Goudsche Courant, vrijdag 22 mei 1903

o 0113 Vrijdag 2S Mei 1903 42ste Jaargang iMetiWH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken leiefmii u Nt De l itgave dezei Courant geschiedt dagel ks met uitzonilering van Zon en Feestdagen Of prijs er drie maanden is 1 25 franco per H 8t 1 70 Alzonderlijke Npmmers VIJF CKSTlïJS Telefetin St A D V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 regels a 50 Centen ieilerp regel meer 10 Centen iitHite letters worden berekend naar plaatjtruiinte Inzending van Adrertentiën tot 1 uur dec uiidd Hoewel de Fransche Kamer van Afgevaardijden gisterea bijeenkvam beerschte er eergiater bgionder tréinij drukte in het Palais Boarbun Kr was Klechtüeén partggroep tut een vergadering uitgenoodigd t w die der radicaalsocialisten die de gedragslijn zouden bespreken te volgen gedaretide de aanstaande debatten Zg moesten ook het verslag aanhooren van de delegatie die met Combes bgna onmiddellgk na diens terugke r van een ruis naar de Charente inferieure een conferentie had over den huidigt n politteken toestand en die den eerste minister kwam verzekeren van de medewerking dér radicaal socialisten De atgevairdigde lie Kamel zal de regeuring interpt Ueei en over a de schending der persoonlgko vrpeid en do inbrcok op het gezag der gemeentehoufden gemaakt door de regeering wgl zy willfkenrige inhechtenishKminger boval en geinobiliseerdti troepen jdeed optreden den gemeentolljken rechten ten Rpgt b over do miskenning der natuorigke rechten van den burger door hem te belem nieren iti de keuze van ex congregutielcden als prediker c het aantasten der persvrgbeid door de menigvuldige gL recbtelgke huiszoekingen in sommige reductie kantoien en drukkeryen De GEZONDHEIDS COMMISSIE voor GOUDA brengt ter openbare kennis dat d SecretarU der OtniminHe voorloopig de DINHDAliS vao 1 3 S 3 s middags in het gebouw aan de Hiileringiitriitit Wyk F So 88 in zijne hoediinigbeid vour bflanghebbenden te spreken zal zijn en noodigt de ingezetenen nit ter barer kenniH te brengen klachten betrctlende de terontreiniging der lacht toj riekende Btoffen van den bodem en de wegen dier lykc en plantaardige alval incuthoopent rioleering enz van vaarten en tilooten tllstaando wateren vun de lioedanigheid en verkrijgbaarheid van drinkwater van verzameling en bewaring van voilni t van den toestand van schalen en openbare gebouwen labtiekon en werkplaatsen alsmede van particnliere woningen bonwvallighcid overbevolking van het lecht oj niet naleven van bestaande wetten verordeningen rakende do volksgezondheid en van de geneeskundige armenzorg De keDinlsgeving kan ook scbrittelijk geschieden aan den Voorzitter terwijl deCommiuie voorts alle klachten bij haaringekomen als geheim zil beschouwen Namens de Gezondheids Commissie 1 De Voorzitter Dr V i A LEVEDAö De Secretaris Mr ¥ H KHANENBDHG Goad 19 Mel 1903 ÜcBbiedebet geluk èhami Hooldpril De prywn ijn door den Staat gegarandeerd 00 000 Mk Uitno9Aiging tot deelnettiing in de kaneen van de door den StMt Hamburg gewaarborgde groote Jeldlotenj waarin reker 11 UiUioen 306 39 Hark gewonnen moeten worden l e hootdprgsen van dete voordeelige loterij zijn de volgeade namelijk i De allerhoogiite prijf ii in het gelukkigste e iU eooooo Muk 1 priji ï 40 000 M 4 unjl V jn 000 M 80 000 M IS OOOM lOOOOM t OOO M S OOO M I OOO M 1 000 M 1110 M 400 M t i 1 II lOS UI 10 14 lOli 1 Hrcraie v aoo oon M 1 00 0 10 M l d OOO M 1 soeoOM preroien v 40 000 M I Premie v St oon M ao 00 M 100 000 M SO OOO M 00 000 M to ooo M In het geheel beval deie loterij die uit 1 1 klasnen bestaat lU OOO loten met HUI prijxen en 8 preniien toodal bijna op de liellt van alle loten een prijs valt Bijwn derc