Goudsche Courant, vrijdag 5 juni 1903

ker8 8Ura 138 130 Jongens en 70 262 meiljes van 10 14 jaar verdienen hun eigen levensonderhoud Ten slotte zgn 25 317 Engelschen blind en 15 246 doofstom In den avoud van 2 Mei is op een brnilotstparty te Djombang een moord gepleegd Twee jongelieden waren verliefd op één meisje Toen de een met die jongedame danste werd de ander zoo driftig dat hy zyn medeminnaar met een dolk diepe wonden in de zgde toebracht De gekwetste de spoorwegambtenaar Breton van Groll overleed spoedig daarna De dader is diens collega W De Vereeniging tot vereenvoudiging der schrgftaal heeft in haar alg vergadering I een voorstel van den heer W Rutgeis be1 handeld om een propaganda commissie voor iB lgiü in te stellen Het bestuur echter wilde eerst nadere I berichten uit België afwachten of daar zulk 1 een commissie wenschelgk wordt geacht en 1 daarna met de Vlamingen zeiven in overleg I treden en naar gelang van omstandigheden 1 handelen En de heer Rutgers trok het I voorstel na deze meedeeling weer in J Daarop stelde by voor pogingen te doe 1 om de statuten by verkryging van de 1 koninklgke goedkeuring in de vereen1 voudigde spelling in de Staatscourant I afgedrukt te krygen 1 Het ledental der vereeniging bedroeg op 11 Mei jl 2493 De resident van Palembang telegrafeerde 1 op 1 Mei naar Batavia I Den 22n April vertrok een kolonne onder 1 kapitein van Daalen uit Soengei Manau naar 1 Tantangebied ter vervolging afvajiige I groeten 1 Bg doorzoeken van een woning teNalan 1I waar pangerang Temenggoeng zich zou be II vinden werd aangetroffen en gearresteerd 1I de werkelgke depati Nalau die nimmer met I I het Gouvernement in aanraking wilde komen I I en bedriegelgk zyn wakil als depati liet 1 fongeeren I Den 24n vertrok de kolonne naar Teloen 25 April naar Aoer Bedoeri on 26 April I naar Moeara Messoemaj In Tantan gebied waar geen vgandelgk 1 heden werden ondervonden werd vernome dat groeten reeds tien dagen te voren biykhaar door patrouilles uit Kantau Pandjang Tabir opgejaagd naar Loeak 16 en verder naar Oeloe Belango werwaarts padon loepen uit Poolau Rengas en ïandjong waren uitgeweken met bedoeling de Belengo welke evenwydig loopt aan de Merangin tot Pamenang af te zakken De hieronder gemelde beschieting Hendrik houdt dus vermoedelgk verband met aanwezigheid groeten in den omtrek van Pamenang Kapitein van Daalen zou den 28n u t Moeara Mesoemaj over de Oeloe Belango naar Pamenang gaan Den 25n rukte een kolonne van Moeara Hiaaw uit Parit op langs de Merangin in richting Moeara Mesoemaj Deo 26n vertrok een patrouille uit Bantan Pandjang naar PaBpeb Rimboen benede i Tabir om in richting Loeboeh Kepajang Ajer Itam te patrouilleeren In Ajer Itam zon raden Seman jongere broeder van raden Mat Tabir gesneuveld zyn Een telegram van 3 Mei luidt Bg patronilio Ajer Itam werden fuselier Serries en twee Javaansche fuseliers licht gewond Volgens meedeeling van pangeran Poespo is afval pangeran Toemenggoeng toe te schrgven aan aandringen van pangeran hadji Oemar In een te Poel au Rengas belegde vergaderinlg waarby de djenangs Seinaii en Boentjit zoomede Blo Kasim van Loeboeng Resam tegenwoordig waren werd besloten dat pangeran Kerto transporten bovenstroomsen pangeran hadji Oemar transporten benedenstrooms Banko zouden beschieten Blgkens bericht van het legerbestuur is bg de beschieting van de stoombarkas Hendrik in Djambi zwaar gewond de luselier Sytsma en licht gewond sergeant lepkens en luselier do Kruyi Bg de Kngelsche expeditie onder McMillan die naar den Blauwen Nyi op weg is bevond zich een Fransch journalist met name Dubois Desaulle die tot Adis Abeba race mocht Iir de buurt van Oder in AbessiniS is hy den 8en