Goudsche Courant, maandag 22 juni 1903

AÜWEMBM Elkcu avond versdi verki ijgUaiir te zijn door een Oostenrgkscb consulaatbeambte De prefect van het Rhönedepartement heeft ingevolge de incidenten vanZondag 1 1 alle processies bniten de kerkgebouwen voor de gemeente SainteCroixverboden Uit Perpignan wordt gemeld dat inhet arrondissement Prades een vrij sterkeaardschok is waargenomen De vakvereeniging der meubelmakerste Parijs is wegens uitsluiting van de Irma Nicolas en Antoine te Pargs op grondvan wegzending van twee werklieden veroordeeld tot betaling van vijfhonderd trs sebadeloi sstelling terwijl de firma dertigduizend frs geèiacht had omdat ze nergenswerkkrachten kon opduikelen De Kransche beeldhouwer Anionic Merder zit met een ruiterslandbeeld van exkoning van Si rvié hem besteld door do Serïisrhc regeering Hg hoopt nog wel iels voor zgn arbeid te znllen loskrijgen als do gemoederen wat gekalmeerd zijn Bij schietoefeningen van de jagers tepaard Ie Moulins is een kapitein op aanzeltir g van ccn onderofficier mishandelddoor do manschappen toen hiJ tusschenbeiden wilde komen in een twist tusschen onderofficieren Met verwerping van een door do regeering afgewezen voorstel van den socialen radicaal Hubbard met 321 tegen l llsle iimen heeft de Kamer besloten Maandaga s Massè s rapport over do aanvuUingswel op de ordowet tegen de vereenigingonaan de orde te stellen DutTSOllLiND Namens keizer Wilhelm beeft de DuitAche militaire attaché Donderdag te Wccuenden keizerkoning van Oostenrijk Hongargeverrast mei een ranglijst van het Pruisische leger Donderdagavond heeft de keizer deIjandboawtontoonstolling te Hannover bezocht komende uit Meppen waarbij weerettoiyke adelaartjes verdeeld werden ObSTEtiKIJK HaNUiKUK Oraaf Apponyi heeft thans zijn aftreden als voorzitter van het Hongaarsche Huis van Algovaardigden aangekondigd De graaf moet ook voornemens zjjn zjjn mandaat als lid van het Huis neer te leggen BINNENLAND STATEN GENEUAAL f ar fc fc M K n M im B H Zitting van Vrgdng lil Juni Nadat in den aanvang der zitting eenige wotsonlworpen vau goringen omvang waren goedgekeurd kwam aan de orde het wetsontwerp tot definitiovo vaststelling der Mariiiebegrooting voor hot loopondo dienstjaar Het algemeen debat over de Marinebegrooting werd geopend door den heer Staalman die van don Minister nadere inlichtingen vroeg omtient diens politieke beginselen Spreker wonschto van den Minister krachtig optreden in het belang der Marine waarbij de toosluiid bedenkelijk is er heerscht ouder het personeel een bedenkelijke geest van onverbchilligheid en moedeloosheid en het verloop onder het personeel stijgt Do grooto fout ligt in l kleinzielig roekeloos en onoordeelkundig straften van autoriteiten die maar al lo vaak zinneloos optreden Door hot voortdurend straffen on afwijzen van klachten ontstonden anlimilitairislischo bondon welke niet zijn logen te gaan door het wegjagen van matrozen maar wel door hot insliillun van oen onderzoek naar de oorzaken van ontevrodenbüid onder t personeel Spr drong aan op spoedige reorganisatie van hot personeel algohaclo afschaffing van don oorlam aan boord krachtiger draiikbestriiding afschaffing marineconcerten op Zondag te Willemsoord betere behandeling en huisvesting dor schepelingen en op minder pnrlgdigo wering van bladen aan boord der schepen waarbij spreker er o a op wees dat ook zjjn blad dat toch niet anarchistisch of socialistisch is geweerd word aan boord van bet wachtschip Wat de quaostie betreft van hot al of niet verplaatsen der marine werf van Amsterdam naar Willemsoord oordeelde spreker dat de werf geheel misplaatst was in Amsterdam omdat die stad in oorlogstijd geheel ingesloten is Do heerVerheiJ maakte eenige opmerkingen over do samenstelling van don deftusioraad hi stemde in met het karakter van den raarinoraad als comraissio van advies maar betreurde het dat de