Goudsche Courant, maandag 1 juni 1903

lie grootste Sorteering Tapijlen OordijiKslofleD Earpetten leopers VloerzeSeii eii liiolegiis T tfelkleedeii Afgepaste Vilragcs en Behangsclpapicron in de Nieuwste Dessins voorradig in het TA PIJ T II A G A ZIJ H van Iltmi B il l Wt 5 r GOUDA iPti S Pension gevraagd voor een Dame op leefiyd met VRUE KAMER bg eenvoudige nette mensclien 30 gulden per moand Brieven lott H O bil A BRINKMAN ZOON Tiendeweg ADVOCAAT en Boerenjongens Aanbpvi lenil Firma C LourenS TELEPHOON No S TRIOMF vervangt volkomen de beste NATÜÜRBOTER MmHind on flrulnl in do pan oor kenkengebrnik onovertrefbaar Verpakt in fraaie cartons van halve en heele ponden en is verkrggbaar a 40 ceiit § per pond Te Waddingiveen bg de HH O VIHSEU h BOON G BERGHOEKF H KLOOTWIJK H HARDDZER H ASSCHEMAN en Mej de Wed A v TILBURO Te Ilazereuioude bg den Heer A A MATSiK COGNAC VIEUX j m f betJSekeii WAAROM moet ik de Sangui nose gebruiken Omdat er dagelgks veel van uw kracht gevergd wordt Omdat een zuiver krachtig bloed de hoofdvoorwaarde is voor eene goede gezondheid Omdat sterke zenuwen noodig zgn voor die taaie volharding zonder welke tegenwoordig geen welslagen mogelgk is Omdat een krachtig zenuwgestel noodig is voor die kalmte die hg moet hebben bg het nemen van gewichtige beslissingen Omdat zenuwzwakke menschen vaak de ëëne dojibsid na de andere doen DAAROM moet Gij de Sanguinose gebruiken WANT De fikauguliiose versterkt de krachten xlj maakt II w bloed gezond en krachtig In al die gevallen waarin of het bloed of de bloedsomloop gebrekkig zyn too t de Sanguinoee een tonifleerend en bloedvortnend middel te ztjn n den eereten rang Haeltert Brussel Dr POLDEMADE p fl f 1 60 6 fl f 8 12 fi f 15 Te Gonda bg J ZIELSTRA Turfmarkt SPRÜIJT Co Boskoop DE ZON Woerden HOOGE GOUWE pander Instituut I Fluweelen Singel IJ 7 i4 ér counA Geneesb Dr 1 H B KER NIKMKJ IKR Directr D vis DUIIREN Behaai vunruggegr verkmmmi iii fii ingevallen borst x en o hecHen en aienlUshaammisvorm nlgeui 3imiktr eonstipatte spier en geur xirkten rheumatische aandoeningen lerëtuikingen enz enz ï verstrekt gelden op Ëe en 9e hf potheek rente ± 4 k S Ook ee raeft fle en bedryf kapUaal op langen termgn van af i tot elk bedrag f het bestnnr om TsreeniginKsn of personen die zich voor dit onderwerp interesseeren aan te sporen het onderzoek in hun krinK ter hand te nemen De resnluten dezer enquête toch knnnen slechts dan van waarde zgn indien het onderzoek zich over een zoo rnim mogeiyk gebied nitstrekt en noch vooraoch tegenstanders in gebreke bljven om de vragen te beantwoorden Aan het secretariaat Vel Hezelstraat 112 Nyraegen zijn circulaires enz verkrijgbaar In de circulaire wordt o m gezegd Teneinde de Kegeeriug in staat te stellen by het eventueel ontwerpen van een wetteiyke regeling der Zondagnrust rekening te knnnen houden met de verschillende wenschen en belangen van den handeldrgvenden middenstand is het noodig dat het bekend is hoedanig door de beoelenaars van eenigen handel nering of bedrgl daarover gedacht wordt Wy verzoeken u daarom beleeld de verschillende vragen zoo nauwkeurig mogelgk te beantwoorden daar de verzamelde uitkomsten van bet onderzoek dat door ons wordt ingesteld medegedeeld worden Jian de hooge Regeering Deze kan dan weten met welke byzondere vakbelangen rekening moet gebonden worden Ook wordt aan het te Rotterdam in September te honden nationale congres voor den