Goudsche Courant, vrijdag 29 mei 1903

Vrijdag SO Mei 1903 o 9118 4Sste Jaargang Gorus eouRAOT iMeiiws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telera o 83 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Ic lelHiiii u Hi De Uitgave dezer Courant g enchiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VI fF CENTEW Inzending van Advertentiën tot 1 uur dec inidd Openbare Yerkooping M COXTIXT GELB te Haastrecht op VKIJDAö 29 MEI 1903 des Tooriniddags te uren aan bet Hnis geteekend B No 116 aan de Hoogstraat ten orerstaan van den aldaar gerestigden Notaris van den netten goed omlerlwuden INBOEDEL van wijlen den Heer S DE JONÖ Jzk vaaronder een PIANINO STAANDE KLOK SCHRI 7F BUREAU PENDULES BUFFET KASTEN SCHILDERIJEN SPIEGELKAST STOELEN TAFELS KABINET een BRAND KAST VLOERKLEEDEN KARPETTEN OUD PORCELEIN GOUD en ZILVERWERK enz Te bezichtigen Donderdag 28 Mei 190S van des voormiddags 10 tot des namiddags b uren Nadere inlicbtingen geett Notaris KOEMAN voornoemd TE KOOP 150 stuks zware EIKEN BERGROEDEN in alle afmetingen en zwnarten Een partij dito van 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen tbuns gevelde boomen Een party LICHTE BERGROEDEN voor den pr s van zeven tot tien gnlden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen VangstnkJi en Staarten enz Gezaagde on beslagen GEBINDÏEN STIJLEN en BALKEN 20 8lak EIKEN BEUKEN en DEN NEN BOLBLOKKEN tegen zeer lagen prtjs 00 staks gezaagde 3 4 en 5 duimsche EIKEN raEELEN Een groote partij EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTUKKEN 2000 stuks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brug en Heiningpalen 6000 stuks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jongfe vruchtboomen tegen den prijs van 12 et por stuk STEEN en PANOVENHOUT SPOORLEGGERS BALKEN HEIPALEN HEININOBEKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSPABREN 10000 stuks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN en BOONENBIJS 50000 bossen KRIBHOUT AUf uiordt naar verhitiüg ter bettemder ptaaiee geUverd Alles togen lehtrp concurreerende prijzen en zei tnaanden crediet bü den houthandelaar JOH DAMEN te Cothen la het Verlichting Magazija De il vondster Dubb Buurt Telefn 117 zijn steeds voorradig de ni nwe modellen G asornamezLten en fraaie Ballons Degelijke GASFORNÜIZEN en COMFOREN Zuinige branders Volledig adres voor QasgbeiUchtbenoodigdlieden ENZ ENZ Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding aanwijzende het tijdstip waarop brieven enz ten postkantore moeten bezorgd worden zoowel voor binnen en buitenland als voor Oosten West Indië zijn van af 1 MEI verkrijgbaar a lO CeïitS per Exemplaar hij de Uitgevers A BRIHIiMAW Zm LANCIE TIENDEWl Geen Kinkhoest Geen Influenza I ONIWaUKE eTXbf Om Kinkhoest Influenza Borsten Keelaandoeningr binnen den kortst raogelpen tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmivenBorst honig Extract M E L I A M T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van rw H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 1 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Co Westhaven 198 ourfa £ 4T É STfi iV Kleiweg E lüO Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Ooutta A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerierkad JJmI A N yiM ZESSEN Schoonhoven J Th TüRKBN Boskoop B T WIJK Oudeaam A SCHEER Haaitrecht P W y EDE Oudeuater K viSDijfi HEIJDEN te Jlteuwijk P v d SPKK Moercapelle O d STAR Waddinaiveen Wed A HOLST Waddin ieveen M KOLKMAN Waddavingeen P A us GROOT Oudeuater y DS JONOH Oudeuater J P KASTELEIN PoUbroekerdam 1 BIKKEK te Bemchop DCLF tGHE Directeen finale verdelging binnen uur in de