sloomvaartdienst daarin niet was vertegenwoordigd hü bepleitte 8 inedlge reorganisatie van het personeel Voor de vestiging in West IndiS achtto hg dl Sumatra voldoende Ho heer Van Vlgmen keurde deinstalling goed van eeu marinoraad on defensieraad waarin z i echter een inspecteur van het wapen der infanterie litting had moeten hebben De heer Van GiJn vreesde vertraging voor de kustverdediging en de daarmede betrekking habbende belangen van den ingesteldan defensieraad De boer Hugenhollz betoogde dat de diep ingewortelde geest ouder de schepelingen niet het gevolg is van organisaties als de matrozenbond maar van misstanden in den dienst en onoordeelkundig tucht oefenen de algemeene behandeling aan boord en de gebrekkige rechtspositie dor schepelingen Blgkens beslissing van den Minister van Oorlog zal er met ingang van 21 Juli e k gedurende 25 dagen een kamp worden betrokken in de legerplaats bjj Laren uitsluitend om jongelieden die zulks verlangen en daartoe in aanmerking komen in de gelegenheid te stellen het militair getuigschrift te verwerven dat vereischt wordt voor de vorbindtenis bg het reservekader dor infanterie der vesting artillerie en der genie Om aan bedoeld kamp te kunnen deelnemen moet man met gunstigen uitslag examen hebben gedaan voor de 4e of een hoogere klasse aan een gymnasium of een hoogere burgerschool of op anderen grond aanspraak hebben op vrijstelling van het toelatingsexamen tot het reservokader dan wel met gunstigen uitslag het admissie examen daarvoor hebben afgelegd Zg die aan dat kamp wenschen deel te nemen moeten hun voornemen daartoe voor 18 Juli e k schriflelgk en onder nauwkeurige opgave van hun adres hebben raedegodeeld aan den luitenant generaal inspecteur der infanterie te s Gravenhage Daarby moet worden overgelegd een bewijs afgegeven door het betrokken hoofd van onderwgs waaruit blgkt dat zij aan den in de voorgaande alinea vermelden eisch voldoen Ken uniform wordt tot het bg wonen van bet kamp niet vereischt evenmin legt men er zich verplichtingen voor later mede op Bg den aanvang moot f 22 gestort worden ter bestrijding dor onvermijdelijke kosten voor voeding en ligging Omtrent hot modenamen van kleeding enz worden op aanvrage do noo lige nanwigzingen verstrekt Hot voordeel op deze wgze het militair getuigschrift model K te behalen is hoofdzakelijk daarin gelegen dat hier in nog geen maand datgene wordt bereikt waarvoor anders een geheele wintercursus bij het Voorbereidend Militair Onderricht noodig is Bovendien geeft dit in een gezonde streek gelegen kamp waar voldoende oefeningstorreinen schietbanen en andere halpmiddelan in do onmiddellijke nabiiheid zijn waar een officier van gezondheid belast is met jlen hygiënischon en geneeskundigen dienst waar steeds toezicht is beter gelegenheid het vereiscbte programma grondig en volledig la behandelen dan op don wintercursus bjj hel voorbereidend onderricht in den wapenhandel waar in den regel binnenkamers hQ kunsllicht en nadat de leerlingen reeds den schooltijd achter den rug hebben geoefend moet worden Ieder dia zich tydig d w z v66r of op 17 Juli e k bg den luitenant generaal inspecteur der infanterie te s Gravenhage als deelnemer a in het kamp heeft opgegeven moet zich op den 21on Juli d t v lusschen 2 en 4 uur n m bg den offlcior kampcom mandaut in de legerplaats bg Laren aanmelden Do oefeningen bestaan in militaire exercitiën schiifschielen en gymnastiek Zg die in het bezit zgn van een rywiel of van voorwerpen ter beoefening van lichaamsspalen kunnen deze medenemen Voor berging beslaat gelegenheid Do voeding wordt in hoofdzaak geregeld als volgt s morgens het onlbgt beslaande uit soop met vleesch gort havermout of brood met kaas en thee s middags omstreeks 12 uur brood met kaas en koffie s middags het middagmaal bestaande uit vleesch groenten en aardappelen s avonds thee mot brood Voor hot beoefenen van spelen