Goudsche Courant, donderdag 4 juni 1903

dat naar hü verklaart van E terhaty Is en de geheime stokken welke hem niet betreUen zoodat by voor de zooveelste maal z jn onschuld bepleit Nu wordt weer gemeld dat de koningvan Italië als gast van president Lonbet te Pary zal vertoeven terwgl Loubut bg zgn contravisitie aan Rome in bet Quirinaalzul ondergebracht worden DuiTSOIlLAXU Het heet to Beriyn doch tis niet te gelooven zonder nadere bevestiging dat de vorige maand 44 hooldolficieren hun ontslag hebben genomen lit ontevredenheid over des keizers besluit om enkele hooldolficieren te schrappen van de promotieiyst Uisteren zyn alle arbeiders in do bouwvakken te Bremen weer aan slag gegaanin verband met het vergelgk aROOT BRITTlXKlE De senaat der Hoogeschool te Dublin heeft van den Raad een aanbeveling gekregen voor de toelating vun vrouwen tot de universitaire rechten BINNENLAND Do staatsraad generaal den Beer l oortugael heeft een brochure het licbt doen zien over Algemeen kiesrecht en revolutiegeest Schrgver bestrgdt daarin de bewering dat ons volk ryp is voor het algemeen kiesrecht en het voorstel om den voor kiesrecht te vorderen minimum leeftyd te verlagen betoogt dat het algemeen kiesrecht als stelsel door en door slecht en valsch is en bespreekt de kiesrecht regeling in andere staten het vrouwen kiesrecht en de gevaren van het algemeen kiesrecht In de laatste bladzyden zgner brochure handelt schrijvea over de anti militaristische en anti godsdienstige propaganda die voor anarchisten en socialisten moet dienen om verzet te kweeken tegen den staat en ten slotte wekt hy op tot contra actie en propaganda met bet gesproken en geschreven woord Ingevolge vele tot haar gerichte verzoeken heeft de Staatscomniissio enquAte omtrent het spoorwegpersoneel besloten don termgn binnen welke zü schrifteiyke inlichtingen verzocht heeft omtrent de rechtsverhoudingen en de voorwaarde waaronder het personeel in dienst is en omtrent de grieven die by dat personeel bestaan te verlengen tot 15 Juni U S Die datum moet intusschon als uiterste termyn worden beschouwd daar de commissie zoo spoedig doeniyk tot het verboeren van deskundigen en getuigen wenscht over te gaan Gemengde Bericliten In het café van F Riegman aan de Wolphaertsbocht No 48 te Rotterdam zaten tegen twaalven gisternacht eenige bezoekers onder gelag Een hunner de 27 jarige Willem van der Schoor een kolenwerker wonende Zuidhoek No 253 wierp gekheid makende met water naar de achter het buffet zittende vrouw van den café houder Daarby raakte by ook een drietal bezoekers die voor het buffet stonden en hierin vond één van deze drie de werkman Gerrit Westendorp 26 jaar oud en wonende Zuidboek No 134 aanleiding om twist met Van der Schoor te zoeken Eenigszins onder den invloed van den drank daagde hg Van der Schoor uit en wilde met alle geweld dat hy mede op de straat ging om het uit te vechten dreigende hem tot worst te zullen snyden De vrouw van den caféhouder erger willende voorkomen toen de ruzie haar toppnnt had bereikt greep Westendorp die intnsschen met Van der Schoor in het café aan het rollen was gegaan om bet lyf ten einde hen te scheiden Zy viel daardoor met hem achterover en toen zag kastelein Riegman dat Westendorp een ontbloote retjoeng een Indisch wapen smal en viymend scherp in zyn vuist hield Bevreesd dat zyne vrouw daarmede geraakt zou worden ontwrong hg hem het wapen dat door Westendorp te voren in een schede tusschen zyn broek gedragen was Zoodra Westendorp met de vrouw achteroverviel en van der Schoor daardoor vry kwam wilde deze op een stoel gaan zitten doch voor hy daar kwam viel hg op den grond en