Goudsche Courant, vrijdag 29 mei 1903

De gewezen conserratieve minister Sir John Gerst een dergenen di met lord Randolph Churchil en Baltonr destijds de z g vierde partjj vormden heeft in een interview aan een verslaggever der Neoe Freie Presse verklaard dat hjj niet aan de uitvoerbaarheid van Chamberlain s plan kon gelooven Bü de opening van het Anstralische federale parlement zinspeelde de goavernenr lord Tennyson in zjjn rede op de qnaestie van differentieele rechten en zeide dat de urgentie van zaken van binnenlandsch belang het onmiddellijk in oveirweging nemen van de quaestie van diUerentieele rechten iu den weg stond hoewel de ministers met een gunstig oog het denkbeeld van het aanknoopen van nauwere handelsbetrekkingen tot het moederland gadesloegen Hoewel doorj de Hongaarsche Regeering alles wordt gedWan om den omvang van den opstand in Kroatië geheim te houden zoo zelis dat aan de bladen te Agram verboden is om iets over dien opstand mede te deelen en correspondenten van buitenlasdsche bladen met nitzetting worden bedreigd zoo zg zich niet in bun berichten beperken blgkt het toch voldoende dat de opstand nog steeds voortdunrt De Hongaarsche regeering zit in zak en asch en in Oostenrijk wrijlt men zich in stilte de handen omdat nu de Hongaren ook eens ondervinden wat een nationaliteitenquaestie te beteekenen heeft Men verwacht dat deze Croatische geschiedenis de Hongaren wat meegaander zal maken zegt de Timescorrespondent te Weenen De Croatische afgevaardigden uit Dalmatiü hebben den minister Von Koerber verzocht een audiëntie voor hen aan te vragen bij den Keizer in diens qnaliteit van Koning van Creatie Von Koerber die officieel Oostenrijk buiten de quaestie wil honden weigerde dit Daarop wendden de heeren zich rechtstreeks tot den keizer Maar Franz Joseph wild de heeren evenmin ontvangen hij liet hun antwoorden dat de binnenlaudsche aangelegenheden van het koninkrijk Hongarije geen aanleiding konden zjjn voor klachten van de z de van vertegenwoordigers in den Oostenrijkschen Rijksraad De Dalmatische afgevaardigden hebben voortdurend telegrammen gezonden naar de verschillende Croatische comités om deze aan te moedigen den strijd tegen de Hongaarsche politiek en vooral tegen het bestuur van den Bonus graaf Kuehn Hedervary krachtig vol te houden Qraaf Kuehn is door den Keizer in audiëntie ontvangen en deze heeft zjjn goedkeuring uitgesproken over de bestnursmaatregelen genomen om de rast en de orde in CroatlS te herstellen Zoo wordt van alle zijden de toestand ernstiger en ingewikkelder gemaakt En niemand weet waarop dat alles uitdraaien zal Wat in de jodenvervolgingen in Ensland wel den grootsten afschuw opwekt is het feit dat et nu in koelen bloede door sommigen wordt aangezet tot een hernieuwing van de slachting te Kischenet De verschikkeiyke slachtingen en martelingen die daar gepleegd zijn kan men zich alleen maar als mogelgk voorstellen van een troep verdierlijkto dronken en onwetende menschen Maar nu ziet men ook voorbeelden van personen van betrekkelijke beschaving die in de anti semitische bladen en in manifesten steeds weer opwekten tot voortzetting of bernienwing Het schijnt maar duidelijk is het niet zooals er zooveel in Rusland onduidelijk is voor een West Europeaan dat die jodenvervolging ook weer een uiting is van het revolutionaire element van de ontevredenheid die als een verterend bloedvergift dat heele reuzenlichaam van t tsarenrijk doortrokken heeft en overal afzichtelijke zweren verwekt Te Warschau zoo wordt in brieven nit die plaats beweerd heeft een deel der bevolking ook een algemeenen jodenmoord willen organiseeren Maar daar zijn het de socialistische arbeiders geweest die zich er zoo sterk tegen verklaard hebben dat het plan niet ten uitvoer gebracht is Te Kischenef zelf wordt door de doni ne boerenen kleine burgerbevolking geklaagd dat de overheid de moorden h eft belet nadat ze er eerst toe had aangezet En zij zoeken daarachter weer het geld van