Goudsche Courant, donderdag 28 mei 1903

farp Weenen won Hy wilde zekere mevrouw Dn Oast die onlangs de heldin was van een gerachtmakend proces voorbgrUden raakte daarbg in een greppel en stortte met machine en al om Volgens anderen gebaarde het ongelnk doordat h j plotseling keeren moest aangezien de slagboom van een spoorwegovergang vlak voor zgn neus werd gesloten Te S Uac liep een kind vlak voor de aanrennende automobiel van ida heer Tourand een soldaat die het redden wilde werd overreden by zgn poging om hen te ontwijken reed Tonrand van den weg a veipletterde een toeschouwer en vloog tegen een boom op met zulk een kracht dat zyn machinist op de plaats doodbleel en hy zelt ernstig werd gewond Do automobiel van den heer PorterWol seley vatte vuur en zyn machinist werd levend verbrand Te Ablis werd een vrouw die den weg overstak neergestooten en gedood Ëen andere automobiel reed een ezelwagen aan De twee automobilisten ën twee personen die in den ezelwagen zaten werden zwaar gewond Een der mededingers üharron vertelde by zyn aankomst te Bordeaux niet minderdan 14 verbryzelde automobielen te zynvoorby gereden Er werd met buitensporige snelheid gereden De eerstaangekomene te Bordeaux Louis Renault broeder van den zwaar gewonde legde gemiddeld 110 K M per unr al Dus in minder dan een unr een afstand als van Amsterdam naar Ngmegen I Over de 562 kilometer deed hy 5 nur en 32 minaten Soms werd op den weg een snelheid van 140 K M ontwikkeld voorshands voor een trein nog een onbereikbaar ideaal 1 Maar we sluiten de reeks der bijzonderheden ze zyn akelig genoeg Uit Pargs wordt geseind dat er maar zeven doeden zgn plus de velo gewonden doch dat cyier kan allicht te laag geschat biyken Wgselgk heeft ook de Spaansche regeering op haar grondgebied den wedstryd verboden zoodat de moordparty niet elders herhaald wordt De beryders der automobielen wyten de onheilen aan onvoldoende bewaking van den weg op Fransch grondgebied waardoor de ohaulleurs telkens tot uitwyken werden gedwongen Op dat van Spanje waren behooriyke maatregelen genomen en het Roode Kruis had een hospitaaldienst langs den weg geïnstalleerd met 800 daaraan verbonden personen over 36 posten verdeeld Veelteteekenende voorzorg maar men mag de regeering in Madrid prgzen dat zy het er niet op aan liet komen In Engeland vreest men dat de regeering nu den wedstryd om den beker Gordon Bennett in Ierland ook zal verbieden ter voorkoming van ongelukken zooals die welke in Frankryk plaats vonden Te Nantes heeft men alweer een legerincident luitenant De Burgat is wegens weigering van hulp en gehoorzaamheid aan een politiecommissaris veroordeeld tot 30 dagen vestingstral Den Oblaten die zich gisteren te Marseille te verantwoorden hadden wegens inbreuk op de wet op de vereenigingen is door een duizendtal personen een betooging van sympathie gebracht welke natunriyk leidde tot een contra betooging van anticle ricalen waarby t tot een formeel gevecht kwam voor de politie alweer een reden tot bemoeiing met het gebrnikeiyke aantal arrestaties Kapitien Poinier gaat een vervolgingaanvragen van generaal André den ministervan oorlog omdat deze hem Poirier langerdan 60 dagen gevangen heeft gehouden instrgd met do wet terwyi de kapitein tevenseen aanklacht indient tegen den drukker dieaan zyn superieuren heeft medegedeeld deredevoering om welke hy gestraft werd metpensionneering welke laatste aanklacht gebaseerd is op schending van ambtsgeheim George Berry zal heden in de Kamervoorstellen van 1 Juni tot 15 Juli het invoorrecht op graan te verminderen van 7 tot 5 r Ken vyttal Capucgner paters op Corsica veroordeeld tot 16 francs boete te Bastia wegens overtreding van do voreenigingswet zyn by t verlaten van het paleis van justitie met bloemen bestrooid