was bgna dadeiyk dood Nu werd de hulp van dokter Postraa ingeroepen en deze constateerde dat de dood byna onmiddellgk moet zyn ingetreden want bet mes ging hem midden door de hartstreek en niet onwaarschgulgk recht door het hart zelf Terstond na het geboorde liep Westendorp hard weg en begaf zich naar bet politiebureau aan de Kaatsbaan Oud Charlois mededeelende dat hy aan het vechten geweest was en dat als er iets ernstigs was gebeurd by de dader was De man is daarop op het poUtiebarwu gehouden waarheen ook het liJk van den verslagene getransporteerd werd Op bet politiebureau zyn daarop door den recbtercouimissaris Mr L Üfferbans Jz den commissaris van politie den heer J 1 Boer en den inspecteur den heer H C van Altena gisternacht verschillende getuigen gehoord en is ter plaatse een onderzoek ingesteld Niemand heeft het toebrengen vanden steek gezien De rentjoeng is door depolitie in beslag genomen Het wapen isgeheel met bloed bevlekt Het Igk van den verslagene die niet gehuwd is evignmin als de dader is gisteren naar bet Ziekenhuis getransporteerd vour de gerechtelgke schouwing De stoomtram naar Scbeveningen va de Hollandscbe Spoor vervoerde op den len Pinksterdag 29 20 op 2en PinVsterdag 39 426 personen totaal 68 626 personen terwgl Zaterdag het vervoer reeds bjua 11 0 0 beliep Kr reden niet minder dan 456 trams De stoomtram der Staatsspoor vervoerde op de beide Pinksterdagen naar Scbeveningen resp 16 000 en 19 000 totaal 34 000 personen Aan het Hollandscbe Spoorstation werden op Zaterdag en de tieide Pinksterdagen aan de loketten voor de verschillende treinklassen 32 440 plaatskaartjes uitgegeven Het getal aangekomep reizigers wordt op ongeveer hetzelfde cgfer geschat De busjes der Haagsche ümnibnsmaatschappg vervoerde reap op len en 2en Pink sterdag 2200 en 2700 personen Op de Wandelpier op den len dag 16 648 op den 2en dag 24 401 bezoekers totaal 41 049 betalende bezoekers abonnementen niet meegerekend Tegen den avond kwam gisteren op stroom het Belgisch politievaartnig de Ville d Ostende kapitein en officieren vertoefden eenigen tgd op het Wandelhoofd Den ganseben avond werd lucbtvuurwerk afgestoken In bet Kurhaus genoot men weder als vorige jaren van de muziek van het Philbarmonisch orkest welks leider do heer Kebicek Zaterdagavond t buitengewone warmte werd ontvangen Het podium was versierd met twee door bloemen omkransde madsillons waarop in gulden letters Weikomen li 03 Deze versiering liep aan weerszgden af in slingers van rozen Op het terras speelde weder Hoffmann s Kurkapel bare opwekkende muziek In de Kurhansbar en bet Seinpostpaviljoen was het voortduren 8 stampvol Het publiek moest er s avonds nu en dan geruimen yd wachten eer hel zich een plaatsje kon veroveren Het levendigst was de drukte op het strand en langs den strandboulevard Er was nu en dan geen doorkomen aan op den strandweg door de talrgke rtjtnigen tnsschen de menscbenmassa zich moeiiyk voortbewogen en de kooplieden die hg tientallen als ware het kermis hunne waren aanprezen Tot in den nacht duurde de drukte voort Het land is naar men zegt zoo goed als boven in Noord Kethelpolder Het geheel m akt een allertreurigsten indruk een zachte stinkende oppervlakte overtrokken met een vuile geel wordende laag flap De boer ziet gelukkig zgu land weer maar wat er mee te beginnen f Het polderbestuur moet het den eersten tyd maar niet te nauw nemen met bet zomerpeil Voor het goed uitzakken van het land is het noodig de greppels iets dieper uit te steken doch ze moeten vrg van water biyven er daarom moet er ook goed onder peil worden afgemalen Een paar dagen regen kan volstrekt geen kwaad dan