Goudsche Courant, vrijdag 8 mei 1903

Kiichenew Wie de bfi de joden geroofde goederen vrijwillig terugbrengt binnen twee dagen zal niet gestraft worden t Be 50 doodgeslagen joden en nit de ramen gegooide jodenkinderen de 60 70 zwaar verwonden enz blijven das buiten beschonwing Het is kenschetsend voor den toestand Verspreide Berichten Feankbijk De acht jaar onschuldig in het bagno vertoefd hebbende soldaat Voisin krjjgt door bemiddeling van den krijgsraad 40 000 tr schadevergoeding met publicatie van de vrijspraak door aanplakking en adverleering De sociaal democratische afgevaardigde Qéranlt Richard beeft den premier medegedeeld dat bij hem zal interpelleeren over de incidenten te Longchamps Zaterdag bij de wedrennen toen hjj de premier na het vertrek van koning Edward en president Loubet uitgejouwd zon zijn door rlegelachtige leden der Jockey Club Hot bestuur van de Parijsche Persvereeniging heeft met algemeene stemmen aangenomen een protest tegen de huiszoeking op het bureau der clericule Croix met opdracht om deze manifestatie ter kennis te brengen van de regeering De oxpremier Waldeck Ronsseau is toegetreden tot de Kamergroep bestaande uit voorstanders van het scheidsgerecht onder presidium van d Ëstonrnellea de Constant Te Nancy is het eergister tot een botsing gekomen tusschen de gendarmes e i de bevolking by een bezoek van de rechterlijke macht bij de Oblaten Ben vrouw en drie gendarmes werden door de fanatieke menigte gewond en toen de autoriteiten heengingen was de weg versperd zoodatde gendarmes aan slag moesten De halve staking onder de bootwerkers te Marseille die reeds ettelpe weken duurde is plots geëindigd met een volkomen zege der arbeiders de werkgever hebben eergisteren eenparigltik de nieuwe overeenkomstonderteekend volgens wjlke de lui voor een werkdag van 9 uur zes fr krijgen welkeregeling gelden moet voor vijf jaar en dient voor zomer en winter Onmiddellijk is alles weer aan slag gegaan DuiTSOHliSD Te Borbeck bï Essen hebben i schooljongens van 10 13 jaar een zesjarig kind overvallen en doodgetrapt Nu heet t weer dat prinses Louise van Toscane zich niet blijvend in Oostenrijk zal vestigen met haar 30 000 mark jaargeld trekt zij naar t buitenland Te Berlijn is reeds een kellner in een buitenrestaurant doodgebleven van de hitte doch te Hannover en omgeving deed zich een windhoos gelden met boomontwortelingen dakbesohadigingen en hagelslag Tusschen de bouwondernemers en de werklieden in de bouwvakken te Berljjn iseen nieuwe bouwregeling tot stand gekomen met bepalingen over uurloon en werktp en scheidsrechteriyke overeenkomst alles tot 1 Mei 190i De fuselier Jakubowski uit Krotoschin is te Hannover ter dood veroordeeld Hjj deserteerde 23 Maart 1 1 van het 73e regiment en doodde om het burgerpak van een hotelhouder te krijgen den volgenden dag de huishouder van den hotelhoudster in do buurt BINNENLAND De Haagsche correspondent van do Zntphensche Crt doet onder meer de volgende mededeeling an het departement van biunenlandsche zaken wordt tegenwoordig ook druk gewerkt aan een ander onderwerp van wetgevenden arbeid waarbij eek de volksgezondheid in hooge mate is betrokken nl de nienwe Arbeidswet Nu de adviezen van de Kamers van Koophandel en de Kamera van Arbeid over de conceptwet ziJn ingekomen zijn de inspecteurs van den arbeid bijeengeroepen om over de verschillende onderdeelen van deze materie hun licht te doen schijnen en van advies te dienen Deze hoofdambtenaren zijn bijna de geheele week in Den Haag vergaderd geweest en aan het gewijzigd wetsontwerp zal nu de laatste hand worden gelegd H M de Koningin heeft eene Staatscommissie benoemd tot hot instellen van een onderzoek ten aanzien van de rechtsverhoudingen en de voorwaarden