Goudsche Courant, woensdag 3 juni 1903

Woensdag 3 Juni 1903 o 9121 42ste Jaargang 1 ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tetefoon Na St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vaii Advertentiën tot 1 uur dep midd TelefaaB i 8t De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie hiaanden i s 1 25 franco per jKJSt 1 70 Afzonderlijke Noniraers VI IF CENTEN BESTE 2 CE Eir E iiT NeerlandB Vaandel Oom Trip Prow irodj ojo 2 Cent I 3 Cent Sigarenmagazp Korte Tiendeweg D 2 bij de larkt I ¥ A 1 WIJNGAARDEN l e ondergeteekenden geven kennis dat doöt de aanhondende stijging der Veepryzen van al 1 JUINI a s het RUNUVLKKSCH met 10 cent per Kilo is verhoogd C V EIK Wed W i ï JEÜ J iiB JONG Wed S P V D KLEIN J Ta V LEEUWEN E n iiiiBrrw g j lugthaIt MOONS en Co f middel tegen Bhewp 1 hete enx mag ia geen brvkeii fa Bm ct en SO et bij £ dunl ij OégESkW eJnaCo ÜP MTTERBAH i B y Wü y T iSa steeds meer De verkoop Tan y Barnang en s Vademecum wordt steeds meer steeds grooter eeds daizenden zien in dat VADEMECUM inderdaad het beste Mondwater ter wereld is Prijs per lam f 1 50 ProJesthjes 20 cent Ontvangere ÉENE PRACHTIGE COLLECTIE Alboid vernikkeld Brittannia Metaal GLAS met nikkel gemonteerd en HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN Aanbevelend P P SOOS L TIENDEWEG B9 beter adres voor alle soorten SCHOENWEEE dan liet Noord Brabanidi Sèoen tn jjaamimiifgazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kloiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk Gouwenaartjes La Corona de Espana Nova 52 Cent J W BRAKEL G C BRDIJNEL J V D BERG W V BOKKUM 8 V CREFELD S SI 1FFERS A 1 DONGELMANS C DEKKER Dit goede oude Huis U k Jleht Y rkonl enkel Huiageiinont chen i 1 25 75 HH Apotheker T Amateryfii P M GËSCHËRlKEnPËR Groote Markt ll tö ROTTERDAM Telepla oon 134 Magazijnen ter Meubileering Grootste sorteering TAPUTEN ALS 4XMIINSTi iV 3 10 en ƒ 4 50 per Meier llllUSSi LS 8 05 2 85 TAPKSTRY 0 90 1 90 LINOLEÏÏl 1 83 leter breed f 1 45 per leter en hooger Verder ZEIL Ii LAID TILi GUKbIJNSTdFFGK VITKAGKS TAFËIILËKDË LOOPERS KARPËTTËK ENZ ENZ 0 Franco levering door het geheele rijk im i AMSTEEDAM DEN HAAG ARNHEM BREDA l£Of Jk POIKE OCOB Flor de Ines Delicaat Hav Melangre m SCHIEDAMMER GENEVEE Uerk NIGHTCAF M PEETER8 Jz N B K t bevijt van oohtheid i fMofaat en kurk atMdi voON lien ran den naam der Firma P HOPPE Goudsche Meikinrichüug Fijnste kwaliteit A ÜLTEE J SPOOR T SPOOR J SCHINKEL J J TEEUWEN C V VEEN Az T V VLIET C A VERZIJL TAFELBOTER GEPASTEURISEERDE ROOM BOTER I f 1 30 per K G I Prima kwaliteit KEiUKE BOTER f f 1 90 per li G Bestellingen worden geregeld uitgevoerd a oi O tx3 T e3 1 B0 6fl l8 rkt SPRÜIJT 12 8 115 Te Gou AJ VERTMTIIlïf in aUe Couranten worden aang enomen door het jidverteiitle Bureaa van A BRIMKMAN dl ZOON Drsk T nA BRINKMAN Zn öonda BuUenlandsch Overzlcbt Combes is door den Seaator Lo Provost de Lannay geinterpelleerd over do noodzakelükbeid de snellieid van aatomobielen op openbare wegen te reglemeateeren Ken verbod om meer dan 40 kilometer per uur te gaan zou volgens den interpellant dienstig gn tot voorkoming van onlieilen De minister kon zicb ten slotte vereenigen met de benoeming eener technische commissie welk oen voorstel ter zake zou redigeeren Chamberlain s tolnnie en protectieplannen worden merkwaardig verschillend beoordeeld In de Vereenigde Staten acht men de ten uitvoerlegging der denkbeelden van den kolonialen secretaris kortweg onmogelijk Engeland kan bet niet luidde de uitspraak van den bekenden Chauncey M Depew het zou niet durven De groote vee en graan exportenrs te Chicago verklaarden dat Engeland als het duur vleesch won eten dat zelf maar moest weten Engeland had bet Amerikaanscbo vleesch en het Araerikaansche graan meer noodig dan de Vereenigde Staten den exporthandel op Engeland Een dor grootste graanhandolaren te hicngo meende dat de Vereenigde Staten binnen een niet al te lang tijdsverloop al het voortgebrachte graan zelf zooden noodig hebben zoodat het er niet 00 erg op zou aankomen welke douanepolitiek fingeland volgt De Amerikaansche directeurgeneraal voor de postergen Henry C Pnyne