Goudsche Courant, woensdag 13 mei 1903

sr Sion klooster zj n tw e personen veroordeeld tot zes en tot tien maandeo gevangenisstrat Na gaan de ingeschreven zeelieden te Marseille weer aan t vragen en eischenmet de bedreiging met algemeene stakingin t Torschiet Te Perpignin beeit de hoofdredactear Tan het radicaal socialistische blad Répnbliqae des Pyrenees orientales geduelleerd met zijn collega van de repablikeinscbe Indëpendance waarbij de laatste gewond werd aan den benedenarm DülTSCIILASD Het kind van prinses Lonise van Toscane moet zeer zwak zgn en weinig voedsel gebrniken In het Hohenzollemmasenm te Berljjnis on een stak boomschors opgenomen volgens een bijschritt schors met welke Z M de keizer 27 Maart l JO i fl M de keizerinin het Granewald het eerste noodverbandom den gebroken arm legde tot desknndigohnlp kwam In een weverjj te Glaucbaa dreigt deaitslaiting van ettoiyke honderden werklieden als v66r Zaterdag a s het werk niethervat is De redacteur en de expeditieleider derOornoslazek te Kattswitz zgn wegens beleediging in geschrifte van een kapelaante Belk veroordeeld elk tot zes maanden gevangenisstraf Een deel van s keizers cadeau aan deHarvardhoogeschool afgietsels van standbeelden ten totale waarde van 500 000 markis te Now York aangekomen Door de uitsluiting van den kant derBremor werkgevers komen voorloopig 3600 man buiten werk BINNENLAND Het ontwerp der definitieve marine begrooting voor 1903 is thans bjj den Haad van State aanhangig De TiJd meldt dat do heer C J M Bottemanne bisschop te Haarlem ongesteld is De bisschop heeft na den Zondag na Paschen z ne kamer niet verlaten Gemeng de Berichten Men meldt uit den Haag Van het Kanaal te Scheveningen en de daarop nitkemende spranken was do waterstand tengevolge van de bekende doorbraak te Ketbel nog een voet lager gedaald dan den vorigen keer Het eilandje tegenover de Vyzelstraat kon men droogvoets bereiken De beide spranken ter weerszyden van de groententeelerij Haringkade waren geheel drooggeloopen Aan de waterpartij was het water ook enorm laag Vrjjdag en Zaterdag is daar met de hand veel viscb zeer zware paling en groote brasems gevangen Men schrgft uit Den Haag De Belg Verstraeten verdacht van den moord op den korporaal der jagers in Augustus van het vorig jaar in de Kraijenhoffstraat alhier gepleegd en medeplichtige in den groeten effectendiefstal uit een trein wordt eerst in het einde van deze week uit Frankrijk waar biJ gevangen genomen is naar hier overgebracht Ten onrechte is in een der bladen ziJn aankomst hier reeds gemeld Het bezoek van Governor Francis de president der in bet volgende jaar to St Louis te honden wereldtentoonstelling aan Berlijn is voor de Duitsche industrie van voordeel geweest Governor Francis was verbaasd over de zindelijkheid der Dqitsche rgksboofdstad in bet bijzonder viel hem de geringe last der rook op terwijl alle Amerikaanscbe steden juist onder dezen rookplaag buitengewoon lijden Hg vernam dat die geringe last der rook aan het gebruik van brninkolenbriketten was toe te schrijven Onmiddellijk tolegrapheerdo hg naar St Louis om op de voordeden van bet stoken van briketten de aandacht te vestigen De directeur der Washburn Pittabury meelfabrieken in Minneapolis de heer de la Barre reisde daarop naar Duitschland waar by thans machines voor de fabricatie van briketten bestelde om daarmede in Bismarck in den staat Noord Dacota brikettenfabrielten op te richten Men schat de terreinen waar bruinkolen gevonden wordt in de beide Dacota s en Montana op 55000 vierkante Engelscbe myien Ook in de golfstaten van Florida tot Texas is veel brninkolen gevonden De resident van Palembang meldde op 8 April naar