Goudsche Courant, vrijdag 19 juni 1903

o 9136 Zaterdag 20 Juni 1003 42ste Jaargang mimm courant IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoo Na ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei raidd TelefMi t At De Uitgave dezer Courant geschiedt dageiyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per I post 1 70 I Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Zander Instituut fluweelen Siiiffd R TM GOU RA öencesli Dr J H BAKKER NIEMKIJEB Pir ctr l VAX DÜHREN Bfliand vunruugegr verkrommltigen tuftevfiUen burnt x en o beenen en e uAfircliehnammltivorm atgem xwaMe mu tUmtle ipieren genr xiel ten rlieumaHnohe aawloeningen verHtutkingen enz enz TE KOOPr 150 stuk zware KIKEN BERUKOEDE N in alle almetingen en zwnarton Een partg dito var aö tot 40 voet lengte guncbikt om op porren te zetten allen tlians gevelde boomen Een partij LICHTE BEKÖROEDBN voor den pr i van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Mülena en Vangktukkcn Staarten enz iezaagde on besUgon GEBltiüïEN srUl KN en BAIjKEN 20 stok EIKEN BKÜKEN en DENNEN ROLHLOKKEN tegen zeer lagen prijs WX stuks gezaagde 3 4 en dttimsthe EIKEN 0EELES Een groote partfl EIKEN KISTHOUT tot tuchtig duim breedte Geboorde EIKKN POMl KN en ïware EIKEN ZAA WTUKKEN iJ K ü stuks KIKKN f ALEN in alle almetingen voor Scboeiing Brug n Heiningpalen WKW stuks EIKKN l AALÏ JEy voor hokken ter bescbmting van jonge vrnchtbooiuenj tegen den ivm van 12 et por stuk STEEN on l ANOVENHOU J HPOOKLKU6EKH BAIiKlCN HEIPALEN HEININUHEKKKN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in allo afmetingen 2000 Sl AKKEN en DEKHPMIKEN 10000 stuks BOONENTAKEN u BOO örooto houveellioid ERWTEN NENHI 1S mm bossen KRIBHOÜT he Umtl r AUm ievr it naar verlnezing Ur pUialte geltvtrd Alles tegen Khtrp mnmrrenendr prijzen on M iioum c mditt bil den hoiithandelaar JOH DAUEN te Cotbn Wie zoker eyn vil d Kcbti I Elkel CftCae te ontrangen leumeu C t ld en a nsto miiigen la den 1 idsl gekomen onder de naun des uitvindtm Dr Mlobaelis verrurdigd MP da be t machines ia h t wereldbe1 riiemdt Mabblitwraeut van Gebr £ StoU wwrok te Keulen Itch Bikel Cacao in vierkanten ba n D M KikiJ Carao met melk gekoutt eent aangwame fgfjxmi t drank voor da1 gêlijksoh g bruiL een i 2 theelepris tan t posder TOOT een kep Chocolate Alt genecstrtebtige drank bij geval van dwrrhee MMita m water te gebruiken Yerkrygbur by do vuornumata EL I Apotheksra en TJMT o ïï 35 Oenoraalvertegenwcoriliger rozr Kedei jullus Mattenkladt i i j terdr ai Kalvcisatus tü3 m l SCHlEDAMMEli GENEVEB 3lerk i VorkriiRli f liij PKKTBK Jz uHIlfeA M r KU bew jl VMi BolithiM l i D Dli t on kurk uwl oor ien van den na m der Kinn P HOFPR Trekking Zaterdag 20 juni 1903 te SEOr O EI O 3 ©ia Prijs per Lol f 0 30 Verkrijgbaar bj SWAR l SENBDRG 6 LOTENDEBIET Kleiweg E 8 Gonda LOUIS BIHSCHOP Sigarenb OuBbele Buurt H 12 Gouda ALBs JONGEN CKL Oosthaven B 7H Gonda B L RAA STROP Lange Groenendaal I 123 Gouda O vas VLIET Tiendeweg Gonda W LA GRAND Waddiniveen JOH e BOER Lz Hazerswoude DorjiJ A BODEOOM Llsselmonde on gff zult verbaasd staan over de resultaten in enkele maanden verkregen Niet omdat dit brood als oen toovorstaf oen zieke gezond o een zwakke sterk maakt maar omdat dit volkomen normale voedingsmiddel niet nalaat op ieder een gnmtigen invloed uit to oefenen Probeer bet en gji znlt ons dankbaar zgn voor onzon raad De Tmportenrs voor Nederland en Koloni n De Nederlandsehe Delicatessen Handel ÖEBRH DAAMEN Rotterdam Geen Kinkhoest ieen Inttiieiiza Kc ONnKLUKE Om IZiiikhoesl Influenza Borst en lïeelaandoenin