Mei door inboorlingen ver 1 moord Uit vrees de bevolking tegen zich in het harnas te jagen heeft de expeditie I algezien van hetbestrallen van de schuldigen Op do Charles River Parkbaan te Boston Ver Stat die Vrydag j l geopend werd met groote internat wedstryden heeft een groot ongeluk pl nats gehad dat den ook in Europa welbekenden wielrgder Harry Elkes het leven kostte In het hoofdnummer 20 E M met motorgangmakiiuk kVam hy door bet springen v u een i r bandan te vallen terwgl ach 78 62 20502 88 5030 8439 11432 65 74 36 2513 5174 49 36 69 17094 49 18 5462 8530 11594 14434 17176 89 2629 90 54 11608 69 17247 20616 raad van Mflnctieii heelt bepaald dat He ondcrwjjzereBsen haariiiannelóke meerderen eerst moeten groeten bg overtreding van Ifelk voorschrift ze beboet worden Er worden na Hehotsche herdershonden aJgericiit als oorlogshonden daar de i jachthonden weleens uit bun rol treden wanneer onderweg de verleiding lokt in de gedaante van een haas GaOOT BBlTtAKÜIlS Lord Onrzon heeft als onderkoning vanIndië verlenging gevraagd van zyn ambt en vermoedciyk wordt hg na twee o drie naandcn verlol herbenoemd voor tweejaar In 1902 hebben te Londen 422 men chen in brandgevaar verkeerd waarvan er 116 omkwamen In 1899 zijn in Indi aan de pest 22000 personen overleden in 1900 18UO0 in 1901 52000 in 1902 UlOOO en nu in 1903 reeds 213000 Blleen van 2H Kobr tot 21 Maart 292B6 en 4304 alleen te Bombay BINNENLANDa By betalingen van door de Kyksverzekeringsbank toegekende schadeloosstellingen tgdeiyke en definitieve uitkeeringen is voor bedragen boven 10 gulden geen plakzegel meer verschuldigd evenmin van de door de postkantoren uit te reiken kwgtingen voor door werkgeveis betaalde premifin Gemengde Berichten Uit Harmeien meldt men Van eene Amsterdamsche familie die alhier eenige dagen logeerde geraakte een kind in hot water hot werd door de moeder gevonden en levenloos opgehaald Het was gisteren schryU het Hbl de laatste dag dat te Arasterdam zaken werden gedaan op de oude Beurs aan den Dam althans de laatste dag dat de Beurs was opengesteld voor de mannen van zaken 01 er inderdaad nog zaken zUn gedaan Bit mag worden betwyield on Is zeker aan grondigon twglel onderhevig voor outsiders als wtt die een kykjo kwamen nemen en beland raakten in een berrie waarvan geen denkbeeld is te geven Den geheelen middag door weerknalden OD de Beurs donderbussen en vuurpyien die opschoten tot het dak van het gebouw en dan ratelend uiteenspatten Wie wel eens gehoord heelt van den Amsterdamschen hartjesdag en de Amsterdamsche Beurs niet kent moet zich verplaatst gewaand hebban te midden van de vreugde van dat volksfeest Intusschen de heeron vermaakten zich best tegen het uitgaan werd nog wat voorraad gehaald en onder hevig gejoel werden de laatste tevens de grootste vuurpyien e gr p are wellicht goed geslaagd te noemen ware het niet dat de beursopzichters tot op zekere hoogte slachtollers zyn geweest De arme kerels kregen standje OD standje van de benrscommissarissen werden ells met straf bedreigd en waren toch onmachtig om iets uit te richten Ze hebben knnnen beletten dat gevolg werd negeven aan het voornemen om een mnziekkorns on de Beurs te halen wat waariyk jammer was Men had dan op de toepasseiyke wys byv van Uren dagen m Jaren enz van de oade Beurs afscheid kannen nemen Een muziekkorps der socialistische vereeniging Vooruit te Gent is Zaterdag naar Parys getogen en heeft er een concert gegeven dat zeer toegejuicht werd en gevolgd door een feestmaal Tal van leden van Vooruit o a de welbekende Auaeele waren meegegaan By eene receptie ter Arbeidsheurze ging het echter minder vreedzaam toe want toen Anseele er het woord zou voeren werd hem zulks