Batavia Volgens bericht kommandant ageerende troepen Djambi aan gevestelgk militairen kommandant dd Parit 28 Maart werd 2i Maart bivak Parit s nachts door 25 man sterke bende beschoten waarbg een militair eea schampschot kreeg Overige dagen was alles rustig Den 20n Maart was op een ladang Depati Melindag een hoofdleider van bet verzet overvallen en vermoedeiyk gedood Oen In dezer vertrok patrouille 25 bajonetten uit Rantau Pandjang Tabir naar Tantanggebied Merangin Assistent resident Djambi gister vertrokken naar Boven Patanghari ik vertrek heden Palembangsche Bovenlanden Kommandant ageerende troepen Djambi seinde voorts uit Soengoi Mannan dd 3 April aan gewest milit kommandant dat Parit nu en dan beschoten werd door pangeran badji Oemar wiens verblufplaata onbekend Hot sneuvelen van Depati Melindag werd bevestigd Hoofden Locwab XVI lieten weten dat zg verzet opgaven lyuitenant Gusdorf die den 19n Maart met 15 bajonetten en een sergeantmajoor opnenier uit doesoen Gedang Djingkat naar Doesoen Rena Alai oprukte was den 21n in Seranpas aangekomen De bonding van het volk was zeer vredelievend de hoofden verschenen na oproeping Den 25 1 zou naar Tandjoeng Agoeng worden opgerukt en ongevocr den 28n zon do grens van Korintji bereikt kunnen 7yn In de voeding van den troop werd grootendoels voorzien door aankoop van vivres de rgst was schaarsch zoodat djagoeng gebruikt moest worden Om versterking was verzocht Omtrent den moordaanslag te Knitaart meldt men nog aan de N R Ct Verschillende personen hebben reeds een scherp verhoor ondergaan vooral zy die vroeger op de hofstede werkzaam geweest zgn Ook do dienstbode die juist een paar dagen te voren vertrokken was is evenals bare broers verhoord doch er is nog niemand gearresteerd De jMiddelb Ct meldt omtrent den moordaanslag Op korten afstand van den weg van Hulst naar Walsoorden ligt aan den Meertdgk de zeer schoone hofstee van Frans Koole zy wordt bewoond door den 66 jarigen man zyn eenige jaren oudere vrouw Satina de Visser bun zoon Salomon diens vrouw Ija irina de Visser 30 jaar oud en 3 kinderen benevens een schoonzoon Geluk die daar werkt en in de schuur op een convent slaapt Volgens verklaring van den zoon Salomon was Vrgdag het gezin op den gewonen tgd omstreeks half acht te bed gegaan bad hy buiten afscheid genomen van zgn naar de schuur gaanden zwager en was zelf naar het op een kwartier afstands gelegen Knitaart gaan kaarten Toen hg te half elf naar huis terugkeerde werd nabg bet buis op hem geschoten door een daar op een zykant staand persoon Hg riep Schiet niet ik ben het doch hg vermoedde onraad en liep naar de schuur om zgn zwager Geluk te wekken Naby de schaar zijnde werd weer geschoten en verklaart hg den hagel gevoeld te hebben doch van verwonding is niets gebleken Hg heeft zyn zwager gewekt en eerst bevreesd beraadslaagd wat te doen Na een poos zgn beiden met een hooivork gewapend gaan kgken doch zagen geen mensch meer Zg vonden de achterdeur der hofstede open en stuitten in de linker achterkamer waar de schoondochter sliep op het lichaam der jonge vrouw die daar met wonden aan het hoofd in een bloedplas bewusteloos neerlag Zg had sngwonden aan den hals over het gelaat en op het hoofd Men vermoedt dat zg weerstand heeft geboden en uit het bed is gekomen In die keukenkamer sliepen ook drie kinderen wier bedsteedeur op de knip is gedaan Deze hebben alleen eenig gerucht gehoord De zwagers die boorden kreunen in de voorkamer waar vader en moeder sliepen zgn daarheen gegaan Zy vonden de kamer in wanorde de brandkast open en vader en moeder in bed over elkaar liggend mot als t ware verbrgzelde schedels waaruit de hersens puilden De zwagers ten