Goudsche Courant, maandag 22 juni 1903

INo 013T GOEDKOOPE UITSTAPJES naar OOSTYOORNE aan ZEE direct eiken Zondag en Woensdag met de fitoomiioot MAAStlYMPir Vertrek m ROTTERDAM West Maaskadf 9 oor oormi Wig Vertrek wn OOSTVOORNE Unitg 3 nr i m ei 8 30 oar a m Maandag 2S Juni 1003 43ste Jaargang mmm mmmi DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Vertrek Tan OOSTVOORNE Woeisdag 7 aar i m InJormatifen verstrekt de Directeur A WILTON VAN EEEDE Maaskade W z 4a Rotterdam Geen Kinkhoest Geen Influenza TelefaoD o Kt De üitg ave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN Telefoon l ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naai plaatsruimte f Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd r Courant eii Haiidehdrukkeri opg oxicli t izi 1SS2 Tieodeweg D 60 en Holenwerf B 28 levert in den kortst mogelijken tijd en tegen coneurreerende Prijzen I ALLE SOORTEN DRUKWERKEN ir niet meer over U hebt een zoon ei heai tf ik niets ontrekken f Ik merk wel kind ge kunt rae niel vergeten i dat ik mij toenmaals door I eonards invloed iWt I lelden sprak de oude man langzaam Zie vervelt Tweede Mlei TE ÜOOP 150 stuks zware EIKEN BEBOROEDEN in alle afmetingen en zwaarten Een parlü dito var 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomen Een iiartd UCHTE BEKGHOEDES voor den prijs van zeven tot tien galden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Holenassen Vangetnkken Staarten enz Oezaagde en beslngen ÖEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN HOLBLOKKEN tegen zeer lagen prp 500 stnks gezaagde 3 4 en 5 dnimsche EIKEN DEELEN Een grootevparta EIKEN KISTHOUT tot tachtig laim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAÖSTUKKEN 2000 stuks EIKEN PALEN in alle almetiugen voor Schoeiing Brng en Heiningpalen 5000 stnks EIKEN PAALTJES voor bokken ter besehatting van jonge vruchtboomen tegen den prijs van 12ct perstnk STEEN en PANÜVENHOUT HPÜOKLEOOEBH BALKEN HEIPALEN HEININGEEKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in alle almetingen 2000 SPARREN en DEK8PARBEN 10000 stuks BOONESTAKEN öroote hoeveelheid ERWTEN cu BOONENliUS 50000 bossen KRIBHOUT Ailei wordt naar verkiezing ter lieitemder plaatse geleverd Alles tegen êcherp coneurreerende prijzen en sea maanden crediet biJ den houthandelaar JOE taiM tl Cotlun me DEPOT 7A1ITEE II wordt verzocht p t IfKKK te letten UIT HIT MAOtZUtI Ti l KAVENSWAAY ZUNËN QORXNCHGM Deze THKËËN worden afgeleverd in veraegelde pakjes vau m 7 IwM en een half en een Ned otw met Termelding van Nommer ec PryB Toomeu van uevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd De Boek 9 i£icb tot de nitToering Tan geeerde orders aanbevelende J C BIJL TWrlMM J BREEBAABT Lz KONINKLUKE Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoeningr binnen den kortst raogeljken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dniiven Borst honigExtract Si E L I A M T H E nit de Koninkiyke Stoomfabriek DE HONINÖBLOEM van H N VAN SGHAIK Z iii HAM DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 1 1 70 ets 40 et bij Finn WOtfF £ Co Westhaven 9S aoada A LATBSaTBIN KleimttE 100 Oouda E H VAN MILD Veerstal B 120 t Gouda A BOÜMAN i oordr A PINKSE Nwmrrkerka d IJul A N viK ZESSEN ScAoonAooen J Th TORKKN Bo iMp B T WIJK Oudeteainr A SCHEER Haaetrecht P W r EDE Oudewater K tandbr HEIJDEN te liteuwijk P d 8PBK Motrcapelle D t b STAR Waddingiveen Wed A HOLST Waddingiveen M KOLKMAN Waddevingeen P A us GROOT Oudeuater DB JONUH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benichop Gebr Ötoil erck s Chocolade en Cacao DAUnatl coor de tti i YHte tiUv ndingOD op ma tiinaiU gebied TtTMerëe fahrleatle ai mt hiit6D J gobru t v u fijn on fijiuto gn