Goudsche Courant, zaterdag 30 mei 1903

koning Edward au Parqs en eveneens is besloten tot bet bezoek van den koning van Italië uan den president in dezelfde maand terwijl men meent dat koning Victor Emmannel naar Parijs zal komen v66r de president naar Londen trekt De bisschop van Orleans Toucher heeft zich gewend tot den voorzitter van de Kamer en de leden met een schrijven bevattende een klacht over bespreking vanzjjn persoon in de Kamer en bcoordeeling vao zijn daden terwijl hem de mogelijkheid ontbonden wordt zich te verdedigen tegenhet verwgt verzet tegen de wet te prediken reden waarom hij voorstelt dat elk Fransch borger die met name besproken wordt in de Kamer mag antifoorden in een schrijven aan den voorzitter der Kamer welk schrijven dan ter voorlezing zon moe ten komen D66r een der gewonden by de incidenten te Anbervilliers in de kerk is een aanklacht ingediend tegen abbé Sora pater der JohanneS de Doope kerk die hem den gewonde flink afgerammeld heelt eigenMndlg V DuiTSCHLillD Eei gistermorgen hield de keizer groote parade over het garnizoen te Potsdam on eergisteravond was er gala voorstelling in de Opera met groot vertoon reuzen van de garde Frederik de Qroote vormden de eerewacht op parket en eersten rang zaten louter en alleen garde olflcieren hoogerop de gegradueerden van minderen rang en de minderen in de groote proscenninmsloges de bevelvoerende generaals onder wie de naar het lichaam kleine AdoU Menzei zich onderscheidend door een rok onder dien overvloed van goud en zilver aan den buitenkant der heeren Toen de keizer de keizerin en de prinsen present woren werd een gewrocht van Joseph LauU mot muziek bovendien getiteld Dilberitz opgevoerd dat moest verbeelden een manoeuvre tafereel uit de dagen van Frederik den Groote bij Döberitz soldaten en officieren de beste leden van het koninklijk theater in rijmwoorden zich madifesteerend als Pruisen die diepen ernst van manoeuvres wel begrijpen en bonwen op s koningq leiding in komende moeielijke tyden Met patriotische kernachiige woorden sloot de koning Kransznuck die heel wat beters vermag het beeld onder schetterende muziek Het heet dat de staatssecretaris van landbonw Podbielski binnenkort zal altreden Morgen Zaterdag moet de groote uitsluiting der bouwvak werklieden te Bremen beginnen als do loodgieters dan niet weertan slag zSn De Eijksdagcandidaat der Polen te Thorn hooldredacteur Jan Brekski is tot het ondergaan van twee maanden gevangenisstral wegens persdelict ingepikt juisttoen hy een reis wilde ondernemen BINNENLAND De Tweede Kamer in welker aldeelingon gisteren de definitieve marinebegrooting is onderzocht gaat uiteen vermoedelijk tot 16 Juni do datum waarop het budget voor openbare behandeling zal gereed zgn Men meldt uit den Haag Wg vernemen dat H M de Koningin door aankoop eigenares is geworden van de buitongoederen rechts van den Leidschen Weg tot dusver behoorende tot de eigendommen van H K H de prinses von Wied prinses der Nederlanden De Kon familie kwam gisteren te U nnr te Baarn aan De burgemeester en dr Qreidanus de holarts waren aan hot station aanwezig In een open landauer werd naar Soestdijk gereden Er was veel en geestdriftig publiek langs den weg De onderstaande circulaire is van Amsterdam uit verspreid Landgenooten In do mooielgke dagen die thans gelukkig achter ons liggen zün de miliciens in buitengewone oproeping Ironw op hun post geweest Slechts één stem is daarover in don lande opgegaan Voor die tronw hen buitengewoon e pr ifin zon verslapping zijn van rechtmatig Mdeiyko eischen en ondc rschatting ja bciMdiging van do trouwe zonen des volks zells Te handelen zooals zy handelden was hun plicht Maar sommigen een lyst van meer dan driehonderd namen ligt véor ons hebben door dien