Goudsche Courant, woensdag 3 juni 1903

De riprint ran SaksenUeiningen ontheven van het commando over het zesdelegercorps te Breslao is benoemd tot inspcctenr generaal over de 2e legerinspectie ter standplaats Heiningen en Initenant generaal Von Woyrsch commandant der twaalfde divisie wordt commandant van het 6elegercorps Vermoedelijk komt ook de anditenrmilitair in booger beroep van bet tegen denadelborst Httsseoer gevelde vonnis omdatde eisch en het vonnis al te zeer verschillen en om bet booger lichaam gelegenheidte geven tot een gestrenger vonnis De keizer zal op zgn Noorsche reisditmaal eenige uitstapjes maken t binnenland in De keizer heeft zich Vrjjdag geweerden don manschappen ook geen rust gelaten Üm zes nnr was de keizer van zljnkamp nit reeds op weg naar het eiercitieterrein bjj DUbberitz en dadelijk plaatste by zich aan t hoofd van het westelgke leger de garde tegenover de vijandelijke afdeeling opder prins Friedrich Leopold De keizer ging naar zijn karakter dadelgk over tot den aanval om 7 nnr zette het geschnt in en om 8 nar was bet schijngevecht onder knetterend geweervnnr en rollend kanongedonder in vollen gang terwijl de keizer om halftien een bestorming van drie kanton tegeiyk deed nitvoeren op de vijandelijke macht Later werd met een liui e toespraak van don keizer het 11 m hooge granieten gedcnktecken voor Krederik den Qroote onthuld en om 12 nnr vond een loncb plaats van 360 converts terwijl er heel wat bevorderingen en onderscheidingen gevallen zijn o a Von Kessel tot generaal dor infanterie en Von Ueines tot generaal der cavalerie BINNENLAND In de jongste vergadering van het hoofdbestnnr der Hollandscbe Maatschappij van Landbouw is besloten te voldoen aan het verzoek van het dageljjksch bestuur van hot Ned Landkouwcomité om de aandacht der afdeelingsbostnren te vestigen op het voorkomen van tuberculose bij varkens gevoederd met afval van roomboterfabrieken en tevens aan de Kegeering te verzoeken een wetsontwerp in te dienen waarbij lo keuring van vleescb zoowel dat voor binnenlundsch gebruik als dat voor uitvoer bestemd wordt onderworpen aan een keuring van liijkswege en op kosten van bet Kjjk In antwoord op een request van het hoofdbestuur tot vrijstelling in luli en Augustus van miliciens biJ den landbonw werkzaam werd van den Minister van Oorlog de mededeeling ontvangen dat biJ de uitvoering van de bepalingen dor Militiewet 1901 zooveel eenigszins mogelp is rekening wordt gehouden met de maatschappelijke belangen welke by die uitvoering betrokken zUn en dat die belangen daarbg zooveel mogelijk worden ontzien dat dit laatste echter zyn grens moet vinden daar waar vorder voortgaan in die richting wezenlyk een blijvend nadeel zou toebrengen aan de belangen van den dienst dat werden de in het landbouwbedryf werkzaam zynde miliciensvcrlofgangers vrÜgesteld van opkomst voor herhalingsoefeningen in de maanden Juli en Augustus dit zeer nadeelige gevolgen zou hebben voorde geoetendheid en de slagvaardigheid van het leger dat toch de voor een en ander niet te ontberen en by de wet voorgeschreven oefeningen om tot het beoogde doel te leiden om verschillende redenen geheel of gedeelteiyk in de genoemde maanden en in groote getalsterkte moeten worden gehouden en dat alzoo aan het verzoek tot leedwezen van hem minister geen gnnstig gevolg kan worden gegeven Een dertigtal onderofficieren der inf en art zyn heden gedetacheerd aan de normaalHchietschool te s Oravenbage tot het volgen van cursnssen in gymnastiek schermen en zwemmen Gemengde Berichten Knorm druk is t op beide Pinksterdagen in Den Haag en Scbuveningen geweest vooral op de badplaats waar de bar het Knrbaus on