de joden want ze weten dat de ambtenaren heel licht voor zoo iets te vinden zouden zjjn Van regeeringswege wordt veel moeite gedaan om zich zelf tegen alle beschuldigingen te verdei igen Niet zoozeer echter tegenover de bevolking die zoo n offlcieele verdediging waarschijnlijk toch niet zou gelooven dan wel tegenover het overige Europa en Amerika Zoo heeft de Russische regeering een ofScieele tegenspraak in het licht gegeven van een bewering in bnitenlandscho bladen verschenen zooals de Times de Daily News en de MUncbener Neueste Nacbrichten Het bedoelde bericht was een brief die door den minister van binnenlandsche zaken gericht zou z n aan den gouverneur van Bessarabië en waarin de laatste gewaar schuwd werd tegen het bestaan van plannen voor de jodenvervolging maar tevens dön raad ontving om niet te streng tegen de bpvo lking op te treden teneinde de regeeriiig niet bij haar impopulair te maken Hoewel de woordelijke tekst van den brief in de genoemde bladen gegeven werd wordt de bewering volkomen onjuist genoemd in wordt ontkend dat er ooit zulk een briel s verzonden of d t de overheid van Bessarab é op de onlusten zou zijn voorbereid door de regeering Er zijn te Petersburg strenge voorzorgsmaatregelen genomen ter voorkoming van onlnsten op Vrijdag den gedenkdag van db stichting der stad De troepen zullen worden gereed gehouden om manifestaties te vooijkomen Uit Pretoria wordt gemeld dat de Synod der HoUandscbe Hervormde Kerk na beraadslaagd te hebben over de weigering des luitenantgouverneurs om te voldoen aan hare verzoeken betreffende het taalonderricht enz besloten heeft stappen te doen tot het vestigen van vrjje scholen daartoe gelden te verzamelen en langs wettelijken weg der Regeering te beletten schooleigendommen te vervreemden Tot die oprichting van eigen vriie scholen moest het komen nu het streven der Ver eenigde Kerk waartoe de meerderheid der Transvaalsche Boeren behoort om n l de regeering te overreden aan de wenschen deri Boerenbevolking op het stuk van onderwiJS gehoor te geven ijdel is gebleken Nochtans heeft de synode een comité van waakzaam l heid benoemd teneinde voort te gaan meti pogingen om het staatsonderwijs gewijzigd te krijgen Naar de Daily Mail uit Johannesburg verneemt bepaalt het reglement van den Transvaalschen wetgevenden raad dat alle redevoeringen die in het Hollandsch worden uitgesproken dadelijk mondeling in het Engelsch vertaald moeten worden Het Hollandsch wordt dus als een vreemde taal beschouwd Men kan aannemen dat Milner hier wel weer de hand in zal gehad hebben Of op die manier de verzoening tusschen de beide rassen ook bevorderd wordt Insteê van de Boeren in te palmen gaat Albion ze almeer tyranniseeren ze als overwonnelingen behandelen Met de amnestie aan politieke gevangenen in Transvaal blijkt het ook nog niet naar wensch te gaan Althans op een verzoek van de synode der vereenigde kerken te Pretoria om al die gevangenen In vrijheid te stellen heeft de Init gouvemeur slechts overweging toegezegd Verspreide Berichten Fkiskwjk Waarschijnlijk begint de Hnmbertzaak 3 Aug a B onder presidium van Bonnet v66r hot Hot van Assises Abbé Bagier pastoor te Salnt Denis duPain heeft zijn traktement zien inbonden omdat hij door paters Redemptoristen zendingspredicaties heeft doen houden Besson en de Figaro worden op aanklacht van laster door den journalist Vervoert gerechtelijk vervolgd in verband met de praatjes over het millioen der Karthni zers De Capucijners te Crest in DrOme zijn eergisteren met behulp van soldaten en gendarmes uitgezet nadat de toegangen geforceerd waren De Capucijners te Bastia die zich niet gehouden hebben aan de vereenigiiigswet zjjn veroordeeld onder vrij t lawaai tot 16 fr boete elk De Parijsche correspondent der Pal Mali Uazette Louis Fournier heeft omdat hij v66r eenige jaren den Australiseben millionnair Harold Barker een kleine vriendelijkheid heeft bewezen bij erflater des millionnairs geheele vermogen van achttien