waaronder het personeel bü hot spoorwegbedrijf in dienst is Ëen ieder die daaromtrent uit eigen ervaring inlichtingen meent te kunnen preven wordt verzocht daarvan vóór 1 Juni a s mededeeling te doen onder het adres Staatscommissie van enquête omtrent het spoorwegpersoneel s Gravenhage met opgave van zijnen naam zijn adres en de betrekking die hg bjj het spoorwegbedrgf bekleed of heeft bekleed De Staatscommissie voornoemd J D VEEÜENS voorzitter D VERHOOP seoretarU Stct De aan het Museum van Kunstngverheid te Haarlem verbonden boekerij ontving van Jhr Ernst van Loon in bruikleen eene aanzienlijke verzameling boek en plaatwerken welke betrekking beeft op de kantindustrie nit verschillende landen en tijdperken Deze verzameling zal gedurende de iu genoemd Museum to honden Tentoonstelling voor de bezoekers ter raadpleging beschikbaar worden gesteld Gemeiigde Berichten Men meldt nit Haarlem Eergisterenavond had do firma Emrik Binger haar geheele personeel verzameld in hot Brongebouw om daar foest te vieren ter eere van het 50 jarig jnbilé van den gezel Eliazar Swart handpersdrukker bij de firma Per rijtuig van zijn woning gehaald werd hij toogesproken door den oudsten firmant die hem daarbij n portefeuille niet inhoud overhandigde terwijl ook do gezellen een geschenk aanboden Men meldt uit Apeldoorn aan de N C Toen gistermorgen de dienstbode van mevr de wed Van H B tegon halfzeven in do slaapkamer harer meesteres kwam vond zjj de bejaarde dame bewusteloos te bed liggen Al spoedig bleek dat hier sprake was van vergiltiging door gas De gaskraan bad opengestaan Twee geneesheeren wendden pogingen aan de dame in hel leven te houden doch de toestand schijnt hopeloos De Haarlemsche correspondent van het Hbld schrijft aan zjn blad Het Volk noemt onze mededeeling over het geheime pakket van a tot z onjuist Zoolang het blad niet met meer krachtige bewijzen nankomt zal ik de juistheid van mijn bericht handhaven Het stelt het voor alsof de directie der H IJ S M nog op zoek is naar slachtoffers Niets is minder juist Het zoeken was reeds vrjj spoedig nk ie publicatie van bet geheime pakket afgeloopen en dit onderzoek geschiedde op een wijze die voor de directie geen twijfel overliet naar de herkomst van bet verraad Had zij een slachtoffer willen maken niets belette haar den betrokkene om deze redenen al of niet genoemd te ontslaan Zó heeft dit niet gedaan maar het spreekt vanzelf dat er reden is om te gelooven dat stukken van vertronwolgken aard niet meer aan onverttonwbaren in handen zullen komen Uit den Haag meldt men Tegen een persoon Oijttenbogaardt genaamd die reeds herhaaldelijk door de justitie werd gehoord als verdacht van den moord eenige jaren geleden op een bejaarden man en diens huishoudster te Berkel gepleegd is thans te dezer zake een bevel tot gevangenneming verleend De verdachte zou gisteren uit de strafgevangenis te Scheveningon ziJn ontslagen waar hü uit anderen hoofde een straf van vier jaar gevangenis onderging Hg is nu naar het huis van bewaring alhier overgebracht Men schrijft aan de N R Ct De onderofficier M van het 4e bataljon 2e comp 2e regiment infanterie te s Hertogcnbosch in garnizoen aan wien wegens ziJn ongepaste houding tegen een officier acht dagen arrest was opgelegd heeft zich gisti rmiddag een kogel door het hoofd gejaagd Zgn Igk is in het gasthuis opgenoftien Naar men zegt zou biJ voor tot zjjn wanhopige daad te zgn overgegaan brieven hebben verzonden o a aan de Koningin en den minister van oorlog M stond bekend als flink onderofficier en goed kameraad Andrew Carnegie die niet alleen de kunst bleek te verstaan om rgk te worden raaar ook die om van zgn schatten een nuttig gebruik te maken heeft een boek uitgegeven Tho Empire of Business in