bandeldryvenden middenstand een rapport over het onderwerp Zondagsrust ingediend waaraan een uitgebreide en beredeneerde statistiek over de Zondagsrust wordt toegevoegd Van de te beantwoorden vragen zgn de vsomaamate Opent gy uw winkel op Zondag f Zoo ja om welke reden Bestaat daarvoor noodzakeiykheid zoo ja wat is daarvan de reden f Indien het voor uw beroep nering ot bedry noodzakeiyk is op Zondag uw winkel gedeelteiyk geopend te hebben op welk uur zondt gy dan sluiting wenschen ingevoerd te zien en waarom t Is het noodig dat voor uw beroep bedryt ol nering uw winkel gedurende bepaaldij tyden van het jaar op Zondag geopend is byv in den zomer of in bet voor en najaarf Hoe zoudt gg dat geregeld willen zien Welke redenen bestaan daarvoor f Is het voor uw beroep bedryf of nering noodzakeiyk op Zondag arbeid te verrichtend Zoo ja om welke reden 1 Is het voor uw beroep bedryt of nering noodig op ongeregelde tyden uw winkel op Zondag geopend te hebben 1 Zoo ja wat is daarvan de oorzaak f zyt gy voor regeling van winkelslniting op Zondig f Zoo ja waarom Zoo noen waarom P Acht gy wetteiyke regeling noodzakeiyk f zyt gy bevreesd dat by wetteiyke geregelde Zoudagbluiting van winkels de verkoop in café B hotels en restaurant stationsbuffetten benevens de straatvonterö u schade znllen berokkenen f Zoo ja waarom 1 De Tentoonstelling van Oude en Nieuwe kanten die sedert eenige dagen in het Mnaenm van Kunstnuverheid te Haarlem geopend is wekt veler belangstelling en verheugt zich in een groot bezoek De Catologus is versobonen en bevat aanwyzigingen omtrent de verschillende kantsoorten zoodat een bezoek aan deze Tentoonstelling zeer leeriyk is Oednronde de beide Pinksterdagen is het Museum geopend van 10 tot 4 uur AIIVERTEINTIKN V De ondergeteekende betuigt hiermede haar harteiyke dank ook namens haar Broeder en Zusters voor de taUyke bewyien van deelnei ing ondervonden hg het ovoriyden banner geliefde Broeder WIIiLEM Uit aller naam MAKIE B MOOR Gouda 30 Mei 1903 yi Mt H DE GROOT Uekendorp By beschikking van den EdelAchtbaren Heer Rechter Commissaria in gemeld failliatement dd 28 Mei 11 is bepaald r dat de indiening van de schnldvorderingen aan don Curator moet plaats hebben v66r 15 Augustus 1903 2 dat de Vecifioatie Vergadering zal worden gehouden op Maandag 14 September a s v m ten 10 ure in het Paleis van Justitie te Rotterdam De Curatoi Mr M M SCHIM vis due LOEFF Oouda 30 Mei 1903 Biykens akte 28 ftei 1903 voor Notaris J KOEMAN te Haastrecht verleden is door de Heeren OBBBIT JAN ffASIÈL ABBlIDa te Oouda en WILLBU ALBBBTVS BBUKHOP te Bheden tot voortzetting der zaken sedert jaren door eerstgenoemden gedreven aangegaan eene VEllNOOTfiM ilAP ten doel hebbende het dryven van een tnaeMntfibriek met luaraan verbonden handel en hetgeen verder met gemecnschappeljk overleg zal worden goedgevonden De vennootschap zal gevestigd zjn te Oouda en worden gedreven onder de firma J O MHElVUm t Co Zy is aangevangen t April 1903 voor onbepaalden tgd Ieder vennoot heeft het recht de vennootschap bg het einde van ieder jaar doch niet voor 31 December 1905 te doen eindigen mits zgn medevennoot daarvan minstens zes maanden te voren kennis gevende Elk der vennooten is bevoegd de firma der vennootschap te teekenon en de vennootschap te verbinden doch uitslnitend in zaken tot haar doel betrekking hebbende terwgl voor bet koopen vervreemden en bezwaren van onroerende goederen het aangaan