Goudsche Courant, zaterdag 6 juni 1903

o 9124 Zaterdag 6 Juni 1IK 3 4Sste Jaargang fiOüDSCHE eOüBMT I iieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tetefem Ka Mt AD V E 11 T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a M Centen ie lere regel meer 10 Centen öixwte letters worden berekend naar plaatsrunnte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dec midd têMMi a M De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelyk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco perpost 1 70 Afzonderlijke Nonimers VIJF CENTEN 5 Ciroole Jnailijkschc Verlolin i TK kOOP Zander Instituut Pluweeleii Siriffil K 724 € OL l A tji nV b Dr J H B VKKKK NIEMEMRU Directr U V DIJUKEN Heband Om miüTeriitand Ie voorkomen dccltondergcteekendo mede aan de leden van bet Oi M KHATIEl ZIKKENFONDS be ïoadsehe Vereeolglng voor Genees Heelen Verlos Hulp dat tuttffeHê tmmtract de recepten tsoor Oe Ie4em tu Hare apatheek wréen klaaraetmamkt tml I J U iuoa Finu J P WEUER Apotheek öOtlWR O 165 GOUDA Vmagl hij Vmn Doekhandelaar een Proefnummer der Hederlaninche uitgave mn fcEWtRBU TouRISL De hooldtekat vau dit hallmaandelÜküchc tydacbrUt beetaat uit de Benchriiving emtr Hei om de Aarde die de Heer E T Kkbnstb KiiPKR in opdracht dar Vennootschap maakt Elk nummer is rü getUuttreerd nanr eigen photographitclie opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 90 Ansichtkaarten die bom aan eigen of een ander door hem op te gmen adre door onze reizigers worden toegeionden Voor de eerste inaal komen deze nlt veracblllende plaatsen in Arab Perils Vooren Achter Indiü Birma Malacca enz Priji per jaargang T W incl d4 Aniichtiaarien De inteekening 1 to allen tydo opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tyde geleverd Bnresu Do Wereld Tourlit Hurlem wie If r zgn wil u IoIit Elkel CaCM t ntvaogen i am gMtakt on aa vela prcofnei gen ia den handel gekonien oi doi dek oaaai des jitTinden Dr MlotuuiUl vervaardigd p de beste uachinea ia het wereldberoBiade MabblistMiMnt vaa Oebr StoU TOk te Keiilen tltclw DrTOlcIziicU Bikel Cacao Ir vierkantea busaeK Deze Eikel Caeao a met melk gekoukt eene Bangfname gKooit drank voor daniykuk gebruik een i S tbeehiMis vaa t poder voor een kop Phooolat Ala S neeakraoktige drank b J geval van irrbee slvoau nel water t gebruiken TCTkrHgbaar bi de voumaaoata B 1 Apotiwkara enï Vi Ko V K prari bt tjs Ir jj o ö5ö ïsr OeBeriuilv rt enwo rdig r voor Rederland Jufiut Matttnklsdt iir iitordani Kalvcstraal 103 Zciiiiw en Maafflijders ordt nit overtuiging al een wotkeljke hulp iu lUn linod hat boek aanbevolen Na ontvanget van adreaper hrielkaartworJt 1 1 boekje Iranoo per post toegeaondea door BLOKPOEL S Boekb Zsltbomnaal Vi DE OLI AIIII8CHK 1H ATSCH PP J ¥ I 1IOBOUW AFDKELI G HAASTRECHT goedgekeurd bg Kon besluit van 7 April 1903 No U op Vrijdag t9 Juni 190 HOOFDPRUS EEN SOLIED ÜTRECHTSCH WAGENTJE bpspannen met één Paarii Vorder PAARDEN LAMMEKEN AANVERWANTE ARTIKELEN ïnETSENenz enz Do Pryzcn worden zooveel raogeiyk aangekocht op de llaaslrechtsche Paarden en liammercnmarkt op Donderdag 11 Juni 190 I rekking beêUêt f JUXi i003 LOTEN verkrijgbaar bij A BRINKMAN Zn Ijnnge Tiendfweg i öO cent ieeii Kiiikhoesl Geen liinuenza I ONINKLUKC ETXBF Om Kinkhoest Iiilliienza Borst en ISeclaaiitiocuiiitf binnen den iortst raogeljiken tyd te doe genezen neemt onmiddeliyk de toevlucht tot ie van auds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract M E L I A 1 T II E nit de Koninkiyke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG hofleveranciers Flacons 11 70 ets 40 et bij r tP V N WILD V UI B 120 te Oouda A BODMAN Mf rdrecht 1NK3E wltrL J L A N r ZB8SBN Schoonlu en Tn TOBKBN fl p B ïSfïi j i sPHURtt IlaaHrfiht P W v BOE Oudexmltr k viSD a Patent H StöUe n utiiumt UKMIDIItni ruitüw nauffi uiratMi uMkf trrmtm IM Mat a mlllllfi MrtMoMH AacAoAmiMiirM tt f em ilMl ethtr wmrt