Goudsche Courant, vrijdag 29 mei 1903

I No 9119 Zaterdag 30 Mei 1903 4Sste Jaargang mimm IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon ia S9 ADVERTENTIEN borden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd De Uitgave dezer Courant g eschiedf dagelijks met uitzondering van Zon en Fee stdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF JE STE Zander Instituut Fluweelen Singel B 724 GOUDA Geneert Dr J H BAKKEK NIEMBMJKE Dlrectr D vak DüüHEN Behand vanruggegr verkrontmingen ingevallen borst x en o beenen en niËKHehaamtnisvorm algeni icu akte eonstioatle apler en genr xlekten rheumatiache aandoeningen verttuikingen enz enz Te Koop of Te Huur EEN WllNRELHriS waarin vele jaren de IJZERHANDEL is uitgeoefend ook K scbikt voor alle zaken te ALFEN lage tjde op besten stand ook uitstekend gesctiikt voor BAKKËBIJ of VLEE8CHH0ÜWERIJ Adres franco W NIEKERK Makelaar Alfen I z W 5 N 51 Vraagt hij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave De hoofdtekst van dit halfmaande ToURISL Igkscbe tydscbrift bestaat nit de BeMhrijving emier BeiHomdeAarile die de Heer E T Fkenstra KniPEK in opdracbt der Vennootschap maakt Elk nnmmer is rijh geUluetreerd naar eigen photographiaehe opna Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer HO Anuiehtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te gaven adreii door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arabie PerziS Vooren Achter Indië Birma Malacca enz PriJB per jaargang 7 20 tncl de Ansichtkaarten De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tgde geleverd Bureau De Wereld Tourlit Haarlem TUiR7 i Windwbkliiffl 16 wereld bolcuml eo geroemd ODOvertroffen mitldel tegen alle Borat Lont Lever llaagziekten ent luwemlig zoowel als ooit uitwemlig iii bijna alle ziektegeTallon met goed sevolg SOK te wenden Pr s per flacon 1 J per post t lis Thliny i Wondwialf bezit een alsnog ougelcende genoeakraoht en heilzame werking Maakt meestal elke pijulijke u gevaarvolle operatie geheel overbodig Met dezo zalf werd eeu li jaar oud voor ongeneesU k lehoudcn beengeiwel eu onlang eeu bgna sa jaar kankeriyden genezen Brengt genezing en verzachting dor pynon bij wondon ontstekingen enz van allerlei aard PutjB por pot f 1 60 per post f 1 80 Oentraal Dep6t voor Nederland Apotheker HEKKI SANBEBS llokiii 8 Amiterdam Wttr KMO dopflt II beitelle inen direct uu die SohiitMUspotheko dei A THIKURÏ in Prcgradi bol Kohittóh Ooiterreioh Gtlieve proipMtui te ontbieden by bet Ceotreal Oopfit Sander Hokio 8 AmeterduD In het Verlichting Magazijn De Avondster Dnbb Buurt Telefn 117 zyn steeds voorradig de nieuwe modellen dasornamenten en fraaie Ballons begelBke ÖASFORNUIZEN en OOMt ORÉN Zuinige branders Volledig adres voor Qasgloeilichtbenoodigdheden ENZ ENZ Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas eu Waterleiding TE KOOP GEVRAAGD NETTE LIEFST NIEUWE A rbeiders en Biirj ep Woningen Opgave met omschrijving en prgs benevens huuropbrengst worden ingewacht onder No 2630 a b bnrean v d blad aanwijzende het tijdstip waarop brieven enz ten postkantore moeten bezorgd worden zoowel voor binnen en buitenland als voor Oosten West Indië zijn van af 1 MEI verkrijg baar a lO COXlilS per Exemplaar bij de Uitgevers A BRINKilAN Zn ANOE TIEflUEWEn Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en lieelaanüoening binnen den Itortst mogelglien tp te doen genezen neemt onmiddellijlc de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst honig Extract tl E L I A M T H E uit de KoninkljjlceStoomfabrielt DE HONINGBLOEM H N VAN SCHAIK r DEN HAAG HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLPW Co Westhaven 198 Gotóa 4 i lT£fïSTJBJiV Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Oo uia A ÜOUMAN MoordrecAi PINKSK Nimwerkerk a d IJeel A N viK ZESSEN Sc ioonAoMn J Tu TOBKEN