Goudsche Courant, zaterdag 16 mei 1903

No 9108 Zaterdag 16 Mei 1003 42ste Jaar ang ftOÜDSCHE KOllRAOT teuw en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Teleroon Ke 81 ADVKUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen üroote letters worden berekend naar plaat sruimte inzending van Advertentiën tot 1 uur dec midd l IKllMIU tt Ht De Jitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met iiitzonderin van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per 8t 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CEISTEN Zander Instituut Fluweelen Sing el B 7 24 € OUnA Oeneesb Dr J H BAKKER NIEUËIJEB Directr D vas DUUHEN hnhmi ytuirugffegr verlerommltigen ingevallen bomt x en o heenen en iMiorf Uch i lMtnlfVorm algetH zwakle conêtiDatle Mpleren genr tlekten rheumatUche aandoeningen verêtuikingen enz enz Men bicde hel leluk dehand iloofdjinjs De prijy cn ijn door ien Staat gegarandeerd 00 000 Mk I Uitnoodiging tot deelneming in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarlmrgdc grjotc Geldlotcrij waarin z Hcer 11 Uillioen 306 390 Uark gewonnen moeten worden Tïe hooldprijzen van deze voordeelige loterij ïijn de volgctide namelijk U allerhoogite prijs ia in het gelukkigste geval eOO OOO Mark 1 Premie v 300 000 M 1 prys v 40 000 M 1 jqO OOOM ipriji ï 80 000M 1 0 000 M 5 SO OOOM SO DOOM IB OIIOM premien V 40 000 M 1 10 000 M i Premie v 36 000 M 8S 000 M 1 30 OOM 103 3 000 M 1 100 000 M 165 8 000 M 1 iO OOOM 01 1 1 000 M 1 0 000 M U 600 M l 60 000 M 10 400 M In het geheel bevat deze loterij die uit 7 klaiuen bcitont 116 000 loten met 6S766 E rijzen en 8 premien zoodat bijna op de ellt van alle loten een priji valt llijzondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler in staat Is gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen in de laatste klasse maar reodi in elke klasse te winnen De allerhoogste prijs der lato klasse bedraagt m hel gelukkigste geval 10000 Mark stijgt in de e kl tot 61000 M in de 8e tot 60000 M in de 4e tot 70 00 M in de 6e tot OIIOO M in de Be tot ÏOO O M in de 7e en laatste klasse lot 00000 Mark Voor de eerste pr strekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts GuUI 3 60 een halt origineel lot alechti fjUld 1 75 een kwart origineel lot slecht Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klaisen zoowel al de juiste lij t der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer m de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking do oHicieele trokkingslijst lie ultbetiilliiK rn verzeiMlIiiK van prQicii gChchiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven oek tegen rembours Men wendo zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plants hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 28 MEI met vertrouwen tot Samuel Ueckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland TUiny i Wandtrbtliim I in do gelioole woreld bekend on geroomd Onovortroffou middel togen allo Borat L o n c t L V e r Maat lx l ndig zoowel ala ook uitwundig in bijna allo zioktogevallen mot goed Rovolg I liian tp wendon l rH per flacon U t j per post t l is TMKty s WoadMulf bent oon liiiog ongokoiido gonooskrnob n hoilzamo working Maakt mooatal olke ptinl ko m geïiiarvollo oporatio gohool oïorboilig Mot dozo zalf word oim 14 r ouU ïoor o iccueesll k tebouden beeniCeiHel on onlims oon bgna ai jaar kankerlOden Ken me goooziug on jorzacliling dor pgnou bg wondon ontstokingon onz van allorlol aard i PrUB par pot f 180 per Jxwt f 1 60 Ooiilraal Dopilt voor Nodorland Apothoki r HENKI SiSiBEIlS llokin 8 Amitenlara Wiir KWH ilopfit i bfilclio men direet uu die SolmtKMiwtheke ilii TlllBIlRÏ 111 Pro r d bol Hohil th Oc t rn ich Geheye prMpMtui to ontblOitoB bl hol Ooatr l 0op t