Goudsche Courant, zaterdag 9 mei 1903

No NAAM Woonplaals Duitsche jEngelache ft y per HL Pnjs per waggon NA AU DE MIJN wicht per H L 1 Baab Knrckor Co Duisljilrg 0000 O 1 781 0 75 0 70 0 74 86 80 88 50 89 0 HM n n Neu Essen Schlagel en Eisen of Nortlstem Graf Bismarck Unser Fnts Dahlbusoh 8i i J CileWollfli o Rotterdam SOOOO 0 71 East Penlop iO 8 s A F Brodie Amstenlam SOOOO i 78V 0 7 V L verson WaUsend Brunt Ohff Beoston 8 11 4 St heopvmirt en Kolen Mik Rotterdam BOOOO SOOOO O 0 7 V 0 681 O It Wear moath Tbomley Prfaw Main Gasfinmiufürderkolen Duitschor Kaïser 81 81 81 84 i Joh Eigeman Dordrecht aoooo o 7sVi l 74 l j Comolidilion Rheinelb Alma 1 Wühslmma Victoria n Consolidation en RhoinelbaAlma Vs Komgsgrübe Schlagel en Eisen of üraf Mollkc A Kaptijn Gouiin ajooo 0 741 0 74 0 78 Jnser Fntz 1 onifacius Nordstom 84 8t 8t 7 W II Berghuis Amstenlam 80000 o ï v 88 50 Londonderry 81 8 W Hoven Zn Rotterdam 80000 0 7 0 78 Now Polton Main Best BiTley Siikatoiie 1 80 P H Hoos i Zn Rotterdam 80000 0 84 0 88 0 77 0 77 Mickley Touinley Unis BoUlon Bouthmoor Felton Thornchire Silkstone Nuts Ten kantore van de gemeente gasfabriek werd gisteren aanbesteed de levering Van de benoodigde steenkolen Ingeschreven werd door Verspreide Berichten FKiLBKBUK Uit Rome wordt gemeld in verband met president Lonbet s aanstaand bezoek aldaar in den herfst dat de pans besloten beeft hem niet te ontvangen van welk besluit officieel mededeeling is geschied aan de Fransche regeering De prefect van politie Lèpine heeftvoorwaardelijk een Kamercandidatnar voor Loire aangenomen en als zgn opvolgers worden na reeds genoemd Lntaand en Combes de premier Te Mentlncon staken 400 glasblazers die een half uur langer schaftjd willen De Zwitsersche geleerde Eaonl Pictetheeft van Henri Eochefort en den gérantder Itransigeant 100 000 fr geëischt wegensde beschuldiging marinoplannen verraden tehebben en de rechtbank verklaarde zichcompetent roet afwgzing van de opvatting dat Pictet aangevallen zon zgn als ambtenaar Het brood is te Parjjs een son per kilogram opgeslagen in verband met de staging der meelprijzen en men meent dat de regeering het invoerrecht van 7 fr op meelen kjoren zal moeten schorsen Te Nantes zgn 17 manifestanten veroordeeld tot 1 6 dagen gevangenisstraf DülTSCHLASD Door de politie te Metz mogen voor U dezer geen fotografieën meer verkocht worden van het Daniel standbeeld in het nieuwe Gothisehe portaal der Kathedraal aan welk standbeeld de trekken van keizers Wilhelm gegeven ztjn zoodat men elkaar op straat spottend toeroept Hebt ge Daniel al gezien P Het standbeeld van keizer Wilhelm I wordt te Danzig onthuld in October in tegenwoordigheid dos keizers BINNENLAND De Staatscommissie voor bet onderzoek van den toestand van het spoorwegpersoneel zot spoed achter het werk Zg heeft een circulaire aan do besturen der vakvereonigingen gericht met een Ijst van vraagpunten ter schriftelijke beantwoording Tevens heeft ziJ allen die uit eigen ervaring inlichtingen raeenen te kunnen verschaffen nitgenoodigd zich v6ór 1 Juni aan te melden Deze personen hefiben enkel op te geven hun naam adres en tegenwoordige of vroegere betrekking bg het spoorwegbedrijf De bedoeling is dus niet dat zg tevens de inlichtingen welke zij bereid zgn te geven reeds aanstonds schriftelgk inzenden maar wH hen later als getuigen op te roepen Schriftelijke beantwoording wordt enkel verzocht van de besturen der vakvereenigingen en afdeelingen aan welke de vragenlijst is toegezonden Deze Ijjst is zeer uitvoerig en verraoedelgk volledig Zii loopt over tal van bijzonderheden van den dienst aard dunr vrijen tgd gelegenheid tot kerkgang enz loon hulp bij ziekte enz en beheer der fondsen regeling van aanstelling bevordering ontslag klachten straffen enz