zeerste verschrikt zyn daarop aanstonds hulp gaan roepen hg de buren Naar Hulst werd gezonden om geneeskundi e hulp Met de geneesheeren ging de brigadier dor marechaussee op het hoeren van het gebeurde mee De geneesheeren constateerden bg alle drie de bewustelooze slachtoffers levensgevaar wegens de ernstige verwondingen De politie vond een zyraam opengeschoven waarvan men eerst de spanning had weten te verwgderen en waarlangs men in een achterkamer kwam In den deurpost aan de gang is het hout weggesneden waardoor de schieter van het Convent is een slaapkamertje der boerenkne ibts In de schuur slot vrijkwam en de weg door bet gebeele buis openstond Het is niet zeker of men eerst de jonge vrouw en daarna do echtelieden heeft overvallen maar men vermoedt het eerste en ook dat allen in den slaap zgn overvallen Koolo moet nog zgn opgerezen daar langs den bedsteemnnr strepen bloed zgn alsof ze zgn geveegd Het bed is geheel doorweekt Bg het bed is een ploegkouter gevonden die blgkbaar voor de misdaad is gebezigd een eind van de woning lag er nog een en weer iets verder nog een Deze zyn uit hot wagenbuis weggehaald van achter een ton De plaatsing daarvan was slechts aan enkelen bekend Vóór de woning werd een geweer gevonden dat het eigendom is van Koole en waarmede blgkbaar geschoten is Ook een ander zyvenster in de voorkamer was een eind opgeschoven doch niet voldoende om er door te klimmen In die kamer de pronkkamer is men naar het schgnt ook geweest daar een piece de millieu van de tafel was geworpen en stuk op den grond lag doch noch hier noch als ergens anders werden voetsporen ontdekt De daders hebben den zak van de oude vrouw bemachtigd en daaruit een sleutel gebaald waarmede de kast die slechts een eenvoudig slot had is geopend Volgens opgave van den zoon waren zooals reeds gemeld een paar duizend galden voorhanden welke verdwenen zyn De justitio heeft Zaterdag verschillende personen verhoord doch zonder resultaat Pogingen om op een of andere wyze van de slachtoffers inlichtingen te krggen slaagden niet deze hebben nog niet het minste teeken gegeven Koole stond bekend als een niet gemakkelgk man Van zgn personeel vertrokken er meermalen mot onaangenaamheden zoodat ook aan wraakneming wordt gedacht De pnblieke opinie meent een ander spoor te moeten volgen doch bewyzen ontbreken thans absoluut De tgd zal moeten loeren of iets uitlekt want wanneer de slachtoffers of een hunner bg bewustzyn komen is het nog do vraag of zg in den slaap overvallen de hand berkend hebben die ben zoo wreedaardig terneer sloeg Men schrgft aan de N R Ct De justitie is Zaterdagavond weer vertrokken zonder iets te hebben kunnen vinden dat tot ontdekking van dader of daders kan leiden en do slachtoffers waren Zondagavond nog niet in staat iets mede te doelen Hun toestand is verschrikkelgk alle drie hebben schedelwonden en blauwe builen van ontvangen slagen Uit de wijze waarop het feit gepleegd is moet worden opgemaakt dat onder do daders zich iemand bevond die uitstekend met de hofstede en de woning bekend is geweest De drie ploeg kouters aangewend bg de gruweldaad zyn weggehaald uit het wagenbuis achter con ton als het ware een verborgen plaats Eén dezer voorwerpen is gevonden op den vloer voor de bedstede der echtgenooten een tweede een eind van do woning en de derde weer een eind verderop Voetsporen zgn nergens ontdekt elke aanwyzing die tot eenig spoor zon kunnen leiden ontbreekt Omtrent het gebeurde met Do Bruin meldt de Haagsche Werkmansbode De bekende dienstweigeraar D de Bruin werd Donderdag gearresteerd om zich te verantwoorden over t feit dat hy niet was opgekomen om voor eenige weken onder de wapenen te komen De Bruin