atetê cAir en H 0teli n av m v o iMMK UÊttHuUkmtm k MNt f M m 0 imtiUiie JTfel ei a Z m i t m i ma Ir SH a eZtn V KOLKMAN Jf P O l V DB JONUH MtMttT J P KA8TKLK1N PoUhrothtrJam O BIKKEK te Btnichoy aanwijzende het tijdstip waarop brieven ene ten postkantore moeten bezorgd worden zoowel voor binnen en buitenland als voor Oo ten West Indië zijn van af 1 MEI verkrijgbaar a lO Cen tS per Exompi ar bij de Uitgevers A BRIMRMAW Zk I ANOB TIKNVBWBCi 150 stuks zware EIKEN BERGROEDEN in alle afmetingen en zwnarten Een party dito var 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomeu Een party LICHTE BERGROEDEN voor den prgs van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangitukken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN é 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKKN legen zeer lagen prgs 500 stuks gezaagde 3 4 en 5 dnimscbe EIKES DEELJSN Een groote party EIKEN KIfjiKÏOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN WAAGSTUKKEN 4m stuks KIKÉN palen in alle afmetingen voor Schoeiing Brag en Heiningpalen 5000 stoks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vrnchtboomeii tegen den prys van lÊ et per stuk STEEN en PANOVENHODT SPOORLEÜGERS BALKEN HEIPALEN HEININÖREKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN ia lÜ afmetingen 2000 SPARREN en DEK8PARREN 10000 stuks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN en BOONENRIJS 50000 bossen KRIBHOUT Allêt teordt naar verkiezing ter bettemder plaatte geleverd Alles tegen eeherp concurreerende prijzen en jM tiumnden crediet by den houthandelaar JOH DAMEN te Cothen In bt Verlichtings Magazijn De Avondster zgn steeds voorbanden BADEN EN GEISERS Tuinslugci en Watersproeiers Raime keuze in ateiMee sH GasornamenUn en Balloogi Eenig adres voor Qasgloeilichtbenoodigdheden Door 4 a vele omzet tegen lage pr en onder dAÜANTIE Aanbevelend M N VAN LOON Aanlogger van Gas en Waterleidinf t ubb Buart B 13 TeleJn U urn fUtt t j oo ddvto t tn O maklul Fkili roettmiatel vom Hmm n voort daAM m Kiiul T eaocaw rfc liiltAnntinrvuC M MerlCe iMili aMtk tlr M MiaM ctt X oMm tn ftjïritktmtrit irtt WMtStr la ttt w trt ItlttMHi etf jM Wl i II S Mrt l OtptlbrW ttNtflWlt AntM Gouda Druk van A BRINKMAN 4 Zn l e liURliEMKüSItR van GOUDA brengt bij deze ter kenni van de belanghebbenden lat door den Heer Uirccleur der Directe Belastingen eni te Rotterdam op den je Juni 1903 executoir ia verklaard Het Kohier no 5 van de belasting op bedrijft drijften andere inkomsten over ioo2 t903 Dat voormeld Kohier ter invordering is gestald in hamlen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht u z nen aanslag op den bij de Wet liepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van MS weken bianen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 5 Juni 1903 De Burgemeester voornoemd R L MARIENS BttUenlaDilsch Overzlcbl By de ontvangst op het Raadhuis te Frankfort namen Keizer wilhelm en de Keizerin gisteren de hulde in ontvangst van de stedeiyke autoriteiten De Keizer hield een toespraak waarin by verklaarde dat de ontwikkeling van Frankfort het gevolg was van hetgeen het zwaard van zgn zegevierenden grootvader voor het vaderlandt had gewonnen en een be s was hoe goed het Frankfort onder de Pruisische kroon wa gegaan Het nieuwe Dultschö Ryk zag Frankfort tot nieuwe bcteekenis komen Mec de moderne ontwikkeling moge de handhaving der oude tradities band in hand gaan Slechts bg die zyn geschiedenis en zgntraditibs in eere houdt kan in de wereld iets worden De aan den opper bnrgemeester verleendeordensketen toont dat Frankfort op een denKeizer aan het hart liggend gebied de sociale politiek vooraan gaal De Keizer kondigde aan dat het te Frankfort in garnizoen liggende artillerieregiment tio 63 voortaan Frankfort zal heeten en ledigdeeen beker op het welzgn der stad r Het eoAperatief congres dat Maandag te Doncaster is