d or ene in de zaal gedrongen bende anarchisten onder Sebastian Kaure belet Men raakte handgemeen een der anarchisten gebruikte de vyt kilo zware voorzittersbel als wapen en ook na t uiteengaan der samenkomst zette men t gevecht op straat voort Wondon van beteekenis werden daarby echter niet toegebracht Tgdens het gevocht had het muziekkorps wyseiyk de zaal verlaten en s avonds ging het bestuur der Arbeidsbeurs den Gentenaars zyne verontachuldigingen aanbieden De berichten over de groote ramp die 1 de stad Topeka in Kansas getroffen beeft I zyn klaarblgkel k vertraagd door de storing 1 ill de verkeersmiddelen Zaterdagavond toen 1 de overstrooming op s n hoogst was werd 1 gemeld Men ondervindt groote maeiljjkhedeu bg liet reddingswerk tengevolge vanhet gebrek aan vaartnige i Hot is reeds bekend dat 150 menschen verdronken xüii en in weerwil van de niterete pogingen zijn velen die in gevaar verkeereii nog niet gered knnnen worden De geredden zeggen 1 dat het geheele noordeiyke stadsgedeelte Vrgdag zoo snel onderliep dat velen geen 1 tgd hadden om zich te bergen Den volgenden dag Zondag was het water een 2h cM gevallen en het ergste scheen voorbg te zyn Tegen den avond wa I het brandgevaar voor de noordelgke wgk 1 zoo goed als geweken Er waren tweehon 1 derd buizen verbrand en door de overstrooming waren de grondvesten van tal van I groote gebouwen zwaar beschadigd Haast 1 alle bruggen waren onbruikbaar geworden De spoorwegbrug der Union Pacific over I de Kansas was ingestort men zegt dat 37 1 mensclien daarbg omgekomen zgn De scbadi 1 door water en vuur teweeggebracht is ont 1 zaglgk groot ook buiten Topeka Armour 1 dale een voorstad van Kansas City is van I het verkeer afgesneden door een nieuwen i rivierarm die zich gevormd heelt duizenden 1 runderen zgn daar verdronken Volgens de laatste schatting zgn 327 mei schen verdronken buiten Topeka in die stad worden er 200 vermist die ten deele verdronken deels in de vlammen omgeko I men zullen zyn De stoffeiyke schade wordt I geraamd op 11 millioeii dollars I t en jong paar uit Amsterdam dut met d I Pinksterdagen een uitstapje maakte n iar I Kampen kwam tot de ontdekking vermoe I deiyk te Utrecht met het overstappen een I verkeerd kollertje te hebben raedegenomei I Te Zwolle gekomen ging men er mede naar I den stationschel om van deze vergissing aan I gifte te doen doch hoe vreemd keek me i I op toen in het koffertje gevonden werde i I een geladen revolver benevens kruit e i I twee ploertendooders II Het koffertje met zyn vreemden inhoud I is te Zwolle gebleven Tot nog toe is men I er niet in geslaagd den eigenaar te ontdek I ken evenmin als men weel waar zich hot I andere koffertje bevindt waarin o a oen I kerkboekje met gouden slot was I Do kermisreizigors die Breda thans her I bert zyn allen op last van het gemeontebe I stuur gevaccineerd of gercvaccinecrd Het I gemeentebestuur van Dordrecht waar na I afloop van deze kermis een groot deel dier I artisten en kramers heentrekt deze voorbe I hoedende daad op prys stellende heeft een I ambtenaar naar Breda afgevaardigd om de I vaccinebewyzen te verificeeren B C I Met Pinkstermaandag heelt er te GorinI chem een hevige vechtparty plaats gehad I tusscben eenige boerenjongens uit Spgk en I Henkelnm en do politie die hen met geweld I uit eene tappery moest verwgderen I De veldwachter de Schutter moest het I daarbg geducht ontgelden Behalve drie ot I vier sneden over het hoofd gelukkig niet I levensgovaariyk maar toch van dien aard I dat hg in het Ziekenhuis moest worden opI genomen werden hem over het gausche lichaam een aantal sneden en steken toegebracht die in hoofdzaak zgne kleeren hebben vernield Vooral s mans