Goudsche Courant, woensdag 20 mei 1903

Woensdag 20 Mei 1903 43ste Jaargang o 9111 G0UD8CHE eOlMOT MeiiuyS en Adverientiehlad voor Gouda en Omstreken Tetefiwii A D V K U T E N T I E N worden epIaat st van 1 ö reg els a 50 Centen iedere rej e meer 10 Centen Gr H tt letters worden berekend uaar laatj ruinite Inzending van Advertentiën tut 1 uur der midd ili a i Ifzcv Courant g est hiedt dage lijk met uity c ndcrin i van Zon en Feestdagen Dl jirijs H r drie maanden i f l ia tranco per Kist 1 70 Afzonderlijke Nominer VIJl E Tli ADYEETENTIIllï in alle Couranten wurden aangenomen duor het Adverleutlo teureaa vai A BKINÜNAN ZOOIM DrnkranA BBINKMAN A Zn öoud door den Staat gegararwicerd llooidprijf f Unoodiging Uft deetnetntng in de kanêên van de door den StuU Huoburg gewaarborgde groote Gcldlotenj wurm xeker U KilUoeu 306 390 Hark gewonnen moeten worden n hooldprijjen na dcie voordeelige loterij lijn de volgende nuKlijk De inerliioogite prij ii in het gelakkigste ge il 600 000 Mark 1 pnj V 40 000 M 4 prijï r 80 000 M SO OOO M 11 000 M 10 000 M 1 000 M S OOO M i OOO M 1 000 M iOOM 400 M t 1 t 101 H 18 14 lOII 1 Premie v 300 000 M 1 100 000 M 1 O OOOM l lOflOOM I preraien v 40 000 M 1 Premie v 81 000 M 80 00 M 100 000 M 0 000 M 0 000 M 10 000 M In het geheel bevit deK loieti die uit 7 Uiuen beitut lU OOO loten met HM prijzen en 8 preraien oodii bijna op de hellt v n alle loten een prij valt ligiondere attentie lerdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der lolerij waardoor de speler in itaat it gesteld eene premie niet aU tot nog toe alleen ro de laatiie klasae maar reooa in elke klaaae te winnen De allerboogite prijs der Isle klasse bedraagt in het gelukkigste geval 1 0000 Mark stijgt in de ie kl tot 5 000 M in de Be tot 0000 M in de 4e tot TOi OO M in de ie tot 80000 M in de 8e tot tOO O M in de 7e en laatste klasse tot 800000 Mark Voor de eerste prtjstrekking die oiTictecl is vastaesteld kost een geheel origineel lot slechts Cïuld 3 BO een halt origineel lot slechts Guld 1 7Ö een kwart origineel lot slechts Uuid 0 B0 De inleggelden voor de volgende klassen EOOwel als de juiste lijst der pnjsen worden aangegeven in het olTicieele trekkin aplun voonien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hcbbeodc trekking de officicele tr kkineslijst Dr ullb talliir ra verif iiillnt van prQun geschiedt door ini direct en prompt üan de winners en onder de strengste geheiiuhdtiding ledere bestelling kan men eenvoudig per MBtwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoeilig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 38 MEI mft vertrouwen tot Samuel Heckscber Senr Kankirr en Wisselkantoor in HAMUURd builschland ONTVANGEN alle soorten SCEOENWEEE Noord Brabantsch SfJwen m Laarawnagaiijii KLEIWEG E 30 tegenoTer de Kieiweg teog ilanbeTelead C SMITS AUe reparaUen dn aangemeten werk TUwiT Wradirbtliiffl ffi ill lie fcelnwle wereld hekettd on geroomd Onovertroffen middel tegen alle Itarst L Hf Leter lltagifektea eai Inwendig zoowel als ook uitwemlig in bijna Hlle ziektegevallen met goed Itevolg I Jaar te wenden Prils per flacon yt 1 mr pMt 1 1 u ThUtiy i Wosdifialf bezit een alsnog ongekende geaeeskranh en beilaame werking Maakt ineeaUl elke pijnlijke an gevaarvolle