f binnen den kortst mogelpcu t d te doen genezen neetnt onmiddellijk de toevlurlit tot do van ouds beliciulc iM kiODiido en wcrcldberoeindc Superior Druiven Borst lionigExtract M E L I A if T II E nitde Küninkli keHtoomfabriek DE HONINGBLOfEM van Jif i H N VAN SCHAIK G DEN HAAG Hoflevoranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j FiimT WOLFF Ji € o Westhaven 198 Go a A LATBSSTEiy Kleiweg 100 nu n R H VAN MIW Veerstal B 12U te Dowita A BÜUMAN Moordrecht PINKSIi Z Lk rkadJM A N TAN ZESSEN Srkoonho J T TÜRKBN Sof op Ji T WUK Oudev a rr A SCHEER Haariruht P W v EDB Ouijwafrr i HEMDEN te P v o 8PKK MoércapelU ü v o bfAK Warf w VVed HOLST WmMin mee M KOLKMAN Waddmmjem P A GROOT Oud waUr DE JONUH Oudeimter J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te BemcUp Ii oi r i n ral i l£ein n nte lm IBWWWJtWfWHWfll Mit t r Ulploma m Oo J Bttoooiuie i 1 PRAEPARATEN VAN kw n n IWttS l ftM U l r cl m l a 1 90 n 1 Elkel CaCaO c U d en wakken klleracWlg e ll r Melksuiker T ro U voldoende ter bestn van Asthma etc In Asthm a Cigaretten TdrSvIJ u SSf iK l y to Til T i A DnnUnne FRUIT PUROATIEF iteoi VaWoiiplnt Arai Tamarinde po npon s iJ MiBnüi cong i cte v i kü i n r Tan lnJ Uonbo M KKAEPFi I IiOLM e V r liM knul bwipl ilk ro Ir i k naiieeiuMn v IVii pit clo e 0 0 eny U DU Salmi ak Pastilles S S s j ar SXi i Hi noplos end a trachten d middel bij ultMinttdl kl a al le d m □ toch vn1ir El Pr ƒ O ÏO C ie KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST In het Verlichtings Uagazija l e Avondsler zijn steeds voorbanden BADEN EN GEISERS Tiiinslaii fn en Watfr proeiers Rnimo keuze in nieuwe W l ïasürnaniciiK ii rii Balloos Eenig adres voor QasgloeilichtbenoodigcUieden Door de vele omzet tegen lage prijten en onder CAilAHTIE Aanbevelend M VA LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Dubb Buurt B l S Telefn 117 Vraagt by Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsehe uitgave van De hoofdtekst van dit hallmaandelyksche tjidschrift bestaat nit de heHChriJving fener Relnom deAartle die de Heer E T Feenstka Ki iPKK in opdiacbt der Vennootsfhap maakt Elk nummer is r jli geilltintreerd naar eigen pliotogropUiHChe opnamen Ieder inteekcnaar ontvangt per jaar ongeveer 20 Anhirhtkaarten die hem fffm eigen of reu ander door hem op te geren irireM door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arable Perzie Voor en Acbter Indie Birma Ma lacca enz Prijs per jaargang 7 30 inel de Andditkaarten 1 0 inteekening is te allen t ide opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tjde geleverd Bureau De Wereld Tourlst Haarlem Steeds meer De verkoop van Bai niin eii s Vademecum wordt steeds meer steeds grooter Reeds duizenden zien hi dat VADEMECUM inderdaad het beste Mondwater ter wereld is I iijs per Bacon ƒ 1 50 Pro lfleicbjcs 20 Ct nt Eenige agenten voor Gouda en Bodegraven WOLFF Co Gouda Thitn i We dsrbalt ffl in do gohüole woreld bekend oa geroomd Onovortrolfen middel tegen alle Borst long ever Haagzlrkten enz InwonJii iooifol als ook uitwendig in bijna llo ziektegevallen mot goed Mïolg j I aap te weadon HrO per H col J 1 i per post t 1 IS ThUny a WosdoriaU bozit oonaUnog ongekende geneeskraoU en heilzame werking Maakt moojUl elke pijnlijke u geïnarvolle operatie geheel overbodig Metdozo zalf word oeu li jaar oud voor ougcneeslljktetaottden beengeiwel on onlanu oen hijim a laar kankerlUden genezen Krengt genozing en verzachting der pijnen by wonden ontótekingen wa van allerlei aard Prijs por pot f 150 per post f 1 60 Oentmal Depot voor Nodorland Apotheker IIEMtl