Goudsche Courant, maandag 18 mei 1903

Rookt OOM TRIP beste 21 ceot Sigaar 43s e Jaargang Dinsdag 10 Mei 1003 i o 9110 fiOüDSCHE COIMNT IMmiwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken TeMaw R Dt AOVEHTENTIEN wortJen geplaatst van 1 5 r ek è 50 Centen ie lere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzenjiing van Advertentiën tot 1 uur dec inidd lelerMW a M De L itgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per K St 1 70 AÏzonderlijke Noraroers VIJF CE STE mum mmm te Q o o d a ten overataan van den Notaris O FORTIJUS DKOOHIjEKVER op MAANDA 18 HRI 1W3 dea morgenii te eH uren in de zaal Coücordu in bet iebonw der K K I eesvereeniging aan de Weithaven Tan No 1 Van HUIS SCHDüB KRVKN en OUUND met een ationderlijk BOVENHUIS aan de Spieringstraat te Gonda W ök F No 54 en 4a Verhoord b de week beneden voor f iMt en boven voor t 2 2 t No 2 Een HUIS en ERK aan de Kicr traat te Gooda Wjjk H X 2H Terstond te aanvaarden No X Twee HUIZEN en ERVEN onder een dak aan do Westzijde van don Hoara te Gooda Wijk O No 437 en 4 iK Hg de week vorhnurd en wel 487 voor i 2 W en 43H voor i 1 Hamen 1 3 90 No 4 Twee HUIZEN en ERVEN onder een dak aan do Bogen to Gooda Wijk O Nos 131 on 132 Verboord bij de week No 131 voor f 1 75 en No 132 voor 12 75 Namen I 4 50 En No8 5 tot K Vier naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN aan de Boelekade te Gooda bjj bet Uloemendaalacho Verlaat Wyk R Nos 31 32 33 en 34 Alles bij de week verboord elk voort 1 70 Do perceelon zijn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 tot 3 oren en op dien dag van 9 tot 11 oren te beiichtlgen Nadere inlichtingen ziJn te bekomen ten kantore va don Notaria H ÜKOENlEli te Amsterdam en van voornoemden Notaris KURTUIJN DRÜOGLEEVER te Uooda Openbare Verkooping to Haastrecht op VRIJDAG 2 MEI 1 03 des voomiddagn ts t uren aan het Uoisgeteokend Bv u 110 aan de Hoogstraat ton ovontaan van den aldaar gevcstigdon Notaris J KOEMAN van den netUtn goed onilerhonden INBOEDEL van wijlen den Heer S DE JONG Ji waaronder een PIANINO STAANDE KI OK SCHRIIKBüREAU PENDIlLEa Bi KKET KASTEN 8CHII DKR1JEN Sl IEGELKAST STOELEN TAFEl S KAHINEÏ een BRANDKAST VI OERKLEEDEN KARPETTEN OÜD PORCELEIN GOUD en ZILVERWERK enz Te bezichtigen Donderdag 2S Mei 1003 van des voocmiddags 10 tot dei namiddags 5 oren Nadere inlichtingen gsett NoUYia KOE voornoemd In het Verlichting Magazijn De Avoiidsler Dnbf Boort Telcfn 117 zijn steeds voorradig de nieowe modellen Qasornamenten n fraaie Sallons Degelpe GASI OKNUIZEN on CiLMKOBEN Zoiuige branders Volledig adres voor Qasgloeilichtbenoodigdheden ENZ ENZ Aubevclend M M VA LOON Aaiile ger an Uus 6ii Wuterlntdiiig WAAROM moet ik de Sanguinose gebruiken Omdat er dagelijks veel van ow kracht gevergd wordt Umdat een zoiver krachtig bloed de hoofdvoorwaarde is voor eene goede gezondheid Omdat sterke zenowcn noodig zjjn voor die taaie volharding zonder welke legenwoorlig geen welslagen mogelijk is Omdat een krachtig zenowgestel noodig is voor die kalmte die hij moet hebben bjj het nemen van gewichtige beslissingen C mdat zenowzwakke menschen vaak de ééne do nheid na de andere doen DAAROM moet Gij de Sanguinose gebruiken WANT De fitauguliiose versterkt de krachten xij maak iiw li loe l gexoiid en krachtig In al die