DUITSCHI iSD Do volgende weok Woensdag begint te Hallo aan de Saaie een reuzenproces waarbö 216 politiemannen als getuigen gedagvaard zgn t Gaat tegen de sociaal democratische gemeenteraadrtaden Emwer en Krttger wegens hun beweren in openbare raadszitting dat ook politiebeambten van de stad Halle zioh tot hen gewend hadden met klachten over den dienst en de behandeling in dienst Het eomplete politiekorps moet nu onder eede verklaren geenerlii klacht tegenover d beschnldigdeu geait te hebben BINNENLAND ST ATEN G ENE KA A L T K B Êt K U M M K K Zitting van Dinsdag 26 Mei Ingekomen is een wetsvoorstel van Mrs van Kaalte Fock Lucasse Jhr Van Nispen tot Sevenaer Jhr Sasso van Ysselt en Willinge om wyziging te brengen in de bepalingen van het wetboek van bnrgeriyke rechtsvordering betreffende de getuigenverhooren Dit wetsvoorstel zal gedrukt en naar de afdeelingen worden verzonden Hierna kwam in behandeling het wetsontwerp betreffende decentralisatie van bestnur in Nederl Indië De heer Fock Cremer en Pgnacker Hordgk juichten de voorgestelde hervormingen toe als noodzakeiyk voor een goede behartiging der localen De Minister van Koloniün verdedigde het ontwerp tegenover eenige opmerkingen van den heer Fock waarna het algemeen debat gesloten en het ontwerp zonder stemming aangenomen werd Daarna was aan de orde het ontwerp betreffende de verhooging der jaarwedden van het personeel der rechtbanken en kantongerechten te Amsterdam en Rotterdam Do heer Van der Zwaag bestreed het ontwerp dat door den minister van jnstitie als noodzakeiyk werd verdedigd Een amendement der hoeren Van Veen c s om de salarissen niet met f 1000 maar met f 500 te verhoogen werd ingetrokken Na verwerping van het amendement tot verhooging der jaarwedden van ambtenaren van het O M hg de kantongerechten is het wetsontwerp aangenomen Woensdag zal de spoorwegaanleg in het Lawa gebied worden behandeld Vrgdng 11 uur heeft sectieonderzoek plaats 0 a van de marinebegrooting en de regeling van het Indisch ambtenaarsexamen Aan den minister van Binnenlandsche Zaken is het volgende adres gezonden Geven met verschaldigden eerbied te kennen ondergeteekenden allen leeraren en leeraiessen in de gymnastiek aan ryks hoogere burgerscholen gymnasia en rykskweekscholen voor onderwgzers e3sen dat het vigeerend stelsel aan de rgksscholen waarby een leeftgdsgrens van 66 jaren is aangenomen voor t recht op pensioen de leeraren en leeraressen in de gymnastiek in hun laatste dienstjaren verplicht tot een arbeid dien zy over t algemeen niet naar behooren kannen praesteeren dat naar hun bescheiden meening voor hen die daaraan naar lichaam en geest behoefte gevoelen de gelegenheid behoort open te staan vó6r den gestelden termyn van 65 jaren ontslag uit hun betrekking te kunnen nemen met behoud van t recht op pensioen dat de vervanging van bovenbedoelde leerarcn essen door jonge en Irissche leerkrachten stellig ook in t belang van het onderwys kan worden genoemd dat naar zy hopen en vertrouwen Uwe Excellentie op grond der motieven in bygaande memorie van toelichting genoemd zal kunnen erkennen dat deze leeftgdsgrens te ver is getrokken en op 60 jaar dient te worden bepaald Redenen waarom adressanten Uwe Excellentie verzoeken door uw machtig initiatief de mogeiykheid te willen openstellen dat aan de leeraren essen in de gymnastiek by t bereiken van den 60 iaron leeftgd op hun verzoek pensioen kan worden verleend De pry der bgzondere vacantiekaarten by de Staatsspoorwegen zal dezen zomer worden verhoogd Was de prys voor de 3e klasse f 1 en de tweede f 1 50 thans ja men f 1 50 voor een derde klasse en f 2 voor een tweede klasse vacantiebiljet hebben te betalen Naar wy vernemen bedraagt de opbrengst van de tentoonstelling van schildergen der Haagache ProBoer