uniformjas vertoont een gruwelyk gezicht Geheel met bloed bevlekt vertoont die op en om den schouder tal van sneden en steken o a een groote snede over den rug Ook de stropdas is door een snede vernield zoodat het weinig gescheeld heelt ol de rustbewaarder had er het leven by ingeschoten Deze kleedingstukken zyn als ovortulgingsstukken in beslag genomen Een der vermoedelgke daders is aangehouden en gevankeiyk naar Dordrecht gebracht waar hy ter beschikking van dejustitie in het Huis van bewaring is opgenomen Gister onderging hg een voorloopigverhoor dat wel tot arrestatie van meerdere verdachten zal leiden D C De Registrar General geelt interessante cyiers over de laatste volkstelling in Engeland Do bevolking van Engeland zonder Schotland en Ierland bedroeg in 1901 32 millioeu 527 843 zielen bewonende 6 200 862 huizen Onder dit getal telt men 15 millioen 728 013 personen van het mannelgk geslacht waarby een vierde doel minder dan tien jaar oud zyn 11 328 918 gehuwden 19 402 188 die nooit in t huwelgksbootje zgn geslapt 1 250 000 weduwen en 5 W 330 weduwnaars By de ongehuwden telt men 3625 iongejullrouwen van boven de 85 jaar 382 468 jonge meisjes van 45 jaar Wat echter treuriger is er waren 208 650 personen zonder middelen van bestaan in de armen instellingen opgenomen 84 718 in de krankzinnigengestichten 17 480 zaten in de gevangenissen 42 026 lagen in hospitalen en 596 personen waarby 501 vrouwen bevonden zich in de gestichten voor dronkaards De vrouwenbeweging heelt groote vorderingen gemaakt 212 Vrouwen zyn doctoren 55 784 op kantoren werkzaam 171 670 onderwyzeressen 27 707 bulfetjuffrouwen vier leden der zwakke sekse verdienen hun onderhoud als meUelaars 279 Engelschen nemen in den struggle lor Ule deel als aanspr ter hem in volle vaart de motor die Stinson gangmaakte kwam aanzetten en hem over het hoofd reed Stinson en zgn gangmaker vielen een 20 meter verder en bezeerden zich vrg ernstig doch niet gevaariyk maar Elkes die bewusteloos bleet liggen werd naar het hospitaal vervoerd en blies onderweg den laatsten adem uit Hg was door het motorrgwiei doodeiyk aan den slaap getroffen Bg een wielerwedstrgd tusschen Brussel en Luik heeft iemand de gevaariyke grap uitgehaald om een deel van den weg te bestrooien met behangersnagels De gevolgen bleven niet uit Tal van banden bliezen den laatsten adem uit maar van de deelnemers vielen verscheidenen bovendien op den grond door het plotseling slap worden der bandan Enkelen werden toen weer door anderen overreden zoodat eenigen vry ernstige wonden opliepen De wedstrgd was bovendien mislukt Bg den reeder A Den Duik Gz teScheveningen is uit Lerwick telegrafisch bericht ontvangen dat door zyn logger Maarten schipper Jan den Heyer aldaar 26 ton haring is afgegeven welke in het begin der volgende week aan de markt kunnen verwacht worden Dit zal de eerste Hollandsche haring van Lerwick zyn De sigarenfabrikant J Jongeneelen te Nispen is op den weg naar Esschen naby de grens tegen een paai aangereden Hy vloog over zyn rgwiel op een yzeren stang en kwam met het hoofd in de yzeren pinnen terecht De ongelukkige werd voor dood opgenomen Aan den fabrieksarbeider Zaithof te Glanerbrug zgn in zyu woning door zekeren Rasz uit Enschedé 4 messteken toegebracht waarvan 1 levensgovaariyk De dader is in hechtenis genomen Amsterdam 3 Juni 1903 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zyn in de week geëindigd 3 Juni door tusschenkomst dier bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen Aand Maatschappg voor Gemeente Crediet Serie B volgestort i en i aand 103 gCt Nederlandsche Maatschappy van Zekerheidsstelling voor j Ambtenaren en Beambten 10 pCt gestort ex dividend UI Brood