Goudsche Courant, donderdag 11 juni 1903

43ste Jaargang o 9188 Donderdag 11 Juni 1903 mimm mum IXieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ka M A D V E R ï E N T 1 E N worden geplaat8t van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de miilil = 1 Iclclooli u HS De l itgave deze Courantg eschitfdt dagelijks niet uitzondering van Zon en Peestdag n Oo prijs per drie maanden is 1 0 5 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN LmABEJSQBüCTEI De bcnoodigdheden om 5 Liter liceriyke FRUCHTBSLIMOKADB te maken ala CITROEN FRAMBOOS GKMliKU SINAASAPPEL CIDER zijn met ebruik aanwó iog verkrijgbaar voor ¥ 3o Cent KLEIWEö No 2 GODDA In het Verliclitings Magazijn De Avondster zija steeds voorbanden BADEN EN GEISERS l uioslangeii eii Watersproeiers Ruime keuze in nieuwe tUfl Gasornaiiientcn en Ballons Eenig adres voor Gasgloeilicbtbenoodigdlieden Door de vele omzet togen laye prtjiten en onder GAIIANTIK Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Dnbb Buurt B 13 Telefn 117 TRIOMF vervangt volkomen fle beste MATÜÜRBOTi R MNind en Bruint in d pan Voor kenkengebmik onovertrelbaar Verpakt ia fraaie cartons van balvo on heele ponden en is verkrijgbaar Il 40 cents per pond Te Waddmgmen bü de HH G VI ER L BOON G HERGHOEFF H KLfflOT WIJK H HARDIJZER H ASSCHIMAN en Mej de Wed A v TILBURG Te HazertuKmde bvj den Heer A A MATZK 1 I Telepliooiiiiet Crouda Abonnement l 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlegf en onderhoud gratis Het net ia aangesloten aan het Rjks Inter commnnaalbareau Op 1 Mei 1903 UO verkregen aauslui tingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCH MAEKT Wie eker zyn wil d Echtp ESkel Caca te ontruigen iiwam n gesteld en sa vol pnBfaemUigep in den handel gekomen oude den nuai des aitrinders Dr MlohaelU verrurdigd p de beat machines ia het wereldberdeiade tabbliisement van Qebr StoUverck t Keulen lacht i J FlQie 2 en $ Bikel Cacs o n vierkanten busaen Deze Eikel Cacao a met melk gekookteene ungename gezonde drank iv or dagelglisdi gebruik een t 2 theelepel van t pooder voor een kop OhoooUte Alsgcneoi kriiobHge drank bij geval vandwrvhee sleoiits met water te g raiken Verkrijgbaar by do Toornaicat B Apothoksr en=p Ko V K jrgfliutje TT 80 c o 9ó 6 5M Oeneraabertegenwoordiger voer Hoderïiind Julius MattenModt Amiiterdam Kalveistraa i03 Gouda Druk van A BRINKMAN Zn 5 Groole Jaai lijksche Verloling VAN 1 1 IOL L llll$CHK IU1ATSICII 1 PIJ VitN L BOI W AFDEEUiNü HAASTRECHT goedgekeurd bij Kon besluit van 7 April 1903 No 44 op Vrijdag 19 Juni 190 Hoofdprijs EEN SOLIED UTREGHTSCH WAGENTJE bespannen met één Paard Verder PAARDEN LAMMEREN AANVERWANTE ARTIKELEN FIETSEN enz enz De Prijzen worden zooveel mogelijk aangekocht op do Haastrechtbcbe Paarden en Lainmerenmarkt op Donderdag 11 Juni 1903 irekktuff betUst t9 J ilf t003 LOTEN verkrijgbaar bij A BRINKJMAN Zn Lange Tiendeweg a 50 cent Directe en finale verdelging binnen uur in de grootste stallen van Vliegen Muggen Motten Mieren Vlooien Rupsen Oorwormei Torren Pissebedden Het reinigen van luis by Rundvee Schaap Varken Huisdieren Hoenders Hoenderhokken Vogels Vogelkooien Volières Rozen Abrikozen Perziken en verdere Vruchthoornen en Broeikasten en nog meer dun genoemd is Dit poeder is gedeponeerd verscli onschadclyk geurig niet hinderlijk de gebruiksaanwijzing geeft inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen Machinaal Spuitje t een gevulde BUS n O per stel MVomkrlijko liUÖ fO i O Ken SVUITJK F O R0 lU u f lii3tickeiiSiiUitjet 0 35 Jroote DOOZKN 6 vi 80 coiit Pakjoa IS cent urig Gil onsciiailuhjk