Goudsche Courant, dinsdag 19 mei 1903

libaralliuie op den goeden weg waa gekomes en dat die weg rechtnit zon leiden tot de overwinning Die overtaiglng was de grondtoon van elke redevoering ieen der sprekers dacht aan een nederlaag wanneer bet Ëngelscbe volk weder tot de stembus zal worden geroepen Na weer heet het dat in Bulgarije de opgewondenheid zeer groot is vanvii ge het ruwe optreden der Turken tegen de Macedoniers De haastige terugkomst van vorst Ferdinand uit Parijs zon daarmede in verband staan De bevolking aangespoord door de Macedonische revolutionaire comitia endoor de pers verlangt leKs de oorlogsverklaring aan Turkije dat zoo beestachtig te keer gaat Tot dit doel zfn r cds groote meetings aangekondigd en wil men tairjjke deputaties naar vorst Ferdinand afvaardigen Hiermee in verband zal zeker wel staan de uitgebroken kabinetscrisis Het ministerieDanel heelt ziJn onislag ingediend dat door den vorst aanvaard is Do leider der Slamboelovisten Pebkol is geraadpleegd en men acht het mogeiyk dat er een coalitie kabinet komt Het heet dat de Uuigaarsche rcgecring de gezanten te Sofla reed gewezen heelt op de door de Turksche ovcriieden in Hacodonit Ï enomon wreede maatregelen en op de door 8 Turken begane aanslagen Alle vrees voor politieke verwikkelingen is dus nog niet buitengesloten Het is met de Australische spoorwegstatiing gegaan als fiet zooveel anderen wanneer zi de publieke opinie tegen zich hebben mislukken ze zoo goed als zeker En wanneer de staat er direct mee gemoeid wordt komt er ai heel spoedig een beilissend einde aan De staking in Victoria is ook geëindigd met een volkomen kapitulatie der stakers in weerwil van de groote weerstandskas Ér werden do laatste dagen herhaaldelijk reeds verklaringen gedaan volgens welke de arbeiders In bet byzimder de machinisten bereid waren zich over te geven Irvine de minister president stond er echter op dat de overgave dtavoorwaardciyk zou zijn De leiders raadpleegden daarop de stakers met het resultaat dat Irvine een briet ontving van den president en don secretaris der macblnisten veroeniging waarin de staking als geëindigd werd verklaard met onvoorwaardeiyko onderwerping De minister legde er echter bij het meededen van dozen brie in het pariement den nadruk op dat de regeering niet verplicht was allo mannen weer aan te nemen en hiJ voegde er by dat het voornemen bestond om zuinigheldshalve het personeel te verminderen By het opbellen dor vergadering van de Kamer werden Irvine en ook Sir A iPeacock de leider der opposilte toegejuicht De laatste moet er zeer veel toe hebben bygedragen om de arbeiders tot overgave te bewegen In een interview verklaarden de leiders der maohiniiten dat do kras ie maatregel van de voorgestelde stakingswet de oorzaak was van hun toogeven Uen verwachtte zeker dutzy zon worden aangenomen en de toeneming van het getai dergonen die het werk hervatten deed het bestuur gevoelen dat bet niet anders dan biliyk zou zyn om de anderen in geiyke omstandigheden te brengen V De President der Vereenigde 8taten Roosevelt is op z m reis nog altyd aan het redevoeren en steeds in imperialistiscben zin wat men van een man met zooveel gezond verstand niet had verwacht Het schynt dat ook hier de hooge positie geen gunstigen Invloed heelt uitgeoefend op bet mensch zyn Uen oordeele Do nieuwe rede te San Franciseo Iswam in kort op het volgende neer Degeographlsche ligging van de Vereenigde Staten moet onvermydeiyk voeren tot ons vredeiievend overwicht in den Ur ooten Oceaan indien wy de voordeelcn slechts aangVüpen die deze omstandigheid ons verschaft De loop dor gebeurtenissen