te bereiden dat het kaar hAd overweldigd haar geheel beheerschte en haar in zekeren zin had wil cos gemaakt Enkele minuten vroeger scheidde alles haar vanden beminden jongen man i co zij kon het denkbeeld geen voedsel geven dat zój ooit de z nezou mogen worden En pu aU met een looverslag was alles veranderd De hindernissen wlarcn verdwenen gelijk in eene leefirie een woest mber en onherbergzaam oord waarlangs een gure herfstwind waart pk tbeling verdwijnt om plaats te maken vooreen nieuw tooneel van licht en leven en schitterende kleuren van een paleis uit de Duizend en een naoht En alles kreeg zij tegelijk niet alleen t geluk eener liefde die zg nooit had gedroomd dat voor vcrwezelijkiog vatbaar was maar ook allerlei blijken van de grootste en de innigste toegenegenheid van hen die zij van haar kant vereerde en liefhad Na alleen de koude der verlatenheid te hebben gekend na altijd onder vreemdeii te zijn geweest kon zij tluna haar hart in alle richtingen openen liefde geven en liefde ontvangen en Modoende een gem deelachtig worden dat haar tot blijdschap tot dankbaarheid en tot waarachtige vroomheid steunde I 4