Zuiveriuas vet Na ontvangst vuu postwiasel u 40 pent of 8 post egüls n f coiit wordt U eoii iiioiisterdoos Zuiveritigavet v iii l iO f nmi toegezonden G kleine doosjes fii cent Alles met gehriuksaiunvijxing aanbeveUugen en attesten Toj eri U o ondiiig vim past egulfl 11 5 i eiit ot poBtwissüL U cent hüoger liiii Ie prijs wordt hot verlangde per post piikkot door liet geheele Bijk voraunden Pürbiilf 1 of moer Kilo s 18 de poeder miuder in prijs t iva ht 011 iii L nil diidolyk liü pijii wefï iuiifust üiifuill aur alle Ijriindwonden Ook onteilljiiar op het vol tegen brauderigheid kherncbtig Uuid iiangezicbta en iinderehclumrasroveii en wouden atniklieid en stekoiiingen bij ver weringen wiiiterhandou en 10 et per doos 6 stuks 50 cent grootü duos 100 gram 30 cent Ook verkrijgbaar bij A DROST Korte Tiendeweg D 4 f WiTi if P f WW W j L z j t t PRAEPARATEN VAN iiïf fnps r¥wwf OliSna l 9ff c t d mee t krachtige en yeraterlcende KINA WIJN teeen zwakte ygUllig l aHJVliC zoowel bi Vmderen ah vWwassenen gebrek aar eetlust slechte spijsvertering zenuwhoofdpl n ter versterking na ziekte of kraambed koorts en Imrc gt voldenOUINALAROCHE FERRUGINEUX in het bi nder te en Btoedgebrek Bioekzuoht kwalen van Krlttscben leeftijd fuc Verkrijgbaar in flacons a 1 90 en 1 Fllf f l I SPfl A v kend aaneenaamvui5niiiak v ar la£elt kM tigeb uik kinderen zwakken en klierachtige gestellen leer aan te l e vtleii Als geneeskrachtTge drank U sloornissen lor spijaverteringsorganen en diarrhée ook vour luigelingon en kleine kinderen Pnis per busa K t 1 70 a H Kijr G QO Kgr Q BO Chemisch zuivere Melksuiker rK y tw AcfhtTlfl C tCfÜkrf f n Het rocken enerhalve CWarette is voldoende ter bestnj F A5 inrna V lgarCnen g hevigst a nvalleo van Asthma etc tu 3oos J 0 60 en J O BO ZZZ t Tamarinde Ronhnn fruit purgatikf tegen verstopping Aam fc a a U tJUiiUUIia Iwlen Migraine Congesttwetc vooralookalslaxans QoltTlïsilf r flQ é ill G iilgemccn erltend als het BESTE hutsmiddd dbTlllCb 1 Ho Verkoudheid en Keelpyo het is een sUJtnoplossend en verzachtend middel bij uitnemetuUwid uitsluitend in □ fleschjes verkrijgbaar Prija 0 30 per flcachje Vt fhwtwvUm vtm KRAEPELIEN ft HOLM te Zci t tij atten roórtün rat ettquelte ttanrop de nanm en kandleekmting en verkrijgbaar kU de meMle KRAEPEUEN 8i HOLM Hofleveranciers ZEIST ilÜiJkfll voor kiudercn bcwiiicn de Tamarinde Bonbons i an KRAEPELIEN A HOLM Iwiangnjke diensten Zander Instituut Fluweeleii Singel E 724 Genecsh Dr J H BAKKER NIB MPa TER Directr D ViN DUIFREN Behand i nruf geifr ver TOtnmin en hiiievalle i borst ir n o ht anen en miiirelicliaamnüsm im ilopin zwaMe const I ito tie spfft en geur xlvliten rheiimatUche tmniloenliigen ie HtuiUlngen enz enz Vraagt bij Uwen Boekhandelaar ten Proefnummer der Nederlandsche uiUjave van Tourist De hoofdtekst van dit balfmaandelyksche tijdschrift bestaat uit de Benehrijvttiif eener ReiHont fleAnrtïe die de Heer E T Feknstka Ki iPRu in opdracht der Vennootschap maakt p lk nummer is rijk fjeilhtHtreerfl iinai i igen photo jrapliisvhe opnrmeu Ieder intefkenaar ontvangt per jaar ongeveer 20 Ansieht ofirtt ii die hem an el fen of tnnfer do tr hetn op te fé ren nfire door onze reizigers worden toegezonden Vuur de eerste rnaaï komen deze uit verschillende plaatsen in Arabië Perzië Vooren Achter Indié Birma Malacca enz Prijs per jaargang 7 0 ivd de Anmhtkaarlen De intoekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tydo geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem Steeds meer De verkoop van Bai niing en s Vademecum wordt steeds meer steeds grooter Reeds duizenden zien