Goudsche Courant, vrijdag 12 juni 1903

ft 43ste Jaargang Zaterdag 13 Juni 1003 o 0130 ftOüDSCHE mmm l ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefeon No 99 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen ieSere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur le midd Teleroon H9 De Uitgave dezer Courant gesichiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderiijke Nommers VIJF CEWTEJN Zander Instituut Fluweeleii Sing el R 724 COl IIA öenoeeh Dr J H BAKKER NIEMKLTKB Dlrectr D vak I U1 rKN Behand ymrufigegr verkrommiiiyeii Inaevallen bomt x en o beenen en s nierelU Iuiammi8Vorm rilgem xwakte eonatUmtle npleren yenr xlekten rhmimatiHehe aandoeningen verttuikingen enz enz pöstërOënT In bet belani van de controle op het afgeven ean aangeteckenOe tlukken en liet utlltetalen van patttet êelgeUhsn aan de postkantoren wordt aanhen die in bet bezit zyn van een naam bandels of flrms stempel beleefdelijk verzocht om dien stempel op de voorMifde 1 van de kennisgeving wegens aangoteekendebrieven en op de achtermijüe der postwisselB by de bandteekening af te drukken De Directeur v h Post enTelcgr kantoor M C HENNEQTJIN j Tolepliooiüiet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor pereeelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan bet Rps Intercommunaalbureau Op 1 Mei 1903 140 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan bet Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave De hoofdtekst van dit halfmaande TbURISr Itjksche tijdschrift bestaat uit de BeHChrlJving eener Bei om de Aarde die de Heer E T Pbesstba Ki ipee in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rijk geüUustreerd naar eigen photograpMsche opna Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer ao AnHehtkaarten die hem aan eigen of een and r door hem op te geven wire door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arable Perzië Voor en Achter Indiö Birma Malacca enz Prija per jaargang f 7 20 incL iU Ansichtkaarten De inteekening is te allen tgde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tflde geleverd Bureau De Wereld Tourlst Haarlem ThiiR7 i WinditbalifB in do geheole wereld beleend on fj eroemd OnovertrolToa midilél tegon alle Borst L o n K Lever Maaifzlektvii eni Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna tlle Kiektegevalien met goed itevolg aan te wonden ff S per Aacuil tl p r post I lis ThUny a Woadinalf bozit een alsnog OD colcende geneeskraolit en botkame werking Maakt meeBtal elke pijntijkfl au govaarvolie operatie goheol overbodig Mot dezo zalf word oen U aar oud voor oiifceneesüfk Cehoudeu beeu ezwel en on an a oen b na SU laar kankeriyden iceneMu Brengt geuesing en verzachting der pijaoa b wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f l O por post f 1 60 Centraal Dopfit voor Nederland A potbBk r HENKI S4NUEHH Kokin S Amstonlum Vim geen depot ia bwtello men direct uu dieSchiiUeuapotheU dei A THIKKKY tu Pregroda bul ItohiUch Oesterreich Oetie imipeotui te oDtbiwIeu bij het Uutrul bapflt IS uitT Rokin 8 AmitenUm S Gi oote Jaarlijk ehe Verloliii VAN DE HOLLAMIISCHK m ATSCH PPM VAM L NHBOVW AFDEELING HAASTRECHT goedgekeurd bj Kon besluit van 7 April 1903 No 44 op Vrijdag 19 Juni 1903 HOOFDPRIJS EEN SOLIED ÜTRECHTSCH WAGENTJE bespannen met één Paard Verder PAARDEN LAMMEREN AANVERWANTE ARTIKELEN FIETSEN enz enz De Pryzen worden zooveel mogelijk aangekocht op de Haastrechtsche Paarden en Lammerenmarkt op Donderdag 11 Juni 1903 trekking heêUit Ê JfJXi I903 LOTEN verkrijgbaar bij A BRINKMAN Zn Lange Tiendeweg è 50 cent Directe en finale verdelging binnen 4 r in de grootste stallen van Vliegen Muggen Motten Mieren Vlooien Rupsen