spoelt de boel wat af De machine mag oen paar dagen langer er door moeten malen er staat tegenover dat men een beter kyk er op krggt Ën dan al moge Delflands boezemwater doeden verderf gebracht hebben het hemelwater zal leven weten te wekken zelfs daar waar men er op het eerste nog aan wanhoopt Schied Ct Lichting 1903 Men doet ons de volgende vraag Als milicien der lichting 1903 ben ik den loden Maart opgeroepen tot don werkelgken dienst doch met verlof gezonden tot den 12en Mei üp welken igd zal mgn diensttyd nu verstreken zyn f Een onzer militaire medewerkers antwoordt hierop het volgende De militiewet schrgft voor dat de eerste oefoningstyd bg bet wapen der infanterie is gesteld op 8 maand doch ingevolge art 109 ook nog met 4 maanden kan worden verlengd Deze tyd rekent voor den steller van bovenstaande vraag van den datum zyner indeeling af en niet van zyne opkomst onder de wapenen dus 15 Maart Hg zou indien hg by de loting voor hot bigvend gedeelte een hoog nummer trekt reeds einde November met 4 maanden verlof worden gezonden ten einde daarna weder van het laatst van Maart tot einde Juli onder de wapenen te koglen en dan in het genot van groot verlof te worden gesteld Hbld Het zal tnss hen gravin Lonyay en prinses Louise aan de eene zgde en den Koning van België aan de andere niet tot een proces komen over de bekende erfenis quaestie daar beide partgen tot een overeenkomst zgn gekomen De Koning heeft zich nu verbonden de schulden te betalen van prinses Louise van Cohnrg eneen zekere som te storten voor gravin Lonyay Een kringstotm woedde Maandag boven öainsville in de Slaat Georgia Eenige huizen werden totaal vernield andere werden door den wind opgenomen om een eind verder neer te komen Geheele daken zeilden als boombladeren door de lucht Vele raenschen werden meegesleept door de kracht van den storm over de huizen en boomen gevoerd afstanden ver Men schat het aantal doeden op 2 K Tachtig werklieden die aan den arbeid waren in een katoenmolen welke door den wind vernield werd verloren het leven In een algemeene vergadering van spoorwegpersoneel te honden op Donderdag 4 Juni a s in Den Haag spreekt pater Wegers over De beteekenis en de bedoeling vanartikel 113bis van bet Algemeene Reglement voor den dienst op de spoorwegen of de vergoeding der Kroon voor het genaaste stakingsrecht De vergadering is door Recht en Plicht j uitgeschreven I Te Havana hebben de apothekers den arbeid gestaakt Het bestuur der provincie Havana had een nieuw reglement aangenomen bepalend dat de apothekers van alle door ben geleverde geneesmiddelen eene belasting van een cent het recept zonden moeten betalen en tegelgkertgd wordt vastgesteld dat de pryzen der geneesmiddelen niet verhoogd mochten worden De apothekers namen hiermee geen genoegen en verklaarden liever bun geheel bedryf op te offeren dan de nienwe bepalingen te aanvaarden Havana was dus zonder geneesmiddelen doch het stadsbestuur maakte bekend dat in alle casas de secorro politiebureelen waar altyd dokters bg de hand zyn om bg ongelukken de eerste hulp te verleenen aan een ieder gratis geneesmiddelen afgeleverd zouden worden Op dit oogenblik is tnsschen beide partgeneen wapenstilstand ingetreden De nieuwebepalingen zgn voorloopig 14 dagen geschorst en de apothekers hebben hunne zaken heropend Opsporing van Spaansche matten Men wil weer gaan werken op bet wrak van het goudschip de Lutino by Terschelling om te trachten de schatten die zich daarin bevinden te bemachtigen Voor dat doel is overgekomen nit Engeland mr J Flood onder wiens leiding het werk zal plaats hebben Voor een tweede voetbrug over de Maas te Rotterdam is