Goudsche Courant, donderdag 14 mei 1903

o 9100 Donderdag 14 Mei 1003 42ste Jaargang COlRAfr JSieuws en Advertentiefflad voor Gouda en Omstreken Teleroon o 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Do prijs per drie maanden is 1 26 franco per ost 1 70 Afzonderlijke Nommers VLJF CENTEK Telefoen No S9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsiuimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd HoogbemTaadscliap Eijnland HLeiinlisewIng Dykgraaf en Hoogheemraden an Rijnland brengen by deze ter openbare kentils lo dat het gaarderboek voor het loopende jaar ter inzage van ingelanden zal liggen Tan 13 tot en met 27 Uei aanstaande en wel het gaarderboek in zija geheel ter Secretarie ran Bynland te Leidtn op eiken werkdag van des morgens 10 tot des middags i uur en nittreksels nit het gaarderboek op de gemeente Secretariën van de hooidplaatsen der districten 2o dat de ingelanden hnnne bezwaren binnen acht dagen na de ter inzage ligging en dns niteriyk op 4 Jnni schrilteiyk en met de noodige bewysstnkken gestaald aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden Dykgraal en Hoogheemraden van Rijnland EGBERT DE VRIES Dykgraal ö J BISSCHOP Secretaris Lelden 9 Mei 1903 I I I Kieuw Malthusianisme leYTOUw JACOBSON il S Hel VERHUISD naar Amsterd Veerkads 4 Den Haag In het Verlichting Magazijn De Avondster Dnbb Bnnrt Telefn 117 zgn steeds voorradig do nienwe modellen dasornameiiteii en fraaie Ballons Degeiyke ÖASFOKNUIZEN on COMFOREN Zninige branders t olledig adres voor Qasgloeilichtbenoodigdheden ENZ ENZ Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Qas en Waterleiding Wie Keker lyn wii d £ cbt Eikel CtCM t ontvangen teumeuMtald en at rel pnefoemiiifen ia den LumM komen onder in uam det oltvindar Dr Hlohaelit Tsrraaniigd Vf d best mubinei in het wer l be tabUiiMtnent van Qebr StoU w rok te Kenbn iKht Bikel Cacao In vierioBtai bamn Dei Eikel OKWi ia m t melk gekookt een annnama gtzgod drank voor daniykaek brnik on t t tkedifds vaa t poeder voor een kop Chooolato Ala geneeakraobtige drank bij nd van diarrhea slnuts met water t buiken TerkrOgbaar by de voamtaail K 1 Apothekers va Vt K V tf praBHi je t m o éb o d 84 0 nera lT ttegraiwaerdi r veor Vaderland Juliui NatttnMMH Amaterdain Ealveistraat 103 Echt Zeéuwseh Tarwebrood ê eent de K 0 bü A SLEGS NIEüWE HAVEN 27 aanwijzende het tijdstip waarop brieven enz ten postkantore moeten bezorgd worden zoowel voor binnen en buitenland als voor Oo sten West Indjë zijn van af 1 MEI verkrijgbaar a XO OOJC tO per Exemplaar bij de Uitgevers A BRIiHliilAW 2 V LANCE VIENHEWee WAT BETEEEENI EEN NAAU Bij Naaimachines kaarblijkelijk zéér veel anders zouden niet zooTeel concurrenten Tan ons gedurig trachten van den Naam s X isr o B xs misbruik te maken Wio voornemens is eeno Singer Naaimachine te koopen vrage daarom steeds op den man af of de machine van onze firma afkomstig is en late zich niet door een ontwijkend antwoord met een kluitje in t riet sturen Sen goede naam beteekent eene goede reputatie en onze goode reputatie is sedert méér dan 60 jaren gebaseerd op onze manier om de Klanten te bedienen en op de uitstekende kwaliteit van onze ItT a a i rxa et c lx i rx © s ISIWCER ilAi T§€HAPPIJ The Singer Manufacluring Company te New York Eenig Depot te Gouda Laogc Tiendeweg 27 1 iHIW Geen Kinkhoest Geen Influenza Koninklijke AClJïïèl TXBI IEK Om Kinkhoest Influenza Borst en Kcclaandoening binnen den kortst mogciyken tyd te doen genezen neemt oumiddeliyk de toevlncht tot de van oiids bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract M E L I A M T n E H N VAN SCHAIK C nil HiM nit do Koninkiyke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Jb Co Westhaven im Gouda A