Bosioop B V WIJK OudewatcT A 8CHEEU Haaetrecht P W v EDE Oadewater K ta dee HEMDEN te Rieuwijk P v d SPEK Moercapelle D v D STAR Waddingaveen Wed A HOLST Waddinqmeen M KOLKMAN Waddimngeen P A ik GROOT Oudewaler ï DB JONGH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benichop y WflWf T Wft l teU r Dlpto m 1 Ooud Bekroond 1 PRAEPARATEN VAN Uoo 0 n h iLinMn abi ol o HIWIMII Mn ian lia 1 E r ülnlom Ooud Bekroond I T T fl Tl W rkiitna I of llA 4 ki ohUs ti OTlerlc nd KIlIA WUN wakt Ullla L IvVlIW joowri bi kinderm votwauenen gebrek aan eetlust slechte spUsiertarlng senuwhoolllsIjR ter veretarkln j na ilekte ot kraambed koorts ea hare gevolt ni OUINAIIaROCHE PERRUOINEUX m het blJ oIl l r tegen Bloedgebrek Bleekauehl kwalen va Kriaachm ladled eo Verkrijebtar acoi 1 90 en 1 Pibol or Q T l am Y atarkend aanjenaain ui niaak voord eliilischjrf il Ul KCI V I 4tV vooral voor kinderen swakken en kllerachtlge gaatellen leer aan te bevelcn All aoeealiracliilEe drank bij stoomlaaen Ier spijsverterlngeoreanen en dUrrhé ook voorraigdingtnenVlein kinderen Pnii per bn a S Kgr t 10 4 M Kis 0 aCt i H Kgr O BO bussen A K Kgr O BO Chemisch MallrciliL At Speciaal vöfer Klnderrocding in lultere ITlCIKaUIIVCI Kbt 0 60 X Kgr ƒ 0 2 Ac4lima j o rAH n Het rookeneenerhaWe Clgareda ie ddoende ter beatrij i jilllll I CII diV H i ng van de hevigst aanvaUen van Asthma etc In dooijca a O BO en O BO 2 t TamarinHf RonhntKi FR PUROATIIS tegen Verstopping Aam I girmrillUC PmiUUIIS i ien Mlgraina Cong etieaeic voocalookals1axans voor Hadetea bewllier Je Tamarlnje üonbon van KRAEPF UÏN HOLM belanfri k diensten daar de vorm voor liet kind bHeari ijk en de sma k aangenaam is Prijl per doo je 0 00 en ƒ O M CalrnSal Dac4SII aC algemeen erkend als het BESTE hnUmiddel oainHaKraatllICa 1 1 Hoast verkoudheid en KetipDn het is een elljmoplossenil en verauliteod middel bij uitnemBidüdd uiialuittnd in Hj Q lleechjea veritrij gbMr Prijs ƒ O JO per SittA jt ft frmtptiri ltm KRAinXDEN HOUl te Zeist rW w tioiMttBM wmm p tiaam en hmahekemmff ttt vn krvfiamr i j de meette ApetlMkeye en VrofietM KRAEPEUEN HOLM Hofleveranciers ZEIST f Patent H StoUen nUM Imnirtn mulci DU AA AU l er grouse Erfolq As 1 vnuno iw H sio is i envalSA Aaf hitut tu nt w rttilo en Jlacfuifimun0tn t9itbi Êlui kuift tlétief ututre stetë ahnrffn H 8toOm Mr rm M Jlreat wtar Iff aolahtu ttunhutilailian tl antr ritliet wIê MtantetMif mttlÊkitt M iiKU m giitu Fiknitm ADTEETENTIÏN in alle Couranten worden aangfenomen door het Advertentie Bureau van A BKIMKNAN ZOON TE KOOP 150 stulis zware EIKEN BBRGKOEDEN in alle afmetingen en zwnarten Een parts li i t o var 30 tot 40 voet lengte geschilit om op porren te zetten allen thans gevelile boomen Een partij LICHTE BERGROEDEN voor den prijs van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer gescMkt voor Molenaiesen Vangstultlcen Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stnks EIKEN BEUKEN en DEN NEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen pr J8 500 stnks gezaagde 3 i eu 5 duimsclie EIKEN DEELEN Een groote partg EIKEN KISTHOUT tot taclitig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSÏOKKEN 2000 stnks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Sclioeiing Brng en Heiningpalen 5000 stnks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vrnclitboomen tegen den prijs van 12ct perstnk STEEN en PANOVENHOüT SPOORLEG6ERS BALKEN HEIPALEN HEININGBEKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSPARREN 10000 stuks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN en BOONENRIJS 50000 bossen KRIBHOÜT Alles wordt naar verkiezing ter bestemder plaatse geleverd Alles tegen scherp concurreerende prijzen en zes maanden crediet bij den houthandelaar JOH DAMEN te Cotlien wie zeker z jn wo da ikshtp I Ktkel Caeao te ontTangen leeama