Goudsche Courant, zaterdag 9 mei 1903

No 0103 Maandag 11 Mei 100 42ste Jaargang GOunscHE mum ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No ADVËRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei midd Icleluun Vo M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen c prijs per lrie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEIN Zander Instituut Fluweelen Singel B 724 GOUDA öeneesh Dr J H BAKKER NIEMEIJEE Directr D vak DUÜHEN Behand vanruggegr verkrommingen ingevallen borat x en o beenen en mieriHehaammUvorm algem xteakte eonttitiatle pieren genr tlekten rheumatische aatidoenlngen veratuikingen enz enz Hoofdprijs ev aoo ooo Mk lenbieilehel Ue prijzen zijn door den Staat gegarandeerd Uitnoodiging tot deelne ming in ie karnen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldlotcrij waarin zelier 11 Millioen 306 330 Mark gewonnen moeten worden De hooldprijzen van deze voordeelige loterij zijn de volgende namelijk De allerhoogste prijs ia in het gelukkigste geval 600000 Mark 1 Premie v 800 000 M 1 prijs r 40 000 M 1 OO OOOll prijz V 30 000 M 1 0 000 K S 80 000 M 1 SO 100 M i IB OOO M i premien v 40 000 ti U 10 000 M 1 Premie v 36 000 k BB B OOOM 1 80 100 N 103 3 000 M 1 loo ooa 1B6 MOOM 1 80 0001 618 1 000 M 1 0 000 H BOOM 1 BO OOOM 108S 40 M In het geheel bevat deze loterij die uit 7 klassen bestaat US OOO loten met B57BB prijzen en 8 premien zoodat bijna op de helft van alle loten een prijs valt Bijzondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler in slaat is gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen in de laatste klasse maar reeds in elke klasse te winnen De allerhoogste prijs der 1ste klasse bedraagt in het gelukkigste geval 0000 Mark stijgt in de 8e kl tot BlOOO M in de 8e lot 0000 M m dt 4e tot 70100 M in de Be tot 80000 M in de Be lot 00 O M in de 7e en laatste klasse tot 900000 Mark Voor de eerste prijstrokking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een hall origineel lot slechts Guld 1 15 een kwart origineel lot slechts Guld 0 80 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan vooralen van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst Ue ultbetaliHK en veriendlnn van prlJzeii geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelhng kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 28 MEI met vertrouwen tot Samuel Ucckscher Seiir Dankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitscbland Wie zeker z a vu d IbaVtf Ukel CkCM t ontTingen teeuneu Md en u ral proebienüiigen ts den nu d l gekomen onder dem nuai dea iiitvlnders Dr HlohasIU Temudigd p de beste machines la het werridbe ttabUiiaemant van Oebr Stoll w rok ta Keulen tltche Bikel Cacao D Tierkantea bassen Deze Eikel CW a is met melk gekookt eene aangename gezonde drank Toor dargeiykaek lebinik een I 2 theelifda na t poeder Toor een top Chooolaö Ala ceneeskraobtige drank bjj gard Tan diarrhse aleraita met water ta gebruiken Verkrijgbaar b de Toomaamate B TI Apothekers ns p Ko ï praftuajee FTso c 0 9Ö o ass Oenwa lvert genwoord ger Toar Kedsr land Julius Mattenkltdi Amilterdam Kalve straat 103 KE NNISGEVI NG DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND doen te weten dat op Donderdag 28 Mei 1903 te Overschie in de Uitspanning de Vergulde Koetmagen zal worden gehouden de verkiezing van een HOOFDING ELAN D PL A ATSVEBVANGER van Schieland in het Ie disti ict van het Hoogheemraadschap ter vervanging van den Heer A van Vliet die in 1905 aan de beurt van aftreding zoude zijn geweest en intusschen tot HoofdIngeland is benoemd DiJKOBAAF en HoooHEKMitADiïN Van Schieland De Secretaris Rentmeester De Dijkgraaf C J VAILLANT P ü KLEY Vrije Voorjaarspaardenmarkt TE GOUDA zal worden gehouden op VRIJDAG 22 MEI a s IL aanwijzende het tijiistip waaroj brieven enz ten postkantore moeten btzorgd worden zoowel voor binnen en buitenland als voor Oosten West Indië zijn van af 1 M E I verkrijgbaar k lO CeXi tS per Exemplaar bij de Uilgevers A BRIlliilAl Zn