alle andere etablissementen letteriyk overstroomd worden van stadgenooten en vreemdelingen Op de Pier krioelde het van de nieiischen Veel bekyks badden de nieuwe werken Heerlgk k lm was de zee JÜr word druk gebruik gemaakt van de gelegenheid om pleiziertochtjes te ondernemen Het vervoer der trams was ongemeen boog Vergiftiging f Kon bejaard echtpaar te t Zand Oroningen zat s middags aan den maaltyd Nadat zg eerst kooi gegeten badden zonden ie nog wat melk met gort achterna gebrui ken De onde man proefde daaraan dadelgk een bgsmaakje wat hg aan zgn vrouw meedeelde die zich bg onderzoek hetzelfde verbeeldde Echter werd daarop verder niet gelet De man begaf zich na t eten te bed doch voelde spoedig dat hg zeer benauwd werd Weldra begon hg hevig te braken Toen hg zgn vrouw riep om bgstand bleek het dat zg reeds aan dezelfde kwaal Igdende wa In t kort liep deze treurige geschiedenis z66 af dat de vrouw den volgenden dag aan de gevolgen overleed terwgl de man langzaam weer lierstelde Natnutlgk wordt hier aan vergiftiging gedacht Men meldt uit Haarlem De H 1 1 S M moest gisteren van twee uur af zes extra treinen laten loopen van Zandvoort ieder voor pi m 600 personen Hoe die door spoor en tram daarheen vervoerden thuis zgn gekomen is ieder een raadsel Het waren er gisteren zeker lO 000 N H Ct Altgd hetzelfde Een oude minister kwam na een afwezigheid van 40 jaren weer eens in zgn universiteitsstad en liet zich het oude hem lief geworden universiteitsgebouw tuonen Kgk diezelfde oude gangen riep hg verrukt kg bet binnentreden Kijk diezelfde oude gangen Men deed een gehoorzaal open En diezelfde oude gehoorzalen t Diezelfde oude gehoorzalen Toen hiJ het gebouw verliet kwam hg een jongen student tegen arm in arm met oen jonge dame Hetzelfde oude gebruik I zeide hg geroerd hetzelfde oude gebruik De student trad op hem toe Excuseer mynheer Deze dame is mgn zuster Toen gleed oen glimlach over het gelaat van den ouden heer Kgk en diezelfde onde verontschuldiging De bekende Spaanscbe schatgraversflrma gaat ofschoon onlangs eenige flrmanten wegens die oplichtery werden veroordeeld met haar tyd mee y stelt zich thans voor al een verdrevene uit Transvaal en daarna op aanwyzing van de Engelsohe justitie in Spanje gearresteerd waarop wegens mishandeling van oen politieman veroordeoUng volgde tot 3 jaren hechtenis en f 1000 boete Op do bagage van dec Transvaler waaronder een koffer met f 150 000 werd beslag gelegd heet t en om dien terug te ktggen vraagt hy nu toezending van f 1 500 In lielgiü zgn reeds verscheidene van die brieven ontvangen zoodat ook ons land wol spoedig weer aan de beurt zal komeu Onlangs werden op toestellen voordraadlooze telegralle geplaatst te Spezzia in Italië mededeelingen in de Fransche taal ontvangen By onderzoek bleek dat deze mededeelingen voor elders bestemd waren en afkomstig waren van dépêches gewisseld tnsschen den post Calvi op Corsica en een post aan de Fransche Mlddellandschezeekust Hternit volgt dat de landen die van do draadlooze gebruik maken verstandig zullen doen daarvoor overeengekomen taal te kiezen Uitbreiding von Amsterdam In 1901 benoemde de raad van Amsterdam een commissie van autoriteiten op verschillend gebied voor hot ontwerpen van een plan van uitbreiding der bebonwde kom van de gemeente benoorden het IJ Die commissie heeft thans baar verslag een boekdeel van 70 bladzgden in druk gegeven Het betrokken terrein beslaat 770 hektaren Va i de bestemming aan dit uitgestrekte gobied te geven zal de toekomst der stad in hooge mate oihankelgk kunnen zyn De slotsom waartoe de commissie is gekomen vat sy samen in deze woorden Laat men er naar streven een afzonderigk