bnitengewonen dienst hnn betrekking dot is hun brood verloren En hen in dezen nuod zooveel mogeiyk te helpen dat is zoo meenen wy onze plicht Ündergeteekeudeu weoachen daarom de miliciens van de lichtingen 1900 en 1901 en bg voldoenden steun ook die van 1902 die door den dienst hnn brood verloren of zullen verliezen aan een betrekking te belpen Voor on doel voor de vervulling van dezen plicht des vaderlands jegens vaderlanders die hnn plicht deden en daardoor hun werk en brood verloren is bnip van werkgevers op elk gebied noodig en gold Wg komen daarom tot a met het vricndelgk verzoek kunt gg hulp bieden kunt gg jonge mannen aan werk helpen meldt het aan onzen voorzitter den hoer M C P Barbe Amsterdam 1ste Spaandammerstraat 2G hebt gg geld te missen voor deze zaak wilt het zenden aan onzen penningmeester den heer mr H C Hucke Amsterdam Heerengracht 518 Het Nationaal Comité tot Stenn aan Miliciens Centraal Comitié Mr W F van Leeuwen burgemeester van Amsterdam eere voorzitter M C P Barbe voorzitter Dr P H Ritter vioe voorzilter Mr Aug L Heybroek Ie secretaris lios de Voogt 2e secretaris Mr H C Hacke penningmeester Het Algemeen Nederlandsch Eiportblad verzoekt ons de aandacht te vestigen op het jongst verschenen Zuid Afrika Supplement waarin worden behandeld Editorial Puzzles the Cacao industry of Holland verlucht met verschillende clichés naar foto s o a eener cacaoplantage cacaoplanten onder schaduw gekweekt enz gevolgd door mededeelingen de industrie betreffende Verder is in dit nommer opgenomen een Koloniaal overzicht Aan de opgave der nederlandsche adressen is eene engelsch fransch dnitsch zweedsch spaansch en russische aanwgzing toegevoegd zoodat landslieden van elke natie daarin den weg kunnen vinden om met Nederland nieuwe verbindingen aan te knoopeii Dat een dergelijke uitgaaf van Nederland uit voor Zuid Afrika bestemd in het engelsch verschgnen moet mag op het eerste gezicht minder aangenaam aandoen de strict commerciëele opvatting stelde zulks tot eisch Eerst als de nederlandsche zakenbelangen in ZnidAfrika zoo krachtig zgn dat zg den toon aangeven als het verkeer zoo toeneemt dat de nationale vlag zich nog eens in de geregelde stooravaart op Kaapstad vertoont dan zal het tgd zyn om meer voor de taal te gveren thans is uitbreiding der handelsconnectien hooldzaak Op de te Rotterdam gehouden jaarlgksche vergadering der Kemonstruntsche Broederschap zyn benoemd tot president van het moderamen prol ftroenewegen tot Ie secretaris ds Van Oorde 2e secretaris ds Terwogt tot lid van de sociëteits commissie ds Schim van der Loeff en tot curatoren van het Seninarinm ds Tideman en prol Hartman te Leiden Gemengde Berichten Omtrent de onderhandelingen over den aankoop der Janskerk te Utrecht ton behoeve van een nieuw stadhuis wordt vernomen dat een som vnn zes ton daarvoor geboden is Het kerkbestuur aldaar kan omtrent dit bod geen beslissing nemen daar de Synode daarover gehoord moet worden In den laatsten tyd zgn bg de meeste soorten van peren de reeds gezette vruchten zoo hard gaan loopen dat op een inisgewtts moet worden gerekend Ook bg de kersen die in den bloeitijd er mooi voor stonden zal het beschot zeer tegenvallen In Het Volk komt een verantwoording voor van het Landelgk Comité tot ondersteuning van de slachtolfers der algemeeno werkstaking Daaruit bigkt dat in het geheel is uitgekeerd f 27 334 7r waarvan o a aan spoorwegpersoneel te Amsterdam f 949 aan metaalbewerkers aldaar f 1697 aan gemeentewerklieden aldaar 1 6412 50 en aan houtwerkers aldaar f 2895 Hot spoorwegpersoneel te s GIravenhage kreeg f 114 De drievoudige moord te Kuitaart Maandag zyn in de zaak Koole verschillende personen waaronder ook de dienstbode W Vinke die de voor den verdachte bezwarende verklaring