zoo wordt gemeld door de hoeren A V Hartog en Co ingenieurs te Puerto Militar Argentinië en A Hartog Az architect alhier concessie aangevraagd en aan de Koningin hebben adressimten verzocht hu 1 te vergunnen om in de plannen te mogen opnemen bet plaatsen van een ruiterstandbeeld van wglen koning Willem fll op den verhoogden middpnpyier In de meeste zgvakken der brugtorons zullen bronzen reliefbeelden van onze zeehelden geplaatst worden De overbrugging zal geschieden door Amerikaansche boogbruggen spanningen 200 M en twee groote dubbele bascule bruggen Twee groote torens zullen gebouwd worden waarin hydraulische liften voor het opbrengen van personen rgtnigen en vrachtwa en8 in verbinding met een verhoogde brug 30 M f A P wanneer de basculebruggen voor de doorvaart van schepen geopend zgn Het verkeer van personen en wagens kan dan geregeld plaats hebben zonder oponthoud De plaats voor deze brug is nog niet juist vastgesteld Dit zal afhangen van de onderhandelingen mot de betrokken autoriteiten maar een ligging aan het einde der Boompjes wordt gewenscht geacht omdat dan de Rgnen andere havens open blgven voor dé scheepvaart De taqdradspoorweg van Königswinter naar den top van den Petersberg heeft in de elf jaren d t hy in dienst is ongeveer f 50 000 verlies voor de aandeelhouders opgeleverd iin 1902 nu weer f 7000 en nooit een cent dividend Caisse Générale des Families Uit Parjs wordt aan de Frankf Ztg gemeld dat bg den curator der Caisse Générale ongeveer 86 000 vorderingen zgu ingeleverd d i van ongeveer de helft der Il belanghebbenden hg deze zaak j Met het onderzoek van de vorderingen zouden enkele jaren gemoeid zgn Voor zoover men er wat van zeggen kan zOa t er naar uitzien dat de schnldelschers ongeveer 20 pCt zouden mogen verwachten Maar wanneer dat is nog in het geheel niet te bepalen Aan een der grootste bankinstellingen te Amsterdam is gistermorgen eeu zak met effecten ter waarde van ongeveer f 40000 door een kantoorlooper voor het lok t gelegd op handige wgze gernild tegen een waarin zich waardelooze papieren en couranten bevonden Het feit werd eerst ontdekt toen de bediende met zgn zak d w z de geruilde op zyn eigen kantoor terugkeerde Omtrent den effectendiefslal te Amsterdam vernemen wg nader dat de politie op dit oogenblik nog zelfs geen aam yzing schgnt te hebben van den dader der verwisseling die heeft plaats gehad in de korte tydsrnimte dat de kantoorlooper zyn zak even naast zich neerlegde na er de ontvangen stnkken in te hebben geborgen am een restant in contanten in zyn portemonnaie te doen Hy ontdekte de verwisseling der zakken onmiddeliyk dus nog aan de bank de Amsterdamschel zelve maar niemand had iets bemerkt ook niet dat iemaud zich haastig uit bet gebouw had verwgderd De looper was nog wel vergezeld van een jonge bediende der firma voor wie hy aan de bank de stukken ter waarde van ca f 40 000 bad in ontvangst te nemen gelgk het de gewoonte is den loopers hg het verrekenen van groote posten iemand van het kantoor mede te geven Dit Zevenaar meldt men Trein 26 D die hier om 6 23 moet zgn is gisteren niet aangekomen wegens wolkbreuk te Königswinter waardoor een deel der spooriyn aldaar is weggespoeld Reizigers van Keulen kwamen hier per extra trein Maandagmiddag is de tram van ZuidBeierland die 3V4 uur te Numansdorp Haven aankomt naby die haven ontspoord Do machine werd nit do rails geworpen en kwam tegen een ander spoor nabg een wissel terecht zoodat de rails daarvan verbogen werden als rietjes De machine kreeg daarbg averg zoodat die buiten dienst gesteld moest worden De weg was tgdelgk versperd zoodat het nogal vertraging opleverde en