esteld en na vela proefnemingen ia den handel gekomen oude det naain dea aitvinders Dr Mioha lii verv rdigd op de best michines ia het wereldberaemde étabblisaement van G brs StoUwerck te Keulen ilacha Cikel Cacao m vierkanten buaaot Deze Eiktil Cacfui is met melk gekookt eene wngename gezont e drank voor dagelykscib gebruik een i 2 theelepels van t pojder voor een kop ChoooUte Ala geneeakriicbtige drank bij gtval van dmrrhee siecüte met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de voomaanata H Apothekars en Prii Sl Ï 5 prtpibmjei TTso o 0 90 rSiïïs Generaalvert nwoordigw vow Nedcirïand Julius Nlattenklsdt Amoterdam iCilfc straat 103 ONTVANGEN alle soorten SCHOEirWERZ in het Noonl Bmliantsch Scboen en LaarzenmagaziJD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend 1 SMITS Alle repdratiën en aangemeten werk Zenuw en Maag lijders wordt uit overtuiging als een wei kel ke halp in den nood het boek aanberolen Na OQtranjgst van adrea per briefkaart ivorJt dit boekje fraaco per post toegezonden door BIiOKFOEL 3 Boekh Zaltbommel Druk vanA BRINKUAN Zn Qoada De BURCiEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennih van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe iJelastingen enz te Rotterxiam op den aóen Mei 1903 executoir is verklaard Het Kohier No 6 der Peraoneele Belasting dienst iqoj Dat voormeld Kohier ter invordering is gestold m handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verpUcht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zea weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 29 Mei 1903 üe Burgemeester voornoemd R L MARTENS Uuitefllaodscli Overzicht Zal Sir Charles Dilke de protectieplannen van Chamberlain in het Lagerhuis ter sprake brengen het groote debat over de quaestie zal eerst hg de behandeling der begrooting plaats hebben Sir H CampbellBannerman heelt als leider der oppositie een amendement ingediend op de Finance Bill luidende dat het Huis van oordeel zijnde dat het handhaven van den vrijhandel als een eerste voorwaarde is te beschouwen voor het welzijn der bevolking en de belangen van het Rp weigert met oog op onlangs gedane verklaringen van ministers der Kroon met de behandeling dezer BiH voort te gaan zonder vooraf nader te zyn ingelicht omtrent de fiscale politiek der regeering Door de indiening van dit amendement heelt de oppositie olficieel den door Chamberlain neergeworpen handschoen opgenomen De heer Chaplin had ook een amendement ingediend waarin de alschalflng der graanrechten weid afgekeurd en waardoor dezelfde quaestie ep het tapijt zou worden gebracht Maar vplgens de regelen der parlementaire etiquette krijgt Campbeil Bannerman s amendement den voorrang aangezien hel aan het debat het karakter geeft van een groote partij qaaestie De Westminster Gazette vindt het jammer dat Chaplin s amendement op den achtergrond komt aangezien uit de stemming daarover zon komen te blijken hoe groot de oppositie binnen den eigen kring der regeeringsparty is Maar misschien ziet de heer Chaplin toch nog kans ziJn amendement te plaatsen Hij heeft een persoonlijke veete tegen deze regeering daar lord Salisbury hem uit zijn ministerie heeft gezet en hjj zal FEVILLEIOX LIEFDE EN HAAT 103 Gontran du Haüssey sprak op vasten toon maai het verhinderde niet dat hij intusschen teer veel leed Hij kende Giulietta Donati maar al te goed sedert hij haar had weergezien te had voor hem al het cynische Tan haar karakter eel te veel blootgelegd in den verachtelijken handel waarbij Bij van haar rechten op het moederschap afstand deed dan dat Gontran thans niet ten volle begreep hoe Renato s beschuldiging niet mt de lucht kon gegrepen zijn maar letterlijk overeenkomstig de waarheid moest z jn Een dubbel lijden mocht het heeten bij de overweging eill dat gold het verleden sx hij zijn