in dat VADEMECUM inderdaad het beste Mondwater ter wereld is Prijs per Oiicon f 1 50 ProeBleschjes 20 CCDt i j rir WlHW a rtokioonil Teatoon HiQllS H a Hage Aug 1S Wereldberoemde Bohoeu Appre tnor Liparin Sfttin eni ya do barte middelen voor bet Bonder mooite k nrig poetir van He ivart en L eklourd eolioenwerk VerhryRbftar by winkeliurs m nohü nwerk Galau jrien Drogeryen enz Men lette j oed op naam un labriekamerk j 0en AK6nt W Sardeminn Arnhem BulteDlaadscli Overzlcbt Gisteren is liet Engelsche Lagerliuis begonnen aan de discussie over de tarieficwestie Inmiddels lieeit Cbamberlain de zaait weer een nieuwen stoot gegeven in een brief aan een werkman en trade unionist Daarin komen de volgende opmerkingen voor Het zal oumogelgk z n preferentieele beImndeling met de kolonies te verzekeren zonder eenig invoerrecbt op kJren zoowel als op andere voedingsartikelen omdat dit de voornaamste koloniale producten z jn 01 dit de levenskosten zal verboogen is een zaak waar over de meeningen verscbillen en ongetwijfeld wordt in vele gevallen een belasting van dien aard betaald door den uitvoerder en hangt de vraag in werkeljjkLeid af van de nitgebreidheiJ der concurrentie onder de uitvoerende landen ïlians beginnen wij onze onderhandelingen met andere landen met leege handen Wy hebben niets te geven en wij moeten nemen wat zvj goed genoeg zjjn ons te laten Als wij in staat waren op gelijken voet te handelen geloof ik dat de rechten die nu op onze producten worden gelegd algemeen zouden worden verminderd Er zon een concurrentie zijn onder vreemde naties naar onze markt en dat zou ons nader tot werkelgken vrpandel brengen dan wij ooitzjn Wat betreft ouderdomspensioenen zou ik zelf niet de zaak overwegen als ik mij niet iu staal voelde tot de belofte dat door een herziening van ons stelsel van invoerrechten een uitgebreid ontwerp zou zijn verzekerd ter voorziening in dergelijke pensioenen voor allen die spaarzaam zijn geweest en zich goed gedragen hebben De Franschen zijn mot de beschieting van Figig begonnen Nadat do artillerie eenigen ti d de Ksour had gebombardeei d en aan de Ksouriers aanzienlpe verliezen had toegebracht keerden de troepen naar Beni Oenif en Djenaneddar terug Indien heden de Ksouriers hun onderwerping niet aanbieden dan zal het bombardement worden hervat De Spaansche pers is over hel optreden der Fransche Regeering zeer verstoord zü spreekt van een schending van het verdrag van 1845 en roept Engeland op om zich aiet Spanje te verbinden ten einde den algeheelen ondergang van Marokko te voorkomen Maar in Engeland vat men de zaak zeer kalm op Engeland heeft in zijn overzeesche koloniën te vaak onder soortgelijke gebeurtenisaen moeten lijden om niet iu te zien FEVULLëTOX iiEriE EN m 112 o Angelina voelde dat het eene wreedheid zou zijn den toestand langer te rekken Zij haastte zich om met Léon de Léra het kleine vertrek te verlaten j 0 God het gaat mijn krachten te boven mompelde Renato terwijl hij zich zwaar op een stoel liet neervallen Eenhklaps evenwel stond hij w er op greep naar zijn hoed die bij hem op de tafel lag deed op zijn beurt de deur open en vluchtte weg alsot in dit huis de grond hem onder de voeten brandde XVIH I Léa s vlucht Den volgenden morgen kwam AUna als een wervelwind de onbijtkamer binnenstormen met den uitroep Papa mama Angelina is m t op de slaapkamer Ik ben naar haar toegegaan om haar wakker te maken De kamer was leeg het bed ongebruikt Ik ben het heele huis doorgeloopen den tuin ook ztj was nergens te vinden en toen dat hier krachtig optreden dringend geboden was De Engelsche bladen