verhouding tusschen chefs en personeel ook werkstakingen en regeling van geschillen en eindelgk over de inrichting van spoorweg stations enz met het oog op de belangen van het personeel Uit deze opsomming blijkt dat de commissie zoo mogelijk in alle opzichten licht wil verkrijgen Bovendien erkent zij de mogelijkheiddat de Igst van vraagpunten nog voor aanvulling vatbaar is en verzoekt de besturenhieromtrent mededeelingen te doen voor zoover het onderwerpen betreft welke vallenbinnen de grenzen van het opgedragen onderzoek Al deze inlichtingen worden vóór 1 Juni bij do Staatscommissie ingericht met opgaaf van de namen en adressen van personen die meer bijzonder in aanmerking komen ora als getuigen of deskundigen te worden gehoord De antwoorden znllen tot grondslag strekken voor het mondeling onderzoek waartoe de commissie zoo spoedig mogelijk dus zeker nog in den loop van den zomer zal overgaan Het spreekt van zelf dat de commissie zich niet zal bepalen tot het hooren van getuigen on deskundigen nit het ondergeschikt personeel maar ook de chefs en hoofdambtcnaren der maatschappijen zal oproepen wat noodig is om tot een onpartijdig oordeel te geraken Wü vestigen er nog de aandacht op dat de commissie in haar circnlaire er nadrnkkeIgk in een afzonderlijke alinea op wgst dat het haar to doen is om zakelijke inlichtingen betreffende de toestanden en grieven van het spoorwegpersoneel Dat woord zakelijke is vermoedelgk niet zonder een bijzondere bedoeling gebezigd De oommissie vraagt te recht antwoorden die feiten bevatten geen beschouwingen Tot verdere toe lichting kan allicht bg de verhooren de gelegenheid worden gegeven De circulaire en de vraagpunten versterken den indruk dat de Staatscommissie degelgk en volledig werk wil verrichten wat trouwens ieder die niet bevooroordeeld is reeds aanstonds van haar heeft verwacht In het Hbld heeft de heer J Jonckheer oud lnitenant ter zee geschreven over de recruteering onzer marine matrozen De heer Jonckheer herinnert er aan dat naar don bestaanden toestand de jongens op 14 jarigen leeftijd bg de Kweekschool voor de Zeevaart te Leiden in dienst komen en zich alsdan verbinden met ingang van hun 17e levensjaar nog 12 jaar te dienen Het voibtnd eiAdigt alzoo wanneer de leeftgd van 28 jaren zal zijn bereikt Van deze op 14 jarigen leeftijd voor 14 jaar gesloten overeenkomsten verklaart de heer Jonckheer dat zij nit een moreel oogpunt zijn te veroordeelen omdat de jongens als zg de overeenkomst aangaan geen flauw denkbeeld hebben van den werkelijkcn aard en van de ontberingen verbonden aan den werkkring dien zg kiezen In het Sociaal Weekblad heeft mr A Kerdijk zich bij de beschouwingen van den heer Jonckheer aangesloten De redactie van het Weekblad van het Becht harerzijds met de beschouwingen van mr Kerdgk onverdeelde instemming betuigend schrijft Wg waren in staat de juistheid van dezo strenge maar niet te strenge kritiek aan de feiten te toetsen Wjj hebben in de gevangenis te Utrecht tal van jongens ontmoet van 17 tot 20 jaar die onder de vermelde omstandigheden zich hadden verbonden die spoedig hadden geleerd dat de werkelgkheid eene geheel andere was dan zg zich die voorstelden die onder den invloed dier teleurstelling ontevreden over hun lot en hnnne toekomst zich scbnldig maakten aan desertie dienstweigering insubordinatie niet onwaarschijnlijk met het iloel om uit den dienst to worden ontslagen Er waren er die rondweg voor dat motief uitkwamen wij vernamen dat er wel diefstallen werden gepleegd om het ontslag te verkrijgen een vertelde ons dat hij alleen daarom zich aan diefstal had schuldig gemaakt Hg had zijn doel niet bereikt eerst 19 jaar oud ging hij voor bgra 10 jaar weer naar den dienst terng misschien om straks bjj een tweede misdrjjf