beeft ons door het bestuur der Voorzienigheid de Kilippynen geschonken Het beste middel om den vrede te bewaren is te toonen dat wg niet bang yn voor een oorlog Daarom is het noodzakeiyk nieuwe en meer oorlogsschepen te bonWen Verspreiiip Bericliten FuNKtlJK De kroonprins van Denemarken heeft met zyn vrouw Vrydagnamidda een bezoek gebracht up het Klysèe aan den heer en mevrouw Loubet en nanwuiyks waren zy in iiun botol terug of het gebruikeiyke tegenbozuek ha d ploAts Het beet dat Clémenceau weder als hboldredacteur aan do Aurora komt met een nieuwen staf medewerkers De algemeene secretaria vm den Franschon Siynwerkersbond zal op het eerstvoigende congres een rapport vooFlèggen aangaand de concossiën vuor vdriaten ko N lenmgnen ei aandringen op de vorming van een coöperatieve vereeniging voor mijneiploitatie door middel van een loterg Zaterdag werd te liontluton in t openbaar verkocht de inboedel van den senatorBoissier waarop beslag is gelegd door dejustitie Een koopman Ie Nancy zekere Balignet sinds een jaar aldaar wonende is inhechtenis genomen onder verdenking hoogverraad te hebben gepleegd Vroeger wasHaliguet verbonden aan den dienst der posteryan te Pargs en werd in 1896 ontslagen naar aanleiding van de verdwgning van eenzak met brieven Nu wordt by verdacht zekere stukken aan Dnitschland te hebben inbanden gespeeld Hg heeft voor den rechter van instructie bekend in relatie te staan met autoriteiten te Straatsburg en verklaarde een te Nancy aan ohondcn brief afgezonden tu hebben zyn vrouw is te Nancy aangehouden De bestnarbare luchtballon van Lebandy is Vrgdag tegen den wind in van Parys naar Rosny sur Seine gedirigeerd waarhet vaartuig eenigen tgd bleef manoeuvreeron Twaalf kil werden bg tegenwind van 7 m per sec afgelegd in 25 min DüiTscMi in Het zoogpuaamde Wreschener Comité welks leden er van beschuldigd waren de vlucht begunstigd te hebben van verscheidene veroordeelden van Wreschen is ontbonden Het kapitaal van 200 000 mark is naar jallicie overgebracht De reeds lan sukkelende Duitscbe gezant te Konstantinopel Von Marschall heeftdrie maanden verlof gekregen Uitgemaakt Is door de Rgksverrekeringbank dat noodhulponderwyzeressen aanstadsschclen niet verplicht zyn zich teverzekeren tegen invaliditeit De 1600 ontslagen werklieden van dewerf Tecklenborg te Bremerhaven hebbenbesloten nieuwe onderhandelingen aan teknoopen met de Hrma waartoe een commissie is gevormd die den landraad vanOeestemUnde in den arm wil nemen en danhet Gewerbegerich BINNENLAND U H de Koningin Moeder vertrok Donderdagmorgen uit Den Haag zonder dat daar bekend was waarheen Zij voornemens was ïiich te begeven Uit Belgische bladen verneemt men thans dat U M te Antwerpen is aangekomen waar Zg in het hotel iSaint Antoino is afgestapt Na daar in de genieensohappelgke eetzaal gedejeuneerd te hebben maakte Zy een wandeling door de stad dineerde in hetzelfde hotel en vertrok s avonds om 8 15 naar Brussel waarZy in het hotel Bellevue Haar intrek nam Vrydagmurgen bezocht H M de kerk SainteUgdule on maakte daarna te voet een wandeling door de oude stad In den na middag bezocht Zg het stadhuis en tegen drie uur mankte zg oen rgtoer in het Bols de la Cambre U M reist onder het strengste incognito als barones van Breda Zy is vergezeld van een hofdame mej Van de Poel generaal Dumonceau jhr Van Tets en acht bedienden To Antwerpen werd men eerst na Haar vertrek gewaar Wie de stad bezocht had Uok te Brussel dacht de bode van het stadhuis die deze Hollandsche familie rondleidde niet dat het een Vorstin was Wie hy de schoonheden van dat oude gebouw aanwees Jedurende een gedeelte van