t Hollandsch vertaald als Het rijk van Handel en Nijverheid dat bogint met een hoofdstj over den weg om in zaken te slagen Uiterst eenvoudig zgn Carnegie s raadgevingen jongelieden moeten met het begin beginnen er best at geen waarachtig succes Indien gi niet rechtschapen vertrouwbaar en eerlijk zijt maak geen gebruik van sterke drank speculeer niet wees nooit borg voor een ander voordat gij gereed geld in kas hebt dat gS niet voor eigen schulden noodig hebt Na dan verder t een en ander te hebben g noemd dat men wèl moet doen neerkomend op volhardend gverig en goed werken om uit te munten in zijn vak schrijft Carnegie Er is één zeker kenteeken van den toekomstigen millionnair ziJn inkomsten overtreflen altijd zijn uitgaven HU begint vroeg te sparen bgna even vroeg als hg begint te verdienen Het beetje dat gij bespaard hebt zal basis blijken van een mate van krediet waarover gg n verbaast Kapitalisten schenken aan spaarzame jongelieden vertrouwen Concentreer uw wilskracht gedachten en kapitaal uitsluitend op het werk waarmee gij bezig ziJt Zijt gi eenmaal een bepaalde richting ingeslagen be sluit dan den strijd daarin vol te bonder daarin den toon aan te geven aanvaard elke verbetering houd de beste machinerieën er op na en zie zooveel mogelijk er van te weten te komen U wensch ik geluk jongelieden van armen huize zoo zegt hg dat gg door nw geboorte bestemd zjjt voor dien ouden en achtenswaardigen stand die zich noodzakelijk aan bard werken moet wijden Een trommel vol effecten is de zwaarste trommel dien een jonge man ooit te dragen krijgt In den regel begint hg onder die vracht te wankelen De groote meerderheid der rijkelui s zoons is niet in staat weerstand te bieden aan de verleidingen waaraan de rijkdom hen blootstelt eg zoo vervallen zij tot een onwaardig leven Maar daarnevens wie zich op sjjn ouden dag inspant om zjjn reeds nanzieuIgke schatten nog te vermeerderen is gewoonlijk de slaaf van zgn in de jeugd aangenomen gewoonte om geld op te stapelen In het begin hebben zg bet verdiende en opgespaarde geld op lateren leeftgd heeft dat geld hen Maar niemand behoeft bang te zijn een slachtoffer dier gewoonte te worden indien hj zich maar voor oogen stelt dat hij welke overvloedige lijkdommen hem ook ooit mogen ten deel vallen deze moet beschouwen als een heilig pand dat hij gebonden is ten bate zijner medemenschen te beheeren De bezitter moet altijd blijven heerschen Hjj moet het geld de rol laten vervullen van een nuttigen knecht Het is een edele levenstaak te trachten do wereld op do eene of andere manier beter te maken dan men haar heeft gevonden Te Halle werden dezer dagen een man en een meisje van 10 12 jaar dood nit de Saaie opgehaald De Igken waren aan elkaar gebonden Kort daarna vond men verder stroomafwaarts de Igken van een vrouw en een meisje ook aan elkaar gebonden Waarschijnlijk heeft men hier te doen met een familie die sedert eenige wekon uit Leipzig vermist wordt In de zaak van het Kamerlid Hugenholtz die in een buitengewone zitting van de Haarlemsche rechtbank op 13 Mei zal terechtstaan zullen als getuigen worden gedagvaard de heer van üobben verslaggever van t Haarlems Dagblad Nolthenius hoofd inspecteur en Verlaau adjunct inspecteur van politie benevens twee miliciens die de vergadering van 11 Februari jl bijwoonden De heer J J S handelsessayeur en handelaar iu goud en zilver wonende aan het Rokin te Amsterdam heeft voor de rechtbank aMaar terechtgestaan beklaagd dat hg op 10 September zich heeft schuldig gemaakt aan het volgende dat hij of met zgn medeweten en goedvinden zgn zoon en een zijner bedienden aan twee ambtenaren van den Waarborg die op grond van de bepalingen der wet tot het uitoefenen van hun ambtelijk toezicht toegang