Geen Kinkhoest Geen Inlluenza I ONINtaURE Om Kinkhoest Influenza Borsl en ISeelaandoening binnen den kortst mogelpen tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlncUt tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmivenBorst honig Extract Hf e L i A N T II E mmomm H N VAN SCHAIK Z M 30 DEN HAAG Hofleveranciers uit de Koninklijke Stoomfabriek DE H0NIN6BL0EM in BiA8 Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLTS F Co Westhaven 198 ffoarfa i irBffSTB JV Kleiweg E loO Gouda E H VAN MILD Veerslal t 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nimmrkerk a d JJtel A N van ZESSEN Sclioonhmeti J Th TORKKN Botkijop B V WIJK Oudeaaltr A SCHEER Haaareeht P W v EDE Oudewater K van due HEIJDEN te Bmuwijk P v d 8PRK MoercaptUe D v o STAR Waddininveen Wed A HOLST Waddinqmim M KOLKMAN Waddmngem P A uu GROOT Oudewater na JONGH Oudewater J P KASTELBIN PoUbroekerdam D BIKKEK te Benxlio p mmmsm In eene naar de eischen des tijds ingerichte STOOMWASSCHERIJ gelegen aan een rivier in een welvarende stad in Gelderland wordt door bijzondere omstandigheden GEVRAAGD een Deelgenoot over 10 i 12 mille te kunnen bescUkkan Desverkiozend kan ook de geheele zaak worden overgenomen Franco brieven letter D Bnrean dezer Courant HOOFD EAÜDEGOLOBNS is onmisbaar voor schoolgaande Kinderen ze doodt onmiddellijk alle levend onrein verwijdert roos en schilvers bevorderd de haargroei en wordt daarom door H H Professoren aanbevolen Verkrijgbaar in flacons van 3S 4IO 50 en TS cent bg j VAU oue Kleiweg No 2 GODDA Telephoonnet Qouda Abonnement f iO per jaar voor perceelen binnen eon kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan liot Bijks Intercommunaalbnrean Op 1 April 1903 140 verkregen aanslui tingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VI8CHMARKT ESMEEFOT VAK THEE Hen wortlt verzoclit ojt r nVAlh ie letten UIT HET MaOVZIJN TAN l lUVKNSWAAY ZO R OORINOHEM Deze THEEËN worden nfgeleperd in verzegelde pakjes van vij twee en een half en een Ned one met vermelding van Nomraer en IPrija voorzien van nevenstaand BMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende 1 G BIJL voorheen J BREEBAART Lz In het Verlichting Magazijn De vondsler Dubb Buurt Telefn 117 zijn steeds voorradig de nieuwe modellen dasornamenten en fraaie Ballons Degelöke GASFORNÜIZEN en COMFOREN Zuinige branders Volledig adres voor Gasgloeiliclitbenoodlgdheden ENZ ENZ Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Echt Zeeuwsch Tarwebrood a cent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Drak van A BRINKMAN Zn Gouda Dit i io bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Buileolandscb Overzicbt Voor eenige dagen werd door denFranschen algevaardigde Francis de Fressensé namens een aantal Kamerleden een breedvoerig gemotiveerd voorstel ingediend tot scheiding van kerk en staat in Frankrijk en tot opzegging van het Concordaat Dit voorstel waarvoor in de Pransche Kamer veel aanhang schijnt gevonden te zallen worden maakt In clericale kringen groeten indruk Tot nog toe werden pogingen in die richting steeds voorkomen door den tegenstand der rechterzpe Thans heeft de linkerzijde de meerderheid Wel werd een klakkeloos ter tafel gebracht voorstel om de begrooting van ecredienst te verwerpen door Combes bestreden en door de Kamer verworpen maar de zaak staat geheel anders wanneer een goed doorwerkt voorstel waarin de scheiding van Kerk en Staat wordt geregeld ter tafel komt Dit schgnt men in clericale kringen in te zien en men begint rekening te houden met de mogelijkheid dat het Concordaat zal kunnen worden opgeheven Onder leiding van den leider der clericale groep Keiler is een vergadering gehouden van clericalen ter bespreking van de maatregelen die bij opheffing van het concordaat kunnen worden genomen In de eerste plaats geldt dit het bgeenbrengen van fondsen ten einde de traktementen der geestelijken te knnnen blijven betalen Keiler stelde voor een vereeniging op te richten over geheel Frankrijk vertakt om