Soador lUlllDa tWM Hil bert oMeliaiWrM H raakktlykittreeUmlMtlvoorHMrM WrWÊ invooraldamMtnlDndarselietawirk JliB UiKApiirtnniTvinC M MimrfcCt G Ks nla a tll 8tr l4 M Dlem Oi4 mtv op naam en falwlekamark Vorkrritav kr MMf WM H thNkMwwk il o tort DIMSTHSSELIira aanTangende IS M 190i Stoombootdienst Vooruitgang De boot zal iederen morgen ook op DONDERDAG en ZOiNDAG van BOSKCOP te y U ure varen inplaats van 6 40 ure Andere diensten blijven onveranderd DE DIRECTIE POmiMHUDIH aanwijzende liet tijdstip waarop brieven enz ten postkantore moeten bezorgd worden zoowel voor binnen en buitenland ali voor Oosten West Indië zijn van af 1 MEI verkrijgbaar il lO CSXitS per Exeinj laar bij do Uilgevers IvAIVClE TIENIIEWEG WAT BETEEEENI EEN Um Bij Nnairnacliines kaorblijkelijk zi i t veel anders zouden niet zooveel concurrenten van ons gedurig trachten van den Kaam SI 3sr o E I misbruik to maken Wie voornemens is eene Singer Naaimncliino to koopen vrago daarom steeds op don man af of de machine van onze firma afkomstig i en lato zicl niet door een ontwijkend antwoord met een kluitje in t riet sturen Een goede naam boteekent eeno goede reputatie en ou o goede reputatio is sedert méér dan 50 jaren gebaseerd op onze manier om de Klanten te bedienen on op do uitstekende kwaliteit van onze aST aal xn a c 1 L 33 e s 1IWC ER AI 4TI§CII I I IJ Tlie Singer Maiiiifaffuriiig Coiiipanj te New York Ecnlg Uepól Ic Gouda Lange Tientleweg 27 Geen Kinkhoest Geen Influenza Om ISinkliocsl Iniliicnza Itorslcii lioflauiulocniiijr binnen den kortst mogeiykcn tp te doen genezen neemt onmiddolljik de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honig Extract N E L I A W T II E uit do Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van S m H N VAN SCHAIK C 1 UvAllSCHA DEN HAAG Hofleveranciers M Wa i Flacons f 1 TO ets 40 et b j SS Patent H Stollen inuum BBSIHh ünunmitu luiiiici W wLiSBIy raruua T r groMH Brfol lOMrt fatmit H SloUen trntngut tttt Aalêu m nrtMKUim wtnliloMm Nachahmiingmi ffim tiu kuif itêlw Itffurt sletit Hchnrfeu H StóUéP mr nu mt Jtr4et wltr In toleim ilstntiM tmtm Hm miiêr Pltttt fm ntaM MM aM Mii rM Warnung Firm WOLVF 4t Co Westhaven 198 Sourfa 4 t4TjB2VSTBJJ r Kleiweg B 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal U 12 te ffo irfa A BOUMAN J oordrecAf PINfCSE Nimtoerkerkad UmI A N t n ZESSEN Sc oon wii i J Th TOEKEN Bo toop B T WUK Oudtwatcr A SCÖEEK Ihattrecht P W v EDE Oiirf uia r K ï4n dbr HEMDEN te llirutcijk P r o SPi K Moefcapelk D i o STAK WadiUnniveen Wed A HOLST Waddinqmen M KOLKMAN Waddmingem P A db GROOT Oudeimttr f DS JONUH Oudeicaltr J P KASTELEIN PoUbrotkerdim D BIKKER te liemchop Echt Zeenwscli Tarwebrood t eeni de K Q bS A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Vraagt hij Proefnummer van Tourist Uwen Boekhandelaar een der ütderlandsche nitgam De hoofdtekst van dit haUmaande ipsche tydschrift bestaat uit de BeHchrljving eener Reis om de Aarde die de Heer E T Feenstra Kt iPER in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rijk geïllustreerd naar eigen photn graphtsche opna Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 30 AHstchtkaarten die hem ann eigen of een ander door hem op te geven adres door or ze reizigers worden toegezonden Vour de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arabic Perzië Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Prijn per jaan antf f 7 20 inct de Aiukhtiaarten De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook do Ansichtkaarten worden te allen tijde geleverd Bureau De Werold Tourlst Haarlem ÊiiMMM Hen woritt verzocht op t HËItK te letten UIT HET MAG VZ1J N TAN VI IIAVKIMSVVAAY ZOiXEN OORINCHËM Deze THEEËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ont met vermelding