daardoor detram die S j nur vnn Numansdorp vertrek moest vervallen tot groot ongerief derreizigers met de Pinksterdagen In Noord Topeka brak Jêaterdag eon hevige brand uit Daar de stad tengevolge van overstroomingen geïsoleerd is was het onmogelgk hulp te bieden Men schat dat tweehonderd personen zgn omgekomen PosterUeii en Telesraphle VHcante directies Post en telegraafkantoor te Maasslnis Jaarwedde f 2500 en vrge woning Pensioensgrondslag f 2800 Borgtocht f 19 443 reëel Ingevolge de bepalingen van het Koniuklgk besluit van 21 Maart 1894 no 17 hebben de telegraafambtenaren voor deze directie den voorrang Sollicitaties in te zenden vOor 15 Juni a s Benoemd 1 Juni tot brievengaarder te Wieringen E Bays 1 Juli tot directeur van het post en telegraafkantoor te Helmond W G Pagenkamp thans in gelgke betrekking te Maassluis Verplaatst 16 Mei de klerk der postergen en telegraphic 2de klasse M K Perk van Amsterdam telegraatkantoir naar Schiedam telegraafkantoor 1 Juni de commies der postergen 3de klasse N Kluyver van het postkantoor te Amsterdam naar het bureel van don inspecteur aldaar de snrnumerairs der postergen en telegraphic F I H Sassen van Waalwyk en J C van Remortel van Neuzen beiden naar s Hertogenbosch postkantoor mej R A J de Wal van Emmen mej C W van Veen van Winterswyk J ter Horst van Meppel T Horensma Hn Winschoten G Hofman van Bolsward en Rv van der Veen van Harlingen allen naar Groningen postkantoor B Fynebnik van Assen H F Dorrenboom van Apeldoorn J de Vries van Lemmer A Plantenga van Zeist M Smits van Velp en A J van Pesch van Enschedé allen naar Arnhem postkantoor H Menalda van Kampen L W van Hellemond van Baarn P Janzen van Weesp D J Loeff van Wageningen P Visser van Bergen op Zoom en C J W Faggiuger Auer van Maassluis allen naar s Graveohage post kantoor T van fiottwelingen ran Oorinchem C Koen van Dokkum M N D Augustyn van Zierikzee J B Wysbek vau Zaltbommel F C M Lampe van Hillegom en H A Pabbrnwo van Voorschoten allen naarUtrecht postkantoor J D van Brink van Druten en N A Oostinga van Veendam beiden naar Leeuwarden postkantoor K N Korteweg van Oosterbeek en J Boer van Hilversum beiden naar Leiden postkantoor mej J A Uskam van s Gravenzande W J Meyer van Gouda en P Bossen vau Hoorn allen naar Haarlem postkantoor D H J Hendriks van Almelo W Timmers van Bussum en W L Opstelten van Amersfoort allen naar Ngmegen postkantoor de klerken der posteryen en telegraphic 2de klasse op den voet van surnumerair der posteryen en telegraphic T Nieland van Enkhuizen en D P Pickee van Heerenveen beiden naar Haarlem postkantoor en J C H Ériederich van Scbeveningen naar Leiden postkantoor Tydelgk werkzaam gesteld 15 Juni bg het Hoofdbestuur de commiesder posteryen 2de klasse H J J L Gout te Zwolle bureel inspecteur Eervol ontslagen op verzoek 16 Mei de klerk der postergeu oU telegraphic 2de klasse L H de Vries te Amsterdam telegraafkantoor 1 Juli de vrouwelgke klerk der postergen en telegraphic 2de klasse J van der Beek thans met langdurig verlof Ontslagen 18 Mei de brievengaarster te Overasselt J Morauw Overladen 21 Mei de commies der postergen en telegraphic 4de klasse A J Klerk te Alkmaar postkantoor Stadsnieuws GOUDA 3 Juni 1903 VERGADERINGvandenGEMEENTERAAD op Vrydag 6 Juni 1903 s namiddags half twee ure Aan de orde De reclame van A J Verraenlen tegen zyn aanslag op het 2de suppletoir kohierder directe belasting naar het inkomen dienst 1902 Het voorstel tot toekenning eener tegemoetkoming aan den aannemer P Ooms in verband met het inwerkingtreden der Ongevallenwet 1901 Ing St No 38 Het voorstel tot overneming in eigendom en onderhoud van eenige strookjes