door contribnties de thans op de begrooting voorkomende posten te kannen vervangen De vergadering liet bij de meeste aanwezigen een slechten indruk na men ziet in dat het moeilijk is de veertig millioen die thans uit de staatskas aan de kerk worden betaald bijeen te brengen uit vrijwillige contributies En waar de heer Keiler meende dat de scheiding van kerk en staat in het belang van de kerk zon zijn en de katholieken er bij zullen winnen daar bleek de vergadering de zaak duisterder in te zien en de aanneming van het voorstel De Pressensé als een groote ramp te vreezen Er zijn sommige conranten in Italiè die hoe ingenomen het publiek ook is geweest met den persoon des Duitschen keizers beweren dat de bgna overdreven staatsie waarmede het bezoek aan t Vaticaan heeft plaats FEVILLEIOJM mm EN mi 88 Na de eerste iostinctmatige blijdschap kwam de reactie een bedraktheid van gemoed een zonderling voorgevoel alsof hem bij intuitfe werd gezegd dat zijn leven op t punt stond geheel en al te veranderen dat zijn gelak en het geluk der zijnen dat in elk geval de kalme rust van hun bestaan zoo eensklaps zou kunnen verdwijnen I Hij moest een beroep op zijn wilskracht doen om zijn ontroering in te houden en te verbergeh den koortsgloed dien hij in zijn aderen voelde heerschen en dat gelukte hem des te beter en des te eemiüücelijker daar zijne huisgenooten elk voor uch voor toc enblik genoeg hadden aan eigen gevoel en eigen overpeinzingen Angelina en Léon zoo sijn nu eenmaal verliefden hoorden ot zagen niets van de dingen die buiten hen omgingen Aline ging vol blijdschap op in haar nieuwe rol vait Voorzienigheid Mevrouw du Haussey dacht aan t geluk der anderen Den volgenden dag des middags om vier uur kwam de generaal zich melden aan het hem opgegeven nummer van de rue Mootpariuuse gehad eenige ontevredenhoid beeft gewekt behalve natuurlijk bij de clericalen wien het aangenaam is geweest keizer Wilhelm s blijkbare bedoeling te constateeren van met het Vaticaan op goeden voet te blijven Blökens het offlcieele communiqué waarvan wg gisteren melding maakten is de regeering er op nit geweest alle voorbarige commentaren te voorkomen en heeft het Quirinaal willen doen uitkomen dat de verstandhouding der buitenlandsche regeeringen tot den Heiligen Stoel hot niet aangaan De conservatieve Nazione gispt het beleid dergenen die niet voorkwamen dat bet rijtuig des Keizers door Pruisische gardes du corps werd geëscorteerd De Romeinsche troepen stonden toch langs den geheelen weg en haie geschaard en in een gewapend Italië behoorde men ook alleen Italiaansche soldaten bg zulke gelegenheden te zien Tot de gevolgtrekkingen waartoe enkele conranten geraakten behoort ook die volgens welke keizer Wilhelm de gunst van Leo XIII zou willen winnen om gebruik makende vnn de spanning tusschen het Vaticaan en de regeering te Parijs teweeggebracht door de jongste gebeurtenissen sedert het inwerking treden der Wet op de Vereanigingen het protectoraat der christenen in het Oosten aan Duitschland te doen opdragen Wat hiervan is moet do toekomst loeren maar het vermoeden ligt voor de hand dat keizer Wilhelm niet meer heeft willen doen dan zijn oom koning Ëduard VII t w hulde brengen aan het eerbiedwaardig hoofd eener Kerk waartoe een groote menigte z jner onderdanen behooren Het zich met staatsie omringen het optreden met militair praalvertoon ligt in des Keizers aard dien bij ook niet verloochend heeft bjj het afleggen van een bezoek dat door de Centrum partij vaak den hechtsten steun der regeering te Berlgn met welgevallen werd aanschouwd De sultan heeft zich in een eigenhandig schrijven tot prins Ferdinand van Bulgarije gewend om hem te wijzen op het wederzpsche belang dat beide sonvereinen hadden om tegen de Macedonische comité s op te treden wier broeinest ongetwijfeld Bulgarije was De Porte is van plan alle materiaal die biJ het onderzoek naar den aanslag in Salonika wordt verzameld als voor Bulgarije bezwarende getnigstukken aan de mogendheden