ZAT£ IiSTEiy K mvegS 100 Oouda B H VAN MILÜ Vcerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Uoordrecht VlUK E Nieuaerkerk a d IJmI A N van ZËS SEN Schootikoiim J Th TOKKEN Boskoop B T WIJK Oudeuater A SCHEEU Haattrecht P W t EDE Oudtwater K viS deï HEIJDEN te Raeuwijk P v B SPEK Uoermoelle D v d STAB Wadimmeti Wed A HOLST Waddinqmen M KOLKMAN Wadhvingeen P A uk GROOT Oudewater V DB JONGH Oudewater J P KASTELEIN Potebroehfdam D BIKKER Ie Beniehop PRAEPARATO VAN WWH VeiMna L rOVn C j iu i m 1 i m cbnk m wHMt lMh aaUIWinilc lanttWhoofdpen t r Ttnlailrïng na i kte of kraambed koona ea hue gevolgen OmNALAKOCHE ncRRUOINEOX m bet bijxindei lecea Bloed tbnk BleakalieU kTalm ran Kittiaalua UtKiji va Verkr Jtbaar m a co 1 90 en X Pllf pl r JirSm Tti lKain nnttrkand aaii eiuamvanioaak w rdaeall 1ijalieri A 3 kmiWnn wakken 1 kllerechtita jaataUan e aan te ba velen All caneaakiachtlre dnnk bi atoornliaen da apljavcrteringaorganan en dlarrhla ook vonaaiealtacaaanUeine kinderen Ftijiper bi t X Kp UO i X K r 0 0 a M K t 0 60 r Melksuiker tf T yf Asthma Cigaretten sr iTS g FRUl PÜRfl r kinderen bcwijtcn de Tamartn t Bonbona van KRaIpELIÜJ 7TO r d o iaa 0 80 en U DU Tamarinde Bonbons S2 rM KS r rffi ï54r voor kinderen bewijun de Tamarlnda Bonbona van KRAKPELIEN A HOLM bclangrijbe dieniten fcar da vorm voor hat kind bafaarl ljlc en de nnaak aattganaam ia rrijt par dooaja O O o ƒ 0 60w Salmiak PaStSlIp alirmeen erkend ah liat BMTBlintalnkMd JdlinHMV raaUIICa lij Hoaat VarkoudhUd an KaalpVa bat ia i een alQindliloiaand aa Tariiiêinüd mlddal b ItMIMlldMd l lium4 ia O lUacbjea varkrijtbaar Frij ƒ 0 10 per Helehjc KBAXnUni ft BOtJI te Zalat Am ManMM MM aar mtïlt ZaM Ml o rfrjtrvfi lUAlil KBAEPEUSN Si HOUi Hofl vmncien ZEIST yUifl din nu 4c iwvlgit auvüuaa iw Aitbina a la M lenbiedelKl geiok de hand Hooldprijs l e prijzen lija door den Staat gegarandeerd UUnoodigtng tot deelnemtna in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde 1 groote Geldloterïj waarin zeker 11 MiUioen 306 390 Kark gewonnen moeten wrden De hootdprijzen van deze voordeelige 1 loterij zijn de volgend namdijt t De allerhoogste prijs ia in het gelukkigste geval 000 000 Mark 1 Premie v 300 000 M l prijs ï iO OOO M l ÏOO OOO M ♦ priji ï 80 000 M 1 80 000 M 5 80 000 M l 50 000 M 15 000 M i premien v 40 000 M 18 10 000 M 1 Premie v SB OOO M 65 6 000 M 1 80 OOM lOS S OOOM 1 100 000 M 155 J OOOM 1 80 000 M 616 1 000 M I 60 000 M U iOO M 1 50 000 M lOM ♦ OOM In het geheel bevat deze loterij die uit 7 klassen bestaat UB OOO loten met 65786 prijzen en 8 premien zoodat bijna op de helft van alle loten een Rrijs valt Bijzondere attentie rerdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler in staat is gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen in de laatste klasse maar reeds in elke klasse te winnen De allerhoogste prtjs der iste klasse bedraagt in het gelukkigste geval b 0000 Mark stijgt in de 2e kl tot 6 000 M in de Be tot 60000 M in de 4e tot 70 00 M in de 6e tot 80000 M in de fle tot 00 O M in de 7e en laatste klasse tot 600000 Mark Voor de eerste prij strekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking do officieele trekkingslijst De aitbettilliiit en v rzeudinic vau pryzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen reüibours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 28 MEI met vertrouwen tot Samuel Heckscher Seor Dankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitscliland Vraagt bij froefnummer van IbURISr Uwen Boekhandelaar een der Nederlandsche uitgave De hoofdtekst Tan dit hallmaandeIpBcbe tpBchrift beslaat uit de Beschrijving eener Sets om de Aarde dis de Heer E T Feessiba Kwpbe in opdracht der Vennootschap maakt