en Meelfabriek te s Graver bage 15 4 pCt Oblig Baumwollspinnerei Germania 90 5 pCt Oblig Crediet en Handels vereeniging Banda 91 Aund Nederlandsch Zuid Afrikaanscbe Hypotheekbank Serie B 70 pCt gestort 95 Botterdamsche Hypotheekbank voor Nederland 10 pCt gestort 300 Nederland Maatschappy n van Verzekering op het LeM ven 50 pCt gestort ex dlM vidend 90 1 Nederlandsche Lloyd 12 pCt 1 gestort 27 Als nieuw ingekomen wyzigingen van vraag i en aanbod in genoemd Weekblad vermeiden wy U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Cultuur Maatschappy Kayoe Enak 9 pCt Lym en Gelantinelabriek te Delft 150 Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland 10 pCt gestort 300 j Alkmaar Packet Ollerte M Nederland Maatschappg van Verzekering op het Leven 50 pCt gestort 85 pCt J Oblig Vereeniging tot Chtisteiyke Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwiyders in Nederland 96 Winstaand Koninkiyke Paketvaart J Maatschappg ty646 m AANGEBODEN M Aand Gelderscbe Credietvereenim ging 180 paf B Tabak Maats Sakoeda 60 I Maats tot exploitatie van de Brakke Grond 68 f I Pretoria Hypotheek Maats 136 I Eerste Nederlandsche HagolI verzekering Haats 50 Oblig Vereeniging tot Christeljke I Verzorging van Krankzitni I gen en Zenuwiyders in Ne derland 97 Winstaand Koninklgke Paketvaart Maatschappy Bod Bew vu WiiuUand Fiaantieele Maatschappg voor Zuid Afrika exdividend f 100 Opr aand Serajoedal Stoomtram Haatachappg 200 Stadsniettws GOUDA 4 Juni 1903 Heden middag werd aan H P Boegheim in de R K Leesvereeniging uitgereikt de bronzen medaille voor 5 jarige trouwe dienst als kellner in genoemde sociëteit welke medaille is verleend door den Nederlandschen Hotelhoudersbond Bg deze medaille was gevoegd een kleine bronzen draagmedaille en een sieriyk diploma De commissi tot de zaken der Broederschap heelt den heer G J W Oldeman proponent benoemd tot waarnemend predikant lil de Remonstrantsche Broederschap te Hoogeveen Door de rechtbank te Rotterdam is gisteren het faillissement uitgesproken van Hermanns Verboom veehandelaar te Reeuwgk Hechtercoramissaris i r C O Sogers curator mr M M Schim van der Loeff advocaat en procureur te Gouda Blgkens in de vergadering van don Raad van State afdeeling voor de geschillen van bestuur medegedeelde koninkiyke besluiten yn 1 beslist dat door de gemeente Schoonhoven hehooren te worden gedragen de kosten veroorzaakt door de opneming en verpleging in het Ziekenhuis te Rotterdam van den behoeftigen J W B waaromtrent geschil bestond tusschen de gemeentebesturen van Schoonhoven en van Rotterdam 2 ongegrond verklaard het beroep van de directie der maatschappg Nutricia te Zegwaard tegen de beslissing van den directeur der belastingen te Zwolle waarby het verzoek om ontheffing van personeele belasting wegens een perceel te Zwollerkerspel de fabriek Nutricia te Windesheim dat geheel is afgebrand werd afgewezen omdat de ontheffing te laat was aangevraagd Beroepen bg de Gereformeerde Kerk te Schoonhoven en Willige Langerak kerk B dB J J Steinhart te Wghe Beroepen by de Ned Hervormde Kerk te Berkenwonde de heer A de Jager cand te Franeker Was het voorjaar den boeren te Krimpen a d Lek niet gunstig thans heeft men alle reden tot tevredenheid Gras is er volop en het hooi belooft een goeden oogst Alleen is de kaas veel lager in prys ongeveer I 5 op de 50 halve K O dan het vorige jaar doch by de boeren te Krimpen wordt veel uit den huis verkocht waarvoor steeds een goede prgs wordt betaald 372 StaatB loteriJ 5e Klasse Trekking van Donderdag 4 Juni No 11349 en 14301 ieder f 1 500 3196 en 8335 ieder f 1000 8198 9025 9471 9807 11271 12125 15182 18683 18709 en 19299 ieder f 400 1623 15612 15834 17266 en 17412 