aflegde door den rechtercommissaris to Middelburg in verhoor genomen Koole die alle schuld nog beslist moet ontkennen houdt zich ook in de gevangenis heel kalm Men meldt uit s Hertogenbosch aan de N R Ct In verband met een eergisteravond te Well gem Bergen Limburg op den jagermeestor van het kasteel J Schrenrs gepleegden moord zyn gisteren de olficier van justitie en de rechter eommissaris bg de rechtbank alhier naar Well vertrokken teneinde een onderzoek in te stellen Vanden dader ol de daders is niets bekend De correspondent van de N R Ct te Weenen schrgft Bg aaukomst van den Prins der Nederlanden op het station zal een compagnie van het 72e regiment met vlag en muziek de militaire honneurs bewyzen Het is een Hongaarsch regiment dat deels in Weenen deels in Presburg in garnizoen ligt Gedurende zyn verblgf zgn de commandant der He cavallerie brigade generaal majoor Szilviny en de kapitein ter zee Moriz Huber aangewezen om den Prins te hegeleiden De hooge gast zal in de Radetzkyappartementen van den Hofbnrg logeeren en zooals ik reeds vroeger heb medegedeeld s avonds na aankomst bij den Nederl gezant diueeren Zaterdag is de Prins by den Keizer in Schönbrunn ten eten gevraagd Het Hblad verneemt de volgende bgzonderheden omtrent den diamant Excelsior die te Amsterdam aan de fabriek van de flrma Ascher geslepen wordt Deze grootste der bekende diamanten is een steen van 971 karaat gevonden te Jagersfontein De lengte is 3 terwyi breedte enidikte 2 is Beze steen is dus aanmerkeiyk grooter dan de Grootmogol in zyn hypothetischen ruwen vorm en welke naar schatting hoogstens 7871 karaat zon hebben gewogen Jnist om zgn grootte heeft men dezen diamant Excelsior gedoopt Op 30 Juni 1898 werd hy door een Kaffer gevonden en kreeg de vinder als extra belooning 500 benevens een compleet gezadeld paard Zooals beweerd wordt hadden eenige handelaren met de desbetreffende mgneigenaren een overeenkomst gesloten dat zg zoqder uitzondering alle gevonden steenen gednrende een zeker tgdsverloop voor een vasten prys per karaat zonden ontvangen Juist op 30 Jnni eindigde de bewuste overeenkomst en maakte de Excelsior alleen reeds dat deze handelaren een prachtige zaak maakten te meer daar de steen door zgn eironden vorm geslepen kan worden zonder noemenswaardig verlies bovendien paart zich aan een goede hoedanigheid nog de zoo zeer begeerde blauwwitte kleur De waarde van de Excelsior is door verschillende vakautoriteiten toen ter tyd zeer verschillend getaxeerd en noemde men pryzen van i tot 10 millioen galden Men meldt aan de N R Ct Eergisteravond zyn uit het hnis van bewaring te Arnhem ontsnapt twee gedetineerden tegen wie was geëischt drie jaar gevangenisstraf wegens mishandeling van politie beambten Omtrent de ontvluchting van een paar boeven te Arnhem deelt de Arnh Ct Mede In den afgeloopen nacht circa 2 uur werd in het Huis van bewaring ontdekt dat twee gedetineerden en wel de bekende J F K verdacht van diefstal met braak en een koperslagersknecht F H verdacht van het vervaardigen en uitgeven vnn valsche rgksdaalders uit hunne cellen waren gebroken en ontvlucht Een bnnner had een gat in den mnur gemaakt terwgl de ander een spgl had weten te verwyderen waarna beiden in de gang gekomen de slang van de brandkraan hebben meegenomen en zich naar den lolder hebben begeven Hier hebben zy een deur geopend en hebben de slang vastgebonden en vervolgens naar beneden gelaten waarna zy zich aan de achterzgde van het gebouw hebben laten afzakken en langs de alvoerpgp de straat hebben bereikt De een is in den loop van den nacht bg zgn moeder aan huis geweest doch deze heelt hem niet opengemaakt Tot dusver zyn zg nog niet opgespoord L it Amersfoort wordt gemeld De feestelgke Keytreckinghe had gister plaats