millioen gulden gekregen plus een landgoed in het graafschap Westmoreland DulTSCHLANP Nu wordt weer verklaart dat prinses Louise van Toscane geenszins geestelijk van streek is en ook niet zwaarmoedig overgodsdienstig of ziek een en ander wordt alleen verteld om de opsluiting von de prinses in een klooster voor te bereiden en te doen gelooven als geheel vrijwillig Peisoonlijk is zg volstrekt niet geneigd in een klooster of sanatorium te gaan en beslist tegen haar zin zal zij in eene of andere inrichting opgenomen worden De ongelukkige prinses is overgeleverd aan willekeur en geweld de uitslnitingsmaatregelen zijn weer verscherpt toen bleek dat zj toch nog verkeer onderhield met eene enkele vertrouwde BINNENLAND isTATEN GENEKAAL T If K K It K H M n K H Zitting van Woensdag 27 Mei Aan de orde was het wetsontwerp betreffende de spoorwegaanleg en de exploratie van het Lawagebied in Suriname door het gouvernement en overneming van rechten en verplichtingen der maatschappij Suriname De heer Roëll hoewel volkomen geneigd ook door dit middel mede te werken tot meerderen bloei der kolonie opperde echter verschillende bedenkingen van staatkundigen en financieelen aard met bedoeling van de Regeering meerdere inlichtingen te verl rijgen in hoever door de Kamer beslissing kan genomen worden bij ongewijzigde handhaving van de verordening die ter goedkeuring wordt voorgedragen ook in verband met de te nemen flnancieele maatregelen De heer Cremer had ook bezwaren maar stapte er over heen omdat hij ze niet van zoo overwegenden aard achtte dat bg zou durven adviseeren tot verwerping van het ontwerp wegens nadeelige gevolgen daarvan voor Suriname Ook uitstel zou hij niet wanschen bij do onzekerheid of later de zaak wel in zulke krachtige deskundige handen zou berusten als thans bet geval is De heer Hubrecht betoogde dat de voorgenomen exploratie een zniver wetenscbappelgk karakter moet dragen en de heer Van Karnebeek wees er op dat de zaak in de toekomst groote offers dreigt te zullen vorderen De minister van koloniën verdedigde den vorm waarin de zaak is voorgedragen en waardoor geen inbreuk is gemaakt op het recht der Kamer Hij betoogde de noodzakelijkheid nu tot spoorwegaanleg over te gaan omdat de tegenwoordige gouverneur een man is van erkende voortvarendheid en technische bekwaamheid De in te stellen exploratie beoogt slechts nog duidelijker aan te toonen dat doortrekking der spoorlijn van Kadjoe tot het Lawagebied wenachelijk is hetgeen voor den minister reeds vaststaat De heer Röell gaf aan de regeering in overweging het ontwerp zoodanig te wijzigen dat slechts geld wordt toegestaan voor spoorwegaanleg van Paramaribo tot Kadjoe en voor de kosten van exploratie en de afkoopsom te voldoen aan de maatschappij Suriname De minister van koloniën verklaarde zich bereid een dergelijk eventueel in te dienen voorstel te zullen overnemen Artikel 1 is daarna goedgekeurd Het Lawaspoorwegontwerp is aangenomen Tegen stemden de socialisten De directeur generaal der posterijen en telegrafie beeft de volgende tmitengewone dienstorder uitgevaardigd De directenr generaal der posterijen en telegrafie Oezien de ambtsberichten betreffende den dienst der posterijen en telegrafie gedurende de stremming van het spoorwegverkeer ten gevolge van de staking van spoorwegbeambten in de maand April j l Betuigt iin dank aan alle ambtenaren en beambten die door hun voorbeeldige plichtsbetrachting vaak met bijzondere toewijding en inspanning den goeden gang van den dienst hebben verzekerd onder de buitengewone omstandigheden welke gedurende bedoelde stremming hebben bestaan Bepaalt dat deze order in de voornaamste lokalen waarin het personeel der posterijen en telegrafie werkzaam is op doeltreffende wijze voor alle ambtenaren en beambten gedurende een week ter lezing zal worden gesteld Bond van Magazijn en Winkelbedienden Deze bezwaren kunnen ondervangen worden door in art 278 en 280 te laten wegvallen In art 279 te lezen in plaats