den Vrydag waren twee politieagenten voor bet hotel Bellevae geposteerd maar deze post is s avdnds om 6 nar toen H M in het hotel teruggekeerd was ingetrokken Door den directeur generaal der posteryen en telegrafie zyn inlichtingen verzocht in welke mate eitradionsten zgn verricht tengevolge van do jongste stremming in het spoorwegverkeer door de lagere rangen van het personeel tot en met den rang van assistent om indien daartoe aanleiding bestaat hun een gratificatie toe te kennen In de vergadering van bet hoofdbestuur van den Nod Bond van Veroenigingen van den Handoldrgvunden Middenstand 7 Hoi te Utrecht gehouden is besloten over geheel Nederland een emjuSte te doen honden by alle neringdoenden omtrent de wensfheiykheid van het Itgkswege invoeren van geheele of gedeeltctgko Zondagsrust Daartoe is door het bestuur de medewerking ingeroepen van alle vereenigingen van winjtellers on neringdoenden en in een rondschrgven verzicht zoo mogeiyk voor den 25en Mei a e te willen mededrelen of men bereid is mit of zonder medewerking van andere ter plaatse gevestigde vereenigingen deze enquête by den winkelstand te doen hondeo en iu hat toaatemmeode antwoord eda te daelen hoeveel vragenlijaten en circulaires voor deze enquête in de betrokken gemeente noodig zgn Het secretariaat van den Bond is gevestigd W Nieuwenhnizen Verl Hezelstraat No 112 Ngmegeu Ook dit jaar heeft zich het spoorweggebied waar men met de bekende rondreisbiljetten reizen kan weder niigebreid Werden verleden jaar enkele Kransche spoorwegmaatschappyen in het rondreisverkeer opgenomen dit jaar hebben ook de overige Franscbe en de voornaamste Italiaansche spoorwegen zich aangesloten Nu zooveel grooter reizen met deze biljetten gemaakt kunnen worden is ook de geldigheidsduur in verhouding tot het aantal af te leggen kilometers uitgebreid en nu vastgesteld Tot 2000 K M op 45 dagen Van 2000 K M tot 3000 K M op 60 dagen Boven 3000 K M tot 90 dagen Bestellingen voor deze biljetten worden van alle stations en reisbureau s aangenomen Gemengile Herichteii Mr Troelstra is bekeerd zoo schryft De Nederlander Niet alleen is hy een tegenstander geworden vaa de algemeene werkstaking Dit zegt op zich zelf niet veel Want zulk oen tegenstander was hg vroeger ook Wat niet wegneemt dat hg toen de anarchisten hooger opboden dan hy zelf wenschelgk achtte niet de kracht bezat om pal te stdan tegenover dat bod evenmin als hy die kracht in eeu soortgeiyk geval in de toekomst 7al bezitten Juist dit is de vloek van alle demagogie dat de hoogst biedende zoowel wat doel als wat middelen aangaat steeds bet sterkst staat en ten slotte de anderen meesleept Maar wat merkwaardig is is dat voor den beer Troelstra de grootste achaduwzyde van de algemeene werkstaking nu geworden is dat ze vooral neerkomt op een transportstaking alzoo juist datgene wat hem op 1 Februari het middel scheen om regeering en wetgeving te dwingen Alzoo de partieele staking die toen als P jlitiek instrument gebezigd boven alles aanbeveling verdiende wordt nu als zó6 bedenkelgk beschouwd dat juist het feit dat zg mede hoofdtactor zou zgn van een algemeene werkstaking deze laatste te meer verwerpelgk maakt Wel zgn ze leerrgk geweest de jongste weken I Leerrgk ook voor de soc dem leiders Leerryk ook voor de volgelingen inzoover ze kunnen zien dat menig groot en met fanfaronnadcs uitgesproken woord der leiders zöi hol en onbekookt van inhoud is dat het tegen de eerste de beste critiek dar practgk niet bestand bigkt en na de eerste proef ten volle moot worden ingetrokken Men schryft uit Utrecht aan de N R Ct In de laatste dagen wordt vanwege de