beriep zich er op dat hem nooit een oproeping was gezonden al verklaarde hg er terstond bg toch niet te zgn gekomen daar men hem vroeger in de gevangenis beeft overgehaald om toe te geven mot de belofte dat hy zon worden geplaatst in t hospitaal en na beëindigen van zgn 10 maanden diensltyd met niets meer te maken zou hebben Nader verneemt men dat De Bruin naar de gevangenis te Breda is overgebracht om voor den krggsr ad te versebynon Sollicitanten naar do betrekking van werk baasmeubelmaker bg de rgkswerkinricbting Veenhuizen worden uitgenoodigd zich vóór 20 dezer per gezegeld eigenhandig geschreven en onderteekend adres te wenden tot den minister van justitie onder overlegging van geboorteakte bewys van goed gedrag geneeskundig attest van goede gezondheid en van diploma s getuigschriften en verdere stukken die tot aanbeveling kannen strekken Byzonderheden vermeldt de Staatscourant no 110 In Engeland worden dagelgks gemiddeld duizend aangeteekende brieven onbestelbaar wegens onjuist of onvolledig adres aan de verzenders teruggestuurd Om dezelfde reden kunnen vyfentwintigmillioen postpakketten jaarlgks niet bezorgd worden Tgdens een onderzoek door den rechtercommissaris in de laak van een behanger te s Gravenhage verdacht van het opmaken van valsche accepten dertigmaal gepleegd is Zaterdag deze verdachte op last vanden rechter commissaris aangehouden ea naar het huis van bewaring te s Gravenhage overgebracht De Hooge Raad deed gister uitspraak ia de zaak van den griffier bj het kantoaeerecht te Veghel die tot f6 boete wu veroordeeld wegens het doodschieten van een trekhond De requirant beweerde nit noodweer te hebben gehandeld daar hg op de flets zittende door den hond was aangevallen De Hooge Raad besliste echter dal noodweer hier niet aanwezig was Daartoe toch is noodig een wederrechtelgke aanranding En aan een wederrechteiyke aanranding kan alleen worden gedacht waar de handeling van een moiisch uitgaat Voordat Vrydag om middernacht te Melbourne de werkstaking afgekondigd werd hadden betoogingen plaats voor de bnreaux van de dagbladen Troepen werden uitgezonden om te patrouilleeren maar overigens is het rustig gebleven in de stad Van overheidswege zgn maatregelen genomen om een beperkten dienst voor reizigers to verzekeren Deze beperkte dienst is heel gebrekkig Zolfs de weinige treinen die nog rgden worden door onervaren personeel bestuurd En het goederenvervoer staat geheel stil Tot dusver bepaalt do staking zich tot de machinisten en stokers De pryzen van levensmiddelen en brandstoffen zyn reeds aanmerkeiyk gestegen Te Rotterdam is een Vereeniging tot bestrgding van do Tnberculose gesticht De ontwerper dr H Klinkert wees eerst op do verwoestingen door de tnberculose aangericht Tot het begin dor lOe eeuw is weinig ter bestrijding gedaan wat natuurlijk eenigermate samenhangt met do kennis van den aard der ziekte Hy herinnerde er voorts aan dat de tuberkelbacil alloen woedt in het dieriyk organisme en voornameiyk wordt aangetroffen bg on en minvermogenden De tuberculose is dan ook inderdaad een volksziekte die toeneemt met de ophooping van de armen in sommige stadsgedeelten Het ideaal tor bestrijding is sanatoriumbehandeling maar als men nagaat dtt in het afgeloopen jaar te Hellendoorn slechts 7 vrgbedden waren en Oranje Nassaa slechts 14 plaatsen kon afstaan dan is begrgpeiyk dat zulk een behandeling voorloopig tot do onbereikbare wonachon behoort Maar voor den strgd kunnen nog andere wegen worden ingeslagen De vereeniging wcnscbt vooreerst een nauwkeurige registratie der ziektegevallen in te voeren in navolging van Newyork Dit is van ongewoon belang omdat elko patient met open tuberculose