S4SDEUS Rokiu 8 Am tordam Wtw gten depot ia beetólle mm direetwiii dieSchuUeDaiwlheta de A IHlhBKY in Prcgrada hel Kohitech Oeiterreieb Gelieve proipeetai te oatbieden ftij kot Centraal lleiiöt Sand l e Het telle onichaeeljIwK en f makkelykste poetsmiddel voor Hc rea eo vooral dames en Kinderschoenwerk 19 de Appretuur van C M Mullw A C W B rll Be lli Str 14 Menlettep d JtlV op naam en fabnekamerk Vertryifeear by HearM Wlakallaf a In aehBa ee al etartee flflaryaiiaat eM a MrB l4lefelkv torte e fa Druk van A BRDIKMAN Zn Goud RoklD 8 Aauterdim Bultenlaodsch Overzlcbt De wijzigingen in de grondwet van 1888 die weder van kracht verklaard is werden door de Skoepschtina aangenomen met 113 tegen 3 stemmen door den Senaat met algemeene stemmen De Russische Regeeringsbodo bevat een olflcieele mededeeling dat de Russische regeering koning Peter 1 van Servië erkent doch hem de bestraffing der moordenaars als plicht oplegt In de olflcieele mededeeling in den Rnssischen Kegeenngsbode staat een week is verloopen sedert de dagen der bloedige omwenteling te Belgrado Terw l Rusland zich streng hondt san het beginsel zich niet te bemoeien met de binnenlandsche aangelegenheden der Balkanstaten en het bovendien niet mogeiyk acht in eenige betrekking te treden tot leiders die eigenmachtig de regeering op zich hebben genomen heelt het einde der oninsten algewacht Dadelijk na zgn verkiezing wendde Koning Peter zich telegraphisch tot den Tsaar met het verzoek om erkenning waarop telegraphisch antwoord in bevestigenden zin werd gegeven De keizerlgke regeering kan echter ondanks haar goede Venschen voor het opperhoold van het denzellden godsdienst belgdende Servische vo k niet nalaten het vertrouwen uit te spreken dat Koning Peter gerechtigheidszin en een vasten wil zal tonnen in de eerste plaats door het nemen van maatregelen tot het onderzoeken van de alschuwelgke misdaad en door de trouwelooze misdadigers die zich aan den smadelgken koniogsmoord hebben schnidig gemaakt aan een strenge bestr lfing te onderwerpen Het achterwege bljjven van de noodzakelijke boete zon een ongunstige uitwerking hebben op de betrekkingen van alle landen tot Servië Rusland smeekt den zegen van den Allerhoogste al voor het welzijn enden bloei van het Servische volk De lersche landwet waarop reeds zooveel hoop is gebouwd is in gevaar De lersche leider Redmond diende bij de behandeling in het Lagerhuis een amendement in strekkende het aanknopen van land door de pachters gemakkelijker te maken door den in de wet betaalden minimnmprijs te laten vervallen ol althans sterk te verlagen De Eegeering by monde van den heer Wyndham verzette zich hier echter ten sterkste tegen Het amendement was voor haar onaanneembaar Toch ging nog een krachtige FEVILLETOX CLOTILDE Novelle van L HERBST Uu fut Duttsch vertaald 5 EindeHjk rei hij met zachte stem In dezen treurigen toestand ClotUde is het niet geraden langer dit hui waarop de schuldeischers wel spMdig beslag zallen leggen te blijven Ik bied e dus uit mijn vadera naam aan je met je meubelen naar onze viUa over te brengen lOok daarvoor moet ik bedanken antwoordde Ktj Het zou mi onmogehjk zijn te leven in een huis waar myn man door zoo n liefdeloos hart aan vertwijleling en wanhoop ten prooi uitge dreven is £ en snelle zenuwachtige trek bewoog even Leonards lippen doch hij iweeg Nadat hem door u alle hulp afgesneden was is het hem gelukt dien gevaarlijken wissel nog acht dagen uit te stellen Hij wilde probeeren of hij Mir een vriend te Hamburg nog geholpen kon worden en ging daar s nachts nog heen doch