Elk nnmmer ia w gelUuatreeri naar eigen pluMgraphisehe opmtmen Ieder inteekenaar ontrangt per jaar oageveer 90 Ansiehtkaarten die hem a m eigen of een ander door hem op te geven adres door onze reieigers worden toegesonden Voor de eerste maal komea deze nit Terscbillende plaatsen in ArabiS Perrië Vooren Achter Indië Bifraa MaUcca enz Prijs per jaargang f T 30 incl de Atitidilkaarten De inteekeniog ie te allen tgdo opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tjd geleverd Bureau Do Wereld TourlBt Haarlem Bekroond TentoonBtelhngSohoenioakery H Sé AnB lOiKl eanr Liparin 8 tm out yu u o uiddelan voor bet Bonder moei e ly wlnkallora in loboinvr rb Uailarien Drogaryen na Hen letu 3en Aianti W laitaaaaa Anlain Druk van A BEINKMAN Zn ffOB HK i ISCiKVI i INRICHTINOE V WELKE OKVA R SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURüEMEESnSR en WETHOUDERS van Uouda Gelet op de arlt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter ilgemeene kennis dat op de Secretarie ter visie 13 gelegd een verzoelt met bijlagen van G van rter Want G Cm handelende onder de firma P vao der Want Gzn ora vergunning tot plaatsing van een gasniotor van 6 P K voir de inbeweging brenging van een kleiinolen ten behoeve zijner pijpenfabriek m het perceel gelegen te Gouda aan de Kuiperstraat VVijk K No 93 Kadastraal bekend Sectie D No 372 Dat op Dinsdag den 26 Mei 1903 des nimiddags ten i ure op het Ra idhui3 gelegenheid 13 om bezwaren legen de gevraagde vergunningin te brengen en dat gedurende drie dagen vóórdien dag op de Secretarie der Geraeent van deter zake ingekomen ssihrifturen kan worden kennisgenomen Gouda den 12 Mei 1903 Burgemeester en Wethouders voornoemd R I MARTENS De Secretaris i BROUWER Bultciilapiisch Overzlchl De Trausvaalsche leening zooals de door Engeland nitgegeven en gewaarborgde 30 millioen Ponds ieening genoemd wordt is een rcuzen sncces geweest Verleden week baalde men het oordeel aan van iemand die voorzag dat voor de gevraagde 30 millioen pond sterling duizend millioen pond zou worden aangeboden bet resultaat is nog reusachtiger geweest De inschryving is Maandagmiddag gesloten en bad toen bereikt het bedrag van 1174 millioen pond sterling dat is meer dan de inscbryvingen voor de drie oorlogsleeningen te zamen Het aantal inschrijvers bedraagt 115 400 Aan de inschrgvers boven 2000 pond zal 2 j percent van hun inschrijving worden toegeweaen Het aantal kleine inschrijvers was niet zoo talrijk als gehoopt en verwacht werd de meeste inschrijvingen kwamen van groote flnancieele firma s In den laatsten tijd is in verband met de werkstakingen de aandacht gevestigd op het recht van vereeniging en gevraagd o dit recht zonder gevaar voor den Staat absolaot kan ziJn Dit punt kwam in anderen vorm iii liet laatst der voorgaande week ter sprake FEVILLEIOIX UEPBE II IAAT 90 wik geloot u mevrouw antwoordde de generaal op een afgemeten toon hij was een veel te eerlijk raensch om het denkbeeld voedsel te kunnen geven dat de zaak in rechten allicht nog ware te bestrijden geweest van welker waarheid hij tot in de ziel overtuigd was Al3 dat zoo is hernam Giulietta mocten wij samen maar eens heel bedaard redeneeren Ik luister Hij wees haar met de hoffelgkheid van een man van de wereld een stoel aan en wachtte met ze f te gaan zitten tot zij had plaats genomen Oischoon nog altijd zeer bleek en het hoofd vervuld van zulke vreeselijke gedachten dat hij daarbij nagenoeg de reden van zijn komst dat is te zeggen zijn eerste dochter Léa vergelen was vertoonde zijn gelaat alleen de kalme waardigheid dte de man moet bezitten als hy zich zeil en de omstandigheden beheerschen wil £ n toch hoewel de eigenaardige toon en het geheele optreden van Giulietta hem