gevaar voor den staat oplevert Maar do vereeniging wenscht vorder te gaan In landen waar de geldmiddelen ontbreken om volkssanatoriën op te richten is men begonnen met het vestigen van dispensaires van consultatie bnreaux Dr Simon Thomas heeft etn dergeiyke stichting in Luik bezocht en daarover de meest gunstige rapporten afgebracht Dit ligt ook voor de hand als men nagaat dat twee feiten vaststaan vooreerst dat de gesloten tuberculose geen gevaar voor de omgeving oplevert en ten andere dat by deze groote kaps op relatieve genezing bestaat Het is dus van ongemeen belang de gevallen zoo vroeg mogeiyk te weten te komen en al die inlichtingen te verstrekken omtrent rationeele behandeling waardoor open tuberculose wordt voorkomen Het derdo dat de vereeniging beoogt is een zaak van de medici die minder aan do oppervlakte zal komen namelgk de onderlinge bespreking van de behandeling thuis Het ideaal blijft een sanatorium Misschien is dit voor een deel te bereiken als bgden bouw van een gemeenteiyk ziekenhuis een paviljoen wordt ingericht voor deze Igders alleen Maar v66r dit is verwezenlgkt kunnen de nu aangegeven middelen van nut zyn Er bleek dat 62 der aanwezigen geneigd waren als lid toe te treden en reeds 160 biyken van adhaesie waren te voren ingekomen en bovendien hebben 124 medici sympathie betuigd en steun toegezegd Dit aanvankelgk zeer gunstige resultaat gaf aanleiding om de vereeniging te constitaeeren Tot bestuursleden werden gekozen de hoeren dr H Klinkert dr J Vroesom do Haan H J Meerkamp van Embden J Visser Jaczn P R Mees A S van dea Bergh mr J W Mulder C A Hnygen B J Gerritcen C Easton dr F H Schreve dr J Pb Elias dr P H Simon Thomas dr H P Scbuetto en dr C Nolons f Keizer Wilhelm van Duitschland heeft in het Vaticaan te Rome na afloop van zgn onderhond met paus Leo aan zgn zoons in aller tegenwoordigheid een dnobtig standje gemaakt Da joDgebeeren hadden de onderwetsche kleedg der pauselgke garde intes idioot gevonden en er om geproest en het gevolg had niet beter weten te doen dan met de Hobeiten mee te giebelen wat zulk een leven had gemaakt dat het hinderlgk was geweest voor de allerhoogste heeren in de stille binnenkamer Men schryft uit Leiden aan de D Ct Het bestuur van de vereeniging De Practische Ambachtsschool verzoekt het haar toegekend subsidie uit de gemeentekas thans f 4000 bedragende met f 400 te willen verhoogen Voor bet jaar 1903 is der vereeniging eene verhooging van het rgkssubsidie toegekend van f 1000 met de bepaling evenwel dat die verhooging in t vervolg niet zou worden uitgekeerd tenzg provincie en gemeente t zy ieder afzonderlgk t zy te zamen bare jaarlgksche toelagen met f 500 vermeerderden Op verschillende gronden wordt door B en W do wenschelgkheid betoogd van de vermeerdering van inkomsten voor de onderwerpolgke inrichting vnn onderwijs o a wordt er op gewezen dat de jaarwedden dor leeraren in 16 4 19 jaren geenerlei wgzi ging ondergingen en die verre staan beneden het bedrag elders door hnnne ambtgcnootcn genoten In do onzekerheid of de Provincie geneigd zal worden bevonden haar subsidie te verhoogen adviseeren B en W den Raad de toelage van de gemeente toegekend met een bedrag van f 500 te vermeerderen en aldus te brengen op f 2500 sjaars Den Raad wordt voorgesteld de bepalingen omtrent minimum loon en maximumarbeidsduur in bestekken van gemeentewerken speciaal wat betreft het voorschrift dat het getal der werklieden dat wegens jeugdigen of boegen leeftyd of wegens invaliditeit beneden de gestelde loonminima bezoldigd wordt niet meer dan 20 pCt mag bedragen aan te vallen met do bepaling dat de verdeeling van deze beneden de loonminima bezoldigde werklieden