stadskwartior aan alle eischen voldoende voor de cgverheid te bestemmen en daartoe party trekken van de gronden benoorden het IJ men kan haar daar ji geven wat zy noodig heeft en zg kan er zich ontwikkelen nder de zich uitbreidende woonkwartieren te hinderen of te schaden De gemeente kan aanmoedigend te werk gaan en alzoo teventt bevorderen dat bestaande fabrieken nit de onde stad en de woonkwartieren verdwijnen De vraag ol e n gedeelte van bet terrein moet Worden bestemd voor den aanleg van havens ten behoove van den algemeenen handel wordt beheeischt door het vraagstuk der spoorwe gverbinding met de tnidlijde van het IJ i ezo kan alleen naar behooren worden veirkregen door den bouw van een hooge vaste brug by de Oranjeslniien De kosteu daarvan zonden op t minst 10 millioeo bedragen Terugschrikkende voor een zoo hooge uitgaaf geeft de commissie dat plan van overbrugging voor spoorwegverkeer prys ea zg heeft nu aan haar rapport toegevoegd een plan tot aanleg van nieuwe havens in het oosten met verlenging van den afsluitdgk oostwaarts en van andere nieuwe havens in het westen in den IJpolder een goed eind bewesten de petroleumhaven waarbg tevens de aanleg van een kringspoorbaan om den zuidrand der stad been aan een beschouwing is onderworpen Ook wegens de kosten der spoorwegverbinding ontraadt de commissie het plan tot verlegging van het grootscheepsvaarwater naar bet noorden dwars door den Bniksloter en Nienwendammer Ham volgens welk plan de scheepvaart een kanaal van 300 M breedte zon krggen tusschen dit kanaal en het IJ een groot stuk gronds in exploitatie gebracht zou kannen worden en de oplossing van bet vraagstuk der overbrugging van het IJ voor personen en goederenverkeer zeer zou zgn vergemakkeiykt Zal men de overzgde ook bestemmen voor woonkwartieren voor andere grappen der bevolking dan de arbeiders voor wie t noodzakclgk is in de nabgheid hunner werkplaatsen te wonen i Deze vraag hangt met die der overbrugging samen De trek was tot lieden steeds zuidwaarts waar de gemeente evenzeer uitgestrekte terreinen bezit en de moderne verkeersmiddelen komen tegemoet aan het bezwaar dat men zuidwaarts te ver van den Dam wegraakt De spoordgk langs den zuidkant van het IJ schynt daarbg nu eenmaal een onoverkomelgk beletsel te zgn geworden en overbrugging is niet raadzaam zonder verlegging van het grootscheepsvaarwater noordwaarts maar het graven van een nieuw vaarwater door den Ham zou met den bouw van een IJ brng ongeveer 9 millioen kosten Daarom komt nu de commissie tot de slotsom dat men het denkbeeld van overbrugging van het IJ moet laten varen Maar daarmede is dan tevens gezegd dat de nieuwe stad aan de overzgde van het IJ een nyverheidskwartier zal worden Alleen zou op verren afstand van de stad een landeiyk woonkwartier kannen worden aangelegd voor eigenaars of bestuurders van ngverheidsondernemingen de commissie denkt zich dit als villa park dat tevens een wandelplaats voor de bewoners der arbeiderskwartieren zou kunnen worden Om de overzydo geschikt te doen worden voor do vestiging van industrieën en voor daarmee verband houdende bebouwing beveelt do commissie het volgende aan Teneinde de kans tot eon latere verbinding van de Uoevers toch nog open te houden zou men het nieuwe kwartier van NW tot ZO moeten doorsngden met een breede gracht of kanaal voldoende voor de zeilvaart en de binnenschipperg Komt er dan eens een tyd dat de groote scheepvaart het oostelyke IJ niet meer noodig heeft dan zal men het IJ knnnen overbruggen zonder daarbg opnieuw te stuiten op de belangen der binnenscheepvaart De gemeenschap tusschen de beide IJ oevers zal moeten worden onderhouden door een stoom