Goudsche Courant, maandag 18 mei 1903

o 9109 Maandag 18 Mei 1903 4S8te Jaargang mimm coümmt JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TcMmii H ft ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Jenten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatj ruimte inzending Van Ad erten iën tot 1 uur dec miild Telcrww S De üitgtive lezer Courant geschiedt dag e lij ka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per IK Rt 1 70 Aizondeifljke Nommers VI TF CKNTEN Hooi ipnjs ev ÖO OOO Mk lioor den Staat gel k lelianJ Legar m ieerd Vitnoodiging tot deelneming in de kantten van ie door den Staat Hamburg gewaarlwrgde groote Cicldlotenj waarin zeker 11 Millioen 306 390 Mark gewonnen moeten worden De hooldprijzen van deze voordeelige loterij tijn de volgende namelijk De allerhoogste prijs in in het gelukkigste geval 600 000 Mark l Premie v 3IJ l l M 1 r J5 V 0 O IO M l 200 01 0 M 4 pDja V 80 000 SI 1 0 000 M i ÏO OOO M 1 to 1 00 M 1 1 16 000 M ï premien v 40 00 M H 10 000 M 1 l remie v 36 01 0 M 66 It V l OOOM l 30 00 M 10 f 1 t 000 M 1 100 00 M 165 n V S OO M l 80 000 M Old p 000 I 1 B l 000 M H Il 11 600 M 1 60 000 M lOSd 1 40 M In het geheel bevat deze loterij die i l 7 IcUbaen bestaat 116 000 loten met 6 i7S6 pDJze en 8 pr jmicn zoodat bijna o t de hclll van alle loten een prijs valt liijzondcre attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler in staat i gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen in de laatste klasse maar reod in olke klasse te w nnen De allerhoogste pnjs iler Isto klasse bedraagt in het gelukkigste geval 0000 Mark stijgt in de 2e kl tot S 000 M in de Se tot 60000 M in de 4e tot 70i 00 M in de e tot JOl OO M in de Be tot KOO O M in de 7e en laatste klasse tot flOOOOO Mark Voor de eerste prijstmkking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechu Ould 3 60 een halt origineel lot slecht Guld I IB een kwart origineel lot slechts üuld 0 90 IJe inleggeldcn voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officiecle trckkingsplan voorzien van het Wapen v n den Staat welk jilan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de oflicieele tr kkingslijit Ik ullbetallnic en verzeiidint vsn prOzeii geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling San men eenvoudig per postwisnel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zou sjwcdig mogelijk of uiterlijk tot 28 MEI Het vertrouwen tot Samuel Heckscher Scnr Ilankier en Wisselkantoor in IIAMDURtJ Dmtbcliluiid yraaj t bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Vederlandsche nikjave van De hoofdtekst van dit hallinaniido IbuRisr ItJkBfho tydschrUt bestaat uit de HeKchr Johtg eener Bein o m de A arde die de Heer K T Fkenstka Kl H isB in opdracht dor Vennootschap maakt Elk nummer is rljl geiUuHtreent naar eigen photographUehe opiio tnm Ieder inteekeiiaar ontvangt per j ar ongeveer SO AnHinMkaarten die hemnn eigen o ven onder door hem op te geven ndree door oi ze reizigers worden toegezonden Voor do eerste maal komen deie Bit verschillende plaatsen in Arabié P Hie Vooren Aobter Iniiië Birm Malacca enz Prijt per jaargang 7 30 ind de Annrhlkaarten Pe inteekening is te allen t jde opengesteld Ook do Ansichtkaarten worden te allen tyde geleverd Bureau De Wereld Touriat Haarlem Echt Zeeiiwseh Tarwebrood I nmtt de K O L SLEGT NIKU WK HAVEN 27 DIENSTREGELZITG aanvangende 18 Mei 1903 Stoombootdienst Vooruitgang De boot zal iederen morgen ook op DONDEHDAG on ZONDAG van BOSKOOP te 7 lil ure varen inplaats van 40 ure Andere diensten blyvcn onveranderd DE DIRECTIE Vrije Voorjaarspaardenmarkt TE GOUDA 5 al