adrtoffoii gurandeorei ie wbruiker vim I StoUwerck a Chocolade en Cacao otn aMteev oiis vs lig fivbrikaat a jwKün g beawtwuordündft uu ien iohouii der re Etilottm De irma betaalde 27 Brevets als HofUvernacler 44 £ er f l lploma 8 gouden enz HedallleR mx Iwwijs saa Kits nintend ïji ibrik it lietdi 1874 ota eef de Accalemio national lü raris Kous Toui Moamons niu IlMijtUlA w yranlAra dame n oonsldAnittoii ao I vo6r9 sxoallente fkiuloatlon do Chocolat boaboua varies eto eto BttUwtrok abrikut ia verkr gbaar bij R R Ounfiseiu S Banketbakker enz nz QaiienalvettepsnwoordiBer loor Kede l i d Jolins Kattemlsdt Amlerdam Ealverstnutt lot Telephoon Interc 1247 Vraagt bij Proefnummer van l EVtRELD Tourist Uwen Boekhandelaar en der Nederlandsche uitham De hoofdtekst wn dit haUmaande fijksche tgdschrilt bestaat nit de Beêchrljving eentr Bei om de Aarde die de Heer E T Feenstbi Ki ipeb il opdracht der Vennootschap maakt Elk nnmmer is rfjk geUluêtreerd naar eigen photographitehe opna Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer SO Atmiehtkaarten die hem aaneigen of een ander door hem op te geven adres door onze reizigers urorden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arabic Perzië Vo9r en Achter Indië Birma Malacca enz Prije per jaargang 1 S0 incl de Aniidukaarten De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tijdt geleverd Bureau De Wereld Toarlst Haarlem Telepliooimet Qouda Abonnement I 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanlegc en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommnnaalbnrean Op 1 Mei 1903 110 verkregen auiloitingen Contracten en voorwaarden verkrjgbaar aan het Burean ACHTER DE VISCHMARKT Zenuw en Maaglijders wordt ait overtniging als een werkelijke halp in den nood het boek aanbevolen Dmk TUA BBINEHAN A Zn Chndt Na ontvangst van adres per briefkaart or it dit boekje franco per post toegeionden door BIX KPOEL S Boekb Zaltbommel Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Bekendmaking De Burgemeester van Goada brengt ter kennis van belanghebbenden de navolgende beschikking De Ministers van Waterstaat Handel en Nijvarheid en van Financiën üelet op de Koninklijke besluiten van H December 1870 Staatsblad no 194 14 AngustBS 1888 Staatsblad no 142 en S Febrnari 1902 Staatsblad no 15 Brengen ter kennis van belanghebbenden dat ten aanzien van den invoer van rundvee schapen geiten en varkens bestemd voor de vanwege de aldeeling Winterswijk der iel derschOveriJsseische Maatschappij van Landbouw op 9 10 en 11 September e k te Winterswijk te houden internationale Landbouwtentoonstelling afwijking van de verbodsbepalingen vervat in de eerstgenoemde twee Koninklijke besluiten wordt toegestaan onder voorwaarde a dat aan het 1ste kantoor worde overgelegd eene verklaring van het bestuur van voornoemde afdeeling ten bewijze dat de dieren waarvan de soort het aantal en het signalement te vermolden zijn voor bedoelde tentoonstelling zjjn ingeschreven b dat de dieren van bet Iste kantoornaar Winterswijk worden vervoerd per spoor zonder overlading en afgescheiden van ander vee c dat de dieren voor zooveel zij na afloop der tentoonstelling hier te lande mochten blijven niet in het verkeer worden gebracht dan na door den districtsveeartste Zutphen o een zijner plaatsvervangerste zijn gekeurd en gezond bevonden s Gravenhage 18 22 Mei 1903 De Minister van Waterstaat Handel on Nijverheid de MAREZ OVENS De Minister van Financiën HARTE Vis TECKLENBUBG Gouda den 19 luni 1903 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Uuiteolaodsch Overzicbl De volledige uitslag der Duitsche verkiezingen doet zien dat er niet minder dan FEViLLEIOX CLOTILDE Novelle van L HERBST Uit kit