veerdienst met landingplaatsen achter het Centraalstation bg de oostelgke viaduct en bg de Oosterdofesluis Suezsteigers Op de schetskaart door de commissie voor dit stuk nienw Amsterdam opgemaakt zgn beoosten het Noordhollandsch kanaal 82 hektaren bouwterrein en 18 hektaren fabrieksterrein bewesten het kanaal 109 hektaren fabrieksterrein 11 hektare bouwterrein en 8 hektaren villaterrein aangegeven om in erfpacht uittegeven Ter bepaling der waarde neemt zg aan dat het fabrieksterrein op f 5 het bouwterrein op f 10 en het villaterrein op f 15 perM niet te hoog is gesteld dit geeft een totale waarde van bgna 15 millioen Het totaal der uitgaven is op 18 millioen geschat Maar als begonnen wordt met het terrein ten oosten van het kanaal behoeft sfechts 5 millioen te worden uitgegeven om 82 hektaren fabrieks en 18 hektare bouwterrein samen ruim f6 500 000 rendabel te maken Men zal dus eerst later hebben te beslissen of de gemeente verstandig zal doen met groote sommen nit te schieten in bet vertrouwen op indirecte baten De commissie acht het in exploitatie brengen van het oosteiyke deel stellig financieel te rechtvaardigen Aan het slot van haar rapport zegt de commissie Ten einde de uitvoering ook al kan daartoe nog niet dadeiyk worden overgegaan zooveel mogelgk voor te bereiden ware het wenschelgk dat B en W werden uitgenoodigd daarmede een begin te maken door in onderhandeling te treden met de Regeering aangaande den bouw van een brug over de oostelgke invaart van het Noordhollandsch kanaal nabg het slnishoofd de demping van de westelgke invaart en den aankoop van de gronden bg en tnsschen de sluizen welke Rgkseigendom zgn in overleg te treden met de colleges en besturen welker meewerking vereischt wordt om te komen tot zoodanige wgzigingen in den wateretaatstoestand als noodig zullen zgn in verband met de uitvoering der ontworpen plannen voorloopige stappen te doen om te trachten den eigendom te verkrygen van perceelen aan particulieren toebehoorende waarover het noodig is dat de gemeente de beschikking krgge met het oog op de vroeger of later uit te voeren werken zoo spoedig mogelgk voori tellen te doen om te geraken tot aanvankelgke verbetering van de verkeersgemeenschap met de overzijde en tot afschoffing van het veergeld hetwelk op de kettingpont geheven wordt zoodra do omstandigheden daartoe gunstig zyn voorstellen te doen tot aanleg van lanit en waterwegen in het gedeelte ten bosten van het Noordballandsch kanaal en tot ophooging van de terreinen welke aan die wegen zullen komen te liggen ter Senuis van belanghebbenden te brengen dat het in de bedoeling ligt van het gemeentebestuur een deel der aan de gemeente in eigendom behoorende terreinen aan de overzyde van het IJ tegen een billgken jaarlgkschen canon voor de vestiging van industrieele ondernemingen beschikbaar te stellen Voor het Hoog Militair Gerechtshof te Utrecht is Vrgdag behandeld de zaak vnn P C K geschorst onderwgzer te Helder die op 24 Februari als reserve korporaal een opruiend manifest onder militairen zou verspreid hebben op het fort Erfprins en daarvoor door den krggsraad te Haarlem werd veroordeeld tot 8 maanden hechtenis zyn verdediger mr Ed Philips nit Amsterdam wees er op dat de militaire rechter volgens zgn meening onbevoegd was daar de in art 14 Crimineel Wetboek gestelde exceptie van connexiteit aanwezig was Gebleken was dat twee personen die het manifest onderteekenden aan het feit schuldig zouden zgn personen die niet tot de militaire macht behoorden Voorts was K sinds 4 Mei geen militair meer en viel dus buiten bet militair recht En voorts beoogde pi dat het manifest geen opruiende strekking had maar slechts