hoofdadministratie der Staatsspoorwegen een ernstig en nauwkeurig o hderzoek ingesteld op verschilleiide hoofdstations naar de beweegredenen die de tot dusver nitgesloten beambten tot staking bewogen hebhen Ofschoon hun volstrekt geen zekerheid tot herplaatsing gegeven wordt vleien velen zich toch met de hoop dat ïy die niet tot de raddraaiers der beweging hebben behoord want die biyven onverbiddelgk uitgesloten binnenkort weer voor eene plaatsing zullen in aanmerking komen Het onderzoek dat thans wordt ingesteld etreft vooral ook het tegenwoordig gedrag der uitgestotenen Voor de rechtbank te Oroningen werd Donderdag een taak behandeld gevolg van de spoorwegstaking in April Op den 6n dier maand stond J 8 gereed om op een tot vertrek gereed staande locomotief te gaan maar C 0 H K hen vriend en collega van S pakte hem blgkbaar nog al stevig bg dn arm en onder het uiten yan de woorden het is mgupiicht te zorgen dat je staakt overreedde hy IS niet te voldoen aan het bevel van den stationschef om op de machine te gaan aan welk beyel S volgens de getuigenverklaringen wel zou hebbeu Iroldaan als K zich niet met hem bemoeid had Volgens de verklaring van S heeft de vrees voor erger hem doen bezWykan voor den aandrang van K Door den vo uiitter werd er op gewezen dat hg ttch konnkenen op de bescherming van derTveldwiUlter en den marechaussee die in de onmidleliyke nabyheid waren De stationschef verklaarde de overtuiging te hebben dat S op de machine zou zyn gegaan indien K hemi niet overreed had maar gaf voor t overige een zeer gunstig getuigenis van bekl Het O H eiaehte 1 maand gevangenisetrat flb Door den verdediger werd er Mwezen dat 8 die zelt erst gestaaktmP bekl uit het bed heeit gehMd en daardoor eU de aanleiding is geworden vin het vooigp vallene Hg vertrouwde d t de rechtbank bg het beoordeelen van deze zaak rekening zog bonden met het feit dat bekl reeds zwaar gestraft is door zyn ontslag Intusschen geioofde pi niet dat bekl gestraft moet warden hg vroeg vrgspraak omdat mocht al het wettig bewg s eenigszins geleverd zgn het overtuigend bewgs in geen geval is ge leverd Men scbrglt aan de N Ct De Staatsspoor heeft voor eenigen tid een maatregel ingevoerd die voor de reizigers die van Dnitschland en verder komen met bestemming naar Rotterdam en den Haag verre van aangenaam is De nachtsneltrein uit Bazel die te Oberhansen de van Noord en West Duitschland komende reizigers opneemt en op het lange en zeer trnkke traject dikwyis veel oponthoud ondervindt komt meestal s morgens te laat in Arnhem aan soms meer dan een uur Dit vonden de vele Arohemsche heere die van dien trein gebruik maakten oa naar bun zaken te Amsterdam te gaan zeer lastig en zg klaagden zoo lang bg den directeur der S S dat te hunnen behoeve een facultatieve vó6rtrein werd ingelegd die rgden moet al komt de internationale trein die te 8 03 te Arnhem moet zgn ook maar 10 minuten te laat Hiertegen zou men geen redelijk bezwaar kunnen hebben indien niet wat aan den kin wordt gegeven aan den ander werd mtnomen Maar de reizigers voor den Haag en Rotterdam worden er de dupe van De internationale sneltrein rgdt te laat komende wel door naar Amsterdam maar de reizigers voor Rotterdam en den Haag moeten te Utrecht de doorloopende wagens verlaten en hebben de keuze df te achten tot den boemeltrein van 10 04 waarbii de reizigers voor den Haag nogmaals te Oouda moeten overstappen 6f tot den sneltrein van 10 41 die echter ook meestal te laat is daar hg van het Noorden komt Ongerekend de groote vertraging is dat overstappen in Utrecht als men uit een nachttrein komt zeer onaangenaam en vooral voor