in de open lucht en hot namen van baden bestaat gelegenheid Voorts wordt ter kennis gebracht dal hel hoofdhaar kort geknipt moet zgn dat het wenschelgk is mode te nemen in een kist of koffer met sluiting een oud pak of sporlhemd een over regen jas ten minste 2 verschooningen eenige paren sokken of kousen 1 paar goede en gemakkelijke laarzen of schoenen geen lage handdoeken zakdoeken 2 kussensloopan naaigareedschap eenvoudige toiletbenoodigdhoden kleerborBtel schoenborstels schoensmeer pootslappen en een drinkglas dat het medenemen van versnaperingen geoorloofd is dat bet gebruik of het in bezit hebben van alcoholische dranken onder welken vorm ook zoowel in als buiten het kamp verboden is zullende de overtreder van dat verbod uit het kamp worden verwijderd gelijk ook bg die zich in andaren zin schuldig maakt aan handelingen strgdig met de goede orde en de vruchtbaarheid der oefeningen in het kamp dat lantaare kandelaars of andere voorwerpen tot verlichting met het oog op brandgevaar niet mog n worden medegebracht dat ieder der kampeerenden verplicht is te zorgen voor de verzending zijner bagage dat de vrijwilligers van bet reservekader die in het bezit zgn van hunne nuiformkleeding zich melden in de uniform gekleed en van hunne uitrusting voorzien dal bij eventueel vroeger vertrek van enkelen om welke reden ook het door deze gestorte geld noch geheel noch gadeeltelgk gerestitueerd wordt ieinengfde Berichten Omtrent de geweldige brand gisternacht te Rotterdam nitgebroken meldt de N R Ct nog het volgende De waker G van Santen wonende Crooswijkschestraat No 40 die gisternacht dezen post voor bat eerst bekleedde heeft verklaard dat bg te half oen zgn ronde doende nog niets van brand bespeurde en even daarna sloegen rook en vlammen met groote kracht het dak uil Van West naar Oost had het vuur bgna drie on een half uur noodig vóór do vlammen ook aan du zgde vun de Sint Jacobsgracht naar buiten speelden Al hot pogen der brandweer was toen al geruimen tgd er op gericht om den brand tol het hoofdgebouw te beperken en dit is vrijwel gelukt niettegenstaanda de stralen der handbrandspuiten geen effect hadden en men onmachtig was om daarmede in de hooggelegen verdiepingen te komen Zoo moest men dan ook voet voor voet retireeren zolder op zolder verdieping na verdieping in de vlammen op ziende gaan Eerst waran het de hoogstgelegen bergplaatsen die vlam vatten en dan volgde da rast van zelf aangestoken door de vallende stukken van lionderde balken an ander hout Hel heelo hoofdgebouw ongeveer 28 meiers breed bg 5 5 meters lang is een mine waf niet z6ó grootsch als die van de afgebrande fabriek van de firma van der Lugt Zoon maar haar toch zeor nabg komende De telephoonslelling rood warm was een dar laatste stukken die in dan vuurpoel verdwenen Tegen half vijf begon men met het afdanken der bandbrandspuiten en toen de eerste werklieden reeds in groepjes naar den arbeid togen keerden de laatste manschappon van die handbrandspuiten huiswaarts Toen bleven nog in werking 3 sloombrandspuiten en 6 stoomboütjes te zamen met een 20tal breede en zware stralen werkende Ongeveer 35 jaar geleden werd de uitgebrande Roilerdamsche Suikerraffinaderij ter plaatse gebouwd Haar voormalige diieclaur de heer Hegbroek die den ganschen nacht ter plaatse was zag haar van stukje tot beetje in de vlammen opgaan Eerst het smellhnis en hel filterhuis dan de kokerij en de broodzolders alleen de voormalige branderij het ketelhuis en de machinekamer bleven gespaard Voor f 285 000 werd de gemeente eenige jaren geleden eigenares van het geheele gebouw mat loabahooren ongeveer 2 bunders groot In dien prgs waren de raachinerioén inbegrepen De ruine loont gelijkenis met den hiervoren aangehaalden brand ook wat betreft de als slingers gebogen gzeren verbindstukken de geheel uit het verband gerukte gzeren steunpilaren de ingestorte muren en