gevallen waarin ot het bloed ot de bloedsomloop gebrekkig zgn toont de SantptinoH een tonifleerend en bloed orinend midikl te zijn van den etrisUn ranij Brosscl Dr POLDEMADE m ffA 11 50 0 1 18 12U15 Te Gonda bij 1 ZIELSTRA k Turfmarkt HPRttl lT Co Boskoop DE ZON Woerden DIEITSTIIEGELINS a aE7aageiide IS Idei 1903 Stoombootdienst Vooruitgang De boot zal icderen morgen ook op D NDP HI AG en ZONDAG van BOSKOOP Ie 7 ltl ure varen inplaatfi van i 40 ure Andere dienitten blijven onveranderd DE DIRE JTIE Goudsche Mclkinrichting Levert daffelijks vertteh GRASBOTER zeer geurig van smaak f 1 40 per K C Fijnste kwaliloh TalV lholei f I 30 per K G Prima kwalileil Keiikeiiholei f 1 90 per H G Bestelling en worden gereg eld uitgevoerd Sla Qlie pomum ziefiDiM aanwijzende het tijdHtip waarop brieven enz ten postkantore moeten bezorgd worden zoowe voor binnen en buitenland als vtMir Oosten West Indië zijn van af 1 MEI verkrijgbaar k lO CeXitS per Exemplaar hij de Uitgevers A BRIWÜIIAII Zn Dit gorde oude IM Uak Jlibt V rk Dil enkel Huisgeiinont chen i 1 25 HH Apotheken T AnuterW T TuyU middel tegen Skaiuu k U eni mag in geen breken la tM en 90 et UJ iDrogJUen dam UJ CU einftCo MTTBJ HAM L ANeE TIENBEWE NKER PAIN EXPELLFR s S van Wijngaarden O DIRRICHT in het aauleggem bU et e ntr leeren van ry tt item E A ZWiA EVELD Leeraar H O Boekhooden en Acconatant FLUWEELE VSINGEL K 652 TË liLOOP 150 stoks zware EIKEN BERGROEDEN in alle afmetingen en zwaarten Een partij dito vac 3 t tol 10 voet lengte geschikt om op porren te zetten aU thans gevelde hoornen Een partij LICHTE BERGROEDEN voof den pr s van zeven tot tien golden Zwaar EIKE NHÜUÏ zeer geschikt voor Molenassen Vangstnkken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLaKKEN tegen zeer lagen prijs 500 stoks gezaagde B i en 5 doimsche EIKEN DEELEN Een groote partij EIKEN KISTHOUT tot tachtig doim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTUKKEN 2000 stoks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brng en Heiningpalen 5000 stoks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschotting van jonge vrochtboomen tegen den prjjs van 12 et per stok STEEN en PANOVENHOÜT SPOOBLEGGERS BALKEN HEIPALEN HEININGBEKKEN enz f en BEUKENPLATEN in alle n PARREN en DEKSPARREN stoks BOONESTAKEN hoeveelheid ERWTENen BÜONENRIJS 50000 bossen KRIBHOÜT Alles wordt naar verkiezing ter bettemder plaatse geleverd Alles tegen seh p concurreerende prijzen en zes maaniUn cre b $ den honthandelaar JOH lIAltBI te Cotlim LüCnTBEINMS voorzien van ophanger voor het zuiveren der lacht in Slaap en Ziekenkamers Stallen en Privaten lO eent per ttuk bjj J VAN OME Kleiweg No 2 GOUDA ONTVANGEIV IN BE NIEUWE WIEEl iMARKT A 66 eu bulleogewoon uitgebreide sorleeriog der Damesblojusei Prachtige dessins Goed passende modellen Waschecht Lage prijzen Aanbevelend G A B BAMTZ1HGBB EikelGacao bö WOLFF it Co WESTHAVBN 198 Dra ras A BBINKKAN ft Zb Gtnida OPROEPING onder de WAPENEN vis UILICIENS VERLOFQANQBRS der Lichtingen 1 97 1898 en 1900 De BURGEMEESTER der gemeente Gouda brengt ter kennis van de in deze Gemeente gevestigde Miliciens Verlofgangers dat ingevolge Koninklijk Besluit van den 24n Januari 190 i No la krachtens Art UI der Militiewet 1901 tot den werkelijken dienst worden opgeroepen LICHTING 1897 