attentie rdicnt de aanmerkelijke vcrbeterins van het plan der loten waardoor de s eler in alaat ia gesteld eene premie niet als tot noc toe alteen in de laatste klasae maar reeds in etk lasse te winnen 11e allerhoogste prijs derj Iste klasse liedraagt in het gelukkigste geval OnooMark stijgt in de e kl tot I OOO M in i e ie tot AOOOO M in de 4e tot 70 00 M m de Ke tot aiHlOn M in de ke lot 00 o M in He 7e én laatste klasse tot 000000 Mark Voor de eerste prijstrekking die bfhcieel is vastgesteld kost een gcSeol origineel lot slechts C uld 3 50 een hall origineel lot slechts t uUl 1 75 een kwart origineel lot slechts tïutd 0 90 l e iiileggelden voor de volgende Ichssen loowel als de Juiste lijst der prijsen worden aangegeven in het oflicieele trekkingsplan voorzM Van het Wapen van den Staat welk plan fii op aanvrage gratis versend UHlere leclnemer in de loterij ontvangt onjevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking dH ofiicieele trïkkinghlijil De uUbetaltug en verzending vhb prOien geschiedt door inij direct en prompt an de winners en onder de strengste geheimhouding lentere bestelling kan raeii eenvomlig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende sich dus met de aanvraagorti to xending van loten voor despoedig plaats hebbende trekking loo spoeillg mogelijk of l iterlljk tot i8 MEI roet verü ouwcn tot Samuel Heckscher Seiir Itankier en Wuwlkantoorf lO HAAlllURG Uiiitschland ftruk van A BRINKMAN 4 Zn Go da Hnum aanwyzrndc het tijdstip waarop brieven enz ten postkantoremoeten lieztirgd worden zoowel voor binnen en buitenland alsvoor Oosten West Indii zijn van af 1 MEI verkrijg baar tllO CeiXtlS per Kxcinplnar hij de Uilgevers A BRIlüMAl Zn t CK TIKNUeWEi Geen Uinklioest Geen IniUienxa Om Hinkhocsl Influenza Horst n K olaaiidopnin if binni n den kortst mogelijkcn lyd te doen genezen nccint onniiddellijk de toevlucht tot de van oud bekende bekroonde en wereldberocnidf Superior Druiven Borst lionigExtract N E L I A M T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek I E H N IN 4BL0EM van I Hoflcvernndcr s 70 ets 40 k b j H N VAN SCHAIK C iinltUl DEN HAAG Flaeons l ï T wifiiiriiiiiiif iiii PRAEPARATEN VAN J Kirnia WOL f t lli Co Westhaven IM ouiio TtosrB V Kleiweg K Infl Houda E H VAN MILU Veer tal B I2 i te mrfo A UOUMAN Moordrtchl IMNKSK Nimvtrktrkad IJmI k N t n ZESSEN Sc oon oo n J Th TOKKEN Bekoop H V WIJK huUmtUT A SCHEEU llaasirtehtr W v BR Oudtwater K va dbr IIEI IDEN te llftuwiik P v o SPKK MoermvelU I v n STAlt Waddimmeen Wed HULST Waddinnmm M KOLKMAN Wadtlmingten P A o ÜIIOOT OudewaUr f D JONUH Ouiiexcatn J P KASTELEIN oUbnekerdam D UIRKEH te BmKhop t Ollina l amrllA rwjMUe= i rst fkmiilsiallA WlJHi tr iw ku I P yUIHa L rUCne j v l u oeiioi icbnk aar llust sl clne I t spUavtrltrinf stnuwhoofdpOn ttr versttrkini na siekte of kraambed koorts i hare k vo1ümi I J kwalta van Kritlichcn iMAyd ent trkn i ba r m flacow LOO n l L l llf A ap irsTO dsaam Ttr tcrktnd aaneeDaamvKn mk k wvdaf aIijhsdlff b aft i kinatran swakkenmkllera niljacsitillan uuiKb W eleii AU KstMsakrachtice drank t i sloomUsan Ier Bp tsverter nesör anen en diarrhea ook U vfi rM4p liIigw kleine Viii leftn Fti t f bil s Kp 1 70 t ij Ni O 00 é K T 0 60 f i Melksuiker Sp laal voor Klnderto Hn 1 bessen M Kp O B0 r mivirc iTiciivauiiv cr 1 0 50 Kt a ia t J V IS vnCn j lptt iTaUau n Aalbma c li Tamarinde Bonhnn fruit TOROATBEP tesw Vafrtopplng Aam ailiai I MUC IJUIIUUn belen Mitt l54Con8aaa te v e l ksli1alans i u l Tamarinde 3on boas vil KK Kj¥l IKN llOlJdbclsngruU dienstcii W kmd bagetrlljk en Ie miwk aangenaam it Tni p rdoo ie 0 80en 0 8a voor Imitlerrii daardevwmv SalmiakteÏÏÏÏKtïï eX e ikn i r Prijs O SO