gelukkiger te zijn en in den vorm oener bijkomende straf de vernietiging te verkrijgen dor gehate overeenkomst Tal van misdrijven van allerlei aard werden aldus gepleegd tengevolge van en om de positie waarin die jongens zich in hunne onwetendheid liaddon laton brengen onttrekking aan de verbintenis als kind aangegaan bracht hen naar de gevangenis en om voor goed de vernietiging van het contract te verkrijgen zagen zij niet tegen een misdrijf op Uit den dienst ontslagen keerden zij zonder dat zij een vak hadden geleerd en dus zonder in staat te zijn in hunne behoeften te voorzien in de burgermaatschappij terug Het gevaar is groot dat zij daar niet slagen en nit werkeloosheid en armoede tot dronkenschap en misdrijf vervallen De overeenkomsten voor den dienst bij onze marine zijn aldus in dubbele mate eene oorzaak va criminaliteit Dit is niet onze ervaring alleen die van vele anderen kan onze beweringen bevestigen De redactie van het Weekblad aarzelt dan ook geen oogenblik in hare uitspraak dat de bestaande regeling de strengste afkeuring verdient en dat bet de ernstige plicht onzer marine autoriteiten is daarin op welke wgze dan ook ten spoedigste verbetering te brengen Gemengde Berichten Men seint uit Amsterdam Omstreeks 11 uur gisteravond is er in hot Grand Thé tre der hoeren Van Lier een moordaanslag gepleegd Onder het vierde bodrijf van Het berucht Proces werd het publiek opgeschrikt door het knallen van twee schoten Een heer op het balkon had geschoten op oen voor hem gezeten vrouw Men liet terstond het doek vallen en het publiek stormde onder het geroep moord naar buiten In een oogwenk was de schouwburg leeg De getroffene bleek te ziJn Josephine Anjelier wonende op de Weteringschans no 48 Zii werd aanstonds in de koffiekamer gedragen waar de geneesheeren dr Maller dr Schaap en dr Heyerraans een eerste verband aanlegden De eerste kogel een schampschot had slechts een brandwond aan de wang veroorzaakt da tweede kogel bleek onder het rechteroor te zijn ingedrongen De geneesheeren verklaarden het schot echter voor niet levensgevnarlijk De heer Louis Bouwmeester het Lyrisch Tooneel gaf gisteravond onder zjjne leiding een buitengewone voorstelling in den Schouwburg Van Lier gaf zich alle moeite om de bloedende vrouw gerust te stellen wat hem vrijwel gelukte De dader zekere Van Ingen tabakshanI delaar wonende Marnixstraat no 184 riep nadat h i de schoten uit een revolver had gelost zg heeft t aan mjj verdiend Hij werd door de naast hem zittendon op den grond geworpen door anderen uit de loge gesleurd onder dezen was ook de zoon van den heer Bouwmeester militair en was slechts met moeite te beschermen tegen de woede van het publiek Door vgf man politie en burgers werd hü overgebracht naar het politieposthnis op den hoek van Halvemaansteeg en Reguliersbreestraat Zoo spoedig mogelijk werd de getroffen vrouw per brancard naar het gasthuis vervoerd Zg had het bewustzgn behouden maar steunde van Pijn Het geval werd natuurlgkerwgs op straat voor den schouwburg door het publiek dat in de ontsteltenis van het oogenblik naar den uitgang was gesneld druk besproken Het kwam ons voor dat door hen die zich met het geval hadden te bemoeien snel en beraden werd gehandeld eu opmerkelgk was het leegstroomen van den schouwburg in een minimum van tijd ofschoon de moordaanslag inderdaad zekere paniek veroorzaakte Men riep niet alleen moord maar waarschijnlijk onder den indruk van de vuurstraal in het donker van de zaal ook brand Mevr V H B te Apeldoorn die Dinsdagmorgen bewusteloos tengevolge vangasontsnappii g in haar bed werd gevonden en die onmiddellgk daarna onder geneeskundige behandeling werd gesteld is Woensdagmorgen weer tot bewustzijn gekomen zoodat het ongeval waarsclignlgk geen nadeelige