in zekeren zin hadden verlicht en t hem gemakkelijker badden gemaakt om de eenmaal door hem veroverde positie te verdedigen en zijn tegenwoordig geluk met al de krucht die in hem was te bescnermen in het Engelsche Lagerhuis De toepassing van het reclit van vereeniging werd onlangs in Engeland beperkt door gerechtelijke beslissingen waarbij ambaclitsvereenigingen aansprakelijk werden gesteld voor de schade door werkstakingen veroorzaakt In het Lagerhuis stelde het lid Shackleton voor een wetsontwerp strekkende om bj geschillen tasschen patroons en werklieden vreedzaam posten ten doel hebbende inlichtingen te verkrijgen o £ in te winnen of personen tot arbeiden of tot nederlegg en van den arbeid over te balen wettig te verklaren en tevens groepen van werklieden te ontbelfen van civiele aansprakelijkheid wegons handelingen die bij het indienen niet strafbaar zouden zijn De afgevaardigde Galloway stelde als amendement voor het ontwerp af te wijzen op grond dat bet slechts enkele punten rakende ambaclitsgoschiUen regelde en liever een onderzoek naar de zaak in haar geheelen omvang toe te staan door een commissie Na een discussie waarbij ook de premier Balfonr het ontwerp bestreed ook opgrond dat er niet de minste kans was het tijdig af te handelen werd het voorstel van Galloway met 246 tegen 226 stemmen aangenomen en dus het ontwerp verworpen Dit laatste werd ook verdedigd door den liberalen oudrai nister Asqaith volgens wien onder den tegenwoordigen staat van zaken aaneensluiting van werklieden bemoeilijkt was maar voor patroons niet Er zijn in Frankrp nog geen teekenen dat de kloostervervolging bet Ministerie Combes on popniair maakt In hot depart Pas de Calais inoest een Kamerverkiezing plaats hebben Verkozen is de ministerioele republikein Morel met ongeveer 9000 stemmen Ziin nationalistische tegenstander Trny kreeg er ongeveer 8000 Trny was eenjaar geleden gekozen met 400 stemmen meerderheid boven den republikein Boucher maar zijn veikiozing werd ongeldig verklaard Anatole France heeft in een interview aan de Tribuna het een en ander meegedeeld over zijn inzichten in verband met den strijd in Frankrijk om de congregatie politiek De heer France zag den aangebonden 8trijd nog steeds als een zeer ernstige aan en hij meende dat de kamp tusschen de clericale reactie en de democratische republiek tot het einde zou moeten worden uitgevochten Indien de regeering daarbij overwint wordt een toekimst van sociale hervormingen geopend winnen daarentegen do bisschoppen dan staat een groote raoreelo ramp te wachten Het In stand houden van het concordaat was volgens dezen Franscbman niet wel tegen alle aanranding toch was er voor dien fieren en edelrooedigen geest voor die kiesche en aristocratische natuur in de mooie beteekenis van het woord een ander gevoel ontstaan dat ook zijn lijden meebracht een gevoel dat hem duidelijker dan ooit deed beseffen dat een hem hier als het ware op brutale wijze kwam zeggen hoe zeer hij zich op jeugdigen leeftijd had vergist hoezeer hij de eerste liefde had misplaatst de liefde die het schoonst moest zijn maar die dat in vele gevallen volstrekt niet is veeleer het tegendeel Zulk een overitfeging kan een werkelyke sracrt wezen die met een gevoel van alkeer voor ons zelf gaat gepaard en ons hinderd alj de herinnering van iets terugstuitends fiWe moeten samen eena bedaard redeneeren had Giulietta gezegd en toen daarop van den anderen kant geen antwoord kwam voegde zij er bij Wilt ge mij ondervragen of hebt ge liever dat ik vertel Ik heb u geantwoord mevrouw dat ik bereid was naar u te luisteren Later zal ik u wel ondervragen als ik zulks noodig oordeel zeide hij op een zwaren en volkomen kalmen toon Vu mij is t goed Des