hen die een lange reis van Zwitserland en Zuid Duitschland achter den rug hebben en voor de uit Indië gepatrieerende families die juist met dezen trein meestal van Genua komen voorzien van veel bagage is dit een groot ongerief Voor de Amsterdammers beteekent de dood van Jndels het verdwgnen van een type de oude krasse ex tooneelspeler was voor velen een welbekende figuur Voor het tooneel bestond hy al sinds jaren niet meer Wg ontleenen daarom aan do TooneelHerinneringen van dr Mendes da Costa een en ander Men leest daar dat Nathan Jndels de 12n Februari 1857 zyn 25 jarig jubilé vierde als tooneelspeler en we kannen derhalve constateeren dat zgn eerste optreden dateert van vóór 71 jaar Hg werkte de eerste jaren ni den QrandSalon op het Rokin onder dïrecr tie van Joseph Dnport Door zgn komische gave trok hg als coupletten zanger in de Vaudeville al spoedig dermate de aandacht dat de zaal het publiek niet bergen kon en in 1893 opende Dnport zgn nieuwen Salon in de Nes Na nog vgf jaar scheidde Judela zich al om In de Amstelstraat den nieuw geboawden Salon des Variétés te gaan betrekken ditmaal zelt als directeur met Boas Dit is het huis van Judels gebleven jaren aan aren Kéa tgdlang voegde zich ook Louis Bouwmeester bg ben en na het uittreden van Boas waren Judels en Bouwifieester de directeuren In al die jaren bleef Jndels de populaire acteur aan wiens komische gaven meer dan twee geslachten zich vergast hebben Mendes da Costa roemt zgn talent als zoo veelzgdig dat noch Willem van Zuylen noch Kreeft hem hebben kunnen evenaren Het aantal zyner rollen is legio In t door my geraadpleegde boek vind ilt photo s vanhem als Meester Kras in De Schoolmeester als Jacques Bonhomme en als Jodocus Vlug alle drie zeer typig En ik laat nu den sehrgver van di boek verder over hem aan twoord Wie hem nog nooit hesft zien spelen kan ziqb geen denkbeeld maken van zyn op gaan in zgn rol Schgnbaar was er geen zweem van eflectbejag Alles ging doodnatnurlgk Keek hy vol bewondering naar zgn eigen persoon in den spiegel dan keek hg ook in den spiegel en niet zooals anderen wel eens doen met éen oog in de zaal om den daar verwekten indruk waar t nem n Moest hg ingenomen met zich zelf de kamer doorwandelen om zgn heer en meester te gemoet te gaan dan geschiedde dit z6o als het in het Werkelyke l zou kunnen gebeuren zonder te veel Bl nis te wekkenKortom het I a t er bgWudels niet d i k op het scheen een kopie naar het leven hy voelde precies wat hg deed en hg wist maat te houden V Uit Bergen in Noorwegen komt het bericht dat sedert kort nog enorme vangstenvan dorsch plaats hebben nadat het eigenÜjke seizoen van de dorschvisscherg reedsals geëindigd beschouwd was Het totalevaugstcgfer is dientengevolge tot circa Tengevolge van een petijoleam Qntploffing brak eergisternacbt een Kware brand uit in de Rue des Fierres te Brussel in een door vele gezinnen bewoond hnis en ofschoon zeer spoedig hulp toeschoot kon men niet allen redden een vrouw is in de vlammen omgekomen Zg verscheen voor een venster der tweede verdieping en wilde er uit springen men we ikte haar echter te wachten op hulp maar het gelokte niet bg haar te komen en de vrouw kwam om Rotterdam staat dus toch niet beelemaal alleen De bevolking van Zurich evenzeer gehecht aan het ouderwetsche heeft met 9000 tegen 5000 stemmen het oorstel verworpen tot vervanging van da burger brandblusscherg door een beroeps brandweer die overal waar zg werd ingevoerd zoo doeltreffend is ge bleken Een pas benoemd 2e luitenant in het Bngeische leger wiens vader dominé is en Tollemache heet draagt dezen naam Leone Sextne Denys Oswold