van Nomraer en I Prijs voorzien van nevenstaand iMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvooring van geeerde orders aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BREEBAAET Lz Wie zeker zijn wu da Echt JÜUCei C Cao te ontrangeo tesameii 1 s steld eu na vols pra fnemiQgen la den handel gekomen onde den naam des ait vinders Dr Hiohaelis Teminligd p de bests machines ia het wereldbe1 roemde étabblisBcment vaa Gêbr Stoll wsrck te Keulen Ische Eikel Cacao in vierkanten bunaeii Deze KiktJ Cacao ia met melk gekookt 1 eene langeiiame gezonde drank voor dl gslijksoh gebruik een t the I ieli TOi I t pceder voor een kop Chocolate Als 1 geneeakrsobtige drank bij gtvil van 1 iiarrhee aU iita met water te gebraiken 1 Verkrijgbaar bij de Tooiniinut H Tl Apothekers en p Vi Ko Vt Kft iwiifkufje I 1 80 o OJOT 0 1 35 OeneraalvartegenwooFdiga toot Keder1 land Julius Mattenklodt Amnterdam Kalvciatnuit 103 ONTVANGEN alle soorten SCHOENWEEE in het Noord Bralianlscli SdiM en Laarzemnsgaziin KLEIWEG E 30 tegenover de Kleivregsteeg Aanbevelend G SMITS Alle roitdratiën on aangemeten werk 1 Drik van A BRINKMAN £ Zn Gouda Builenlandsch Overzicht In ons vorig nnmmer noemden we eenige cglers betreffende de sluiting van de klooeteracholen van vrouwelijke orden in Frankrijk Eenige duizenden werden reeds vroeger gesloten daar ze niet bij tijds machtiging aanvroegen 6000 hebben wel machtiging aangevraagd maar zullen zich die wel meerendeels geweigerd zien Voegt men daarbij de gesloten scholen van roanneiyke orden dan is het begrypelijk dat er maar niet zoo in eens op de neutrale scholen een voldoend getal plaatsen en onderwgzers is Indertijd bil de eerste achoolslniting werd er beweerd dat er plaats genoeg zou zijn maar dezer dagep werd in de radicale Rappel erkend dat dit niet het geval is en dat de overheid merkbaar aarzelt om door te zetten Overal wordt aan de onderwijzende orden een nieuwe periode gelaten zonder dat men weet wanneer die zal afloopen Oeheel in den stijl van zjjn politiek stelt bet genoemd blad daarvoor niet de regeering verantwoordelijk maar de republikeinen die geen neutrale scholen bouwden in de meening dat de kloosterscholen een wig zouden bigven Maar hoe dit ook zjj een feit is bet dat de nood aan schoolgebouwen en aan onderwijskracbton de rageering dwingt tot beperking van haar anti cicricale maatregelen De gemeenten die neutrale scholen bezaten hebben geen plaats meer De gebouwen zijn te klein En die welke er geen hebben bezitten de middelen niet om er te bouwen of wel de gemeenteraad is clericaal en weigert de gelden Het gebrek aan onderwijskrachten leidt ook tot eigenaardige gevolgen Vooral mannen zijn er te kort en verscheidene van hun plaatsen worden ingenomen door onderwijzeressen Maar onder deze weren zeer vele leerlingen van kloosterscholen in plaats van de weggejaagde nonnen kreeg men nu haar legrlingen en dat vond de regeering ook niel goed zoodat zjj het verbood dergelijke hulpkrachten aan te stellen Er zijn echter intusschen reeds honderden dergelijke kweekelingen voor langen tijd in het staatsonderwijs opgenomen zoo klaagt de Rappel Overigens is er op het oogenblik slechts weinig nieuws van overwegendon aard op dit gebied De vechtpartij in de kerk von Aubervilliers heeft tot eerste gevolg gehad de inhouding van het traktement van den abt Valledier wegens het toelaten op denpreek FEVILLEtOJX LIEFDE EN mi 93 Waarom ik ben teruggekomen op mijn bebcslifit herhaalde Giulietta langzaam Omdat de omstandigheden zijn veranderd Ziekten en allerlei rampen hebben miJ iwaar gedrukt Het was mij onmog lqk geworden om door eigen krachten wat altijd mijn illaaie wat geweest de toekomst van mijn kind te verzekeren Nu alleen kan tij nog een schoone toekomst