opi ratiu golutel uverlimlig Mot iloso zalf wonl een 14 a r ou4 voor OBgeue sU k tebouden bmii etwel m unlaux een xim iK jaar kankrrlUden f cneien Broiiiit goueziag en verzachting ilur pguon bij wom u untsteklngeu enz van allerlei aard PrIJt oer pot f 1 B0 per poet f 1 60 nitratil OepAl voor NederUnd iVpolliokrr HE KI S lli HN Rokiii8 Amst r lani it a TUIRKKt IQ Pr i a M Kahlueli MUrreich eishett initaiuaalblw kg kMUstisal lMpttSnisr M a 8 aaiataiu VAN Blommesteins Inki irotfotidei iniit lijk dt BES TC n volkomen ONSCHADCLIJI API LnOORN HOUAND 3DE a X OOTB Vrije Voorjaarspaardenmarkt TE oui A op zal worden gehouden a B VRIJDAG 22 MEI een Kkikhoesl Geen InHnenxa Om Kinkhoest Influenza Borsten KeelaanJoeuing binnen den kortst mogelgken tyd te doen genezen neemt onmiddellgk de toevincht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DniivenBorst honig Extract ü e L I A 1 T H E uit de KoninkISkc Stoomlabriek DE HONINÖBLOEM van H N VAN SCHAIK t DKN HAAG Hofleveranciers Flacon 8 i l 70 ets 40 et b j firma WOLfF Jt Oo Werthaven im Gouda A JjATHXSTBIN Klemmi IiiO Imda K H VAN MILÜ Veeratal 120 te Oouda A BÜUMAN Moordrecht ftK K Simvtrkirkad IJul A N van ZES SK N ScAoonAoem J Th TORKKN Bosioo B WIJK Owtemi r A HCHEBK HaaHrerht V W r EOË OwUuiaUr h vi o r IIBI IDBN te Kffumjk P v d 8PKK MotrmpelU I ï D 8TAB Waddinoiritm Wed HULST WaiUmqmen M KOLKMAN Waiidmingten V A u OKODT Oudewater 01 JONIJII h kaaUr i V KA8TBLBIN PoUbroekirdam O BIKKER te Bewehop I W f H 1 H 1i t W r f Dwoi ü tte h lKcnM n Mxnbvvolvn Mal t r UJpiDma n Ocniu BtMromttt Quina Laroche OUINA lAROCHSyKRRUOINKUX i knalltl t m TVfltwkmdt KIM A WIJN Usm nraktc t kimlQwi 1 1 fcdwMMnn ebnlE a r Mtltut lUchte tl ilckte of krumbèd koorts n hare cvnli ii VwinM nnuw 1 hM bijKofidir tcf cn Btocdgtbrak BlMdIstiebt kwtlm nu Kritiiolwn IwftQd a VwknjKbMr in fl co X ÖO n 1 W l iIVvl V aV V oor l vfHff kinderen swakken kllerMhtlti fMttlUa e te Uvcko aU taeMfcraehnk drank bij atoornUMn Ier apijivertcriiifaornnni en dt rrh a ok iifpdlnKen en klemt kinderen Pn M thwa t Kt i ƒ 1 70 i i Kgl 0 90i é K t 0 50 7 r Meiksuiker ygf 7 rw g iü iMMÊi t H Kfr 0 eO Asthma Ci aretten frz X i ii7 t I riet rouRca out nmve igmna m TOHmtvaoK u ui ding van de twTlgata aanTallM vm Aathma etc 4 o i ö 8ücn 7 PRACPARATEN VAN ÉtUXMJCS ft U OU 1 J v trv in Tama rinde Bonbons Ji JS SK tóï a Tamarind Bonbons n KRAÏPEUuf H01 M l l np jke die voor lui kind l ogsarH k d imssk aangenaam is Pnjt jm doo O BO en O Oa Salmiak Pastilles f niS v oSariSSX il t en slUihoploasenil sa versachtend middel b l nl nmn a ndl iel il lutdainod ia O SKlijo erimi lil r Tni ƒ 0 0 le J a KRAEPEUEN jt HOLM Hofleveranciers ZEIST éktÊitM Het groote aarltal zenuwkwalen la d t sg door a t nkraia Baku vsa i SMVnillnlu wit aa slUa laats Sa taU aaaa pbvsloloélMSoontdohklnaasdaaa b 4 t dla na hondarda MbaMlaaoa thaaaovordo aabsalavarMS nldaad blljkl t sljo ra STaanVnTan IllSad BoaAbalinw taöSawl a la alliavoad Brio ra ii w ii ii ilfSolw vsa aMaadkalt ür Baaaa walasmai u TUahofSa aa karaat op on dfirvlndlns o scU Mi la indutta araktllk ISMr waaMhlas ▼ hat haaM aaw w aal T a ailis aU av aMd rr dai M d a taa aa kUls aS avl a BlddoIlUk aa k aoaul MiasrdaMd V I a fiaaaavllsa ïSïdaa warkaUlk dilttar