grond langs den Groeneweg en de Toinstraat Ing St No 40 Het voorste tot toekenning eener belooning aan den concierge van het gebouw aan de Spieringstraat in verband met het daarin houden van de vergaderingen der Commissie bedoeld in art 86 der Ongevallenwet 1901 Ing St No 41 De voorstellen inzake de Avondschool voor Ambachtslieden Ing St No 42 Het voorstel om ten behoeve van den dienst 1908 te beschikken over een deel van het vermoedelgk batig saldo der gemeenterekening over 1902 Ing St No 43 Het voorstel tot het wgzigen en daarna opnieuw vaststellen der Bouw en Woningverordening Als een bgzonderheid kan gemeld worden dat de landbouwer C van Rhgn in de Knip hy Gouda reeds 2 voer hooi heeft binnengehaald De heer C W Schout onderwgzer aan een school voor m u 1 o te Rotterdam is bonoemd tot hoofd van de Ie openbare school te Berg Ambacht De uitslag van de feesten der Woerdensche Renen Athletiek clnb was als volgt lo Nieuwelingen race over 5 K M 1 Wierickz Arnhem 2 J van Eyk Gouda 3 J Croes Den Haag 2o Handicap race voor leden over 10 K M 1 Joh Hennevelt Utrecht 2 T de Loos Boskoop 3 W G Durenkamp Rotterdam 4 6 Richrath Arnhem 3o Invitatie race over 6 K M 1 G C van Vliet Woerden 2 J van den Tugn Den Haag 3 J J Verhoef Rotterdam 4 T de Loos BosUoop 4o Wedloop ovet 200 M M J Zier Achterbergh Amsterdam 2 G v Herwaarden Woerden 3 J Lariby Rotterdam lid der Rottord Voetbalclub 4 P Faenstra Utrecht lii der ütrechfsche Athletiok Vereeniging Olympia 5o Wedloop over 1609 M 1 J Lariby Rotterdam tyd 5 min 40 sec 2 J F van Lunteren Utrecht 6o Polsstokspringdn hoog 1 P Feenstra Utrecht hoogte 2 4 M 2 O van Herwaarden Woerden hoogte 2 35 M y By den heer C H te Nieuwerkerk a d IJmI zfn in den nacht van 29 op 30 Mei I e nige goederen van het erf ontvreemd Het i ocht den gemeente veldwachter van Nienwèrkerk ad IJsel gelukken de dievegge op be spobr te komen en de voorwerpen in harp woning te Zevenhuizen op den zolder in den schoorsteen terug te vinden ze wedden onmiddeliyk in beslag genomen EerMeren had te Krimpen a d IJsel een bykondere samenkomst plaats van het Leger des Heils geleid door ensign H A v d Wulp en luitenant J Vielle i bggestaan door de soldaten en muziekanten van Gouda Te half drie werd een marsch met muziek door Idorp gemaakt ter rgl om drie nur een openlucht samenkomst op het Schooir plein plaats had Des avonds had by J Van der Pla een bgeeukomst plaats WADdiNasvEEN lu de Vrydag jl gehouden raadszitting werd goedgekeurd dé rekening van het burgerlgk armbestuur in ontvang op f 5097 33 m uitgaaf f 5096 74 7i voordeelig saldo f 0 68 Het kohier voor het schoolgeld Iste kwartaal werd vastgesteld op f 187 60 Besloten werd dat B en W op verzoek zullen kunnen toestaan het beryden van de Zuidkade mot rg trek en lastdieren Nog werd besloten dat de gemeente zal aanvragen zooder meer vergunning voor den aanleg en de exploitatie van een voor publiek verkeer bestemd telefoonnet met centraalbureau binnen de gemeente Dit besluit naar aanleiding van een in Februari gedaan verzoek door de hoeren F A v d Torren c s 372 Staats loterij 6e Klasse Trekking van Woensdag 3 Juni No 3966 f 1000 617 11050 en 187U ieder f 400 4276 6678 11382 16518 en 20949 ieder f 200 2143 3037 4144 4150 5019 6232 6434 6888 8267 10004 10710 13505 137CÜ 15472 en 16902 ieder f 100 Prgzen van f 70 60 3048 5932 9102 11793 15022 17879 187 74 34 60 11896 42 97 73 11925 15386 17905 382 3163 77 449 92 78 9308 29 15498 25 619 3214 92 35 12056 16 569 18051 60 3329 6041 49 12209 98 18156 49 69 187 9434 25 15641 18352 880 89 6207 83 12333 92 72 914 3549 6301 9576 58 15705 18415 31 3781 6 9691 77 62 34 1166 38113 51 9790 