Woorden gehouden op VRIJDAG 22 MEI a s aanwijzende het tijdNtip waarop brieven enz ten postkantore moeten bezorgd worden zoowel voor binnen en buitenlanil als voor Oosten West Inilië zijn van af 1 MEI verkrijgbaar a lO CeSS tS per Exeinj laar bij de Uitgevers A Bltli liMAl Zm y Geen Kinkhoest Geen IntUienxa Koninklijke Om lEinkhocsl Influenza Borst en lioelaandoeningf binnen den kortst mogelpen tyd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiyen Borst honigExtract ff E L I A M T II E Hè Aim H N VAN SCHAIK t iSCHAIW l j pjj jj j Q Hofleveranciers uit de Koninklpe Stoomfabriek DE HONINGBLOEM iin HiAti Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bj Kina WOLWF Jt Co Westhaven 198 Smirfa ZiirBiVSTB iV Kleiweg B 100 iiouia E H VAN MILD Veerstal B 126 i G mda A BOUMAN A oordrecA PIN KSE A wuuwrtert a d IJtel A N tan ZESSEN Sclwonhmen J Th TÜBKEN Botloop B T WIJK hidmtairr A SOHEEK Ilaatlrecht P W v EDE Oudewater K ta d e HEMDEN te Hmwiji P d SPKK Moercapelte O d STAB Waddingmm Wed HOLST Waddinfiveen M KOLKMAN WadJtmngeen P A ua GROOT Oudeteater D JONOH Oudemxter J P KASTELBIN P oUbroekerdam D BIKKER te Benickop ADYEETENTIM in alle Couranten worden aang enomen door het Idverlentle Bureau vao A BKL kNAN di ZOON Kranken g enezen en iwakken sterk g emaakt Dt wonderbare LeveDskraoht ontdekt door den meest beroemden Dooter die alle bekende kwalen geneest Ibrkvurdlga gntsUfn dii giUJk ttua ait vaBditn IM BtbiiB na hoogn LMfUJ gtUJk TBsrUidi catdtkt Fh Medicijnen zijn gratis voor een iedtrdiê zijn naam en adres inzend Nft jaren van geduldige studie en ilalvon inomU tijdsohrifteii zoo wel nU in dio vim don tegonwoor Hgen tijd heeft Dr James W Kidd Baltea Block Fort Wayne Ind 8035 ü S A botend gomiiakt dat hij T r James Williim kidd te wonderbare levenBkracht ontdekt heell en djit hij l ekw kit n is met do hulp van zjjn wonderbaar middel dat aan geen ander bekend ia en welke het roHultant is van vele jaren studie in het zoeken naar deze kostbare levenskracht om alle kwalen van het menachelijk tiehanm te genezen Kr is geen twijfel opzichtena den ernst dea Docters wanneer hij deze dingen lieweert want de genezingen die liij dagelijks bewerkt staven de waarheid zijner woorden Zijne theorie is op redelijke gronden gebaseerd op de praktijk door hem verkregen in de behandeling van patiënten gedurende vele jaren Het kost u nieta om doze wonderbare Levens Kracht Eoonls bij bet noemt te probeeren want hij zend het gratis aan iedere lijder ia genoegzame hoeveelheid om te overtuigen van de wonderbarende genezende kracht weah lve gij niels waagt Sornmig van de vermelde gcüezingen zijn zeer merkwaardig en tenz voor de vertrouwbare getuigenissen zouden ze bijna geen geloof vinden Lammen hebben hunne krukken weggeworpen en konden loopen nadat zij twee of drie matd de medic nen gebruikt hadden Zieken die door hunne geneoaheeren waren opgegeven z n hersteld en aun familie en vrienden terug gegeven RheumatieV zinkens maag hart lewr nier blaas bloed en huidziekten zijn als op magische wijze verdwenen Hoofdpijn ruggepqn zenuwachtigheid tering hoesten verkoadheid asthma catarrh luchtpypziekte en alle keel ongeateldheden Longen of eeoio levenaorgaan zoo spoedig hersteld dst het niets minder dan een wonder i Gedeeltelijke beroerte locomotor ataxia waterzucht jicht huiduitslag en aanbeidn eqn spoedig en blijvend genezen Het zuiverd het gansche lichaam hersteld de zannwkracht de bloedsomloop en oeoe volkomen gezondheid wordt spoedig verkregen Voor de Docter zijn alle lichamen gelijk en komen onder het effect van zijn wondervoUe Levens Kracht Schrijf van daag nog