zoo meer Behalve het in hel hoofdgebouw opgeslagen hout van de gemeente gingen voor haar verloren een 10 000 kilo i am asphalt in vaten massa s iepen zgweringen voor bruggen ceraenltegels an de kleine muziektent die gewoonlgk bg muziekuitvoeringen op de Veemarkt dienst doet Van het hout van de firma W van der Lugt Zoon bleef alloen datgene voor vuur gespaard hetwelk in da open lucht tusschen de beide vleugels in was opgeslagen Dat hout dreef van het water Gespaard bleven ongeacht waterschade da werkplaats van de firma Rietschoten en Houwens een bergplaats van den heer Hageman de Klectrische Koffiebranderij van den heer Maesen de Continentale Maatschappg voor het branden van koffie De Roode Pelikaan met het kantoor en de daarboven gelegen woning van de boekhoudster en de woning van den heer H Enno van Gelder werktuigkundig ingenieur en expert Deze gebouwen werden het meest bedreigd als bgna onmiddellgk of geheel belendende aan Uet hoofdgebouw Een parlg oude schoolbanken de inventaris van de voormalige sloommeelfabriek van de flrma Van der Dassen Co aan den Westzeedgk ook eigendom van de gemeente en nu ook door de flrma W van der Lugt Zoon in gebruik en eenige oude buiten dienst gestelde bandbrandspuiten opgeslagen in aan van de tot het geheele complex behoorende bergplaats bleven gespaard De paardenslal in gebruik bg den heer KSnig het voormalig filterhuis ging totaal in de vlammen op Tgdens den brand vjaren de massa s water die in de gebouwen geworpen werden zoo groot dat gaten in de schoeiing langs den Maaskant moesten gehakt worden om het water te looien De menachen liepen op sommige plaatsen bgna tot de knieën in het water De westelgke stooms t moest een oogenblik stop gazet worden Door het laag weggeloopen water in de Sint Jacobsgracht was er slik in de slangen gekomen Die slangen z jn toen op de waterleiding gesteld De cementtabriek van de gemeente en de opslagplaatsen van do firma R S Stokvis Zonen 30 meters nit den westelijken vleugel van het hoofdgebouw gelegen bleven van brand bevrjjd Toen de vonkenregen door het zich meer en meer naar de Ooitzgde van het gebonw verplaatsen van het vnnr ophield was het gevaar daar al heel spoedig geweken Vermeld zg nog dat de reddingsbrigade te gelgk met een der eerste handbrandspniten ter plaatse verscheen Omstreeks 5 aren had men den brand onder de knie Den geheelen nacht ook na het vertrek van den burgemeester bleven de heereu H A van IJsselsteyn adjanct directeur dar gemeentereiniging en de hoofdlieden der brandweer ter plaatse Hawweg wordt de schade op 4 i 5 ton geschat Omstreeks 7 aar gisteravond is de laatste stoombrandspnit die nog dienst deed bg de binsscbing van den brand in de voormalige Rotterdamsche suikerralfinaderg ingerukt Enkele manschappen bleven met een paar slangen op het terrein om dienst te doen bg een eventueel opflikkeren der vlammen Al het vuur is zoo goed als geblncht levert tenminste geen gevaar meer op Naar de 0 H Ct verneemt is thans de instructie gesloten tegen J I die bg een voorstelling in bet Qrand Theatre Van Lier te Amsterdam een revolverschot loste op mej Josephine Anjelier en is de zaak naar do openbare terechtzitting verwezen Men meldt uit Delft Hedert Woensdagmiddag i aur wordt alhier vermist de kassier en commissionair in effecten S lid der flrma S en Co Z jn spoor ontdekt men tot na toe niet Het kantoor is geopend en wordt beheerd door een procuratiehouder der bg genoemde firma geïnteresseerde bankiersflrma O en T te s Gravenhage In een Maandagmiddag te houden ve gadering van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland zal behandeld worden hel beroep van een wethouder der gemeente 6oederaede togen de toelating door den go meenteraad als lid van een brandmeester dier gemeente welke betrekking door bedoelden wethouder onvereenigbaar wordt geacht met het lidmaatschap van den gemeenteraad Do sneltrein