Goudsche Courant, woensdag 17 juni 1903

o 19134 Donderdag 18 Jiioi 1003 4S8te Jaargang ftOlDSCHE eOlRMT J ieutv8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeUroDR as ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de raidd Irlefttiin n H He Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT JF CE NT £ Weergtanda n Dithoudingivermogen ia iets dat ieder in den tegenwoordigen tyd brood noodig heeft en d t toch door reien die meenen een goede gezondheid te genieten wordt gemist Door een Yerstandige een normale voeding kan féder veel terng krijgen van wat hj in deze mist De heer HI5NRY D PEEKEY die wegens een jarenlang maaglgden op zyn 80ste jaar zoo goed als niets meer gebrniken kon was op zgn negentigste zoo gezond en flink abi men verwachten kan van iemand op dien leeltgd door het nitslnitend gebrnik van TRISCUIT SjSjSuRT De Importeurs voor Nederland en Koloniën De Nederlandsche Delicatessen Handel ÖEBRS DAAMEN Eotterdam F raagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave van TOURIST De hoofdtekst van dit hallmaandeIflksche tijdschrift bestaat uit de HeHChriJvlntl eener BeiH om de Aarde die de Beer E T Fkeüstka Ki iPBR in opdracht der Vennootschap maakt Elk nufimer is rijk gelUuitlreerdnaar eiyen photographUche oipnarnen I Ieder inteekeiianr ontvangt per jaar ongeveer 0 AnHtehtkaartett die hem € Utneigen of een ander door hetn op te geven adrea ioor onze reizigers wordentoegezonden Vcjor de eerste maal komendeze nit verschillende plaatsen in Arabië Perzlë Vooreii Achter IndiB Birma Malacca enz Pn per jaargang f 7 H0 incl de AnaicJtlkaarten De inteekeninjl is te allen tödo opengesteld Ook de Ansichtkttarten worden te allen tflde geleverd Bureau De W reld TourUt Haarlem I In het Verliclitings Magazijn De Avondster zyn steeds voorhanden BADEN EN GEISERS Tuinsl ngeb en Watersproeiers Ruime kenze ii ntemtee êUfl Gasornaniei tpn n Ballons Eeni adres voor QasgloeiUeitbenoodigdlieden Door de vele omzet tegen lage prijxen en onder GAIIANTIB Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Öfis en Waterleiding Dnbb Bnnrt B 13 Telefn 117 G E E 1 Deter adres voor alle soorten SCHOENWERZ dan het M Braknlsdi Schoen en Laarzenmagazijn KLEIWEG E 30 tégenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS i Htt beiti ofuohAdcljrlutt m c makkelykste pcwtamlddel Toor Hearta en vooral damei o landenchoenwMlc de Aflpretuor Tftn C M MUIlftr It C KJ i rltl BlMtl 8tr 14 Men lette totJ fflitw op naam en ftbriekemerk Vertry ur ky Mmtm WMtU la itlowwirt iiliittrlM ervMmt aii aMarut DH tky W lUHeMue rMM Alle Mpdratiön en aangemeten werk S Groote Jaarlijksche Verloting VA DE HOI L IIWtW Hi lH 4ATSGHAPPfJ VAN I ANUllOVW AFDEELING HAASTRECHT goedgekeurd bij Kon besluit van 7 Apf1t ta Q3 No 41 op Vrijdag 19 Juni 190 HooFDPRUS EEN SOLIED UTRECHTSCH WAGENTJE bespannen met één Paard Verder PAARDEN LAMMEREN AANVERWANTE AfiTIKELEN FIETSEN enz enz Dq Prijzen worden zooveel mogelijk aangekocht op de Haastrechtsche Paarden en Lam me ren markt op Donderdag U Jnni 1903 trekking beêUêi M9 JtJXi È903 LOTEN verkrijgbaar bij A BRINKMAN Zn Lange Tiendeweg k 50 cent Directe en finale verdelging binnen uur in de grootste stallen van Vliegen Moggen Motten Mieren Vlooien Rapsen Oorwormen Torren Pissebedden Het reinigen van lois bg Rundvee Schaap Varken Haisdieren Hoenders Hoenderhokken Vogels Vogelkooien Volières Kozen Abrikozen Perziken en verdere