van Door de Gemeenteraden kan De Gemeenteraden zijn verplieht een maximim slnitingsBur van 9 uur des avonds vast te stellen en door art 280 te laten vervallen Dit laatste daarom omdat dan de controle veel gemakkelijker wordt en geen aanleiding tot allerlei misbruiken kan geven I Dat een dergelijk uniform sluitingsuur geen reden tot ontevredenheid behoeft te geven bewijst een zeer groot aantal patroonsvereenigingen in Duitschland zoowel van groothandelaars als kleinhandelaars Detaillisten en dat wel van vakken waarvan men het niet zou verwacht hebben die met het ont werp der Rijksdagcommissie adhaesie betuigd hebben Tot staving van dit ons beweren laten wij hierbij gaan een lijst met de namen dier vereenigingen Ten slotte missen ij tot onze groote teleurstelling een wettelijke bepaling op het sluiten der winkels op Zondag of een daarmede gelijkstaanden rustdag Waar de dagtaak van de winkelbedieaden zoo afmat tend het gebrek aan afwisseling frissche lucht en goed licht zoo groot is daar is het niet meer dan billgk dat den bedienden een vrijen r istdag per week bü de wet gewaarborgd worde opdat zij eenmaal per week gelegenheid hebben wat op hun verbaal wat tot rust te komen tot zich zelven in te keeren Want het is volkomen waar wat eens in de Soziale Praxis werd opgemerkt Menschen die nooit de gelegenheid krijgen tot zich zelven in te keeren worden harteloos onbedachtzaam of slecht Uit dien hoofde komt het ons dan ook zeer gevaarlijk voor het sluitingsuur en de rusturen in art 240 en 241 voor winkels en magazijnen aan de goedwilligheid en grilligheid der gemeenteraden over te laten De ervaring leerde het ons met schoolvoeding en kleeding met de aan de Gemeenteraden door het Rijk ten bate der onderwijzers verleende subsidie die zeer vaak niet uitgekeerd werd dat van dien kant voor de winkelbedienden geen redding is te verwachten Duizenden van onze collega s zien met hoopvolle verwachting naar den Minister van Binnenlandsche Zaken en de Tweede Kamer op in het vaste en door niets te schokken vertrouwen dat er voor hen ook recht bestaat dat zij evenzeer mogen aanspraak maken op een menschwuardig bestaan Zal Uwe Excellentie in de Eerste en de Tweede Kamer in de tweede plaats hen daarin tegemoet komen Excellentie deze menschen beschouwen 7ich ook als vrije Nederlanders Zult gij hun bede verboeren f Wij weten wel Keulen en Aken zjjn niet op éèn dag gebouwd Doch daar bet door ons gewenschte zulke bescheiden eischen uitdrukt hopen wü van ganscher harte dat het Uwe Excellentie moge behagen om hetgeen wij ter overweging aanbevalen ten gunste onzer economisch zeer zwakke collega s aan te wenden Redenen waarom adressanten eerbiedig en met den meesten aandrang verzoeken dat Uwe Excellentie de goedheid moge hebben dit vöór ontwerp arbeidswet zoodanig te wijzigen dat deze wet tot een werkelijken zegen voor alle winkel en raagazijnbediesden worde Adressanten voornoemd A H HARPMAN Voorz L BENJAMINS JzH Secr Gemengde Berichten Men meldt uit den Haag De instructie tegen Uittenboogaart den verdachte in zake den dubbelen moord te Berkel is thans gesloten en deze zaak naar de openbare terechtzitting verwezen Zekere J H G van beroep kellner ia eergisteravond omstreeks 11 ure te Nijmegendoor de politie gearresteerd verdacht vaa bedriegelijke inning van geld hetwelk h te Rotterdam zjjnde per telegram op naam van een vroegeren patroon te Middelburg bij een kassier aldaar wist machtig te worden Een poging tot dergelpe handeling was ook door hem verricht gedurende den tgd dat hij zich te Nijmegen ophield evenwel zonder succes Hij is gistermorgen op verzoek van den hoofdcommissaris van politie te Rotterdam naar die gemeente overgebracht Nijm Ct Men meldt uit s Hertogenbosch In verband met een eergisteravond te Well gem Bergen in Limburg op den jagermeester van het kasteel te Well J Schreurs go pleegden moord zijn gisteren de officier van justitie en de rechter commissaria in straf zaken bg de rechtbank alhier