van Pargs naar Keulen zou Zondagnacht bg Feignies ontspoord zgo als niet een Ijjnwacbter had bemerkt dal op de sporen twee slakken gzer lagen en bg nader onderzoek toen had ontdekt dat eenige rails waren losgeschroefd en verschoven Hg kon nu nog bijtijds door seinen den machinist van den sneltrein waarschuwen Te Rouaan heerscht een tyfus epidemio die zulk oen uitbreiding heeft aangenomen dat onmiddellijke ontruiming van de kazernes gelast is Men heeft in de stad slechts eenige kompagniën voor den garnizoensdienst achtergelaten Op de wereldtentoonstelling van Sl Louis in 1901 zal een modelstad te zien zgn iels wat op nog geen tentoonstelling is geweest De modelstad zal een overzicht geven van alle verbeteringen en nienwigheden die door de gemeentebesturen van Noord Amerika op t gebied van waterverzorging reiniging hygiëne en verfraaiing worden toegepast Hieraan zal verbonden worden een expositie van de uitvinders en fabrikanten die reeds in de praktijk toegepaste uitvindingen of geheel nieuw geconstrueerde ïnrichtingeQ op dit gebied willen toonen Te Londen is er Woensdag aan het st tion King s Cross een spoorwegongeluk gebeurd Een trein op weg naar de City bad zich juist in beweging gezet toen een adders trein van Inner Circle nit een tunnel btf station binnen en den vertrekkenden treil achterop reed De achterste wagen van d vertrekkendon trein werd zwaar beschadigd en ook de eerste van den inloopenden Ird Een aantal reizigers werden gedood Men schrgft uit Amsterdam aan de N C De beweging der barbiorsbedienden k onbeduidend ook van omvang geeft ons xo waar nog weer een nieuwen kgk op de hetding der arbeidersklasse in t algemeen De toestand in de barbierswereld zoo voot patroons als voor bedienden liet sinds lauf te wenschen doordat publiek en hygiëne ds eischan hooger stelden aller lavensstandaai steeg zonder dat de inkomsten daarmee u verholding waren gebracht I De loonen der categorie arbeiders in dit vak de bedienden waren bijzonder schriel gemiddeld f 2 50 per week intern en f 5 extern met een maximum arbeidsweek van 85 uur Nog heeft de patroon geen reeds lang door hem gewenschte verbetering in den stand zijner zaken door tariefsverhooging weten te brengen of ziet de vereenigde bedienden staan op betoogen de onmogelgkheid om langer voor het geldende loon te blgven werken en vragen looosverbooging De patroons zelf voelende de noodzakelijkheid verzetten zich niet de bourgeoisie gezien de verdiensten en erkennende de eiachen inzake bediening verzet zich niet maar in de arbeiderswijken algemeen verzet tegen een tariefverhooging dia noodzakelijk bleek voor het toestaan der loonsverbooging en verbetering van den algameanan vaktoestand voor een categorie arbeiders Alzoo zien de barbierspatroons in de arbeidswgken waar toch al het minimum loon verdiend wordt zich voor de oumogeliikheid geplaatst da loonen te verhoogen Dus verzet van arbeiders tegen loonsverbooging van mede arbeiders waaruit blijkt dal daar waar opvoering van den loonslandaard direct mede ten laste komt van de arbeidersklasse deze van de noodwendig op de opvoeringstheorie volgende practgk niet weten wil Man meldt ons uit Arnhem Eergisteravond werd nabg Duiven een der beide uit de gevangenis te Arnhem ontsnapte gevangene Hendriks de man die valsch geld had uilgagevec gezien gezeten op een fiets De veldwachter van Duiven ging hem achterna an arresteerde hem terwgl hg bezig was zijn flets te repareeren Hg is daarop naar Arnhem overgebracht Uit een brief uit Lijdenburg dealt Ons Land het volgende mee Waet u wat van de kisten met goederen geworden is die door den heer Scbultz als secretaris van het hnlpcomilë te Kaapstad hierheen gezonden werden onder adres van den plaatselijken leeraar Er waren 64 kisten zoo geadresseerd In plaats van hier besteld te zijn werden de kisten naar de repatriatie commissia gezonden en zonder dat de