Dmtsch vtrtaaU 6 Hanna mtjn goede trouwe Hanna moet jij me ook het hart nog zwaar maken Clotilde brak in een luid weenen uit Och mijn goede beste daarvoor zal my God bewaren hoc zou ik dat kunnen willen riep de oude en droogde de weenende met den doek dien ze haar uit de hand nam moederlijk de tranen van de wangen Ik heb de zaak verkeerd aangepakt Wees niet boos liel mevrouwtje kijk ik wilde u maar bidden mij mee te nemen waar gij ook hoen gaat mü toe te staan mijn scliulpje in uwe nabijheid te bewonen en mijn centjes onder uwe ODgen te verteren Wanneer dan een van ons ziek wordt of eene behulpzame hand noodig heeft dan kunnen wij elkander wederkeerig helpen Zij keek in bescheiden eenvoudigheid voor zich alsof zü het allernatuurlijkste van de wereld gezegd had Mijn trouwe Hanna zei Clotilde en sloot de oude in hare armen dat xie ik wel van jou kom ik niet los Jij wilt ook u de toekomit niet da 184 herstemmingen moeten plaats hebben Gekozen zjjn 31 conservatieven 88 centrumleden 14 Polen 6 leden van de Rijkspartij Ö4 sociaal democraten 4 Wilden 6 Elzassers 5 nationaal liberalen 1 Deen 1 lid van de Reform partij 3 leden van den Boerenbond In herstemming komen dan 37 conservatieven 122 sociaal democraten 24 leden van de vrijzinnige volkspartij 05 nat tiberalen 11 leden van de vrijzinnige vereeni ing 4 Elzassers 8 Polen 16 leden van de Rgkspartij 1 lid van den Band der Landwirte 5 anti semieten 35 Centrumleden 10 Wilden 6 leden van den Boerenbond 8 van de Duitsche Volkspartij Wellen 8 leden van de reformparti Er heerscht in Duitschland groot verschil van meening over de biJ de herstemmingen te volgen gedragslijn Bladen als het Berliner Tagoblat de Vossische Ztg en zelfs de National Ztg geven den liberalen en radicalen kiezers den raad overal den socialistischen candidaat te steunen waar deze in herstemming komt met een conservatief of een clericaal Men herinnert zich dat dit reeds lang voor de eerste stemming door den grooten geschiedkenner prol Mommsen werd aanbevolen De conservatieve en ook een deel der nationaalliberale pers predikt de aansluiting naar rechts en wil overal den sociaaldemocraat bestrijden het doet er niet toe wie de tegencandidaat is Het vreemdst en in de gegeven omstandigheden waarscbijuiyk verreweg het domst is de oplossing welke door de Hamburger Neuesten Nachricbten wordt aan de hand gedaan Dit lijforgaan der Bismarckdynastie wekt de regeering op den nieuwen Rijksdag te ontbinden en desnoods het algemeen kiesrecht af te schaffen als er geen ander middel mocht zijn om het socialistisch gevaar te keeren In de Franscbo Kamer werd behandeld een interpellatie van de afgevaarden Renanlt Morlière en Montebello over de discipline in het leger en over de redenen die den minister van oorlog aanleiding gaven een commandeerend generaal van een der legerkorpsen van ziJn fnnctiën te ontheffen Een motie van orde van den heer Gouzy waarmee de minister André zich vereenigde en luidende t e Kamer vertrouwen stellende in de energie van den minister van oorlog om de republiek door het leger te doen eerbiedigen gaat over tot de orde van den dag eene vreemde mij liefdcdiensten bewijst Zij drukte een kus op Hanna s volle wang en verliet haar diep geroerd IV Een jaar was voorbij gegaan Ken jaar dat de moedig strijdende Clotilde als een droom toescheen Een hartewenKh was vervuld Ze had met het geld dat haar oom en voogd haar uitgekeerd had alle schulden van haar man voldaan Niemand kon meer eene smet op hem werpen Nu kon hij weer terugkeeren nu koo hij iedereen weer vrij in de oogen zien Hij kon nu met haar werken en leven wel zeer eenvoudig maar hij zou toch tevreden zijn Met haar vereend zou hij zich in de veranderde