Oorwormen Torren Pissebedden Het reinigen van lois by Rundvee Schaap Varken Huisdieren Hoenders Hoenderhokken Vogels Vogelkooien Volières Kozen Abrikozen Perziken en verdero Vrnclitboomen en Broeikasten en nog meer dan genoemd is Dit poeder is gedeponeerd versch onschadelp geurig niet hinderlijk de gebruiksaanwijzing geeft inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen Machinaal Spuitje met oen govuldo BUS f l O per stel Atzondorl ke HUS fOKO Ken SPUITJE r OR l Kon El Mtielten Spuitje f 0 S6 ürooto DOOZEN 60 80 cont Pakjes IB cent iunnf on onschadelijk ZutverinBS vet Na ontvangst van postwissel a 40 oent of 8 postzegels a 5 cent wordt U een moiistordoos Ziiiveringsvet van 1 0 gram toegezonden 6 kleine doosjes fi oent Alles met geliruiksiuinwijzing aanbevelingen en attesten Tegen toezending van postzegels a 6 cent ofpostffissol 16 oent hoogor dan de prijs wordt liet verlangde per post pakket door het geheele Bijk veraondon Per half 1 of meer Kilo s 18 de poeder minder in prijs ur noht en noemt dadolijk de piju wef tieiieest onfeilImar allo lirand wonden Ook onfeilbaar up Lot vel togoii branderiglieul klieraclitif i iiüid luingozichts en luidero ii lianmBroven oii wondon strakheid on 9tekeninfi üu bij vür woringeii winterhanden eti voeten bij schurft dauwworm Bij brand on snijwonden en verawcringen verKftcht hot vel niet alleen maar door direct hiermede to smoren voorkomt nicii bloedvergiftiging on koml vuur 10 et per dooa 8 atuka 50 cent groote doos TOO gram 30 cent Ook verkrijgbaar bij A DROST Korte Tiendeweg D 4 fwirnw rfwww HHflfT Wn Wft Door Üenewh Igemeen r nbevoicn Met Eer Diploma en Ooud BeUrtoüiioe PRAEPARATEN VAN Ullia L giV Vll joowe bij kinderen ali Tolwaisenen gebrek aar eetlust alechte splIiTertarioe unuwboofdpljn ter veraterklng na riekte of kraambed koorts en hnre gevolgw QUINaXaROCHE PERRUGIKEUX in het bijzonder x txv Bloedgebrek Bleek uht kwalen wn Kritischan leeftijd en Vcrkn Eba r m flacoi i f 1 90 en 1 1 SI I Af flr d oam VBr9t ketid aangentamviinsmBak voordRgelijk ïchg aai L lfV I V tt tty yamtS v r r kinderen zwakken en kllcrachtige gestellen zeer aan Ie bevelen Ab gineukrachtlge drank bij stooriüssen der aptjaverteringsorganen en dlarrhi ook voor migollngwi en kleine kinderen PnhperbuaaH K r ƒ 1 70 A M Kgr O 00i l Kgr O BO Chemisch M AlL CttïlrAI Speciaal voor Kindervoeding in bussen M Kgr 0 90 zuivere JYICIK UIK Cr riCgr 0 50 ii Kgr 0 26 A c4t l rtl Q C nro t A f Atl Het rookcn eener halve Clfi rette is voldoeode ter bestriiASinma V lgarCilCn j g hevigst aanvallen van Asthma etc L doosjcfc a 0 80 UI O BÓ Tamarinde Rnnhnim fruit puroatiek tegen vwstoppmg Aam I C n trinUC DUIIUUn beien Mi6raine Conge8tlesctr vooral ook als axans voor kindtien htw Ijz u dt Tamarinde feonbona ii KRAEPFi lEN ft H01 M belangrijk dien ten dear de vorm voor hat kind bageerlljk en de smaak aangenaam is Prijs per doosje O OO en ƒ 0 60 Qalmialr PsiciSIlAC algemeen erkend Is het BESTE hutsrmddet OainiiaKraSIUICh oest verkoudheid en Keelpijtt het i een slijmoplossend en verzachtend middel by ultnemendhek uitüaitend in □ fleachjes verkrijgbaar Prijs ƒ 0 30 per fleschje me f rwpat nUH fom KRAEPIEXIEN ft HOLH te Zeilt 0n aOm fovnim wm Apolketeii w rofMtn KRAEPEUEN HOLM Hofleveranciers ZEIST A TE KOOP 150 stuks zware EIKEN BEEGROKDKN in alle atmetingen en zwnarten Een party dito var 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomen Een party LICHTE BERGROEDEN voor den prijs van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstukken Staarten enz Gezaagde en beslagen 6EB1NDTEN STIJLEN en J5ALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prijs 500 stuks gezaagde 3 4 en 5 duimsclie EIKEN