achtte Chamberlain s plan voorloopig onuitvoerbaar In Canada is men daarentegen verrukt De premier Sir WiUrid Laurier en de minister van Koophandel Fielding achten de aangekondigde politiek van Chamberlain een groote aanwinst voor Canada s politiek van bevoorrechting van het moederland door de kolonie en omgekeerd De bekende professor Goldwin Smith veroordeelt de plannen van Ballour en Chamberlain als dol geworden imperialisme In Engeland nemen de politici nog een alwachtende houding aan tegenover de redevoering van Chamberlain over de Britsche tolnnie Blijkbaar behoudt men zjjn oordeel voor tot na het groote debat straks door Bannerman in te leiden Gezegd wordt dat Chamberlain overal inlichtingen heeft ingewonnen die gunstig bleken voor zgn plannen Niettemin verwacht FEVtLLETOIM wü m mi Ï05 Hij begreep wel dat er van dien man uit één Btuk met al zijn heftigheid zijn bloedend hart en tyn groote strijdvaardigheid niets te verwachten niets te hopen viel Van ijn kant verlangde du Haussey voor t minst even sterk als Rerato naar eene eindbeslissing in die zeer p nhjke zaak Maar welk besluit kon hier genomen worden Boven alles en voor alles moest hij de man van recht en billijkheid zijn persoonlijk gevoel ter zijde stellend zich op een geheel onzijdig standpunt trachten te plaatsen Hi drong met kracht en geweld zijn eigen gekrenkten trots terug veroorzaakt door het zien van den man die hem vierkant in t gezicht had durven zeggen vik was de begunstigde minnaar van de vrouw die gij hebt getrouwd en die uit raijn armen in de uwen is gevallen toen gy haar uw naamhadt gegeven en de zorg voor uw eer aan hare handen had toevertrouvrd I Ik ben de vader van het kind welks geboorte door u met de vadervreugde van een eerlijk man weid begroet van t kind dat gij het eerst hebt geliefkoosd en waaraan gq twintig jaar lang hebt gedacht dat gij na men dat hjj de eerste verkiezing zal verliezen doch deze zal bem losmaken van de Tories Na een kort maar machteloos liberaal bewind zou hg een tweede verkiezing winnen en dèn premier worden Toekomst muziek waarvan de waarde moeilijk nu reeds is te beoordeelen De Londensche correspondent van den Matin seint dat in do wandelgangen van het parlementsgebouw na Chamberlain s jongste speech algemeen een nederlaag der regeering hg de aanstaande algémeene verkiezingen voorspeld wordt wanneer zg bleef vasthouden aan en imperialistisch douanetarief tenzg wat hem echter niet waarschgnIgk dunkt de Britsche natie zich bekeert tot hot protectionisme De aanstaande algémeene verkiezingen zouden stellig binnen t jaar plaats hebben Van het voornemen van sommige ministers om heen te gaan door de Standard hun toegeschreven hoort men nog niets naders Het oordeel étX de bladen vellen is natuurlijk verschillend De Standard constateert dat Balfour en Chamberlain nu Aén van meening zgn en ze verwacht dat het land weldra in strijdvragen zal gewikkeld zgn die allo vroegere overtreffen Daily Telegraph wijst er op dat het om een bepaald stelsel gaat Do groote qnaestie van de doelmatigheid van het imperialisme is op hot tapijt gebracht en daarvan zal heel het bestaan des HükB kunnen afhangen De Chronicle zegt dat Chamberlain een verkiezingsleus heeft aangegeven er meer niet want ziJn plan is nog niet uigewerkt En de Morning Post constateert dat Chamberlain s politiek de staatkunde der regeering ia met Balfour s steon heeft hji een nieuw vraagstuk opgeworpen dat alle andere by de algémeene verkiezingen beheerschen moet De parlementaire verslaggever van Daily News beweert te weten dat Ritchie do kanselier der schatkist beslist tegenover Chamberlain staat en dat hij waarschijnlijk zal opgevolgd worden door den hertog van Devonshire lord Lansdowne en door vele ministerieele afgevaardigden De lersche afgevaardigde in het Lagerhuis O Donnell heeft in de Keview of Reviews een artikel geschreven over de lersche nationaliteit waarin hg zegt dat men tegenwoordig volijverig is bet nationale gevoel in Ierland levendig te houden Naar de politieke organisatie die strijdt voor het materieel welzijn van het volk bestaat do lersche bond die zich ten doel stelt het behoud van taal gewoonten