i i e li □ lle il e iikn i l r Prijs ƒ C f a o jCT 0 80 en Tl llö KRAEPEUEN HOLM Hofleveranc iers ZEIST llM ll ADYERTMTIM in alltó CouranteB worden iang nomen dutor het Advcrieutie Bureau v n A BKIMKMAN diZOOK Tegen 5 Juni gewaagd een JatBoenljke flinke Meid die helder en flink kan werken In een klein pension zonder kinderen in Den Haag Adres ü J HEMELT EN Boekhorststraat 117 bovenhuis Den Haag Du bcnoodigdbeden om Liter heerljjke Vrachten Limonade Ie maken als CITROEN FKAMBOO S SI NAASAPPEL GEMBEK en CIDER ziJn met gebraiksaanwjjïing voor 30 eeaf verkrggbaar by J VAM OIJE Kleiweg No 2 iOUDA AAGU JËVil 9 a s TE ilUR tegen primo Aagnstns EEN FLINK HUIS lleiBt met TUIN Offerten onder iiuramer 2 J28 a li Bureau van dit blad I ONTVA GEN 1 allo soorten SCHOENWEEK I in liet iMnl Bi iilianL di Schiieii cii Laarzeiimagazijii KI KIWE i E 0 I tegenover de Kleiwegsteep I Aanbevelend € SMITS I Alle reparatiën en aangemeten werk Zander Instituut Fluweelen Sing el II 734 GOl IIA I Ooneesh Dr J H BAKKER NIEMEI IER I Directr D vas DU UREN r Behand vtinrJffgrffr verkrommtngen I ini evtillen borntf X en o beenett en j tnieteltehaammitvorm nlgem xwakte Ui on Htnttlf npleren genr ziekten j rheumattnehs nandoenlitgen verI Mulklngen enz enz Telephoonnet Qoud I Abonnement f 4 1 per jaar voor porI ceelen binnen een kring van K M 1 I gelegen J ig Aanlegt en onderhoud gratis I Het net i aangesloten aan het Ryk InterI commimaalbnreaa Op 1 Mei 1903 140 verkregen aanslniI tingen I ontracten eo voifrwasrden verkrijgbaar Mui het Bureau ACHTER DE V18CH 1 maMt VV egens den Hemelvaartsdag verschijnt de G O U D 8 C H E COURANT Donderdagavond niet Buiteulaoilscb Uverzichi De Engelsche pers houdt zich druk bezig met Chamberlain s redevoering De Daily News schreef gisteren A1 de heer Chamberlain werkel k van plan is een veldtocht te beginnen voor róksprotectie dan staal slechts een weg voor hoTi open Hg moet aftreden Na s üeeren Balfour s redevoering tot do protectionisten dwingt loyauteit daartoe Het is onduldbaar dut tiet land geregeerd wordt door een kabinet waarvan de twee leiders op een en denzelfden dag volkomen verschillende meeningen over oeu politiek beginsel van hoofdbelang verkondigen Inderdaad is de tegenspraak tnsscbeii do redevoering vun Cliamberlain te l irmingham en de toespraak van Baltour tot de deputatie die behoud van de graanreeblen verlangde op hot stuk van vrijbandel treffend De Westminster tiazette maakt zicb vooral bezorgd over den indruk dien Ch iimberlain s ImttJiKfkaa da laleg amawn i 4 kalaBien gemaakt heeft De minister gesteund dour invloedrüke bladen als de Times stelt Engeliind voor de keus om 6f de koloniën teleur te stellen óf zich zelf iets aan te doen dat de meerderheid een groot nadeel acht Het is niet aan te nemen dat de beweging voor een tolverbond met zich voerende een geheel prijs geven van de vrjjhandelpolitiek door kan gaan zonder scheuring te brengen niet alleen tuBschèn partijen maar tnsschen belangen en standen in Engeland en die scheuring zoUMkreeg de heer Chamberlain zjjn zin ook een chenriog zijn inzake het ryk Wu kunnen ons vervolgt de W G weinig dingen indenken die gevaarlijker zijn voor de betrekkingen tusschen moederland en koloniën dan dat Se keuze tusschen die twee de toets zal worden van liefde voor het rjjk r en een staatsman die het tot deze keuze brengt zonder de gevolgen in te zien is inderdaad wetend of onwetend een bevorderaar van verdeeldheid Het zou een dir slechtste gevolgen van het tolverbond ijjn d t liet ons in twisten tusschen verschillende koloniën zon steken en het is een zeer ernstig gevolg van er in Engeland een politieke kwestie van te maken dat het de koloniale kwestie