vorderden tot de werkplaats van beklaagde schatplichtige dien toegang heeft geweigerd en het aan genoemde ambtenaren opgedragen toezicht belemmerd en verhinderd alsmede dat hü geweigerd heeft het register dat hy volgens art 54 der wet verplicht is te houden te vertoonen en zich niet had voorzien van een in art 37 der wet voorgeschreven register genuminerd en gewaarmerkt door liet geuM ntebestuur van Amsterdam Üit de getuigenverklaringen bleek o a dat in de werkplaats geen voorwerpen vervaardigd werden raaar daarin enkel zilver gesmolten werd Bekl verklaarde dat zijn zoon geheel heeft gehandeld zooals hjj zelf zou gehandeld hebben Volgens bokl hadden de ambtenaren niets in de werkplaats te maken en evenmin recht de vertooning van het register te vorderen daar geen enkel artikel van de wet hem verplicht dat register te vertoonen aan een Rijks ambtenaar als zijnde hg handels essayour Verder berustte bekiaagdes verdediging daarop dat hg niet verplicht was een tweede register te houden zg nde hg geen handelaar in gouden en zilveren voorwerpen Verschillende getuigen verklaarden dat zg van bekl zg zilveren pareldraad hebbon betrokken Het was nu de vraag of parel draad een voorwerp dan wel als grond stof is te beschouwen Het pareldraad wordt wel gebruikt voor het maken van bedelarmbanden of Freuodschaftsringen maar moet dan toch nog gesoldeerd worden Het schijnt niet in spiraal vorm gedragen te worden Meestal wordt het gebruikt voor versiering van kanneo schotels enz Het O M meende dat S op eigen um in zilveren en gouden voorwerpen tagiiej drijft daar in de Waarborgwct il d ar ken uitdrukkelijk voorwerpen wor4 i j noemd was van oordeel dat bekl ig een schatplichtige en als zoodanig verplicht ora toegang te geven tot zgn werkplaats aan den Rgks ambtenaar en zijn register over te leggen en eischte drie boeten van f 100 De verdediger mr Boerlago vroeg vrgspraak Een Pruisisch luitenant gevonden Dinsdagnacht te 12 uur werd op de Voorstreek te Leeuwarden een Pruisisch luitenant gevonden liggende op de strait Hoe hg daar kwam is voorloopig nog een niyste ie Laten we echter dadelgk zeggen dat niettegenstaande het middernachtelijk uur en de voor een Duitsch officier zoo ongewone plek liij in alle opzichten zg n stand eer aandeed De houding was onberispelijk stram de kraag van zgn jas sloot zonder een enkele plooi om zgn rechtop geheven hals de voeten waren op militaire wjjze vast aanéén gesloten en de arm maakte tusschen sabelgevest en schouder een hoek van 110 gr De borst was behoorlijk gewelfd de pet stond geen millimeter scheef en krachtig waren de vingers der gegauteerde hand om do greep van het rapier geslagen En toch lag hjj daar op de atraatsteenen Dinsdagnacht om twaalf uur als een doodgewone philiater die te lang de koffiehuizen had bezocht Maar zgn glans had hg niet verloren zgn uniform zgn netjes gepoetste laarzen en zijn es ist erreicht knevel glinsterden in den lentenaoht By nader bekgk moest men echter deernis met zgn lot hebben Hg had het hard te verduren gehad Hg was over zgn geheele leng e middendoor gezaagd en toen had men de beide vlakke helften weer aan elkaar gesoldeerd maar het was bedroevend menschenwerk geweest want men zag dwars tusschen de helften door Zoo werd het een ieder duidelijk hoe hol hg was en van zyn fiere inborst bespeurde men niets Daarna bad de dokter die hem had moeten heelen een ring aan zgn schedel gesmied recht door zyn uniform pet heen en zoo heeft de betreurenswaardige militair waarscbijiiiyk don smaad van gehangen te worden ondergaan zonder dat hg er iets tegen kon doen Een lid onzer redactie vond hem en nam hem liefdergk op En zoo hebben wy het genoegen aan een der jonge lezeressen iu onze stad die van haar horlogeketting