Regiment Grenadiers en Jagers Alle bataljons van 20 Joii tot en met 8 Aifg Infanterie AMe bataljons van bet Ie 2e fc 4e 6e Be 7o en 8b Regiment van 20 Juli tot en met 8 Aogostos LICHTING 1898 Regiment Grenadiers en Jagers Alle bataljons van 1 September lot eu met 28 September infanterie Ie 2e 7e en 8e regiment alle bataljon van 1 September tot en met 28 September Infanterie 3e rrgiment allo bataljons J van 3 ej t jiber tot en met M SMt Infanterie 4e regiment Ie 2e 3e cu 4e bataljon van 19 Ang tot en met 15 Sept ie bataljon van 24 Aog tot en met 19 September Infanterie 5e regiment Ie 2e 3e en 4e bataljon van 1 Sept tot en met 28 Sept 5e bataljon van 14 Aug tot en met 10 September Infanterie 6e regiment Ic 2e 3e en 4e bataljon van 3 Sept tot en met 30 Sept 5e bataljon van 14 Ang tot en met 10 September Veld Artillerie Ie regiment allé batterijen van 29 Mei tot en met 18 Juni de treinafdeeling van 9 September tot en met 29 September Veld Artillerie 2e regiment alle batterijen van 3 Aog tot en met 22 Aug de treinafdeeling van 9 September tot en met 29 September Veld Artillerie 3e regiment alle batterijen vsn 20 Juli tot en met 8 Ang de treinafdeeling van 9 September tot en met 29 September LICHTING 1900 Hozaren Ie regiment Vi der lichting van 17 Juni tot en met 21 Joli Vt der lichting van 3 Angostos tot en met 5 September FEVILLEIOX UEFBE m HAAT Maar wiens schuld rou dat zijn Wie heelt het arme kind ongelukkig gemaakt dat zeker even onschuldig is als het die Aline kan jjn van wie daareven door u gesproken werd Gij mijnheer de baron en niet ik Wanneer gij die haar vader ïjt wiens naam lij bet recht hettt te dragen die haar eenige werkelijke steun haar eenige hoop in het leven kondet lijn wanneer gij niet terugdeioBt voor zulke dingen waarom zou ik het dan wel doen Welke vrouw welke moeder in mijne omstandigheden verkeerend zou niet de rechten van baar kind verdedigen datgene voor baar dschen waarop zij bet volste recht bezit i fPardon mevrouw daareven hadt gij t niet over dat kind over Léa Haar ziet ge hear heb ik beweend getocht en doen zoeken jaren achtereen Voor haar ben ik hierheen gekomen op een anonjrmcn bri f zopala mij thans blijkt van u om haar mijn armen m ijnhaïs te openen gaama bereid om haar met blijdschap voor de neele wenld tf erkennen als mijn kind t Daartoe ben ik nog bereid I Als gij niet anders te vorderen hadt gehad mij kennende lOpaU gij mij kent ware bet gèbeel Huzaren 2e regiment Vt i r lichting van 17 Joni tot en met 21 Joli Vi der lichting van 3 Angostos tot on met 5 September Huzaren 3e regiment Vt ot lichting van 17 Joni tot en met 21 Juli Vi der lichting van 3 Augustns tot en met 5 September Voormelde Verlofgangers worden by deze opgeroepen om op den bepaalden dag v6or des namiddags 4 ure hg hunne korpsen tegenwoordig te zijn gekleed in Uniform en voorzien van de kleeding en uitrusting hun bij vertrek met groot verlof mede gegeven alsmede van hun zakboekje met verlofpas De Verlofgangi rs voor wie de opkomst op eenen Maandag is gesteld zullen indien zu gevestigd zijn in gemeenten van waar zjj niet in één dag hun garnizoen kunnen bereiken zich eerst op den dag voor de opkomst bepaald op marsch behoeven te begeven en den volgenden dag zoo vroegtijdig mageluk bij hun korps moeten aankomen Den