Goudsche Courant, vrijdag 12 juni 1903

o 9139 Vrijdag 13 Juni 1903 43ste Jaargang ftöiDSCHE mmmi i tenws en Adverientiehiad voor Gouda en Omstreken De l itg ave dezer Courant geschiedt dagelijks niet uitzondering van Zon en Feestdagen Dt prijs per drie maanden is 1 2 5 franco j er post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN J P Telefoon IVo S3 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd GOUDA D HULSCHER Kleiweg E 75 Roêkt het merk OF HOOP VAN ZEGEN Weraldtooemd Tooneelstuk 2 CEITS I KEi 18GEVING Inrichtingen welke gevaar schade of hinder kunnkn vbkoorzaken BURGEMEESTKR en WETHOUDKRS van GOUDA Gezien art 8 der IIINÜKRWKT Uoen te weten Dat tij vergunning hebben verleend aan G van der Want G Cz firma P van der Want Gz en zijne rechtverkrijgenden tot het plaatsen van een gasraotor viin 6 f K ten behoeve van zijne pijpentabriek in het perceel aan de Kiiiperstraat wijk K No 931 kadastraal bekend sectie D no 372 Gouda den 11 Juni 1903 Uurgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER UuilciilHHdscli Uverxichi ffi Zelden heeft voorzeker in eenig parlement zonderlinger debat plaats gegrepen dan Dinsdag in het Lagerhuis Hier zag men een oud minister de regeering waarvan h een tiental maanden geleden deel uitmaakte aanvallen hoewel b j de door haar voorgestelde afschaffing van een maatregel dien hü zelf het vorig jaar had ingevoerd hielp verdedigen En hier zag men een minister lid van die regeering opstaan om zich lijnrecht te verklaren tegen de beginselen door zijn premier en het invloedrijkste lid van liet Kabinet openlijk aangeprezen Sir M Kicks Beach wekte in zyn rede dö Icdeii van het ministerie die het met Chjimberlain en dus met Balfour want de premier heeft zich met den kolonialen secretaris solidair verklaard oneens waren op zich openlp over de qaaestie uit te sjireken En zie niemand minder dan de kanselier der schatkist stond op om de theorieën van zyn collega s van het Kabinet af te breken Geen wonder zoo de oppositie triomfeert en juicht De groote vraag welke men zich op het oügenblik stelt is Zal Chamberlain aftreden Of zal het geheele Kabinet zyn portefeuilles den Koning aanbieden De waarschijnlükheid dat een Kabinet onder omstandigheden als de tegenwoordige veel langer zon kannen aanblijven is al zeer gering De mogelijkheid bestaat dat het zich zal vastklai jpen aan het gezag rekenend op zyn groote meerderheid Maar zal die meerderheid de treurige rol ziende welke het thans speelt wei altijd en ondanks alles genegen blijven bet te steunen Zoo lang het Kabinet tenminste eeni gen schijn van kracht vertoonde was hot wat anderp Maar nu De Times zegt dat uit de debatten in het Lagerhuis blijkt dat de Regeering haar fiscale politiek een open vraag laat zoodat Chamberlain en Ritchie volkomen vry zijn om tegenstrijdige denkbeelden te hebben en te verkondigen De Standard prijst Ritchie wegens de openhartige uiting van zyn overtuiging en zegt de liberalen knnnen geen voordeel behalen uit het verschil van meeniug der ministers De Morning Post spot met Balfours politiek van vraagteekens en zegt Het debat zuiverde de lucht niet doch bewees dat een zuivering hoogst noodig is De Daily News geeft het ministerie nog 14 dagen levens De andere bladen verwachten een spoedige ontbinding De beraadslaging over bet amendement van Chaplin is gisteren voortgezet Asqnith liberaal zeide dat het huis niet tevreden zon zyn met de verwarde en tegenstrijdige verklaringen van de individueele ministers maar recht had om het gezamenlijke oordeel van het kabinet te kennen Zyn de meeiiingen