DEELEN Een groote partij EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTUKKEN 2000 staks EIKEN P VLEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brug on Heiningpalen 5000 stuks EIKEN PAALT 1ES voor bokken ter beschutting van jonge vruclitboomen tegen den prys van 12 et per slak STEEN en PANOVENHOUT SPOORLEGGERS BALKEN HEIPALEN HEININUREKKEN enz IF rEN en BEUKENI LATEN in alle afmetingen 2000 SPAREEN en DEKSPARREN 10000 stuk i BOONESTAKEN Groote boeveelheid ERWTEN n BOONENRIJS 50000 bossen KRIBHOUT Alles wordt naar verkmbig ter bestemder plaatse geleverd Alles tegen scherp ammrreerende prijzen en zes maanden erediet bü den bouthandelaar JOH DAMEN te Cothen wie zeker zyn a d Eeht Eikel Cacao te oatvangen tesam n gestelU en Da vela prififnömingen in deu handel gekomen oiide dei naais des oitvinders Dr MichaellB verraardigd 3p de besta machines ia het wereldberoemde Mabblissement van Gebr StoUwerck te Keulen ilacht J r n2icl2iLeIi Cikel Cacao in vierkanten baaaeii Deze Eikei Cacao h met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijkach gebruik een i 3 theelepela van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval van dierrhee sleuhts net water te gebruiken Verkrijgbaar by de Toumaaoita H Ai othekarB en p Vi Kft V K propflwujea TTSO c 0 90 o 0 35 Qeneraalvertegenwoordiger voor NedwI nd Julius Mattenklodt Amnterdam KalveiBtraai 103 Gouda Druk van A BRINKMAN Zn RIeinhaodel lo sterken draok BURGEMEESTER en WETHOUUERS ran Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 38 Juni 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift van den navolgenden persoon waarbij VERGUNNING wordt gevraagd om in de bij sijn naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam Aanduiding der van den Verzoeker localiteit M Vermaat Jr Markt A No 84 Gouda den 11 Juni 1903 Burgemeester en Wethouders voornoemd R I MARTENS De Secretaris BROUWER BEMNDMAEnra De Burgemeester van Gouda maakt bekend dat in de Nederlandsche Staatscourant van 23 Mei 1903 no 119 voorkomt de navolgende faeschiltkmg De Minister van Waterstaat Handel en Nijver beid en van Financien Gelet op de wet van 30 Juli i8 o Staatsblad no 131 aangevuld bij de wet van l Augustus 1880 Staatablad no 113 en gewijzigd bij de wetten van 15 Aprü 1886 Staatsblad no 64 15 April 1896 Staatsblad no 68 21 Juni 1901 Staatsblad no 157 en 3 Februari 1901 Staatsblad no 14 Mede gelet op de Koninklijke besluiten van 8 December 1870 Staatsblad no 194 en 14 Augustus 1888 Staatsblad no 142 Brengen ter kennis van belanghebbenden dat met intrekking van gemeenschappelijke beschikking van de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Fmantien van 16 32 Augustus 1898 Nederlandsche StaaUcourank van 23 Augustus 1898 no 196 in de gevallen waann de vreemde autoriteiten op giond van de daar te lande geldende veeartsenijkundige voorschriften de toelating van uit Nederland ten invoer aangeboden vee en vleesch mochten weigeren het geweigerde weder in Nederland zal kunnen worden ingevoerd op de volgende voorwaarden ro dat de invoer geschiede langs hetzelfde kantoor als de uitvoer plaats greep 20 dat aan het eerste kantoor hetzij in original dan wel in gewaarmerkt aischntt of uittreksel de vrachtbrief worde overgelegd welke bij den uitvoer tot geleiding heeft gestrekt 30 dat het weder ingevoerde niet verder dan het eerste kantoor worite vervoerd dan na door den districtsveearts of eener zijner plaatsvervangers te zijn onderzocht Van genoemd onderzoek is vrijgesteld het vleesch hetwelk voorzien is a hetzij van een merkteeken als bedoeld bij het Koninklijk besluit van 21 Kovember 1902 Staatsblad no 199 hetzij van een merkteeken stempel of ver FEVILLETOX lufdü