grootste stallen van Vlieiren MuKgen Motten Mieren Vlooien Rupsen Oorwormei Torren Pissebedden Het reiniaen van luis by Rundvee Schaap Varken Huisdieren Hoenders Hoenderhokken Vogels Vogelkooien Volières Rozen Abrikozen Perziken en verdere Vruehtboomen en Broeikasten en nog meer dan genoemd is Dit poeder is gedeponeerd versch onschadelök geurig met hinderluk de gebruikaaanwijzing geelt inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen HaohinaaL Spuitje mot een gevuMo HUS f l SO per atul Afzuudi rlijk HÜS f O VO V m SPUITJF f OM Kon EliwtujVeii Spuitjo f 0 S5 Grnoti DOOZEN 80 on 80 cuut Fakjea 16 oeut Nu ontvniigst van postwissel a 40 cent of 8 poBtzegola ii 5 cent wordt U eeii monstenlooa Zuivenngsvet van l 0 griim toegezonden 6 kleine dooyos flS rent AUea met geliruiksaiiiiwijzing annboveUiigun un iittettten Tegen toeKpndmK vim poat egels II 5 oent ofpoatwiasel 16 cent liooger liiu il prijs wonlt hot verinngdï pc po t pakltet luor het gelioolo Bijk vomiiiden Perlialf l of moer Kilu s ÏB Ae ywedor minder in prijs Geiirig en oiiBcliadelijk ZuïvöriDBS vet vuraacht on noemt dadelijk de pijn weg Genoost onfeilImiir allo brandwonden Ook onfeilliaar op hot vel tegon lirandürighoid klioracslitig heid aaygeBiohta on andere hchaamsroven on wonden strakheid on Stekeningen bij V eraweringeti winterhandon en voeten bij Bohurft dttiï worm Bij brand on snijwonden on verzweringen verzacht hot vel niet alleen maar door direct hiennede te sinoron voorkomt men bloedvergiftiging en koud vuur 10 t por doos 8 stuks fiO cent groote doos 100 gram SU tent Ook verkrijgbaar blJ A DROST Korte Tiendeweg D 4 Gebri Stoll erck s Chocolade en Cacao DtttniKd aoor de nieu wste iiitvindingon op raarhinaftl gebied Terl t6rd fiJnrlertie IA nitaiuiMnd pibruit t ëjm u fijnst groniJstutlon pirandeevei lei rbruiltcr vun StcUwerck s Chocolade en Cacao OW a ibera iswiwri ig IkbrikMt lauwkeurig beantwoordo 9 o Oien inhoud dei resii Ktilstton IX iraa behaalde 87 Brpret als Hoflereraiieler 4 Eere Dlploma s gouden enz Medatllei i n Iwwga aa iiitauin nd fijn fcbrifant Ketda 187 schreef de AccaComie national ie rarU Noue TOOI décsmona naa 4aüIIe 4 r yreaaiire lasm en oonslderattoa aa votrs xaellacw tainlcaittaa i OhoooUt bonbona variea ato etc tlltlwtrilk C fitl rikaat Terkrqgbaa bij U d Cuiiüseui a Baulietbakluin euz uu G MMirartefeowoordifter oor Sederlaad Jalioi Mattentlfidt limtnirlrni Ealroretraat 10 HB TBIOHF vervang t volkomen cle beste NATÜURBOTER mHina en Bruint in de pan Voor kealcengebroik onovertrelbaar Verpakt in fraaie cartons van halve en iieele ponden en is verkrygbaar Il 40 cent § per pond Te Waddingtveen bfj de HH G VISSER L BOON ö BERGHOEFF H KLOOTi WIJK H HARDIJZER H AS8CHEMAN en Mej de Wed A v TILBURG Te Hazernooude bg den Heer A A MATZE Kranken genezen en Zwakken sterk gemaakt De wonderbare Levenskraoht ontdekt door den meest beroem deu Docter die alle oekende kwalen geneest Ibrkirurdigt fuulntfa dli gtUJk liaan mtt iroadKn SM Silitiia Tas bu n LnfUJd g l Jk nsHiJdi caUikt De Medicijnen zijn gratis voor een ieder diê Mjn naam en adres inzend Na jaren van geduldige studie en dolveji in omlt tijdsohrifton zoo wel als in die van den togenwoor digen tijd heeft Dr James W £ ldd Battes Block Fort Wayne Ind 8035 U 8 A bekend gomankt dat hij Dr JamcR Wilhim Kidd te wonderbaro levenakracUt ontdekt heeft en dat liij bekwartTi is met do hulp van zijn wonderbaar iniddel dat aan goen ander bokend is en welke hot resultaat is van ve e jaren studie in het zoeken naar deze kostbare levenskracht om alle kwalen raa het menachehjk lichaam te genezen br is pM twijfel opziclitenH den ernst des Doctors