leeraar gevraagd werd geopend en uilgedeeld aan wie zg wilde Ik behoef u niet ta zeggen dat weinig van deze goederen terecht kwam in de handen van hen voor wie zo bestemd waren Is dit niet schande Igk f De heer B die naar Pretoria is geweest heeft met de overheid over deze schandelijke zaak gesproken Hg kreeg ten antwoord dal daar deze goederen gratis door den trein vervoerd werden men de repatriatiecommissie bet recht bad om er mee te doen wat men wilde Uet spgt mg dat ik het zeggen moet maar zoo ging het meestal ook in de concentratie kampen Onze menschen hebben bitter weinig van de goedaren gekregen terwgl de joiners en hun vrouwen er mee heen gingen Uit een Noordbrabantsche gemeente langs de Merwede meldt men aan de N R Ct In het begin dezes jaars vervoegde zich een vader wiens kindaren op de bgz school gingen bg het hoofd der openbare school om plaatsing voor de kinderen Hat hoofd der school gaf den man in bedenking zulks niet te doen en zgne kinderen te laten waar ze waren daar ze toch in de ger kerk gedoopt waren en men daarom reeds aanspraak maakte om ze op de christelijke school te doen onderwijzen Ook de burgemeester trachtte den man te bewegen van ijn voornemen af te zien daar dat heen en weer loepen niet bevorderyk kon zijn voor het onderwas der kinderen De man was tot geen prijs te bewegen zgn voornemen te laten varen De kindaren komen op de openbare school en alles gaat rustig toe Daar ontvangt Maandagmorgen het hoofd der school het volgend briefje MiJn heer door om standigbeeden gedreeven Ben ik genoodzaakt de pokken Briefjes terug te vraagen om Naar mijn Heer te gaan Mgn Heer Oeef ze maar aan en neem het mg maar Niet kwalijk ik moet De spatieering is van den berichtgever Dit is nu niet de eerste maal dat zulke gevallen zich voordoen doch meermalen gebeurde het reeds En dat noemt men nu de ouders vrgheid laten in de keuze van de school voor hunne kinderen Als van den kant der openbare school op de ouders eene pressie werd uitgeoefend als bier en misschien elders ook wel de voorstanders van de christelgke scholen doen tegenover ouders waarover zg wat te zeggen hebben zou dan al niet lang zoo n daad als ergerlgke misschien erger nog gebrandmerkt zgn BiJ een groeten brand in een branderij te Greenock is een magazyn met duizende vaten whisky afgebrand De brandende drank stroomde de stad in en veroorzaakte ontploffingen tengevolge waarvan vier personen gedood en één vermist benevens 12 anderen gewond zgn Ook geraakten andere gebouwen in brand Te middernacht was men de vlammen nog niet meester de schade bedraagt meer dan J 720 000 4DVKRTEr riE N Tot onze diepe droefheid en groote teleurstelling overleed na eene kortstondige ongesteldheid oen onzer tweeling lievelingen WIJNANU in den aanvalligen leeftgd van bgna 11 maanden M M VAS LOON A E M VA LOON VAH LGEUIUiK Gouda 18 Juni 1903 Bg deze betuig ik mgn hartelgken dank voor de vele bewgzen van belangstelling bg da ziekte en bet overlgden mgner Echtgenoote ondervonden Uit aller naam C VA TONGERLOO Gouda 20 Juni 1903 Ondargeteekende door t verlies van haar zorgzame Echtgenoot en Vader van haar vier nog jeugdige kinderen haar inkomen dervende zou gaarne trachten in baar onderhond te voorzien door Ie MANGELEN voor welk doel haar een soliedo Mangel is verstrekt Zg beveelt zich beleefd in ieders gunst aan en hoopt door een nette behandeling ieders gunst wajirdig Ie worden Uw dienaresse üe WeJ J V I SMEKDE LEMDULSTEEG N 130 tusschen Houlmunsgracht en Wilhelminastraat m wsmm van af f 100 tot elk budrnif met en zonder borg mits solide personen Ook als Ie en 2e Hypotheek Bouw en Handelscredielen Schepen en Landeryen Meubelen Goud Zilver enz Br letl C Adv Bur HEIDMANN Torenslraat 37 Den Haag 5 BEKWAME Steenhouwers GEVRAAGD hoofdzakelgk voor hardsteenwerk Adres KRAGT EN BERG Schommelstraat Rotterdam BU Flets ea wandeltochten neemt tegenwoordig