Goudsche Courant, donderdag 4 juni 1903

So 91S3 Donderdag 4 Juni 1903 42ste Jaargang mmm coiruvt l eHWS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon Ko t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaat truimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dco inidd lelelsnn De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ia 1 25 irando per lM 8t 1 70 Alzonderlijke Nommers VI IF CENTEN ADYEETMTIM in alle Couranten worden aangenomen door het Adverlentle Bureau vao A BKINKNAN iSi ZOON ife KOOP 150 BtqkB zware EIKEN BEBGROEDEN in alle afmetingen en zvaarten Ken party dito var 30 tot 40 voet lengte gesi liikt om op porren te zetten allen thanii gevelde boomen Een partf LICHTE BERÖKOEDEN voor den prijs vi n zeven tot tien golden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenaüsen Vangstnkken Staarten enz Gezaagde en beslagen OEBINDTEN STIJLEN ei BALKEN 20 Btnks EIKEN BEOKEN en DEN NEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prys 00 staks gezaagde 3 4 en 5 duimsclie EIKEN DEÈLEN Een groote partö EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTIIKKEN 2000 stok EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brng en Heiningpalen 5000 stnks EIKEN PAALT IES voor bokken ter beschutting van jonge vruchtboomeu tegen den prijs van 12ct per stuk STEEN en PANOVËNHOUT SPOOHLEüGEKS BALKEN HEIPALEN HEININÖREKKEN enz IEPEN en BEOKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKHP ARREN 10000 stuks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN on HOONENRIJ8 BOOOO bossen KRIBHOÜT AlUt wordt naar verkiésing fr heitenuler ploatM geUwrd Alles tegen sdurp eonairreennde prijzm en je maanUm crediH bij den houthandelaar JOH DAUEN te Cothen Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave van Tourist De hoofdtekst van dit halfmaandelijkscho tijdschrift bestaat uit de BeHChrilving eener XeU om de Aarde die de Heer E T Kkknstba KijIpbb in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rijk getUuHtreerd naar eigen plioloyrapM ehe opnamen Ieder inteokenaar ontvangt per jaar ongeveer O Atuiehtkaarten die hem aan eigen of een nnder door hem op te geven adre door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in ArabiS Perzie Vooren Achter Indiö Birma Malacca enz Pnji JUT jaargang t 7 30 inct dê Antichtkaarten ne intoekoning is te allen tödo opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tijde geleverd Bureau De Wereld Tourisf Haarlem in de golteolo wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel teKen nlle Borpt Long lever Haagilekten ent Inwemhii wowel Ib ook uilwendijt in bijna süe rioktegevallen mol goed jevolg inar te wenden PrUl pcrllican It I per post f lis Thinry i Wondintlf bent een l nog on tolje n de ge n ee k r n o h t en hoitame working Mankt meoatal elke pgnigke n gevaarvolle operatie geheel overbodig Mol iw alf wor l oon J4 a r oud voof ongeneeslllk tebondrii beengeiwel on onlan oen bgna gg laar kankerlUden genezen Brengt geueiing on venuiehtmg dor pijnen bij wondon ontatekmgen om van allerlei aard PrU per pot f 150 per post 1 1 80 Centraal DepSt voor Nederland Apotbüker HEKRI SAMDBBS Rokin Amaterdam mUi ma dcpSt il li UiUt duwt Ji Sckut mlk k ta THIKKRÏ in Pnwr l W KokiUiik OMUrrüieh S li e protpoitiii t oatbirfm bg kil C BUml l iip t Stnd r Gouda Drok van A BRINKMAN A Zn R kiB 8 AiutardaM Geen Kinkhoest Geen Influenza Urn ISinkhocsl Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogelijken tyd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlacht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemtle Superior Dniiven Borst lioiiigExtract Ui e L I A N T H E uit de Koninkiüke Stoomfabriek DE HONINGBLÜEM van H N VAN SGHAIK G DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 cte 40 et bij lï WOLPr ét Co Westhaven B J fJ ® 7 nV sf Goiida E H VAN MILÜ Veerstol