Vrnchtboomen en Broeikaaten en nog meer dan genoemd ia Dit poeder in gedeponeerd versch onschadelijk geurig niet hinderlijk de gebrniksuanwljzing geeft inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen Maobinaal Spuitje Ot Lirig on onacliiulülijk ZuiverloBS vet por atol Afwiidorlijko HUS f OH Emi SPUITJK f one KüH Elastmkeii Spuitjo f 0 is Gmoto UOOZK f 60 en HO i nnt Pakjofl 15 oont Na ontvangst van poatwisaol a 40 cout of 8 postzegeU ft 5 cent wordt U een raonsterdooe Zuivenngavet van IfO gram toegeMiidün Ö kleiiiw doüiyes fi S ncnt Allo met golirmksaiunv ijzing BiuibtwuUngen on iittiiattMi Tof on Um oiiiUiig viiiipoatzeSöls a 6 cent of postwisHcl 15 out hoogiT dun Ie prijs wordt hi t vorlaiigdo por pogt piikkot dóór het gohoulo Hijk veraoiidüH Por huif l of moer Kilo s ia do pooflor joinder in priJB MTzacht en noemt dadelijk de pijn weg Geneest onfeilliaar allo brandwonden Ook pnfeilbaar op liet vel tegen braudengheid kherarbtig heid aangezichts en andere licbanmBroven en wonden straklieid en stokeningen bij ver wonngen wmteriianden en voeten bij schurft dauwworm Bij brand on snijwondon en verzweringen verzaoht het vel niet alleen maar door direct liiermode te smoren voorkomt men bloedvergiftiging en koud vuur 10 et per dooa 6 stuks 50 eont grooto doos 100 grara Ut cent Ook verkrijgbaar bU A DROST Korte Tiendeweg D 4 Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst e n lïeelaandoening binnen den kortst mogeiyken tjjd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlnclit tot de viin ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst tionig Extract Ül E L I A M T II E ttit de KoninkISkeStooralabriek DB HONINQBLOEM J H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 11 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Jt C Westhaven 9S Gouda A LATENSTEiy K eivegE 100 Qouda E H VAN MILD Veerstal B 126 t Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINK8K Nieumerktrkad JJtel A N van ZESSEN Sc ioonAomn J Th TUKKEN £ o top B T WIJK Oudevmtcr A SCHEER Baailrecht P W i EDE Oudeaater K van due HEMDEN te Rteawijk P v d SPEK Moercapelle D d STAR WaddinQiveen Wed A HOLST Waddingmm M KOLKMAN Waddmngeen P A uu GROÜT Oudewater 1 DB JONGH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bemchop fmw wirrffr wmfnii BHB Door Oeii sh algemMn cnbevulen T M £ ef Diploma en boud B kroui i e PRAEPARATEN VAN f Ullia LfAl wilt loowd bij Winderen alt volwatsenen gebrek aar etlMt slechte ptiiTerteiine senuwhoofdpyn ter Terrterklne na riekte of kraambed koorti e hare gevolgen OUINA LAROCHE FERRUGINEUX m het bijiondw t n Bloedgebrak Bledumebt kwalen Tan Kritisch n lwft id ent VcrkrijRbair in flacon d 1 90 en 1 PSIf Al opAA voadHam Tent rkind aangenaanivanvnuk voar 1ftc liJVsdig A nOc l i i CI V V V yo jal viKtr kinderen zwakken en klierachtigegMtelIeniew aan te be telen AU MMluicHnËa drank i itooml sen Ier spijsverteringsorganen en diarrhea ook voor i dingwi en kletne kinderen Fni perbaa Kt T 1 70 i H Kgr 0 90 H Kgr O ÖO Chemisch M All CllïlrAr Speciaal TOOr Klnderroedlng m buMCO i H Kgr ƒ 0 80 r lulTere iTlCiliaUUVCI 1 KgT ƒ 0 60 é KgT ƒ 0 36 m A citvtvio lCtf9t AHAn Het rooken eener htWe Ctfiarettc b voldoende txs bestnj aumia fc C tC dmg van de hCTlgtta aanvallen van Aithma etc ïndoo je A 0 80 en O BO 2ZZL t TomflrïnHf Rnnhnn fruit PURQATiEF tegenV toppine Aam I glliarillUC JUIIUUIia beliD Mlgraln Congaatie ctc