en tradities de herleving van de nationale muziek en van alle nationale haar uw huis te hebben ontsloten zooeven aan allen die het hooren wilden hebt voorgesteld als uw oudste dochter als de verloofde van Léon de Léra dat is te zeggen van den bloedverwant dte u na uw eigen kinderen het dierbaarst is en u het naast aan het hart ligt Gontran du Haussey wilde die zijde van het toch reeds zoo netelige vraagstuk geheel buiten beschouwing laten hij wilde vergeten hoe nauw hij persoonlijk bij die geheele zaak betrokken was hij wdde om zoo te zeggen als geheel onpartijdig rechter in deze zich een oordeel vormen en zich daarbij alleen laten leiden door het ledelijkheids begmsel het gezond verstand en een gelijk recht voor allen Enkele dagen geleden bedreigde Giulietta s onverwachte terugkomst al zijn geluk het bestaan zijner vrouw en dat van zijn andere dochter van zijn eenig kind Met handen vol gouds had hij dat gevaar afgewend bezworen Een koude rilling liep hem langs den rug bij het denkbeeld van t ontzettend schandaal en van al het vuil waardoor den naam van hem en fan de zijnen ware besmet geworden indien Renato geweten had dat Oiulietta niet dood was bij het denkbeeld hoc een dergelijk gevaar hem boven het hoofd had gehangen hem en zijn tot heden toe onbevlekten naam ab soldaat en ab edelman indien Renato mocht zijn te weten gekomen dat Giulietu kefde te Parijs vertoefde tn zijn nabijheid wa Haar dat gevaar bestond gelukkig niet meer en zon üch ook niet meer voordoen karaktertrekken Deze bond werd opgericht in 1893 en telt thans reeds volgens de laatste rapporten 412 afdeelingen met een jaarlijksch inkomen van 5000 pond De publicaties on verslagen van den bond geschieden alle in de leriche taal Over het geheele land worden concerten gegeven waar geen woord Engelsch wordt gesproken of gezongen en slechts lersche muziek wordt ten gehoore gebracht In de kerken wordt in het lersch gepredikt terwijl overal in de steden en op het platteand vergaderingen worden gehouden waar do lersche taal wordt gesproken De Italiaanscho regeoring heeft door haar gezant te Weenen haar leedwezen te kennen gegeven aan minister Goluchowski over antiOostenrgksche betoogingen die in Italië zijn voorgekomen Ze worden daardoor echter niet ongedaan gemaakt De Woensche bladen beschouwen deze stap dan ook als een formaliteit waar de Italiaanscho regeering niet buiten kon In de Italiaansch Oofltenrijksche streken houdt trouwens ook de irredentische agitatie aan In Triest hebben de Italianen een irredentisch kabaal gemaakt by de opvoering in den schouwburg van de opera Hornani van Vetdi Verscheidene gedeelten vooral het koor Wy zgn allen een familie werden geestdriftig toegejuicht en gebiseord door het publiek van loges en parterre terwgl de bezoekers der hoogere rangen meestal werklieden arbeidorsgezangen lieten boeren en stuk es papier omlaag wierpen waarop beleed gende woorden waren geschreven Door de eone partg word geroepen Leve Italië door de andero Leve Radetsky de Oostenrykscho generaal die de Italianen bedwong De politie vreesde dat het tol oen gevecht zou komen verbood de verdere voorstelling en deed den schouwbarg ontruimen Op straat hielden echter de betoogingen aan Drie personen weiden gearresteerd De opvoering van Hornani is voorloopig verboden Het Amerikaansche eskader komt te Kiel do Vereenigde Staten zullen het bewgs leveren van hun vriendschap voor Dnitschland op 25 Juni zullen de oorlogsschepen der Groote Republiek het aangekondigde bezoek brengen aan het Duitscho Rgk Kooievelt heeft in zyn bevel tot dit bezoek doen uitkomen dat het een byzonder howys van vriendschap is voor den Keizer en het Ryk en het antwoord op de tallooze biyken van opmerkzaamheid die de Keizer Zoodra Tiulietta vernam dat Renato niets ver geten had niets vergaf zou zij wel zorgen zich steedB voor hem schuil te houden en wel in de e nige schuilplaats waarin zij veilig bleef voor zijn dorst naar wraak zij zou dood blijven goed en wel dood oor allen die zij gekend had verraden onteerd of wel tot wanhoop gebracht Gontran du Haussey had zich derhalve uitsluitend bezig te houden met den nieuwen toestand door