overeenkomstig het medegedeelde programma Dank zg het prachtig weder was de stad vol vreemdelingen Amersfoort is in feestdos De scholen zgn gesloten en vele patroons hebben hunne werklieden vrgal gegeven De optocht is uitnemend geslaagd De stoet was niet byzonder groot maar maakte in alle opzichten een goed figuur De kei die rgk met groen en bloemen vlaggen en wimpels getooid was werd op een zegenwagen door 60 keitrekkers inXVII eeuwche kleederdracht getrokken Omtrent het onj eluk op de Schelde naby Saeftingen tengevolge van de aanvaring van de Grim by boot Huddersfleld met het Noorsche stoomschip Uto wordt nog gemeld De Huddersfield kapitein Beals was eergisteravond om 8 uur van Antwerpen vertrokken met een aantal landverhniiers aan boord die zich te Liverpool zouden inschepen naar Canada Om 10 uur werd het achip in den pos vao Saeltingen tns schen Bath en het fort Frederik aaligevaren door de Noorsche stoomboot Uto kapitein Sorenseu komende van Rotterdam De schok was zeer hevig De Grimsbyboot werd in het voorschip langs bakboordzij getroffen en begon oogenblikkeljjk te zinken zóó snel dat het voorgedeelte dadeiyk onder water verdwenen was De opkomende vloed spoelde over het dek en in de luiken en openingen der kajuiten zoodat weldra al de waterdichte compartimenten vol raakten en het schip u spoedig het achterschip uitgezonderd onder het w ter verdwenen Dat alles gebeurde met groote snelheid De kapitein van de Huddersield die in de kaartenkamer was be af zich naar boven maar kon niet eens het fluitsignaal geren Hg zag toen in de heldere avondlucht dat zgn bemanning reeds bezig waa booten uit te zetten terwgl die van dé Uto van haar kant daar eveneens mede bezig was Heel de bemanning kon op de Uto overspringen ook aan eenige passagiers gelakte dit Al de anderen die in de kajuiten waren of sliepen gingen mee de diepte in Het aantal slachtoffers bedraagt 21 en wel 10 mannen 7 vrouwen en 4 kinderen Drie geheele gezinnen zyn omgekomen De geredden zyn allen op de üto te 9 Antwerpen aangebracht Ook dit schip ziet er deerlgk gehavend uit Het heelt verscheidene platen ingedrukt £ en is ook onder de wateriyn beschadigd m Velen der landverhuizers zyn herkomstig 3 uit de Bukovina Oostenrgk Ook waren ler eenige Italianen aan boord een hnisge 1 zin van zes personen die allen tot de ver m dronkenen behooren fl Natuurlgk worden navrante bgzonderhe 9 den omtrent het ongeluk gemeld M Twee jongens stonden op de tweede trap m der kajuit toen de aanvaring plaats had Zjj S sprongen aan dek en waren gered maar hun moeder hun vader en hnn drie zusters zyn verdronken De jongens werden in een roeiboot opgenomen Van een ander huisgezin is alleen de man ij gered De vrouw die naar beneden snelde om 2 kinderen te redden kwam niet meer boven zy verdronk Een ooggetuige verhaalt Op de plaats waar de beide schepen elkaar moesten kruisen lag een zandzuiger die met electrisch licht werkt Het verblindend licht van dit vaartuig moet oorzaak zgn geweest dat de gezagvoerders der beide booten elkanders seinlichten niet zagen Zoo kwam de Huddersfleld dwars voor den boeg van de Uto en de botsing was onvermgdelgk De luchtdicht gesloten compartimenten van het achterschip der Hnddersfield hebben dit gedeelte nog eenigen tyd boven water gehouden doch slechts lang genoeg om de bemanning toe te laten zich te teitden De passagiers die aan dek waren versuft en bedwelmd niets wetend van de verhoudingen van een schip hadden het beselniet naar achteren te vluchten en gingen methet schip te gronde behalve degenen diedoor de bemanning van de Uto werden gered De reedery der Hnddersfleld weet zelf 1 niot juist hoeveel landverhuizers zg had in gescheept De Huddersfleld was een gzeren driemaststoomschip van stapel geloopen in 1872 