vereeniging en de daaraan verbonden verloting nu reeds f 82 000 netto Verschillende bedragen moeten echter nog inkomen Men schryft ons uit Dordt In verband met zyn telegram van Zaterdag kan uw correspondent thans nader eizeer beslist mededeelen dat generaal Botha naar Enropa gekabeld heeft dat amnestieis verleend aan de beide Kaapsche parlementsleden van der Walt en Joubert en datdeze dus veilig naar Znid Afrika kannenterugkeeren Voor de overige in Hollandvertoevende rebellen kon genoraal Botha vooralsnog niet zulk een goede tgding zenden Dat deze tgding na de amnestie aande beide parlementsleden verleend lang opzich laten wachten is echter niet aan te nemen N H Ct m i B i r li l T Bond van Magazijn en Winkel 1 bedienden Wat betreft art 208 zonden wg wenschen dat de daarin neergelegde bepaling dat gehuwde vrouwen niet langer mogen werken dan 8 unr des Zaterdags zich ook nitstrekke tot de vrouwen en meisjes in winkels en magazgnen werkzaam Art 240 lykt ons voor belangryke wgziging vatbaar De arbeidsduur van jongens en meisjes kan zonder gevaar voor de gezondheid dier jeugdige personen beneden 17 jaar 1 niet hooger gesteld worden dan op 8 nur per dag terwgt de arbeidsduar voor mannen en vrouwen in winkels en magazgnen zonder bezwaar op 10 nren kan worden gesteld Waar het noodzakelgk is ook ten voordeele der eigenaars van winkelzaken dat hunne bedienden den noodigen tyd en lichamelgke frischheid en veerkracht behouden ter verkrgging van meerdere kennis op handelsgebied en daarvoor eenen korten arbeidsdag gewenscht wordt en terecht daar is het aan den anderen kant evenzeer noodzakeiyk wil men het familieleven niet geheel en al niteenrukken dat de volwassen winkel en magazgnbedienden den noodigen tgd en lust zallen bekomen om een gedeelte van den avond in hun familiekring door te brengen naar een lezing vergadering of geoorloofde uitspanning te gaan zich op de hoogte te houden van de geschiedenis van den dag eens een nuttig boek te lezen kortom den benoodigdon tgd te hebben om als vrye n burger eB in den Staat te leven Het is een spotterng op de vrgheid der bedienden wanneer zy s avonds om 10 11 12 1 nnr en ongeloofelgk klinkt het soms nog later naar huis gaan Voor vele winkeliers die met enkel meisjes werken wordt doorlhet in art 241 van het ontwerp bepaalde m dat door de gemeenteraden kan bepaald worden enz een toestand in het leven geroepen waardoor deze wet niet zou verkrygen het karakter van een voor alle winkeliers geldende wetsbepaling om ban winkels te sluiten Immers zal er geen onduldbare concurrentie tusschen de winkeliers onderling komen dan mag de een niet boven den ander bevoordeeld worden En nu is het een feit dat wanneer art 240 van kracht wordt en de mannelgke winkelen magazgnbedienden niet in gemeld art genoemd worden er voor die patroons die enkel of grootendeels met meisjes werken een onmogelgken toestand wordt in het loven geroepen Om dit te bewyzen hebben wy ons expresselgk tot het Centraal Bureau voor de Statistiek te s Gravenhuge gewend met een aantal vragen o a met de vraag hoeveel winkelbedienden en hoeveel mannenelgke en vrouweiyke winkelbedienden er in Nederland zgn Wg ontvingen hierop het antwoord dat by de beroepstelling van 31 Dec 1899 in het geheel werden geteld 12139 mannelgke en 7203 vronwelgke winkelbedienden 2 Met deze yfers wenschen wy tebewgzen 1 Dat een groot aantal winkeliers door de vermelde bepaling in art 240 getroffen worden wanneer hunne concurrenten niet gedwongen worden ook hun manneiyk personeel op hetzelfde uur vry te laten 2 Dat uit de bovenvermelde cgfers ten duideiykste blgkt dat het grootste gedeelte der winkelbedienden uit Vu meer mannen dan vrouwen bestaat waardoor de meeste belanghebbenden van de beschermende bepalingen dier wet zonden