Fraudatifllius Tollemache Tollemache de Oredana Plantagenet Tollemache Tollemache In een Friesch dorp kwam een politiebeambte uit een andere gemeente in burgerkleeding in een herberg zonder vergunning en vroeg daar een bittertje De vrouw baar man was afwezig den vrag r herkennende zeide dat ze zonder vergunning geen sterker drank mocht schenken doch de vermomde drong er steeds op aan en zeide dat toch niemand er achter kon komen De vrouw zeer goed begrgpendo dat bg haar er in wilde laten loepen ging eindeiyk naar een ander vertrek en kwam terng met een gevalden romer dien zg hem overhandigde Hg bracht den omer aan den mond dronk er van spuwde het weer uit zette een zuur gezicht en liep woedend de deur uit De vronw had den romer gevuld mot azyn Men schryft uit Winschoten dd 16 dezer aan de N H Ct In den trein die hedenmiddig te ongeveer half twee uit Groningen vertrok werd een ziekelgke bejaarde dame gedragen Een gehuwde dochter woonachtig ieBlgham bg Winschoten nam alleen bg haar in dtin coupé plaats Toen een uurtje later de trein alhier aankwam strompelde de dochter naar bniten en deelde mee dat haar moeder onderweg gestorven was Alleen met het Igk bad de ongelukkige vrouw die heel kort geleden baar kind verloor het grootste gedeelte van de reis afgelegd f De hartstochteiyke alpinisten hebben wederom een der hunnen te betreuren die het slachtoffer is geworden van zgn liefde voor de bergsport Een 60 jarige Jean Scbmuts een lid der Zwitsersche Alpenqlub deed dezer dagen een vreeaelQken val Hy viel te pletter van een hoogte van 500 voet Het ongeluk gebeurde op den Saleve bg Geneve een gemakkeiyken berg Het onheil baart zooveel opzien omdat de verongelukte bekend stond als een der bekwaamste en voorzichtigste bergbeitliromers Gedurende de afgeloopen 25 jaar waren de moeilgkste Alpentoppen door hem bestegen De Saleve waar hy ten slotte don dood vond was reeds herbaaldeiyk door hem beklommen Een merkwaardig voorbeeld van juridisch formalisme deelt de Deutsche Juristenzeitnng mede Een vrouw was verdwenen en na de wettelgke termgnen van oproeping overleden verklaard Onverwachts verscheen zg veder en trachtte nu het vonnis van overlgden opgeheven te zien Ofschoon zyzelf het afdoende beWgs was dat zg nog leefde werd zy algewezen omdat de tgd van verzet tegen het vonnis verstreken was Zy kwam in hooger beroep maar vergeefs Ëindelgk w eDdde zy zich tot het hoogste gerechtshof te Leipzig En dit vernietigde het vonnis Evenwel niet op grond dat de vronw werkelgk niet overleden was maar omdat heel toevallig de dag waarop zy zicl niteriyk had moeten aanmelden in de oproeping was aangeduid als Donderdag 12 Maart 1901 ofschoon de 12de Maart van dat jaar op Dinsdag viel Ware de dag uisti genoemd dan zon de levende vrouw in rechten voor good dsed zyn geweest I Stadsnieaws GOUDA 18 Mei 1903 Mej M Groeneveldt die morgenavond in de St Janskerk ter gelegenheid van het Ie Orgelconcert zal zingen heefi eene wyziging in het programma verzocht en wel deze dat No 6 eerst 6 Allerseelen en dan a Seelentrost zal worden gezongen De toestand van den heer Job J Rogmans is vooruitgaande De patient waa zonder koorts 00 bad beter eetlust De krggsraad te s Oravenhage veroordeelde A V G korporaal by het 4e reg inf te Gouda tot drie weken milit gevangenisstraf ter zake van insubordinatie De bg het 5e reg inl benoemde kapt H M J Sark bigit tot 1 Nov gedetacheerd bg den chef van den gen stat te s Gravenhage Beroepen by de Ned Hervormde Kerk te Waarder ds M Jongebrenr te Jaarsveld Sedert Woensdag 13 Mei wordt vanwege de Nederlandsche Vereeniging van Gemeentebelangen het examen