gevolgen zal hebben Men schrijft uit s Hertogenbosch Men is zeer geheimzinnig in zake den zeUmoord door sergeant M gepleegd Alleen is uitgelekt dat door laitenant B kort geleden uit O L teruggekeerd over M rapport is gemaakt en dat deze daarop eerst met vier later met acht dagen arrest is gestraft Ook is een ohderzoek Ingesteld naar de gelegenheid waarop M zich scherpe patronen heeft verschaft en men zegt dat een sergeant in verband met dat onderzoek is gestraft en anderen groot gevaar loepen van te zullen worden gestraft Of ook een onderzoek is ingesteld naar de oorzaak der wanhopige daad is niet bekend N K Ct Men meldt nit Arasterdam Toen gisterochtend het detachement jagers nit den Haag tot vertrek naar zijn garnizoen gereed stond verzocht de bevelvoerondo kapitein djh stationschef den heer van Vassen even voor het front te willen verschijnen Toen hg daaraan gevolg had gegeven bracht de kapitein namens zijn officieren onderofcieren en manschappon den heer van Vassen in harteipe bewoordingen dank voor de goede zorgen die hg tijdens hun vertrlijt op het station had genomen Mot oéi hoera voor den chef stemde het goheele detachement in Toen daarop de kapitein en de stationschef een eindweegs het station opwandelden begaf het detachement zich in parademarsch ter eere van den heer van Vassen naar de gereedstaande waggons In de in het algemeen politiebbid gepubliceerde Igst van in het buitenland over de grenzen verwijderde anarchisten of personen die de veiligheid van den staat in gevaar brengen komt voor als verwijderd uit Dnitschland S Halberstadt b kkersgezel geb 20 Jali 1881 te Amsterdam Hij wordt als zijnde Nederlander den 7en dezer naar Nederland uitgeleid van uit Kooien HiJ staat in verbinding met de anarchisten Uit Hilversum wordt gemeld Voor zoover uit het eerste onderzoek kan worden nagegaan worden by de inbraak aan de villa Ooster Engh van den heor A Holtzman vermist een houten paneel groot 27 X 35 centim voorstellende een landschap met eenige schapen onder een boom een dito 25 X 32 centim voorstellende êene kamer met gedekte tafel waaraan eene dame zit een heer zit op eene iti a een dito 32 X 40 centim voorstellende en weiland waarop eene koe met herder een dito 24 X 30 centim voorstellende een huis in brand staande een dito 28 X 25 centim voorstellende een dicht bosch waarlangs een weg een dito 34 X 35 centim voorstellende het binnenste van eene visschershnt waarbij bö visscher staat te zien naar lVen paar kinderen bezig konijnen te voederen een geschilderd doek 28 X 35 centim voorstellende een gezicht op het IJ te Amsterdam 4 porseleinen kopjes met schoteltjes koffiekleurig beschilderd 2 potjes met deksels oudDelftsch of Chineesch ovmjlvormig van boven broeder dan van onderen 2 beeldjes van Chineesch porselein De gevonden jas welke men meende door de dieven te zjjn achtergelaten is gebleken aan den heer Holtzman toe te behooren De heer Holtzman had zijn inboedel tegen inbraak verzekerd De politie meent een spoor te hebben gevonden Een hevige gasontploffing bracht eer gisterenmiddag omstreeks hall 6 Eindhoven in rep en roer De ontploffing had plaats in den kelder der woning van den boekdrukker v N in de Kerkstraat bg wien gasleiding werd aangelegd Die kelder ligt echter onder de woning van een buurman den schoenmaker v E bij wien de aansluiting der leiding moest geschieden en by dezen werden de groote ruit aan de straat en alle deuren en ruiten in het buis en een gedeelte van het dak weggeslagen vloer en maren z n gescheurd het huis is een ruïne De schade is aanzieniyk Het schoen werk vloog als stof de hoogte in Ook bg den heer v N is de schade groot Oelakkig zyn de bewoners met den schrik vrygekomen de gasfitter die in den kelder aan t werk was kreeg echter brandwonden