naar Well 1 vertrokken ten einde een onderzoek in loco J in te stellen Van den dader of de daden is niets bekend Dat een vogel soms zeer vreemde broedplaatsen kiest is bekend Maar zelden zal het voorkomen dht een meesje broedt zooals bij den heer T te Tiel in den bak eener keukenpomp die den geheelen dag onophoudelijk in gebruik ia De vogel moet in e uitvliegen door de gleuf in den bak waarin de zwengel draait A Ct Omtrent de uitv aart en begrafenis van mgr C J M Bottemanne wordt uit Haarlem gemeld Dinsdagavond omstreeks halfacht werden in de kathedrale kerk St Bavo door eeu breede schare priesters der Metten der overledenen gezongen Aan het einde der plechtigheid offlcieerda J mgr Hofman geassisteerd door pater P A F Royakkers en pastoor S C M J J B Meens Mgr Hofman is tutnlalr bisschop van Telmessoo in Zuid Gfaanzi en vertoeft sedert eenigen tjjd hier te lande Te balfelf Woensdagsmorgen namen de Lauden een aanvang door mgr A J Brouwer regent van het Seminarie te Voorhout Op de Lauden volgde de pontiflcale Mis van Reqoiem door mgr H van de Wetering aartsbisschop van Utrecht De Requiemmis werd bijgewoond door een groot aantal priesters met het kapittel en vele andere belangstellenden Daaronder merkten wg op den commissaris der Koningin mr G van Tienhoven den burgemeester jhr Boreel van Hogelanden en de weihouders Een tiental familieleden in de eerste rjjen voor de lijkbaar geplaatst voor het hoogaltaar Ook vertegenwoordigers van katholieke vereenigingen en instellingen van liefdadigheid en onderwijs het kerkbestuur en genoodigden benevens tal van geloovigen gaven door hun tegenwoordigheid blgk van huiï eerbied voor den doode Na de heilige mis werden zooals dit voor een bisschop kerkelijk is voorgeschreven vgf ab oluti n gegeven De eerste absolutie werd verricht door mgr Van do Wetering Na afloop dezer plechtigheid werd het stoffelijk overschot onder zeer groote belangstelling naar den bisschoppelgken grafkelder te Overveen vervoerd waarin het in allen eenvoud werd bijgezet Volgens den uitdrukkelgken wensch van den overledene werd geen lijkrede gehouden Een vreeseiyke brand ontstond eergisteravond om balfnegen in een groot gebouw van de citadel te Atrecht dat tot woning diende aan den commandant der regimentsschool Saloipê In den loop van den dag was Salome s oudste dochter getronwd met den officier Courot en tot slot van de gebeurtenis werd een bal gegeven in de woning van Salome waarvan één der ruime vertrekken was versierd met doek schilden en vlaggen Tegen halfnegen viel een lampion op een doek en stak dien in brand en met ongeloofeiyke snelheid verspreidden zich daarop de vlammen en tastten eerst de vensters en het dak en daarna het geheele gebouw aan Onder de gasten ontstond een vreeselijke paniek en allen drongen naar de eenige trap die toegang gaf naar buiten In het gedrang kregen de meesten die tegen de muren geduwd werden brandwonden aan de handen Er zgn 3 vrouwen in de vlammen omgekomen onder wie de n jarige zuster van den bruidegom terwijl 27 personen zijn gewond van wie 7 of 8 zeer ernstig Stadsnieuws GOUDA 28 Mei 1903 De gewone jaarlgksche Algemeene Ver gadering van aandeelhouders der Goudsche TelephoonMaatschappg had heden ter behandeling van de balans en winst en verliesrekening over het boekjaar 1902 in het hotel De Zalm alhier plaats Uit het door den directeur uitgebracht verslag bleek dat er op 1 Januari 1903 136 geabonneerden verkregen waren tegen 126 geabonneerden op 1 Januari 1902 terwgl op heden 140 geabonneerden verkregen zjjn Het inbegrip van 2 publieke Stations en 3 dienstaansluitingen zgn er thans 146 perceelen met het telephoonnet van Gouda rechtstreeks verbonden De kosten van onderhoud der verschillende werken van het telephoonnet zgn in het jaar 1902 belangrgk en wel met ruim 60 pCt dier kosten in 1901 toegenomen terwijl ingevolge de concessievoorwaarden 10 pCt in plaats van 6 pCt over de abonnementen ontvangen in het jaar 1902 en wel gereken4 van af 1 Maart 