ada rWaitatai a all HaafcM soovaal ooaau dat vaa aaa daar daa attvtadar jaaohravaa warkia OVift ZENUWLIJDEN EN BEROERTE Iwri vBtriienl m HwuNii hinun k fmn tijd rondi de 4r k ▼ era heiMB Uit l k a bent ftl t fttlen ver het hm ifflkHok vprit itiih r i vorlilartiiK n oBitwui het weseo der nienwere tkenude i de teuaede iMfi iu nliottixf Rpvalleu varkreeeu DltMrklot meu ook vitidt en durin TttepenhinpeHlke verbiiiu1itlini ii i lrili Medla hvlAn4e dleBAndMfg K rijMt irtMiUn sectie ftAsbfiflVAi t l van tol£Ml nft o v boo eplMtet gMMeekiudli e osder Jke7 èM k mtê tr frerHur eI e j veiytuiriek l Pmri ree RmmmiI 19 tHureixr mi r rUllae rtwl Mee hee ese hel kreek iRMigfn ïeetletti CherMlea luluieretli Dr Cehe It tliiTiN BreuiMM iMi r erreed rte teilhHnHe Ik f fereitler i4eihter l eeteer f bet ksiftlleal l A ii tnil e r a lk Br leberlei keeteel tetieKle Ui Oereei m$t if feeMikew Mrwltw 4 r ielv a0 lbers HU oke leri b lD veer leMwKMeri te reH e SI Ha erlf3a4 CeMKl e Atokeoteeb mU t toXerN Or tMbeek erreee r e rkeJtt mtf t U tl UoM m i ér U Weaiieii Dr C Beeikvel to Lt Farr4 r Eiire H vee ee Oeeee Ceebet ky tte I nU I rf irtk ta Mie anderen A n ellrn wWt naw i l aaf r f MlH4 r aaacodMktt la f m m ccmmumA N eli Ult ltl IU I N weerveu dekeateekinea l n ebr el ehe erMK l relMl ehetobMr ell lL kleatianere g vetU erlkkM arhiid atüMitf é taMMetbeM iehMteWkeeereet M eekebe elt he tee Hin T rtl ralle irrkmiled tOMle vil rijven Irririe errn atiKitttoel er nehMèn eea fwealac t Mi jUg kawMT kWMl f V n M TerechUoMl U iWe euheeüM eeeetlt fMtea MrteeviUB la hel ImM liee de i ttMMtlM ttkerleeee eeker erAe eer e eefeiT rekhee l4 eederSet MrtMM MWqledeeMN M weTr ÜM ftldiMdftoM kM i i H a ma BMBwIUAars ee kreeMetoeeMd aa awiadk leHt mu Jeeee N ark ea iceMUltfte nMtie wiUaa wet w dt riagMid h aejde weikjeua IeMhafca hetwelk paaBYnt keiteleea aïlUeee vw ee krteleihii Ie ee kr a Amotvr Mm deer M IXKhA C Heütnwec ttnwttevdaM FE v m HASTTBY kOLfr iprtfeehdt Koet BMiIbtMg 1 Vlr 4 ht I OHRV rORTOV Ondegrkch hU de Owrdbrag F K Op de lanntp hjicteDBla ti mMletnaU tentnonaf lltDC ta de Ikr WatowMWU eok 9 t éoT ia MBdk l ixuii d Ktl r 1l l ni tie ook feu heie lerteeee die veel e Bei dea strb het I adea wordt door Kranken genezen en kwakken Bterk g emaakt D wonderbftre hevenukncUt ontdekt door den meest beroem deD Dooier die alle oekende kwalen zeneest Vukvurtiit niiii te ItUJk itua M naim Im Itiqk Tttru ntlakt Zh Mtdieijnen zijn gratu voor em iedtr dü njn naam en adrtê tmend Na jaren van f uldige tudie en deïvsn in oada tijdachriftet zoo w als in die van den tegenwoor diKBii tijd heeft Dr James W Kldd Baltea Block Port Wayne Ind 8035 ü S A bekend gemaakt dat bij IV jJiaiei Wm ni kldd te wundertMire leveiukracltt ontdekt heeft en dat liij bekwaan m met do hnlp van zijn wonderbaar middel dut aan geen ander Itt kend is en welkcjiet FDsultaat is vim vu e jaren studie in het zoeken noHf deze kostbure leVennlcrapht om h o kwalen vau het lueiischelijk lichaam l genezen br is g en twijfwl opzichlena den emat des Doctüre wanneer hij doKe dtngOD ewüert want de genezingen die hij dagelijks iHtwerkt staven de waartteid zgner woorden Zijne theorie ia op redelijke gromleu gebaseerd op de praktijk door het verkregen in do behandeling