van borgtochten en het opnemen von gelden de medewerking van beide vennooten wordt vereischt Namens partyen J KOEMAN Notaris BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen DINSDAG den 9en JUNI 1903 des middags ten half twee ure in bet Raadhuis aldaar bg enkele inschtyving aanbesteden Het onderhoud der Kaai of Walmuren gedurende het jaar 1903 2e Het doen uitvoeren van buiten en binnenverfwerken aan Genieentegebouwen in vier afzonderlijke perceejen Inlichtingen en aanwyzingen worde gegeven door den Gemeente Bouwmeester 2 OHGELBESFELIITG in do GROOTE ol Sr JANSKERK Op DINSDAG 1 JUM 191 3 des avonds f uur door den Heer J H B SPAANDERMAN met welwillende medewerking van Mejuffrouw C GANS Sopraan Rotterdam on den Heer WILLEM G viK HILTBN Bas Utrecht Programma s tevens bewyzen van toegang yn tegen betaling van 10 cent verkrggbaar bg de boekhandelaars J VAN BËNTUM ZOON en bg den Koster 2 bekwame Timmerlieden en Metselaars p de Sanijuinoet V Hae Pryst tiBrHêjtflU bg C W DEN HOED Lange Tiendeweg Gouda aOUDSCHE Telefoon Maatscliappij In de beden gehouden Algemeene Vergadering van Aandeclhonders werd het ateidend over het boekjaar 1902 bepaald op ƒ 41 per aandeel over welk bedrag van af 1 JUNI bg de Heeren HOFFMAN Co alhier tegen inlevering van het ingevulde dividend bewys No i kan worden beschikt DE DIRECTIE Gouda 28 Mei 1903 TE ROOP 150 stuks zware EIKEN BERGROEDEN in alle afmetingen en zwaarten Een party dito van 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomen Een party LICHTE BERGROEDEN voor den prgs van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstukken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DEN NEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prgs 500 stuks gezaagde 3 4 en 5 duimsche EIKEN DEELEN Een groote party EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAG8TUKKEN 2000 stuks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brug en Heiningpalen 5000 stuks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vrachtboomen tegen den prgs van 12 et per stuk STEEN en PANOVENHOÜT SPOORLEG6ERS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEUKENWATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSP ARREN 10000 stuks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN en BOONENBIJS 50000 bossen KRIBHOUT AtUë vjordt naar verkiezing ter f beelemder plaatee geleverd Alles tegen eclierp coneurreerende prijzen en s viaanden crediet by den houthandelaar JOH UUm te Cotlien EE EKSTER oog likdoorns wratten eeltknobbels ei z kan men geraakkelgk en zonder pyn verwilderen met LIkdoorntliicliiiir flacons met penseel en gebruiksaanwyzing S5 cent per stuk Llkdooriiplel§ters In doosjes van 10 en n cent by J VAN OIJE ig xyu i UU L reten rang IE Kleiweg No 2 GOUDA Openbare Verkooping Do Notaris H GROENENDAAL Ie Gouda is voornemens in het openbaar te verkoopen op DONDERDAG 11 JUNI 1903 hg inxet en op DONDERDAG 18 JUNI 1903 bg afslag telkens des voormiddags II uur in het Hatel DE ZALM aan de Markt te Gouda üiider Berkvnwoude Eene BOUWMAHSWOSlIfa ca aan den Hnisweg geteekend No 11 naby het dorp benevens diverse pereeelen Wel en BooUand groot 20 H S5 A 3g C in 8 pereeelen en massa s Verhuurd aan den Heer Coeks Both de Landeryen tot 1 November 1905 en de Woning en Erf tot 1 Mei 1906 voor Ï27 s jaars Eene BOVfTMASSWOHiyO ca aan den Huisweg geteekend No 10 naby het dorp beoevens diverse pereeelen Wei en UooiUind