1902 in de gemeentekas gestort moest worden Hn dividend werd na voldoende afschrijving p de bezittingen der Maatschappij bepaald op f 4 per aandeel De heer H J Nederhorst Jr werd als Commissaris der Vennootschap herkozen Den 17n Juni a s hoopt de heer A Herman hoofd der openb 1 school te Gouderak den dag te herdenken waarop hjj voor 26 jaar in dienst trad Voor de roeiwedstrijden die op Zaterdag 30 Mei a s door de Roei en Zeil Ver Hollandia te Alfen Ondshoorn bij s Molenaarsbrng op de Rjjn zön uitgeschreven hebben zich de navolgende ploegen aangemeld Skif Juniores De Hoop De Amstel Willem III en Triton Skif Seniores De Amstel Tweeriems Juniores De Amstel en Willem m Tweeriems Seniores Willem III Vierriems Juniores De Hoop Nereus Njord Laga en Nautilus Vierriems Seniores Willem III Achtriems Juniores De Hoop en Lage Achtriems Seniores De Maas Njord en Triton Enkel voor de Junior Skif en Junior Vier zullen voorwedstrgden noodig zgn Wegens de talrijke inschrijvingen voorde nummers Jonge Vier en Jonge Skif op de roeiwedstrijden van de B en Z Ver Hollandia te Alfen Oudshoorn zullen Vrgdag namiddag om 6 uur als volgt voorwedstrgden gehouden worden Ie Afd Jonge Vier tusschen Nautilus Rott De Hoop Amsterdam en Njord Leiden 2e afd id tusschen Laga Delft en Nereus Amsterdam Jonge Skif Ie afd tusschen Triton en Willem III en 2e afd tusschen De Amstel en De Hoop In de beslissing op Zaterdag roeien mede de winners van elke afdeeling en de snelste tweede aankomenden 372 te staats loterij 5e Klasse Trekking van Donderdag 23 Mei No 8168 14728 14741 en 15452 ieder f 1000 453 1792 6406 en 13610 iedej f 400 2041 3552 5457 5617 9521 en 13793 ieder f 200 2325 3005 4800 8501 9036 10277 11711 14624 15156 16838 20173 en 20439 ieder f 100 Prijzen van f 70 12 2984 5186 8749 12 623 1 5478 17967 47 3094 52 39 98 49 92 18160 79 3238 60 8914 12869 15646 96 110 46 5425 9255 12955 15759 18230 27 3303 63 9324 13008 1581 46 202 69 6627 9548 11 21 89 17 3543 5836 74 39 29 18359 29 86 66 9763 98 15922 18602 338 94 90 9803 13181 67 18610 412 3681 6055 74 13379 16274 96 64 86 6106 82 13438 16328 18761 616 3865 85 10027 82 42 77 63 3991 6216 10301 13 625 43 18801 892 4007 74 73 13707 92 18967 908 38 86 10408 23 16481 19035 16 76 6464 33 34 88 19116 77 93 93 38 1 3830 16607 28 1040 4184 6 624 10573 38 16644 54 52 92 6686 10619 4 1 70 19264 92 99 6840 10765 47 84 19302 1274 4201 59 10824 59 89 7 93 26 6907 84 80 16750 18 1426 38 67 11032 13996 83 58 76 4451 7044 11212 98 16843 19615 87 62 7216 32 14026 16920 19860 1662 4504 18 96 14199 63 76 1654 24 27 11316 14418 76 84 78 4635 60 96 22 96 89 1734 39 7397 11483 14584 17007 20093 80 4701 7464 11523 14603 36 97 82 4 86 60 6 70 20237 1843 61 7686 74 14946 17113 20348 2023 98 7711 11776 94 17301 85 86 4874 7887 77 99 12 20508 89 76 7985 11838 15104 93 20716 91 4938 8029 12127 17 17437 69 96 5069 8249 12201 84 66 74 2180 70 8472 12369 16277 99 92 2214 5112 8610 86 16306 17687 20917 2469 76 84 12414 41 17815 41 2765 82 8724 43 15474 17938 66 5a 90 6e Klasse 11e Lgst No 4308 m z f 70 INGEZONDEN Vereeniging tot herstel van het Landbouwbedrijf in Zuid Afrika Aan het Nederlandsche Volk De strgd met de wapenen in Zuid Afrika is geëindigd De vrede is gesloten Voor het Qogenblik en voor den uiterlgken schijn beeft Engeland gezegevierd maar de toekomst van het Hollandsche ras in ZuidAfrika is daarmee niet vernietigd Oorlogen scheppen geen nieuwe toestanden Zij kunnen slechts de kroon zetten op het werk dat volgens den natuurlgken loop der zaken toch tot stand gekomen zou zijn Kunstmatige onnatuurlgke toestanden door geweld geschapen ziJn niet duurzaam Zg kunnen slechts met geweld worden gehandhaafd en als dat verslapt glgdt alles weer terug tot den toestand die geleidelgk uit het verleden voortvloeit De natnurlgke historische ontwikkeling van Znid Afrika is nu met geweld onderbroken Zg voerde tot den triomf van bet HoUandsch Afrikaansche ras en die uitkomst kan wel worden verschoven