voor de medicijnen Het ii vrij voor ieder lijder Vermeld waarvan gy genewn wilt zqn en de medicijnen warden n dadelijk fr noo per post toegezonden Zenuw en Haaglijders wordt uit orertoiging ala mo mrkelgke hulp in den nood het boek aanberolen Na ontrangst T n adrea per briefkaart orJt d t boekje franco per poflt toegesonden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel Druk van A BMNKMAN 4 Zn Gouda BulleDlanüsch Overzlcbt Ken invloedrijke depntatie saAengestold Dit vertegenwoordigers van belangrgke politieke litiekeen hande lichamen kwam gister minister Balfonr verzoeken de graanrechten te willen handhaven en de tbeerechten in de plaats daarvan te willen opheffen De Minister President bestreed in zyn antwoord uitvoerig de argumenten van de deputatie en besloot zjjn redevoering zonder eenige belofte te doen betiretfende hot doel van hun kO nst Balfour verklaarde nog dat de graanrechten een zuivere oorlogshefSng waren geweest De ervaring nit vroegere jaren bad geleerd dat zü niet konden vormen een permanent onderdeel van liet fiscale stelsel des lands Hoewel aanhanger van het beginsel van den vrijhandel meent de Minister dat het niet noodzakelijk was dat steeds te handhaven Hö kon zich omstandigheden voorstellen waarin het noodig was wedervergelding toe te passen om het land niet tot een Igdelijk slachtoffer te maken van andere landen onder andere voorwaarden levende Combes heeft het druk en mag zoo het achijnt aau niets anders dtoken dan aan anticongregatische maatregelen Hij bereidt zich nu voor tot het debat over de vrouwelijke geesleiyke vereenigingen Evenals voor de mannelijke kloosterorden is geschied zallen die in groepen worden ingedeeld en zal er over de autorisatie geen debat voor iedere orde afzonderlijk maar slechts voor iedere groep plaats vinden Een dergelijke methode hoopt hij ook te kunnen toepassen bü de behandeling der interpellatiën waartoe de toepassing der Wet op de Vereenigingen aanleiding geeft en die te rangschikken zjjn in interpellatiën over a de sluiting van sommige bedehuizen b het verbod om het predikambt nit te oefenen aan geseculariseerde reguliere geestelijken en c de bonding door sommige bisschoppen aangenomen tegenover het handelen der regeering dat met een teekenachtige uitdrukking door het Handelsblad van Antwerpen dezer dagen papenjudassen werd genoemd De verhouding tnsschen Kerk en Staat zal biJ punt b ter sprake komen en radicale bladen verheugen er zich bü voorbaat over de scheiding waarom ieder jaar zooveel te doen is en die toch niet tot stand komt weder eens te berde zullen zien brengen De Kamer komt den 19en weder bijeen maar zal de twee volgende dagen geen zitting FEVlLLE iOlM Sm EN SAAT 94 Het leven dat gij hebt geleid want het i ongetwijfeld niet geweest om trouw te blijven aan uw man dat ge de wereld in den waan hebt gebracht dat ge dood waart en twintig jaren lang uw bestaan hebt verborgen gehouden dat leven zeg ik en het eigendunkelijk verlaten van den echtelijken haard zijn ruimschoots voldoende om zonder eenige moeite een echtscheiding te doen tiitapreken maar die echtscheiding kan wel voor de toekomst niet voor het verleden mijn positie regelen At verlost het vonnis van de civiele rechtbank mij ook van u het belet niet het onheil dat myn tweede vrouw moet treffen en vooral het kind uit dat tweede huwelijk geboren Al wordt het ook ten volle erkend dat de eerlijkste man van de wereld onder mijne omstandigheden eveneens lou gehandeld hebben als ik het deed dat redt mijn vrouw en mijn kind niet De geschreven wet is niet de gerechtigheid in de goede beteekenis van het woord I Hij