groot 38 H SS A 44 C in 6 pereeelen en massa s Verhuurd aan den Heer S J Baas de Landeryen tot 1 November 1905 en de Woning en Erf tot 1 Mei 1906 voor ƒ tSSO s jaars Onder Gouda 2 H 9 A 2S C WBILAND aan den Moordrechtschen Tiendeweg in den Oostpolder Verhuurd aan den Heer J Houduk te Gouda tot nltimo December 1904 voor f S30 8 jaars under Moordreebt S H 29 A SS C WBI en BOOJ LiIND in den Oostpolder nabg het dorp in 3 pereeelen en massa Verhuurd aan den Heer As HaoaKNoooaN te Moordrecht tot ultimo December 1904 voor f 400 s jaars Onder Muuwerkerk a il IJssel SI H T A 60 C WBI HOOIw OBIBXDLAND in den Zuidplaspolder nabg het Station waarvan ongeveer 7 Hectaren Wei en BooUand zyn verhuurd aan den Heer J van Hemekt aldaar tot ultimo December 1904 voor f300 sjiits en ongeveer 2 Hectaren 23 Aren Wel ta HooUand zgn verhuurd aan den Heer W Visser aldaar tot ultimo October 1905 voor ƒ 90 s jaars in 6 pereeelen en massa s Onder Papekop Eene byna geheel vernieuwde BOUWMAl aWOSllfO e a genaamd Tooit Gedacht aan den Papekopschenweg nabg het Station Oudewater benevens Wel en BooUand groot 24 H 3S A 8 C n 2 pereeelen en massa Aanwyzing geschiedt door de respectieve huurders De Grienden zyn in eigen gebruik te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen en de Woning c a te Papekop 1 i nl904 en het Land 15 November 1903 Betaaldag der kooppenningen 5 November 1903 Breeder omschreven bg Notitifin welke op aanvrage verkrygbaar zyn van af 20 Mei 1903 ten kantore van den Notaris GROENENDAAL te Gouda alwaar huurcontracten en kadastrale kaarten ter inzage liggen terwgl inlichtingen ook te bekomen zgn ten kantore van den Notaris J VAN VOLLENHOVEN te Zutphen van de 4 eerste nommers NEDEELANDSCHE Hypotheek en Crediet vereen 708 mmm Tèeplioonnet Qouda Abonnement f 40 per jaar voor pereeelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommanaalbureau Op 1 Mei 1903 140 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT ft In het Verliclitings Uagazijn De Avondsier zyn steeds voorhanden BADEN EN GEISERS Tuinslangen en Watersproeiers Ruime keuze in nieuwe tllfl Gasornamenten en Ballons Eenig adres voor Door de vele omzet tegen lage prijxen en onder GAIIANfTIB Aanbevelend i N Al VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Dubb Buurt B 13 Telefn 117 ONTVANGEN IN BE NIEUWE WINSEL MARKT A 66 eea builengewoon uitgebreide sorleeringder Damesblousen Prachtige dessins Goed passende modellen Wascheeht Lage prijzen Aanbevelend CLLBAITZnGEB i M i ye E H € ® ÏK 1 Wordt niet uitgesteld Trekking Zaterdag 20 Juni 1903 NEGEXUË VERLOTING te HEl c EinLO C eld door Nolarl § JiCHEPERlS Iedere 30 Loten een prijs 2000 Prijzen Eerste Prijs 4000 GULDEN Tweede Prijs 2000 GULDEN Zie verder de aanplak en sti ooibiljetten bi j de wedervcrkoojjers waarop vele dankbetuigingen der prijswinners van de 8e verloting vermeld staan Prijs per Lot f0 50 p p f 0 55 l Verkrijgbaar bg D J TANSEN Heng clo Geld Die ook eerlijke wederverkoopers vraagt f 1 r ïfili MÖ3JIi f imBMicfiiglal fHwflllJiiH aanwijzende het tijd stip waarop brieven enz ten postkant ore moeten bezorgd werden zoowel voor binnen en buitenlajid als voor Oosten West Indië zijn van af 1 MEI vevkrijg baar ïi lO C©33 t © per ExPinnlaar WL lo ftn als caclraan I iwak verhc VS Uiteevevs n gekomen dat in nabil van zoovelen eene bea Mj Wm nomen lW n tijd tot tijd droiL B BBWB i It genitsch waarin It atdle vertrek dod icnte TcnrciS