uitgesloten zgn Daarby komt nog de moeiiykheid die voor de plaatselgke autoriteiten of de Arbeidsinspectie het niet uniform gesloten zyn op éénzelfde tgdstip der winkels in eene stad ten opzichte der te honden contrdle oplevert wy wenschen Uwe Excellentie te wgzen op de inzake de vervroegde winkelsluiting door den Rgksdag in DnitschUnd vastgestelde en in Oct 1900 in werking getreden bepalingen daaromtrent Wy hebben de eer de aandacht van Uwe Excellentie te vestigen op de Gewerboordnung Titel VII paragraaf 139 tot en met paragraaf 139A 3 Wg twyfelen er niet aan dat wanneer het daarin bepaalde nwe goedkeuring mag wegdragen dit evenzeer den magazgn en winkelbedienden moet ten goede komen Dat dit beslist kan geschieden zonder eenig gevaar voor den bloei van den handel in Nederland bewyst het volgende bericht Te Berlgn heeft de politie pr sident voor het jaar 1903 het aantal nitzonderingsdagen op de 9 nar sluiting en van den 11 urigen Wat den leeftyd van jeugdige personen betreft onderschrgven wy geheel het Program van Actie van het Amsterdamsch Comité voor vervroegde Winkelsluiting dat devorige week een adres van dezelfde strekking naar den Minister van BinnenlandscheZaken zond Het Centraal Bureau vermeldde daarby niet het aantal magazgnbedienden in onsland werkzaam Dat was in het adres eeil schryffout die overzien werd Het moest zyn tot enmet paragraaf i rustdag verminderd op 15 Dat zyn op eenige uitzonderingen na dagen v6ór de feestdagen evenzoo v6ör het Kerstfeest De redactie van het Handlung8gebtt1fenblatt merkt hierby op Dat deze uitzonderingen te Beriyn als voldoende beschouwd worden is het beste bewgs dat het wettelgk bepaalde aantal uitzonderingsdager veel te hoog is en ook te Berlgn kan verminderd worden Wy zouden nog kunnen wgzen op TransAtlantische landen 1 waar iie arbeidsduar 52 nur per week bedraagt Daar deze echter een weinig buiten onzen gezichtskring liggen bepalen wg ons bg onzen nabuur Daitschland en zien daar dezelfde beschermende bepalingen voor mannelgke en vrouwelijke volwassen winkel en magazynbodienden zonder eenig onderscheid Van het daarin bepaalde komt ons zeer wenscheiyk voor o a de voorschriften omtrent rast en schalttyden de gelegenheid tot het volgen van verplicht herhalingsonderwys in elke stad aantal zitgelegenheden enz Ons bezwaar tegen de artt 279 en 280 is gegrond op de vrgheid die de Gemeenteraden wordt gelaten om die voorschriften te maken Het is in den laatsten tgd meermalen voorgekomen dat verschillende Gemeenteraden hier te lande o m de gemeenten Rotterdam en Groningen geweigerd hebben op verzoek van belanghebbenden in deze de hier bedoelde voorschiifteu voor bet winkelbedrgf te maken 1 N l in Zuid en West Australië Red Slot volgt Gemengde Berichten Men meldt uit den Haag Omtrent het droevige voorval in de Van Swietenstraat het lossen van een revolverschot door den gep majoor van het O I leger B op zgn 9 jarig dochtertje en het daarna met zgn wapen zichzelf dooden komen nog de volgende bizonderheden aan het licht De droevige daad was niet het gevolg van een twist van den bedrgver met zyn echtgenoote De man was zenuwiyder en ging in dien toestand reeds jarenlang om met het plan om zich zelf en zgn kind dat zich niet geesteiyk kon ontwikkelen dood te schieten omdat de vader daarin een weldaad zag voor zgn dochtertje daar hem die achterIgkheid van geest zeer verdroot Eergisterochtend op zgn gewone ochtendwandeling voorzag de vader zich van een revolver Tegen 12 unr s middags thuis gekomen dronk hiJ op het gewone uur kolde en ging om twee uur als gewooniyk met zyn dochtertje de lessen hervatten daar hy trachtte het kind nog eenig onderwys te geven Kort nadat beiden op de bovenkamer waren hoorde mevr B beneden het knallen der schoten Het bleek dat het