aan t gelaat en is aan den rechterarm gekwest hg was zoo geschrikt dat hg bewusteloos naar zgn woning moest worden vervoerd Omtrent de ontploffing te Eindhoven wordt nader van daar gemeld Deskundig onderzoek heeft bewezen dat de oorzaak der ontploffing was het te dicht naderen met een licht bg eene opening in een der gaspypen Ware de achterdeur bg van Eeten niet geopend geweest de ramp zou van veel grooter omvang geweest zgn De toestand van den gasfitter Blankers ii thans veel beter De Haarl Ct verklaart dat het bericht als zou een groot gedeelte van de ontslagen werklieden der centrale werkplaats van de H IJ S M thans 150 i 160 weer worden aangenomen en dan in de Rietlanden en te Amersfoort in dienst worden gesteld onjuist is Maar men verneemt bestaat het voornemen een deputatie te zenden naar de Koningin tijdens haar bezoek aan de hoofdstad om haar te verzoeken haar invloed bg de spoorwegmaatschappijen en do gemeente Amsterdam aan te wenden om de uitgeslotenen weer geplaatst te krijgen Voorts zou aan den burgemeester vim Arasterdam t verzoek worden gedaan om verlof voor een betooging waartoe de goheele burgerg zou worden nitgenoodigd De soc demokc partg in Daitschland heeft f3000 voor de nitgeslotenen aan de S D A P gezonden Thans meldt de Haarl Ot dat een twintigtal werklieden van do Centrale Werkplaats als leerling machini in dienst zgn gesteld De permitlen in Zuid Afrika Uit een particulieren brief hier te lande ontvangen doelt t N v d D het volgende mede ten nutte van hen die plannen van vestiging mochten koesteren En nu wat ons aangaat voor zoover betreft het aanvragen van permitten en het verkrggen van die Zooals gg weet hebben wy onze permitten aangevraagd halt Januari en direct verzonden naar den consulgeneraal van Nederland te Kaapstad in het vaste vertrouwen dat wg zoodoende onze permitten bg aankomst te Kaapstad zouden ontvangen Immers wg hadden onze permitten nog acht dagen vroeger aangevraagd dan vermeld stond in de Hollandsche kranten Maar jawel hoor Het antwoord was 0 jullie hebben nog wel een paar maanden den tgd jullie moeten maar zoolang werk zoeken want vooreerst komt jullie permit niet af Een gezegende troost niet waar f En terwgl wg daar zaten kwamen daar anders Hollanders die hun permit al 3 4 6 en 6 maanden te voren hadden aangevraagd En vraagt men de reden bg den consulgeneraal waarom öl t oo langzaam gaat met het uitreiken van die permitten dan krggt meu ten antwoord dat hg t zelf niet Zendt men brieven of telegrammen op naar het Permitkantoor in Johannesburg dan krggt meu eerst op een telegram ten antwoord dat t niet voldoende is stuurt men daaroverheen een brief dan krggt men daar geen antwoord op Zendt men eenige telegrammen met betaald antwoord daar weer overheen dan is t het permit is verzonden Komt men mot het antwoordtele gram aan het Permitkantoor te Kaapstad dan is t wg weten er niets van En zoo wordt men steeds van bet kastje naar den muur gestuurd Ik weet personen met wie ik goed bekend ben wien zulks overkomen is en niet enkele maar tientallen personen die een telegram hebben ontvangen dat de permit verzonden doch nog niet door ben is ontvangen En dat zgn n i niet enkel vrggezels ol ongetrouwde lui neen ik weet van huishoudens met 4 6 en 8 kinderen welke op B n manier op hun permit wachten BP juist dat wachten ontneemt hun de gelegenheid ora werk te zoeken Want weet je dat je perrait de volgende week afkomt dan denkt men er niet aan werk te gaan zoe ken voor een week En zoo verloopt de een week na de andere ec de weken worden maanden Voor vakmenschen zooals timmerlieden metselaars smeden en schilders is t niet zoo erg daar is volop werk voor doch menschen die zulke ambachten niet uitoefenen zooals kantoorbedienden administrateurs en anderszins