over de verschillende vakken welke in het weik begrepen zgn onder goedkeuring van don Directeur van gemeentewerken moet ploats hebben Dit voorstel wordt gemotiveerd door de overweging dat de ervaring heeft geleerd dat in sommige vakken o a het behangersvak zonder eenig bezwaar met een grootcr aantal minderwaardige krachten kan worden gewerkt dan 20 pCt in het In den nacht van Maandag op Dinsdag der vorige week had in de villa van den heer A Holtzman te Hilversum een brntale inbraak plaats waarby ontvreemd werden o m schilderijen vazen porcelein en andere kostbaarheden Het was der politie ter oore gekomen dat goederen van dezen diefstal afkomstig te Rotterdam te gelde waren gemaakt door een man zich noemende Bos en weldrawerden een paar schilderyen zonder Igst in beslag genomen bg een opkooper aan den Vogelenzang Zaterdagmiddag werden door denzelfden 60s eenige kostbare vazen te koop aangeboden bg een antiquair aan de Groote Draaisteeg die de zaak niet vertrouwde en de politie in den arm nam Toen daarop Bos em 6 uur terug kwam werd hy onverwacht door den inspecteur van politie den heer A J Heuff die hem in arrest nam en ook beslag legde op een groot aantal voorwerpen als porcelein zilveren theelepeltjes vazen enz waarvan hg de herkomst niet kon opgeven Spoedig viel by door de mand en bekende volledig dat de voorwerpen door hem d ar ter stede te gelde gemaakt en die welke op hem bevonden werden afkomstig waren van de inbraak te Hilversum en van een diefstal Donderdagnacht in een onbewoond hnis aan do Javastraat te sGravenhage tevens bleek bg genaamd te zgn A van Houten 33 jaar gewezen reiziger in sigaren te Hilversum en tydelgk hier verblgf houdende in het kosthuis aan de Kipstraat te Rotterdam Gistermorgen 10 uur is hy gevankeiyk overgebracht naar Hilversum ter beschikking van den commissaris van politie aldaar Stadsnieuws GOUDA 12 Mei 1903 Heden middag werd ten raadbnize dezer gemeente aanbesteed het verren van 235 schoolbanken in de Ie openbare school aan de Fatersteeg lageschreren werd door P J Revet en Zn voor f 670 A Nieuwveld 528 P H Jonker 516 W van Soest 460 A Jansen 448 De SUats Ct no 109 bevat deKoninklgk goedgekeurde acte van oprichting van de naaiuooze vennootscbap Goadscbe stoom fabriek van drnps en suikerwerken Do Arend te Gouda Doel het fabriceeren en verkoopen van drups suikerwerken en aanverwante artikelen Kapitaal f 50 000 verdeeld in 50 aandeelen elk groot f 1000 f 20 000 is geplaatst De Ie luit der inf W van Ingen Schouten teruggekeerd van zg ne detacheering bg bet O I leger is ingedeeld by het 8a rog inf j hem is 2 maanden verlof verleend Tot ons groot leedwezen vernemen wg dat de ongesteldheid van den heer Rogmans die hem belette Zaterdag in het Concertgebouw te Amsterdam en gisteren alhier mede te werken van zeer ernstigen aard is Nader vernemen wg dat de heer Rogmans lydende is aan longontsteking en zgn toestand op dit oogenblik nog zeer ernstig is Nadat twee onweersbuien zich Vrydagmiddag samentrokken begon het even 6 uur te Groot Ammers hevig te onweren en kwam de bni tusschen Groot Ammers on Schoonhoven over De bliksem sloeg ongeveer 6 uur in den telefoondraad tegeiyk een 5tal palen min of meer beschadigende Een volgende lichtstraal trof het huis van den heer Malta ongeveer 60 meter verwgderd van de plaats waar de vorige straal was ingegaan Het mag een zeldzaam geval boeten dat alles zoo goed is afgeloopen Het hemelvunr trof den nok van het pak huis verbrgzelde eenige kapspanten een bint en eenige planken en sprong toen over op een mast van een zeilboot welko op de plaats waar hg hem raakte geheel werd verbrgzeld zonder hoegenaamd eenige schade aan te richten aan do aan