ieder f 200 1495 1732 2404 3478 3839 9022 10063 15166 17762 18430 en 18813 ieder f 100 257 40 3282 3481 384 3582470 3619 92 32 Prgzon van f 70 133 3076 6919 9280 12068 16343 17787 42 3112 28 9494 12140 15516 18003 36 9582 12214 21 18106 6027 9791 28 70 81 94 9961 12300 15632 18213 6100 62 37 63 18349 30 71 12416 15702 18898 6382 10053 12673 7 18979 58 6538 68 93 93 19034 763 3710 7084 78 94 15971 19139 92 79 86 10140 12722 16107 50 869 3883 7236 71 12939 45 51 1022 3986 81 10208 13063 73 19263 1154 4123 7316 10317 13163 16213 86 1205 46 29 30 66 16486 95 1418 4230 7511 10469 13227 16504 19332 67 4323 91 89 13643 17 19655 1519 35 7620 10539 81 46 19786 1658 4420 41 76 91 16681 19929 1890 23 7752 10734 13767 16749 80 1970 91 7982 65 13831 61 84 2017 4601 8054 10980 13964 89 20039 2257 3 74 81 14086 16844 20276 92 11100 14325 16901 20442 43 57 88 4691 2372 4816 8212 11329 2427 96 8328 46 78 5621 8640 21 87 17310 20700 2711 5603 8763 55 14645 97 33 86 12 8825 11713 14944 17423 46 2839 50 8936 82 15127 35 20869 45 94 9038 11946 15279 17650 72 2916 5720 9209 12019 16325 94 20947 3001 5887 19 GEVONDEN VO ORWERPEN In de maand Mei zgn aan het bureau van politie gedeponeerd een ring met 3 sleutels en 1 kruiwagen Voorts zyu te bevragen 1 rose fluweeten tasch waarin gouden oorknopje by D Simonis Houtmansgracht 270 1 zilveren manchetknoop Zeeuwsch model by P Schouten Willens 10 1 tricot kinderpantalon L Bennis Algem Weeshuis alhier 1 haakpen by J A Donker Markt 138 1 gutta percha band van een kinderwagen by 1 Keizer J Kottensteeg 88 1 nikkelen horlogeketting by J v d Bosch Oostbaven 88 1 knipmes bg Souffré Turfmarkt 115 1 vrouwenzak iuh portemonnaie zakdoek enz by G v Wichen Oosthaven 103 bruinlederen portemonnaie met geil bg W Sliedrecht L Groenendaal 69 idem waarin een griffel by J de Jong Bloemendaal 28 1 roozenkrans bg H A de Heus Prins Hendrikstraat 405 1 honden halsband hy H V d Post L Groenendaal 61 1 huissleutel by E Boelofs Ki eiwegsteog A gouden oorknopje by C v Vreugdenburg 1 Boelekade 1 zakdoekendoos bg J Jongoneel Raam 94 1 bruin lederen portemonnaie met geld by A W v d Graaf Torfsingel 115 1 zilveren broche by W v d Loon Bloemend weg 119 1 nyptang by J van Leeuwen Punt 113 1 zilveren broche bg S V Praag Markt 122 1 medaillon met 2 portretten bg J v Klaveren Boolekade 233 1 portemonnaie met geld by J Kok Doelesteeg 268 1 zak waarin portemonnaie bg A Knlik N Haven 82 1 fantasie horlogo sleutel by N Visser Gouderaksclie dgk 91 1 wiel van een kruiwagen by J du Vroom Heerestraat 673 1 vischhongei bg G V d Dungen Markt 149 2 nieuwe planken bg L C de Looy Houtmansgracbt 137 1 boezeroen Gravestein N Haven 148 1 bonte boezelaar bg J Pnnselie Spieringstraat 66 1 nieuwe pet bg A Nolte Vorstmanstraat 439 1 portemonnaie bg J Hollander Crabetbstraat 219 1 étui van een bril by C V Nooten Turfmarkt 247 1 tabaksdoos bg P Grevestnk Spieringstr 19 1 huissleutel bg G W Ouderkerk Vorstmanstr 421 eenige postzegels hy M Leopold Fluweelensingel 694 1 rood zgden das bg A Bruine Gouwe 227 1 kinderjurk sprei tafellaken enz by A Hoogtuiling 1 zak inh portemonnaie en zakdoek bg 0 Krom Markt 49 1 grilfeldoos bg B Hoffman Bèelekade 91 1 zilveren ring mot gouden plaatje by H de Heus Pr Hendrikstr 406 1 gouden oorbel by J v d Klein Zeugstraat 10 1 vrouwenzak by L de Boom Slapperdel 236 1 poppenhoed by J v Hofwegen Jaagpad 4 1 wandelstok by C v d Zyden Bogen 145a 1 rozenkrans bg C V Berkel Zeugstraat 1 1 zilveren horlogeketting bg L Keus Kleiweg 2 1 ring met 9 sleutels by K Akkerman J v d Heydenstraat 50 1 bruine portemonnaie met geld en sleuteltje by C v Willigen Turfmarkt 64 1 duimstok by J Rietveld Karnemelksioot 652 1 rozenkrans bg H