bleef staan schudde het nog altijd schoone hoold als een gewonde leeuw en hernam op een veel zwaarder toMi Maar u egt dat ge moeder zijt volgens uw honden zoodat men tot minstens den 22en zich op de debatten gespitst mag houden De Frankfurter Zeitung wijst er op dat alle offlciense tegenspraak van de opvatting dat de erfprins van Saksen Meiningen het slachtoffer geworden is van de ontstemming die zijn dagorder tegen de soldatenroishandelingen opgewekt heeft te niet gedaan wordt indien het bericht der Schlesische Morgenzeitung joist is öelük men weet meldt die krant dat de bedoelde dagorder ingetrokken is Is men ter plaatse waar de beslissing over zulke dingen ligt zich dan nog niet bewust van de beteekenis van zulk eeu maatregel 1 vraagt de Frankfurter Zeitung Die dagorder was toch niet lichtvaardig opgesteld maar de uitkomst van zorgvuldige en maar al te zeer gegronde overwegingen De maatregel van den erfprins berustte op de uit ervaring bekende omstandigheid dut de meeste mishandelingen van soldaten niet aangegeven worden aangezien du mishandelden de wraak dachten van de pijnigers terwijl er nog vaak vooringenomenheid bestaat tegen hen die klagen tengevolge waarvan zulke misbruiken somtijds niet streng worden vervt lgd Daarom bepaalde de erfprins terecht dat van elke klacht door een soldaat wegens mishandeling ingebra jl oji verwijld bericht gezonden moet worden nati bet hoofdcommando dit zou dan in zekere gevallen kunnen voorschrjiven dat do klager naar oen ander regiment verplaatst werd En waar voorts voorgosch cven werd dat de legerorder niet alleen aan de onderofficieren en manschappen maar ook aan de officieren minstens driemaal sjaars voorgelezen moet worden dan was dat naar het oordeel van de Frankfurter Zeitung oven zeer poodig aangezien aan do vroegere verordeningen klaarblijkelijk niet genoeg aandacht was geschonken of misschien zelfs vergeten wnren terwijl bovendien vaak soldatenmishacdelingen door officieren voorgekomen zijn Aan deze verstandige voorschriften zou men nu aanstoot genomen hebben Dat klinkt zoo vreemd dat het legerbestuur eigenlijk in zijn eigen belang ophaJdering behoorde te geven Nadat de dagorder openbaar gemaakt is moest ook bet intrekken daarvan met de redenen voor dien maatregel openbaar gemaakt worden Of is men bang voor bet oordeel van het publiek 1 Maar de kritiek zal door zwijgen niet ontwapend worden te minder omdat soldatenmishandelingen geen enkel militaire aangelegenheid zijn maar het geheele volk er bi betrokken is Juist de hart dat ge uw dochter Hefliebt en dat het vooral om harentwille is althans evenzeer voor haar als voor u nïet waar dat gij eindelijk uit uw schuilhoek zijt te voorschijn gekomen Ik wil aannemen dat het zoo is Moederlijke liefde is om zoo te zeggen een instinct dat altijd in meerdere ot mindere mate wordt aangetrofïen zelts bij de koudste de zelfzuchttgste harten t Is mogelijk een slechte een losbandige vrouw te zijn een vrouw die naar t schijnt allem voor zich zelf en voor eigen vermaak op de wereld leelt en toch in het diepste van het gemoed nog een soort van teederheld te bezitten ik zou haast zeggen een gevoel van eerbied voor het kind dat zij eens onder het hart heeft gedragen t Komt meermalen voor Welnu als ik mij daarin niet heb vergist zou ik bijna zeggen dat bij u een dergelijV gevoel moet bestaan omdat ge mij hebt gezegd dat gij al mocht ge ook uw plichten als vrouw hebben verwaarloosd uw moederplichten hebt geerbiedigd en van uw kind een eerlijk meisje hebt gemaakt m alle be teekenissen Maar is dat wel waar mevrouw Volkomen waar Welnu dan is t in den naam van uw