eerste liefde had gegeven en zijn naam aan zulk een onwaardig schepsel bij het vermoeden dat nagenoeg een overtuiging was geworden en dat gold het heden dat het reine onschuldige meisje dat hij inderdaad als een dochter een ware dochter liefhad zijn dochter niet was maar het kind van den man die hem hier te midden van al zijn blijdschap zoo wreed was komen overvallen van den man iDct wien Giulietta voor haar huwelijk een losbandig leven moest hebben geleid geen kans verzuimen haar een stok tasschen de beenen te werpen De Daily News zegt dat de Londensche onderwijswet vermorzeld is en het heeft er veel van Met behulp van een aantal unionisten en door het toegeven van de regeering die al zwakker in haar schoenen begon te staan is het wetsontwerp feitelijk tot niets anders vervormd dan de bepaling dat de onderwijswet van verleden jaar ook op Londen van toepassing zal zjjn De poging om den Lonlenschen graafschapsraad wegens zijn vooruitstrevende beginselen bjj deze regeering zoozeer gehaatj de bevoegdheden te onthouden die de andere graafschapsraden hebben is verpeld Aanvankelijk stelde het wetsontwerp een hoofdbestuur in waarin de graafschapsraad slechts over een minderheid van leden beschikte en voorts gemeentelijke ftchoolbesturen die zooveel macht kregen dat het hoofdbestnnr in vele zaken van gewicht slechts mocht toezien Dat is nu veranderd Wjj hebben reeds gemeld dat aan den graafschapsraad in het hoofdbestuur de meerderheid is toegewezen En nu is de macht van de gemeentelijke schoolbesturen zoo beperkt dat zii niet veel meer dan de tusscbenpersoneh zjjn waardoor dat hoofdbestuur onderwijzers aanstelt en ontslaat aanwjjst waar nieuwe scholen moeten komen enz Alleen zallen de gemeentebesturen in die plaatselyko schoolbesturen toch nog drievierden van de leder benoemen Een voorstel om den graafschapsraad de meerderheid te laten aanwijzen werd verworpen Maar de liberalen troosten er zich mee dat die gemeentelijke besturen toch slechts nitvoerders zullen zjjn van den wil van het hoofdbestuur De liberalen hebben dus reden tot tevredenheid Zjj hebben de regeering in al haar wankelmoedigheid en de voosheid van haar wetsontwerp tentoongesteld en voor Londen een regeling verzekerd waarbij de graafschapsraad het heft in handen houdt en gebruik kan blijven maken van de organisatie van den bestaanden schoolraad Ook kan de graafschapsraad vronwen in de besturen brengen Met dat al is er niet m eer verkregen dan dat de schoolwet voor Londen niet veel erger maar volstrekt niet minder verwerpelijk is dan de wet ir Engeland en Wales buiten de hoofdstad Het geding te Kiel tegen den vaandrig ter zee Hüssener is afgeloopen Na het reqni sitor van den auditeur militiiir die zes jaar tuchthuis en verwijdering uit de marine Nauwelijks was het onheil besworen dat hem bij de geheel onverwachte terugkomst zijner eerste vrouw met vernietiging had bedreigd en nu kwam weer deze nieuwe ra p waarvan hij alle gevolgen nog niet durtde berekenen Waarom ik zoo lang heb gewacht U herhaalde Renato omd t Giulietta terecht mijn onverbiddelijke haat duchtend zichzelt den dood heeft gegeven om aan die wraak te ontkomen Zij wiit wel dat ik haar sou wegrukken van uw haard zij wist wel dat ik haar het masker van eerbaarheid van t eerloos gelaat zou rukken het masker waarmede het haar was gelukt u te trouwen en de achting der menschen te bewaren Zij wist dat ik bij u zou komen en u zou zeggen wat ik nu zeg Zi wist wel dat ik mijn kind zou opeischen Het eenifte goed dat mij nog was overgebleven het eenige wezen dat ik in mijn leten nog zou kunnen liethebben zooals ik dat kind op dit oogenblik opeisch Dat alles wist zij baron door den abt Galh die haar na uw vertrek was gaan waarschuwen Zij kende mij te go d dan dat zij hopen mocht dat ik ooit ran mijn wraak zou afzien z kende