B 12ti U Gouda OÜMAN jJ oor A PINK8E NimwrhrkadlJul A N vak ZESSEN Schooniwvm J Tii füRKKN Bo koop B T WIJK OxuUwaicr A 8CHEEK üaailraht P W m Oud ter K viNPW HEMDEN te lUeumjk P v d SPBK MoercaptUe D v S TAK Warfdm Wed A HOLST Waddinqnem M KOLKMAN Wadd mngem P f OudewaUr V DS JONUH hidéirater J P KASTELEIN PoUbroektrdam O BIKKER te Bm ckop aanwijzende het tijdstip waarop brieven enz ten po ttkantore moeten bezorgd worden zoowel voor binnen en buitenland als voor Oosten West Indië zijn van af 1 MEI verkrijgbaar a lO Cen tS per Bxemplaar bij de Uitgevers A BRIilüMAW Zn Directeen finale verdelging binnen 4 uw in de grootste stallen van Vlieeen Muggen Motten Mieren Vlooien Rupsen Oorwormen Torren Pissebedden Het reinigen van luis bü Rundvee Schaap Varken Huisdieren Hoenders Hoenderhokken Vogels Vogelkooien Volières Rozen Abrikozen Perziken en verdere V ruchtbooraen en Broeikasten en nog meer dan genoemd is Dit poeder is gedeponeerd versch onschadelgk geurig met hmderlgk de gebruiksaanwözing geeft inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen Uaobinaal Spuitje Icuri o onscbadclijk Zuiverlags vet ol I KOiulilolWSn BO per i4lol Af lorlijke HU8 f 0 0 Kim 9PU1TJK f OSO K i ii ElMlii ken Spuiljo f 0 36 ln t DOOZKN 60 i n 30 runt Pakjes IB wut HT Ufhl cii ni tjnit dndelijk Ie njn wi f tjcneost onft übanr nllo Imimlwündot ok onfelltiaiir op bot vol tofïcii iranclorigboid kli nlrbtif lioul ttiingeziobtson nndoro liclimimsroven on wondon stniktioul on stekoningon liij i or wonngen wmtflrbiindon im vooten bij soburfl dauw T 1 in worm Bij brand en snij Na ontvanget vn l K 8lw l a 40 nl eKWOringon ver o ntoeMndingvmipo t P l l 1 1 h t vol otTaUoef oir f Xo twCl K aa MIO gram j Hinorun voorkomt menbloed vergiftig ii ei kouilvuur j 10 et por doos 6 stuks RO Pont jfrootc döoa 100 grnm 80 cent U vmi b oK r liiiiulo prij j n met jïi bruilcaBim ij iiiB Haiibflvi liiiseii wonUlH4M rl i K l P n 5 tttteaUMi piikkut ilwir liot ohoelo Byk vi Riimltiii Purhiilf 1 of meer Kilo n 19 lie iüt dcr mimler in iinJH Ook vorkrügbaar by A DH08T Korte Tiendeweg D 4 M t E r Dlplom tl Ooiid Bthroönde t Q f 1 d mt tkl ohttee iiVftrrt rlMnd Kr IA WUNteBïnïwaktc UinaLarOCne rb53 rVtaU olw encn ebr ka n rtlu t 8l ch DlUverttring enuwhooMpllo t r vtrrttrkini na lickte ofkrwmbrf koort em hare e vo een QÜINA irROCHK ifi RUGIKEUX u he b nd r tegen Bloedg brek Bleekiacht kwalen van KrltiKilwn la mid ent Vcrkriigbaar m flaco a ƒ 1 90 en l PSL ol r a a o M m v erk n l a n8ena mvu mi k vaorrt i lijWlie ClKeil aCaO kinderen wakktn o kUeracBtiiegsettUen kct u i 1 ka Al t n Mkr ch r drank la toonü n l r Plil 8 J ï fri voor mltJiüf n klr a kliiJer r i p ba Kp 1 70 J Kp 0 90i Ksr O SO Chemlaeh MalL ClliL r Sptóial voor Klndw i Unj i buum 1 M Kgr ƒ 0 90 lulvere iVieiKSUlKCr Kp 0 60 Mi Kgr ƒ O M A iUr n t inn raUan Uel rookia er halm Ojantui voldoende tei bestra Asthma v igareuen j j d hevipu nTiaien v Aiuun c fi C FHUII PUROAT 13 b len M r lQt Cong i wli a de T m rlnil Uorife oi a KRAKTEUET HOl M l l l k = rtssr doosjes a 0 8t Tamar inde Bon bons S Vi c J i vnor kinOcren daar de vorm b len Mlinto Con rtl v vooral ook alslaiana i a Oc T m rinn noneoni a KRAKTEUCT HOl M l elaaRniU l hu kind bezwrlljk en de maak a Dt n m i Pri pevdooii e 0 Oen O 6U C 1 oIj Dac4illAC algemeen erkend al bat BESTE haismiddel aalmiaKraS tllieS HoeM VtrkondluU en KMlp ii bat i een lUmoploaaend en vemchtend middel bU nitnemMvilMd aislaiiend m □ fleKbie v riiniBb ir Pnj ƒ O ÏO per fle lije KRAEPEUEN HOLM Hofleveranciers ZEIST PRAEPARATEN VAN Telephooanet Gonda Abonnement 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlegt en onderhoud g ratis Het net is aangesloten aan het Uijfis Intercommnnaalburean Op 1 Mei 1903 140 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT EENISlSFOTVANim Hen wordt verzocht op t lERK t letten