wijzen er op dat wijl de aanvallers op gouverneur generaal Jonnart Marokkanen waren nog geen verband bestaat tusschen deze quaestie en de verdere verwikkeling der toestanden in M arokko De Sultan is er niet voor verantwoordelijk maar de Fransche strafexpeditie zal hem dan ook volkomen koud laten want hij kent zgn onderdanen Bovendien mag men aannemen dat de l ransche Regeering den Sultan omtrent de bedoeling en de gevolgen van haar optreden heeft gerustgesteld Frankrijk eindelijk wenscht niet anders dan dqn misdadigers een lesje te geven Zelfs wanneer het besluiten mocht tol een tijdelijke of eenigszins langdurige bezetting van de oase van Figig zou er voor Engeland nog geen reden zijn om zich ongerust te maken of te prote steeren De Regeering te Pargs is volkomen ingelicht over Engeland s belangen bij de Marokkaansche quaestie slechts een verandering van de toestanden aan de Middellandsche Zee zou voor Engeland belang hebben En daarmede heeft do beschieting van b igig niets te maken Er is dus niet de minste grond voor bezorgdheid of argwaan In de memorie van toelichting behooresde bij de 81 ontwerpen tot machtiging van 81 noncenorden deelt do regeering mede dat er 395 congregation van vrouwen met 1619 inrichtingen machtiging hebben aangevraagd binnen den bjj de wet voorgeschreven termijn Naar den aard zijn die orden evenwel zeer verschillend en het onderzoek der aanvr igen eischt uitgebreide studiën op sociaal en economisch gebied Sommige orden loggen zich uitsluitend op het onderwijs toe andere geven huisvesting aan ongelukkigen en behoeftigen weer andere doen het een zoowel als het ander Er z n congregation die zich niets anders ten doel stellen dan godsdienstige overpeinzingen andere orden sturen haar leden in weeshuizen en hospitalen Landbouworden ngverbeidsorden orden aan de zending in he buitenland gewgd al deze soorten komen onder de vrcuwelijke orden voir Voorloopig heeft de regeering nu 81 aanvragen van orden met 517 inrichtingen onderzocht alle gewijd aan het onderwijs De memorie wijst er op dat deze 81 orden alle hebben verzuimd overeenkomstig de wet van 18 Januari 1852 machtiging van overheidswege te vragen Dit schryft Combes toe aan het gemis van nuttigheid voor het algemeen De kwestie van het openbaar nat durfden deze congregatién niet onderwerpen aan een bespreking ik voor de tweede maal op haar kamer kwam heb ik deze drie brieven op haar ichrijttafel vinden liggen De generaal greep met gejaagdheid naar de bedoelde brieven Ze waren geadresseerd aan hem zelf aan Léon de Léra en aan Renato ziehier wat er in de brieven stond B Mijnheer de baron Als gij dezo regels m handen krijgt zal ik reeds ver weg zijn vertrokken om niet terug te keeien Beschuldig mg niet van ondankbaarheid Gij zijt de beste de braafste de edelmoedigste man dien ik ooit heb gekend Fier en gelukkig was ik u tot vader te hebben Niet dat zweer ik voor God die mij hoort omdat gij van adel zijt en rijk en tot den meest aanzienlijken stand behoort maar geheel alleen om u zelf om uwe edele hoedanigheden De levendigste erkentelijkheid en de diepste toewijding hadden mij reeds aan u aan de uwen verbonden toen ik nog maar de gouvernante was van de allerliehte Aline die ik destijds reeds als een zuster beminde Gisteren tegenover mijn waren vader die mij alles heett gezegd ïijt gij nog braver nog edelmoediger nog grooter geweest djn ik wist dat gij wezen kondet en mijn eerbied mijn toegsnegonheid mijn bewondering en mijn innige liefde zouden daardoor nog voor u zijn toegenomen indien zulks mogelijk ware geweest Miaar ik kan ik mag uw