wannewtij dezo dingen beweert want de genezingen die Uij dagelijks bewerkt staven de waarheid zijner woorden Zijne theorie is op redelijke gronden gebaseerd op do praktijk door hem verkregen in debeiiandehng van patiënten gedurende vele jaren Hüt kost u nieta om deze wondurbare Levens Kraohti zooals bij bet noemt te probeoren want hij zend het gratis aan iedere lijder in genoegzamo hoeveelheid om te overtuigen van de wonderbarende genezendü kracht weshalve gij niets waiigt Sommigt van de vermelde genezingen zijn zoor merkwaardig en tonzy voor de vertronwbare getuigenissen zouden ze bijna goen geloof vinden Lammen heblwn hunne krukken weggeworpen en konden loopen nadat zij twee of drie maal de medicijnea gebruikt hadden Zieken die door hunne geneosheeren waren opgegeven zijn hersteld en aan familie on vrienden terng geloven Eheumatiek ziakens maag hart lever nier blaas bloed en huidziekten zyn als op m gische wijze verdwenen Hoofdpyn ruggepyn zenuwachtighoid tering hoesten verkoudheid asthma catarrh luchtpijp ziekte en alle keel ongostüldheden longen of ffenig levensorgaan zoo spoedig hersteld dat het niets minder dan een wonder is Gedeeltelijke beroerte locomotor ataxia waterzucht jicht huidnitslag en aanbeien zijn Bpoodigen blijvend genezen Het zuiverd het gansche lichaaiè hersteld de zeanwkracht de bloedsomloop en esa volkomen gezondheid wordt spoedig verkregen Vooï l de Docter zyn alle lichamen gelijk en komen onda het effect van zijn wondervoUe tLevena Krachtc Schrijf van daag nog voor drf medicijnen Het il vrij voor ieder lijder Vermeld waarvan gij genezen wilt zijn en de medicijnen worden n dadelijk franeo per post toegezonden Telephoonnot Gouda Abonnement I 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis i Het net is aangesloten aan het Rjjks Intercommonaalbnrean Op 1 Mei 1903 UO verkregen aansla tingen Contracten en voorwaarden veckrggbaar aan het Bnreau ACHTER DE VISCHMARKT Druk van A BRINKMAN Zn öonda OPROEPING onder de WAPENEN VAN Miliciens Verlofgangers DER LICHTINGEN 1897 1898 1899 1900 en 1901 De BURGEMEESTER der Gemeente GOUDA brengt ter kennis van de in deze Gemeente gevestigde Miliciens Verlofgangers dat ingevolge Koninklijk Bei lait van den 24n Januari 1903 No 13 krachtens Art 111 der Militiewet 1901 tot den werkelpen dienst worden opgeroepen LICHTING 1897 Korps Pontonniers Ie compagnie van 22 Jnni tot en met 11 Juli idem 2e compagnie van 15 Juui tot en met 4 Juli Vesting Artillerie Ie regiment Ie 2e 3e en 4e comp van 5 Oct tot en met 24 Oct idem idem öe 6e 7e en 8e comp van 1 Juli tot en mët 21 Jnli idem idem 9e comp van 19 Augustus tot en met 8 September idem idem 10e comp van 9 September tot en met 29 September idem 2e regiment alle tompagni n van 7 Sept tot en met 26 S pt idem Sê regiment Ie 2e 8e ïe en 5e comp vaa 27 Juli tot en met 14 Aug idem idem üe 7e 9e en 10e comp van 1 Juli tot en met 21 Juli idem 4e regiment Ie en 5e comp van 30 Juli tot en met 19 Aug idem idem 3e en 4e comp van 18 Juni tot en met 8 Juli idem idem 2e 6e 7e 8e 9e en 10e comp van 10 Aug tot en mot 29 ag Korps Pantserlort Artiilerie Ie comp van 10 Aug tot en met 29 Augustus idem 2e comp van 7 Augustus tot en met 27 Augustus idem 3e compagnie van 10 Juni tot en met 30 Juni idem 4e compagnie van 17 Jnni tot en met 7 Juli LICHTINGEN 1897 en 1899 Korps Torpedisten Ie peloton van de lè comp plaats van opkomst Fort de Ruyter idem 2e peloton van de Ie comp plaats van opkomst Hellevoetslnis idem Ie peloton van de 2e compagnie plaats van opkomst Fort aan den Hoek van Holland en idem 2e peloton van de 2e comp plaats van opkomst den Heldei allen van 10 Aug tot en met 12 