BIT HIT MiOUIJS Ti M KAVENSWAAY ZONEN OORINCHEH Deze THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakjes vau vij iweé en een half en een Ned ont met vermelding van Nommer en kPrgs voorzien van uevenataand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoering van geeerde orders aanbevelende 1 G BIJL voorheen J BEEEBAART Lz Wie zeker z ju wu de üctat jDlkel ClUïao te ontvangen tesameii teld en na vele proetneming n la den handel gekomen onder deii mum des jitvindera Dr Miohaelii vervaardigd ip de beste maehinea ia het wereldberoenid étabbliuement van Qebra Stollwarck te Keulen tlichs Cikel Cacao m vierkanten baasen Deze Elkel Cacao is mat melk gekoulit I eene aangenanae gezonde drank voor dagelilkacli gebruik een k 2 theelepela van t poeder voor een kop Obooolate Al geneéakrtcfctige drank bij geval van dfunhee skvnta iret water te gebruiken j Verkrijgbnar bij do vourmaaat B I 1 Apothekars ei Prï Vi Ko Vt Ko jraiSnifjo 1 c 0 90 a SJ5 Generaalveriagenwoopdiger vo r Keder land Julius Mattenklodt Amnterdam Kalvcr traaL 103 TTso Steeds meer De verkoop van Barniing en s Vademecum wordt steeds meer steeds grooter Reeds duizenden zien in dat VADEMECUM inderdaad het beste Mondwater tei wereld is Prijs per Oacon f 1 50 ProeUjes 2ü cent GEEK beter adres voor alle soprten SCHOENWEEE dan het M Brabanldi Sdwen en laaneDinagazija KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Bultenlaodsck Overzicbl De Belgische minister van landbouw heett in de Kamer geantwoord op een vraag van den atgevaardigde Maenhoot over de openstelling der grenzen voor Hollandsch vee de minister zeide dat het stelsel thans in werking goede resultaten oplevert en dus niet zal worden gewpigd zoodat de grenzen gesloten zullen blgven voor Hollandsch vee üp het mljnwerkerscongres te Brussel verklaarden de Uostenigksche Fransche en Belgische afgevaardigden dat de mjinwerkers arbeiderscaodidaturen moesten stellen bü de Kamerverkiezingen of anders de socialistische candidatnren moesten steunen Het congres nam met algemeene stemmen het besluit dat de mijnwerkers aan de politieke actie en de parlementsverkiezingen moesten meedoen Engelsche gedelegeerden stemden als oen man voor Nu Chamberlain en Balfour uitvoerig hun plannen hebben ontvouwd mist bet amendement dat Campbell fiannerman had ingediend en dat bij gelegenheid der begrootingsdebatten behandeld zou worden zjjn reden van bestaan er werd in gewezen op de noodzakelijkheid dat de regeering haar politiek zon blootleggen het is dan ook ingetrokken Maar die omstandigheid neemll niet weg dat het groote debat toch zal plaats hebben De algemeene beraadslagingen over de begrooting schenken gelegenheid tot het houden van zulk een debat Enkel het amendement is komen te vervallen En waarschynljjk komt dat van den heer Chaplin nu toch in behandeling De Economist van deze week valt Chamberlain s plannen heftig aan Zjj zjjn zegt het blad 6f onuitvoerbaar 6f schadcljjk Maar het ergst vindt het t dat een machtig en populair minister een politiek aan het land zou opdringen zonder de middelen te hebben bedacht waardoor ztj uitvoerbaarheid zon kunnen verkrijgen Indien Chamberlain een politiek heeft dan mag hg niet volstaan met ons te zeggen dat zg het Rgk hecbtheid zal geven Alvorens het land te vragen zijn mg toe te draaien aan de Sscale wetgeving die een halve eeuw lang heeft gegolden een wetgeving die ongetwijfeld groeten voorspoed over het land bracht behoorde hjj in bijzonderheden te beschrijven waar die politiek naar toe wil en op welke wgze by zich voorstelt haar nitvoering te geven Het is goed en wel een kind te zeggen de oogen te sluiten en den mond te openen en dan vertrouwend FEVMLLETOJM UEFBË EN mi io6 tWeet ge wel mijnheer hernam de generaal dat wij ons tot dusver alleen hebben bezig gehouden met ohs zelf alsof er alleen sprake was van