de militairen aanspoorde tot kalm optreden Het begrip solidariteit in de arbeidersbeweging is o m geldeiyk steunen geestelgk één zgn instemming betuigen enz K had vóór de verspreiding aan een rechtsgeleerde gevraagd of hg een strafbare handeling deed Deze rechtsgeleerde mr Troelstra antwoordde dat uit het manifest niet anders viel te lezen dan een aansporing tot kalmte en om niet verder te gaan dan noodig was zonder insubordinatie te plegen Ten slotte vroeg pi mocht K veroordeeld worden aftrek van de preventieve hechtenis en onmiddellgke invrgheidstelling Do waaro advokaat fiscaal bestreed de verschillende argumenten van den pleiter en persisteerde bg het vonnis van den krggsraad te Haarlem Alleen wat betrof den aftrek van de preventieve hechtenis kon hg met den verdediger meegaan Omtrent de invryheidstelling werd niets beslist Het hof zou den kommnndant van het korps waartoe K behoort van de beslissing kennis geven Blen lid van het Engelsche Lagerhuis heeft voorgesteld aan de armbesturen bevoegdheid te geven met goedkeuring van den betrokken graafscbapsraad huisjes in te richten voor arme oude lieden van minstens 65 jaar oud die een werkzaam en falsoenlgk leven hebben geleid De graafscbapsraad betaalt uit zgn gewone middelen drievierden van de onderhoudskosten der huisjes en stelt de armbesturen in staat de buisjes in te richten De bewoners der huisjes worden niet beschouwd als armlastigen De staat betaalt den graafscbapsraad nit de som die het Parlement voor dit doel beschikbaar stelt f 60 per jaar voor eiken behuisde Uit Zaandam wordt gemeld In de haven te Zaandam aan boord van het s s Lockta Y ingekomen van Akgab is een geval van pokken geconstateerd De lyder een hindoe is in de barak voor besmetteiyke ziekten opgenomen terwyi door den burgemeester de voorgeschreven maatregelen zgn uitgevaardigd om zooveel doeniyk de verspreiding der ziekte te koeren Aan de equipage van het stoomschip is alle gemeenschap met den vasten wal verboden Uit Amsterdam meldt men aan de N R Ct Onder voorzitterschap van den heer A Hofman hield Zondagmiddag de afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen kappersen barbiersbediendenbond Streven naarVer betering in de Karseboom een algemeene vergadering die slecht bezocht was D voorzitter van den bond de beer E Nitschke sprak de weinige aanwezigen toe en betoogde wgzende op de slechte toestanden in het vak bet goed recht van de staking Debat werd niet gevoerd De vergadering was voor het overige deel hnishondeiyk Door den Kappers en Barbiersbediendenbond zgn 10 000 manifesten verspreid waarin de slechte toestanden in bet vak worden aangetoond Volgens een enquête van 1901 bedraagt het gemiddeld aantal werkuren 80 per week verder zyn in dit manifest de gemiddelde verdiensten der bedienden opge Het is tot nog toe niet mogen gelukken eenig spoor van den dader of daders van den moord op J Schreurs den jagermeester van het kasteel te Well gem Bergen tevens onbezoldigd rgksveldwachter te ontdekken De ma i is Dinsdagavond uitgegaan en toen waarschgnigk omstreekè 9 uur door het doodelgke schot gevallen Met het oog op de ligging van Well in de onmiddeliyke nabgheid van de grens des lands ligt het vermoeden voor de hand dnt men hier zeer waarschgnigk te doen heeft met stroopers uit Dnitscbland Boedapest was Donderdag vol van een drama dat wel geschikt was om speciaal op de romantisch aangelegde Hongaren indruk te maken De huzaren luitenant Erwin Wecsey heeft zich Donderdagmorgen in de woning van de actrice Marie Csongory voor t hoofd geschoten op het oogenbiik dat een priester de zieltogende kunstenares de Se cramenten der stervende toediende Stadsmeuws