het optreden van Renato ontstaan en kwam daarbij tot deze slotsom Het kind dat stond ingeschreven onder zijn naam was zijn kind niet De ware vadei eischte het op en zou als t hem niet goedwillig werd afgestaan hemel en aarde bewegen om zijn rechten te doen gelden en zoodoende den man onder wiens naam het kind stond ingeschreven voor t minst in een toestand brengen dien het groote publiek bespottelijk vindt Gesteld dat niet hij zelt iemand anders zich in zijn positie zag geplaatst en die man kwam hem om raad vragen wat zou hij hem zeggen i Ook du Haussey was neergevallen op den stoel bij zijn schrijftafel Ook hy drukte de beide handen tegen het schier wit geworden voorhoofd dat nochtans van koortsgloed brandde Een drukkende stilte beerachte in het kleine zwak verlichte vertrek waarin omtrent het lot van zoovelen eene beslissing moest worden genomen Van tijd tot tijd drongen de tonen der muziek en het geruisch waarmede de dans ging paard tot dat stille vertrek door herhaaldalgk aan bet Amerikaansche volk heeft gegeven De staatssecretaris Hay die dit aan dan gezant Speek von Stemburg mededeelde voegde er bg dat de President verlangd had dat het bezoek van het eskader ofScieel zou worden afgekondigd en dat een oorlogsschip eerste klasse aan het eskader vóór het naar Kiel ging zou worden toegevoegd De Alabama heeft daarom last ontvangen naar Lissabon te gaan Dit laatste vooral wordt als een diplomatieke triomf voor den gezant opgevat in Duitachland Dnitschland maakt zich gereed de Amerikaansche gasten waardig te ontvangen En zoo is alles pour Ie mieui dans Ie meillenr des mondes possibles Verspreide Berichten FaiNKKIJK De Liberté weet te vertellen dat de expremier Waldeck Ronsseau In den Senaat by de beraadslagingen over de geestelijke orden zich nadrnkkeiyk zal verklaren tegen de practyken van den premier Corabes ten aanzien van de toepassing der wet op de vorecnigingen De Capucyner pators te AlberlvUlo die hun klooster hebben moeten oiLtrui iien hebben raet excommunicatie bedreigd elkeen die hun terreinen zou willen huren of koopen Anatole France heeft nadrukkeiyk verklaard dttt den monniken geen kwartier moet worden gegeven in don aangevangen stryd omdat Frankryk anders het tot zou wachten van Spanje Het heet dat de koning van Italiëaan den Franschen gezant Barrère beloofdheeft dat hg hg zgn aanstaand bezoek aan Pargs vergezeld zal wordendoor zyn vrouw koningin Elena DUITSCHI AND De vierweeksche uitsluiting te Pirmancns heeft den werklieden aan loon 480 70U mark gekost waarvan 128 592 m voor de huisarbeiders terwgl de fabrikanten aan de nietgeorganiseerde werklieden 44 000 mark betaalden als ondersteuning Door do uitsluiting getroffen werden 5280 fabrieksarbeiders en 2309 huisarbeiders Hot bericht dat van de typhusilekenseen 150 000tal uit Kaapstad naar Hamburgzyn verzonden is onjuist te Hamburg weetmen van zoo n aankoop niets doch niaatregelen zyn in elk geval genomen Daarginds onder t hcht der schitterende kroonliimpen te midden van tal fan bloomcn en heerlijke geuren genoot men het levensgeluk geloofilc men aan ene glansrijke toekomst bemiiKlc men en lachte men het leven toe dat van zijn kant die vroolyke menschen scheen toe te lachen Eigenlijk voor t eerst genoot Angelina thans de zaligheden van haar jeugd van haar schoonheid van haar liefde ook van de weelde die haar omringde en van de sympathieke welwilt nitheid waarmede van alle kanten de dochter van den generaal du Haussey werd begroet Wat zou er binnen ièn uur tijds van dat alles zijn overgebleven voor I éa de natuurlijke dochter van den schilder Ren iio i Eensklaps hief Gontran het neergebogen hoofd op Hij verhtef zich met een vast besluit trad up Renato toe die in zyne onbewegelijke houduig bleef volharden tikte hem op den schouder en zeide met een kalme stem Mijnheer luister op uw beurt eens naar mij Ik wil nu ook eens spreken Renato nam zijn handen uit het haar wendde zijn hart en verwoest gezicht naar den b iron en antwoordde alleen Dat is niet meer dan billijk Maar hij deed dat op een toon alsol hij zeggen wilde t Is volkomen nutteloos Ik wil wat ik wil en niets is in staat mij daarvan at te brengen