Verlofgangers die vermeenen in de termen te verkeeren tot het erlangen van ontheffing van vorcnhedoelden werkoiyken dienst op grond van de vierde in verband met de derde zinsnede van art 113 der Militiewet 1901 of van eene geldelijke vergoeding als bedoeld in de laatste zinsnede van dat wetsartikel wordt ia hun belang aangeraden daartoe spoedig afcl Hnrc M jesteit de Koningin hot verzoek to doen Voorts worden bedoelde Verlofgangers uitgenoodigd om minstens vier dagen te voren hnnne verlofpassen ter Secretarie der gemeente te doen afschrijven en vervoer of passagebiljetten te ontvangen indien zjj daarop aanspraak hebben Gooda den 16n Mei 1908 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BultenlaDdsch Overzicbl Balfour eii Chamberlain hebben het woord gevoerd en zeer belangrijke dingen gezegd Naar het korte verslag ons door Renter medegedeeld te oordeelen is Chamberlain s rede wel geroepen den moesten indiuk te maken ook boitenlands Zooveel merkwaardiger en krachtiger Chamberlain s persoonlijkheid ia als die van Balfoor zooveel meer waarde hecht men aan zgn woorden al is hg ook niet het feitelijke hoofd van het Kabinet Uit den tekst an bedoeld telegram stof te halen tot oitvoerige beschouwingen zou voorbarig wezen Maar wg willen er toch op onnootiig geweest om mij tot zoo letsi met dreif nde of met smeekende woorden te naderen Dat ziet ge dat is plicht een geheiligde plicht en ik durf zeggen dat zoo ik mij somwijlen heb mogen vergissen zoo ik dwa ingen mocht hebben begaan waarvan wel de grootste is geweest Met mij te trouwen viel Giulietta spottend in Dat ik noöH een oogenblik heb gflaaru ld in t vervullen van plicht noch met mijn geweten heb geschipperd voltooide h den zin zonder zich te storen aan hetgeen zijn vrouw er had tus schen gevoegd fAlaoo sprak zij alzoo maakt gij geene moeielijkheden om haar tot u te nemen om haar als uw dochter te erkennen om liaar ten aanzien van de heele wereld de plaats te geven die haar toekomt Geen enkele Uft was in t verleden dat is nu nt ondankK alïet mijn hartelijk gemeend verlangen En ik f vjvièg zij veel bedaarder geworden U ben ik rcM volgens mijne middelen een onbekommerd j zelfs eeu ruim bestaan te verschaffen 0p voorwaarde i Op voorwaarde dat g voor de heele wereld dood blijft dat gij Frankrijk verlaat en elders leett zonder ooit ieta meer van mii te eisdien Zij bewaarde een op dit o nblik nog ondoorgrondelijk sUlzvijgen en hield daarbij hare oogen neergetlagen ZU took goed in mevrouw dat op die wqze o het best uwe eisroe belangen zu11 d gediend wyzen dat de koloniale secretaris Engelaods eerste staatsman den twistappel onder da partgen heeft geworpen waarom bg de volgende algemeene verkiezingen zal gestredOn worden Die stryd zal loopen over de handelsbetrekkingen tosseben het moederland en de koloniSn m a w of ilngeland zgn koloniSn preferentleele behandeling moet verzekeren of dat het rao l bigvon volharden bg de tot dOBVer betrachte bet inselen van vrghandel zal dan norden beslist Het merkwaardigste doel van Balfoor s rede t de deputatie die hem onder aanvoering viin den door lord Salisbury uit het kabinet gazetten ond minister van landbouw Cbaplin kwam vragen de voorgenomen intrekking van de graanrecbten niet te doen plaats hebben was wel dat waarin hy de qnaettie