ook deze pORÏng müilukte Niet uit gebrek aan vriendichap maar door de slechte tijdsomstandigheden Zoo bleet hem dus in zijn vaderhind geena boop meer om de schande te ootgaan Zonoer alicbeid zonder groet is de ongelukkige aan minderheid met Redmond mede Met 176 tegen 217 stemmen viel bet amendement volgens de liberale blaikn een voorspel van den val der wet zelf Do bepaling omtrent den minimumprijs door de pachters te betalen is in de wet opgenomen zegt de Morning Leader om den vrienden van het Kabinet genoegen te doen en is tevens een speculatie op de zucht der pachters om spoedig onafhankelijk eigenaar te worden van den grond Het olflcieuse regeeringsorgaan de Sordd Allg Ztg bespreekt in zjjn jongste nitmmer den uitslag en dringt er op aan dat alle partyen zich by de herstemmingen zullen verbinden tegenover densociaaldeuiocratischen candidaat Waarschgniyk zon dit ook zonder dezen wenk van hoogerhand wel zgn geschied olschoon tameiyk veel kiezers aan de aansporing van prol Mommsen algemeeno aansluiting naar links gehoor zullen geven Slechts weinig bladen trachten het buitengewone succes dat de sociaal democraten bg eerste stemming hebben gehad te ontkennen De conservatieve Reichsbote geelt de volgende verklaring De groote menigte kiest socialistisch zonder het daarom nog te zgn maar alleen om zoo krachtig mogelgk uiting te geven aan haar jarenlang opgekropten wrevel Het weilelachtig karakter onzer politiek de ruwe houding in den Boeren oorlog het overdreven vriendschapsbetoon jegens Engeland en te groote delerentie voor het katholicisme hebben dien wnevel in de laatste jaren nog zeer doen toenemen Het gevleugelde woord katholiek is troel zal moeten worden vervangeji door sociaal democratisch is troel Van een eventneele Ryksdagontbin ding F wachtte het blad alleen heil indien tegelgkertgd ook Von Bülow heenging en werd vervangen door een staatsman met een rustige duidelgke nationale politiek De grootste verandering zou echter van den Keizer zeil moeten komen De Lokal Anzeiger en de National Ztg zyn beide van oordeel dat de partygroepeering in grove Ignen rechts tegen links door deze verkiezingen niet te zeer zal worden gewyzigd De toeneming der sociaal democratische mandaten valt samen met een vermindering in zetels der vrgzinnigen van beide schakeeringen Het Tageblatt ziet in de toeneming van het aantal socialistische zetels in zekeren zin een waarborg dat de regeering zal worden ge dwongen weer den weg in te slaan eener gezonde handelspolitiek De Kreutz ztg welker goed protestantsche boord gegaan van het schip dat hem voor jaren ver van raij verwijdert Deelnemend wilde Leonard hare hand vatten doch zij ontrok hem die iDe betalingsdag ging zij met bewonderenswaardige kalmte voort zal verschijnen nadat ik mvjn kind aan de schoot der aarde toevertrouwd zal hebben Dan verlaat ik dit huis en zal m Dresden met hulp mijner vrienden eene betrekking zoeken Ah ik begrijp je je schoone stem zei Leonard met duisteren blik Clotilde keek hem ontzet aan en vroeg Kunt ge gelooven dat ik met dit zieleleed jingend mtjn brood wtl verdienen Goddank heb ik nog wat anders geleerd dat mij nu good te pas zal komen De onontbeertijkste dingen oftm ik meê al het andere wat ik nog mijn eigendom kan noemen lever ik aan het gerecht over tot deeltelijke bevrediging mijner schuldeischers De vraag is of mijn rader als je voogd tot deze handelswijze ïyne toestemming zal geven bracht I eonard in t midden Als ge het voor je plicht houdt sprak Qotilde koel mij ook hierin te hinderen zal ik mij onderwerpen moeten Het is