van Ritchie de meeningen van het kabinet f vroeg hiJ Asquith maakte een opmerking over de afwezigheid van Chamberlain toen die heer het huis binnenkwam en naast Balfour ging zitten Asquith zeide daarop biyde te zijn dat hij Chamberlain nog op de regeeringsbank zag zitten Ritchie zat ook naast Balffhir en Asquith zeide het zyne van bet buitengewone feit dat twee verantwoordelijke ministers met volkomen uiteenloopende meeningen over oen levenskwestie van de politiek op dezelfde bank zaten Hij zeide dut bet gebeel afweek van de tradities van bet openbare leven dat twee ministers uiteenloopende mecningcn mochten uitspreken en politieke stelregels verkondigen die niet met elkaar te vereenigen waren Hij teekende verzet aan tegen zulke praktijken Na verdere beraadslagingen stond Balfour op te midden van luide toejuichingen Hij herhaalde dat bet graanrecht uitsluitend was ingevoerd ten bate van de inkomsten Hö zou het beschouwen als een verzaking van zijn plicht als hy thans by eenige gelegenheid welke ook een beslissende uitspraak deed over de groote fiscale en flnancieele vraagstukken te berde gebracht door laatstelijk gehouden édevoeringen Hij behoorde niet tot de party die meende dat het sociale stelsel dat vijftig jaar geleden onder geheel j verschillende omstand igheden was ingesteld voor altoos moest blijven toejuichingen maar hy dacht niet dat Engeland ooit zou terugkeeren tot de onzinnige en ingewikkelde tarieven waarvan de hervorming in 1842 begon Het amendement van Chaplin werd ten slotte met 424 tegen 28 stemmen verworpen Hoe de nationalistische party in Hongarye meer en meer rekenen kan op den steun van de bevolking kan blyken uit de volgende mededeeling In een bijeenkomst van het comitaat Pest een der belangrijkste van Hongarije werd een protestmotie aangenomen tegen de vermeerdering der militaire uitgavenDe nationalisten de vooratanders der Hongaarscbe onafhankelijkheid stelden onmiddellijk daarna voor dat het comitaat zich wenden zou tot de llegeering met het verzoek om als compensatie voor de militaire uitgaven de nationalitischo eischen in te willigen on daarvan aan de Kamer kennis te geven Dit voorstel dat gelijk stond mot een motie van vertrouwen in de oppositie word onmiddellijk mot algomeene stemmen aangenomen Zoozeer is men overtuigd van de billijkheid der voorstellen van de oppositie zoozeer juicht men de door haar gevoerde obstructie De Tiegeering die zich tegenover die van de Monarchie verbonden heeft om de voorgestelde legerwetten onveranderd te doen aannemen en geen scheiding van het leger in een Oostenrijksch en een Hongaarsch toe te staan ziet zich door zulke voorvallen meer en meer in de engte gedreven Kn daarbij komt dat ook de andere nationaliteiten die in Hongaryo wonen zien op het voorbeeld der Oostenrijksche nationaliteiten duchtig roeren De Kroatische quaestie is zooals wy hebben uiteengezet een nieuwe nationaliteitsquaestie De Roemeniers in Transsylvanië roeren zich in den jongsten tiJd ook weer Zy hebben in Hunyad een hunner medeburgers tot lid der Hongaarsche Kamer weten te doen verkiezen tegenover den liberalen Magyaarachen candidaat Die verkiezing is eveneens een ïeit van gewicht want de Roemeniërs bleven tot nog toe trouw aan het beginsel van politieke passiviteit Dat zij thans een vertegenwoordiger naar Budapest zenden toont dat zjj voortaan een meer actieve staatkunde willen voeren De reis naar Weenén van den Hongaarschen minister voor de Landsverdediging Fejervary is zoogoed als zonder resultaat gebleven daar de centrale ryksregeering te Weenen