aanroerde van vrghandel en protectionisme en waarin oenig verband te vinden is met de oitlatingen van Chamberlain te Birmingham De graanrecbten ztMde hg konden niet als een blgvend deel van s lands fiskaal stelsel worden beschouwd omdat gebleken was dat de twee groote politieke partyen het er niet een over waren Hi geloofde niet dat een belasting welke de oude veeten hg doelde hier biykbaar op de Corn law agitatie in het eerste doel dor 19e eeuw zou doen herleven een blijvend deel van dat systeem zen kannen vormen Protectie kan niet stilletjes als bet ware bg toeval worden binnengesmokkeld Werd bet beginsel er van aanvaard dan moest het wezen op verlangen van het gansche Britscho volk Daarmede wilde hy niet zeggen dat het tegenwoordig systeem noodzakeiykerwyze var permanenten aard moest zjn Nieuwe toestanden waren onistaan sedert den tyd dat do oude vrybandelspolitiek den stryd had gewonnen en hy kon zich de mogelykheid voorstellen dat by wgze van represailles maatregelen zooden moeten worden genomen teneinde te verhinderen dat Engeland als een schyf zou worden gebroikt door andere onder verschillende omstandigheden verkeerende landen Hy geloofde in nniverseelen vryhandel maar op het oogenblik was ieder groot beschaafd land beschermd behalve Engeland en hoewel Engeland daardoor in vele opzichten voordeden genoot kon hy niet ontkennen dat de tnaestie nog een andere zyde bezat Aan het algemeen verlangen In Engeland en de koloniën om een nanweren band tusschen elkander te zien vlechten zou zeer bezwaarlyk kunnen worden voldaan door politieke of constitntioneele middelen Wellicht zoo het eenmaal mogeiyk zyn en dan was er nog een andere qnaestie die van een fiskale worden Ah murmelde zij zonder dat het uit den klank harer stem viel op te maken ol in dat ah goedkeuring of spot gelegen was Ja zoo is t 1 hernam hy met grooter nadruk t Was klaarblijkelijk niet het verlangen naar het echtelijk leven mei mij niet het verlangen om de banden weder saam te vlechten die door u ver broken werden door u alleen toen gij mij niets anders kondet verwijten dan u zinneloos te hebben liefgehad t was dat verlangen niet wat u herwaarts dreef Het wat nood het was armoede het was de ineenstorting van het leven waaraan gij mij verlatend de voorkeur hadt gegeven het was en dat neem ik het liefste aan het belang van ons kind I t zweeg nog altijd en beschouwde aandachtig de punten harer laarsjes Het kan evenmin de glorie zijn geweest om den titel van baronnese du Haussey terug te nemen want ik zweer het u dien titel soudi ge niet lang gevoerd hebben en om hem te kunnen hernemen hadt ge moeten beginnen met te erkennen dat ge dien eigenmachtig hadt prijs gegeven en moeten eindigen met de nog veel moeic tijker te erkennen waarheid dat gij onwaardfg zijt geworden hem ook In t vervolR te dragen I Zulk een geding had u derhalve niets dan schaamte en schande opgeleverd niet een enkel voordeel Wordt tusschen ons evenwel alles teruggebracht tot eenvoudige geUkwestie dat wil ik vocm zoo jrerre ik kan uw leven verMkeren en zeilt daar Unie Een beweging van dien aard echter moest haar oorsprong hebben niet by de vertegenwoordigers van de een ot andere tak van nyverheid maar in het hart het geweten en het verstand van het groote lichaam des volks Tot zoover