mij te goed om te verwachten dat ik er ooit in zou toestemmen dat zij bleef wie zij wat dat ik haar uw liefde uw achting liet behouden de plaats die ij in de wereld door u toedoen veroverd had Zij wist wel hoe ik nooit zou gedoogen dat mijn kind een ander dan mij met den vader naam zou aanspreken Reddeloos was zij verloren baron en omdat zij daarvan tot in de ziel toe overtuigd was heeft zij zich het leven benomen eiscbte werd Hüssener door den krijgsraad veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en degradatie wegens lichamelijke mishandeling met doodeiyken afloop van een ondergeschikte eu tot veertien dagen gevangenisstraf wegens overtreding van een dienstvoorschrift Beide straffen werden gecombineerd tot vier jaar en een week daar voor preventieve hechtenis een week wordt afgetrokken Hetgeen bjj het lezen van het rechiverslag het meest treft is de voorgewende of echte overtuiging van niet tegen zgn plicht gehandeld te hebben die er uit Hhsseners woorden spreekt Het is waar dat de getuigenissen over zÜn karakter hem aanduiden als een onverdraagzaam en opvliegend persoon Maar het bleek toch ook dat hem op de cadettenschool leerstellingen Waren ingeprent over de eer die slecht moesten werken Zoo zei Hüssener bjj zijn daad o a gedacht te hebben aan een hem in de klas gedaan verhaal van een luitenant die bij een aanval door een soldaat zich niet kon verdedigen omdat bil geen wapen trok en toen uit den dienst had moeten gaan Het proces is een bevestiging van de vroegere beriditen Slechts is nu duidelijk bewezen dat Hartmann de gedoodo soldaat dronken was De krügsraad beeft bjj het bepalen vande straf de jeugd van HIlsBenefj Iijj is 20 jaar zjjn onervarenheid en zjjn goodeAoü laten gelden Velen in Duitschland ziJn hot daar niet over eens De Krankf Ztg zegtbijv dat er zelden een moord moedwilliger gepleegd en brutaler verdedigd is De slotsom van dit blad is dat het geheele geval wortelt in het valsche eerbegrip der officieren Het Essener geval toont aan dat er groote fouten schuilen in het onderwijsstelsel der militairen Omtrent de Macedonische verwikkelingen wordt aan de Standard uit Konstantinopel gemeld dat in diplomatieke kringen de overtuiging heerscht dat de opstand zoo goed als uit is Noch de Albaneesche opstand nüch de houding der Bulgaarsche Itegeering wordt gevaarlijk geacht voor de rast op het Balkanschiereiland De Agence de Constantinopel kan dan ook het bericht van de Figaro over een algemeene mobilisatie der Turksche troepen als volkomen onjuist tegenspreken De onderdrukking van den opstand der Albaniërs en van de onlusten in Macedonië heeft het invoeren der hervormingen niet naar den achtergrond geschoven Daaraan heeft zij wel gedaan ging Renato met een lager stem voort Ik had gezworen haar te treffen in alles waarin zij maar te treffen was gelijk zij het mij ha l gedaan meedoogeloos Ik haatte haar met een onverzoenhjken haat en het eenige dat mij spijt is dat haar zedelijke doodstrijd slechts enkele uren heefl geduurd terwijl de mijne twintig lange jaren heeft voortgeduurd O ware zij nu hier ik geloof dat mijn gfinot volkomen zou zijn De generaal hoorde dien man met huivering aan Dat hij de tot hem gerichte vraag niet rechtstreeks had beantwoord was door den generaal zelfs niet opgemerkt Maar alles wat bij zeide kwam hem meer en meer waarschijnlijk Voor ja zoo was Giulietta s gewaande zelfmoord volkomen gemotiveerd wat in haar eigen verhaal volstrekt niet het gevfil was geweest Hoewel de generaat bij haar op geen nadere verklaring had willen aandringen waren de door haar opgegeven redenen hem toch vreemd genoeg voorgekomen onnatuur lijk en g zoeht Als men verkeert in soortgelijke omstandigheden laat men vaak heel veel zonder padere toelichting lp eischen als het ware onbemcrkt voorbij gaani omdat meo als hij