geopend heeft het volgendebesluit tegen Obamberlain s plan aangenomen Het congres vertegenwoordigende tweemillioen verbroikers nit den werkenden stand neemt de eerste de beste gelegenheid tebaat om nadrokkelgk verzet aan te teek enentegen elk plan om door voorkeurstarievende vrgbandelspolitiek van het land aan tetasten geloovende dat daardoor de levensmiddelen voor de armsten dnnrder zonden i Jiiiuuij iiLiiiii iiiniiia i I FEViLLElOM mm SN BAAT 108 Indien wij vrienden waren en dat konden wij ïijn mijnheer Renato tou ik dan niet altijd met uw goedvinden natunrtijk zonder dat iemand daarop iets had aan te merken het recht hebben om aan de dochter van een vriend die niet rijk is een fïinken bruidtschat mee te geven gO jawel maar ten koste Van mijn dochter van Aline wUt gij zeggen niet waar i Bc ben uit een geslacht waar de geldkwestie s of het eigenbelang altijd vragen lijn geweekt die eent in m tweede of derde plaats in aanmerking kwamen en ik verzeker u dat mijn vrouw en mijn dochter dattelfde gevoelen zijn toegedaan Aiine aal rgk genoeg zijn van haar moeders kant en xoo t mogelijk was haar in deze xaak te raadplegen zoa cq zelve mij smeekenom toch te doen at ik u heb voorgeslagen Wtft de barones betreft nj n i u betzeltde zeggn wat ik u lub gezegd ffEn u baron u eou mijn kind met den vadeniaam toespreken riep eindelijk Renato uit ik zou myn dochter hebben weergevonden om haar op t zelfde oogenblik weer te verliezen terwi andena loadctt voortgaan met te nieten worden het loon en het werk zonden verminderen de goede verstandhouding tu sscben de volkeren geschaad en liet militairisme bevorderd zon worden verder veroordeelt het met kracht het voorstel om de armoede en de vaderlandsliefde van het volk te misbruiken in een aangelegenheid die zoowel de wrgving tusschen de groote staten der wereld zou vermeerderen als de voorschrydende politiek van vriendschap tusschen de twee groote takken van den Angelsaksischen stam vergdelen Gouverneur generaal Jounart is Dinsdagavond te Algiers teruggekeerd Van alle kluiten werd Ly geluk gewcnscht met zgn bebolfd Hy beeft geweigerd hut hoofd der Marokkaansche zending SI Hohamed KI Gnebbas te cntvangen die naar Salda v as gekomen om zgn leedwezen te betuigen over het gebeurde te Figaig De half offlcteuse pers in Frankrgk laat zich in dien zin uit dat tengevolge van den overval althans eene voorloopige bezetting van Figuig onvermydelgk is geworden Het is schrgft o a de Temps niet om debezetting van een deel van Marokko te doen want alhoewel de Sultan in dit deel van zgnland geen onbetwist gezag doet gelden heefthy toch zgn goeden wil betoond doordienhy onze medewerking aanvaardde om de ordedaar eenigermate te herstellen Men weet dathg bereid bevonden is zyne troepen in ditgebied door Franscho olficiereji te laten vormen Wanneer wg daarom van de omstandigheden gebruik maken om zgn bestuur inFiguig op een vasteren grondslag te stelleg biedt zich daarbg een eenige gelegenheidom hem te toonen Vfelk nut uit deze medewerking voor andere deelen van zgn ryk kanvoortvloeien en hg welker kalmeering wgeveneens belang hebben De onderdrukkingder ongeregeldheden van Figuig zou op diewyze meer kunnen worden dan eene zuiverpiaatselgke aangelegenheid zgjlou op al onzebetrekkingen tot de Marokkaansche regeeringeen bengiyken invloed uitoefenen Hier komt das de poliiiek tAcb nog even om den boek kyken en wie zat zeggen dat de Fransche reg oering er niet op uit is om zoo mogelgk zich voor de gegeven moeite politieka voordeeian te verzekeren al annexeert ze dan geen Marokkaanschen grond f De Weener correspondent van de Mllnchenor Nachr meld dat de Oostenröksche regeering krachtig bg die te Rome geprotesteerd heeft tegen de menigvuldige irrédentistische betoogingen in Italië waartegen van haar bijxijn vm haar sfiMHc van haarliefde Dan moest ik maar weer blijven wat ik was mijn troosteloos