van de werven van J Elder Co te Glas Jgow en hoorde toe aan de Great Central Railway Co 1 Zg meet 1802 ton bruto 806 onder da brug en 681 ton netto J De lengte is 230 voet de breedte 30 2 en 4 de diepte 16 4 De machines ontwikkelden 1 139 paardekracht J De Uto behoort aan de Acties Uto a Camilla Eitzin en Co thnisïoorend tl Christiania Zg is in 1896 gebouwd De Huddersfleld had circa 900 ton lading aan boord voornameiyk katoen papier bougies gzer enz Gisterenmorgen zgn de reddingswerken begonnen doch aan het opzoeken der lyken kon nog niet gedacht worden Een 30 tal kisten weelsels en glaswerk zgn boven gekomen Het verongelukte schip was verzekerd in Engeland men weet niet voor hoeveel De koopwaren zgn gedeelteiyk in Antwerpen verzekerd doch slechts voor kleine sommen De arbeid in de steenbakkeryen I By Koninklijk besluit is thans bepaal dat in den aanbel van art 15 van het K ninkl heslnit van 16 Maart 1903 de woo den verboden en een worden ingelascht de woorden na 1 October 1903 Bedoeld art 15 verbood allerlei arbeid de steenlabricage van jeugdige personen ea vrouwen Dit verbod maakte op tal va beschermden een hoogst ongnnstigen indruk Een der grieVen van hen die zich aldus van hun bestaansmiddel berooid zagen wu dat zjj zoo geheel plotseling zonder gelei delijken overgang door den wetgever als t ware uit het werk werden gezet De wgziging van het Kon besluit strekt nu om het verbod eerst na 1 October a s te doen ingaan Hiermee is das iets gewonnen de lieden kunnen nn althans een hall jaar te voren weten dat zy alsdan zeker werk nietmear znllen mogen verrichten Onder leiding van den nrchitect Koch uit Scheveningen wordt te St Annaland in Zeeland een 16 meters lang houten gebouw verplaatst een jachthuis behoorende aan den heer van Henven Het gebouw is gedekt met pannen die alleen reeds ongeveer 5000 KG wegen van steenen schoorsteenen voorzien en in verscheiden kamers verdeeld Het werk eiscbt veel omzichtigheid en gaat met groote kosten gepaard een aantal arbeiders meerendeels timmerlieden zgn er reeds een heele week mee bezig Het gevaarte moet 1 kilometer vervoerd worden eerst van een stuk bouwland op een weg en daarna over een sloot gebracht worden en dan geplaatst op een anderen akker Het moest eerst een kwart cirkel gewend worden om op den rgweg te komen De temperatuur der laatste dagen H schrglt in de Zutph Ct Ook in het zachtere jaargetyde is de temperatuur gedurende den loop eener maand nogal eens alwisselend en komt eene beduidende verhooging daarvan en eene sterke afkoeling in verband met een onweder dan ook telkens voor Nu er echter geen sprake was van onweder is het verschil in temperatunr gedurende de laatste dagen dunkt my wel opmerkolgk De temperatuur van den 19den was tien graden te laag van den 23sten negen graden te hoog on het verschil der laagte waarde gedurende dit tgdsverloop 38 met de hoogste waarde 78 was zells veertig graden Fahr By de namiddag waarnemingen van den 18den was het 50 van den 22en 76 en van den 24en 66 De avond waarnemicgen voor dezelde datums waren 46 71 en 60 Wanneer men nu verder in aanmerking neemt dat de dampdrukking s namiddags om 2 uur van den 23n 11 3 mM en s morgens om acht uur van den 24sten slechts 4 9 mM bedroeg is bet niet te verwonderen dat men wel eens zegt Men mag in ons klimaat wel van gzer en staal zgn om gezond te blgven Het gerechtshol te Halle heelt den redacteur van het socialistische Volksblad het lid van den Ryksdag Thiele vrggesproken van de aanklacht wegens majesteitsschennis Voor het opnemen van hetzelfde spottende artikeltje is te Maagdenburg de redacteur van de Volksstirame tot zes maanden en is te Erlurt de redacteur van de Tribune tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld en het Ryksgerechtshof