Akkerman Boelekade 232 1 vloermat by J Bosman Spoorstraat 19 1 zweep by G Burgert Peperstraat 79 1 portemonnaie met eenig geld bg G v Wichen O Haven 3 1 zeis bg M V Es Groeneweg 232 1 rozenkransbg J Smient Kleiweg 42 1 portemonnaie van zgn schildpad by H Sevenhoven Ridder van Catzweg 1 potje met mosterd bg A V d Klein Boomgaardstr 62 1 portemonnaie by J Schpling L Groenendaal 21 1 halsketting met kruis bg A v d Berg Boelekade 213 Gouda Juni 1903 De Commissaris van Politie W N V GARDEHEN HABKTB RICBTBN Ooud 4 Juni 9 3 GRANEN Tengevolge de leelldagen ging er heden zeer weinig om In de prij n kwam geen verandering Tarwe Zecuwjche 8 25 i 8 J5 Mindere dito 7 75 a S Afwijkende 6 50 a 7 25 Folder 6 75 i 750 Rogge Zeeuwiche 5 5 5 75 Polder 5 i 5 25 Buitcnlandache per 70 kilo k Gersti Winter ti Zomer 4 Cbevallier 5 25 4 5 75 Haver per heet 3 25 4 3 50 per 100 Kilo 7 4 7 50 Hennepiaad InUndsche 7 50 4 7 75 Buitenlansch 6504 6 75 Kanarieiaad 12 4 14 Kooliaad 8 50 a 9 25 Erwten Kookerwten a Niet kookende 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 40 a 6 50 Boonen Bruine boonen 17 4 20 Witte boonen a Paardeboonen 4 Ihiiveboooen 4 Maia p r 100 Kilo Boate Aniari r kaansche 5 90 iL 6 X0 Foxanian a ƒ t Odessa 6 15 i ƒ 6 50 Cinquantine 7 5 i 7 75 Vbemarkt Uelkvee goede aanvoer handel vlug prtjicQ lecT hoof Vette varkens redelijk aanvoer handel vrijv 17 a iq et per half K G Biggen voor Engeland red aanvoer handel douw 16 a 17 et her half K G Magere Biggen goede aanvoer handel stug o 70 i ƒ 1 00 per week Vette Schapen red aanvoer handel vlug as a 2 Lammeren goede aanvoer handel vlug ƒ 10 A 15 Nuchteren Kalveren red aanvoer handel vlug 8 i 12 Graskalvereo geen aanvoer Fokkalveren f 10 ü 18 Kaas aangevoerd 172 partijen handel douw ie kwal a I 4 83 de kwal 18 a 20 waardere Noonl hollandsche 4 Boter weinig aanvoer handel vlug Goebdter 1 20 a 1 30 Weiboter 1 05 k f ito H ouveauté s in Parasols Zullen echter niet geëtalleerd wofijen A VAN OS Az Kleiweg K 73a GOUDA Telephoou Jlo 31 4teiirs van Amsterdam Slotkis n i Vrkra 3 JUNI 81 VlDllUlID CwI NlKl W S Vi 0V lilo ilOo dllc a I 5 udito dito dito 8 aiVii lloKS Ohl Oouill llllaS4 tt ilTU II Ianhruviiiglaal81 6 all OoiTnia Obl iD papier 1198 8 Vl ililo in siUiirlKB I tlVt Po Ttl04L Olil met coupon dito tioket 8 84 ami tHD Obl Buuenl 1814 4 SOU n dilo Geeons 1880 4 9S dilobiiKoths lSSD 4 V Va dito bij Il0 i 188 0 4 ll7Vt dito ia touit leoQ 1883 A ditn ihlo iluo 1834 S 4Pi JB Perpot snliuld 1881 4 I 7 i l uasllJ Oapr üanv leon 18V0 4 8i Gor lueuing Hirie 1 I it i i Oeo leemn MriflC SB i ZoiDArsHp v oUg I8 104V tlliIoo Ob It Bok 1890 8 VlHUUBLi Obl on uip 1881 4 80 AvilTlauiM Ubligatloo 18IIS 8 W iloTl D ill atuil iMu 18114 8 j 8B iiD N Afr Handelt aand Aiendiib Tab Mi Oi rlilicalen 871 ÜeliMaataohappij dito 4 IS Am Hypolheakh pandbr 41 t ult Mii doiVotiteiil aaud Or Hjpolhookb paodbr 4 Kadorlandiche baak aaud 1 4 Ned Handfllniaattoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 H i Eotl Hrpolheekb pandbr 4 Utr Hypolheekb dito 4V I 101 Ooarilia O nl Hong bank aand I 1I0 Hdsl Hypotheekbank paudb 6 Ambkika Equt by potb paodb 4 Haiw L O Pr Lien eert 8 ViD Holl IJ Bpo r w MiJ aaDd 108 Hg tol Kipl V St Spw aand IIS Ned Ind Spoorweg m aaad ilS i Ned Zuid Air Spm aand 1 dito dilo dito 1881 dito 4Vi IiauiSpoor l 1887 BVA 8obl 8 88 Zuid lul Spwmij A K obl 8 I Pon Warwhtu Weenen aand 1041 auaI f r BMa 8pw ligd obl 4 Baltiaehe dito aand Faatowa dito aand I Iwang Dombr dito aand SVi I Kunt Ch Azow 8p kap obl 4 100 I dito dito oblig 4 I V I u AmaliA Cenl Pao Sp Mij obl l Ohio North W pr C T aand l lit dito dito Win St Peter obl 1 UO Danver k Rio Or Spm eert f a 40 IllinoU Central obl in KOud 4 