ons van ons voor ot nadeel van ome belangen en van onze persoonlijke verlangens Maar wij zqn niet alleen Laten wg ons ook eens met anderen bemoeien dat is de eenige manier om alles goed in te zien en dan rechtvaardig te handelen Renato fronste de wenkbrauwen en de uitdrukking van zijn gezicht verried wantrouwen ongeduld en ergernis Gij beklaagt u ging du Haussey voort en gij acht u zelf zeer verongelukt Ge hebt daarin geen ongelijk Men is wel verplicht deernis te gevoelen met uw lijden en uw verontwaardiging te deelen Ik begrijp uw haat voor iie vrouw ik begrijp hoe al uw bloed in opstand moet zijn ge komen toen t u werd bekend dat zij was l trouwd met een ander toen tn werd bekend dat zij een ander het vaderschap had opgedrongen van uw kind dat het kind eaa vreerade met den vademaam zou leeren aanspreken Maar loo haar gedrag tegenovtr uaticbuwelijk het toesteken van do onbekende lekkernij af te wachten maar volwassenen hebben iets meer iioodig Chamberlain voert aan dat de tijd voor het geheel onthullen van zijn plannen nog niet gekomen is maar wy zouden moer waarde aan die woorden hechten wanneer zg kwamen van de zgde van een minister die zich in andere gevallen in staat had getoond een plan tot in hgzonderheden uit te werken Maar Chamberlain kan op zoo iets niet wgzen het eene denkbeeld na het andere heeft hg opgevat hy is achtereenvolgens geheel in elk daarvan opgegaan en heeft zu om beurten aan zgn laudgenooten aanbevolen als zgnde het ééne noodigo in de politiek Maar zou er één enkel voorbeeld te noemen zyn van een geval dat hy verklaard heeft hoe de zaak in de prakiyk ten uitvoer te leggen f Vg weten er geen Wg kunnen iemand niet anders beüordcelen dan door zyn verleden en Chamberlain s verleden is er niet een dat Pingelend zou behooren te verleiden zich blindelings aan zgn leiding in fiscale zaken toe te vertrouwen Dr Barth de bekende vryzinnige Duitsche afgevaardigde heeft in de Nation een ongeteekend schrgven gepubliceerd waarin een hooggeplaatst Russisch onderdaan zyn ervaringen mededeelt over de gebe irtenissen te Kisjinef De schrgver zegt dat do Kussischc minister van biunenlandsche zaken Von Plchwe rechtstreeks verantwoordelgk is voor de moorden te Kisjonef Hg is do vriend en beschermer vac Krusjewan den uitgever van het antiBemietische blad Bessarnbyetz en schonk hem zelfs een subsidie van 25 000 roebel om een tweede anti semietisch orgaan te stichten in St Petersburg Minister Von Plehwe wenschte later die subsidie te verhoogen doch de minister van financiën Witte verzette zich er tegen Door Von Plehwe s voorspraak en hesclierming werd Krupjewan toen in staat gesteld zonder zekerheid te geven gelden te kunnen opnemen hg de Nationale Bank De viee gonverneur van BessarabiS üstragof die tegelgk den post van censor vervult was medewerker aan de Bessarahyetz En de gouverneur generaal Van Raaben deed niets om de dreigende gebeurtenissen te voorkomen De Tsaar was verontwaardigd toen hg van de moorden in Kisjinef hoorde hg wilde er onmiddellgk een zgner adjudanten heenzenden om een onderzoek in te stellen Doch minister Von Plehwe wist dit te voorkomen en zond er den heer Kapoesjine een zgner creaturen heen en deze wist een zeer onschuldig verbaal van bet gebeurde op te maken dat ech is geweest het was dat tegenover mij niet minder Ik gal haar ook mijn hart ik schonk haar bovendien mijn naam en mij drong iij door leugens door sluwheid door een misdaad een valsch vaderschap op dat ik met walging zou hebben afgewezen als ik de waarheid geweten had Dat alles overwegende zdu ieder ander in mijn plaats uitroepen Weg met het kind dat met het mijne is I Weg van mij met die vreemde die ik niet wil dat mijn oaam draagt die geen recht heeft op mijn tortuin en op de plaats die zij tegenover de wereld inneemt en alleen verkregen heett ten gevolge van de meest