armband of broche een zilveren Pruisiachen luitenant mocht missen te berichten dat de jonge man met zorg wordt opgepast en tegen een vriendolgk knikje op ons bureau kan worden afgehaald Discretie verzekerd Leeuw Ct Door onbekende oorzaak ontstond gisternacht omstreeks balftwee brand in de woning van den groentenkoopman H Kuipers aan de Tuinstraat te Stad Almeloo Van den inboedel werd het grootste gedeelte gered het huis brandde uit Alles was verzekerd Een der bewoners van een aangrenzende arbeiderswoning een 80 jarig man stierf van den schrik Stadsnieuws GOUDA 7 Mei ia03 De volgende ingekomen stukken zgn aan de Raadsleden toegezonden Gouda den 7 Mei 1903 In overleg Aangezien voor deze uitgaaf en ontvangst nog geene begrootingsposten zgn aangewezen geven wg den Raad in overweging 1 op do gemeente begrooting voor 1903 aan artikel 7 van Hoofdstuk XV der Uitgaven Volgnummer 199 Kosten van andere buitgewone werken die uit buiten gewone ontvangsten bestreden mogen wor den toe te voegen een nieuw onderdeel Inrichting van een laboratorinm voorde controle van het door de gemeente gasfabriek geleverde gas f 4000 bet onderdeel c van artikel B vau Hoofd stak Vn der Inkomsten Volgnummer 48e Geldleening ter voorziening in de kosten van uitbreiding der gemeente gasfabriek te verhoogen met f 4000 2 op de begroeting der gemeente gasfabriek voor 1903 te brengen de volgende nieuwe posten Volgnummer 9a Geldleening f 4000 27a Inrichting van een labo ratorium voor de controle van het gas f 4000 Gouda den 5 Mei 1903 Voldoende aan sRaads opdracht om van advies te dienen betreffende het in onze handen gestelde adres van 17 April j l van P Ooms aannemer van het ophalen van asch en vuilnis alhier waarin deze verzoekt hem eene jaarlgksche schadeloosstelling toe te kennen wegens de hem door het inwerkingtreden der Ong vallenwet 1901 veroorzaakte uitgaven hebben wij de eer in herinnering te brengen dat bg het houden der aanbesteding en het sluiten der overeenkomst met den adressant niet te voorzien was dat behalve de in het bestek voorgeschreven verzekering der te bezigen werklieden tegen ongevallen den aannemer zou worden opgelegd de van Bgkswcge bg die wet geregelde verzekeringsplicht De adressant kon by zgne inschrgving dua geen rekening houden met de zooveel hoogere thans door hem verschuldigde premie Daarom komt het ons alleszins billgk voor hem in zgne meerdere Uitgaven tegemoet te komen De adressant deelt mede dat de verzekering ter voldoening aan de Ongevallenwet 1901 hem jaarlijks f 330 4 f 240 zal kosten wg laten in het midden of het geheele bg hem in dienst zgnde personeel strict genomen wordt gebezigd voor de gemeente dat is voor het aangenomen ophalen en desnoods verwerken van asch en vuilnis wel wgzen wg er op dat volgens het bestek bg reeds verplicht was zgn personeel tegen ongelukken te verzekeren De hiervoor betaalde premie volgens informatie f 1 30 per jaar en per f 1000 uitbetaald loon is dus teitelgk reeds in de door hem geraamde uitgaaf bejfrepen toen de gemeente zelve nog voor het bewuste ophalen zorgde werd aan arbeidsloon per jaar betaald f 6000 k f 7000 De hoogere uitgaaf uit de Ongevallenwet 1901 voortspruitende zou dan te stellen zgn op ongeveer t 150 per jaar wy zouden daarvan de helftt en laste der gemeente willen brengen Mitsdien geven wg den Raad beleefd in overweging te bepalen dat aan P Ooms aannemer van het ophalen van asch en vuilnis voor de nog loopende jaren 1903 1904 en 1905 der aanneming bg wyze van tegemoetkoming in de meerdere bg de aanbesteding niet te voorziene uitgaven voortspruitende uit het in werking treden der Ongevallenwet 1901 zal worden toegekend eene eom van f 75 sjaars met welk bedrag de aannomingssom voor die jaren zal worden