GOUDA 2 Juni 1903 Een vrouw die gisternamiddag met een kind op den Kattensingel wandelde wilde dit in de gracht de handjes wat verfrisschen Een oogenbiik later lagen beiden te water en zou de afloop waarschgnigk trenrig geweest zgn had niet de heer J Lafeber met een rgtuig uit de Crabethstraat komend het groote gevaar bemerkt Gekleed begaf hg zich te water en bracht beiden behouden op t droge De redder moest naar huis terug om van kleederen te verwisselen ten einde zyn rgtoer te knnnen hervatten Den vorigen dag mocht hg een fletsrgder helpen die met fiets en al onder de gemeente Nieuwerkerk van den hoogen dgk af even ouder dompelde Ook hier had de zaak een oogenbiik een ernstig aanzien De Volksklasse der QymnastiekVereeni ging Excelsior gat Zaterdagavond in de zaal Kunstmin der sociëteit Oni Genoegen eene openbare uitvoering die uitstekend is geslaagd Het programma was met zorg gekozen men kreeg een nninmcr gymnastiek en dan weder een voordracht en zoo vervolgens De gymnastiek werd door de twee aldeolingen waarin de Volksklasse is verdeeld accuraat en net uitgevoerd en het bleek duidelgk dat Tiet onderwgs door den heer Ouderkerk gegeven goede vruchten had gehad er waren uitstekende turners onder De voordrachten amuseerden bet talrgk opgekomen publiek dat door langdurg applaus zgn dankbaarheid daatover betuigde Het kegelconcours op het biljard dat in het Café Belvédère werd gehouden voor Gouda een geheel onbekend spel is Zondagavond geëindigd Er werden 4170 series gespeeld De 1ste prys werd behaald met 76 punten de 2de en 3de ieder met 71 punten en de 4de en 5de prgs ieder met 70 punten De consolatieprys werd behaald met 26 pnnten De ondernemer de heer van Vliet heeft succes gehad met dit concours wie toch had knnnen vermoeden dat een zoo n groot getal series was gespeeld toch zeker do ondernemer niet De door de Postduiven vereeniging de Vriendschap alhier gehouden wedvlucht op Ie Pinksterdag van uit Mons in België zgn de pryzen behaald als volgt uur m sec Ie prys Ant Kraayenbrink aank 12 55 2 12 58 31 1 6 39 1 7 7 1 12 49 1 21 32 1 25 8 1 31 25 1 32 5 1 32 44 1 37 42 2e Se 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e C van Dgk P van Dgk M ö B P J Rgnaerts J de Kegzer P J Rgnaarts M G B M van Leenwui G van Leest M van Leeuwen Aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand Mei in de Rykspostspaarbank ingelegd f 17458 82 terugbetaald 17625 41 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 10068 In de Volksgaarkeuken Hofman s stichting werden gedurende de maand Mei in de zaal verstrekt 2047 portiên van 10 Ct en 677 portiëu van 15 Ct totaal verstrekte portiên 2724 Afgehaald werden 1549 portiên van 10 Ct en 30 portiên van 15 Cl totaal afgehaalde portiên 1579 Gedurende de maand Mei zgn ia de Spaar en Hnipbank alhier ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen f 15852 60 13801 65 Inlagen 558 posten f 15727 65 bggeschreven rente 124 95 Terugbetalingen 205 posten meer ingelegd dan terugbetaald f 2050 94 Aan het einde der maandApril was ten name der Inleggers ingeschreven 1553151 36 Zoodat het tegoed op ultimoMei bedroeg f 555202 31 In den loop der maand Mei zgn 24 nieuwe boekjes afgegeven 14 afgeloopen boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 39 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde der maand Mei 2822 boekjes in omloop waren Het tweetal te Leiden by de Remonstrantsche Broederschap bestaat uit de bh dr A H Haentjes te Haarlem en ds K F Sparnaay te Meppel De betrekking van leeraar in oude talen aan het stedelgk gymnasium te Utrecht komt vacant door ontslagaanvrage van den tegenwoordigen functionnaris den heer C Dgxhoorn 372 