meisje van achteren in den hals was geschoten zy gaf nog teekenen van leven naast haar lag het lyk van den vader die de hand aan zich zelf had geslagen De echtgenoote liet dadeiyk geneeskundige hulp inroepen welke kort daarna verleend werd door twee artsen die dr de Geus de huisgeneesheer om halivier uur aanwezig vond Het meisje werd niet naar het ziekenhuis overgebracht en bezweek nog in den laten avond aan de gevolgen van de verwonding Te Hoogerheide Nbr is gisterenavond de hotstede van T de Bakker geheel afgebrand Aan blnaschen viel niet te denken alles was een vuurzee Door den hevigen wind sloegen de vlammen over op het naastbggelegen hnis van P van Beek dat ook spoedig in lichtelaaie stond Beide panden zyn tot den grond afgebrand Zg waren verzekerd Een onlangs gebouwde schuur de inboedels en zeven stuks vee zgu mede een prooi der vlammen geworden Een kindje in de Akkerstraat te Breda dat door de pokken was aangetast is gister overleden De goederen welke aan dit kindje hebben toebehoord zgn gisteren op de terreinen der stedelgke gemeentereiniging verbrand Het gezin is in het ziekenhnis algezonderd en de woning is van boven tot onder ontsmet De man en de vrouw hebben de pokken slechts in zeer geringe mate gehad heiden werden dan ook reeds genezen geacht Het kindje 28 maanden oud was niet ingeënt De vader heelt waarschyniyk in een gezfn te Ginneken waar de pokken heerschen de ziekte teerst opgevangen Hy deed er geregeld boodschappen kreeg een paar pokken op zyn voorhoold de vrouw heelt daarna de ziekte overgekregen en daarna het kind Het tweede geval in da Kraanstraat staat ook met het eerste in verband De man heeft daar de pokken het gezin is nu ook in t ziekenhuis afgezonderd en de woning wordt ook daar ontsmet Het gemeentebestuur geelt eiken Zondag gelegenheid om kosteloos ingeént te worden In den regel is hiertoe slechts eens per drie maanden gelegenheid De militairen aldaar in garnizoen worden allen opnieuw ingeént op de terreinen der K U A D V Nbr In de vergadering van den gemeenteraad te Koudekerk deelde de voorzitter mede dat het tekort ontstaan door de frandulensü handelingen var den ontslagen gemeenteontvanger na Hftrek van den borgtocht groot 12000 nog zal bedragen 1 2500 en stelde voor dit bedrag te vinden door het aangaan van een geldleening ten laste der gemeente De heer D Dorrepaal was van meening dat het bedrag van f 2500 moest worden verminderd met de rgksuitkeering ad 1805 aangezien 6 en W hadden moeten voorkomen dat dit bedrag in handen van den ontvanger J van Egmond gekomen was Hg stelde voor dit bedrag door B en W te doen betalen De heer Qualm deelde het gevoelen van den heer Dorrepaal Hieruit ontspon zich een zeer onverkwikkeiyk debat tusschen den voorzitter en den voorsteller waarby van weerskanten verwgtingen werden gedaan Ten slotte werd echter het voorstel 1805 door B en W te doen betalen met 3 tegen 2 stemmen verworpen terwgl de beide wethonders zich buiten stemming hielden Vervolgens werd besloten tot het aangaan van een geldleening groot f 2500 rentende 4 pCt s jaars met jaarlgksche aflossing van f 250 Zondag middag voer op het Pampus een jacht waarin een heer een dame en twee kinderen gezeten waren Door den harden wind schepte het langzamerhand vol water zoodat de opvarenden in grooten angst verkeerden Gelukkig naderde een mosselschnit die hen opnam en hun aldus het leven redde want pas waren ze aan boord of het jacht sloeg overzg en verdween in de diepte Stadsnieuws GOUDA 27 Mei 1903 H M de Koningin heeft een bydrage van f 40 gezonden aan de Wed D de Kok voor het aanschaffen van een breimachine Uen meldt ons uit Schoonhoven Hedenmorgen zyn de leesten aangevangen door de bargerg dezer gemeente de instruc tiecompagnie ter gelegenheid van haar 40jarig bestaan