12644 71 49 92 3982 75 9839 91 1 5808 18684 1207 4095 6418 47 12760 91 91 26 4162 53 56 86 15935 18712 1 3 Sö 4286 6516 77 12882 98 19056 98 4322 94 9901 66 16105 19101 1 528 42 6721 3 12915 16280 2 91 4421 7193 12 27 87 44 1781 71 7249 45 68 16300 19279 94 4597 87 50 13159 16479 87 1901 4606 7375 88 13203 16503 19393 3 19 7522 10011 13315 49 19409 83 89 58 28 65 16616 19840 97 4997 7874 10184 13426 43 19986 2125 5078 7926 10832 87 16849 20089 2228 51 54 8116 51 13566 16947 20147 97 83 56 67 13863 17044 20208 2380 5229 8315 10465 86 17162 41 2401 50 96 10613 13961 17245 20346 2648 68 8460 82 14043 17326 53 65 5447 77 35 14181 80 20500 2713 5524 8605 10877 14303 17501 20698 57 44 39 11150 14472 16 20724 69 6615 8663 11311 14526 38 25 2806 28 8738 27 14760 17689 45 22 5741 8833 11619 14881 17721 20822 2972 6888 9012 11769 15001 5e Klasse 13e Lyst No 3912 f 70 niet KaotoDgerecht te Gouda Strafzitting van 3 Juni 1903 Jachtwetovertreding G S en W G te Gouda ieder f 1 subs 2 dagen verbeurd verklaring van de opbrengst van den in beslag genomen en verkochte visch ad f 1 bevel tot vernieling van de in beslag genomen mand Stetkondrank in het klein verknopen zonder vergunning C F te Gouda 1 1 subs 2 dagen Idem bg herhaling C de W wed van A K C S te Goudaf 60 subs 15 dagen bevel tot vernieling vande in beslag genomen jenever en glaasje Reglement op de Wegen en Voetpaden in Z H W S te Waddinxveen f 2 subs 1 dag D J te Waddinxveen f 1 subs 1 dag Afgemeene Politieverordening van Gouda Q J W te Gouda f 5 subs 2 d Nach elgk burengerucht F K K en C B V belden te Gouda f 2 subs 2 d A M G E K H B en L A B allen te Oonda ieder f 1 asba 2 d Openbare dronkenschap M S woonplaats onbekend IJ H B te Sluipwgk D v C huisvr van D H N d W en L H allen te Gouda ieder f 1 suba 2 d D B te Moordrecht f 2 subs 2 d G C H te Gouda f 3 subs 3 d W V te Gouda I 10 subs 3 d W A B te Gouda f 15 subs 3 dagen Idem by Ie herhaling J W S te Gonderak f 15 subs 3 d H J V B te Gouda 8 dagen hechtenis Idem bg 6e herhaling J V d W te Gouda bekrachtigd het vonnis den 15e April 1903 bg verstek gewezen en waartegen verzet hy welk vonnis hg is veroordeeld geworden tot 2 weken hechtenis ITouveauté s in Parasols Zullen echter niet geétalleerd worden A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Telepkoou A 9 f S eui Villi Aiiislerdam 1 Vrkri iSlotkn 01 Vi 81 8 IV 81Vi 60 l WV TV 85 mm mm io v 80 90 876 416 JUNI Vluibluid Can üed W 9 V lluo di o dllc Sdito dilo dito 3 lloH aa Ubl Ooudl Isai DS 4 iTAUi InsohrgTiagUftl Sl 6 o TIll Obl ID papier IStS I dito ÏD silver 1S8 I l OETvaiL Obl met coupon 3 dito tioket 3 itniuXD Obl BinDOnl 1894 4 dito Gmodb 1880 4 dito bij Rothl 18811 4 dito bij Hopu 19SV B0 4 dito in i ond leon 1888 fl dito dito dito 1884 6 iPAMJB Perpijt tcbuld 1681 4 ruRKKiJ Gepr Cuuv leou ISUO 4 Go leoDiDg Hrie D Oec leeniti wriflü Dll Arii Hp obl Ut 6 tliloo UI It Sob 1890 8 VlNKEDILA Obl on i p 1881 4 SXTBK1 AM Übligatian 1896 3 aoTliUAii aio I leitii 1894 8 fsD N A fr H Ddolsr anud Arood b TBb Mu Oertifioatou DeliMaatsobappy dito Arn Hypothaekb paodhr 41 JuU M j lQrVor tanl aaiiil Or Hypothaakb uaodbr 41 Naderlaodache bank aaiid 194 Ned Himdelmaataoh nito N W tl Pao Hyp II pandbr 8 9 l Kott Hypotheakb pauillir 4 Utr llypothaakb liilo 4 1 OOSTIMB Ooat HoDi bank aand 1801 Udil Kypothflokbank pniuib 6 HlitlkA Ëqiil hy poth pan lb 4 Haiw L O Pr Lioii aan 8 es i Vlu Koll rj Spour Mij aand lOS Ulj tot KipL 8t Spw aand US Ned lud Spoorweg m aand 818 Nod Zuid Afr Hpm aand 8 dito dito dito 1891 duo 41 luui Bpoorwl 1887 89A ICobl 3 66 ZaidIul ap mij A H obl 3 i 69 PoLFH Warithau Weenen aud I 104V Kuil