geacht te zgn verhoogd en in verband daarmede on de gemeente begrooting voor 1903 artikel 8 van Hoofdstuk IV der Uitgaven Kosten van bet ophalen van haardasch en vuilnis Volgnummer 110 te verhoogen met f 75 en gelijk bedrag af te schrgven van den post voor Onvoorziene Uitgaven Volgnummer 192 Gisterenavond had de uitvoering van Die Jahreszeiten in Den Haag plaats Het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen waa tot op alle rangen geheel bezet met een aandacMig gehoor en een lange file van rijtuigen stond op de gracht en zelfs in de Rijnstraat Als solisten traden op Mej Anna Kappel en de Heer Arnold Spoel nit Den Haag en de Heer Schmidt uit Frankfort in de plaats van don heer Rogmans die door lichte ongesteldheidi verhinderd was De uitvoering in Den Haag was ëen schitterend succes In de eerste plaats noemen we Mej Anna Kappel die door haar heerlyke talenten uitblonk en evenveel genot verschafte als indertgd Mevrouw Noordewier bg de Schöpfung Het is of deze zangeres nog steeds toeneemt in alles wat hare kunst kan sieren I Het applaus was dan ook geestdriftig en eene ademlooze stilte heerschte in de stampvolle zaal als ze begon te zingen tot dat men bij het einde van eene solo haar weer met daverende toejuichingen begroette I Ook de heer Schmidt uit Frankfort overgekomen zong beschaafd en met fijne voordracht Het glanspnnt was voor hem de party in het Duett In hoogte en kracht wint naar onze meening de heer R het van hem De heer Spoel die de baspartg zong die hier en daar wel wat laag ligt voor zgne stem had veel succes Zgn voordracht ia altoos eenig zgn uitspraak voortreftelgk I Over de koren was men algemeen zeer tevreden Er zijn in dit grootsche werk nu en dan gevaarlgke momeuten die veel oplettendheid vereischen Over t algemeen gaf het koor blgken van trmtige stadie en v oral bet Jagerkoor was uifermato mooi gezongen en maakte veel indruk Eere aan den beer directeur den heer Spaanderman onder wiens leiding koor en orchest stonden Over de begeleiding was zooals altooa maar één roep van bewondering Nu in vele plaatsen ook pas nog in Keulen met Hollandsche solisten die Jahreszeiten zyn uitgevoerd verdient het waardeering dat ook in Gotida Maandag dit grootsche en nooit volprezen werk van Haydn ten geboore zal worden gebracht Geen plaats blgvedus onbezet Men seint nit den Haag De Haagsche zangvereeniging Excelsior onder leiding van den heer Spaanderman met medewerking van de zangver Arnold Spoel uit Gouda gaf gisteravond een uitvoering van Die Jahreszeiten van Haydn waarbg het orkest uit Utrecht en als solisten mej Anna Kappel en de heeren Willy Schmidt uit Frankfort ter vervanging van den heer Rogmans die door ongesteldheid verhinderd was on Arnold Spoel medewerkten Aanvankelijk was er in koor en orkest eenige weifeling te bespeuren die echter gaandOTeg plaats maakte voor grooter slagvaardigheid waardoor de goede eigenschappen meer te voorschgn kwamen en zelfs de moeieiykste koren einde derde deel op verdienstelgke wgze vertolkt werden Voor het stormkoor echter schoten de krachten eenigszins te kort Het klonk niet verschrikt en machtig genoeg De heer Spaanderman die met zorg allea voorbereid had zal behalve het technische waarin reeds zeer veel bereikt werd ook het uitdrukkingsvermogen van zgn koor wel weten te verhoogen De mooie stem en doorgaans treffende voordracht van mej Kappel vermocht 09k ditmaal uitstekend indrulc te maken voornameiyk haar aria Welche Labung fttr die Sinne waarbg de hobo zich zeer onderscheidde verschafte haar te recht veel bgval even zoo do cavatine begin laatste deel De heer Schmidt heeft een week welluidend orgaan weet zgn zang over t algemeen relief te geven door stemmingsvolle voordracht maar heeft daarvoor niet