omstandigheden toch weer gelukkig kunnen voelen Zij zat heden in de villa van haren oom in dezelfde kamer waar zij hare raeisjesdroomen gedroomd had waar zij hem den briet geschreven had met het jubelend ja dat haar tot zijne bruid maakte Nu na zes jaren zat ze weer aan dezelfde tafel schreef ze weer aan den dierbaren man Even als toen haar brief den verwachte in haar huis voerde zou ook dit schrijven den lang ge misten weer in hare armen doen snellen Hare stem klonk opgewekt toen aj na een kloppen op de kamerdeur binnen I riep Een klein meisje bracht haar een bri f dien Clotilde in vervoering aan hare bont drukte Hij WAS van hem werd met 319 tegen 179 stemmen aangenomen De Russische Regeering heeft Peter I KarageorgewitsJ als koning van Servië erkend doch hem de bestraffing van de koningsmoordenaars tot plicht gesteld Op dezelfde wjjze al is het op minder gebiedenden toon heeft keizer Frans Jozef van Oostenrijk op de bestraffing van de moordenaars aangedrongen die door hun veralschuwenswaardige on lage misdaad Servië hebben vernederd in de oogen der andere natiën De moeilijkheden voor Peter I beginnen dus reeds nog voordat hij in B l rado is aangekomen En wellicht hangt het nitstellen van ijjn vertrek nit Geneve met deze moeiIgkheid samen Nu de eisch van den Tsaar voor hem ligt ziet bij in dat het niet gemakkelijk ziJn zal koning m ServM te worden en hjj kan tocL niet heginnen met hen van zich te vervieomden die hem de kroon aanboden Wellicht zal Peter I pogen een middel te vindon om de kool en de geit te sparen om aan Rusland s eisch te voldoen zonder een militairen opstand te verwekken die zijn pas verworven kroon en wellicht ook zijn leven in gevaar zou brengen R zoo verwacht men weldra te zullen vernemen dat de moordenaars het Servische gebied verlaten bobben en dat bet niet mogelijk is tegen hen op te treden omdat zjj buiten het bereik van den sterken arm zjjn Of wel een enquête zal worden ingesteld met het doel nooit aan bet einde te komen tenzij de schuld kan geworpen worden op enkele der bij de revolutie omgekomen officieren Reeds de mededeeling van de voorloopige regeering dat de Koning en de Koningin gedood werden toen bij een oneenigheid in de koninklijke familie de troepen te hulp moesten komen en een handgemeen ontstond Op deze lezing voortbonwend kan weldra een officieel verhaal van het gebeurde worden opgemaakt dat zonneklaar de onschuld der samenzweerders doet nitkomen En in het uiterste geval kan altijd nog de amnestie worden afgekondigd die alle begane zonden bedekt met den mantel der vergetelheid Maar dan moeten de Koningsmoordenaars in Belgrado wat voorzichtiger wordon op dit oogenblik beroemen zg zich nog te veel op hun daad Overste Misjitsj heeft aan een correspondent van de Daily Express verklaard dat hij het eerste schot op Alexander heeft gelost en hjj roemde de vaderlandsliefde van de officieren die er aan hebben deelgenomen Zij Ua en tas doch kwam met verder dan de eerste bladzijde Het bloed week uit hare wangen en het papier sidderde in hare handen Geen geluid kwam over hare bleeke lippen geen traan in hare groote vetglaasde oogen die onafgewend op den brief gericht bleven welke haar in dutdolijke woorden verschrikkelijlte dingen vertelde Na lang staren keerde zij hem om en om greep met beide handen naar haar hoold en dacht lÉrankziDnig te worden Trou hare ontsteltenis vernam zij schreden die hare deur haastig naderden Met bovenmenschelijke inspanning trachtte zij zich kalm te houden Hetzelfde meisje dat haar even te voren den noodlottigen brief gebracht had meldde haar nu dal haar oom zjjne koffie in haar gezelschap wilde gebruiken Waarom zag die kleine haar met zulke onrustige oogen