te gemoet gaan als zij l ar eigen naam voeren en de plaats kan innemen waarop zij recht heeft Bedenk wel baron dat zij op dit oogenblik den huwbaren leeftijd heett bereikt dat zij om te kunnen trouwen sommige papieren ndodig heeft en dat ik haar waren naam dien ik tot heden toe ook voor haar mU verzwe ren heb niet kan geheim houden voor de tamilie waarin zij zou kunnen worden opgenomen Ala men I a du Haussey heet als men de dochter is van een generaal van een baron die als millionair bekend staat komt er een oogenblik waarop het wel der moeite waart schijnt die dingen aan het daglicht te brengen I Ook ik self ik ben zwaar getcotten door het lot tot annoede verrallen atoel van een lid der niet gemachtigde Jezniten in str met de voorschriften van de circDiaire van 11 April En wat zal er nu met de lawaaimakende socialisten gebeuren die in de bladen opgeroepen waren om het opstootje te veroorzaken Er is reeda herhaaldelijk sprake geweest van het protectoraat over de katholieken in het Oosten dat volgens de traditie zou toek omen aan Frankrgk de oudste dochter der kerk doch dat langzamerhand aan Duitschland zou vervallen Het eerst werd dit onderwerp aan de orde gesteld na de reis van keiier Wilhelm naar Palestina En telkens wanneer de Keizer in Rome geweest is en den Paus heeft bezocht komt de P ansche pers weer terug op die protectoraats quaestie Ook thans kan men daarover heel wat hooren Wellicht acht daarom de otficieuse Süddeutsche ReichsKorresp het oogenblik gunstig om er op te wjjzen dat Duitschland er niet aan denkt onder de duiven van Erankrgk te schieten en dat bjj de besprekingen tuBschen den Keizer en den Paus en taaachen Von BUlow en Rampolla die pro tectoraatsquaestie niet is aangeroerd Het blad zegt Het eenige protectoraat waarnaar Duitachland streeft is het uitoefenen van het recht tot bescherming van de in het Oosten wonende Duitache Katholieken evenals dit door Rusland en Italië geschiedt Het traditioneele protectoraat van Frankrijk heeft daarmede niets uit te staan Want dat kan nooit een anderen staat beletten voor zjjn onderdanen en voor zgn nationale belangen te waken De bewering dat Duitschland over die nationale grenslijn been wil optreden als beschermer der katholieke kerk in het Oosten is echter volkomen ongegrond Frankrijk de oudste dochter der kerk mag ook in de toekomst dat beschermende recht uitoefenen zoowel tegenover het Mohamedanisme als in theorie ook tegenover de Orieksche orthodoxie Hiermede is deze zaak geplaatst op het eenig zuivere standpunt een standpunt waarmede ook Frankrijk vrede zal moeten hebben Keizer Frans Jozef vertoeft op het oogenblik te Boedapest Woensdagavond werd te zijner eere een groot illuminatiefeest gegeven Een der eerste nummers op het programma was natuurlijk de bekende Kaiserhymne De aanwezige studenten hebben zich zelfs niet door de tegenwoot digheid van den Keizer laten weerhouden om de uit Tot heden toe zonder dat ik ooit tegenover wie dan ook van mijn titel en van mijn rechten heb gebruik gemaakt tot heden toe eene baronnesse du Haussey zijnde de wettige echtgenoote van Gontran du Haussey paste het mij niet om als een bedelares de hand uit te steken en op een zekeren dag hier of daar in een gasthuis te sterven om daarna zooals men het noemt van de armen te worden begraven I vAlzoo hernam Gontran opstaande zoo bleek als een geest doch met eene zonderlinge vast heid van stem alzoo zijt ge teruggekomen om uw titel als echtgenoote te laten gcMen en om uw plaats in te nemen aan den echtelijken haard eenmaal vrijwHIig en eigenmachtig door u verlaten i Dat is mijn recht baron l U vergeet dat ik een eisch tot echtscheiding kon indienen en dat die eisch in een geval als dit moet worden ingewilligd Natuurtijk Op een