vinden hier niets tenzg zg per geluk tegen een baantje aanloopen dat eigenlgk voor een kaffer bestemd was en te veel oplevert om te sterven en te weinig om te leven Zoo zou ik u ook enkele gevallen kunnen opnoemen Ik ken iemand persoonlijk heel goed vroeger werkzaam bjj de Z A S M te Johannesburg altgd goed in de verdienste geweest die nu omdat de nood hem dwong kafferwerk moet doen tegen f 2 70 per dag terwijl een kaffer zgn voorman of werkgever is De man is hier met vrouw en 5 kinderen en daar moeten zg van leven Wie hier geweest zgn en weten hoe duur het leven hier is kunnen zich dus voorstellen wat men van de hooggeroemde Ëngelsche zegeningen te wachten heeft En dat is niet het eenige geval o neenl Indien allen die op dit oogenblik in Kaapkolonie en Natal en overal elders vertoeven hun ondervindingen eens neerschreven en het opstuurden naar Holland en bet lieten plaatsen in alle dagbladen zoodat t onder de oogen van het publiek kwam dan zon men in Holland raar opkgken hoe er met de Hollanders gespeeld wordt door de Engelschen Trouwens t zijn niet alleen Hollanders die dat ondervinden ook Dnitschers Franschen en alle andere naties Alles wat geen volbloed Engelschman is wordt zooveel mogeiyk geweerd En of je daar nu in Transvaal bezittingen hebt welke staan te verrotten of te bederven dat geeft alles niets Engeland is de baas en dat moeten alle naties voelen Van menschen Hollanders die burger zgn geworden in den oorlog of kort voor den oorlog en wier papieren zoek zyn geraakt of anderszins weet ik dat zg bg het Permitkantoor kwamen om den eed af te leggen nadat eindelijk bewezen was geworden dat zy het volste recht hadden om door te gaan Hun papieren of de boeken hadden na lang ondeAoek bewezen dat zij burger waren en nit Johannesburg kwam een bericht dat zg dan maar den eed moesten afleggen om hun permit te ontvangen Goed demenschen waren gewillig dat te doen en kwamen aan het Permitkantoor of bg den plaatselgken kommandant om den eed af te leggen Welk bescheid krggen zg daar f Wg nemen den eed niet af van u En of zg nu al hoog of laag sprongen hun eed van trouw werd niet aangenomen Dit zyn geen verzinsels maar t zyn feiten En zoo wordt er met die menschen omgesprongen alsof t speelgoed is En ik zou nog zooveel andere feiten kunnen opnoemen doch dan zou ik te veel plaatsruimte noodig hebben Alleen wil ik dit nog zeggen in het belang van alle Hollanders die van plan zgn naar hier te komen vraag in Holland uw permit oan eji wacht behooriyk uw tgd af dat ge t zult ontvangen van den consulgeneraal van Nederland en ge zult n een hoop last en schade besparen Want zegt ge uw betrekking in Holland vaarwel en komt gg hierheen zonder in het bezit te zgn van uw permit dan zult gy zelf de schade ondervinden Stadsnieuws GOUDA 8 Mei 1903 Gedeputeerde Staten van Znidholland hebben benoemd in den Raad van Beroep TE DORDRECHT Plaatsvervangende leden werkgevers A H P Augustijn C J SeyUert C B Bekkers H van Dongen en C Kastelein te Dordrecht W Bokhoven Gouda J van Kg Ridderkerk Bolnes H C van Geelen en J Klip te Schoonhoven P J Bertels öonda D Bremmer Jz Waddinxveen J B van Catz A J J Vos R D Jongenburger en L J Jaspers te Gouda J den Boer Zwijndrecht W l D vanRgmenam Gouda J Stass i en G H Vermeulen te Dordrecht C A Smits en P Mark te Gorinchem J F Willems Öonda G de Vos Jin Gorinchem J Verschuur Dordrecht Plaatsvervangende leden werklieden C te Veldhuis A de Rek en G van den Heuvel te Dordrecht B Boogaerdt Krimpen a d Lek C Lighaam Alblasserdam T Nieuwpoort Sliedrecht C den Ouden Alblasserdam F Kuylenburg Schionhoven P A Verbruggen en H A Leeflang te Gouda C Harmsen Vianen F 6 HMman Sliedrecht A Vleeaenbeek P Harmans F van Es en A Meyroos Dordrecht G H van Asperen Sliedrecht A den Ottelander