ingeving gevoelt dat er nog veel meer vuils naar de oppervlakte zal komen als men in zulk troebel water gaat roeren Hoe is i mogelijk mompelde Gontran du Haussey riet die vrouw mij heeft durven trouwen wetend dat gij te Rome waart en u kennende zooaU zij u kennen moet als ienaand die Het Wiener Fremdenblatt dat als het orgaan van graaf Goluchowsky is te beschoawen zegt daarover De hervormingen door Oostenrijk en Rusland voorgesteld ZÜn door de gebeurtenissen in Macedonia niet afgesteld maar de invoering is slechts voor eenigen tpd vertraagd De verdaging was noodzakelijk met het oog op den toestand De mogendheden die de horvormingen voorstelden en die nog steeds in volkomen eenstemmigheid handelen konden onder deze omstandigheden onraogelgk by do Porte op de onmiddellijke invoering der hervormingen aandringen Maar het is zeker dat zoodra de omstandigheden de invoering der hervormingen toelaten de beide verbonden mogendheden den noodigen druk op de Porte zullen uitoefenen om de onmiddeliyke invoering der voorgestelde hervormingen te verzekeren De Tnrksche Regeering mag dan wel beginnen met een nieuwe amnestie te verleenen Het aantal gevangen genomen Bulgaren in de vier vilayets bedraagt reeds meer dan 3000 Hilmi pasja heeft voorgesteld die Bulgaren naar Klein Aziü te verbannen Doch de Porte aarzelt daartoe over te gaan Dit is bcgrypelijk En de vraag doet zich voor of het voor de toekomst niet beter is dien mcnscheri liever genade te schonken en hen in het Maoedonische gebied te laten waar zü onder een nieuw regeeringestelsel WtSlBiilil tevreden znllen wezen dan hen naar het land der vreemdelingschap te verbannen waar zy een nieuwe kern van ontevredenheid zullen vormen Verspreide Berichten B kankhijk De redemptoristen te Boulogne en de Japucijners te Calais zgn hoofd voor hoofd veroordeeld tot twintig fr boeta wegens wetsovertreding en de geesteiyke broeders te Lairac loopcn govaar hun Int to deelen daar zy rustig doorgaan met onderwgsgeven De rechtbank te Marseille hoeft beëindigd het onderzoek inzake do douanefraudes op gtoote schaal door belastingambtenaren De negen beschuldigden hebben zich verrykt op groote schaal en achtvan hen zullen zich te verantwoorden hebben wegens schriftvervalsching en gebruikmaking daarvan In beginsel is beslolen dat de president der Republiek in Inli naar Londen zalgaan ter beantwoording van liet bezoek van waarlijk met haar geen deernis zou hebben maar daarentegen eene geduthte wraak zou nemen wegens het aan hem gepleegde verra id £ n waarom die vraag herhaal ik wa irom hebt gij eerst zoo laat uw wraakplan volvoerd Waarom T om te beginnen zijt gij nadat het huwelijk al een jaar was voltrokken toen ik niet meer te Rome was die vrouw gaan bedreiger i Omdat ik al dien tijd op mijn bed heb liggen dobberen tusschen dood en leven baron Ten einde zonder gevaar met u te kunnen trouwen ten cmde het erledön dat haar aan mij verbond onbekend te loen blijven had die vrouw een aanslag op mijn leven gedaan Zij dacht dat ie mij had doodgeschoten God riep Gontran du Haussey met een gebaar van afschuw uit dat is zoo vcrrcgaaml zoo monsterachtig Dat het al heel onwaarschijnlijk klinkt niet waar f t Is niettemin de zuivere waarheid Het liticeken van haar misdaad zit nog altooi hier Hij sloeg zich daarbij op de borsL Gij hebt het d iareven met een enkelen blik reeds gezien baron en de abt Galli die mij heeft gered aan den dood heeft ontrukt zal u zeggen evenals de Fransche ofiici r van gezondheid die mij destijds heeft behandeld dat de vrouw oo goed hare maatregelen had genomen Bp dat het schot bepaald doodeÜjk was hoewel ik door een wonder aan den dood ben ontsnapt dat Giulietta het volste recht bezat om aan te nemen dat zij van mi niets meer te duchten had dat ze mij voor eeuwig het zwijgen had opgelegd iVordt vervolgd