afgenomen van candidattt gemeentesecretarissen en ambtenaren tor secretarie Het diploma werd o a uitgereikt aan den heer T van der Heiden te Capolle a d IJssel De mattenvlechtery te Moordrecht voor rekening der hoeren Stevens te Rotterdam nadert haar voltooiiug en zal na een paar weken in werking kunnen treden Werkkrachten zgn er overvloedig bg tientallen hebben zg zich reeds aangemeld Het ia voor Moordrecht te wenschen dat deze industrie wat leven in de thans zoo stille brouwerg moge brengen 372 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Maandag 18 Mei I No 4 3975 en 13726 ieder f 1000 246 1081 4334 on 8879 ieder 400 3504 8363 12283 14244 en 16959 ieder 1 200 1077 1173 8376 10342 12211 16706 18351 en 20560 ieder f 100 Prgzen van f 70 29 2945 6168 9301 12078 15178 18209 76 3010 6255 28 12132 15268 1834H 98 50 6469 91 12320 15373 18528 157 55 6619 95 56 21 16625 18600 220 3232 72 59 29 15741 19 474 3321 8709 9602 919 44 18908 688 3539 6818 9 12 4 15 69 80 797 3622 6953 18 12626 15877 19343 m 28 7209 9708 12769 15905 19457 89 3743 7509 9960 92 Ï5 71 1220 75 40 86 1 2924 84 76 21 78 91 10267 97 97 19578 35 80 7610 68 13073 16239 87 1331 3938 27 10308 13118 163 19627 1449 4052 7738 46 13204 12 19756 1518 4221 7885 10509 70 47 198èl 1694 80 7998 10674 13364 73 19930 1786 82 8094 10891 13447 16429 64 1844 4354 8159 11033 61 16622 20044 45 44 32 88 11131 76 35 20110 67 4533 90 48 13580 51 43 1922 44 8268 11220 13679 93 53 28 4614 8407 99 13708 16793 20248 98 67 52 11408 33 16848 20547 2071 5218 8670 25 13805 78 20625 2409 71 8609 54 13948 17041 71 36 87 75 86 14031 17211 73 58 5571 8781 91 35 17356 88 2565 5645 8895 96 14138 17531 20731 2680 55 8906 11748 14297 17833 20879 2725 5792 12 11827 14690 17992 20916 84 99 9085 28 94 18041 43 2821 5918 9100 11944 15002 55 44 54 94 9298 12038 15176 92 é2 93 6160 Afloop per Openbare VerKooping van Onroerende Ooederen gebonden op MAANDAG 18 MEI 1903 ten overstaan van den Notaris G C Fortugn Droogleeïer alhier No 1 HufS aan de Spieringstrjat F nos 54 en 54a k W M de Jong voor f 2600 No 2 Huis aan de Naaierstraat H no 28 k A Bontekoe voor f 1630 No 3 Huis aan den Raam O nos 437 en 438 k Wed A Blanken vopr 11755 No 4 Huis aan de Bogep Q nos 131 en 132 k M H Neerscbolten voer f 2200 No 5 en 7 Twee huizen aan de Boelekade R nos 31 en 33 k 3 Stolwyk voor f 2560 No 6 en 8 Twee huizen als voreta R not 32 en 34 k W v Brenkelan voor IN linnengoed en Dassen A VABi OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Telepknon Ma 3i Beurs van Amsterdam Vrkra Slatkra o 1V 8 V f UI 8 TV 7 85 104 SO 90 tn 41t 14 MEI DIBUSl Uiit N i W 3 l i lilo A dtlc 1 ilito dito dito 8 Hom a UU Qoudl Uil SS iTAlll Iniekrtjviiig ISat Sl BOonaxK Obl m papier 18t8 idito in liWer 1841 8 t oatoeAL Obl met eoupoa 8 dito tiokst S tiiii Axu Obl Ubnenl 1814 4 dito Umou 1880 dito bij Kolk IISD 4 dito bij Uop 18BU 0 4 dito ia goud Imd 1883 A dito dito dito 1884 S IrAMli Parpel Khuld 1881 4 ruKKIu GApr CoDV Ieeu 1898 4 Ov leoniog wria D 0 e lMain aariflC aioAri Rp v obig 119 s Vluoo Ob iküeh 18 0 t 7sifurBU Obl OU iep 1881 4 MTBSDUi Obligetiae 1898 8 BoTKOlM aieil leeu 1 94 S MiD N Atr Hudela uiid I A Dd b T b Mg Certiao ten Deli MMt ehip ig dito Ara Hypotheekb psodbr 47i Cult Mij darVoriteE l Mud Or H potkoekb lundbr 4 i Nederlandarhe bttiV uod 1 say 10 1 1 0 Ned HuidelmestHl flito N WkP o Hjp b pMdbr Eott Hypotheekb pendlir 4 l Ulr Hypotheekb duo 4V j OonsKB 0 iet HoDg btnk iienil itusL Ifypotheekbeuk paiidb 51 AMBaiKA K4 ai hr Olh pHodb 4 i lOA IU 18 Uuiw L n Pt Ur n een BU ifoll IJ Üpour w My eend Ulj Int Kip r St Hp MDd y Ind Spofirwag