ToonLlookamaxtn3 7öor mdcrea l ev i ïii k Tamarinde Bonbona van KRAÏtPEIJRN HOLM helangnjke diensten iuJ de Twm Toor Uat kmd b aw HJfc w de nmaak aangenaam ii Priji per dooaje Q OO en O ÖO Q llmfa1r Oac4SllAG algemeen erkend al het BESTE huismiddel Ortlllligi 1 aaillICO Htmt Verkoudheid en Kealp n hot U een alljmoploisentl an veraacbtend middel by nltaemandheid uitaluitend in Q fleichje wrkrijghaar Pnjs 0 30 per flcKihje ZW 7V nnNPr iM mm KRAKPCUKK HOLM te Zelat M oJIM fofTMitm mm KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST UêM TE KOOP IftO stuks zware EIKEN BERGROEDEN in alle afmetingen en zwaarten Een party dito var 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde booinen Een partd LICHTE BERGROEDEN voor den prvjs van zeven tot tien galden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstnkken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEDKEN en DE NEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prjjs 500 stoks gezaagde 3 4 en 5 dnimsche EIKEN DEELEN Een groote parts EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTUKKEN 2000 atnk9 EIKEN PALEN in alle ajmetingen voor Schoeiing Brag en Heiningpalen 5000 stuks ElKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vrnchtboonien tegen den prüs van 12 et per stuk STEEN en PANOVENHOÜT SPOORLEÜGERS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEUKENPLUTEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSPARREN 10000 stuks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN ui BÜONENRIJS 50000 bossen KBIBHOÜT Alks wordt naar verkiezing ter bestemder plaatse geleverd Alles tegen scherp concurreerende prijzen en zea maanden crediet by den houthandelaar JOH DAMEK te Cothen Zander Instituut Fluweelen Sing el B 724 GOl DA Geneesh Dr J H BAKKER NIEMEIJEB Directr ü van DUIIREN Behand lanruggegr verkrommingen Ingevallen bomt x en o beenen en andere lichaamm lnvorm algeni zwakte conattitatie spieren genr xlekten rheamatiache aandoeningen rerHtuikingen enz enz TkiiRj s Wenderb li in do geheele wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen alle Horst L O n r i t e V e r llaae zt kt ii enz Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna iille ziektegevallen met goed gevolg aai te wenden PrUs per flaCOl t j per post f 115 Thitny s Wondusalf bezit een alsnog ongekende geneeskracjit en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke n gevaarvolle operatie gebeel overbodig Met deze zalf werd een I4 aiir oad voor oDKeueesUjk Vehouden beensezwel en onlangs oen bijna 88 jaar kankeriydea Kenezen Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen om van allerlei aard Prijs per pot f 150 per post f l ÖO Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENKI S 4NDERS Rokin 8 Amsterdam Waar geen depAt ia beatelle men direct aan dieSehutfonapotlu des A THIERRY in Pregrada bel Rohitwh Oeatcneicli Gelieve prwpectoa te ontbieileB by bet Centraal Depot Sander Rokin 8 Amsterdam f SCHIEDAMMEB GEITETEE Merkt NIOHTCA Verkrijgbaar b i PEETERS Jz cïïiÊÖAürf AU bewijs van echtheid ii cachet en ku k steeds voo xien van den naam der Kinna P BOPPB Druk vanA BBINKUAN Za Goada Bullenlandscii Overzicbu Eonvier diende in de Eransche Kamerzitting de begrooting voor 1904 in De uitgaven worden geraamd op 3 571 800 000 francs tegen 3 528 400 000 francs in 1903 De ontvangsten der begrooting worden geraamd op 3 513 700 000 het tekort op 58 100 000 frs