een onderwerp van den partystrijd maakt tEUiLLElOM ÜEPDË EN lAiT 97 Dat tij in haar briel die met enkele harer klee lii stukken bij den oever van den Tiber was gevonden roet geen woord had melding ge oaakt van hfar kind had een gegronde reden gehad Toen reed s hsd Qiulietta begrepen hoe t haar welHcht later zou kUnnen te pas komen om t kmd op den voorgrond te bttUen en door toed i van dat kind haar eigen belangen te bchfftigen Engelsch lndic had zij uitgekozen voor het tooneel van haar nieuw bestaan edeeltelnk omdat daartoe juiit een zeer ges hikle gel enheid bestond en gedeeltelijk ook omdat zij wel overtuigd wa aldaar met haxir zeer verleidelijke nchoonhcid een van die igke Kngelsche heereft tot haar aanbidder te tullen makei wier fortuinen even label achtig groot hoesten ijn als de luimen waarmede ze voor een groot gedeelte werden verkwist Giultetta s sutxè in den vreemde had ten volle aan haar verwachtingen beantwoord Jaren achtereen had zij zich in weelde gebaad en een leven geleid dat zoo heerlijk schijnt te xijn all meü hait de fiutazie en de roeping Hg de inwgding van do kamer van koophandel te Burnley het woord voerende beeft Ijürd Kosobery gezegd dut n iJir zyn meening voor in Kngeïand do invoerrechten veranderd werden er eeri of andere vertegenwoordiging van de koloniën in de reg oring vin kngetand moest komen Ik behoor niet verVolgde hg tot de menschen die in vrghandel een goddolgke inKtelting zien maar aan den anderen kant moeten wg bedenken of het goed is een fiskaal Btelsel te veranderen waaronder onze handel zoo wel geslaagd is en ol het verstandig is te gaan twisten met klanten die ons twee dorden misschien drie kwart van onzen handel geven ten einde Iflanten te believen die on s een vierde of een derde geven De rust ie nog altgd niet wedergekeerd in Kroatië en de anii Magyaarsche betoogingen komen nog alle dagen voor Te Agram de hoofdstad zgn een menigte lieden in hechtenis genomen o a een leerling van het seminarie bg wien revolutionaire geschriften gevonden werden Ook is gevangen genomen de rodacteur van het socialistische blad Slo odna Riec diens vronw en 24 socialistische arbeiders die op het redactiebureaa van dat beit om courtisanje te wezen als inen jong en schoon is en te kust en te keur mannen vindt die bereid zijn zich te ruineeren voor uw jeugd en uw schoonheid en de vatsche liefdesbetuigingen betalen met schatten gouds die niet een hun ner voor een echte en ware liefde zou over hebben Wij zullen maar niet laog blijven stilstaan bij Giulietta s avontuurlijk leven waarin trouwens al zeer weinig bizonderheden voorkomen die met ons eigenlijk verhaal in verband staan Maar daar men de menschen met slechter itioet afieekenen dai ze zqn willen we tevens erkennen dat GiulietiA zoolang haar zelve alles voor den wind ging niets liever verlangde dan haarkind tot een bcKhaafde eerzame jonge dame tezien opgroeien co haar wat nog al makkelijkging de troebele bron te verbergen waaruital de weelde voortkwam die hare moeder omringde In die tijden dacht zij zelfs niet aan haar echtgenoot en ook niet aan de kans die nog altijd voor Léa was blijven bebtatn om eenmaal als eene mejonkvrouw du HausseyJn de groote wereld te verschijneu Levend van deif eenen dag in den anderen vergetend wat er gisteren was gebeurd onbekóm merfi over deo dag van morgen al hu e luipen bevredigd ziende al har tanUzieén botvierend was Giulietta geëindigd roet zich werkelijk niet meer te herinneren dat zij jaren geleden goeden wel was getrouwd geweest Zij had zulke voorzorgea gertomeD om hiflfr verleden geheel weg te wisscben in den sohier waao blad bgeen waren Dit bevestigt wat wg verleden week opmerkten nl dat de beweging