maar niet vermeden De geschiedenis laat zjch door geen menschenmacht in nieuwe banen dringen en wie de gebeurtenissen in haar loop wil stuiten wordt eenmaal door haar omvergeworpen Wg wanhopen dus niet De vrede te Vereeniging was slechts een keerpunt geen eindpunt Zg heeft wel een tgdperk gesloten maar een nieuw tijdperk geopend De strgd tusschen Hollanders en Britten is slechts op een ander terrein overgebracht en op dat terrein mogen de Nederlanders met hunne stamverwante broeders in ZuidAfrika medestrgden zonder dat iemand ben van schending der neutraliteit kan beschuldigen Het gezag dat thans bestaat willen wg eerbiedigen Wij willen den Boer niet aan sporen tol opstand en verzet Ons doel is thans slechts hen te helpen in den strgd om bet bestaan Eerst moet hij weer welvarend worden dan wordt eene grootje mate van politieke zelfstandigheid van zelf zijn deel Goed geeft moed en zelfgevoel Wg willen dus v66r alles zorgen dat de Boer zgn bedrgf weer kan opvatten Dat hjj zijne veestapel weer kan herstellen en zgn laad bebouwen Niet in de steden maar 0 het platte land huist de kracht der Atrikaanders en aan dat platte land wgden wg in de eerste plaats onze zorg Voor de vele behoeften op geestelijk gebied zjjn wg niet blind De hooge waarde van goed onderwijs wordt door ons niet miskend maar de geest gevoelt geen behoefte aan voedsel en ontwikkeling zoolang niet de eerste behoeften des lichaams bevredigd zijn Eerst welvaart dan wetenschap Tal van andere vereenigingen bovendien hebben zich de geestelgke belangen der Boeren aangetrokken Wg wenden ons niet alleen tot de Nederlandsche kapitalisten maar tot het Nederlandsche volk Veel zeer veel geld hebben wg noodig en ieder Nederlander moet ons helpen Groote sommen van enkelen zullen wg in dank aanvaarden maar wg rekenen vooral op de kleine bijdragen der groote menigte Als niemand zich onttrekt en ieder doet wat hg kan zal onze Vereeniging een m ichtig lichaam worden Dat zegen verspreidt in Zuid Afrika Dat voor het Hollandsche ras aldaar eene nieuwe toekomst helpt banen Dat nauwe banden knoopt tusschen de Hollandsche Afrikaners en het oude Nederland De Nederlandsche stam is niet dood Hij is overal tot nieuw jong en krachtig leven ontwaakt In Nederland en Vlaanderen en overal waar takken van den Nederlandscben stam zich bevinden doet het nationaal gevoel zich levendig gelden De oorlog in Zuid Afrika heeft den Nederlandscben stam beroemd gemaakt Heel de wereld heeft eerbied gekregen voor de kracht die in hem schuilt Het tijdstip is das gunstig om voor dien stam groote veroveringen te maken zy het dan ook met vreedzame middelen en wg wenschen van die gunstige omstandigheden partg te trekken Wilt ons dus helpen Offert allen wat gg knnt Daar men zelfs tegen eene jaarlgksche contributie van slechts een gulden lid onzer Vereeniging kan worden is nagenoeg iedereen in de gelegenheid om toe te treden Rente kunnen wg U niet beloven maar wel voldoende zekerheid voor de teruggave van hetgeen gg ons ter hand stelt Giften vragen wg niet slechts leeningen Wat gg ons leent in den vorm van contributie leeuen wij op onze beurt weer tydeiyk aan de Boeren Zg zijn dan geholpen en Nederland hoeft met weinig opoffering veel tot stand gebracht De gelegenheid die zich thans voordoet komt nooit terug Nu moet Nederland toonen dat het voor de Boeren veel over heeft en anders zullen dezen leeren dat er op Nederland niet te rekenen valt Geld geven is op dit oogenblik het eenige wat gedaan kan wordert Laat het geld dus stroomen uit groote en kleine beurzen Het zal trouw worden verantwoord en als eenmaal dan ook weer voor de Boeren de vryheidszon opkomt zonder strgd of geweld maar alleen door de natuuriyke ontwikkeling der gebeurtenissen dan zullen die Boeren zich één gevoelen met het Nederl indsche Volk dat hen in deze moeielgke dagen niet vergat maar hen gesteund heelt en geholpen zooveel het kon De byeengebrachte gelden zullen besteed worden in overleg met de voormannen