De ontvangsten der zegel en registratierechten worden geraamd op2 millioenmeer het opzeggen van het handelsverdrag met Brazilië zal gelegenheid geven om het normale tarief op de koffte invoeren te herstellen waardoor aan de schatkist een ontvangst van 17 2 millioen francs wordt ternggegeven De leges en successierechten zullen 21 millioen francs opbrengen de nitkeering der Fransche bank 19 millioen Hierdoor wordt het geheele bedrag der ontvangsten 3 702 900 000 francs en het overschot 1 100 000 francs Eonvier diende tevens een ontwerp op de inkomstenbelasting in berustend op het beginsel dat alle burgers moeten bgdragen in de openbare lasten en dat in oen land waar de vermogens verbrokkeld zjn als in Frankrjk de belasting om productief te z n een zoo breed mogelijke basis moet hebben De uitbreiding dier basis is een waarborg tenen elke poging om de belasting te doen ontaarden in een onderdrukkingsmaatregel Rouvier stelt voor om van de belasting vrjj te stellen elk inkomen beneden een bepaald minimum Maandag heeft nn in het Engelsche Hoogerhuis een groot debat over de Britsche handelspolitiek plaats gehad Goschen opende de discussie en lord Lansdowne diende namens de regeering van repliek Men had het voorgesteld aldus Goschen o a alsof Engeland wanneer het weigerde voedingsmiddelen te belasten zich zou moeten schikken in het lot van een in staat van verval verkeerend wereldrgk Maar ongetwjfeld was Chamberlain s droom van een wereldrök niet uitsluitend afhankelijk van gesjachel met de koloniën Het Rjjk moest voortschrjden niet als een dood maar als een levend Ep De Britsche staatslieden dienden te trachten den droo ra van een wereldrijk te verwezenlijken zonder de nachtmerrie van het belasten van de voedingsmiddelen des volks er bij te sleepen Lord Lansdowne gaf toen lord Goschen de stellige verzekering dat de enqnête in de fiscale quaestie op onpartijdige wijze zou worden gevoerd Geen enkel lid vUn het FEViLLElOX IXÖtlLDÉT ovelle van L HERBST Uil kit Dmtsch vertaaUt 3 Maar ik twijtel geen oogenbük dat we de middelen luUen vinden om het ergste te voorkomen Ala ge mijn oom je toestand bekend maakt zal hij je leker help n Je oom ï kind kind waar denkt ge aan antwoordde Rudolph terwijl hij driftig heen en weer liep Hij heeft me al eens geholpen in t laatste jaar toen er nog redding mogelijk scheen maar nu hoe kan ik hem nu nog hulp vragen Hij behoeft je niet met eigen middelen te helpen Kudolph Geef hem mijn weosch te kennen dat hij u de papieren betreffende mijn erfdeel ter hand telt Binnen e n jaar ben ik meerderjarig dan moet hij toch het beheer van mijn vermogen aan je overdragen en niet waar dat zal toch wel voldoende zijn om het erpte te voorkomen f Clotildel riep hij m vervoering mijn edelmoedig hartelijk vrouw e veel te edel voor mij onwaardige Je wenach om mij op dezt wijze te helpen zal echtu bij den ouden heer weinig ingang Kabinet was nog aan een bepaald plan gebonden Maar dit kon hij wel zeggen dat Engeland niet bij zijn tegenwoordige houding kon blijven volharden en weigeren maatregelen in overweging te nemen om den Britschen handel die heel wat te verdragen had te hulp te komen Hij weigerde zonder nader onderzoek te verklaren dat niets kon worden gedaan Wat de qnaestie van repressailles betreft is de toestand van hulpeloosheid waarin wij verkeeren onduMbaar Wij ziJn als iemand in een wetteloos land die in een kamer zou komen