den mast gebonden Zeilen en ging verder langs een stuk gzer den grond in Terwgl de heer Malta met vier zoons van 3 tot 5 M verwgdord waren van de plaats waar de bliksem in den grond ging bloven zg ongedeerd Aan do overzyde dor Lek heeft de bliksem ook nog een telefoonpaal getroffen Het onweder ging gepaard met een hevigen stortregen De muziekvereeniging Euterpe te Moordrecht directeur de heer C H N De Nooyer gaf Zaterdagavond een concert op het plein voor het Gemeentehuis aldaar Afgaande op het groot aantal luisteraars bleek het zeer op prys to worden gesteld Dames Zangvereeniging ARNOLD SFO£L Do tweede nitvoering dezer bekende Vereeniging had velen naar Kunstmin gelokt Geen wonder 1 Na het behaald succes met Die Jahreszeiten iu Den Haag mocht men een talrgk bezoek verwachten Het grootscho werk van Haydn is nog altoos bijzonder aantrekkelgk Dit heeft het vooral te danken aan de ryke afwisseling die het zoo genietbaar maakt voor de hoorders Mej K deelde by den aanvang mee dat de heeren Spoel en Rogmans door ongesteldheid verhinderd waren hunne medewerking te verleenen doch dat de heeren Schmidt uit Frankfort en Tan dor Stap nit Delft de laatste geheel onvoorbereid als solisten zouden optreden Van den heer Willy Schmidt hadden we reeds veel goeds gehoord en de heer Van der Stap beeft met zyn zingen in Gonda meermalen groot succes behaald Mej Anna Eappel was gelukkig ook hier in de gelegenheid baren zoo begeerden steun te verleenen Ze beeft door haar heeriyken talentvollen zang geschitterd en ons allen in verrukking gebracht Ofschoon het moeiIgk is eene keuze te doen nit de verschillende solo s die ze zoo keurig beeft weergegeven zal zeker by velen de Aria Welche Labung fllr die Sinne I etc nog lang in t geheugen bigven Het daverend applaus dat ze telkens ontving was meer dan verdiend I Hulde en hartelgken dank brengen wg haar voor zooveel onvergelgkeiyk kunstgenot als ze ook hier ons in rgken overvloed heeft ge boden I De heer Schmidt had al mee veel succes en heeft vooral in bet Duet bgzonder voldaan zyn keurige beschaafde zang al hadden we dien wat voller gewenscht werd terecht hoog gewaardeerd Va den heer Van der Stap die zoo onverwacht den heer Spoel verving kunnen we niet anders dan veel goeds zeggen zgne goede reputatie heeft hg bg vernieuwing gehandhaafd Hy had niet de dankbaarste party Beide heeren solisten werden warm toegejuicht De koren die zooveel studie vereischen werden schoon gezongen zo zyn zoo vol variatie dat ze natuurlgk met grooten byval werden ontvangen Het Jagerkoor was ook hier evenals in Den Haag t glanspunt Het strgkkwartet was goed in aanmerking genomes dat bet met het koor niet heeft kunnen repeteeren Het ptano accompagnemeDt van den heer Beusekamp kwam byzonder mooi uit hg heeft zich uitmuntend gekweten van zgn moeiiyke taak Ten slotte danken we den heer Spaanderman onder wiens talentvolle directie dit heeriyke werk zoo uitstekend is geslaagd Linnengosd en Dassen A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Telephoou So ai Iteurs van Amsterdam Vrkr 801 S l 5 8S 8IV 84 8011 8 7 A Slotkrs 8ü n MEI 81 fiDiaij iio Cert Ned W S V dUo dito dltc 8 liito dito dito S KoNOia Obl Qoudl ISSl tS i talib IaBoliTgTiDgl8SS 81 5 O0STBK Obl in pipier 1888 1 dito ia Eilver 1888 8 PoBTUOAL Obl met counon 8 dito ticket 3 87 88 41 lo V 80 W 875 418 lOli IIOV 108 UJ 18V 104 100 918 U07 losV 107 105 38 104 lOl 108 lOIV 108 U U7Va lOi 1 ilDgUHD Obl Binnenl 1804 4 dito leooDB 1880 4 dito bij Botha 138 4 dito bij Uopu 188II S0 4 dito ia goad leeu 1883 A dito liito dito 1884 6 iPAHJH Ferpot loliuld 1881 4 fUBKRij Qepr Couv loeo 1890 4 Goe Icening setie D OocleoQui serie C DiDArB Hp r oblg 