van patiënten gedurende vele jaren Het kost u nieta om doza wouderliaro Leven Kniohie zooaU hij het noemt te proboeruu want hy zend het gratis aan iedere lijder in gonoegxame hoeveelUeid om te overiuigen van de wonderbarende genezende kracht weslralve gij nie s waagt Sommig van do vi rmeldc genezingen zijn zeer merkwuanlig an tenz voor de vertrouwbare getuigenisaen zouden ze bijna geen geloof viaden Lammen heblwn hunne krukken weggeworpen en konden loopea Aadat zij twee uf drie munl ile niediuijnen gebruikt haildeu 6iek n die door bimne gcmeosheorun waren opgegeven zijn hersteld en aan familie en vrienden terug goifevon Rbmimatiok zinkens maag hart leveruier blaas bloed en buidziektori zijn als op magische wijze verdwenen Hoofdpijn niggepijii euawiirhtigheiil tering hoesten verkondheid iisthma catarrh lucbtpyp ziekte en alle koel ongesteld heden longen of oenig levetisorgaau zoo spoedig hersteld dat hot niets minder dan een winder is Gedeeltelijke beroerte locomotor ataxia waterzucht jight hutdnitstag en aanbeien zijn upoedigon blyverid genezen Het ziiiverd het Bansobfl lichaam Uersleld do zenuwkraobt de bttiedsomloop on t ne volkomen gezondheid wordt spoedig verkregen Voor do Dooter zyn alle lichamen gelyk en komen üiider het effect van zyn wondervolle al eveus Krachte Schrijf van daag nog voor de medicynen Het is vry voor ieder lydor Vermeld waarvan gq genezen wilt zyn en de medicijnen wonlen u dadelijk franco per post toegezonden y raagt bij Vmn Boekhandelaar een Proefnummer der N erlandsche uitgave van Tourist De hoofdtekst van dit haUmaandeIpsche ttjdscbrift bestaat uit de BeHchrijving eener Rei om de Aarde die de Heer E T Feknbtra Ki iper in opdracht der Vennootschap maakt Elk nttmmer is rifi gefttuittreerd naar eigen photor graphische opna Ieder inteekenaar ontvangt per jtfar ongeveer 20 Ansichtkaarten dié hem aaneigen of een ander door hem op tegeven adfee doo onze reizigers wordentoegezonden Voor de eerste maal komendeze nit verschillende plaatsen in Arabië Perzrö Vooren Achter Indië iBirma Malacca enz I Prij ptr imrgang f 7 20 incl de AniMli kaarten 1 Hat baata aueluUU kMa aa C la da Apanmar vaa e aillar a Ct iariH artt Mr 14 Maa Irtta oai ap naam i fabrtatomatk Hif 7 MLriit waaï fat Ir 1 De inteekening is te allen tyde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tydfl geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem UuileulaiMiMli Ovensicbt Kr bestaat verscbil van meeiiing tasschen de lioertn Balfonr en Chamberlain in ile qpaestie der Kngelscbe gruanrectiteu f e Kngelscbe pers ziet dit verscbii van meening zeer er istig in De Daily Mail een geestdriftig aanhanger van Chamberlain zegt dat om nit bet politieke moeras te geraken e n nieuwe groepeering der politieke partgen noodig is Rn bet is dnidelp dat deze elkaar tegensprekende redevoeringen van de beide ministers de aanleiding worden moet lot een scheiding van de artugaogers van Chamberlain en UaUonr Do Morning Post zegt van Chamberlain Hy biedt het land en het Kjjk een politiek die nationaal en imperialistisch is wyi zij de natie als iets meer dan een parochie aanziet en bet Rgk boven bet Vereenigdo Koninkrgk stelt Hü heeft daardoor een weg betreden op welken het hem zoolang hy de leider is niet aan