in ZuidAfrika waaronder in de eerste plaats de beer Schalk Burger de Eere Voorzitter onzer Vereeniging Hem terzgde staan mannen als Oeneraal Jan Smuts en Ewald Esselen beiden indertgd Staatsprocureurs der Z A Republiek Ed Rooth Bleyers J van der Werve en Jacobs die allen In Europa hebben gestudeerd en als administrateurs en rechtsgeleerden groote bewüïen van bekwaamheid hebben gegeven De leden van ons bestuur nemen allen zonder onderscheid hunne functiSn geheel belangloos waar Het bestuur voornoemd Mr H VERKOUTEREN Voorz H G DU CRpC J Secretaris Leidschegraeht 11 Amsterdam UARKTBERtO HTEN Oouda 28 Mei 11 03 GRANEN Hoewel koopers iets meer terug getrokken waren wilden verkoopers toch niet lager afgeven waardoor er weinig omging Tarwe Zeeuwiche 8 35 jl 8 75 Mindere dito 7 75 i 8 Afwijkende 6 50 k 7 30 Polder 6 75 i 750 Rogge Zeeuwsche 5 50 A 5 75 Polder ji Buitenlandsche per 70 kilo Gerst Winter 4 Zomer k f Cbevallier 5 25 i 5 75 Haver per heet 3 25 i j 50 per loo Kilo 7 i 7 50 Hennepzaad Inlandsche 7 50 i 7 75 Buitenlanach 6 504 6 75 Kanane aad 13 a 14 Itoolaaad 8 50 a 9 25 Erwten Kookerw ten i Niet kookende i Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 25 a 6 50 Boonen BriuiubooneD 17 il 20 Witte boonen il Paardeboonen ƒ 6 40 ii 6 65 Duiveboonen 6 7 5 4 7 25 Mats per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 5 70 4 6 10 Foxanian 4 Odessa 6 25 4 6 50 Cinquantioe 7 50 i 7 75 Veemarkt Melkvee goede aanvoer handel en prgten zeer vlug Vette varkens red aanvoer handel mattg 17 a 19 ct per half K G Biggen V03r Engeland red aanvoer handel tlauw 16 4 7 cent per half KG Magere Biggen grootte aanvoer handel stug 0 75 4 1 00 per week Vette Sohapen weinig aanvoer handel lauw 4 Lammeren goede aanvoer handel vlug 10 4 15 Nuchteren Kalreren red aanvoer handel vlug 8 4 12 Gras Kalvcrtn geen aanvoer Fokkalveren 9 4 18 Boter reii aanvoer handel vlug Goeboter t io 4 i ao Welboter 95 4 1 00 Kaas Aangevoerd 180 Partijen Han lel flauw ie kwal al 4 23 ae kwal 118 4 f 2a Burgerlijke Stand GEBOREN 25 Mei Pieter Johannes ouders J C de Koster en J T Reynbout 26 Margaretha Alberta Thema Maria ouders I Stoppelenburg en J M J Joosten Elisabeth Joostina ouders W Trommel en L Hartman 27 Maria Geertruida ouders P J Isarin en W C Bouwman Aart ouders B J Scholten en G Zwanenburg OVERLEDEN 26 Mei N van den Heuvel 2 m 27 C Kelder 14 m GEHUWD 27 Mei A C Verboom en J M Voorderhaak T van Stegn en I G den Edel C Hulst en J van Dam J C Diederiks en H J Verschnt P Ratten en J Vergeer J van der Zeeuw en M J Brem V A Leusden en G E J Boumans A J M van den Ring en M Gravesteyn H Kulik en A Verbeek J Koppendraier en M J Hogendoocoa Reeu rOk GEBOREN Antonia Mariaj ouders t Vergeer en A Streng GEHUWC J J Agterof en J J Stolwgk Nouveauté s in Parasols Zullen echter niet geëtalleerd worden S VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Telépkoon V 31 Beurs van Amsterdam 7 MEI Vikri Siotkn ifinnuNU Cerl Ned W a l 80 80V dllo di o dltc 8 l dito dito dito 8 HoHsia Ubl Gouiil USl aS4 Italib Iaaabrijviagl8SS 8I 5 Kil Oonm OU mpapieriasi i SV dito in lilterlial 1 81 PoiTUBAL Obl met coupon 8 dito tiokel 8 RnsuXD dito Oeooni 1180 4 ll m dito bi Botbl 188 4 ilito by Hopu I88 tO 4 litü in goud leen 1888 8 m dito dito dito 1884 5 jPAHX Ferpet lobuld 1881 t 67 rniaiiJ Oepr Oouv leen 18110 4 85 Oeo leening aarie D Geo teenin serie C JoiD Ara Ep V olilg 188 1041 1800 8 D 8AJI1801II Ontvang en alle NOUVEAUTÉS IN Mantels Costumes Robes en Japonstoffen AIIVIJ llTENTII lM GEVRAAGD op een Kantoor te Rotterdam een aankomend Bediende lui HM beau onacbadalrkila m g makkelykite poelsmlildel voor HeerM o vooral damM en Klndcrachoenwark Il de Appratuur van C M Mllllir L C erilB Hi Str 14 Men letu o op naam en fabrlelEtmerk rfcrnSur by HMras WiMksHm In HKHiiwirk MlMlarlta HirVM Ml a Mr il D lt Ir W SSf iMtM ArahM Brieven franco met opgave waar inlichtingen te verkrygen onder letter A by den boekhandelaars J VAN BENTUM ZOON alhier