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Dinsdag Juni No 1 3630 f 100 000 14158 f 5000 4174 5644 12547 15441 en 19602 ieder f 1000 1669 1720 16273 en 16543 ieder 16120 18414 16223 69 24 18544 76 92 16310 18675 48 18723 93 50 16409 18978 75 19117 85 65 97 19247 16766 19319 16839 24 16919 39 17128 19495 39 19545 17201 19674 7 19700 39 25 74 38 17385 19881 17445 19902 17620 31 40 86 46 20012 17613 20132 52 71 68 81 88 20349 17929 20430 77 20563 20661 18058 20710 26 18170 20815 73 45 18226 20986 f 200 2580 3627 3798 5053 6617 7813 10137 10802 10969 13373 en 20384 ieder f 100 Prözen van f 70 96 3446 6983 9690 12461 113 3673 6010 92 12 680 262 3745 93 9706 12744 386 52 6334 92 12829 436 3814 6613 9879 30 7 69 57 6764 10007 12938 840 94 6834 10196 67 1064 3912 82 10234 13021 67 4061 6952 80 13151 1149 4ia5 59 10453 13450 1216 67 7024 71 64 1471 78 60 90 13606 1704 4494 7255 10 659 37 1935 4522 54 89 39 40 4620 59 10034 72 64 73 7362 89 13764 91 4716 7429 10778 1 3874 2024 32 7 629 10886 96 26 99 77 10987 14121 2120 4804 8116 91 14263 2227 4907 8 344 11043 84 2332 27 85 48 14448 95 39 8432 11211 14562 24 4 81 43 11468 146 53 2538 6089 8573 11692 14761 58 96 8637 11718 87 2716 5299 87 11849 14819 91 633 8759 70 14977 2953 68 8972 11982 16261 68 96 9093 12059 16433 3008 5459 9103 12179 15500 19 5625 56 88 22 85 82 9224 12293 75 31 31 6673 25 12307 15671 3268 6707 26 30 15783 3310 30 32 78 15805 45 5811 9510 12420 39 3419 5963 92 27 15954 5e Klasse 12e Lyst No 4184 f 70 m z niet POSTKANTOOR GOUDA LIJST van de aan dit kantoor ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke gedurende de 2e helft der maand Mei 1903 wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zyn kunnen worden uitgereikt BRIEVEN E Keezer Blga A Andriessen H 6 Joyan H de Zoete G Goedhart Langerak Mej M Duivensteyn 2 stuks Loosduinen Boer Rotterdam G Erwich M Schiele Steeg W C Kroes Vlaardingen BRIEFKAARTEN H v d Berg Delft J V Dongen Dordrecht C Neef Haag Mej M Cisele Rotterdam J Goedhart N W Kaptegn H N Laby Dit het bnitenland terugontvangen W Beek P Hoppen Mej W Bourguignon W Scheepmaker M Dnisbnrg London Marseille Remscbeid De Directeur C HENNEQUIN ITouveauté s in Parasols Zullen echter niet ge talleerd worden VAN OS Az Kleiweg E 7Sa GOUDA releithooH m 31 Beurs van Amsterdam Slotkra so MEI Vikrs 81 l ViDBEuiin C rt N W S i i 0V lito dl o ditc a IBVitdito dito dito S 9t iiJoHa Ubl Ooudl laiI S4 Dt i ITALIB laaohrgviDg Uei 81 t 911 oaTlKa Obl in papierllts I 827 dito in iilverlSSS I 8l L OBTUOAL Obl met coujpon 8 dito tioVet 8 UI llviLiliD Obl Bimiaal 1894 HOU dito neoom 1880 t SDf dilobijSothl 1889 4 91 idito bij Hope 1889 90 4 dito IQ f ud leoD 1888 8 ilito dito dito 1884 IPAIIJS Forpel isbuld 1881 4 f SI i ruKiilj Oept OoDT leen 1890 4 86 re U ening SQtie D l 8 V teo teeuin HorieO j 88 ia uluiri Kp r obig 18916 1041 SlKlco Uli ut Sob 1890 6 T lEl Il i Obl onlap 1881 4 i 80 VvuTiaum Obligition 1896 3 90 aoTlmill Stuil leen 1894 S 8 StD N Afr H ndelif anuil Aroiidah Tab Hg CertiGcaten 676 DellMuuohatipg dito 416 Am Hypotheokb paudbr 4 Jult Mij derVoritenl aaud 1 l Or Ilypolhiiekb pandbr 4 Nederlanderhe bauk aand 194 Ned Kandolmaatioh aito I N W k Pao llïp h pandbr S 961 Rolt Hypollieekb pandbr 4 ütr llypotbookb dito 4 10 1 OoniNi O t Houg bank aand 180 dual Kypothoekbaiik pniidb 1 Amieia Fkint hy poth pandb 4 Uaiw L 1 Pt lAm oerl 8 XlD Itoll U Spoor w Mg aand Hg I l Kip 9t Spw aand Nfd lud Spoorweg ra aand ïfbd 7 utd Afr Spm aand S ihta dito lito 1891 dito 4V lT u 8po r l 1887 89 A ISolil 9 6 2uiilIlnl Sp Diij A H obl S 691 4 PoL Waraobau Weencn aand 104 Bo L Or Ru a Spw Mg l obl 4 BaltKobe Hito aand