aanhanger zal ontbreken want de geest die hem bezielt is de goede Kn over Balfonr zegt het blad dat zyn zWakheid om de graanrechlen te willen atRGbalIen scherpe ntkenring verdient Op dezelfde wyzo spreekt de Times De Standard hoewel niet zoo geestdriftig gestemd WW Chaaib iMii aa 4ecb tiellig te keer tegen llallours houding in het graanrecbtenvraagBtnk De Daily Telegraph staat aan BaUoor s zyde en do Daily hronicle zegtj dat Chamberlain op de hoogte zyner ryksgedachten staande het mierengewriemel in het moederl nd van geen waarde acht Maar een imperialisme dat op stelten staat en alle quaesties die de welvaart van het bart van het rgk raken als kerktorenqaaesties behandelt is een dol geworden imperialisme Kn de Morning Leader meent dat waar in Londen Sl pCt van de bevolking in armpedc en Ui pCt van de hand in de mond leyen noch het imperialisme noch een schilderachtige flnancieele politiek door deiiberale party kannen worden geduld Want daardoor wordt bet voedsel voor hdn die bet niet kunnen betalen nog duurder gemaakt Van anti ministerieele zjde werd dezer dagen aan den vroegeren eerste minister Waldeck Rousseau het voornemen toegeschreven in een dei eerste zittingen van jen Fi nschcn Senaat die binnenkort zyn werkzajimhcden hervat een bcinngryke redevoe FELJLLEIOI mm EN mi 9 Voor Gontran du Haussey ware het veel te gemakVelijk geweest om na te gaan welk leven Gmlietta achter den ni inoe t hebben dan dat iij tegenover hem een comedte had kunnen vertuonen van voel vaD berouw en WKt dies meer tij maar tij wilde althans zich als een goede moeder voordoen en zoodoende oqk in eigen oogen de vreeselijkc wonde verzachten die ïij zich zelv had geslagen nu tij erkennen moest dat al hare aldwalingen heel haar slecht verleden haar veel ongelukkiger hadden gemaakt dan j geweest zou zyn indien zij nooit van het rechte pad ware afgekeken Zij had baroneOe du Haussey e n getierde en beminde dame kunnen zijn die in de Parysche wereld den tow aangaf in plaats van de diep gezonken versleten en geruineerde vrouw die kwam bedelen de poort van het paradijs dat tij door haar misstap verloren had Thans lu twintig jaar was Renato die zij bedrogen verkocht en verraden had ja bijna doodgeschoten K hij niet door een wonderwerk in het leven K ware gebleven thans was Renato gewroken zonder dat hij daarvoor iets bad behoeven te doen ring nit te spreken welker onderwerpen de republikeinscbe regeeringspolitiek en de tenuitvoerlegging der Wet op de Vereenigingen zonden zyn De vader wier wel welke tot de huidige conflicten aanleiding geeft zou Combes beleid sterk willen gispen De Courrier du Soir acht znlk eon tnsschenkomst van Wnldeck Rousseau wel niet gebeel onmogeiyk maar voor h t oogcnblik niet waarschynlyk Op grdnd vnn betrouwbare inlichtingen meent bet blad te mogen verzekeren dat hy zicb vooralsnog onthouden i al en eerst dan zal handelen volgens de bedoelingen dkmen bemtoe schryft wanneer zich nieuwe gebeurtenissen voordoen Het ministerie van Binnenlandsche Zaken moet nagegaan hebben welke de waarschynlyke uitslag der stemming zal Wezen by do verscliillende interpellatiên waartoe de concregatic quaestie aanleiding geeft liet meent op een aanmoakelykc meerderheid te mogen rekenen wat betreft liet verbod