m mT 4 Het zou gelijk staan met alles te bekennen wat uwer en mijoer onwaardig lou zijn Wij vader u en ik we mogen geen geluk aanvaarden wanneer we dat niet kunnen doen met opgebeven hoofd Tusschen den baron en u zal ik geen keuze doen Ik heb iets anders gekozen Ik ga in een klooster en wend mtj daar tot God I Op hem zal wel niemand naijverig zijn Daar ik u niet mag toebehooren wil ik het niemand doen Ik zal bidden voor u vader en ook voor haat Als de goede God mijn latenheid ziet en luistert naar mijne gebeden wie weet ot hij zich in Eijne onuitputtelijke genade ook oiet ontfout Dver haar ter wille vui haar kind t Wees sterk wees moedig 1 U dochter die u lietbeefl ca die u laatste kussen sendtf die zij ooit sal zenden AWGtLÏNA Aan LéOD de Léra had zij slechts enkele tegels gochreren Hier sijn klaring ten bewijze dat het vóór den uitvoer by eene keuring van gemeentewege of door een geexamineerden veearts voor verbruik geschikt was bevonden s Gravenhage 19 22 Mei 1903 De Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid UE MAREZ ÜYENS De Minister van Financien HAR l E VAN TECK LENBURG Gouda den 11 Juni 1903 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Bu lenlaiiüscli Overwicht De gisteren ontvangen zeer ernstige aanvankelijk zelfs verbijsterende berichten uit Belgrado spreken van een soldaten oproer dut met succes is bekroond Het koninklijk paleis is door de militairen vermeesterd en koning Alexander en koningin Draga scliijnen in koelen bloede vermoord te zijn waarna of waarvóór dat blijkt niet oit de eerste berichten de troepen Peter Karageorgevitch tot Koning van Servië hebben uitgeroepen Servië is wel ongeveer het eenige land in Europa waar zoo iets mogeljjk is Het land is eeuwen lang de twistappel geweest zijner machtige nabnien die onophoudelijk intrigeerden en de binnenlandsche oneenigheden aanstookten in de laatste eeuw waren twee vorstenhuizen elkaar concurrenten die beide hun partijgangers hadden en telkens samenzweringen smeedden tegen den vorst de vorsten zelf wisten zich niet boven de partjjen te verheften en namen hun toevlucht tot staatsgrepen als gewoon regeermiddel en gedroegen zich als ware partóhoofden De thans vermoorde Alexander kwam jong op den troon tengevolge van den troonafstand van zijn bernchten vader Koning Milan Door een coup d é t a t verklaarde hij zich meerderjarig en sedert mengde hjj zich steeds in den partijstrijd en maakte z jn tegenstanders telkens onschadelijk door gewelddadige middelen In 1900 verloofde de koning zich zonder voorkennis der Eegeering met een vroegere hofdame zjjner moeder Draga Lunjewitza weduwe van den ingenieur Maschin Deze verloving die al dadelijk door een deel der bevolking van Servië zeer slecht werd opgenomen gaf het ministerie Wladan Georgewitsj aanleiding om af te treden en de ex koning Milan die weder in Servië teruggekeerd en commandant van het leger zjjns troons was legde dat opperbevel neder en verliet Servië Ik had u lief en nog altoos heb ik u lief met al de kracht mijner zieL Mijn leven was het uwe en het u te ontrukken staat voor mij met sterven gehjk Toch kan ik niet anders doen Een afgrond door niets te dempen scheidt ons voor altoos Vraag mtj oiets want ik zou u toch niet kunnen antwoorden De generaal du Haussey kent mijne beweegredenen Hij zal u zeggen dat ze helaas maar al te gegrond zijn dat niets ze ooit kan doen verdwijnen dat ik uwer niet waardig zou zijn als ik er in toestemde den droom te verwezenlijken den al te heerlijken droom om uw levensgezellin te wezen uw vrouw om nnet u te levep en te sterven Hetzij ik sterven mag hetzij ik leven moet u zal ik steeds beminnen Daar ik de uwe niet mag wezen en niemand