te gauwer komen we vooruit Ik begin Zooals ik u al gezegd heb beminden wij elkander niet gelDoeg toen gij genoodzaakt waart Rome te verlaten en mijn verleidelijkheid is intusschen hoewel ik nog volstrekt niet oud ben niet zoo groot gebleven dat ik er op rekenen mogelijk evenwel meende hü dat de scheiding van kerk en staat toch hot werk van een ander Kabinet zou zijn en France een link welsprekend en kundig man aan het hoofd daarvan wenschende noemde als zoodanig Cleinenceau Over de toepassing der congregatiewetten verneeml men nog vreemde dingen zoo ondervindt men nog tal van moeilijkheden op Corsica En op Sardinië heeft men het klooster der Franciscanen iet kannen verzegelen omdat de bevolking dreigde den ambtenaar die waagde dit te doen het met zijn leven te laten betalen Men verneemt dat oen vrederechter zich daarom nit eigen beweging den dood heeft aangedaan en dat twee andere magistraten die zijn taak hadden over te nemen geweigerd hebbon de verzegeling van het klooster ten uitvoer te brongen Te Rjjsel is Zondag een antiregeerings betooging gehouden onder opperleiding van den dichter Franijois Coppée maar de manifestatie lokte een tegenbetooging uit en een dertigtal der grootste lovenmakers worden door de politie ingerekend V De hooge broodprijzen in Frankrijk hadden reeds meermalen den wensch doen ontstaan de graanrechten te verminderen of op te heffen en die vaak geuite wensch was natuurlijk de aanleiding geweest van de mededeeling Do Fransche graanrechten zullen worden opgeheven of verminderd De Fransche Regeering acht het noodzakelijk aan de blijdschap die deze mededeeling mocht Iiebben gewekt een einde te maken Zij laat door de Agcnce Havas verklaren dat zji geen plan heelt de tijdelijke of voortdurende vermindering of opheffing der graanrechten voor te stellen De Rogeering is van meening dat znlk een maatregel slechts in zeer ernstige gevallen en als de toestand critisch wordt kan worden genomen e 1 dat dit thans onnoodig is wijl alleen de speculatie er door begunstigd zou worden Do Regeering zal dan ook elk voorstel uit parlementair initiatief voortgekomen dat de graanrechten wil aantasten met allo kracht bestrijden Welke groote geschilpunten er ook tusschen Méline en Combes bestaan op het punt van graanrechten schijnen zjj met één sop overgoten te zijn De Spaansche Senaat is samengesteld uit twee helften De eene helft zit voor het leven do andere helft moet periodiek aftreden Van de laatste soort worden er 30 verkozen door een aantal lichamen die de kon bij rnijn terugkomst bij mijn herleving als ge zoo wilt zelfs indien gij geheel vrij waart geweest u een oprechte blijdschap te doen gevoelen na een scheiding van twintig jaren waarbij zelfs de meest harto htelijke liefde in t vergeetboek zou zijn geraakt Ik begreep dus wel van tevoren dat het niet op t gevoel was dat ik te werken had het gevoel zou hier heeltfmaal misplaatst zijn maar dat ik heel eenvoudig de teiten had te releveeren Ik vond dat voor mij het beste en meest doeltreffende middel Ge zult trouwens van uw kant wel dienen te erkennen baron dat ik heel goed en edelmoedig ben geweest met u zoo lang ongestoord van uwo nieuwe gelukzaligheden to hebben lat n genieten en ik zou zeker ook nooit zijn komen verstoren als de noodzakelijkheid mij daartoe niet had gedwongen De echtgenoote kon zich gelaten onverschillig als u dat woord beter voorkomt schikken in haar lot maar de moeder kan dat niet De generaal huiverde op nieuw XIII HlBR HET HART DAAR DE WET Bij Giulietta laatste woorden had Gontran du Haussey op nieuw gehuiverd Geen wonder ook Ze hadden hem plotseling weder hrt bestaan in de gedachten gebracht van zün eerste kind waarvan de herinnering was verSauwd in zyn