om het predikambt uit te oefenen aan leden vnn ontbonden geestelykeveteeuigingen e n by alle vraagstukken betreffonde de verhouding van Kerk en Staat Volgens den Radical moet heden reeds bet groote godsdienstdebat in de Ivamer filaats vinden en het blad betoogt de noodzakelykbeid voor allo partyen va n elkander van den aanvalig af daarby wel te begrypen en oppert dan de gewaagde bewering dat alle beroering slechts oppervlakkig is daar de gebeolo repr blikeinsche party tn Krankryk achter het ministerie staat bet volgt en steunt De uit slag van een paar juist plaats gehad hebbende verkiezingen die bet bloc een duizendtal stemmen deed winnen bewyst zulks Combes heeft misschien in kleinigheden eenpaorfouten tfcgaan een paar malen misgetast maar bezit de voorname eigopschap van vastbesloten te zyn en niet terug te deinzen voor verantwoordelijkheid Inmiddels wordt de verbittering waarmede clericalen en anit cicricalen elkaar boströdcn steeds grooter Op ccnige plaatsen in Frankryk was toS en Zondag een biddag uitgeschreven in de katholieke kerken om te protesteeren tegen de onderdrukking der geestelijkheid Kr waren extra maatregelen van orde genomen door de politie om ongeregeldheden te voorkomen Over het algemeen is bet dan ook vry oed gegaan al fallen er hier en daar ergerlyke tooneelen van onverdraagzaamheid te vermelden s Avonds in de Notre Dame de I laisance te Parys zou do jezuïetenpater Albert preeken In groeten getale waren er nationalisten opgekomen onder leiding Mijnheer zeide zij nu zij haatr doet had be reikt en haar nieuwe rot gedachtig voor mijn dochter ben ik bereid niij aelt te verfteten Neemt gij dus mijne voortttetten aan Ken tucht van vt rlichting welde den generaal uit de borst Alles wat zijn leven gered kon worden was gered Ik neem uw voorstellen aan herhaalde Giulietta miU Léa Léa t nit bij mij komt onder mij n d k in mijn gezin waar zi gevierd waar zij gelietd zal worden de oudste dochter van den generaal du Hau ey door iedereen al zoodanig erkend Hij had dat gezegd m alle oprechtheid en niettemin verduisterde reeds in het Volgend oogenblik een wolk de uitdrukking van zyh gelaat Waar ts zij vroeg hij Wanneer zal ik haar kunnen zien Zij is te Varijs Te Parijs hier bij u P Laat haar k9men laat haar dadeljjk kom n Ëimlelijk wit ik haar zien eindelijk wil ik haar kennen Ge k int haar al Ik i Ën gij ziet haar dag aan dag Dag aan dag f Ja t is mejuffrouw Angelina Vctti de onderwijzeresse ten uwent en die mij geschreven heeft om mijn toestemming te vragen tot haar verloving met uw neef I éon de Léra en teveifi om de verschiHendc papieren die by ï e voltrekking van het voorgenomen huwelijk worden vereischt vaAi hun voormannen Max Regis Oaston Méry Laiies Vrchdeacon Toen deze in de kerk waren kwam een troop socialisten bet kerkplein op maar de politie door den prefect Lépine eU aangevoerd wist hen buiten do kerk te houden Toen do nationalisten binnen de socialisten buiten tartend hoorden joelen wilden zy naar buiten komen maar ook hier was de prefect van politie klaar om den toegang naar bet kerkplein te versperren De kerkgangers verlieten het gebouw toen door de sacristie door den dienst niet tot vredelievendheid gesticht want in de roe du Moulin deBenrre zyn zy met hun