anders wil toebehooren wijd ik mij aan God alleen Vergeet me neen neen doe dat niet gun mij altqd een plaats in uw herinnering kO God o God het is zoo wreed zoo hard Ik weet niet meer wat ik schrgt ik weet allnn dat ik veel heel veel ic lijden heb Vaarwel mijn lieveling I Vaarwel of liever tot wederziens Hen die het leven gescheiden houdt worden als God goed is vereenigd in den dood We moeten immers altijd gaan waarheen onzeziel gaat en hen wedervinden met wie die zielvereenigd is Anom ina D jongste gebeurtenissen in Servië zijn bekend De hoop dat koningin Draga het land een troonsopvolger schenken zou werd verijdeld Tevergeefs poogde Alexander voor ziJn gemalin de erkenning als ebenbhrtige vorstin te verkregen van Rusland en Oostenrijk met hooghartige koelheid werden bezoeken aan die beide hoven afgewimpeld En onder den indruk van die onaangenaamheden die de koning aan de radicale regeeringen toeschreef onder de zwaarmoedigheid w jl zijn gemalin hem geen kinderen schonk nam Alexander weder zijn toevlucht tot een coup d état Van staatsgrepen scheen b j van der jeugd al ztjn heil te verwachten Hjj hief de grondwet op stuurde de Eerste Kamer en den Staatsraad naar huis hervormde zjjn ministerie en scheen voornemens zjjn zwager de luitenant Lnnjewitsj den broeder vnn koningin Draga tot troonsopvolger aan te wijzen In geheel Servië maar voornamelijk in het leger werd hierdoor groote ontevredenheid gewekt Men weet deze gebeurtenissen aan den invloed der koningin De ontstemming tegen Draga nam toe en voor eenige weken werd gemeld dat men gepoogd bad haar te vergiftigen Het leger heeft thans zijn ontevredenheid geuit 1 Een samenzwering is gesmeed met het dflffil Peter Karngoorgewitsj den afstammeüji mi de CzernyJ s de oude vorstep van Servië op den troon te roepen Voorloopig chijnt deze Pretorianen revolntie aan welker hoofd commandant Augykowitsj staat geslaagd te zjjn Peter Karagcorgewitsj is door de troepen tot koning uitgeroepen En wie zich daartegen verzetten de leden van het Huis Obrenowitsj in de eerste plaats zijn vermoord De in zjjn plaats tot Koning uitgeroepen Peter Karageorgevitch sedert 1859 verdreven is in 1846 geboren en getrouwd met een dochter van den Vorst van Montenegro Met zjjn schoonvader en ook met den Tsaar van Rusland leeft hij echter sedert jaren in onmin wegens zjjn verkwistenden aard Zjjn jongere broeder Arzenins K vroeger Russisch gardeolflcier is met de schatryke prinses Ddmidof di San Donate gehuwd De gebenrtenie is door het volk met de grootste kalmte opgenomen Groote troepen menschen trekken door de straten De nieuwe ministers werden terwjjl zjj zich naar het ministerie van binnenlandsche zaken begaven levendig toegejuicht door de garde der Koningin en de paleisgarde Uit de proclamatie volgt dat de wijziging Waarin Renatü s wiï oeéerbhdiod wordt Ltóa was in het klooster gegaan van de Augustijnen te Nizza Daar was t dat Léa haar novicaat was begonnen onder den naam van Zuster Angela Niets was in staat geweest haar op dat eenmaal genomen besluit te doen terugkomen Maar de redenen van Angelina men weet het waren van dien aard dat het haast oomoRelijk mocht heeten om tot een ander inzicht te ge raken Lèon de Léra had zij niet willen te woord staan f Als ik hem zag had zij tot den baron du Haussey gezegd yzou ik de kracht met hebben hem te weerstreven Ik zou htm volgen en dan sterven van schaamte en berouw zonder hem zelts een zweem van enkele gelukkige dagen te hebben kunnen geven 0m hem verduur ik de grootste smart die mijn leven zal uitputten maar ik kan die niet wegnemen ik die niet heelen en de plicht verbiedt mij haar te ontvluchten Laat hij mij in Godsnaam niet vloeken t Was