Or Ru Spv Mgd obl 4 fialtiaohe dito aand j Faatowa dito aand 6 j IwaDg nombr dito aand 6 98V Kank Oh A i 8p kap obl 4 100 dito dito oblii 4 I 9 l AmuKA üant Pao Sp M j obl 6 Ohio Il North W pr Cr aand 816 dito dito Win 4t Peter obl 140 Denver k Rio Gr Spm oen r a 40 Illinoia Central obl in goud 4 lOi i LouUr k Na hTilli Car t aand 107 Haiico N Bpir Hi Ie byp a 6 106 MiM KaDM T 4pOt praf aand N Tork Ontaalo k Weat aand SSt Paan dto übio obllg 6 Qte gon Oahf lo hyp in goud 104 8t Paul Hinn fc UaniL obl Dn Pae Hoo luii obllg 8 dito dit Una Col Ie hyp 0 6 89 Olkaua Cao South Ohert r aand 84 7m o Rallw k Na lo b d o O 99 Amaterd Omnibua Mij aand 1 Rottard Traiuwe UaatB aaDd Nll Sud Araatardani aand I 101 ittad Itoiterdam aand 8 1087 Biuill Stad Antwerpen 1887 S 10S Stad Bniiael 18881 108 Hone Theiaa Regnllr aaselaoh 4 119 u Ouarwa StaaUlaenig 1880 6 117 K K Goal B Cr 1880 8 lOi Spa 8l l Madrid 8 1188 4l NiD Ter Bal Avb Spoel aart D 8A1II80JII Ontvangen alle NOUVEAUTÉS IN Mantels Costumes Robes en Japonstoffen VER SCHEIDENHEID Bg het kort doch hevig onweder dat Maandag t ven Amersfoort woedde sloeg de bliksem in de kazerne voor bereden wapens zonder nochthans andere schade te veroorzaken dan dat eenige eetketeltjestegen den grond werden geslagen en de lin de kamer aanwezige manschappen geweldig schrikten Eergisteren vermaakten zich een 3 t$l jongelieden met roeien aan de Zuiderstradt te Delft Door het doen schommelen van het bootje kantelde dit on viel het drietal in het water met gevolg dat de 18 jarige R verdronk l e s Gravcmeer is ter plaatse dö Hooge Brng op len l inksteravund de 15jarige zoon van Hub Pols te Waspik bg het baden verdronken Zgn Igk werd kort daarop gevischt AOVKRTEINTIIEIM Heden overleed tot onze diepe droefheid te Ginneken onze geliefde Vader en Behnwdvador Os Jühan Karel Koch in den ouderdom van ruim 72 jaar Emeritus Predikant Oud President van de Synode dor Nederl Herv Kerk Ridder in de Orde van den Nederl Leouw L T SCHELTEMA Kocu Dr P SCHELTEMA Gouda 1 Juni 1903 Telephoonnet Q ouda Abonnement f 40 per jaar voor peroeelen binnen oen kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ryks Intercommunaalbureau üp 1 Mei 1903 140 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Cir lli Ei 1 beter adres voor alle soorten SCHOEITWEEE dan bet Noord BrabiinUcli Scboen en Laamiiiiiiiijiiüijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwogstfog Aanbevelend SMITS Alle reparatien ei aangemeten werk Thi R7 i Wendirbtlita éwk He gohbtilo woralil IiüIcuikI uu meroomü OnovertroffOH mithlul Uikuii atle tt O r R t L o II ft I f e r MftHtKlftk ten enx Iiiwiiii li zoowel alB ook uitwuiidift in Uijim uUo ziektogavallen mut ftuoil i uvolg aar te wendeii PrU er tlHcoii 1 j p r post 1 1 Ift TUury i Wondofsalf bont een atsnog oagekeude Konfluskritctit eti hetlxamo wurking Maakt moostul vlke pijnlijk Q gevaarvolle opttratie gebeel overbüfliff Met dene zalf wuni oud Ujaar OUd VOOr OUK lie MU li rehüuileii beencezwel en ontaDRi uua Itijnu Jaar kankeriydeii fccnozen Kreukt genezmg eu roraat litin der p iiun bij wouden ontatekiuguii itu Tan allerlei aard FrUs per pot f 160 per post f 1 60 Centraal Dopflt voor Nedorland Apotheker IIEKRI ÜINUERN Rokin AmHttinL n WiM gptji depAt II bettolle men direct ua i ilic V liutlient f ithcke dot A 1HIKKKY lu Pn bot KübiUch eitcrr ii b OcUeTe proapectui U UDtbie sn bij bet Oeiitraal DepAt iriidcr Rokln 8 Am t rdaBi NEDERLANDSen H Hypotheek en Crediet yereenigjiiig rrinseiNiracbl 708 mtmi verstrekt gelden op tr en 9p hfiiiolhrek rente ± é k S Ook ooartoikalfen en betlrijfê kapUaal op langen termijn van al 30u tot elk bedrag