September FEVILLEIOM mm EN mT 108 Door de getuigenis van iemand die door iedereen wordt geacht en wiens leettijd aigescheiden nog Tan lijn stand zijn woord tot een onloochenbaar tot een heilig woord maakt fWieo bedoelt gf Den abt Galli Ja dien pritBtier heb ik daar ginds gekend en inderdaad leeren hoogachten Welnu lou die abt Galli bereid zijn te bevestigen Alles wat ik daar heb gezegd baron I Hoe weet hij tzelt Door mü toen hij mijn leven had gered Hem heb ik destijds alles en alles meegedeeld Maar let wel mijnheer dan is het weer uw verklaring die ik van hem zou krijgen en niet de zijne 1 Daarom mijnheer wil ik u ronduit zeggen dat ik uw gedrag van dezen avond tegenover mij beschouw als het werk van een lasteraar en van een lagen leugenaar en zonder na te gaan wat uw dnjiveeren zijn geweest en welk voordeel gij hadt wiUen trekken uit uw gedrag verklaar ik u dat mijn dochter dat mejonkvrouw héa du Haussay nooit nooit iets mag vermoeden van de klad die n haar alkomit hult wiUcn aanwijxea zij idem LICHTING 1901 Beide compagniön plaats van opkomst Brielle van 19 Juni tot en met 14 Juli LICHTING 1898 Korps Rydende Artillerie V der Ie en der 2e battery van 30 Juli tot en met 20 Aug idem Vi der Ie en der 2e batterj van 2 Sept tot en met 23 Sept Korps Pontonniers Ie compagnie van 17 Augustus tot en met 16 Sept idem 2e compagnie van 10 Augustus tot en met 9 Sept Vesting Artillerie X regiment Ie 2e 3e en 4e comp van 5 Oct tot en met 31 Oct idem idem De 6e 7e en 8e comp van 1 Jnli tot en met 28 Jnli idem idem 9e en 10e comp van 10 Juni tot en met 7 Jnli idem 2e Regiment Ie 3e 5e 8e 9e en 10e comp van 2 Sept tot en met 29 Sept idem idem 2e en 4e comp van 30 Juli tot en met 26 Aug idem idem 6e compagnie vun 15 Juni tot en met 11 Jnli idem idem 7e compagnie van 10 Juni tot en met 7 Jnli idem 3e regiment Ie 2e 3e 4e en 5e cOmp van 27 Juli tot en met 22 Aug idem idem 6e 7e 9e en lOff comp van 1 Jolt tot en Dfet 28 Jnli idem 4e regiment Ie en 5o comp van 30 Juli tot en met 20 Aug idem idem ie en 4e comp van IK Jani tot en met 15 Jnli idem idem 2e 6e 7e 8e 9e en 10e comp van 12 Aug tot en met 8 Sept Korps Pantserfort Artillerie Ie comp van 3 Augustus tot en met 29 Augustus idem 2e comp van 7 Augustus tol on met 3 September idem 3e compagnie van 22 Jnni tot en met 18 Juli idem 4e compagnie van 17 Juni tot en met 14 Juli LICHTING 1900 Hospitimlsoldaten Ie compagnie van 27 Juli tot en m t 29 Augustus Idem 2e compagnie van 28 Augustus lot en met 30 September Idetn 3e compagnie van 7 September tot en met 10 October Korps Pontonniers Ie compagnie van 13 Jnli tot en met 14 Augustus Idem 2e compagnie van 29 Jnni tot en met 1 Augustns Vesting Al tillerie Ie regiment Ie 2e 3e en 4e comp van 27 Juli tot en met 29 Aug niet de man niet die weldra haar echtgenoot zijn zal haar kinderen niet als zij die eenmaal hebben moQht verklaar ik u mijnheer dat wij beiden zeer zeker niet levend dit vertrek zullen verlaten Met vasten tfed zonder overhaasting trad de generaal toe op een wapenrek dat tegen den achtermuur van tiet vertrek hing waarvan hij twee degens nam om daarmede lerug te keeren tot den schilder zeggende Kies mijnheer Renato nam weder de houding aan waarin du Haussey hem het eerst had gezien met over de borst gekruiste armen en met een gelaat dat nog altijd niets dan diep gevoelde haat teekende Voorloopig niet zeïde hg kalm Later zullen wij zien Doch nooit voordat ik heb teruggekregen wat mijn eigendom is Uw eigendom tja Léa mijn kind Léa mijn kind I Léa die ik twintig jaren lang hsb gezocht en beweend Léa wier bijzijn en wier kinderlijke Helde mij al de smarten zou hebben vergoedj die ik