vreemd maar Renato had den briet van zijn kind geheel onbeantwoord gelaten Misschien had h zoodoende willen te kennen geven dat hij zulk een offer niet had geëischt maar alleen aanvaarde dat hij de redenen die zyn kind had opgesomd onmogelijk weerleggen der Grondwet bewerkt door koning Alexander nietig is De volgende oorkonde is afgekondigd Aan het Servische volk Koning Alexander en koningin Draga z jn hedennacht vermoord In dit ernstig tvjdsgewricht hebhen de vrienden van het vaderland en het Servische volk de handen ineengeslagen en een nieawe regeering samengesteld Terwijl de regeering dit bekend maakt aan het Servische volk is zij overtuigd dat het Servische volk zich om haar zal scharen en haar zal helpen dat de orde en de veiligheid overal in den lande gehandhaafd blijven De regeering maakt bij dezen bekend dat de Grondwet van 6 April 1901 met alle wetten die tot 25 Maart dezes jaars onde stijl Köldig zgn geweest in werking treedt De nationale volksvertegenwoordiging die bij proclamatie van 24 Maart oude stijl ontbonden Is wordt tegen 2 Iuni oude stijl dit is 15 Juni naar nieuwen stjjl naar Belgrado opgeroepen Dan volgen de handteekeningen der nieawe ministers De voortzetting van het debat in het Engelsche parlement over de afschaffing der graanrechten dat ondanks de pogingen van den speaker om het in te perken toch eenigszins het karakter van een debat over de algemetme ptrtttlH tfor tegeering is konen te dragen heeft de politieke atmosfeer voorzoover uit Renter s verslag kan nagegaan worden nog niet gezniverd Wel is komen te blijken dat de ministers nog niet dadelijk aan heengaan denken Chamberlain is weder op de bank der ministers plants komen nemen en schijnt niet in het minst plan te hebben het veld te ruimen Het amendement Chaplin om de graanrechten te behouden werd zooals W j reed meldden met 424 tegen 28 stemmen verworpen Deze stemming is echter onzuiver omdat andere invloeden dan alleen de vraag protectie of vrijhandel f er een rol in speelden Toch blijkt er uit dat er slechts weinig voorstanders ziJn van een heffing die opzettelijk of toevallig beschermend werkt Trouwens dat is reeds de indruk die in alle bladen viel op te merken Een eigenlijke verdediging van beschermende rechten wordt door niemand gevoerd De Daily Mail die al eens meer gebleken is de schaduw van komende dingen goed waar te nemen zegt In den ministerraad is besloieu dat Ritchie zal verklaren dat Chamberlain namens zich kon en daarom in liet geheel niets van zich liet hooren Toch was t Angelina door de tuaschenkomst van de altijd zorgzame tnadame Caasein die zij in de dagen van voorspoed ook niet verwaarloosd had ter oore gekomen dat de schilder Renato Parijs had verlaten zonder dat iemand zegKcn kon wat er van hem geworden was Wat Giulietia Donati betreft zoodra zij door den baron had vernomen dat Renato te Parijs woonde niets verbeten had en niets vergaf had zij rijkelijk door haar man van geld voorzien zich gehaast om weer naar Engelsch Indié terug te gaan zoodat men van haar zeker niets meer te vreezen had Zoo verliep nagenoeg een vol jaar m droefenis voor den generaal voor mevrouw dn Haussey aan wie haar echtgenoot de waarheid had meegedeeld en die het besluit door t arme meisje genomen betreurende dat volkomen begreep en haar daarom des te meer bewonderde en in sombere wanhoop voor Léon de Léra die de redenen niet bevroedende zich maar niet wist te verklaren waarom de tempel van hun geluk zoo eensklaps tot puin had moeten ineen zinken en die als hij die reden wel had gekend beminde zeer zeker de meening zou hebben gehuldigd dat de liefde alle dingen verzoet Het novicaat van zuster Angela spoedde ten einde Sifft volgt J