een socialistisch lintje heeft misschien zelfs wel moer dan dat Te Rome verluidt dat de Hongaarsche regeering bet Valicaan verzocht heeft oor middel van 4e geestetgkbeid opdebewtging invloed te oefenen De Paus zou geantwoord hebben of van Inn zgn te antwoorden dat hg de bisschoppen van KroiUië zal opdragen do guloovigen aan te sporen zich van deelneming aan de oproorige beweging to onthouden Zaterdag is te Pretoria onder leiding van Ijoveday een openbare vergadering gehouden om te protfsteeren tegen den invoer van hineezen Do vergadering nam met geestdrift een krachtig b slait in dien geest aan Loveday zeido in zgn redevucring Wy moeten v i fcterkc partg voynon tegunoverde maehUgo knpitaliMlcn Kr is e6u gemeenschappeiyk gevaar dal Kngel fhen en Boeren samen moeten bentrgdcn als wg dii kornet der Chineezr n dulden zullen onze na alen ons vervloeken I vergadering hoordo met verontwaardiging van een ander spreker dat een drukkerg al bezig was 15 000 vormen voor i lüneescba koeliecuntracten t drukken Tijdens den oorlog vroeg PrjJhident Kiugor krachtens oen bgzondere wet4rg verscheidene banken in Transvaal en Oranje VriJHtaat fondsen op waarvoctr b j ontvnngstbewyzen gaf betaalbaar na den oorlog De KngelHche regeering weigert nu de gruote bedragen terog te geveif Do directeuren der banke voo het meorendeet Kngelschen zgn hierover zeer verontwaardigd Konmerkend voor het nit wo regime is ook dat bet vrge verkeer van de cone kolonie naar de andere aan de notabelsto burger is verboden Drie weken geleden werd dit den heer KUtm IloUandscü lid van het Kaapseho Parlement die een vriend in Transvaal wilde bezoeken geweigerd alleen omdat hg van Hollandsche afkomst is Niettegenstaande Chamberlain s redevoering over de gelijkheid der rassen bevat de onlangs gepubliceerde lyet van bnrgerlgke ambtenaren in Transvaal op 1025 personen shechts 150 burgers van Hollantfticbe afkomst en dat nog voor de slechtst betaalde betrekkingen kingen De ambtcnaarswereld kost tegenwoordig dilemaal meer dan onder de regeering van President Krog Uit de berichten omtrent den stand van zaken in Marokko is evenmin wgs te worden nnnigen angst haar door Renato ingeljoezemd ze had zoo dikwijU aan anderen en ook aan A i gelina het door haar uitgevonden labeltje verteld van haar huweli k met een zekeren mijnheer Velti ren ambtenaar bij het V£ ticaan dat zij af en toe geneigd waa het z lt te gelooven Bovendien bezat Gontran du Haustey ondanks lijn adeldom en zijn afstamming van een oud en eerb dwaardig gesTaoht zoo goed als niets toen zij hem had verlaten ot beter gezegd toen ly de huwelijksbanden cigemlunkelyk verbrak Aan een adellijken titel zonder fortuin zoo verbeeldde Giulietta zith zou haar dochter ook al niet veel hebben gehad 3k althans red neerde iij in haar voorspoed Verder was hel zoo goed als onmogelijk oi i tn die rirhttng iets te bcgtnpen zoolang Renato nog in leven wa Renato roet zgn ree etij kcn haat voor de moeder en iijrtüïarUtochtelijk verlangen naar zijn kinrf Maar op tekeren lag was het zooaU wij hift ben verteld met Giulietu i weelderige levenswijze gedaan De armoede was gekomen Iegelijk met de ziekte die haar schoonhei uitwischte en met den dood van den laatifcn beschermer die ondanks al zijne stellige beloften door de ontzettende epidemische ziekte pangetast kwSro testerven zonder een testament na te Ipteo ten voordeele van haar die te CalcutU algemeen de mooie mevrouw Vetti i noemd Toen zou voor Angelina als GiuüetU het maar voor t zeggen had ehad het tijdstip zijn aange broken om de tijdelijk geliquideerde za k op drazelfden voM voort te zetten als voor eeoigen tgd maar zg zyn tegen woordig gelgklaidend wat betreffr het toenemen