dochter dat ik mij tot u wend VoOT mij vraag ik tl aiets en zoo mijn persoon hier alleen in het spet was zou ik zelfs niets van u willen aannemen wat kon zweemen naar een S taX m iets dergelijks Voor de vrouw die ik liefheb en die in mijn oog alleen mijn vrouw is voor het kind dat haar en mjj toekomst voor die twtc geliefdie weseos militaire rechtszaken van den jongsten tijd de Frankfurter denkt hier vermoedelijk aan het gevalKirch hebben getoond hoe moeilijk de soldaten er toch reeds toe te brengen z n een klacht in te dienen wegens mishandeling Bij opheffing van de dagorder zou het kwaad natuurlijk nog véél meer in het V4 t4nE voortwoekeren D Russische regeering heeft het na al het geschrijf over de ontruiming van Hand iSjoarije toch noodig geoordeeld om een offt cieele nota over het geval de wereld in te zenden Uit Petersburg wordt aan de Daily Telegraph gemeld dat graaf Larosdorf nan de Russische vertegenwoordigers in het buitenland een nota heeft gezonden waarin een verklaring wordt gegeven van Rnshnds houding in Mandsjoerjje ten diensteder mogend bedeu die daar handelsbelangen hebben In die nota worden de werkzaamheden nagegaan die Rusland in dienst der beschaving in VlandsjoiTÜe beeft verricht en wordt uiteengezet dat Rusland nooit iels deed dan waartoe het bji verdrag gerechtigd was Alles wat Rusland deed had slechts ten doel voor alle betrokken mogendheden voordeden te doen ontstaan on die voordeden mogen gerust onschatbaar worden genoemd Het is daarom naar graal Lamsdorf uiteonm billijk dat alle qnaesties betreffende de middelen om deze op vredelievende wijze verkregen voordoelen te bevestigen op dnnrzamcn grondslag worden goregeld voordat Rusland tot de ontruiming overgaat Rusland handelde steeds in het algemeen belang het heeft volstrekt geen plan de voordeden die door zijn moeilijk en heilzaam werk zg n ontstaan te monopoliseeren Integendeel het wil aan alle mogendheden onder do gunstigst denkbare voorwaarden de gelegenheid geven om mede daarvan te genieten Het is nu duidelijk dat Rusland altoos miskend geworden is Het vraagt niets voor zich zelf het handelt slechts uit altruïsme nit belangstelling voor het heil der menschheid en voor bot voordeel vaii anderen Die zijde van Ruslands houding is tot nog toe veel te weinig opgemerkt Verspreide Berichten Frakkkijk De oud huzarenofficier graat De Virieu is wegens beleediging van overheidspersonen in de nitoeferting van hun plichten bg de uitzetting der Karthnizers te Grenoble veroordeeld tot een week gevangenisstraf vraag ik u evenmin iets Het zou trouwens nutteloos wezen en van den anderen kant gij weet het wel behoor ik tot een geslacht dat altijd den dood heeft verkozen ot welke rampen dan ook boven tedere laagheid of wat in mijn oogen een laagheid zou zijn De Haussey s hebben bij het nemen van een besluit nooit gevraagd naar hetgeen de wereld er van zou kunnen denken en bij alle dingen van belang alleen geluisterd naar de inspraak van hun geweten naar eigen waardigheid naar de stem van het recht in hun eigen hart wat ik geneigd iou rijn het absolute recht te noemen Maar uit den naam van uw kind ah gij t werkelijk iielhebt als gij eentge waarde hecht aan hare achting en hare genegenheid duri ik u zeggen pas op voor hetgeen ge doen wilt I Als gü mij aU gij de mijnen aanvalt wees verzekerd ik heb het u daar even at verklaard wees verukerd dat tk mij verdedigen zal Ala ik dat doe ia er een onderzoek noodig een onderzoek dat openbaar wordt gemaakt naar uw verleden naar uw heele bestaan sedert dien gewaandon zelfmoord Dan moet men weten dan zal iedereen het weten waarom om welke