ook maar voor één jaar Hoe bedoelt ge dat Wel over een jaar ben ik iedere voogdijschap ontwanen en kan niemand mij meer beletten met mijn ouderitjk erfdeel te doen wat ik wU Over haar treurig gelaat gleed een trek van tevredenheid gezindheid hoven lederen twyiel verheven is ziet in den uitslag der verkiezingen een ernstig gevaar en pleit voor een nauwere aansluiting van alle niet socialistiscbe partgen aan het centrum Ging men voort de katholieken op da traditioneele wgie te prikkelen dan zon het Rgk in een gevaarlgken toestand kom n te verkeeren De Franklurter Ztg prgst de goede verkiezingsorganisatie van sociaal democratie en centrum Het ontbreken daarvan bg de burgerlyke linkspartyen heelt haar de smadeiyke nederlaag gebracht Het Kranklortor blad acht vooral de nederlaag van de leiders vanden Bund Rdsicke Lncke en Hahn veelbeteekenend Ook do in herstemming komende perskampioen van den Bund dr Oertel zon wel eens kunnen vallen als de nationaal liberalen weigerden hem te steunen De Dresdener Nonesten Nachrichten vestigt de aandacht op het leit dat in Saksen door de sociaaldemocraten 100 000 stemmen meer werden uitgebracht dan door alle ander partgen te zamen In de vgl Saksische districten waar geen sociaal democraat gekozen werd komen zg lp herstemming en wel met It conservatieven 1 lid der hervormings p rty en 1 nationaalliberaal Betretiende de crisis in Hongarge wordt nit Budapest geschreven De parlementaire verwikkelingen die nu reeds sedert zes weken tot den ex leX toestand hadden geleid maakten een wyziging dringend noodzakelgk Zooals bekend is moet men de oorzaak hiervan zoeken in de indiening der nieuwe legerwet waarin werd voorgesteld het contingent met 22 000 man te verhoogen De onalbankeiykheidspartg verklaarde onmiddellgk dat zg het tot stand komen ram die et zou weten te beletten en dat heelt zg dan ook gedaan door een obstructie die met zooveel tact en beslistheid werd geleid dat de Regeering geen enkel ontwerp meer kon doen behandelen Nn zal in Hongarge een politiek der krachtige hand belichaamd in een Kabinet Stephan Tisza worden ingevoerd Dat zon iets kunnen beteekenen als men slechts wist op welke wyze die krachtige hand zich zal doen gevoelen zegt de Voss Ztg Met parlementaire onderdrnkking der oppositie met vervanging van de wet door Verordeningen met middelen die in strgd zyn met de grondwet ol met bet reglement der Kamer is in Hongarye niets te beginnen Zooieta zou den streng constitntioneelen zin van het Hongaarsche volk kwetsen en het resultaat hebben dat de oppositie door honderddni Ën nu ging ze voort toen hij haar sprakeloos aanstarende voor haar bleef staan nu zult 8e mij de weinige uren die ik nog met mijn kind oor kan brengen wel ongestoord willen laten Ik eerbiedig uw gevoel sprak Leonard niet zonder aandoening Ik ga doch als ge de hulp van een vnend mocht b hoeven dan weet ge dat er een voor u leeft Hij bood haar de hand en zag haar daarbij zoo verdacht hartstochtelijk aan dat zij bare oogen neer sloeg Bijna onhoorbaar beantwoordde zij zïjn Leef well en ademde verlicht toen hij de deur achter zich sloot In den vroegen morgen had Clotilde slechts vao haar dienstpersoneel begeleid haar ontslapen lieveling ter eeuwige ruste gebracht Toen ZIJ door hare oude Hanna gesteund van den zwaren gang terugkeerende hare woning betrad kbnken hare schreden dot in tie le£ge ruimte en huiverde ze In het portaal bood zeiederharer begeleiders de hand en zeide met bewogen stem Ik dank u ge hebt mijn zoet kind ook hel gehad en daarom wildie ik geen uder geleide En na leeft wel