offer niet aanvaarden Wat edel en verheven van uw kant is zou slecht en onwaardig van myn kant zijn in bet openbaar en dat nog wel in een tiJd dat men de congregation over t algemeen uiterst gunstig gezind was De schoolwetten van 1882 en 1886 verzekeren volkomen den dienst van het openbaar onderwijs en in die omstandigheden zijn wij van oordeel dat alle aanvragen moeten worden afgewezen Dat er maar een reden wordt opgegeven voor de afwijzing van alle aanvragen tegelp wil volstrekt niet zeggen dat zü al die aanvragen niet afzonderlijk zouden hebben overwogen Maar dat onderzoek heeft aan het licht gebracht dat al deze 81 het do l gemeen hebben en in zooverre aan elkaar gelijk zijn De regelen die sommige dezer congregation hebben aangenomen tot opwekking van het schouwende leven maken deze nog niet tot contemplatieve congregatiën Die regelen zijn van disciplinairen aard en raken de inwendige organisatie der orden Er zijn ook enkele die naast het onderwijs liefdadigheid plegen de liefdadigheid is bij deze echter zeer bijkomstig Alzoo do memorie van toelichting Naar den vorm doet do rogeering in deze eenigszins anders dan bij de congregatiën van majinen Toen had zij 54 aanvragen in 3 wetsontwerpen samengevat deze maal voor elke aanvrage een ontwerp In wezen blijft de wijze van behandeling geheel gelijk De regeering heeft afzonderlijk elk verzoek onierïoeht do Kamer zal dit wel wser overbodig achten en alle 81 wetsvoorstellen zonder afzonderlijke beraadslaging verwerpen De sociaal democratische vakvereenigingen in Duitschland ijveren voor het denkbeeld om op 16 Jani den dag voor de algemeene verkiezingen voor den Rijksdag rustdag te houden opdat de partü beschikken kan over de noodige helpers teneinde de kiezers naar de stembus te trommelen Verschillende kleine vakvereenigingen te Berlijn hebben reeds een besluit in dien zin genomen De niotaal en houtbewerkers en de werklieden bij de bouwvakken zijn geneigd om mee te doen Maar nu komt er verzet van den kant van de patroonsvcreenigingen Het is dus mogelijk dat uit den verkiezingsstrgd nog arbeidsconflicten voortkomen De Times correspondent te Johannesburg seint dat de openbaarmaking van het Bloemfonteinsch tarief in die stad vrij oeI teleurstelling heeft gewekt aangezien de rechten op verschillende artikelen waaraan dringende behoefte bestaat o a thee koren meel boter geraffineerde suiker rijwielen zyn verhoogd instede v an verlaagd Men was vol Ik kan er niet toe komen een naam te blijven voeren die ronduit gezegd mij niet toebehoort Ik mag er nooit in toestemmen een tortuin te deelen waarvan mij goed beschouwd niets toe komt ten koste van de eenige die daarop recht heett Ik mag niet de lielkoozingen ontvangen van de hoog vereerde die uwe vrouw is en dat wei onder een naam die mij door haar niet behoort te wor den gegeven evenmin als de kussen die Aline raij geven Z3U als zuster hoewel ik haar zuster niet ben 2iet ge dat zou alles van mijn kant coraediespel zijn een lange leugen waarvan het denkbeeld alleen mij pijn doet waartegen mijn geweten in verzet komt en die mij met afkeer zou vervullen voor mij zelf Maar er is nog meer nog iets anders Ik heb een vader een vader die ongelukkig is die niemand anders op de wereld heeft dan mij een vader voor wien het zooals ik hem ken en zooals hij zich nu aan mij heeft vertoond een duldeloos lijden een namelooze foltering zou zijn te moeten aannemen dag aan dag te moeteh denken dat een ander mij behandelde als sijn kind en dat i c die vreerade liethad alsof hij mijn vader was Gij kunt dat ook begrijpen niet waar i Hij he lt