dringende om welke gebiedende redenen gij indertijd te Rome uw toevlucht hebt genomen tot zulk een buitengewoon middel ono ene verbintenis te verbreken die u niet meer aanstond en het spreekt van zelf zal bij die gelegenheid moeten blijken waarom eigenlijk dat huwelijk terwijl uw man zich toch elders b vond zoo on verdragelijk was geworden Beken leU mevrouw dat het verbreken van Nader blijkt de oproeping van de soldaten reservisten voor 13 dagen geenszinsin strijd te zijri met eenig Parlementsvotumdoor opheffing van een crediet de Senaatheeft 30 Maart 11 eerst het crediet van éénmillioen door de Kamer verworpen lursteld doch dan berost by de intrekking in ntrbandmet de verklaring van den minister vanoorlog dat de oproeping in 190S er geenszins door verhinderd zou worden alleen isdoor den minister verklaard dat met devrijstellingen niet al te krap moet omgesprongen worden ter verkrijging v n dgneodlge bezuiniging Op kosten der stad is hel Parijaobe gemeenteraadslid Pianlt giitermiddag begraven Onder de huldigende toejuichingen dermenigte beeft gravin Delanges kortelingsveroordeeld tot een week gevangenisstraf wegens scheldwoorden tegen den kantonrechter bij de sluiting van een ordescboolgeuit zich in arrest begeven loodat de politie deze martelaarsvertooning binnen deperken moest honden DUITSCIII INII I Sinds den invoer van den tweejarigen diensttgd zgn de misdrijven in t leger enorm verminderd de meeste vergrepen vonden plaats in t laatste derde dienst jaar Het internationale congres voor toegepaste scheikunde vindt over enkele wekente Berlijn in den Rijksdag plaats Aangemeldzijn 1S XI manneiyke en 250 vrouwelpedeelnemers en ïhO voordrachten voor deelf nfdeelingen en i onderafdeelingen tusschen 2 en 8 Juni Ëergistoravond en gistermorgen leek ernog kans op byiegging van een eonflipt aanden BenedenWeser te Bremerhaven op dewerf van Teclenborg en te Vegesack op de Vulkan omdat aan belde zgden een conflict gevreesd werd doch later U S miageloopen De hoogste krUgsraad te Kiel heeft nuluitenant Uleisz wegens veroorzaking vanbrifnd door onvoorzichtigheid aan boord vande Moltke opleidingsschip veroordeeld totéén maand gevangenisstraf oorspronkeiyktot vestingstraf BINNENLAND Aangaande den toestand van den heer Rogmans meldden wg dat prof Pel s morgens den toestand van dien aard had be uw huwelijkHbanil zoowel om het tijdstip als om de wijze waarop dat gebeurde zeer veel vreemds heett Ik heb u aangehoord zonder u iets te vragen ik beb de redenen hoe ze dan ook klooken van K aangenomen zonder eenige opmerkingen te maken maar de justitie zal in dat opzicht niet zoo bescheiden zijn H hield haar onder het spreken voortdurend in het oog en bij zijne laatste woorden scheen haar gelaat eenige verwarring eenige onrust te verraden Wat zou uw dochter daarvan denken Welk resultaat zal het opleveren voor dat meisje zoo in t openbaar het gedrag harer moeder te zien onthullen Bereid u er maar op vbor dat zij u tal beoordeelen dat zij al doet zij t ook niet openlijk in haar hart uw vonnis zal vellen wanneer het waar is wat ge z Kt dat ztj niets van dat illles weet evenmin als zij haar eigen waren naam kent En zjo gij verlangt dat zij een toekomst zat hebben dien naam waardig en door dien naam verkregen verbeeld u dan maar niet dat z als die naam die rang en dat fortuin haar werden verleend bij een schandaal terwijl de oneeifhnrer moeder aan het daglicht kwan verbeeld u toch niet zeg ik dat zij dan het hoofd hoogfzfll kunnen dragen en dat het ha nian gemakkelijk zal vallen een man van mt en van stand te huwen vNeen natuurlik niet antwoordde Giulietta 1 Wirdl virvtlfd