geleden heb door u baron en die ik gezworen heb eenmaal op u te zullen verhalen Daartoe is thans het oogenblik gekomen Vermoord mij maar als gij dat wilt Na mij de vrouw te hebben ontroofd die ik liefhad na mijn kind u te hebben toegeëigend moogt ge mij nog van het leven berooven aU ge dat durft ais ge niet bang zijt voor verbanning ol schavot maar ik zeg a op den voorgrond dat het u niet zou redden van het schandaal dol gij in mijn bloed had willen smoren Met een woesten lach hulde hij de schou Idem Idem öe 6e 7e en 8o oomp van 2 Sept tot en met 6 Oct Idem Idem 9o comp van 9 Jnli tot en met 12 Ang Idem Idem lOo comp van 30 Jnli tot on met 2 Sept Idem 2e regiment Ie 3o 5e 8e en 9e comp van 23 Juni tot en met 25 Juli Idem Idem 2e 4e Oe 7e en 10e comp van 1 Sept tot en met 3 Oct Idem 3e regiment Ie 2e 3e 4e en 5e comp van 1 Oct tot en met 4 Nov Idem Idem Oe 7e 9e en lüe comp van 24 Aug tot en met 20 Sept Idem Idem 8e comp van 27 Juli tot en met 29 Aug Idem 4e regiment Ie en 5e comp van 18 Juni tot en met 22 Jnli Idem Idem 3o en 4e comp van 21 Juli tot OU met 22 Aug Idem Idem 2c 6o 7e 8e 9e en M e comp van 1 Sept tot en mot 3 Oct Korps Pantserfort Artillerie Ie comp van 27 Juli tot en met 29 Aug Idem 2 comp van 7 Aug tot en met 10 Sept Idem 3u comp van 22 Juni tot en met 25 Juli Idem 4e comp van 17 Juni tut en met 21 Juli fc LICHTING 1901 Korps Genietroepen Van do 9e compagnie de miliciens vestingteicgraflsten die liebbcn voldaan aan het bepaalde in den eersten volzin van artikel 6 van het Koninkljjk besluit van 29 Februari 1884 no 13 on in dit jaar niet krachtens art UO der Militiewet 1901 onder de wapenen zjin geweest van 17 Augustus tpj en met 26 Angnstus Voormelde Verlofgangers worden by de e opgeroepen om op den bepaalden dag vó6r des namiddags 4 ure by hunne korpsen tegenwoordig te zen de Vesting Telegraflsten des namiddags v66r 1 uur gekleed in Uniform en voorzien van de kleeding en nitrnsting ban bg vertrek met groot verlof mede gegeven alsmede van bun zakboekje met verlofpas De Verlofgangers voor wie de opkomst op eenen Maandag is gestold zullen indien zy gevestigd zyn in gemeenten van waarzü niet in één dag hun garnizoen kunnen bereiken zich eerst op den dag voor de opkomst bepaald op marsch behoeven te begeven en den volgenden dag zoo vroegtijdig mogeiyk bü hun korps moeten aankomen Den Verlofgangers die vermeenen in de termen te verkeeren tot het erlangen van ontheffing van vorenbedoelden werkeiyken ders op Dacht gij te doen te hebben met een kind baron P Dacht ge dat ik niet nagenoeg alles had voorzien van hetgeen er op dit oogenblik tusschen ons voorvalt i Dacht ge dat ik na zooveel te hebben geledtn niet mijn maatregelen had genomen om toCh mijn wraak te verzekeren Zie eens aan alles wat u niet wilt hooren wat u tegen beter weten in weigert te gelooven ik heb het op schrift gesteld met de bewijzen die t geschrevene steunen er bij en dat een en ander aan veilige handen toevertrouwd Dood mij of laat het vannacht iemand anders doen in uwe plaats en morgen wordt alles openbaar gemaakt wordt alles wereldkundig Dan zal morgen ook uw gewaande dochter Léa mijn kind hoorend dat gij de moordenaar zijt van haar vader uw gevloekt huis ontvluchten en de eerste wezen om u at te vallen Met een ruwe beweging rukte de schilder zijn hemd los zoodat de bloote borst voor een groot deel zichtbaar werd en riep daar bij in opgewondenheid heesch van schier niet te betoomcn drift Dood mij Stoot toe Hier zit mijn hart En terwijl hij dat hart aanwees toonde hij oOk met zijn vingers het litteeken dat Giulietta s ko gel daarin had achtergelaten tPistool heett zijn uitwerking gemist