dergelijk antwoord had ik wel gerekend Maar Maar wat i Die echtscheiding maakt de onwettigheid van uw tweede huwelijk niet wettig Uw tweede doch ter wordt een onecht kind dat geen aanspraak heeft op den naam van haar vader omdat die vader bij haar geboorte de wettige man was van eene andere vrouw dan haar moeder Stel eischen tot scheiding in begin allerlei processen baron ptt feit is niet weg te cijferen dat de eenige erfgmame van alles wat u persoonlijk toekomt Léa du Hauss sy is uw eenig wettig voering van het muziekstuk door geschreeuw en gejoel in de war tu sturen Keu dergelijk bewijs van anti OostenriJksche en antiHabsburgscho gevoelens hebben de Hongaarsche studenten verleden jaar nog eens gegeven Toen was het een der Oostenrijksche aartshertogen dien zij op grove wjze bejegenden Tegenover den grijzen Frans Jozef hadden zij tot dusver steeds het decorum bewaard Naar aanleiding tot de onlusten in Kroatië zjjn het gevolg geweest van ijverige prodaganda onder de boeren gevoerd In opruiende manifesten heette bet dat wie niet tegen de regeering stemde en wie een vriend der magyareii was neergeslagen moest worden Dit zon geen kwade gevolgen voor den dader hebben daar de Keizer zelf hem zon betchorinen De troonsopvolger Rodolf oil wanneer het noodig mocht z jn met Russische soldaten komen om hulp te brengen enz euz Aldns door nationalisten en andere agitatoren opgestookt liepen de domme boeren te hoop en gingen zich aan allerlei buitensporigheden te buiten De ongeregeldheden duren nog steeds voort Zoo is het station van Hrod aungevullen door boeren die de in het llongaarsch gestelde opschriften willen afrukken In Sierres Urobisnapolze en anderen plaatsen zjjn aanhoudingen gedaan en heeft de overheid anarchistische geschriften in beslag genomen In de Hongaarsche Kamer heeft Szoll getracht de boteekenis der oproerige gebeurtenissen te verkleinen en sprak hij tegen dat er een unoverkonielöken haat jou bestahn tusscben Hongarije en Kroatië Hij zeide echter dat deJRegeering voornemens was streng op te treden Van den Balksh luiden voor het oogenblik de berichten weer ietwat geruststellender Of liever uit het uitblijven van alarmeerende tgdingen leidt men af dat de toestand iets beter is geworden Maar voor hoelang l De Bulgaarsche revolutionairen hebben hun booze voornemens om door dynamiet schrik te wekken en ontsteltenis te spreiden nog nie opgegeven de Macedonische Christenen zochten nog even diep onder de Tnrksche tyrannic en de Albaneezen blijven nog even sterk tegen de hervormingen gekant By het binnenrukkes der Turkscbe troepen te Djako overhandigden hun hoofden aan dan Turkschen Maarschalk een adres waarin zy verklaarden dat zy den Sultan getrouw zullen blgvon en niet tegen diens troepen zullen vechten Edoch in betzelfde adres verklaarden zg ook dat zy nimmer de invoe Mensch verbeeldt ge u dan dat ik niet de brave vrouw zal weten te verdedigen die ik heiheb en die het mij doet die sedert achttien jaar het geluk van mijn leven ia geweest en wier geluk en eer ik heb e redden en te bevestigen Verbeeldt gij u dat ik niet mijn dochter Aline zal weten te veraedigen dat onschuldige slachtotTer van ui die gebeurtenissen van al uire fraaie berekeningen de dochter die het kind is van mijn bloed en van m n hart en zeer zeker niet minder geheiligde aanspraken op mij heeft dan die welke gij hier voor Lé witt doen gelden Gij spreekt zeer boud baron maar wat ge doen kunt in t belang van die tweede vrouw en van dat tweede kind is zeker al bizonder weinig De wet spreekt duidelijk genoeg Die wet is Tóör mg en tegen u De generaal was wij weten het reeds in staande houding De man die oo herhaalde malen den dood op het slagveld had getrotseerd met kalmte met een glimlach op de lippen