te tonnen In Konstantinopel en in de Europeesche vilayets worden de aanhoudingen van Bulgaren voortgezet doch met een aantal gevangennemingen is het niet in den haak XII Hst verleden De rue Montparnasse evenals als de daar dicht bij gelegene rue Notre Dame dea Champs u een der Parijsche btrnten welke onwillekeurig de gedachte bij opwekken dat ge u honderd mijleD ver van Parijs bevindt AUei doet denken aan een proriuoie stad de menschen de huizen en zells het straat plaveisel Eerzame en arbeidzame menbchen wonen daar men zou haast zeggen het heische geweld en de ziekelijke gejaagdheid van het centrum der stad ontvlucht Men vindt daar meuig penai i menig ma is on de familie menig board ighouse Eooals onze overburen aan de Theems zeggen waar oude rheumatische vrijsters die veel van stichtelijke lectuur maar nog meer van whisky houden arme piano juffrouwen en nog armer huisonderwijzeressen haar toevlucht plegen te vinden Het huis dat het nommer 34 droeg volgens een anonymen brief verhief zich achter een klein voorpleintje waarop de groote koet leur uitkwam reohts en links geflankeerd door olmen van zeer eerbiedwaardigen leeftijd welker loof de aldaar heerschende somberheid eenïgszins vervroUjkte t Gebouw vertoonde zich als een der netste huizen van die buurt en hoewel het geen opschrift droeg deed het al dadelijk denken aan een geheel gemeubileerd huis dat bij gedeelten bij vele gedeelten zelfs verhuurd wordt aan stille men daar men de politie verdenkt dat zij uit winstbejag vele rijke Bulgaren in hechtenis neemt in de hoop geld los te krijgen Intusschen tracht de Grieksehe politie het land zoo mogelijk van Bulgaren gezuiverd te houden In Athene omsingelden zij een hui dat haar verdacht geleek en zjj arresteerde er niet slechts eenige Bulgaarsehe kooplieden maar nam er bovendien nog een aantal compromitteerende stukken wapens enz in beslag De aangehoudenen protesteerden tegen bun aanhouding en beweerden vreedzame kooplieden te zijn doch de Grieksehe politie heeft zich reeds lang kunnen overtuigen dat ale vreedzame Bnlgaarscbe kooplieden steeds tot de tanden gewapend zijn en steeds overvloedig van patronen zjjn voorzien In het dezer dagen openbaar gemaakte Engekche Blauwboek over de nieuwe koloniën n Züid Afrika lezen wij over de gevangen Boeren De bepalingen van Vereeniging gaven 33000 krijgsgevangenen de vrijheid Einde 1902 waren ongeveer 20000 gevangenen teruggebracht en U Maart 1903 waren alle Boeren weer thuis met uitzondering van 20 die zich liever elders gingen vestigen en ongeveer 1000 die nog steeds den eed van trouw weigeren te doen Da meeste van deaa mannen zjn in Indië de rest voornamelijk op de Bermuda eilanden Generaal Botha meende dat die lieden wel toegevender zouden worden als hun de werkelijke toestand word blootgelegd Lord Milner liet daarop den generaal weten dat de Engelsche regeering alle kosten voor afgezanten zou willen dragen Sinds dien zgn twee afgevaardigden naar de onverzoenli keu vertrokken Verspreide Berichten Fkinkrijk De rechter van instructie heeft aan Frederic Humbert verklaard dat hij beschuldigd wordt van vervalsching en het gebruik maken van de vervalschte stukken waardoor de Humberts voor het Hof van Assises terecht zullen staan In de tweede helft van Jali zullen zij moeten voorkenen De experts verklaren dat de som door de Humberts verduisterd het bedrag van 5 6 millioen francs niet overschrijdt Miosteni twee millioen z n aan proceskosten besteed Over de eerste vier maanden van dit jaar hebben de belastingen ongeveer zevenen twintig millioen meer opgebracht dan schen die graas fatsoenlijk willen geborgen zijn maar wier middelen niet toelaten om veel geld daarvoor uit te geven Onmiddellijk nadat de generaal de bel had laten overgaan werd de koetsdeur geopend en verscheen een zeer betamelijke portier uit zijn loge r zijde Zonder ieta te zeggen stelde du Haussey dien man zijn kaartje ter hand De conciërge die natuurlijk zijn instructie had gekregen verzocht den generaal na een