leeft allen wel Zij ontsloeg hare bedienden tot wederziens Zij hoorden de vertrekkende diep zuchten Ze hadden alle deze goede zachtaardige meesteres zoo geacht en iMmind en deze bleef nu alleen Althans zoo dachten zij Den sqmberen blik op het tapijt gericht gat Gotilde zich over aan de meest treurigan ge zenden aanhangers zou worden verstrekt Graat Stephan Tisza heeft zicU dan ook gehaast te verklaren dat hy er niet aan denkt tegen ol zonder het Parlement ol met schending der Grondwet te regeeren Maar dit negatieve program is niet voli oende Hongarye vraagt een positiet program Dat program kan niet andera zyn dan een pogen om de oppositie te breken maar het is do vraag hoe hy dat zal aanleggen Want bg moge het wenscben de middelen er toe ontbreken hem ten oenenmale De eenige mogolgkheid is de omwerking der legerwetten in een geest die ze ook voor de oppositie aannemelgk maakt en naar het Neae Wiener Tageblatt meldt zou bet aan den Honved minister Fejervar daartoe opdracht rgn verstrekt Maar als de Regeering te Weenen dat wilde had zy Koloman von Szell niet behoeven te laten heengaan I V De ministercrisis in Italië schtfnt nog niet spoedig ten einde te zullen loopen Hoewel Zanardelli eerst beslist van plan leek zich in geen geval meer met de vorming van een nieuw kabinet te belasten is by daarvan biykbaar ternggekomen op den krachtigep aandrang des Konings Alleen moet hy van plan zyn op zyn gemak den toestand te overwegen ten einde hot nieuwe ministerie op steviger grondslagen te vestigen en zich ly de keuze van nieuwe ambtenooten niet alleen te laten leiden door de vraag tot welke parlementaire groep zg bohooren hy wil vooral op hun gezag en aanhang letten om aldus een meerderheid voor de oplossing der groote hangende kwesties te krggen Maar ook mogeiyk is dat hy daarby op al te groote moeiiykheden stootende ich bepaalt tot enkele wyzigingen in het kabinet om als de zaken weer een paar moandefi loopen zyn post Toor een ander te ruimen Verspreide Berichten Frasksuk Reeds sinds jaren hing er oen proces tnsschen de stad Parys en de Pnrgsche omnibusmaatsohappy omdat door don gemeenteraad ook aan andere ondernemingen concession zyn verleend voor de exploitatie van verkeersmiddelen terwyi de maatschappy meent een monopolie te hebben De Civiele Rechtbank heelt nu eergisteren in deze uitspraak gedaan de stad Parys wordt veroordeeld tot de betaling van schadevergoeding aan de Omnibusmaatachappy voor dachten Toen zq opkeek zag ze dat de oude Hanna n altijd roerloos bij de deur stond en komme rvol voor zich staarde tjij nog niet wegHanna f Neen antwoordde deze Hanna wat Je me zeggen wilt weet ik zeer goed Je wilt zeggen dat je bij me blijft dat je raij niet verlaten wilt t De oude knikte toestemmend Dat gaat echter niet mijn goede Hanna ik heb nu niets meer waarvan wij beiden leven kunnen MiJne spaarpenningen heb ik voor je oogen gegeven aan de menschen die ons gediend hebben en die door ons ongeluk ook lijden Al wat ik bezit is reisgeld naar Dresden en een kleine teerpenning In Dresden su h t mij wel gelukken m mijn onderhoud te voorzien doch eene dienstbode kanik niet meer houden Ën wat moet er dan van mij worden mijn lieve mevrouwde gaf Hanna ten antwoord Zat ik op mijn ouden dug nog onder vreemden gaan ol hier mijn leven eenzaam en verlaten door brengen füuil ik zonder eene menschentiel die mij hel heeft in eenzaamheid het vele geti verteren dut ik tn uw huis en in dat van uwe zalige ouders overgespaard heb i Dat zou mij een gruwel wezen Dat dat heb ik niet verdiend sprak zij tikktnd Wordt êrvoigil