der onveiligheid voor de christenen De Tiines correspondent korten tgd geledon nog zoo optimistisch verklaart het nu voor onmogelgk te voorspellen wanneer aan den toestand van anarchie een einde gemaakt zal wezen en heeft een verandering in de houding der Muzelmannen tegooover de nietbelgders van den Islam opgemerkt I en kleine aanleiding zou naar zyn meeuing oen woeste uitbarsting van fanatisme nnnen veroorzaken Te Fez zegt hy Is het rustig dank zg de aanwezigheid eener troepenmacht sterk genoeg om alle onlusten e onderdrukken bg een bevolking wier getrouwheid aan den Soltaa sterk betwgfeld mag wordon Het gerucht dat sinds Januari 1 1 geloopen heeft als zou Taza in de macht de Sultans wezen is onwaar een regeeringsambtenaar of soldaat beeft er den voet gezet sinds bet uitbreken van den opstand Het onderhoud van de troepen ie Kez is tengevolge der geheoracht heb bende droogte een duïo zaak geweest daar de prgs dor lovonsniiudelon ontzettend steeg je gelukkig nog tydig gevallen regens hebben dien Wüde tot den normalen doen dalen De pretendent scbaiit ergens in het Hiffgebied by een stam niet ver van MeÜlla waar hy voor dó zouveelste m al oen troepenmacht bgoenbrengt om op Fez aan tu rukken Hot is mogf lgk dat het voorgemen di artoe inderdaad bg hem bestaat un na zgn jongste overwinningen zou men ook niet anders verwachten maar zooals onlanga de Tempsoorrespondent opmerkte Mohammedanen denken heel weinig aan t party trekken van strategisch voordeel nit een victorie Ken veldslag wordt door hen niet uit een strutcgiscb oogmerk maar alleen om moreelen indrok te maken en om materiele schade te veroorzaken geleverd Aan de KOtn Ztg worden in dato U dezer ook berichten goneind die aan den ernst der toestand doen gelooven Achttien Kuropeanen te Kez kregen van tien minister van Buitenlandiche Zaken den wenk de stad te verlaten Dq wejt naar Manger is onveilig zelfs voor karavanen van kooplieden uit hot binnenland De Temps verneemt dat te Tetaan trots de verstrooiing der belegeraars de grooi Hte onrust blgft hoerscbe daar de pretendent de in opstand zgndo stamm it por brief tot verder verzet aangespoord en zgn aanstaande komst in den omtrek der stad aangekondigd heeft Do correspondent beweert echter dat het niet waarschyniyk i dat hy zich bg Tetuaa zal vertoonon daar hg moeite genoeg heeft in bet Riff gebied yn gezag tu handhaven Tc Algier is uit Marnia do tgding ontvangen Maar gestrati voor de cenige deugd die zij dan toch zoowat in arht had weten te nemen omtlat die haar in het minst niet twleitimerde tn haar eigen genietingen en in haar onregelmatige levenswijze stond GiulietU tegeno er oen mei je dat èn door inborst t n door o leiding zoover urwijderd wai van de denkbeeld i barer moe Rr latdie mosder het zeltt niet laede daarop te zinspelen nangegrepsn aU zij verd tloor etin haar anders goheel vreerod gevoel an scha imte en maar al te goad begrijpotid dat z j aU xij sprak zich zeil alleen zou vornederen e i onmogelijk maken in Angelina s ooaen zonder daarvan eenig voordeel te kunnen trekien Toen kwam haar sluwe vrouw d e zij was een ander redmiddel in het hoofd II n kon althans een jedmidde worden Nagenoeg twintig jaren waren er vcf1ooi cri sedert zij Rome verliet Wat inmiddels gcwonle t vnn Gontran da Hauttey Was hij dood gesneuveld misschien als oo velen in dien verwoeden oorlog van 1870 Leefde hij noa Was hij arm gebleven Washij rijk geworden Voor dal laatste l ettond wel eenige kans ris zij at mocht gaah op sontrnige los daarheen geworpen gezegden in den korten engage mentaijjd 1 Ën waarom sou zij niet f Gontran was toch altijd zoo akelig braat geweest dat hij ternauw rnoo l wist wat liegen was Wort vtrvolgd