blik op het kaartje te hebben geslagen hem te willen volgen geleidde hem langs het kleine voorplein door het huis de trappen op en eerat toen hij op iie derde étage was gekomen wees hij den bezoeker de volgende trap zeggende Op het eerst volgend portaal de eerste deur aan uw rechterhand Het was of alles in dat heele huis was uitgestorven De generaal had althans niemand gezien of niemand gehoord er heerschte daar overal een stilte als in eene dooden stad uit de Duizenden één Nacht De aangewezen deur werd gevonden Op het daarop gevolgde geklop volgde van binnen geen antwoord wat den generaal aanleiding gaf om eens te probeeren ot hij ook voor een afgeslc n deur was terecht gekomen Dat bleek niet het geval te zijn fje deur ging gemakkelijk open de generaal trad binnen en bevond zich nu heel alleen in een klein salon Dat vertrek was eenvoudig nagenoeg alleen met het strikt noodzakelijke gemeubileerd te weten met de onmisbare ronde tafel in het midden begroot was en b na twee en veertig millioen mejr dan over dezelfde periode van het vorige Jaar Dditbohuüd Te Straatsburg heeft een sergeant der veldartillerie een eerzaam burger zonder eenig tastbaar motief het hoofd gekloofd met zijn sabel Toen hij tot bezinning gekomen tot de gevolgtrekking kwam dat zooiets zelfs in het militalristische Duitschland niet gepermitteerd is gebruikte hij tegen zichzelven zp revolver met het gowenschte en verwachte resultaat De studenten der technische Hoekschule te Dresden der Bergacademie teFreiberde en der bosohbouwsohool te Tharandt hebben eergisteravond den koning vanSaksen v6ór de Opera eeo hulde gebrachtmet fakkellicht De voorzitter der huldigiughield een toespraak de koning was diepgeroerd en met het Gaadeamus liep dezaak af De hoofdredacteur Adler leider derSleeswijkHolsteinsche sociaaldemocratenwekt de partjjgenooten op te slemmen vóórde protestcandidaten elke Deenschgeziïde Noord Sleeswijker verklaarde hjj teHadersleben moest uit plicht zjjn stemuitbrengen vóór zijn vertegenwoordigers Nielsen en Jessen die geen deel hebben aande zonden dor Duit8che Parlementsleden De keizer il Donderdagavond om tienminuten vóór baUacht aangekomen te Donaneschingen waar de vorst Zu Fttrstenberg met de autoriteiten ter ontvangst gereedstonden terwg l de stad beringd was Italië Vijf officieren der grenadiers zijn onder arrest gesteld naar het heet omdat een geschil tuBschen twee officieren bijgelegd Is zender duel De corpscommandant stelt een onderzoek in BINNENLAND De opening van het Favilloen op het Wandelhoofd Koningin Wilhelmina te Scheveningen is bepaald op Zaterdag 16 Mei Van dien datum tot 30 zullen er dagelijks 2 concerten gegeven warden door de Kurkapel onder directie van den heer Frita Hoffmann Thans is bij de Tweede Kamer een weta waarop enkele dagbladen lagen alle uit het buitenland en een paar heel ordinaire photograöe albums met een piano tusschen de beide vensters en een muziek standaard daarnevens met een ouderwetsche canapé vier fauteuils en zes gewone stoelen alles met groen rips bekleed gerangschikt langs de wanden Ook de overgordijnen van de vensters waren van dat zelfde groene rii s Op den houten zwart geschilderden schoorsteenrand stonden een vergulde pendule roet bet beeld vau den blinden Belisarius door zijn dochter geleid twee vergulde candelabres en twee porseleinen vaasjes Boven de canapé en de fauteuils hingen chromo lithograSeën van landschappen waardelooze dingen achter lijst en glas Een donker kleed bedekte den vloer Du Haussey bleef staan en keek oplettend rond als om uit die omgeving zich een voorstelling te vormen van den persoon waarmede hij hier zou te doen hebben Volgens zijn idéé was alles wat daar zyn oog aanschouwde al even a n o n y m e als den brid zelf het was geweest Hier was nu l terlijk niets wat eenige inlichting gaf tenzij misschien de uitheemsche couranten en de generaal voelde zijn onrust toenemen Overigens spwt het hem niet zoo enkele oogenblikken alleen te worden gelaten IVfirdt vmtigd i