die man voelde nu het bloed in zijn aderen stollen terwijl het koude zireet hem op bet voorhoofd parelde Nu gold het ook niet z jn persoon maar de ziinen twee vrouwen die hij gelukkig had willen doen ziju en tot Tieden toe inderdaad ook gelukkig had gemaakr en die thans door een enkel woord zonder dat hij met al zijn persoonlijken moed al zijn fiertieïd al zijn toewijding al zijn zelfverloochening er tets aan kon doen met vergjCti ing werden bedreigd dow een schepsel dat njet m hun schaduw kon staan ring der nieuwe hervormingen zullen toelaten De Forte moet nu maar tien hoe e het met die Albaneezen klaart maar ondertnsschen schiet de arbeid voor de uitvoering der broodnoodige hervormingen hoegenaamd niet op Het parlement van Victoria is Woenidag door den gouverneur geopend met een zeer korte rede luidende Ik heb n byeengeroepen wegens een zaak van dringend belang Mgn raadslieden zyn voornemens een maatregel in te dienen met betrekking op de tegenwoordige staking Volgens een Reuter telegram uit Melbourne beginnen de stakers terrein te verliezen Achttien machinisten hebben het werk hervat waaronder enkele zeer bekwame diegewoonigk de eipress treinen van Adelaide en Sidney ryden Er bieden zich van alle zydén geschikte personen aan De beperkte dienst op de spoorlijnen onderhouden werkt steeds vlotter Het bestuur van den machiniatenhond i bitter teleurgesteld door de weigering van de daglooners sjuuwerlieden baanwuchters eni om zich by de staking aan te sluiten Opgemerkt dient te worden dat de staking zich tot dusver geheel beperkt tot de machinisten De overige spoorwegbeambten doen niet mede Een groot rersehll dus met de Nederlandsche stalling In Victdrin is du publieke opinie tegen de stakers In andere Australische koloniën is dit echter niet het geval De minister van Openbare Werken in New Sonth Wales O Snllivan heeft in een rede de houdug der stakers goedgekeurd die naar hg zeide voor de zaak der vryheid van den arbeid streden door te weigeren met de Eocialistische genootschappen te bereiken Verspreide Berichten Fhaiiiekuic Aan de wapenfabriek te Saint Etienne is weer overvloed van werk er zyn 48 000 stuks baken besteld voor de caissons voor bet nieuwe geschut terwyi binhenkort Martini Henry geweren vermaakt moeten worden tot repetitiegeweren De oud rainister van landbouw Jean Dupuy is als president der Paryacfae persvereeniging de aandacht van den prenier komen vestigen op het protest der vereeniging tegen den huiszoek in de bureaux van de clericale Groii By afwezigheid van Ik zou wel eens willen weten hernam Giulietta weder op haar sarrenden toon ik zou wel eens weten op welke manier u de vermeende rechten van die twee vrouwen löudt kunnen verdedigen I Niets kon hij doen niets I Als Giulietta dat v rkoos als Giulietta het recht in den arm nam was alles gedaan I Tot tweemaal toe liep hij zonder iets te zeggen ten prooi aan een duldelooze foltering het klein vertrek op en neer Eindelijk bleet hij bttlstaan voer zijn vrouw en voegde haar toe U hebt geiyk mevrouw de geschreven wetten zijn vóór u al is ook het natuurlijke recht wat door de heele wereld erkend zal moeten worden aati mijn kant I Al zijt gij ook blijkens uw eigen woorden een onwaardige echtgenoote geweest al hare plichten verzakend en verradend eigenmachtig den post van eer verlatend waarop ik u had gesteld toen ik u mijn naam gat en dat alleen gedreven door zelfzucht door ik weet niet welk een schandelijken otkeer van de stille en huis houdelijke plichten die geheiligd voor u hadden behooren te zijn ge zijt niettemin helaas mijn wettige vrouw gebleven en zoo lang onze verbintenis nog met door een uitspraak van de rechtbank zal zijn vernietigd blijft het een teil dat ik getrouwd ben met u iVffré vervoigd