niet tot het doen van concessies van eenige beteekenis bereid was De leiders der Hongaarsche oppositie partyen zyn met dit échec van den Honved minister in kennis gesteld Er loepen wederom geruchten dat zoo de oppositie wat waarschijnlijk is haar politiek van obstructie voortzet Szell zal aftreden In de Belgische Kamer had een interpellatie plaats over de dure vleeschprijzeu De liberale afgevaardigde Lemonnicr toonde met cüïers aan dat de vleeschpryzen stegen de prijzen der runderen werden 10 ïrcs hooger die van kalveren 16 frcs die van schapen 17 frcs Rekening houdende met het bevolkingscijfer werd 22 miilioen meer uitgegeven voor de vleeschvocding dan het vorige jaar België moet kannen steonen op Frankrijk en Holland maar de Minister heeft geheel en al den invoer van mager Hollandsch vee verboden terwyl slachtvee uit Holland slechts langs enkele grensplaatsen kan binnenkomen op voorwaarde geslacht te worden binnen 48 uren hetzy aan de grens hetzü in de slachthnizen der groote steden In Holland was nergens meer een besmettingshaard van mond en klauwzeer of tuberculose en de Regeering bevoordeelde de groote Belgische veefokkers Men moest den termijn van bet slachten van Hollandsch vee verlengen en langzamerhand de grens voor den invoer openstellen De Minister van Landbouw antwoordde dat de HoUandsche grens niet gesloten is want 21 000 dieren ziJn in België ingevoerd Het Belgisch vee nam met 15 proc toe en het verbruik van vloesch met 22 proc Dat was de reden van het stygon der pryzen Ook bet ongunstige weer in April had invloed Er is een stilstand in de werkzaamheden der Huiker conferentie gekomen Zooals men weet beschouwt de coramlssie het Oostenrijksche stelsel dat op het contingent gebaseerd is als strijdig met de conventie Üos tenriJkHongarye zal dus 6f in zyn wetgeving verandering moeten brengen óf zyn toetreding tot de conventie moeten opj gggen óf wel het een of ander middel moWen ontdekken om toch van de conventie te proflteeren en tegelijk hot contingent toe te passen Naar dit laatste schijnt de Oostenrijksche regeering over te hellen Teneinde aan de gedelegeerden nieuwe instructies te geven FEVILLEIOX Vmi EN BAAT 3 Het geheim dat ik met mij omdraag zal stel u daaromtrent gerust ook in de toekomst althans voor zooverre zulks van mij afhangt voor de geheele wer ld een geheim blijven Zoo ik mij van u alscheid daar mijn plichtmij dat voorschrijft zoo ik niet kan besluitende rol cener dochter bij u te blijven vervullen eenpositie en een vermogen te aanvaarden waarop ikgeen aanspraak maken mag het noodlottig geheim zal mij niettemin nooit over de lippenkomen In altijddurende stilte wil ik de schande mijner geboorte gaan begraven die ook uw schande lou zijn in de oogen eener op schande beluste wereld en ik neem niets anders met mij mede dan de herinnering aan uw groote goedheid en van uwe grenzelooze edelmoedigheid mijn onmacht beweenend van niet in staat te zijn u ook maar eenigszins de blijdschap en het geluk te vergelden die ik aan u heb te danken gehad en die ik u volgens mijn beste krachten zou vergolden hebben indien ik werkelijk uw kind ware geweest maar dag aan dag uur aan uur zal ik u in gedachten zegenen en bidden voor uw heil zoolang ik leef O ik bezweer u ik smeek het u geknield met gevouwen handen het is mijn laatste bede de laatste gunst die ik van uw medelqden van uw toegenegenheid vraag zeg Léon de Léra toch nooit de waarheid zeg hem nooit de redenen van mijn vertrek miiar zeg hem wel dat ik hem liefheb dat ik hem zal blijven liefhebben tot mijn dood en voeg er bij dat gij