eeneaam leven voortzetten verstoken van alte liefde tells an die van mijn kind waarop ik dan toch aanspraak heb Renato streek zich met berende hand langs bét voorhoofd en plot ling sprongen hem de traden in de oogen Neen neen otompelde hij dat is onniogelijk fOontran du Hatissey beschouwde hem met deeniis en er ontstond een langdurig stilzwijgen Baron zeide eindelijk de schilder met iets angstigs in zijn stem ge hebt mij beschuldigd van zelfzucht van alteen te denken aan mezelf van alleen te luistejren naar rogn ouden wrok Van alleen uit wraakzucht en eigen belang mijn rechten als vader op den voorgrond te stellen walnu daarin verbist gij u Ijéa is mijn kind I Ik heb haar lief genoeg en ik ben edelmoedtg genoeg ja baron ik ook om mij zelf op te oHkren voor haar geluk voor haar toekomst Vroeger hebt gij mij de vrouw ontnomen die ik hartstochtelijk beminde en zij heeft uw naam gedragen Thans ontneemt et mij en gij doet het zeer beredeneerd gi doet dat willens en wetens op nieuw mqo doditer en om harentwille stem ik daarin toe Doch onder ééne voorwaarde Kn die is j Dat lij xelve althans moet weten dat sij mijtt Uud ia echter de Italiaansche regeering met zulk een kracht optreedt dat zy thans eenigszins minder worden Hot werd ook trouwens tgd Te Rome bad men een herhaling der opvoering van l Aiglon moeten verbieden omdat by de eerste iedere tirade tegen Oostenryk tot buitensporige byvalsbetnigingen en uitroepen van t publiek aanleiding gaf De Messagero wgdt er een artikel aan on beweert dat Ooalenrgk aanleiding geelt tot het voortlevei der gevoelens van onvurioeniykheid in de barton der Italianen door geen rekenschap te honden met de wenschen der Italiaansch sprekende onderdanen der Oostenrgk8 h Hongaarsche monarchie Er beeft trots alle verdragen nooit oen werkelgke band tusschen beide landen bestaan Te Saloniki is echter een Oostenrgkseh Italiaansch vcrbroederingsfeest gevierd De Ooslenrgksche kolonie aldaar had den otScieren van het oorlogschip van bun natie Wien een banket nangeboden en de officieren van het Italiaansclie schip Garibaldi wonden het bn niet alleen maar geen enkele waijkknk heeft de harmonie verstoord en de iieett geestdriftvolle toasten op het heil en jÉen voorspoed alsmede op de voortdurende vriendschap tusschen beide natifin zgn gewhseld De aanvrage om ontslag van graaf Nigra ItaHaftnscb gezant te Weeneu wordt niet nfUcieel bevestigd De plannen tot oprichting eener oitsloitend Itnlinansche hoogeschool te Trifist nemen steeds vaster vorm aan Van hot Balkanschiereiland warden de volgende berichten ontvangen De toestand in het vilayet Adrianopel is even ernstig als in Macedonia De bewoners vluchten naar l ulgarge hnnne huizen worden geplunderd door Tnrksche troepen of vrybuiters Ook uit bet vilayet Monastir worden zeer onrustbarende berichten ontvangen De Agenzia Stefani meldt dat de gezanten van ItaiiS en van Engeland by de Porte ernstig hebben aangedrongen op het nemen van veiligheidsmaatregelen in het vilayet Monastir Over de betrekkingen tns icheni de Porte en Bulgarye wordt gemeld Van de zending van Natsjewitsj wordt niets meer vernomen De Porte heeft ernstige bezwaren tegen directe onderhandelingen zg grjndt zich daarby op de overweging dat Bulgarye ls vazalstaat de interventie der mogendheden hoeft ingeroepen tegen den suzcrein De Porte wil alleen een speciaien commissaris naar Bulgarge zenden om te pogen een onderzoek in te stellen naar de Bulgaarsche grieven Ik geloof dat het veel beter ware als zij altijd daaromtrent onkundig bleef antwoordde de generaal op een zachten toon maar ik begrijp heel goed dat een volkomen offer uwe krachten zuu te boven gaan Hij trad op Renato toe Mijnheer sprak hij met ontroering gij zijt een edel mensch en draagt het hart op de goede plaats Wilt gij mi de haijd drukken i Renato huiverde en aaizelde Een doodeltjke bleekheid overtoog syn gelaat en