aan Clotilde dwong zich haar toe te lachen en zeide dat ze dadelijk komen zou Toevallig keek ze in den spiegel en schrok van haar marmerbieek geUut Zij maakte bare slapen nat met ijskoud water en probeerde een vriendelijk gezicht te zetten Toen zij aan haar ooms leunstoel trad merkte ze tot hare groote fteruststeUing dat harp stem vrij natuurlijk klonk ofschoon hare keel als toegewrongen was maar toen ze hem een kop koffie aanbood beefde hare hand zoo erg dat zelfs zijne oude oogen dit zagen De aoede grijsaard keek haar lang aan en zeide eindeli k Hoe het ook zjj het blijkt thans dat de Servische koningsquaestie nog niet afgesloten is en dat de toekomst nog nieuwe moeilijkheden en verwikkelingen met zich kan brengsu V In het Engelsch Hoogerhnia verklaarde lord Lansdowne dat de firitscbo gezant te Belgrado last kreeg niets te doen dat den indruk kon geven een oflcieele erkenning te zijn van de voorloopige regeering D Britsche regeering acht bet ongewenscht dat de gezant te Belgrado is als de nieuwe regeering wordt ingehiiMigd Hjj kreeg daaropi laat Belgrado voor dito ijjd te verlaten Frankrijk Dnilschland en Italië volgen een L soortgelijke gedragslijn Rnslagd en Oostenrijk schjjnen bereid bet nieuwe regime te erkennen maar Rusland gaf duidelijk te kennen dat bet do strenge bestraffing verwacht van de lieden in de misdaden betrokken V Het parlement van Canada beeft met 102 stemmen tegen 52 een voorstel van Tarte verworpen de uitbreiding van het protectionisme vragende Tarte trachtte te bewijzen dat Oroot Britannië achteruitging onder het vrijhandelstelsel en protectionistisch zou worden onder den invloed van Chamberlain Fielding de minister van financiën zeide dat Chamberlain na de politiek volgt die Oanada sinds zeven jaar volgt dat zjjne sympathie voor Chamberlain is maar dat het niet aan te nemen was dat Engeland zich zoo maar bij de denkbeelden van Chamberlain zon aansluiten vooral niet in zako graanrechten Chamberlain zou voorde Fielding nog aan moet een berg bchturmeu voor hij er is Onze barton gaan uit van hem maar laten wjj terzelfder tijd niet de oogen sluiten voor het feit dat hij veel vijandigheid ontmoet en dat hij het niet in een ommezien zal winnen Bonrasse voerde ook het woord Het Canadeesche zoowel als bet Engelsch e kabi net zeide hjj ziJn het niet eens over de kwestie alhoewel Chamberlain warme aanhangers heeft in Canada Verspreide Berichten FBiUKnuK Met haar moeder prinses von Toscane haar kind en een gevolg van vijt personen is de ex kroonprinses van Saksen te Ronno in het arrondissement Villefrancbe aangekomen na aan het station te Lyon begroet Mijn arm kind je hebt je beden veel te veel vermoeid waarom liet ge je niet door Uonard helpen f Waarom wilde je alleen die groote geld zaken afdoen f Dat was toch geen werk voor een jonge vrouw Dal hebt ge mis lieve oom antwoordde zij zoo overtuigend mogelijk het was mij een waargenot en viel mij met te zwaar Dat zegt ge wel mijn kind meende de oom hootdschuddend maar ge kunt me toch niet uit het hoofd praten dat als men van jong af gewoon is in overvloed Ie leven en men geeft dan allei uit wat mni bezit terwijl men voor de toekomst sleehts dat overnoudt wat men bij volle nezondheid niet ontberen kan dat moet niet licht vallen Maar ge hebt het zoo gewild voer hij voort toen zi tegen wilde spreken De goerle rooilgevingen van dien ouden man hielpen niet en nu is het gebeur d Ik wil er ook verder niet meer over pralen als je nu je oom d e je als een vader liel heeilj maar toe wilde staan dat bij van zijn overvlcc 1 eene kleine som lot jeVtr lchting jaarlijks maar wil Neen neen neen I viel ze hem driftig in de rede ik dank u duizendmaal mait praal daar p