bekrachtigde deze twee vonnissen Het proces van Thiele was al een paar jaren aan den gang en dagteekent nog van de Chineesche expeditie toen de Keizer voor het ontz t der gezantschappen te Peking een bnitengewone belooning nitloofde Terwgl de gerechtshoven te Erfurt en Maagdenburg als vaststaand aannamen dat de bedoelde spottende opmerkingen betrekking hadden op de Keizer vonden de rechters te Halle dat dit niet overtuigend bewezen was aangezien in het artikeltje de Keizer nut genoemd was er was daar slechts fprake van een mgnen directenr die reddingspremien uitloofde nadat de mannen al verongelukt waren in de myn Permits voor Zuid Afrika Het bestuur der Haagsche Pro Boer vereeniging heeft een schrgven ontvangen van generaal Botha waai uit blijkt dat door diens tusschenkomst en door tusschenkomst van voornoemd bestuur permits om in Transvaal te worden toegelaten zyn toegestaan aan 14 personen De aanvragen van 4 personen worden nog overwogen terwyi permitten voor 13 personen voor het tegenwoordige geweigerdi zyn De personen aan wien permits verleend zgn ontvangen by aankomst in Kaapstad permits by hnn overleggen ol afleggen van den eed van getrouwheid Atjeh De gouverneur van Atjeh telegraleerde 27 April naar Batavia Op bericht dat een paar bendehoofden zich met volgelingen en twee repeteergeweTon te Tenpen Djallo en te Nalenng ophielden ageerde de kolonne ChristoHel in die streken 27 vyanden snenvelden bnit zes Toorladers en blanke wapens De kolonne Goign patrouilleerde in Bo venPeutoé en tnsschen Pira en Pasé 18 dooden met een beaumontgeweer en 4 voorladers vielen in onzen handen De 2 luitenant J H Ebbiok ontving een onbeduidend schampschot De kolonne Toekamp Lammers patrouilleerde van Birom naar Blangara 2 dooden vielen ons in handen benevens 1 beanmont en 2 donderbnssen Een maréchaussée kolonne onder kapitein la Gordt Dilliè vertrok 18 dezer van Samalanga naar de Gajoelanden majoor van Daalen ging mede De kolonne Raedt van Oldenbarneveldt patrouilleerde in Boven Djambi Ajé 9 vyanden sneuvelden buit veel wapens waaronder 1 beaumont Djambi De resident van Palambang seinde 27 April naar Batavia Op 19 dezer controleur van den Bor uit BoekitBoeian teruggekeerd bevolking geregistreerd bestuur geregeld Op bericht dat Meranginsche groeten in Tantengebied zich bevonj en werden 31 Haart 14 en 15 April uit Rantau Pandjang Tabir patrouilles daarheen gezonden alle doesens bewoond en bevolking voorkomend Luitenant van Krieken nam op aanwgzing bevolking 17 dezer pangeran Poospo te Loebook Oaoeng gevangdM In Beneden Meraingio alles rustig Een telegram van den resident van 30 April meldde Stoombarkas Hendrik werd tnsschen Pamenang en Kroja Merangin twee malen door sterke bende beschoten waardoor sneuvelde Inselier vnn Aspercn zwaar gewond raakten de luselier Spgtsma en een Amboineesch faselier licht gewond werden de sergeant Jepkens en de fuseliers Mugzer en de Krugt Ook pangeran Poespo die overgevoerd werd is gewond Doesoens tnsschen Pamenang en Pangkoe Boetin verlaten Gewestelgk militair kommandant vertrek heden met assistentresident van Djambi naar Merangin Op 4 en 6 April werd een dekking van hontkappers uit het Pelajangsche beschoten geen verliezen Tengevolge actiever optreden en tenuitvoerlegging dwangmaatregelen is toestand Boven Tebo onmiskenbaar verbeterd Tot en met 14 dezer geen beschietingen moor aan doesoens opgelegde boete tot een totaal van 2400 dollars zyn geheel voldaan Taha schroei aan hooiden om verzet door te zetten Een detachement van Teloeq Sengkawan Boven Batanghari werd 19 dezer licht beschoten en patrouilleerde naar Loomaq gebied Stadsnieuws GOUDA 29 Mei 1903 In een dezer dagen gehouden bestuursvergadering van de afd Gcuda v d N R K Volksbond zgn de