Goudsche Courant, vrijdag 5 juni 1903

Vrijdag 5 tLi 1903 o 9133 43ste Jaargang mimm coirmt iSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoiin 9f A D V E R T E N T I E N worden g eplaat t van 1 5 reg els ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen üivote letters worden berekend n ax plaatsruimte Inzending van Advert ntiën tot 1 uur dM itlifid ii icroHii n De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijkn met uitomdering van Ztm en Feestdaggen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jiost ƒ i ro Alzunderlijke N mimPr8 V1 F CE STE Om miBverstand te Toorkomen deeltondergeteekende mede aan de leden van bet CO PERATIEF ZIEKENFONDS o De Goodsche Vereeniging voor Genres Heel en Verlos Hulp dut voiffeui eonlrael tie recepten voor de letten 1 hare ap llieek utornen klaargemaakt lot i JuU M0O3 Firma J P WEUER Apotheek GOUWE c IC GOUDA TE KOOP im stuks zware EIKEN BERGROEDEN in alle afmetingen en zwnarten Een party dito var 30 tot 4Ü voet lengte gescliikt om op porren te zetten allen thans gevelde hoornen Een party LICHTE BERGROEDEN voor den prgs van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstakken Htaarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN KOLBLOKKEN tegen zeer lagen prys 500 stuk gezaagde 3 4 en 5 daimsche EIKEN DEELEN Een groote party EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Gehoorde EIKEN POMPEN en zware EIKKN ZAAGSTUKKEN 2000 stuks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor 8cboeiing Brug en Heiningpalen Mm stuks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vruchtboomen tegen den prys van 12 et per stuk STEEN en PANOVENHOÜT SPOORLEGGERS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPAREEN en DEKSP ARREN 10000 stuks BOONESÏAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN en BOONENRIJS 60000 bossen KRIBHOÜT Allu wordt mar verkumg Ur baUmder pUtatêe i eUverd Alles tegen tehirp coiicurreewnde prijtm en £ 11 maanden erediet by don houthandelaar JOH DAUEN te Cothen wie Beker yn m d Icht Elkel CtCM t ntrtagen teaamn XMtdd en u vale ir ath miiiteB ü deii handel gekomea ooüer des ntaai dea lutvindem Dr Hlobaeli vervaardigd p da beate machinea ia het weraldbérvmda tabUtuenwut van 0 bi StoUwarok t Xmlm ItelM Bikel Cacao in vierkante buiMB Deze Eikel Cacaa ia mat melk gekookt eene aiigename gezond drank voor dageiykack abruib een i She le eli vaa t poeder voor een ko Thooolate Al Ccneeiitraobtige drank by val van dwrrbee sleoits met irater t gebruiken Verkrijgbaar bij do vaornaamit B 1 Apothoksra anï Qtnc aahtrtiigeDiroordigar voor Keder Znnuw en Maagflijders wordt ait orertniging ala een werkelijke hnlp in den nood het boek f tiaiilievolen N ontvangat van adres per briefkaart or lt il i boekje franco par pott toegezonden door BLOKFOBL S Boekb Zaltlwmmel 5 Groote Jaarlijksche Verloting VAN DE lIOL E MD8CIIE MAATSCHAPPIJ VAK CAMUBOVfV AFDEELING HAASTRECHT goedgekeurd by Kon besluit van 7 April 1903 No 44 op Vrijdagr 9 Juni 1903 HooFDPRUS EEN SOLIED UTRECHTSCH WAGENTJE bespannen met één Paard Verder PAARDEN LAMMEREN AANVERWANTE ARTIKELEN FIETSENenz cnz De Pryzen worden zooveel mogelp aangekocht op de Haastrechtsche Paarden en Lummerenmarkt op Donderdag 11 Juni 1908 Trekking betttêt 19 JUXt Ë 03 LOTEN verkrijgbaar bij jA BRINKMAN Zn Unge Tiendeweg k 50 cent iELFTSCHE Geen Kinkhoest Geen Influenza i öninkluke ACHIP TAbfmek Om Binkhocsl Influenza Borst en Iteelaanüoening binnen den kortst raogeiykcn tyd te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruiYen Borst lionigExtract M E L I A M T H E uit de Koninkiyke Stoomfabriek DE HONINOBLOEM ÜS H H N VAN SCHAIK C vAllSCHAlWJl DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFP Jt Co Weathaven 198 ffouda i TJBJVSrüJriV Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veeratal B 126 te Go ida A BOUMAN J oordrM PIN K3E NieuMrkerk a d IJul A N tan ZESSEN Sehoonhovm J Th TOBKBN Boiknop B T WIJK Oudtwaler A SCHEER Haattrecht P W v EDE OudewaUr K ta dïe HEIJDEN te RMumik P v d SPEK MoercapelU O v o STAR Waddintimm Wed A HOLST Waddindmem M KOLKMAN Waildmngeen P A uu GROOT Oudewaler T D JONüH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Beruchop aanwijzende het tydstip waarop brieven enz ten postkantore moeten bezorgd worden zoowel voor binnen en buitenland als voor Oosten West Indië zijn van af 1 MEI verkrijgbaar il lO COXX tS per Exemplaar bij de Uitgevers A BRIIÜMAIW Zn LAIICIB TIEIVnEWBt i iw yr f ii f wf i w Diior GenwfBh IgemMn HJinbcvokn Met E r Dlploma en Goud Bekroonde PRAEPARATEN VAN gUllllt l rm IIC j yj vi d 1 oi n ebr k r w lu slechte pUiverterlnc lenuwtioordpijn ter verettrklnc na liektt of kTAunbed koorti e h re gtvolgeu QUINAIaROCHE éRRUGINEUX in h kij oiid r lec n Bloedsebrek Bleakawht kwalen T n Krttiiehen Isefttid pn erkri t tMt r m fltcow i 1 90 en L P fa r of vn ia am Ter ttrktnd Aaneena oiifen iniuk voRrdeccl ks kseb nik y vooral voor kinderen jwakken en kllerachtlfe ectiUen er aan tr ImsTclcn Al ie n eaa kr acanife drank hu atoomlasen ier spysvertcrlnciortanen en dlarrbea ook nm mipjinp en klein kinderen rni perhnaas t 1 70 e M Kul 0 90 4 K Kjr 0 80 Chmlaeb MallfCllilfer Spwl X Klnderrodlnf Ia taia n t M Kfr 0 90 Cl i ta a Uoende m haatri aMTBUiB van Aathma etc In Tamarinde Bonbons Sï i ÏÏSrcr r T JXi lieren xm u 1 Tamarlnile Bonbons v n ïOoTTÏl daar de vorm voor het kind bafaarlyk Sfl1miak Pa ÏÏÏÏM jë rerke l ale ha BESTE haiamiddel een siumoplouend ao Tanacbtend middel b ulMimwillnlil ailalvteiia in Q fleachjes verkrijgl af PnjI ƒ 0 30 per leach fc I n v r mm EaAIKLDOl t HOUl te leW sM aaka MsraiM w Mft lm mi m Aaii Éir M e r 4p t Hf KRAEPEUEN HOIM Hoflevenmeiers ZEIST r Asthma Clgaretten J r doo i É 0 80 cit O BO ZZH Zander Instituut Fluweeleu Singel R 724 GOtOA Geneesh Dr J H BAKKER NIEMKIJER Directr ü vas DUtrREN Behand vmruggegr verkrommiiigen ingevallen borgt x en o Aeene eii andere l Uhaammi vorm algem tttiakte eonstitmtie Hpleren genr atekten rheumatUche aandoeningen verntuikingen enz enz Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandache uitgave van De hoofdtekst van dit hallmaande Tourist lijksche tydschrift bestaat uit de Begehrifving eener BeiHomdeAarde die de Heer E T Fbenstra Ki iper iaj opdracht der Venef nootschap maakt 1 Elk nuramer is ruft gelUuêtreerd naar eigen photographiüche opiia Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 20 Annlehtliaarten die hem aaneigen of een ander floor hem op tegeven adre door onze reizigers wordentoegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arable PerziS Voor en Achter Indië Blrraa Ma1 lacca enz ï Frije per jaargang f 7 20 incl de Anticht kaarten jf De inteekening is te allen tyde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tjjde geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem KOPjk POIK ODDK SCHIEDAMMER GEUEVEE Merki NIGBLTCAP VerkriigbHU biii PEETERS Jz Als bewys ran echtheid is oaohet en kurk steeds nwii lien ran den naam der Fühm P HOPPE In liet Verlichtings Magazijn ff üe Avondster zga steeds voorhanden BADEN EN GEISERS