iedereen mede een pakje TRISCUIT De Importeurs voor Nederland en Koloniën De Nederlandsche Delicatessen Handel GEBRS DAAMEN Rotterdam Ontvangen EENE PRACHTIGE COLLECTIE ALBOID vernikkeld Brittannia Metaal GLAS met nikkel gemonteerd en HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN Aanbevelend P P SOOS h TIENDEWEG 59 VAN Blommlstein s Ukt 1 o fonde Vind iiji de B lSteI r olkomen ONSCHA APf LDOORN HOllAN DELIJ D 1 WANNIIB Wanneer moei ik de Sangfuinose gfebruiken Wanneer gg bleeke gelaatskleur hebt bleeke lippen bleek tandvleesch Wanneer gg dikwgls hoofdpgn hebt vooral by hdt opstaan en het naar bed gaan Wanneer gg gedurig moede en lusteloos zgt zóódat U alles te veel is Wanneer gg somtyds angstig zgt zonder dat gy zelf weet waarv66r Wanneer gy spoedig last hebt van hartkloppingen van beklemde ademhaling zonder dat daar eene plaatseiyke oorzaak voor aan te geven is Wanneer gg u dikwgls misseiyk en duizelig gevoelt Wanneer gg last hebt van suizen in het hoof van suizen in de ooren wanneer gy dikwgls niet kunt inslapen Waa el gy neralanMg m en tgd lang eiken dag geregeld een of twee eetlepels Sangninose gebruiken f mtUt MM feil Ace ÏM helpt Prgs p fl f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda bjj J ZIELSTRA Turfmarkt SPRUIJT Co Boskoop ZON Woerden Specialiteit IN ECHT Tevens verkrygbaar alle andere BIEREN alles op IJs eo volgeas het oieuwsle systeem behiDdrld Aanbevelend liÖIll Directe en ünale verdelging binnen V uur in de grootste stallen van Vliegen Maggen Motten Mieren Vlooien Rup8en Oorwormen Torren PiBsebedden Het reinigen van luis by Rundvee Schaap Varken HniRdieren Hoendern Hoenderhokken Vogels Vogelkooien Volières Rozen Abrikoxen Perziken en verdere Vrucbtboomen en Kroeikaston en nog meer dan genoemd is Dit poeder is gedeponeerd verflch onschadelijk geurig niet hinderiyk de gebruiksaanwijzing geett inlichting omtrent de hoeveelheid op alle toe te passen Maohlnaal Spuitje oiü u gövutdw BUS f l SO per Bttjl Afzoiulerlijko HU8 f O VO Emi ÖPUITJK f t 0 Een Elaxliplten Spuitjo f 0 3S irooU DOOZRN BO en 80 i eut Paltjiffl U cent Geung en üMMlindelijk ZuiverlDBS vot Na ontvangst vnn postwiuel a 40 nont of 8 KHtze eU n 5 cent wonlt U een monstenlooB ZiiiveringBvet vun I IO jram tiHtgezundün 6 kluinu dooDJes AS c nt Alle met K l riuki iuflwijzing oaubevetinK un nttesUtii Tetjen tofizendiiig vim poslzogeU II 5 cent of pontwiBsul U W öt boogwr iIbu iu pry wordt liet vorianplo per vMi pukket door hot uhetilo Bijk venwuden Pür huif l of moer Kilu s IS de poeder minder lu prijs vor Bi ht OU neemt ditdelgk de pijn weg ïuneost onfuilbnur hUo hnindwonden Otjk niifeilbnar op liHt vol loKeu branderiKbeid kheraclttiK liuiil lumRttzii liU en andere lirbaamtroven en wouden Btruklteid en fttakeningen bg voraweringen winterhanden en vooteii by jburfl dauwworm Bij brand en any wonden en veneweringeii vur wu lit bet veL niet alla m maar door direct hiermodo te imeron voorkomt mou WoodvergiftiKiug en koud vuur 10 ct er dooi 6 tiM KO lit groote doos Jog graiD SI cent Ook verkrijgbaar bU A DROST Korte Tiendeweg D 4 Qebri StoUwerck a Chocolade en Cacao Ik iniatig8 cffoi liö ntcuwMtft uitTjndingw op mv itinaiil g ied TerWtorét ÜhhrtMtle A lütiluitend gobrmk viq fijne un fijnsto f roridtttoJTeii girftndesrei ie rbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao rvr au v tDtiiinrJi fibrikaut oMiwketmK betutwoordund wc dea lobond iitt resp Kdbitten Dt Vraa beiwildet S7 Brerct als Honeraraucler 44 Eere Dlploma B gouden enz Medailles en iMwjj oitaioDtaid Qjs tibrikut Kccdi 1674 Kbreaf i Accademw national Ie Fhtu Nona Tona Aienatmm na BMU Ito yrMalire Imwe n ooulMraMaa uj Totr MBocUaiite tebztafttlaB d Oboeolat boobctja varia to to I tttiNrvok bl riluwt ia recbijgbiai bij U iL Cuntineui S Banketfaakkan nu anx ItaieiaalTcrtegenwoordiKer toot Kederlaad Miitt Xattomladt L liM iwdiiii Ealverstnut 101