altgd voldoende kracht o a in zgn aria Hier steht der Wanderer nun sterker expressie middelen zouden hem hierin zeer te stade ziJn gekomen Een der best geslaagde zgner solonummers was wel de cavatine Dem Druck erlieget die Natur Zgn vertolking daarvan getuigde van goede intenties Voor den heer Spoel was de aria Sebt auf die breiten Wiessen hin wol het dankbaarst Daarmede verwierf hg warmen bgval Zangsolisten moesten eigenlgk geen ondcrwgs geven want daardoor Igdt bet orgaan zoodanig dat de scherpe kanten te veel op den voorgrond komen Dat was ook by den zang van den beer Spoel dikwerf te bemerken Hg maakt zich overigens met den tenorist verdienstelgk in de ensembles waarbg hun stemmen zich goed voegden aan die van mej Kappel Het orkest hield zich goed kleine oneffenheden in de begeleiding der recitatieven mogen niet te zwaar tellen zooals ook een abuis bg de pizzicato s in Hanne s Recitatief In banger Abnung stookt Om dergelgke te voorkomen zoude eene samenwerking van leider en orkest noodig zgn De volle zaal bewees dat Haydn s meesterwerk nog altyd veel belangstelling wekt N R Ct Rechtszaken Uit Amsterdam meldt men Het gerechtshof bekrachtigde gisteren de vonnissen der rechtbank alhier waarbg een loodgieter die in de stakingsdagen een kameraad mishandelde tot eene maand en de colporteur van Breemen wegens het in voorraad hebben van valsche munt tot 5 jaar gevangenisstraf werden veroordeeld De Amsterdamsche rechtbank veroordeelde gister de particulieren nachtwaker die in het Parkwegkwarticr een waker van den veiligheidsdienst mishandelde tot gevangenisstraf voor den tyd van 10 dagen MARKTBERICHTEN Qonda 7 Mei 1903 Graoïn De stemming blijft reer vast én koopers moesten opnieuw hoogere prijzen besteden Tarwe Zeeuwsche 7 75 4 8 jo Mmdere dito 7 25 a T ba Afwijkende 5 75 k f 6 25 Polder 6 i 6 60 Rogge Zeeuwsche 5 5 H 5 75 Polder 5 i 5 35 Buitenlandsche per 70 kilo k f Gerst Winter k ZoDier k f Chevallier 5 25 k f 5 75 Haver per heet 3 10 4 3 50 per 100 Kilo 6 60 4 7 15 Hennepzaad Inlandsche 7 50 k f 7 75 Buitenlansch 6 504 6 75k onariezaad i 4 14 Koolzaad iion 9 Erwten Kookerwten k f Niet koekende 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 25 a 6 60 Boonen Bruine boonen 14 4 I Witte boonen a Paardeboonen 6 25 4 6 50 Duiveboonen 6 75 4 7 25 Mals per 100 Kilo Bonte Amen kaansche 5 70 4 5 80 Foxanian 4 Odessa ƒ 6 50 4 ƒ 6 80 Cinquantine 7 35 k 1 S Vekmarkt Melkvee goede aanvoer handel vlug prijzen zeer hoog Vette varkens redelijk aanvoer handel matig 17 i jo ct per half K G Biggen voor Engeland red aanvoer handel flauw 17 4 18 ct pet half KG Magere Biggen goede aanvoer handel stug 0 85 4 1 05 per week Vette Schapen redelijk aanvoer handel vlug 28 a 26 I ammeren goede aanvoer handel vlugger 8 4 12 Nuchtere Kalveren redelijk aanvoer handel vlug ƒ 8 4 11 FukkaWeren 8 4 18 Kaas aangevoerd 79 partijem handel vlug IC kwal 22 4 23 50 2ae kwal 19 4 21 Zwaardere Noord Holhind sche 4 Boter red aanvoer handel red Goeboter ijao 4 1 05 Weiboter 80 4 90 IN Linnengoed en Dassen VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Telephoou M ai Beurt van liiislerdaui Slotkri 9S i MEI I Vrkrs 81 yiDiauilD Gert Nad W 8 SI 1 SO i lilo di o dllc I f Uw dito dito 8 iloNai Obl Ooaill li81 S4 gg i TALll Iiiuhru mgIS tl I ll i Oo TU Obl mpapierl818 I 8S dito in zil erl86l i H t l omTVOAL Ohl met coupon 8 f duo ticket 8 H ltlsui u 0bl liiiinenl IS 4 4 0 l dito Oeoons 1880 4 6 dilobijIlolhl l8S t dito bg llofc 1889 0 4 ll7 i ditü ia goud leen 1888 6 1 dito duo dito 188 S Pi JB Porpot chuld 1881 4 87 i rDPKiiJ OaFr Coni leon l8904 86 Ber loeningtoii D I i Oec le nin erieO 89 815 415 194 loiv UO 8 l 109 IU I18V 1 ciu AriKp r oblg H 104 t diiico Ub at aok 18 0 CITBZÜIU Obl ou