Tuinslangen en Watersproeiers Bnime keuze in uieutce tUfl Gasornameoten n Ballons Ëenig adres voor Gasgloeiliclitbe oodigdlieden Door de vele omzet tegen lage prljM en onder ARANTIB Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Dahb Baart B 13 Teleln 117 EEHISBEFOTTMTm Hen woriit verzocht op t MERK te letten OIT HET MiGUUJN Vi M RAVËNSWAAY ZONEN OOaiNCHSH Deze THKëëN worden afgelererd in verzegelde pakjes ran n twte m een half en een Ned on J met vermelding van Nommer en j PrgB voorzien van nevenstaandl Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de oitvoerinK van geeerde orders aanbevelende J C BUL voorheen J BBËEBAABT Lz Goada Druk van A BEINKMAN Zn BuHeDlaodsch OverzIcbU Het Kamerlid Van Brussel heeft Dinsdag de regeering opmerkzaam gemaakt op de schade die de Belgische veeiokkers ondervinden van den smokkelhandel in varkens aan de Nederlandschc grens De minister van der Bruggen las een geschreven antwoord voor in het Vlaarasch Ook Van Brussel bad in het Vlaamsch gesproken De minister schünt gezegd te bebhen dat hij het tegenwoordig stelsel van controle aan de grenzen voldoende vond en niet van plan was daarin verandering ie brengen Hü moet echter zeer onduideiyk gesproken hebben de verslaggevers der Belgische bladen zljn zeer vaag in hun mededeelingen Onderstheiden leden van de plattelandsclnb uit de rechterzijde zouden gaarne zien dat de regeering de grenzen geheel sloot voor buitenlandsch vee Bg opmerkingen hieromtrent is het gebleven er zjjn geen moties uitgesproken of besluiten genomen De juiste beteekenis van deze debatten valt uit de uiterst beknopte en zeer onnanwkenrige verslagen die de bladen er van geven moeiljjk al te leiden Het eenige wat wy vrjj stellig er van kunnen zeggen is dat het geheel niet zeer belangrgk schijnt De Standard acht hot noodzakelijk den indruk door Chamberlain s economische programredevoeringen gewekt wat te verzwakken en het te doen voorkomen alsof het werkelp niet z66 erg is als men in de geheele wereld meende De Standard wjjst er op dat bet toch zeker niet in de bedoeling van Balfonr en Chamberlain liggen kan om bet Hijk met een onverkomelijken Cbineeschen muur van beschermende rechten te omgeven Welken vorm Chamberlain ook ten slotte voor zQu plannen moge aannemen gelooft het blad toch niet dat ziJ zullen uitloopen op prohibitieve rechten die niet alleen v jandschap zouden wekken in het buitenland maar ook aanleiding zonden geven tot onaangename verhoudingen in het binnenland Geen Engelsch staatsman zou den eene of den andere dezer booze geesten willen oproepen Maar de bevoerrecbting onzer bloedverwanten zegt de Standard is niet gelijk met vijandschap tegen de overige wereld hoewel tevens wanneer een vreemde mogendheid een onzer koloniën een slag toebrengt zooals Daitschland onlangs Canada deed in de nieuwe regeling de gelegenheid gevonden wordt daarvoor represailles te nemen PtULLElOlX UEPDË EN im 107 Ik voor wien zij niets moest zijn minder dan dat een Hstig ondergeachoven kind ilc vraag u Heb medeliJMn met haar Ik moet bekennen dat ik u niet meer begrijp tls anders nog al eenvoudig Wat wilt ge Haar uw naam j even zorgen dat gij ook wettig haar vader wordt zooals g t reeds in werkelijkheid tijt J natuurlgk Dat is mijn plicht tegenover mijn kind f Zou t niet veeleer zelfzucht eijn manheer Zou t niet veeleer zyn een gebruik maken van de gelegeoheid die ge u thans geopend ziet om uw lang verkropten haat te koelen een wraakoefening dus De stem der wraak is altijd eene leer slechte raadgeerster