de ootzaak mijner handelwijze kent dat die van hoogst ernstigeu aard is onveranderlijk onverbiddelijk en ja ook onalhankelijk van mijn wil van mijn hart en van mijn liefde Zeg hem dat hij mü vergiftenis schenken moet dat hij mij nooit raag vloeken Zeg h3m dat als hij zijn hart voelt breken het mijne nog meer gebroken ia en dat ik daaraan sterven zal maar dat ik hem oprecht en innig bemin en dat het juist om die liefde is dat ik hem ontvluchten moet Mijn plicht mijn gevoel van eer en mijn geweten eischen dat van my Ik ga heen zonder voor het laatst uwe handen te hebben gekust Ik ga heen zonder te hebben neergeknield voor de barones zoi der haar te hebben gevraagd mij te willen zegenen Ik ga heen zonder de lieve AUne te hebben omhelsd Ik zou ztyowel tot het een als tot het ander niet den noodigen moed hebben gehad O mijn God ik ben zoo ongelukkig I Ge hebt al dcdelijk begrepen niet waar dat ik niet met mijn waren vader ga samenle en Deed ik dat wel het stond gelijk met eeo openlijke erkenning van de waarheid die geheim moet blijven met eene openlijke erkenning van t wangedrag van haar die mij heeft ter wereld gebracht Vaarwel dus en woes gezegend Angii ina De brief die aan Renato werd bezorgd bevatte het volgende jr Vader Ik heb beloofd dat ik heden spreken zou Welnu luister U hebt te veel geleden te veel geweend uw bestaan is te droevig en wreed geweest dan dat ik nog een nieuw lijden zou mogen voegen bij al dat lijdon een nieuwen traan bij al die bittere tranen een droefheid en een wreedheid te meer in uw bestaan dat zoo droet en hard is geweest Wanneer ik de inspraak kon volgen van mijn gemoed kwam ik onmiddellijk naar u toe zeg gende Vader hier is uw kind Zij blijtt bij u om u liet te hebben om u te troosten en op te beuren om d zonden barer moeder uit te delgen en u die te doen vergeten Maar dat mag ik niet Al ben ik ook niet de dochter van den heer du Haussey ik ben toch de dochter van haar die zijn naam heeft gedragen Zooals t mij door u zelt is verklaard geworden kan ik niet door u erkend worden niet openlijk uw naam dragen niet wettig uwe dochter zijn dan ten koste van een rechtsgeding en dat rechtsgeding zou voor aller oogeo de bloedige schan dcn ontsluieren die aan mijn geboorte zijn vooral gegaan Ik kan alleen wettig en rechtens u toebehooren door in aller oogen mijn moeder te zien ontceren Als dank voor de toegenegenheden voor de liefdeblijken daar gevonden als dank aan een edel mensch die aller achting en eerbied zoo ten volle verdient als dank voor de edelmoedigheid van zijn gedrag en de verhevenheid zijner gevoelens zou ik zijn naam gaan sleuren door het slijk en bijten in de hand die mij lietderijk werd aangeboden en mij met weldaden overladen heeft en nog altijd oTerladen wilde Dat is onmogelijk 1 U zelf hebt dat ook gevoeld ook in zien mijn arme vader toen gij besloten waart u zelf ten offer te brengen een edel besluit dat u op gelijke hoogte stelt met de besten en de grootsten en dat mij er trotsch op maakt uw dochter te zijn U den dwang op te laggen van in eenzaamheid te bliJTcn voortleven gescheiden van mij en met de zekerheid dat anderen tnij zouden omringen met de liefde die gij mij niet kondt bctoonen dat een ander mij zijn kind znu noemen en door mij met den vadornaam zou worden toegegesproken dien dwang ik begrijp het zou uwe krachten te boven gaan en wellicht de mijne ook Door mij vader zal u die smart niet worden bereid een smart die zeker oneindig grooter ware dan het in stilte beweentn van een gestorven kind Ik kan evenwel niet met u samen leven Wordt virvol d