iop 1881 4 80 VutxTianui OUigatiea 18 S 8 0 ItoTlaoila Sled leen 18 4 8 1 8l VlD N kir Uindolav aand Arendih Tab Uij Corti catim OgliMaatMhappij dito Arn Hrpotheekb pandbr 4I J Oult Mi der Vorttonl aand Or Hfpothèekb pandbr 4 l Kederlandsohe baak aand Nod HandelmaatKli dito N W k Pac Hyp b pandbr 3 Rott HvpothMkb pandbr 4i Utr Hypotbeekb dito 4V ÜoiriHa Oost Hong bank aaad llusL Kypotheokbank pandb 6 HiaiKA Ëqiit by potb pandb 4 Maiw L O Fr Um oorl 8 Hio Holl IJ Spoar w Hü aand l Hij lot Eipl T 8t Spw aand Ned Ind Spoorweg m aand N d Zttid Afr Spm aand I dito dito dito ISDl duo 41 iTiLllSpoorwl 1887 89A Gobl 8 S8 j ZuidItal Spwmg A H obl 8 i9 l 0l l Wanckau Weenen aand i 104 ausL Qr Rnia Spw Mij l obl 4 Baltiicha dito aand 1 FastoWa dito aand j Iwang nombr dito aand i tsy Kur k 0h Azow8p kap obl 4 100 dito dilo oblig 4 Vliniu Cent Pac Sp Mg obl Chic k Nortb W pr Ct aand 816 dito dito Wm St Peter obl 7 140 Danvor k Eio Gr Spm Mrt v a 40 i Ulinoia Central obl in goud 4 I 10l LonuT k Nasktilli Oor v aand 107 Ueiico N Spw Hij Ie kyp a S lOS Mias Kanui 4pOt pret aand N Tork Ontaiio k Waat aaud 88 i Penn dto Ohio oblig 8 nn gon Calif Ie hy in goud 104Vi 81 Paal Uinn k Manit obl I U n Pao Hoof lUn oblig 8 dito dito Line Col la hyp O 89 OuiADjL Can South Ghsrt v aand 84 7111 0 Rallw k Na lo h d e O 99 Vmstard Omnibai My aaad i ollerd TramweKHaat 8aad 4li Stad Amaterdam aand I 101 i Stad Botterdam aand 8 109 1il 8il 8tadAnlwerpanl887 i lOU Stad Brnual 188817 108V U9V 117 101 1 I loHo Thoiia Beanlli OeMlaoh 4 OJRin StaaUleanig 1880 i E K Oost B Or l880 8 SriKll StulUadrid 8 1188 KüD Ver B z ATb Spoel ourt D SAMSOJII Ontvangen alle NOUVEAUTÉS IN Mantels Costumes Robes en Japonstoffen BnrgerlUlie Stand GEBOREN 30 April Jan ouders H van Blanken en E Bosman 2 Mei Christina ouders T van Harten en A Ennsel Adrianus ouders J E Agten en C C de Korte Wilhelmina Agatha ouders C Rietveld en C W Dekker Geertrui ouders J J van Piershil en J Groeneveld 3 Claiina Johanna ouders A Rgkaart en N den Hartog Karel Maria TheOdoor ouders H J Spaas en M C F Lenders 4 Cornelia Haartje ouders F van Vliet enA van der Sleet Barbara ouders J Polet en N van der Zjjde 6 Hendrik ouders W van Eersbergen en C de Graai Anna Maria ouders C J Kromme en C J M Bosch Hendrika Margaretha ouders T WUlemse en A M Vnnrman OVERLEDEN I Mei C Lourier 20 j H Daniels wed C Trijsburg l1 j 2 K van der Hoeve huisvr van N vanHertum 73 j 4 J van Dantiig 77 j 5 A van der Kuü huisvr van W deBruin 59 j J A Smient 29 j J Engelbregt 86 j 6 J van Lit 2 j GEHUWD 6 Mei M Schoonderwoerd en C J Nnvelstgn J van de Berg en M H Rozestraten T Wortman en J H G Lankhorst ADVERTEiXTIEN Den 15 MEI hopen onze geliefde Oudera MARINUS JOHANNES DE GIDTS en NEELTJE CATHARINA DE GIDTS geb BoDWiUKSTiR hunne 25 jarige Eclityereenigiag te herdenken Hunne dankbare Kinderen f A M DB GIDTS C J DE GIDTS iimmmm In eefie naar de eischen dea tgds ingerichte STOOMWASSCHERIJ gelegen aan een rivier in een welvarende stad in Gelderland wordt door bijzondere omstandigheden GEVRAAGD een Deelgenoot over 10 k 12 mille te kunnen beschikken Deaverkiezeud kan ook de geheele zaak worden overgenomen Franco brieven letter D Bureau deier Courant Zander Instituut Fluweelen Sing el R 724 Geneesh Dr J H BAKKER NIEMKUER Directr D vik DÜUREN Behand vmruggegr verhrommingen ingevallen bomt x en o beenen en andere Hehaamm têvorm algem mvakte eonattiMitte apteren genr liekten rheumatiaehe aandoeningen verMuikingen enz enz Telephoonnet Qouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommuuaalbureau Op 1 April 1903 140 verkregen aanalnl tingen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Een eetlepel SUDEX zal in den regel beter voldoen dan t 4 Kilo gewone Soda