waarin iedereen met revolver gewa pend was Indien wij ons van een revolver voorzien en iedereen toonen dat wij er een bezitten en dat zij grooter is dan andere revolvers dan zon men ons zorgvuldig met rust laten Wy hebben een punt bereikt waarop een fiscale enquête een noodzakelijkheid is geworden Nadat nog de hertog van Devonshire had verklaard dat hij niet kon inzien waarom vrijhandeiaars zich tegen een enquête zooden verzetten doch hij overigens geen deel zou willen hebben aan eenige proefneming tenzij met hart fin ziel overtuigd dat zQ gerechtvaardigd was op dergelijke economische gronden en er reden was te gelooven dat zü een gnnstigen invloed zou hebben op do groote massa van het volk werd het debat gesloten en het Hols verdaagd De Engelsche Economist orgaan van den eersten rang heeft een artikel over Chamberlains plan dat zeer de aandacht trekt Het blad zegt wat gevaarlijk spel Chamberlain speelt met de differentieele rechten ten gunste der Britsche koloniBn Het gevolg kan ziJn dat hij die biJ zijn terugkeer nit ZnidAfrika het toppunt had bereikt van zijn roem wat daarop ook door de nakomelingschap moge worden afgedongen wegens ruimer wetenschap van de uitkomsten niet enkel zijn eigen reputatie en stelsel ten val brengt maar jnist een gevaarlijke verwijdering in het leven roept tusschen het moederland en de koloniSn Znlk een streven als het zijne kan gerechtvaardigd worden door het noodzakelijk en aannemelijk worden gemaakt door de heldere uiteenzetting van het plan in alle opzichten Geen van beiden is echter volgens de Economist aanwezig Dat het thans noodzakelijk zou wezen de koloniën te bevredigen door differentieele rechten is geheel in strijd met de groote bereidwilligheid voor die kolonièn betoond bj den oorlog in Zuid Atrika En hoogst gevaarlijk is het althans het uitzicht op zulk een vinden uO gewis zijn goede hart zal hem wel zeggen dat mijn geld ook het uwe is zoowel als jou naam de mijne Maar het was toch zijne voorwaarde van toe stemming tot ons huwelijk dat dit zonder gemeenschap van goederen bestaan zou Ja dat was toen en zeer tegen mijn wil omdat hij door Leonards invloed tegen je ingenomen was maar nu nu hij veel van je houdt en Leonard ver weg is Rudolph schudde het hoofd en liep rusteloos heen en weer Eene klagende kinderstem verbrak de bange stilte Rudolph hoe gaarne zou ik je dien zwaren gang besparen en zelf naar mijn oom gaan maar je hoort hoe oas arme Kaatje naar mij verlangt ze is ziek zeer ziek en ooms villa is zoo ver van hier ik durf het kind geen twee drie uren te verlaten Onmogelijk zei hij het zou ook weinig baten Maar je moet het toch Uepra iMn Budolph je gaat naar hem toe Ik zal je een kort schriftelijk verzoek meê geven om mijn wensch te vervullen bestel intusschen een rijtuig en maak voort je weet dat de man s avonds laat slecht te spreken is Zij schelde en terwijl Rudolph die zij op deze wijze geen tijd tot nadenken het den binnentredenden dienaar beval een rijtuig te bestellen ijlde zij naar hare schrijftafel Na weinige oogenblikken vouwde ze een klein sierlijk briefje toe terwijl Rudolph papier en brieven uit zijne secre maatregel te geven zonder eenige zekerheid dat hel moederland geneigd is toe te stemmen Bovendien is die toestemming enkel denkbaar indien de meerderheid der Britsche kiezers een goed en in alle deelen nitgewerkt plan voor zich heeft maar ook dit ontbreekt te eenenmale