J van Baaien en H Nunnikhoven te Gorinchem J Furrer en A Smit te Gouda M Hoefnagel Schoonhoven P van Vliet Gouda Heden slaagden te Utrecht voor het examen lager onderwgs 0 a de dames K J Grendel en E Emeis alhier De le luit W Petter van het 4e reg inf is bestemd tot adjudant bg het 3e bat van dat korps te Haarlem De le luitennnt W van Ingen Schouten is van zgn delachoering bg het Indische leger in Nederland teruggekeerd en heeft verzocht te worden ingedeeld bg het Be en 8e reg infanterie Rechtszaken Het gerechtshof te Amsterdam tffehandelde eergister de zaak tegen F H door de baarlemsche rechtbank veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf wegens geweldpleging op nietstakend personeel van den machineflbrikant Westerman te Zaandam De advokaatgeneraal reqnireerde van het vonnis der Haarlemsche rechtbank Te Middelburg is naar het huis van bewaring overgebracht een vroegere brievengaarder te Groede die thans als zoodanig te Overassolt Grave ïcrkzaam is als verduistering in zyn eerstgenoemde betrekking VËaGADBRINGMDENGEHEBNTEIuTD VRIJDAG 8 MEI 1903 Voorzitter De Burgemeester regenwoordig zgn de hh Noothoven van Goor Engels IJssel de Schepper Prince van de Velde Jongenburger Luger van Galen van Iterson de Lang Krook Donker Dessing en Muglwgk Afwezig de hh Herman Portuyn Droogleevor Nederhorst Vingeriing met kennisgeving en Straater De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat door Gedep Staten waren goedgekeurd de raadsbesluiten van 17 April tot wyziging der gemeentebegrootingen voor 1902 en 1903 Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen Het verslag dei gemeente over 1902 Zal worden gedrukt en aan de leden worden toegezonden De rekening der gesnbiidieerde Instellingen van Weldadigheid Worden gesteld in handen eener commissie waarin werden benoemd de hh ENGELS vah ITERSONen VINGEBLING De Rekeningen van het Hoffmansgesticht en de Volksgaarkeuken Worden gesteld in handen eener commissie waarin worden benoemd de bh ENGELS FORTUIJN DROOGLEEVER en MDIJLWIJK Een voorstel van B en W tot vaststelling van het kenteekeu als bedoeld inart 18 17e lid der Woningwet Een voorstel van B en W betreffende de verplegingkosten van een armekrankzinnige Een voorstel vnn B en W betreffende de samenstelling van leden voor destembureani 4 6 zgn gedrukt en voor heden aas de orde gesteld 7 Een rapport van B en W op het adresvaiP P Ooms betreffende eene schadeloosstelling tengevolge de inwerkingtreding der Ongevallenwet Ter visie 8 Een voorstel van B en W tot wijzi ging der gemeente begrooting en die der gasfabriek betrelfeude de inrichting vaneen controle station De Voorzitter B en W stellen voor dit punt nog heden te behandelen en wel na punt 3 der agenda Wordt goedgekeurd 9 Een adres van den heer H Braatbetreffende de ligging van een stukje grond In handen van B en W ter afdoening 10 Dankbetuigingen van de agenten van politie betreffende de hun verstrekte gratiflcatie Aangenomen voor kennisgeving 11 Een adres van L Onweneel en 15 andere schippers verzoekende het schuttendes Zondagsmorgens toe te laten en deswinters tot des avonds 6 uur Ter visie Aan de orde 1 De benoeming van 28 kiezers tot plaatsvervangende leden der stembureanx Ing St No 37 Benoemd worden in het eerste district de hh J A Biezenaar L F Dugmaer van Twist H Groenendaal E J van der Heg den W Kromhout D C W van der Laar J L de Raadt en A D van Treumingen allen met 14 St Benoemd worden in het tweede district de bh I J Bonneur A Bruut J de Brugne C H Gabrg E T J M Halewgn H Knuttel J H van Oorschot B J Scholten B H van de Werve en J Zwart Pz allen met 14 stemmen H A C Brinkman met 12 St terwijl de heer M Donk mede voorgedragen 5 stemraen ve kreeg de heer P Blazer 7 stemmeh en Dr L A Keeper 1 stem De