eerlooze leugens en het verregaandst bedrog I Én ziet ge dat moest ik zeggen eerder dan iemand anders ik die een andere levensgezellin bezit die rayner ten volle waardig is zooali zij ook de Helde en de achting verdient die ik haar als de beste en edelste vrouw tijdens dat hcele huwelijk ben blijven toedragen ik die intusschen een andere dochter heb gekregen die wel degelijk het kind is van mijn eigen bloed ik die derhalve andere plichten heb op mij genomen en anderer belangen te behartigen heb Is dat alles waar ol niet mijnheer Ja natuurlijk en het doet mij genoegen u dat alles zoo te hooren zeggen We zijn het dus eens Een oogenbtikje zeide de baron ik 1 en nog niet uitgesproken Dat WZ slechts de eene zijde van het vraagstuk Ik herhaal u als wij alleen met ons beiden waren sou alles even eenvoudig zijn en zoo wij ter door den minister nog eens werd nagozien voor het in handen van den Tsaar kwam De moorden te Kisjinef hebben met de revolutionriairo gevoelens die hier en daar merkbaar zgn weinig te maken Zy werden door Von Plehwe alleen aangemoedigd om den Christenen gelegenheid te geven hun eigen grieven wat te vergeten En ook omdat Von Plehwe den Tsaar in zgn macht wil hebben en houden De minister zal nog meer uitbarstingen voorbereiden om den Alleenheerschcr van Rusland den indruk te geven dut het land een broeinest is van revolutiunnaire en anarchistische woelingen Zoolang de heer Von Plehwe baas is kan men geen duurzame verbetering verwachten wy kunnen hieraan toevoegen dat minister Von Plehwe dezelfde is op wiens bevel de Finsche gruwelen zgn gepleegd en dat Bohrikof do uitvoerder der bevelen van Plehwe is Van het onderzoek naar de geheime stukken in de Dreyfuszaak hoort men nog niets Men maakt daar in Frankryk geen haast mee Dreyfus ia nu weer zelf opgetreden voor zgn verdediging en wel met een brief aan generaal Zurlinden Deze had in dOj aulois een brief geplaatst waarin hy zegt dat zgn onderzoek in 181 8 van do stokken hem had overtuigd van de schnid van Dreyfus Drpffus schreef daartegen een brief dien de Gaolois echter weigerde op te nemen en die nu in andere bladen staat Dreyfus merkt op dat Zurlinden niet spreekt van het borderel dat de eenige grondslag is van do boschuldiging het borderel waarvan Zurlinden moet weten dat het afkomstig is van Esterhazy Evenmin spreekt Zurlinden van de geheime stukken waarvan hy weten moet dat zg valsch zgn Verder wgst Drey fns op de vernietiging van het eorsto von nis door het Hof van Cassatie met algemeene stemmen lig houdt rag dus hg voowduring chuldig zegt Dreyfus zonder eenflf bewgs hg te brengen zonder een der leugens of valschc stukken voor uw rekening te durven nemen De Porto heeft aan de gezanten van Oostenryk en Rusland een uitvoerige nota gezonden over de uitvoering der hervormingen in de drie Macedonische vilajets Daarin wordt gezegd dat tot dusver 722 niet Mohamedaanscbe gendarmes en 121 polttie agenten zyn aangesteld en 1 5 beambten als onbruikbaar ontslagen of wegens misdryven afgezet slechts luisterden naar ons zelf gij naar uw genegenheid en de stem van het vaderhart ik naar myn waardigheid evoel en raijn recht zou er geen ander bes uit te nemen zijn dan mij door u werd voorgeslagen Dat il ook het eenige goede viel Renato in Maar een ding wordt door u over het hoold gezien En dat ïs U dochter zelt Zie ik dit over het hoofd baron ik i Zeker doet ge dat Uw dochter die van die beslissing het slachtoffer wordt uw onschuldige dochter die den noodlottigen dag zal vloeken waarop zij haar vader moest wedervinden uw dochter tegenover wie gij u als haar ergsten vijand zoudt gedragen hebben Is het waar spotte Renato Als haar vijand wanneer ik haar een jaren lang opgehoopten schat van liefde geef mijn heele leven dit alteen aan haar geluk zal gewijd zijn i Komaan mijnheer beken dat dat scherts is geweest Ik spreek