Als men nu let op de dreigende taal door den Australischen Minister Seddon onlangs gesproken op diens uiting dat ingeval Engeland de wenschen der koloniën in den wind slaat het niet mag klageii ab deze met het buitenland reciprociteitatractster sluiten dan ziet men hoe in hot vrajigstuk der differentieele rechten een bron fc n zijn gelegen van ernstige tweespalt Mislukt het plan dan kan het gevolg zijn dat En eland weldra in ziJn verhouding tot de kolohiën zw kker staat dan vöór den oorlog De verantwoordelijkheid daarvoor zou dan netrkomen in de eerste plaats op Chamberlain i I Petef I Karngeorgewitsj is door de Servische Skoepsohtina met algemeene stemmen tot koidng van Servië gekozon Over die koningskenze worden do volgende bijzonderheden gemeld Zondag kwamen do Senaat en de Skoepsohtina zooals die v06r den conp d ètatVBn25 Maart waren saamgesteld te Belgrado bjeen InVlen namiddag werd een gemeenschappelijk Vsrgadering gehouden die tot laat in den nacht dnnrde De Regeering stelde bil monde van Avakoumowitsj voor Peter Karngeorgewitsj tot koning uit te roepen Hjj wees er op dat dit de eenige candidaat is bij zette de gevaren uiteen die zonden ontstaan zoo de voorloopige regeering te lang bestendigd werd en hjj legde er voorul den nadruk op dat Rusland en Oostenrijk niets tegen de verkiezing van Karageorgewitsj hebben De gemeenschappelijke vergadering besloot het regeeringsvoorstel aan te nemen Doch vooraf werd besloten dat de grondwet van 1901 die door de voorloopige Regeering weder hersteld was zou worden afgeschaft en dat de grondwet van 1888 wsdor zou worden ingevoerd Zooals wij gisteren mededeelden had ook Peter Karageorgewitsj in zijn interview te kennen gegeven de grondwet van 1888 weder te willen invoeren Op dit punt loopen dus de wenschen van Koning en Volksvertegenwoordiging samen De grondwet van 1888 is de vrijzinnigste grondwet die Servië ooit gekend heeft Zij werd door Milan in overleg met Yovan Ristitsj en Belimarkowitsj ingesteld toen hij afstand deed van de regeering en die over taire haalde en daaina reisvaardig in de kamer trad Laat je niet ontmoedigen sprak ze innig al8 de oude heer je in t begin wat hard aanspreekt Ik ken hem hij zal je onbewimpeld zijne meeoing en wat hij denkt te moeten afkeuren zeggen doch wees openhartig Je kunt hem bezweren dat deze treurige ondervinding je voor altijd genezen zal van deelneming aan onzekere ondernemingen dat ge je nimmer meer zult laten verleiden want dat meent ge toch niet waar i O mijn lieve man we zulten ons best doen zuinig leven en hard werken en dan kunnen we toch gelukkig zijn Hij richtte zich op omhelsde haar en rukte zich toen los Nog een bemoedigenden blik nog een handdruk en ze zag het rijtuii weg rijden Toen pas kwam zij tot het besef harer geheele ellende Eene verschrikkelijke ongekende gemoedstoestand overmande haar Het was ot een zware steen hare borst beklemde en eene heimelijke stem haar influisterde hij ia weg en ge ziet hem niet weer terug Een oogenblik nog zag zij het rijtuig na de hand op het hart gedrukt daarna liep ze haastig naar haar kind m Rudolph keerde dien xellden avond Diet huiswaarts Hij schreef maar enkele woorden aan zijne vrouw die haar eentge hoop gaven Een nieuwe dag brak aan kroop langzaam voOTbij Rudolph kwam niet terug Weer een nacht droeg aan den minderjarigen Alexander Om de verschillende partijen in het land gunstig voor liJn zoon te