Balfoor Aan de geheele ontvangst der depolstia hechten de Engelschen bladen groot gewicht vooral omdat die depotatie de oppositie belichaamde welke in den boezem der eigen party tegen de regeering is ontstaan Da Westminister Gazette spreekt van ee i der merkwaardigste samenkomsten van de laatste jaren De dood van den Engelschen minister van landboow Hanbory had een vacature doen ontstaan in het Lagerhois die Vrydag moest worden aangevold door een verkiezing te Preston Twee oandidaton stonden tegenover elkander een conservatief Kerr en een ar beiderscandidaat llodgo Bij de verkiezingen van 1895 en 1900 was de heer Hanbury telkens met een meerderheid van min 4U XI stemmen gekozen ditmaal wilden d oppositie partyen eens trachten aan dit beslist conservatieve district te tornen Alle hens werden aan dek gebracht on naar de Times zegt meenden de liberalen reeds in Preston eon nieuw Woolwich te zullen vinden Dit nu is mislukt de conservatieve candidaat is gekoieUr maar de conservatieve meerderheid is van 4100 stemmen ternggebracht op 2I X stemmen De Westm Gazette schryft dezen uitslag toe aan gebrek aan loyantoit Een groot aantal leden der rrade Unions hoeft zich niet gehouden aan de aanwyzingen der leiders en een hunner verklaarde zelfs Wy hadden een idealen eandidaat en moesten hem steunen ot hem niet gevraagd hebbon Het is een schande voor de Trade Unions in Preston en ik voor my verklaar hen niet meer te willen vertegenwoordigen De Times daarentegen ziet In dezen uitslag oen nederlaag voor de oppoaltie en voorziet dat de beide zetels in Preston by een eventueele verkiezing behouden zullen biyven voor de consei vatieven En dat is een resnltaat waarover het Chyblad van harte verheugd ii Terzelfdertyd vergaderde de National Liberal Federation te Scarborough En daar waren de liberale afgevaardigden vol moed De Westm Gazette zegt Het enthousiasme was groot en de hoop eveneens Iedereen had het vertrouwen dat no eindeiyk na vele jaren van duisternis en vernedering het bij tot op zekere htwgie aan uw zucht tot weelde en verkwistmg te gemoet komen Zoo gij redelijk zoo gij verstandig wjlt zijn kan ik u welke offers daartoe van mtjn kant ook worden geeischt dat alles verschaffen terwijl aen echtscheidinR waarvan ontegenzeggelijk het vonnis mij geheel in t gel k zou stellen roï tegenover u van alle verplichtingen moet ontstaan en u even arm jou laicn Iriyven als gij denkelijk op dit oogenblif ttjt Dal alles was waar het lag voor de hand en Giulietta zelve wist itat zeer goed Goed beschouwd had zij eigenlek niets anders verlangd dan de schikking die Gontian du tlaus sey haar nu was komen voorstelltn Zoo zij begonnen wy met dreigende woorden had zij dat gedaan omdat zij die nog niet eens ten halve k edele natuur kende van hem die haar man was geweest het heel versundig had geoordeeld om alles te elschen ten einde zoo veel mogelijk te krijgen terwijl zij zoodoende tevens voor zich zelf de mooie rol gerewrveerd van zich op te offeren in hej belang van haar kind Wij houden er in t algemeen niet van ons in onze ware gedaante aan andoren te vertobnen en zelfs het cynisme van sommige mensche t dient alleen om aU verschrikk ljk ja als eroottifh te te laten voorkomen wxi in den grond der zaak eenvoudig gemeen en laag is Wardt vtrveigd