aangeboden Allerwege wapperde al vroeg Neerlands driekleur en de instructiecompagnie had al dadelgk op de binnenplaats der kazerne eene reveille door de muziekvereeniging Apollo namens de bargerg uitgevoerd aan te nemen Om 8 unr liet het carillon zich hoeren en precies te 9 uren werd de in groot tenue opgestelde instructie compagnie ieestelgk begroet door de commissie uit de bnrgery by monde van haren voorzitter den heer L Akkerhuys J Ez wiens toespraak door den kapiteincommandant A J Dekker werd beantwoord Hierop volgde als een hulde door de I C aan Schoonhovens burgers gebracht eene militaire wandeling gecommandeerd door den kapitein A J Dekker zelven en in vereeniging met de feestcommissie terwgl het muziekkorps der instr compagnie voorging en dien tocht niet weinig opgewektheid en luister byzette Bg de kazerne terugkomend werd nog menige hartelgke toespraak gewisseld en eindeiyk ging men uiteen om de leesteiykheden te genieten die het uitvoerig programma verder aanbood Dat programma bevat mnziekuitvoeringen militaire wedstrgden en volksspelen maar vooral twee middag en twee avondnitvoeringen aangeboden door de aldeeling Schoonhoven van de vereoniging Volksweerbaarheid welke vereeniging tevens haar eenjarig bestaan herdenkt Eene dier middag voorstellingen hebben we reeds genoten eene uitstekend geslaagde gymnastiekuitvoering der burgervereenigingen Sparta en Adolph Spiess opgeluisterd door het strgkorkest Entre nons van de onderolflcieren der instructie compagnie Niet minder dan 6 it 700 stadgenooten hebben daarvan in waarheid genoten in de excercitieloods der I C welke voor deze gelegenheid smaakvol is versierd Op de avonduitvoeringen zullen zang muziek en tooneelvoorstalling in gepaste alwisseling worden aangeboden en de lust om ook aan dat alles deel te nemen is algemeen Vanwege de bnrgery is de binnenplaats der kazerne keurig versierd en een kostbare monumentale hulde is namens haar door de leestcommissie opgericht prykende in groen en te midden van bloemen met tal van militaire attributen Dit militaire stuk is niet minder dan ruim 5 M lang en breed en 7 i 8 U hoog Natuurlgk wordt een en ander s avonds verlicht om een schoon geheel te vormen met hetgeen voor openbare gebouwen en aan ol in verschillende huizen van ingezetenen is aangebracht Vermelding verdient nog dat de jongelingen der instructiecompagnie alle zalen der kazerne geheel nit eigea loodsen als om strgd zeer fraai hebben versierd Het leest zal twee dagen dureo en hetlaat izich aanzien dat het uitstekend zal slagen N R Ct OuDEBKEKK a d 1J8EL In de Vrgdagavond gehouden Raadsvergadering is na uitvoerige beraadslaging besloten niet in te gaan op het aanhangige voorstel tot aankoop van een bouwvallig pand midden in de kom der gemeente om op de plaats daarvan te stichten een post en telephoonkantoor met woning voor den brievengaarder en den veerman en een wachtplaats voor de stoonibooten Het hulpkantoor zal dus eerlang naar de Kalverstraat worden gebracht Stolwuk Zondagnacht bemerkten de haisgenooten van den heer A Z dat zich een of meer indringers bevonden op de wielerbaan naast de woning In een oogenblik was men buiten om een onderzoek in te stellen maar ook in datzelfde oogenblik nam een persoon overhaast de vlucht over de schutting en door de sloot en wist zoo te ontkome i Wat hy in t schild voerde weet men niet er liep in de nabyheid een schaap en misschien is dat onschuldige dier de aanleidende oorzaak geweest van de nachteiyke wandeling op een afgesloten § rf Had men trek in schapenvleesch of koesterde meu andere plannen P PoLBBBOEK 26 Mei Bg de heden gehouden stemming voor 3 leden van iiet Waterscbapsbestnur werden herkozen de aftredende leden de hoeren H Snoek en J Hogendoorn resp met 511 en 405 stemmen In de