stemmen en het regentschap een tiJd zonder politiek geharrewar te schenken voerde Milan een uiterst liberale grondwet in Bij den staatsgreep van 1894 werd de grondwet van 1888 weder afgeschaft en die van 1869 ingevoerd In 1901 toen Alexander bespenrde dat zjjn huwelgk met Draga niet de algemeene instemming vond wilde hg zjjn heerschapp bevestigen door nadere aansluiting bij de radicalen Toen werd de grondwet van 1888 weder te voorschijn gehaald en na enkele beperkende wijzigingen als grondwet van 1901 ingevoerd In 1903 werd deze grondwet weder buiten werking gesteld de organieke wetten ingetrokken en een gewijzigde kieswet ingevoerd De voorloopige regeering bracht den toestand terug die v66r den staatsgreep van 1903 bestond de Skoepschtina grjjpt nog verder terug en veegt daardoor de geheele regeering van Alexander nit De grondwet door Milan in 1888 ingevoerd en alle organieke wetten die daarop berusten is van heden weder in Servië van kracht Men meent dat de jongste besluiten der volksvertegenwoordiging volledige stilzwggende amnestie voor de samenzweerders van verleden week insluiten wat men ia Servië waarschijnlijk een heel natunrlijke zaak zal vinden Maar het blgtt af te wachten hoe de nieuwe Koning daarover zal denken Wanneer by notitie neemt van wat het buitenland meent dat hij aan de waardigheid van Servië en zijn eigen positie schuldig is dan laat hü de zaak niet blauw blauw al zal het hem zijn koningschap al dadelijk moeilijk maken Bovendien zal s Konings houding in deze wel niet zonder invloed blijven op do houding der mogendheden jegens hem en zijn land Het is een uiterst lastige kwestie maar velen denken dat Peter Karageorgievits door de moordenaars ongestraft te laten zelfs niet deh schijn van medeplichtigheid op zich zal willen laden In het Honguarsche Huls van Afgevaardigden mededeelende dat het kabinet Zondag zyn ontslag ingediend en de koning het aangenomen heeft zeide Szell nog Ik heb de beginselen van mijn politiek ten opzichte van den tegenstand dien de dwarstrekkers tegen het militaire wetsontwerp voeren uiteengezet Maar aangezien de overeenstemming over de wtjze waarop ik mjn politiek voer niet groot genoeg was heb ik ontsjag gevraagd en weör een dag maar Rudolph versolieen niet Twee nachten en twee dagen atdejonge vrouw in dubbelen angst en zorg aan het ziekbed van haar kind Eind Ujk ontving ztj een brief van hem De laatste poging waa mislukt nergens hulp een te wei voor langen langen tijd Groote God hoelang In bittere smart drukte Clotitde den briet aan hare borst en keek toen met brandende oogen weer op haar kind dat stervend in haar bedje lag Met een laataten diepen zucht een laatsten blik uit de brekende oogjes vlood ook dit jonge leven heen Clotilde was alleen De nacht brak aan die eenzame treurige duistere nacht Toen de morgenzon de aarde weer bescheen hare stralen schoot over goeden en slechten over vreugde en lijden drong ook eene straal door in de zwartbehangen stille treurkamer Clotilde lag geknield voor het doodsbedje en streek over het koude witte handje v n hare slapende engel Dezellde zonnestraal die hare schedel verwarmde gleed ook over dat handje doch liet dit door den adem des doods beroerde koud O kind o kind wat zijt ge stil en stom fluisterde de knielende je laat mij zoo alleen in mijne ellende I Onalgekeerd blikte u op het marmerwit g zichtje dat zoo kalm en vredig daar lag Wordt vtrvaigd