bestnursfunctiën aldus verdeeld Ie Voorzitter C H Koemans 2e voorzitter J Th Imholz Ie secretaris W L J V Kersbergen 2e secretaris P J v Dam Ie penningmeester A de Mol 2e penningmeester B J V Raag commissarissen J J V Velzen en H Leeflang terwyi na de te houden herstemming tnsschen de hh A Willers en M J de Jong de gekozene de functie van 3e commissaris zal vervullen Met ingang van 1 Juni 1903 is benoemd tot wachter van de militaire gebouwen en werken alhier de gepensioneerde opzichter van loctiflcatiën dar Ie klasse W Vrancken Voor het akte examen lager onderwgs slaagde gisteren te Utrecht o a mej W Schriek alhier Zondag 31 Mei groot kas concours en wedvlucht door de Postduiven Vereeniging De Vriendschap alhier De duiven geconvoyeerd door den Nederlandschen Algemeenen Bond van Postduiven znllen Zondag v m om 8 uur te Mons in België door den Nederlandschen convoyenr in vryheid worden gesteld en het aantal duiven wat op dien dag door hem voor Nederland wordt losgelaten is ± 2500 stuks In de onteigeningszaak van de Maatschappy tot exploitatie van Tramwegen tegen een fabrikant over do onteigening van een strook gronds langs de Jan van Zwolle wetering bg Gouda welke strook behoort by het terrein van de labriejk van den gedaagde is thans door het O M conclusie genomen By de vermelding vin deze zaak advocaten mrs C E Havelaar en C A J Hartzleld uit Amsterdam was abusievelijk gedrukt dat door den eischer eene schadevergoeding van ongeveer 1 3000 was aangeboden terwyi de gedaagde f 7000 vroeg De gedaagde had echter niet 1 7000 naar 1 70 000 zeventig duizend gulden gevraagd en wel op grond van de waardevermindering van zyn fabriek door de onteigening van het daarby behoorend terrein De deskundigen die in deze rapporteerden waren géén deskundigen in het labriekswe zee geweest maar uitsluitend van den grond vandaar het groote verschil tnsschen de aangeboden en gevraagde schadevergoeding Het O M was nu met den gedaagde van meening dat het wenschelgk was nieuwe deskundigen te benoemen als deskundigen in het labriekswezen De rechtbank zou Woensdag 3 Jnni a s uitspraak doen Beroepen bjj de Evang Lnthersche Kerk te Bodegraven de heer D Dryver cand te Utrecht Beroepen by de Ned Hervormde Kerk te Nieuwerkerk a d IJsel de heer M M den Hertog cand te Streefkerk Stolwijk 28 Mei In de j l Maandag gehouden vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den polder t Beiersche werd tot heemraad met 140 algemeeno stemmen herkozen de heer J Verhurg Sr In dezelfde vergadering werd de rekening en verantwoording over 1902 goedgekeurd bedragende in ontvangst 1 288 7 66Vi en uitgaaf f 2564 43Vi batig saldo alzoo f 323 23 Ook werd de begrooting over 1903 vastgesteld in ontvangst en uitgaven bedragende f 3392 06 Omslag per H A 1 3 75 ITovLveautè s in Parasols Zullen echter niet geetalleerd worden A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Televhoou o 3 f Ufurs van Amsterdam Slotkri ii 96 27 MEI I Vrkrs IDUUNl Gert Mud W 3 9 V ailo ili o illlc a KB ii ililo dito dilo 3 HoHaiB übl Ooudl l981 3 4 O a TUJS InsnhrtiTmi 1869 81 S vn i OosTlsa Ohl m papier 1888 B 8 81 i dito in silver 1888 I PomTDOiL Obl mot coupüu 8 dito ticket 8 24 HuaUHD Obl lUiineDl 18U4 4 C Vii dito Oeconi 1880 4 8f t ditobljaotha 1889 4 V i dito bij Hopo 18811 90 4 97 dito ÏQ goud leen 1883 8 dito dilo dito 1884 5 drAKJE Ferpot icbuld 1881 4 7V roiKliJ Oepr Oouv leeo 1890 4 8 Gec Icening serie D j 2 Vi Geo leoDin gorieO 2fl i ZoiB PB Kp y oblg 189 i 5 104 4 Mliloo Uli lit Soil 1890 6 VIHCIDIU OU onliep 1881 4 80 A ai TlliDAil Obligatien 1896 3 90 lloTiaOAH Steil Isou 1894 S 88 V D N A fr H mlelgv und Arendab Tub illJ CorUlealeii 878 Deli Maatsobappij dito 416 Arn Hypotheekb paudbr 47 OuU Mij lorVorat6ol aand Qr Hypotheekb paodbr 