Faalowa dito aand 6 Iwaog llombr dito aand 6 98Vi tnnk Ck Aio 8p kap obl 4 100 dito dito oblif 4 I 9ll Amsbixa Cent Pau Sp Mij obl 6 Ohic fc North W pr 0 aand l 816 dito dito Win Peter obl 7 140 DeoTer fc Hio Gr Spm eert r a 40ii i lllinoia Central obl in KOud 4 I 1081 LoniiT fc Naahvilli Oer aand 107 Knim N Spw Ml Ie hyp a I 106 Uili KaDiaa r 4pCt pref aand N Tork Outaaio fc Weit asni l 38 i Peno dto Ohio oblig S QnKon Calif lebyp ingoud 1041 81 Paul Uion fc Uanit obl Ua Pae Hoof Igd ob ig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 89 üLMaua Can South Chert r aand 64 Tm O Hallw fc Ka lo h d e U 99 Amitard Omnibua Mjj aand Eottflrd TramwevMaata aand Kbd Stad Amaterdam aand I lOl Sud Rotterdam aand 8 108 BILOIE Sla t nlworp o 1887 l 10ll glad Bnuul 1888 1 1081 1 101 41V Homo Theiu BeauUr Oeaelfob 4 OuBTIlla ütaataleeDig 1880 6 K K Ooat B ür 18801 Span JE Stad Madrid 18 8 t iD Ver Btz Avb Spoel eert D SA1I180M Ontvangen alle NOUVEAUTÉS IN Mantels Costumes Robes en Japonstoffen Veemarkt te Rotterdam Dinsdag i Juni l i Vette ossen en koeten goede aanvoer prijzen waren voor ie kwal 40 ade kwal 36 3e kwal 33 cents per half kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeien redelijk aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer prijzen waren voor ie kwal 29 ae kwal 36 3e kwal ai cent per half kilo Stieren redelijk aanvoer prgzen waren voor ie kwaliteit 32 2de kwal 30 3de kwal 26 cents per half kilo Handel voor sUea pnjshoudend Bnrcarlljke Btsod GEBOREN 29 Mei Alida ouders J van der Zwalm en A Heerken 30 Wilhelmus Petrus Jacobus Maria oudersW P Snelleman en M E Hessing Cornells Gerrit ouders H Wulffraat en C C Tybout 31 Wilhelmina ouders A M van den Berg en M van Dam Gerardus Cornelis ouders P J Spiikermam en J C van Hooff Willem Hendrik ouders C H den Edel en C Snel Christina Klaaina ouders H A Decker en E de Knegt 1 Juni Gerrit ouders G van den Berg enJ M Mathnisen 2 Jan ouders J Boeren M Apello OVERLEDEN 29 Mei M T Engelhard 15 j 30 E Offers wed van P van Schalk 69 j 1 Juni A van Leunen 89 j AüVKRTEiXTlËIN Om misverstand te voorkomen deeltondergetoekende mede aan de leden van het COÖPERATIEK ZIEKENFONDS o Üe Goodsctie Vereeniging voor Genres Heel en Verlos Hnlpo dat c lgen $ cotitracl ile recepten eoor fe Uden In hare aptttheek teorOen klaargemaakt 1 1 f JuU tooa Firma J P WEUER Apotheek GOUWE C 16 5 GOUDA Een fatsoenlijk MEISJE van buiten oud 23 jaar van den P G voorzien van goede getuigen biedt zich tegen Aug aan als Dienstbode Brieven franco onder letters ü O aan het bureau van dit blad In het Verliclitings Uagasijn De Avoiidsler z n steeds voorbanden BADEN EN GEISERS TiiloslaiiKe n en Walersproeiers Ruime keuze in uientce lllfl Gasornamenlen en Ballons Eenig adres voor Qasgloeiliclitbenoodigdheden Door de vele omzet togen laye prlj n en onder CAIIANTIK Aanbevelend H M VA LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Dubb Buurt B 13 Telefn 117 Zander lnstituuï Fluweeleu Singel U TH GOL DA Geneesh Dr J H BAKKER NIEMEMER Directr D vak DUIIREN Behand s tiruogegr verkrommtngen ingevallen burnt x en o beenen en andereHehaommiavorm algem xurnktr eonêtipatle xpler en genr xlekten rheumatitche aandoenittgen eermuilHngen enz enz en vooral d m en Klndertchotnwtrk la de Appretuur n C M MUIIer L C f iF B rMn Beitth 8tr 14 Men letU goed l l l op naam en fabrlekimefk Verlryilaar tr Hmtm wlnKallM t In teliDMwerk lalsatartM nfm SMM ail Dipat ky W u tMMMi Arnkw ttOPj fOIKB OUD f SCHIEDAMMER Merki NIGHTCAF Verkrijgbaar biji M PEETEftS rz N BA U b wgi van oclitliuitl i n OMhet en ktirk xtoxle vtmlïHICDAM I lieo tm dan oum tur Kirua P HOPHB fl ti bcata onachadtlyktle m