tegenstanders aan do klop gegaan Kr ontstond een hevijj vechtparty waarby ook de politiemannen die kwamen opdagen bot zwaar te verantwoorden hadden De veldheer Lépine zelf heeft ziin persoonlyken moed moeten bezurón met een bevigen slag op bet hooÜ hem toegebracht mot een Hosch In Kroatië is de toestand iets verbeterd Ongeregeldheden deden zich nog in Udcciiri bij f lume voor waar elf gevangenen door de folksmcnigte werden bevryd De stations tus hen Karlstsdt en Klame worden mee ronoeels door militairen bewaakt Later werden in Biiccari wedercm Ü g ranfenen die by de laatste beloogingen gearresteerd werden bevryd iTlï agitatie dor Kroaten tegen de Magnyaron duurt intnssehen nog onverminderd voort De te Weenon gevestigde Kroaten bielden in den nacht van Donderdag up Vrydag een vergadering om te spreken over de bnlusten en bij die golegcnheid moet een dor afgevaardigden uit DalmatiS de R K priester Bianchini do volgende w ordon hebben gesproken Het sdbaamrood stygt raü naar bet gelaat als jk er aan denk dat er in al deze 20 jaar niemand gevonden werd die dat beest bedoeld is de banus van Kroatiö graaf KhuenHedervary die het ambt reeds 20 jaar bekleedt heeft neergeschoten Indien op het oogenblik geweld van wapenen zon worden gebruikt om de beweging in Kroatië te onderdrukken dan zal men geen middel der wetenschap en der scheikunde onbeproefd laten om geweldouaryen te beletten Haast niet te gelooven Maar goed al moet men hiervan W pCt aftrekken dan ii dat nog een sprekend staaltj van de verbittering tusschen de verschillende nationaliteiten in eenzelfde monarchie Inderdaad Frans Jozef heeft een zeer moeitjlke heerBcherstaak 1 In de troonrede welke de Hpaansche Ko t XII Hrt vbrlidw ivt pacDKH Hf nit toikomtt Mevrouw Vetti was gelijk de lezers reeds dadelijk toen zij ten tooneelc lerscheen zullen bemerict hebben inderdaad niemand anders dan Giultetta Ponati en Angeline wat inderdaad baar dochter en bij gevolg ook de dochter van den Khtlder Benato Tegenover de bedreigingen van l nato zijn onverbiddelijkheid kennende nergens fcilge iiitkoniït z nde wetende dat haar levea ytrwoest was dat niets in staat zou zijn haar te redden zoodra Gontran du Hauisey door Renato de waarheid was onthuld geworden had GiuHetta al heel weinig keuze gehad en was zij welhaaii bftsloten die comedie van Ifmoord te spelen welke baar aU tegenwicht voor alles wat zij verloor voor t minst de vrijheid liet om ergens elders als iemand anders op te treden en ergens elders een nieuw leven te beginnen En wat zij zich voorgenomen had te doen hak zij voor ieder zorgvuldig geheim gehouden zebs Toor den abt Galli zelu voor haar moeder Jong beeldschoon zonder hart zonder geweten zonder zedelijkheidsbegrip belust op weelde en genot vol couquetterie ten eenenmale ongeschikt voor Hiel teven en de plichten ener gehuwde vrouw bovendien zonder liefde voor den echtgenoot wiens karakter gevoelens en denkbeelden lijnrecht tegenover haar dwaze droomcn stonden had her volbrengen van haar schijnbaar zoo wanhopig besluit haar veel minder moejte gekost ning gister by hel openen van de Kamerzitting voorlas wordt gelogd Ik heb het vast vertrouwen met uwe medewerking do ontwikkeling van Spanje s welvaart spoedig te kannen verweienlykou Spanje