41 Kederlandache bank aand 194 Nad Haadeimaatach dito N W l Pao Hyp b pandbr 8 96i Eott Hypotheekb pandbr 4 ütr Hypotheekb dito 4 W i OoBTKKB Ouat Hoog bank aand lid llusL Hypotheekbaak pandb 6 Ahiuka Equt hy poth paoilb 4 Mai L O Pr Lien eert 6 68 i ID Holl IJ 3poor w Mij aand 106 Uy tol Bipl r St Spv aand U2 Ned lud Spoorweg m aand 218 Ned Zuid Afr Spm aand 6 i dito dito dito 1891 dito 41 luuiSpoorwl 1887 8 A Bobl 8 68 Znid Ital Spwmij A H obl 8 9 l OLRN Waraohau Weenen anud 104 IluaL Gr Ruaa Spw Mijd ob 4 Baltiaebe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 98 Kurak Oh Azow 8p kap obl l 100 dito dito oblig 4 1 9111 Cent Pau Sp Mg obl 6 Ohio k North W pr O aand l 216 dilo dito Win at Poter obl 7 140 Denver k Rio Gr Spm eert r a 40il lUiooia Central obl in goud 4 1 102 Louiay Il Naahvilli Car aand 107 Moiico N Spw Mij Ie byp a 6 105 N York Oulaaio k Weat aand l S6 Paan dto Ohio obhg 6 ore gon Calif Ie hyp in goud 1041 Bt Paul Minn k Manil obl Un Pao Hoof llja obdg 6 dito dito Lino Col Ie hyp 0 6 69 OiNAUA Can South Chort r aaBd 64 ViK C Aallw k Na lo b d e O 29 Amalerd Ommbua Mij aand Rotterd TrBniweK Maata aftnd KlD Stad Amaterdam aand S 101 Stad Uolterdam aand 8 1087 KlLSll Stad Antwerpen 1887 1 10l Stad Brulael 1886l 1081 lloHO Theia Begullr Oeaelach 4 11 t u Oonin BtaaUleenig 1860 6 117 K C Ooit B Or 1810 102 iPAKn Stad Madrid 9 1861 41 NlD D SAMSOM Ontvangen alle NOUVEAUTÉS IN Mantels Costumes Robes en Japonstoffen Rechtzaken De Haarlemsche rechtbank deed gisteren uitspraak in de zaak van het Kamerlid F Wi N Hugenhotz beschuldigd van opruiing tegen wien de officier van justitie deswege 1 jaar gevangenisstraf had geëischt De rechtbank verklaarde den beklaagde schuldig aan in het openbaar mondeling tot eenig strafbaar leit oprniien en veroordeelde hem tot eene gevangenisstraf van een maand met vrijspraak van het meerder ten laste gelegde dat als bewezen is aangenomen Burgerlijke Staud Moordreoht GEBOREN Antje Aletta ouders W Splinter ep W C Steinvoort Oornolis ouders J Hogendoorn on E J Verdouw Petronella ouders W van Vliet en K A Sonneveld Johannes Hubertus ouders J A Ham en E van Hertnm Johanna ouders W O Geneugelgk en C Hogendoorn Ueertruij ouders H T Tier en L Verstoep OVERLEDEN B Boon 12 w O Haak 36 j G de Langen 15 j ONDERTROUWD U J Bédorf te Rotterdam en A Molondgk GEHUWD W Oosterom on L Post Predikbeurt bU de RemonstraotsobQereformeerde Qemeente alhlei Zondag 31 Mei 1ste Pinksterdag s mor fens te lOi uur Dr B TIDEMAN Jz 1 Emir Predikant te sGravenhnge Collecte voor het Ned Zendelinggeiiootschap AIIVEUTI INTIEN Heden overleed te Akiiiiism onze gehelde Broeder en Bebuwdhiucdor de Heer A SPRUIJT in den ouderdom van 58 jareii M SPRUIJT J M SPRUIJT Bi hner Gouda 2S Mei 1903 ♦ Heden overleed in hi t Ned Herv Diaconessenhuis tot diejii droefheid van zün Broeder Zusters licbnwdbroeder en Behuwdzuster inden uuderom van 58 jaar de Heer ADR SPUL UT AiinnuM 28 Mei 1903 Eenige en algemeene ktnnUgeving Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden afgewacht Wie ï ker yu wii d Sctato KdKM Cacao t ontvingen leeamei gt teld uo iia v l priBtnemiogen la den handel gukomen onden de naam des iiitriDders Dr Miohaelia vervaardigd if de best machines U het wereldbercemde Mabbliswnwm tui Oebrs StoUwarok te Kenlen tiMha J F n2ie eIH Cikel Cacao m vierkanten busaes Deze Eikul Cacao ia met melk gekookt eene aangenune gez ndt dunk voor d gelijksch gebruik een 1 2 theelapeli vaa t poeder voor een kop Chocolate Als geneeakraobtige drank bij g ral van dwrrheu aiecatu met water te gebruiken Verkrijgbaar by do vaurnumata H 1 Apothekers n Pry Vi K o ViJIJ frari buijes Otneraalvartagenwoordigtr voet BsdnrJand Julius Mattenklodt Amijterdam Kalvctitrar t lO i 7T 80 c 0 90 6 Sm