genoeg geleden die arme vader wiens leven en wiens rampen daar hij u alles wel zal hebben Verteld u evenals mij moeten bekend zgn Ik zou in eigen oogen iets laags zijn als ik willens en wetens zulk lijden nog ging vergrooten als h mij alleen had weergevonden om den gens den correspondent geneigd zich opofferingen te getroosten voor de zaak van de eenheid van Z Afrika maar men vindt nu toch dat de prijs wat duur betaald wordt De voordeelen geschonken door de verlaging der spoorwegtarieven worden volkomen te niet gedaan door die verhooging van rocbteu Er is natuurlijk geen quaestie van of de Wetgevende Raad zal de conventie goedkeuren daar de regeering bij de benoeming van de leden zich van de meerderheid heeft verzekerd Maar de kosten van levensonderhoud waarvan de buitensporigheid den voorspoed en de ontwikkeling van Transvaal bedreigt zullen steeds even hoog blijven Verspreide Berichten Fbiskruk Volgens de Oil Bias zal de Humbert zaak vóór het Hof van Assises Maandag 3 Aug beginnen onder presidium van Bonnet en met den procureurgeneraal Blondel als vertegeawoordigond het Openbaar Ministerie Men rekent op een beéindiging tegen 14 Aug De minister van onderwijs heeft teBordeaux den eersten steen gelegd voor hetGambettastandbeeld van de hand van denbeeldhouwer Dahow waarvoor 125 000 fr bijeen is gebracht door een inschrijving De minister van marine Pelletan zoude groote vlootmanoeuvres waarmee éénmillioen gemoeid is willen afschaffen alsnutteloos doch men meent dat de meerderheid der Kamer Pelletan in t ongelijk zalstellen daar de manoeuvres de kanonnen de machines en de schepen zelf aan een proefvan beteekenis onderwerpen Morgen Donderdag moet do Kamerde commissie van 33 leden samenstellen voorhet onderzoek van de ingekom wetsvoorstellen ter scheiding van kerk en staat In hot hospitaal te Ronaan liggen 32 man van het garnizoen ziek aan typhus ingevolge besmetting van het drinkwater metlyphusbacillen in hevige mate DUITSOIII In alle Roomsch Katholieke kerken van de diocees Breslan is een herderlijk schrijven van den vorstbisschop dr Kopp voorgelezen van den kansel bevattend een ernstige en nadrukkelijke waarschuwing tegen 4e sociaaldemocratische en de nationaalPoolsche pers Voor een tiental dagen vertoeft te Ber dag waarop dat wat gebeurd te vloeken terwijl ik al liet bloed van mijn aderen zou willen geven zoo ik daarmede de misdaden kon goedmaken waarmede mijn eigen moeder helaa zich tegenover hem bezondigd heelt Zie eens aan wanneer ik bij u bleef wanneer ik voortging uw naam te dragen zou ik ook de vrouw worden van Léon de Léra die alsdan moes t verkeeren in den waan dat hij met eene freule du Haussey voor t altaar verscheen I Dan zou ik de levensgezellin van dien edele man zijn geworden ten koste van een leugen een aischuwelijk comediespel een huichelarij U ziet immers wel dat dat niet mogelijk is Iemand te misleiden die men liefheeft hem ge stadig te moeten voorliegen een ontzettend ge heim voor hem in het binnenste rond te dragen O ik was veel liever dood Zulk een handeling zou onwaardig zou lat zou slecht en gemeen zijn I Neen neen dat kan niet dat mag met I Hem de waarheid zeggen en afwachten waartoe zijn edelmoedigheid al niet in staat eou zijn ik wil het niet doen Ik smeek u ze hem niets onthul hem niets laat hem niets vermoeden t ia voor alles veel beter dat hij nooit worde ingelicht Het kind van een moeder als de mijne is zijner onwaardig en ik wil niet tegenover hem om zulk een moeder van schaamte blozen t Is al genoeg dat ik het doen moet tegenover u tegenover me zelf en tegenover God Wordt vtrvvlgd