mijnheer I In de eerste plaats ge weet het bestaat de eenige niet meer die de oorzaak is geweest van al uw ramp n Uw wraak kan haar niet meer treffen en wordt nutteloos Ja dat spijt me genoeg bromde Renato taodenknarseod Maar die wraakoefening mij ran terzijde treffiende daar er voor de nchtbank oen aftcbu Tot zoover de Standard met een verdediging die meer van een verontschuldiging beeft De berichten uit Australië toonen dat men daar met Chamberlain s plannen heelemaal niet ingenomen is De Morning Herald uit Sydney zegt De wolen graan prodncenten in Australië zullen al even weinig steun aan het plan verleenen als de Kamers van Koophandel of de dokwerkers De Hegistcr uit Adelaide zegt Bjj geen plan van imperiale handelsfederatie is iets te winnen De Argns uit Melbourne Chamberlain is vaag en Balfour nog vager ZiJ zoeken alleen naar een politieke leus Maar wat zij willen moet leiden tot het verlaten van lord Salisbury s staatkunde en dat is de eunig juiste De agitatie voor prelerantieolo nicliten is niet ohtstaan in de bniten Kngeland gelegen dcelcn van het Kjjk De ontvangst in Australië is Aas niet heel geestdriftig En om het brutale van den aanval zelf maar ook om de gevolgen die hiJ hebben kan trekt in de pers nogal de aandacht du hinderlaag die aan den nieuwen gouverneur van Algiers door Marokkaansche benden is gelegd T ernaawernood wader het bestnur over d kolonie Algiers aanvaard hebbende wilde de gouverneur Jonnart zich in persoon overtuigen van den toestand in Zuid Oran waar sinds geruimen tjjd Marokkaansche pluiideraars en roevers met dagelijks grooter wordende driestheid konvooien overvallen En ala op zijn wenken bediend weet hy nu uit eigen ervaring dat de Marokkaansche overheid niet bij machte is om in het gewest orde en rast te bewaren Op de zaidoostelijko grens tnsschen Algiers en Marokko ligt de oase Figuig met de hoofdstad van dien naam Deze oase is reeds langen tyd het tooneel van een godsdienstige agitatie en een soort steunpunt voor de grensroovers Hoewel deze streek reeds lang een doorn was in het oog der Franschen liet men terwille van Marokko dè plaats onbezet en bepaalde de Fransche regeering zich er toe by den sultan op afstrafflng en uitroeiing der grensroovers aan te dringen In den laatsten tyd waren echter herhaaldeiyk Fransche convooien lastig gevallen en daarom besloot dan de gouverneur van Algiers de heer Jonnart zich eens ter plaatse van den toestand op de hoogte te gaan stellen Tot dit doel verliet hy met een militair geleide Vrydag Algiers om zich naar het fort BeniOunif te begeven Zaterdag trok hy met wclijk familie drama zal moeten onthuld worden dat hoe onverdiend ook maar de wereld is boos een klad zal werpen op mijn naam op den naam die mijn vrouw en mijn eenig kind dragen die wraakoefening zeg ik ïs de schande van uw kind niet alleen omdat zij nu een zoogenaamd onecht kind moet worden maar vooral omdat de hcele wereld weten zal welk een slechte vrouw haar moeder is geweest en welk verdorven bloed door hare aderen vloeit Belet haar dat baron zelve een edel en rein schepsel te zijn een heilige nagenoeg Belet haar dat elks achting ten volle waardig te zijn P De wereld oordeelt anders dan wij dat doen mijnheer Des te erger voor de wereld baron Mijn dochter zal de dochter zijn van een eerlijk man Maar zij is verloofd Zij zou weldra in het huwelijk treden Wie Aaat er u voor in dat de man dien zij zoo innig lie4We tt en die het haar doet niet zal terugdeinzen voor zulke onthullingen i i Hij zou haar genomen hebben 4oen