vacatnro ontstaan door het overlyden van den heer A van Zolderen lolisz werd gekozen met 367 stemmen do heer T de Pater OuDiWATKE 25 Mei De Kathol vereeniging Nat en Genoegen stelde gisterenavond de teleurgestelden die bg de vorige feestavonden ter herdenking van t 25 jarig pausschap van Z H Leo XIII in den buitentuin Rosenborg door volte geen plaaM hadden kunnen bekomen in de gelegenheid van het schoone feestprogramma dat uit eenige zangnummers en liet drama Neo bestond te profiteeren De zaal was weder eivot en men genoot volop van het gehoorde Ook het pakkende woord van den beer Moesel viel zeer in den smaak 372 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Woensdag 27 Mei No 5264 6063 7805 10640 11726 en 15392 ieder f 1000 2885 2928 6933 7955 en 11164 ieder f 400 1689 2224 10590 14973 15819 16329 en 16617 ieder f 200 1622 2875 2930 3304 3647 5212 8987 10970 14675 19657 20433 en 20708 idder f 100 Pryzen van f 70 38 3107 5931 8202 12152 16228 18673 74 3205 6103 93 71 63 79 144 31 32 8346 12236 15369 18729 292 65 6236 8401 56 15722 85 322 3318 49 8622 85 16927 18826 47 57 BH22 36 12391 38 19222 461 3420 6408 8648 12419 63 19320 72 3506 29 8762 37 16040 61 565 18 30 66 94 72 19468 634 19 95 8819 12668 16241 88 47 60 98 8948 12774 98 19544 48 81 6505 82 79 18382 19603 781 3634 27 9068 12877 16412 67 865 57 6612 9 330 13218 16522 96 82 3732 99 9428 13378 66 19769 987 3902 6740 9557 85 96 98 98 4191 62 9630 13678 16759 19858 1066 4224 76 9795 84 65 19936 68 4333 6813 10084 13781 16960 65 97 4753 22 10259 13913 68 20077 1179 87 6917 10396 69 17284 86 1357 4974 7018 10578 79 17340 20191 90 86 66 10743 14426 77 20379 1436 94 76 10842 59 17508 20440 47 5171 7231 92 14507 36 64 1636 5314 53 11010 11 17756 58 18R9 29 70 19 14731 69 20533 89 79 7317 11176 62 17934 20636 1950 5446 7489 11342 14883 18124 82 7593 11516 14910 47 20797 2312 86 2436 5661 7833 11670 16 99 20819 25RO 72 66 11886 56 18419 37 22 5698 8017 11923 88 46 20902 2637 5868 36 32 15108 18521 48 2704 95 75 51 91 18662 70 98 5901 8136 12023 5e Klasse 10e Lgst No 18968 f 70 niet Rechtszaken Door de Arrondisseraents Rechtbank te Rotterdam is gisteren o a het volgende vonnis gewezen A B 47 jaar spoorwegarbeider te Gouda aan wiens schuld het zon te wgten zgn dat op 19 Dec 1902 te Gouda een goederentrein op verkeerd spoor liep waarvan een botsing met stilstaande waggons het gevolg was en waardoor belangrgke materieele schade werd veroorzaakt tot f 10 boete subs 5 dagen hechtenis ITouveauté s in Parasols Zullen echter mot geetalleerd worden VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Televhoou Xn ti Heurs van Itinslerdain Slotkrs iS MËI rikn 81 iDUUtiD Cert Nwl W S IVi S0 lilo dit o dllc 8 9 V dito dito dito 8 95V gtloNai Ohl Gou ll l981i34 W talis luoiirgTmg 1882 81 5 HU OosTina Obl in papier 1888 i 8iV dito in iiWerlSSS 1 1 Po TBOAl OW met uoupou 8 dito tioW S U atiai ND OI l 1 inneiil l8 t 4 SO dito Oeoom 1880 4 S6 dilo bij Koths 1889 4 S Vi dito bij IIo 188U 90 4 7Vi ditcj m ffoud leou 1883 6 dito lilD duo 1884 8 iFA lls Perpel idbuia 1881 4 871 l uHKKiJ Oepr tJoiir leeu 1890 4 8B Ge lueuiiig aerie D j 94Vi Gec leemn serie 0 96 DiuAi K Rp v eblg 189 6 l Mliloo Oh lUaok 1890 l ll HIBl i Obl 011 lap 1881 4 30 81TEEI AU ObhK8t t ii 1895 3 90 ÏOTlHliAM Sla l lenu 1894 3 88 ao N A rr HindöUv lianrl j Arondab Tab Uy üortUcatoa 816 DeliMastaohappi ilito 415 Aru liypotlleelcb paDdbr 41 Uult Mij derVorateii aaod aOr Hypolhüekb pandbr 4 i NudarlaDdache bahlc aaud 194 Ned Kandelmaattob dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 961 Rott ilyiiothoekb paudhr l i Utr Hypolheokb duo 4 10 1 OoNTRNli U Jflt HuQK l aaud 1801 HusL tiypotheekhaok paiidb 5 A MEmi A Kqiit b potli paudb 4 Mai L ö Pr Liun eert 68 D Iloll U üpour