18 i 6 Vailoo Oli xoikSoh 18 0 8 7RNSZ0ILA 01 1 ou iop 1881 4 AvaxTBBDAH Obligatien 18S6 3 HoTBaDjLM Sted loon 18V4 8 BD X Afr lUndelav aaod Arendsb Tsb tl Oertiacstea DeliMastBohappg dito Ara Hypotheekb pandbr 47 Oult Mij dorVor ten asud a ir Hypotheekb paodbr 4 a Kodorlaadarho baak oaod Ned Handelmaatieh dito N W k P c Hvp b psndbr 8 Kott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 i OoaTHNB Ojat Hong bank aand ftUBL llypotbeekbaok paadb 6 Amikika Equt hy potb paodb 4 Maxw L ö Pr Liim eert 8 N lD Holl IJ Spoor w HiJ aand My tot Kipt V at Spir aand Ned lad Spoorweg m aand Ked Zuid Afr Spm aand 8 1 dito dito dito 18 I dito 4Va Italib Spoorwl lS87 89A Sobl S ZuidItal Spvmü A H obl 8 1 PoLm Waraohau Weenen aand I Bdsl Or Huaa D SAJilSOIIf Ontvangen alle NOUVEAUTÉS IN Mantels Costumes Robes en Japonstoffen Veemarkt te Rotterdam Dinsdpg 13 April 1903 Vette ossen en koeien goedep aanvoer prijzen waren voor ie kwal 36 2de kwal 33 3e kmtl 30 cents per halt kilo Magere owen melkvee en vaarkoeien goedaWigevoerd Vette kalreren redelijk aanvoer prijïen waren Toor ie kwal aS 2e kwal 34 3e kwal ao cent per If kilo Stieren redelijk aangevoerd ie kwal 31 aekv 38 3 kv 33 cent per half kito Handel was voor het vet vee priiihoudeatl $ ager vee stug vitte kalveren lager in pr s 372 Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van Dinsdag 12 Mei No 19642 t 25 000 2595 en 20226 ieder f 1000 1244 5312 en 10902 ieder t 400 12126 en 18644 ieder 1 200 1 5025 16081 17095 18618 19112 19380 en 20423 ieder t 100 Prfjzen Tan f 70 13 3590 7222 10978 14427 17047 19104 183 3785 7418 11278 14501 17146 29 596 4114 7654 11471 45 79 19234 625 20 78 11504 14705 17206 43 63 2244 7883 95 83 67 19391 98 4340 8289 12602 14808 78 19568 633 4469 8447 69 39 17304 19828 78 4508 8707 82 14939 17431 19921 nu 23 87 12747 15040 17659 24 1384 4628 8946 78 15106 17706 72 1412 70 9051 12871 15287 33 20061 1549 4796 9126 95 15400 17844 76 65 4801 9216 12928 31 58 20303 1B93 6230 74 13197 83 99 20600 2034 53 53 9362 13250 16560 17921 29 35 90 9470 62 15635 88 20760 2220 6099 9513 13398 15825 18184 71 39 6210 34 18419 81 18297 82 61 85 93 13549 15989 18468 20831 2517 6556 9897 13990 16134 18699 36 2879 89 10130 14187 16267 18831 20903 3075 6713 45 14218 16454 18926 22 3160 708810247 65 16631 75 34 3249 714310607 14389 16828 19061 94 Burgerlijke Stand GEBOREN 8 Mei Lambcrtns Toseph Maria onders A P 1 van Dam en A Copier 9 Carel Marie endera M van As en O van der Poat Pleter onders C Boot en H Boer Maria ouders N van der Zflde eq M Schutter Adriana Maria Elizabeth ouders A C van der Geest en M T P van der Drift 10 Janna Maria onders M H van Welzenls en H van Loon 11 Adriana Cjrnelia ouders A de Mooij en A C Knsters OVERLEDEN 8 Mei F J Remeüer 8 d W Kcmetjer 8 d 10 3 Slingerland 15 d P van Wilgen 67 j GEHUWD 12 Mei H C M van Goch en M M W Engels AOVKRTENTIEIN DAGELIJKS VOORHANDEN Versclie AardbeziSn Aanbevelend JFeil A BIBTVBtD LANGE TIENDEWEG GOUDA Zander Instituut Fluweelen Singel R 724 GOl DA i Geneesh Dr J H BAKKER NIEMEIJER Directr D ViS DUUREN Behand yharuggegr verkromtninaen ingmaltén borst x en o been n en nienHehaanimUvonn algem u akt eontUontle spieren genr ulehta jrheumatiselie Telephooiiiiet ouda Abonnement l 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K H 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het BjjkB Intercommnnaalburean Op 1 Mei 1903 140 verkregen aanslulUngea Conbracten en voorwaarden verkr gbaar aan ket Bureau ACHTKB DE VISCHMABKT FOIXa OU DB SCHIËDAMMËB GENEVEE Uerki NIGHTOAP Verkrygbur b i M PEETERS Jz N B AU bewyg van echtheid fa oaohet en kurk ateeda toon tioa vftD den naam der Vinu P BOPFB