zij een eenvoudige gouvernante wu uw loonti kkende baron I zij arnm wezen aU mijne dodlter i Ik ben t is waar niet ryk Maar mijn kind za voor t minst geen dienbtbare zijn geen gouvernante die geld behoeft aan te nemen van vreemden en verplicht is vreemden naar de oogen te zien Nog eens mijnheer Renato vergeet het schuKkal van haar geboorte een sehaodaat dat tmn het dkglicht moet komen door een onvarmij généraal O Connor don commandant van Oran naar Zenaga met het plan naar Figaig verder te reizen Op eenige honderden metera afstand van de stad gekomen viel hy toen in een hincerlaag door de bewoners van Figuig gelegd en daarby was de gouverneur eenige oogeiiblikken in groot gevaar Er werd van weet zyden op korteren afstand dan van 300 meters geschoten en de Franschen moesten terugtrekken na een kleine 20 man te hebben verloren Natnuriyk kan een tuchtiging niet uitblgven In politieke kringen te Parös toonde men zich niet weinig ontatemd over het gebeurde want vooral na Lonhet B schitterende reis hiiu men zoo iets niet verwacht De bladen dri gen dan ook aan op een degeiyko afstraffing en de gonverneur Jonnart moet ook in dietj gofist geadviseerd hebben Vandaar dat men van plannen hoort die een bombardeineat van Figuig ton doel hebben De Italiaansche regeering mag wel aan het eicnses inaken biyven tegenover üostoiiryk De betoogingen tegen dezen bondgenoot houden steeds aan en nemen zelfs in omvang toe Te Home heeft de academische raad zich genoodzaakt gezien om de universiteit tot nader order to sluiten Te Paierino hebben de atrtputen geprobeerd een vyandige betooging te honden tegen het Oostenryksche consulaat Ze zgn echter met geweld door de politie tegengehonden Drie politieagenten werden daarby echter ernstig gewond en ook een verslaggever kroeg oen sabelslag op zön voorhoofd Te Messina dergeiyko incidenten en twee gewonden In verscheidene steden heeft de overheid de opvoering van l Aiglon van Rostand verboden vanwege de anti Oostonryksche tirades die eric voorkomen en die aanleiding gaven tot rumoerige manifestaties Dinsdag vielen de opstootjes samen met de Garibaldifeesten en dat was nafinrlyk een geschikte aanleiding tot het uiten van het verlangen om de nog aan anderen behooronde Italiaanscho brokjes ook by bet koninkrük te brengen Op verschillende vergaderingen werd er in dien geest gesproken maar de regeering heeft strenge maikiregelen genomen en alle vergaderingen en optochten verboden Waar manifestaties werden gehouden werden ze spoedig uiteengedreven Het Oostenryksch gezantschapsgeboaw en de consulaten in de provincie worden voortdurend door politie bewaakt In het parlement zyn verscheidene interpellaties over de zaak aangekondigd delijk proces waarvan alle bizonderheden verfoeilijk en terugstootend zullen zijn Gg vergeet dat als een braaf edelmoedig belangeloos man een eerzaam meisje kan trouwen met een hart van goud beschaafd ontwikkeld en vol geest dat hoe uij t ook nemen wilt toch in elk geval door eerlgken arbeid een eerlijk bestaan heeft gevonden gy vergeet zeg ik dat diezelfde man toch wel kon terugdeinzen voor de dochter van een boeleerster en een moordenares Dan trekt hij zich maar terug Zij zal wel een anderen krijgen Zij bemint Léon de Léra Mijn Helde zal haar troosten voor lijn gemis De tociïenegcnheid van een vader geloof me troost nooit een meisje voor zulk een innige furige liefde als zij voor Lffon de I ira heeft opgevat a wat kan ïlt daaraan doen Alles wanneer ge dat wilt wanneer ge op mijn voorstel ingaat Welk voorstel De baron