in vollen ernst in deie meer dan ernstige zaak en gij zult dat dadelijk wel met mij eens zijn want hoe verbit terd gij ook door al uw rampen geworden zijt ik geloof dat gij een man vzn eer zijt die ook wel in staat is de waarheid te begrijpen Ik verklaar mg iiw haat voor haar die ik liever niet m r wil noemen volkomen Ik zou mij van uw kant tegenover haar elke wraakoefening hebben kunnen verklaren hoewel ik uit principe een vijand beo van de wraak die zgn Verder zgn tot einde April 2944 veldwachters benoemd waarvan 1077 niet Mohamedaanache Er zgn 18 nienwe gemoentelgke districten ingesteld Do kantoren der Ottomaansche bank in de drie vilajets hebbon hnnne werkzaamheden hervat Hilmi Pasja meldt dat men van plan is een honderdtal Macedonische Bulgaren naar Tripolis on Vemen te verbannen Hot zgn voor het meerendeel onderwgzers en voorname kooplieden die beschouwd worden als de meest gevaariyken onder do driehonderd aanvoerders der beweging die in den laatsten tgd zgn gevangen genomen Men hoopt dat de uiteenzetting van een groot aantal der invloedrykste leden van de revolutionaire comité s een heilzame uitwerking zal hebben De gezanten van Oostenryk en Rusland hebben aan de Porte n onderzoek gevraagd naar het gebeurde in het dorp Hmerdosh nabg Monastir De Porte houdt vol dut het vernield is door een dynamiet ontplofflng en dat er 80 doeden zgn Van andere zyde wordt echter gemeld dat de baschi bozoeks er 200 personen hebben gedood en de vernieling van het dorp veroorzaakt is door het l urksche geschutvuur Verspreide Uerichten Frankkuie De Duitsche kruiser Ariadne van het Duitsche eskader onder prins Heinrich vnn Pruisen is gistermogen weder te Brest aangekomen voor do inontvangstneming der brieven en loste de gebruikeiyke 21 kanonschoten die behoorlgk beantwoord werden hy holstaandü zee Bg t inkomen der haven hop de Ariadne op een golfbreker in aanleg en kwam er dwars op te zitten Dndelgk kwamen allerlei loods en marinevaartuigen hulp bieden om de Ariadne los te maken onder leiding van don marineprefect en de eerste havenbeambte doch t heelt heel wat moeite gekost eer do Ariadne weer vlot was De president der Republiek die 18 Julia s te Londen verwacht wordt zal slechts 3 dagen in de Theemsstad biyven doch danook z66 gehuldigd worden dat alle vorstener jaloersch van zullen wezen t regentgrootste plannen en eerepoorten komon erook als ware Loubet een overwinnaar terngkeorend nit den slag Alfred Dreyfus heeft naar aanleidingvan het artikel van generaal Zurlinden ineen schryven de vor chillende processtukken gereleveerd waaronder het borderel zoo zelden tets heeft goed gemaakt Ik verklaar mij zeïts lot op zekere hoogie en toch is dat volstrekt niet gerechtv ianligd eigenlijk niet eens natuurlijk dat gij voor mij zoo heel weinig sympathie hebt aan den dag gelegd omdat ik buiten mijn weten en zeer bepaaldelijk legen wil en dank de man ben Kcweest die zelf schandelijk bedrogen u al die rampen al dat teed heeft aangedaan Gg vergeet maar al te zeer mijnheer Renato dat indien uw leven werd vergiftigd door mijn toedoen liet mijne dat door uw toedoen i geweest Gy vergeet dat wanneer ik een hinderpaal werd voor uw geluk gij dat vnn uw kant voor het mijne zijt geweeat dat ik de man ben geworden van uw maitressc en dat bespottelijke dupe ik uw kind heb ten doop gehouden en uw kind heb laten inschrijven onder mijn naam En ondanks dat alles beklaag ik u zonder toorn zonder bitterheid met heel mijn hart mijnheer omdat gij onverdiend veel geleden hebt en mij voor zoover ijat te doen is in uw toestand verplaatsend wil tk aannemen dat gij gecne redenen hebt om mij te ontzien En dus f En du antwoord ik u dat uw haat en uwwraak niet mo en neerkomen op het hoofd vanuw kind die de zachtheid en jic onschuld tetveis en ik smeek u op mijn wowd ik smeek u Denk aan harir IVa d i vtrvoiid