108 Louisv k Naikvilli Oer r aand 107 Heiieo N Spw Hi le hyp a S 108 Hiia Kaniai v 4pCt pref aand S i 104 N YorkOntsaiokWeet aand j ntt gou Oalif la byp In goud St PanL Minii k Kanit obl Un Pao Hoof lijn obüg 8 dito dito Lbe Col le hyp 04 8 GulaDa Can South Ohert T aand 84 Tllf C Hallw k Na lo h d o O Amalerd Omnihut Mij aand BolUrd Traniwat Maata aand NlD atad Aauterdam aand I I 101 Hta l Roltardam aand 8 lot Biwii Stad Anlworpmi 1887 f J lOIV Stad Braitol 1888 l l 1081 Penn dto ühio oblig t 101 Hom Thei ftegullr OmoIsoIi Ooinn Staauleenig IKO K K Oom B Cr 1810 8 Sralijn Stad Madrid 8 1188 N D Ve B j Avl no rt D SAlMSOlll Ontvangen alle NOUVEAUTÉS IN Mantels Costumes Robes erl Japonstoffen VERSCHEIDENHEID De Suei kanaal Maatschappij maakte blgkens de eindrekening over 1902 een voordoelig saldo van ruim 31 milliosn gulden De te verdeelen winst beloopt 129 200 000 tegen f 29 870 000 in 1901 Het dividend is in totaal U 109 16 per aandeel zoodat met inbegrip van fr 25 rente de neltb Nuitkeering Ir liö bedraagt evenals verleden jaar In het verslag wordt medegedeeld dat in tegenstelling met 1901 de toeneming vaii het verkeer hooldzakeiyk bjj de thuisreizen viel waar te nemen als éen gei blg van de groote verschepingen van Indische producten de uitgaande vracht is teer weinig toegenomen Alleen aan Engelsche steenkool werd meer dan ten vorigen jare door het kanaal uitgevoerd In het loopende jaar z jn de uitkomsten bevredigend De wandelwedstrjjd van Londonscho benrsmenschen naar Brighton heelt gulgk men weet veel navolging gehad Miiandagochtond waren het 160 Loadenscho kellneriniien die van de beurs om het hardst wandelden naar Marble Arch de bekende marmeren poort die ingung geeft tot het hyde park ï waren allen in het zwart een stroohoed op en een wit smulletje voor en hadden veel bekijks f Op de zoogenaamde Galgvisscherg te Gorincbem word 2en Pinksterdag een steur gevangen die van kop tot staart een lengte had van 3 10 meter en 1 40 meter in omtrek was Het dier woog 610 pond 2 6 kilo waarvan 35 kilo ka iaar kuit Aan den afslag heeft het f 132 opgebracht Up Eton College de bekeude joiigenskostschooi in Ëugsland is Maandagochtend vroeg brand uitgebroken in een der gebouwen De brand begon beneden en was reeds ver gevorderd eer hg in de daarboven gelegen slaapkamer bemerkt werd Ue jongens moesten ttich redden door uit de ramen ts springen Tweo zijn er echter verbrand Burgerlijk Stand GEBOREN 1 Juni Margriota Paulina ouders J Kooien en M Olthnljsen Hendrik Wilhelmus ouders T J I Dgkman en C J Zandyk 2 Wilhelmus Antonius en Ggsbertus ouders C Blommestein en A Balvert Helena ouders C Zappeij en M H de Roo 3 Leent e ouders L de Bruin en i de Ruiter 4 Pieter ouders H Zeltenrych en A Kranendonk OVERLEDEN 1 Juni J van der Pool 55 j 2 A van Kooö 17 j 3 M L Moons 1 m GEHUWD 3 Juni K Annaars en M Schutter ReeawUk GEBOREN Dirk ooikrs W Rönevold en N Wingelaar Frank ouders M Schouten en L van Es Pieter Jnn ouders i Graafiand en M Ooms GEHUWD A Baan Ten J Hchonlen AOVERTEWIEOI V Heden overleed lot onze diepe droefheid te Ginneken onze geliefde Vader en Behuwdvader Dr Johan Karel Koili in den ouderdom van ruim 72 jaar Emeritus Predikant Oud President vnii de Synode der Nederl Herv Kork Ridder in de Orde van den Nederl Leeuw L T SCHBLïEMA Koon Dr P SCHELTEMA GoüUi 1 Juni 1903 In de nabybeid van het Postkantoor WORDT GEVRAAGD door eene jonge Dame Kamer met Feiision de prgs van f 30 niet te boven gaande Brieven franco Hoogstraat 270 ICdaui NEDERLANDSCHE Hypotheek en Crediet vereeniging 708 AIISTKKUAI verstrekt gelden op tt en 9e hyfotlmek rente ± 4J V Ook oa rackoftoii en heiltijftm kapitaal op langen termyii van alt 900 tot elki edrag