was nog ernstiger geworden en er atraaldf hem zulk een edel vuur uit de oogen dat Renato blijkbaar den gloed daarvan moeielijk kon verdragen I aten wij Widen onze rechten opofferen zeidé hij i C eMM tem waarvan de waardigheid en de zachthei Welke aan de vastheid niets te kort deed m tet vliepste van Renato t gemoed verwijdFrde ech deden ontwaken die voor goed schenen te iA ingesluimerd in die eertijds even eeiu ridderlijke en edelmoedige natuur De koning van Servië is een merkwaardig staatsman Toen hy eenigen tyd geleden genoeg had van de tegenwerking en dwarsdröveru welke hy van de zyde der radicale Skoepstjinameerderlieid ondervond schorste hy de door hem zelf geschonken Grondwet joeg Skoepsjtina en Senaat weg schafte de nieuwe Kieswet af verklaarde de vroegere weer van kiacht en toen hy dit alles en nog meer in den tyd van enkele minuten had verricht verklaarde Z M de Grondwet weder van kracht De oude Kieswet hy welke de stemming niet geheim is werd in de afgeloopon dagen weer toegepast en de verkiezingen voor do Skoepsjtina die nu in het openbaar en onder het waakzaam oog der regeeringsautoriteiten werden gehouden brachten het verrassend resultaat dat uitsluitend aanhangers der regeering en niet één oppositiecandidaat werden gekozen Naar het heet is men in regeeringskringen zelfs eenigszins ontstemd over dit overmatig succes van don staatsgreep des Konings De resultaten zyn te mooi Na het bekend worden van don uitslag der verkiezingen verlieten enkele leiders der oppositie en ond ministers het land om gezondheidsredenen Verspreide BeriohtWb i Fhiskkuk De Voce della Verlta bet Vaticaansclio orgaan betoogt na in een artikel dat de paus nimmer is afgeweken van den regel om Roomsch Kathulieke staatshoofden die ten Quirinale vertoeven niet te ontvangen zelf voor vorsteiyke personen is in dezen geen uitzondering gemaakt Nieuwe eergisteren gehouden proefnemingen met Lebandy s bestuurbaren luchtballon zyn voortreffeiyk geslaagd Prinses Louise van Toscane wordt met huar kind inderdaad binnen enkele dagen te Mentone verwaebt voor oen permanent verbiyf t Is mot het kleine Hindoesche moiaje Radica door een operatie gescheiden van haar zuster Doodicn waarmee zg saamgegroeid was lang niet gunstig gesteld ondanks allo zorgen schgnt de 14 jarige verloren zy is niterst zwak en de tering woekert voort DUITSCIII ANI De onderwyscoinmissio uit den gemcenlr In plaats van op ons recht te sUiun moeten we trachten oed te wezen Ik mijnheer ik ben bereid u dochter mijn naam te laten behotideti Ik weet d it zij dien met waardigheid zal dragen Ik ben Itereid het stilzwijgen te bewaren omtrent het vreesehjk geheim dat gij roij hebt onthuld Renato moest zich het zweet van het voorhootii wisschen Uit zijn verwrongen getsmtt was t wel op te maken welk ren geweldigen strijd er m Eijn binnenste gestreden werd met zijn zelfzucht en zijn trots aan den eenen en zijn gezond verstand en zijn edelmoedtgheid aan den anderen kant Het wa hem aan te zien dat hij getroffen wan en het niet wilde zijn dat zijn haat hem minder gerecht vaardig voorkwam miwchten selts erbarmelijk tegenover de grootheid van ziel en het waarlijk edelmoedig gedraif van ontran du Hau8 ey en dat hij ztch zelf dat niet wilde bekennen Wat het vermogen betreft ging de generaal voort zii krijgt wat op het oojprnblik nog de Wet haar toekent omdat zij voor iedereen eene raejonkvrouw du Haussey zal blijven Dat nooit t riep Renato over alle leden bevende uil Waarom niet Omdat het een dfefeul lom lijn Wordt verit lj d f m m