geest bij den vreetelijkcu schok die t geheel onver wet opsomt universiteiten academies dogoesteiykheid enkele maatschappijen de Socieda des Ëconómicas de Amigos delPais en 150 door de provinciale staten de gemeenteraden en de hoogstaangeslagenen In het geheel moeten er dns IBO senatoren verkozen worden Van de overigesenatoren wier aantal niet hooger mag zQndan dat der verkozen senatoren beett eengedeelte van rechtswege zitting meerderjarige prinsen nit bet koninklijk hnU Spaansche groeten die niet al te arm zijn hooggeplaatste officieren en andere hoofdambtenaren hooge geestelijken enz deels worden deze voor het leven benoemd door denKoning De Koning is evenals de lichamenwien hot recht senatoren te kiezen is toegekend by die keuze beperkt tot zekere by de wet aangewezen klassen van personen De Senaat is dus een in hooge mate aristocratisch staatslichaam geen wonder dat er dan ook van de verkiezing eener talröko republikeinsehe minderheid zooals in de andere Kamer geen sprake is geweest Telt men do verschillende cyfers nit het Reutertelegram in dit blad op dan komt men niet recht tot 180 Mogeiyk is de uitslag nog niet volledig bekend De Temps geeft andore cgfers Het bericht uit dat blad ia evenwel ouder dan het Reuter telegram De Temps dan zegt dat er 130 rainisterieolon en 50 van de oppositie in den Senoat zijn verkozen Deze leden der oppositie zouden samengesteld zön als volgt 40 liberalen 2 republikeinen en 8 onafhankeiyken Onder de senatoren die voor hel leven zitting hebben kan de rogeering reeds op 120 stemmen rekenen Het korat das niet op een verschil van een Ï5 man aan Dat staat vast de groote meerderheid van den Senaat behoort tot do conservatieve party De telegrammen nit Australië melden dat geheel Australië in spanning de spoorwegstaking in de kolonie Victoria gadeslaat De bevolking van Victoria is in twee kampen gescheiden en wel de arbeidersklas en de bourgeoisie De Sydney Bulletin verklaart dat alle middelen in t werk moeten gesteld worden om de bourgeoisie den oorlog aan te doen en haar te onttronen De hoofden der arbeidersparty scbynen besloten alles te doen wat mogelgk is om de tegenwoordige regeering omver te werpen en een zuiver socialistische regeering te scheppen Een telegram uit Melbourne zegt dal Tom Mann de bekende Engelsche socialist onlangs aldaar is aangekomen en nu een der yverigste organisateurs is van de werkstaking wachte het geheel onmogelijk gewaande wederzien hem had bereid een schok waarvan hij noi slechts halt was hersteld bij het zien van de vrouw die na twintig jaren dood voor hem te zijn geweest plotseling in levenden lijve voor hem stond om gelijk hij in de eerste oogenblikken had verondersteld alle rechten op te eisch waartoe de wet haar de macW verleende j Mevrouw sprak du Haussey op een ontrolden toon ffge hebt daar een geheiligden titel genoemd dien van moeder Zeg me bid ik u is Léa mijn dochter nog in leven Ja I ae Wat doet ze voegde hij met dezcl l wat t op ha f jdenheid er aan toe iieigK p ongetwijfeld ten naaste bij üTaJugt omgaan want zij antwoordde toon lelijk weten maar wees gerust ons kind is iroodanig of evoed dat zij met waardigheid den naam van eene du Haussey zal kunnen dragen en ik denk wel dat zij ii uitermate zal bevallen want ze gelijkt io niets op tnij Bovendien kunt gij gerust aannemen vervolgde zij met een zekere waardigheid die du Haussey wel op prijs wist te stellen dat ik die niet beweren zal een voorbeeld voor alle echtgenooten te zijn geweest voor het minst heb getracht een moeder te zijn zooals het behoort irEn ik ben u daarvoor dankbaar antwoordde Gontran maar waarom zeg mij dat hebt gij de wreedheid gehad mij ran het bijzijn van dat kind te beroven Wordt vervolgd