m eend tied Zuid Afr Spm ued S 5S 1041 dito dito ilite 1S91 dilo 4 i lTaUB9poor l 1881 9A Kolil S Zuid lul Spwing A II obl i Pot M W r cheu Weeui n wuid Ruil nr Ru Spe N jl obl 4 Balrieelie mto eend j Futowe dito und 5 l iutf l onibr dito èauil 5 loo 9j 815 I 140 40 lus 107 lOJ 8AV 101 gank Ck Asow Sp k p obl 1 dito dito obliK t AmmlXA üeal Peu Sp Hjj obi 5 bie k North W pr J v uu I ditu dito Win St Peter obl 7 Doaver k Rio Or Spto eert T e lllinoie Central obl tu Kotld 4 l ouier Il Neiihfilli Oer t luin l Mexico a Spir H u Ie byp i A Mies KioiiBT 4pCt pref ued N Iork OulMio k We lU I PetiQ dto Obio oblif 8 nre kdo Calir Ie hvp iu goud 81 PbuI liinn k Hsuit ob Un Pse Hoofiün ob lg 9 A4 99 1 11 101 I 101 108 lll 117 lOt dito dito Liuo Col Ie bjrp 6 5 UiHAUA üeo Bouth Ohon v eau l Vb ü Heil k N Ie b d e O ArD Urd Omnibua Mij aand Ootterd Tramiretf Maale Aaud i tISD Stad Amatordam aand f ï 8tad Rotterdam aaad S i 8bi sib 8tad Autwerpeu 1887 i Siad Brunei 188A Hoio Tbeiaa Reiulbr Oesebeh 4 0 ieTB a gtaataTeanii I8 a 5 K K Ooit B Cr 1880 8 SptKJt med Madrid 8 18AI I Wan Ver It j Af i Tioel i nrt D 8A1I1801I1 Ontvangen alle NOUVEAUTÉS mantels Costuites Robes en Japonstoften Veemarkt te Rotterdam Maandag 18 April 1903 Vette osacD en koeien redelijk aanvoer prijzen waren voor ie kwat 36 sde kwal 33 3e kwal 30 een per half kilo Vette lAWeren redelijk aanvoer prijzen waren voor ie kwal 28 2e kwal 24 3c kwal 20 cent per half kilo Vette varkens goede aanvoer prijzen wamn voor ie kwal 20 ae kwal i Vi 3 nt pc hall kilo Schapen en lammeren red aangevoerd Handel voor alles nt ig prijaboïidend Itüvkrtïeinïiei ► 1 Een eetlepel SODEX ui ti dei regel keter voMmi dig 1 4 Kilo geweiie Soda x VANWAMTS J L THIELKING TE GOUDA geelt hiermede kennis dtt by ilch metterwoon elders j aat vestigen en dat op ign verzoek de tandheelkundige praktök te Uonda door den Heer K CASSVTO tandarta aal worden voortgezet waartoe door ZEd van al 19 MKI a s ilttinggehouden lal worden Oosfhaven B 10 éagelffkt vuorloupig van tot II nnr Toormiddags Zondag niet In het Verlichting Uagaajn De Avondsler Dobb Bnnrt Teleln 117 lijtt 8teed8 voorradig de nieuwe modellen Crasorjiamenten en fraaie Ballons Degelijke GASFOKNUIZKN en COMFÖRKN Zninige branders Volledig adres voor Qasgloeilichtbenoodigdheden ENZ ENZ Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Oas en Waterleiding Zander Instituut Fluweelen Singel E 724 colha Geneesb Dr J H BAKKER NIEMEUeI Directr ï vik DUUHEN W Botaand vannigpe r vsrln ommtniraü inaevaUen bomt k en o beenen M einieielfehnammiêttorm algem Mwaktt eonêtUintêe pleren genr Man rheumatUieh nnndoentugen VMS ntutklngen enz enz Telephooimet Qouda Abonnement t 40 per jaar voor paf ceelen binnen eeo kring van K H 1 f gelegen Aanleg en onilerhouil gratis Het net is aangealoten aan bet Rljki Intel commnnaalbnrean Op 1 Mei 1903 140 verjtregen aanalaltingen Contraeten es voorwaarden verkrijgbaar aan bet Bnrean ACHTER DE TI80UMARKT lucht Zeeiiwscli Tarwebrooil fa eent de K 0 by A SLEGT NI EUWE HAVE N 27 EEMBE70T TAN TEES Veil wiiriU verzocht op t KGHH tcleltcn UIT HIT MaOUÜK VAlf l RAVKNSWAAY Züi K aOKINOHBH Peze THEI BN worden afgal rerd in venagelde pakjeivane $ twee en een halj va een Ned one met vermelding ran Nommer an Pry vooralen ran nerenitaani iMerlr volgenii de Wet gadepo oeerd Zieh tot de hiUoerinu van geeerde orden aanbevelende J C JIUL Zenuw 011 1laa rjij lers wordt eit overtuiging al eea werkelijke balp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briafltaartaorlt J t boekje Iraneo per poet toegezonden door ULOKPOBL S Boakb ZalttMmmel voorheen 1 BREEBAART Lz