Voorzitter Voor een plaats moet een tweede vrge stemming plaats hebben Benoemd wordt de heer P BLAZER met 8 stemmen de heer M Donk verkreeg 5 stemmen en 1 biljet in blanco Benoemd worden in het derde district de heerenC B van Berkel B P van Cittert H C Edauw A Jaspers Lz A Jonker Cz J do Jong Hz R Moerkerk en J F Willems aUen met 14 st Aan de orde 2 De ontwerp verordening als bedoeld inartikel 18 7e lid der Woningwet Ing St No 35 Wordt vastgesteld Aan de orde 3 Het voorstel tot verevening der ten laste der gemeente gebrachte verplegingskosteneener arme krankzinnige Ing St No 36 Wordt goedgekeurd Aan de orde 4 Het voorstel tot wyziging der geraeentebegrooting in verband met de oprichtingvan het Controle station Wordt vastgesteld Aan de orde 5 Het verslag betreffende h t onderzoeknaar de wenscheiykbeid der oprichtingvan een krankzinnigengesticht Ing St No 20 De heer Prince M de Voorzitter ik zeg B en W beleefd dank voor het uitgebreide rapport dat zg wel hebben willen geven op myn gedane vraag De conclusie van het rapport wordt goedgekeurd De Voorzitter Aangezien nu eenige reclames aan de orde zgn die in besloten zitting worden behandeld zal ik de openbare vergadering doen overgaan in een met gesloten deuren De heer Muglwgk M de Voorzitter ik zou wel willen vragen of het waar is dat aan het eind der Lazarnskade begraven wordt zooals io het Dagblad van Gouda wordt medegedeeld en of die klacht gegrond is De Voorzitter BiJ B en W zijn g ea klachten bekend en wat men in een niet officieel orgaan wenscht te melden daar kunnen B en W geen rekening mede honden De heer Muyiwijk Mgn bedoeling is dat B en W dan een onderzoek kunnen instellen De Voorzitter Bij ons zijn geen klachten bekend De heer Muglwgk In dat ingezonden stak zgn wel klachten opgenomen De Voorzitter Klachten zgn bg ons niet ingekomen maar wenscht de heer Muglwgk dat wij een onderzoek daarvoor zullen instellen dan zal ik dat bg B en W ter sprake brengen De heer van Iterson M de Voorzitter ik zou tot B en W deze vraag willen richten of zg voornemens zyn antwoora te geven op praatjes die in de dagbladen wel eens voorkomen waar de een of ander wyze burger meent iets te kunnen vertellen ik geloof dat er dan geen enkele raadszitting zal zgn waar die kletspraatjes ter sprake zullen komen en de raadsleden zullen daar wel niet voor te vinden zgn De Voorzitter Het doet mg genoegen dat de heor van Iterson met mg dezelfde liJn in deze zaak wil trekken De Vergadering wordt daarop gesloten Ns heropening wordt medegedeeld dat devolgende beschikking is genomen in zakehet 2e suppletoir Kohier Wyk No Aanslag Gebracht A 139 A A Kauling f 1000 op f 600 D 56a W J Meger 500 reel nlgew 62 D Th de Boer 1000 gehandhaafd termyn van aanslag verminderd O 73o P J Klepper f 850 op f 650 Aan de orde 6 De reclames van A A Kauling W J Meger D Th de Boer en P J Klepper tegen hunne aanslagen op het 2e suppletoir kohier der plaatselijke directe belasting naar het inkomen dienst 1902 Wordt goedgekeurd Niets meer aan de orde zynde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten IN Linnengoed en Dassen VAN OS Az Kleiweg K 73a GOUDA Telenkoou Xm at Predikbeurt bSi de RemonstraDtsoliOereformeerde Oomeente alhier Zondag 10 Mei s morgens te 10 uur Ds A C DE KEGT Predikant bö de Remonstrantsche Gemeente te Alkmaar n 8AillS0M Ontvangen alle NOUVEAUTÉS IN Mantels Costumes Robes en üaponstoffen AüVKRTEiNÏIElN V Den 15 MEI hopen onze geliefde Ouders MARINUS JOHANNES DE GIDT8 en NEELTJE CATHARINA DE GIDTS geb BouWHEESTaR hunne 25 jarige EchUereenigiag te herdenken Hunne dankbars Kinderen A M DE GIDTS C J DE GIDTS t 8CHIEDAMMEH GENEVEE Merki NIGEtTOAP Verkrilsbaar bO i M PEETERS Jz N B K bewgi van aohthoid ïi cachet ea kurk tUodê tooiw ieo van doa aaaiB der Pimu P HOPPE