Uw degen zal dat niet doen Reeds bij de eerste woorden van dien vijand wiens uitbarsting van haat in stede van Uontrans drrtt aan te wakkeren dien in zekeren zin had getemperd daar hy gevoel had voor het leed J dienst op grond van de vierde in verband met de derde zinsnede van art 113 der Militiewet 1901 of van eene geldeiyko vergoeding als bedoeld in do laatste zinsnede van dat wetsartikel wordt in hun belang aangeraden daartoe spoedig aan Hare Majesteit de Koningin het verzoek te doen Voorts worden bedoelde Verlofgangersnitgenoodigd om minstens vier dagen te vorenhnnne verlofpassen ter Secretarie der gemeente te doen afschryven en vervoer ofpassagebiljetten te ontvangen indien zy daaropaanspraak hebben Gouda den 28 Moi 1903 Do Burgemeester voornoemd R L MARTE NS Butlenlandscli Overzicbt Da door Chamberlain in zyn Birminghamsche redo opgeworpen qnaestie van protectie en differentieele rechten zal Donderdag door Sir Ciarles Dilke in het Lagerhuis ter sprake worden gebracht Zgu bedoeling is een duidelyke verklaring van de zyde der regeering in deze zoo belangrijke aangelegenheid uit te lokken Het wordt dan ook hoog tyd zegt do Westminster Gazette dat do oppositie de regeeriug noodzake dnideiyk te zeggen of haar politiek wordt aangeduid door deafsohafSng der graanrocliton dio in de ééne richting wyst of door het manifest van den kolonialen secretaris die juist de tegenovergestelde aangeeft Aan de verklaring van een ondergeschikt lid van het ministerie zooals do heer Bonar Law heeft het land naar het blad meent niet genoeg Op verschlHendo plaatsen in het land i de qnaestio reeds in vergaderingen ter sprake gebracht Te Birmingham nam een vergadering onder voorzitterschap van het conservatieve parlementslid Lowe een motie ten gunste van Chamberlain s plannen aan Het bestuur der Cobden Club to Lrfnden besloot op een Maandag gehouden vergadering zich tegen ieder plan tot het invoeren van differentieele rechten te verzetten Te Bristol voerde de liberaal Birrell hot woord en sprak een veroordeelend vonnis over het geheelo plan uit dat met een oorlogsverklaring n n do geheele wereld goiykstond Protectie zeido hy ironisch op Chamberlain s beloften van pensioenen voor den ouden dag zinspelend maakt armlastigen maar liet moet een troost zyn te bedenken dat waar ge uzelven tot armlastigen maakt ge u tevens van oen pensionneering verzekert dal aan zooveel wrok moest ijn vonrat gegaan had de generaal de hand waarin hij de Iwide degens hield laten neerzinken Nu wierp hy ze in een hoek Ik ben geen moordeaaar mijnheer sprak hij en u dwingt mij wel u ten einde toe aan ie hooren Uit al uw woorden er ts swoveel bij wBt mij onverstaanbaar klinkt blgkt éón ding zoo duidelijk mogelijk n 1 dat gij mij haat en dat gij beweert dat ik u heel veel kwaad zou hebben aangedaan Hoe is dat mogelijk vraag ik ii daar ik u volgens uw eigen zeggen nooit heb gekend f t Is op dit oogenblik voor het eerst dat ik u zie Gesteld dat alles wat u zegt geheel overeenkomstig de waarheid is wat ik met kan aannemen en nooit aaimemen zal zonder dat mij daarvoor de onomstootelijke bewijzen zijn geleverd maar gest ld dat het zoo is wie had dan het recht zich te beklagen u of ik Zou ik het niet zijn mijnheer Renato die het volste recht bezat om u te haten en om u te zeggen niet dat ik mij op u te wreken heb maar dal ik u straften moet i Welnu beproel het dan I spotte Kenato Waarom hebt gi zoolang gewacht mijnheer om mij te komen toevoegen wat ge mij nu hebt toegevoegd Waarom komt gij mij hier uw zoogenaamde geheimen onthullen want ik geloof er nog niets van en waa m hebt ge dat niet veel eerder gedaan i iVordf vervolgd