zijn heele lichaam schokte van eene zenuwachtige beving Hafon antwoorde hij eindelijk ik acht uhoog ik weet dat e een brave man zijt eenvoortreffelijke man ik laat u in dat opzicht allerecht wedervaren maar meer moet ge ook niet van mij vorderen Gontran du Haussey Het zijn hand weer zinken Welnu het zij zoo mijnheer zeidehij Het spijt mij zoowel voor u zelf als voor my Ik zal uw dochter bij u sturen Hij groette en ging heen XVIL tHAtCt De generaal was wel verpliehl én daartoe deed hij een beroep op ijn koelbloedigheid om het geluk en de gemoedsrust te redden vah zijn vrouw van Aline en zells van Angelina en daarom mocht niets op zijn gelaat veiriuJen wat er omging in zijn biancute moett iedereen oo Inmiddels heeft de bemoeiing van Sinowjef toch dit nut gehad dat Tnrkye een aantal dor gevangen genomen Bulgaren weder in vrgheid heeft gesteld te Saloniki allueu werd aan KX Bulgaren de vrgheid hergeven en bleven er slechts 26 in hechtenis Maar de grieven die de Porte heeft togen Bulgarge blgven bestaan Aan de grenzen bg Raptsjoz werden Bulgaarsche troepen en Bulgaarsche boeren gezien met Berdangeweren gewapend En in de papieren van een Bulgaarsch leider Pascal Jorghi die by Rondo in bet Sandjak Seres sneuvelde bleek dat een samei zwering werd gesmeed om alle Mohamedaanschu Booren in het vilayet te vermoorden Dal zyn beschuldigingen tegen Bulgarye die de Porte zwaar zal doen wegen I Vernpreide Bericbten FxtHKKUlI Door den Senaat Is verworpen het voorstel van Cabart Dannovillo om de leerlingen der groote onderwgsinrichtingen als polytechnische normaal en centraal zes maanden te doen dienen Daar de heeren Lebandy vol vertrouwen zgo in ban laohtscbip gaan ze er Zaterdag weer op los mot een vooraf aangegeven plaats Longrhamps als doel der reis Eergisteren te Nantes verkregen zy weder de gewenscbte resultaten Eerglsteravon I heeft te Parys plaatsgevonden een feestmaal ter gelegenheid vanhet Eeuwfeeht der Kamer van Koophandel waaraan deelnamen de president der Republiek de meeste ministers nlle presidenten van Kamers van Koophandel in Frankrgk enz De prefect van CiUes dn Nord heeftvoor een maand geschorst den burgemeester van Bordic als straf voor zyn houdinghy de huiszoeking in bet klooster dier gemeente Een twintigtal kanonniers te Angou lème hebben hun kampement zonder verlof verlaten en zyn een betooging gaan houden ohder do vensters van den waamemenden bevelvoerenden luitenant waarna ze den nacht buiten de kazerne passeerden om eerst in den morgen terug te koeren De acht oudsten de brigadier en de foerier zgn bestraft zy betoogden dat zy wilden protestoeron tegen overbodig werk op Korsten Pinksterdag kundig blijven van zijn diepe onlroering en van zijn wanhoop Toen hij weder de feestzalen betrad had zijn gelaat weder de vereïschte kalmie Ken der eersten die hem sldaar zagen wat de barones zelve die haar echtvriend at enkele nfinsten had gemist en h m nu tofltachte met het lief en vriendelijk gelaat waaruit hem als altijd haar vdlte vertrouwen tegenitraaide Kort daarop kreeg hi AngeÜne in toog die daijsend door de zaat zweettle met L on de Lera beiden zoo zalig elukkiK m het jeven en het leven selfs zoo heertijk inziende dat het hart van Contran du Haussey er bij ineenkromp Ja ja dacht by bij zicli zelf lat geluk moet voortduren moet tot eiken prijs behoudun blijven I Kn het zal dan ook voor zooverre liet van mij athangt Toen ds wals geëindigd was trad hij op hè toe en bood haar zijn arm aan Zij nam dien arm met liefde en teederbeid met de grootste erkentelijkheid eener lieve dochter die haar vader aanbidt en den bemct niet genoeg kan danken voor t geluk haar ulk een vader te hebben geschonken Na haar langzaam uit het feestgewoel Ik hebben geleid be fon du Haussey HooT eens kindlief je i ioet mij enkele oogeu blikken afstaan om eens te gaan praten metiemand die je heet ermttgen dingen te tcaaen heeftV