dat een groote kracht kan ontwikkolen door ijjn regeeringsvorm zal die kracht wyden aan de verbetering van zyn organieke wetten en hot bevestigen van Jn krediet door een regime van orde en vryheid De pauseiyke souvorein gaat voort mat voor Spanje de grootste belangstelling te toonen De regeering is by haar onderhandelingen betreffende de hervorming van het concordaat op hinderpalen gestuit zy Mytt echter hopen dat zy op een bevredigende wyze tot een einde zullen komen Onze betrekkingen met do andere mogendheden zyn hoogst vriendschappelyk De gebeurtenisson in Marocco eischen eensgezindheid tusscheh allo Kuropoeacho inugendheden dio do integriteit on de onathankoiykboid van dat land wilUn handhaven en in overeenstemming met Spanje do to koinst der Atrikaanscüe staten willen verzekeren Verder somde do koning de ontwerpen op welke de regeering aan het Parlement zal voorleggen betreffende instelling van oen raad van state voranlwoordolykheid van de ambtenaren de werving en de hervorming van do zeemacht alsmede de invoering van een reJiel budget Ten slotte zegt do troonrede dat de regeering liet als voornaamste taak beschouwt hot budget in ovenwicht te brengen Verspreide Uerichten KiuaiiBuit Twee doodvonnissen zyn Zaterdag geveld een over Loiienaut die mevr BonQuer te Ribemont vermiiord iieeft en een over Poitteyin die te Ronaan een vyijarig meisje heeft gedood Het rapport over de Uumbort zaak iidriehonderd bladzydcn groot en concludeerttot verwyzing der zaak naar bet Hof van A i e De minister van landbouw heeft betoogd dnt er naar zyn meening geen zoodanige stijging in de graanpryzen is dat er reden zou bestaan tot byzpndere maatregelen Te Cherbourg zyn proeven genomen op de onderzeescbe boot Nalade ter vaststelling der uitwerking v n een torpe doontploffing op korten afitand en daartoe werd het sch i oridrrgrdompeld met dan men allicht veronderslüilten zou Met hanr gemakkelijkheid om t verleden te vergeten wat sommige zelfzuchtige naturen eigen is stM ttc zi zich ntet zonder einige opgewektheid ja zelfs mei slimme tierekening m het avontuurlijk leven vast overtuigd als xij was dat zulk een leven ok stjn voordeelige zijden had Zoo zij haar kind had meegenomen nanr Ën gelschIndie en zich niet had Imgemaakt van de ferantwoordelijkheid voor de kleine l a was t geweest omdat daf kindJ wettig en feitelijk een mejonkvrouw du Haussey WaB een omstandigheid waarmede zij later misfichien ooK het ineisie zelve wullicht biar vooi deel zou kunnen behartigen I éa was in Giulietu d spel een floort van troelkaart di wel degelijk haar waarde had hetzij dat l a door haar op haar vlucht in Angclinc herdoopt op ifaar be irt de carrier volude waarin haar moeder wel zou weten vooruit te komen hetzij daarentegen dat meisje zooals nu gebleken was het geval te zijn eenmail voor haar rsoon met opgeheven hoofd den naam zou kunnen dragen waaronder zij t Rome bij haar geboorte was ingeschreven zoodra men van dien schilder Renato niets meer te duchten had Alvorens hAM gewaanden zellmoo d te volbrengen had Giulietta alles voor haar vlucht in urde gebracht en dat wel up zulk een sluwe wijzc dat niemand op t ver noetfcn zou komen dat zij was weggevlucht dat Iedereen aan den lelfmoor geiooven moest lyorJt PtrvêiiAi