v Mg aand 106 Mg tot Bip V St Bp aand Ui Kad Iiid Spoorweg m aai d 118 Nod Zuid Afr Spm aaad 8 dito dito dito 1891 duo 41 iTAUlSpoorvrL 1887 89A B obl S Zuld ital Spwmij A H obl S 59 FoLlttf Waraobau Weenen aaud 104 KuaL Or Rusa ap Mijd obl 4 Baltiaohe dito aaud Faatowa dito aaud 5 watiK Dombr dito aaml fi 98 Kurak 0h AM tSp kap obl 4 100 dito dito obliü 4 9l Ahisika Cent Pae Sp Mg obl 5 Ohio Il North W pr Cv aan l 815 dito dilo Win St Fetor obl 7 j 140 Denver k Rio Or Spm aert r a 40 lUinoia Contnl obl iu goud 4 I lOS i Leuisr k Naahnlli Cer y aand 107 Moxii u N Spw Ui lehyp a 6 108 Miia Kaneaa v 4p0t pref aaud N York Oulaaio k Woat aaud l 38i i Penn dto Ohio obh R QregOD Calif lo hyp in goud 104 81 Paul Minii k Vlauit obl Ue Pao Hoof lyn oblig 8 illto dito Lino Col ie hyp 0 6 69 Clnaua Gau South Chert T aand 64 Vm O Ballw k Ka lo h d o O 99 Amalerd Omnibua Mg aand KiD Stad Amaterdam aaud I 101 Btail Uotterdala awd 8 103 BlLOll Stad Antirerpaa 1887 1 lOU Stad Bluaael 1886 8 lOBl Ho a TkeiaaIteaulllOeaelaoh 4 U9 ii Ouilin Staataleenig 1880 i 117 K E Ooat B Cr l880S 101 SrA l BUd Madrid 8 1888 41 KlD Var Bez Avb Spool oflrt D 8AJII801I1 Ontvang en alle NOUVEAUTÉS IN Mantels Costumes Robes en Japonstoffen Posterijen eo Telegraphie Vacante directies Post en telegraafkantoor te Neuzen Jaarwedde f 2700 en vrge woning Pensioensgrondalag f 3050 Borgtocht f20000 reSel Post en telegraafkantoor te Boxmeer Jaarwedde f 1800 en vrjle woning Pensioensgrondslag f 2050 Borgtocht f 3735 reëel Ingevolge de bepalingen van het Koninkiyk besluit van 21 Haart 1894 no 17 hebben de telegraafambtenaren voor eerstgenoemde de postambtenaren voor laatstgenoemde directie den voorrang Sollicitaties in te zenden vóAr 8 Juni a s AOVERTËOTIKN BÜRÖEMEKSïER en WETHOUDERS van GOUDA zullen DINSDAG den 9en JUNI 1903 des middags ten half twee ure in het Raadhuis aldaar bg enkele inschrijving aanhesterlen 1 Het onderhoud der Kaai of Walmuren gedurende het jaar 1903 2 Het doen uitvoeren van buiten en binnenverfwerken aan Gemeentegebouwen in vier afzonderlijke perceelen Inlichtingen en aanwijzingen worden gegeven door den Öemeente Bonwmeestet WERELD PANORAMA Coolsingel 16 ROTTERDAM Tot en met len PINKSTERDAG De St Gothard lijn 2en PINKSTERDAG CORSICA Napoleon s geboorteland Geopend van 10 10 Entree f 0 90 Kinderen f O IO Zander Instituut Fluweelen Sing el B 724 Geneesh Dr J H BAKKER NIEMKIJER Directr U vak DUIIREN Behand vaaruggegr ver crommingen Ingevallen bomt x en o beenen en iiniMBHohaammt vorm algem u alete conHtl fitie npieren genr ziekten rheumatlsche aandoeningen verMulkingen enz enz ONTVACMGKN alle soorten SCHOEUWERK in het Koord Brabaiilsch Schoen en Laarzenmagazijn KL KI WEG E ao tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend SMITS Alle reparatiSn en aangemeten werk Tbdirrj B Wendirbftliiiii 9 do geheelu wuroltl bukund uu guroeinil Uuovertroffoii midilel ttt t Alle Horst tour Lever n a a E z i e k t u II enz luwuuthK 700wel alB uok uitweadig ut Uijriu iille Kiüktegovuile mot goed itevulg aap to wemleii l rys per Aacoii il per pobt t 1 lö Tliisrrj s Wondsri lf bözit Doii alsnog oiiKokoudfl Ki n a lcriiclit eu Umlzamu werking Maukt moestal elke pijnlijke en gevaarvolle opuratie geheul overbodig Met deze zalf werd een 14 jttftr 11 1 VUOr On Ceueesll k rellOUdeu beenfezwel uu uulani a eeu bijna i£SS jaar kankeriyden p eiiezeii Brenst geneziag eu verzachting der pijueu bij wouden ont tulcingen ouz ran allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per poat f 1 60 CoQtraat Depot voor Nederland ApothektT HENKI SiNUËItN Rokm 8 AmatenUm Wur geendopÖt i bettelle men direct uu die SckiiUeuaputiieke dM A THtKRKY in Pregrwl bc RohttMh OeiteTreieb GelicTt pioipeotttii te ontbieden by hst CentruL l epöt Sander