Goudsche Courant, maandag 22 juni 1903

nadrak tan stem tegen de invoering ru den verplichten Vocabulaire otflciel doen hooren Vermoedeiyk lal de Vocabulaire geheel vervallen Al de verdere vooratellen door de conferentie worden aangenomen geiyk ondersteld wordV zal voortaan volkomen vryheid bestaan voor het vormen van overeengekomen woorden op zoodanige wgr e als de handel zal meenen noodig te hebben woorden in jlaugoge convenu werkeiyke ot kunstmatig gevormde woorden in het Hollandsch Fronsch Dnitacb Engelsch Itaaansch Portogeesch Spaansch of Latyn tien letters voor één woord geheim schrift vyi letters voor een woord met weigering van samenvoegingen van géWone woorden strijdig met het taalgebruik de OoSevau te Den Haag bij gelegenheid van haar 30 jarig jubileom waarvoor gouden en zilveren medailles aUook geldprijzen znllen worden uitgeloofd aan deze wedvincht nemen zeven liefhebbers van de postduivenvereeniging de Vriendschap alhier deel hunne duiven zgn Donderdag al reeds verzonden een constateur van de Albatros Den Haag komt in Gouda controleeren terwijl wederkeerig de Vriendschap alhier een constateur naar Den Haag xendt bjj goed weder en zulks is maar te hopen znllen de duiven door den convoijenr van den Nederl Alg Bond om 5 uur s morgens te Orleans worden los gelaten aF BUSCH B0PB5CIE mm TWEEDE BLAD GOUÜA markt 60 Stadsnieuws GOUDA 20 Jnni 1SK 3 p a r kieavereeniging stelde tot eandidaten voor dea s gemeenteraadsverkiezing in d trict I den heer J van Galen aftr II A A C van Aschw in G Krook aftr Zü besloot tevens de van Katholieke zgde gestelde eandidaten te steonen doch niet te candideeren UITVËRkOOP OuDEWiTER Donderdag morgen werd voor 1 t eerst vanwege de gemeente met een wagen 1 met gekookt water rondgereden een maa regel die by een paar voorgekomen typho I gevallen niet anders dan flink kan genoemd 1 worden vooral daar juist volgens de me 1 dische wetenschap ongezuiverd rivier of kanaalwater medewerkt tot verspreiding Tan 1 ziektekiemen Ook daarom zou het zeer verkieslgk en I aanbevelenswaardig zgn dat het gemeent 1 beatoor besloot eenige nortonpompen te 1 laten staan om vele inwoners die een pomp 1 in hun woning missen in de gelegenheid te 1 stellen zich van zuiver welwater te voo zien In de laatste dagen hebben we g 1 lukkig van geen verdere typbus gevallen 1 vernomen I BEKO AiiBioKT Gisteren is het 25 jaar geleden dat de heer D Oskam alhie Dgkgraaf van het Hoogheemraadschap de Krimpenerwaard gekozen werd tot Hoogheemraad in het bestuur van genoemd waterschap Ruim 8 jaar geleden werd de ach tenswaardige man door H M de Koningin tot Dykgraaf benoemd Hoewel de heer Oskam den 17en Jnni onopgemerkt wilde laten voorbggaan heeft het Bestuur van de Krimpenerwaard er anders over gedacht en den jubilaris op zgn zilyercn ambtsfeest een prachtigen herinnerint beker en fraaie schilderg aangeboden Moge het den heer Oskam gegeven zijn nog vele jaren in het belang van do Krimpenerwaard werkzaam te wezen f Stolwuk In de eergisteren gehouden zitting van den gemeenteraad werd door den voorzitter medegedeeld dat hg met ingang van 12 Joni jl door H M was herbenoemd tot borgemeester dezer gemeente Het zevende zestal jaren van zgn bor emeesterschiui is hij die niettegenstaande zijn rnim 70 jarigen leeftgd nog altyd jong van hart en geest bigft thans ingetreden De raad benoemde den borgemeester opnieow tot Aiibtenaar van den Bnrgerlgken Sland en tot lid van het Bnrgerlgk Armbesluor VAN Opuleuw Ontvangen de NOUVEAllTE S in Reeren Dassen VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Wg vernemen dat naar aanleiding van de vele vernielingen en beschadigingen het voetballen op de Markt door de politie zal warden verboden Het volgende ingekomen stak is aan e raadsleden toegezonden I Gooda den 16 Jnni 1903 1 Bjj Uwe beschikking van den 5en dez r maand werd in onze handen gesteld het 1 hiernevens temggaande adres van den 2 n LaitenantKapelmeester der dienstdoen e 1 Schntterij J G Arentz alhier honden e j verzoek dat aan het Mnziekcorps dier Schot 1 terji worde toegestaan gedorende den lom r 1 tegen eene billgke vergoeding volksconcert n I te geven De adressant geeft in zjjn adr s 1 Ie kennen dat do leden van het Moziek 1 corps geene bezoldiging genieten m ar ge I heel oit liefhebberij werkzaam zun en daar I voor tjjd en geld moeten opofferen T n 1 einde de ambitie bjj de leden krachtiger te 1 doen worden acht hg het gewenscht dat het corps in de gelegenheid wordt geste d om zich nn en dan te laten hooren vandaar het verzoek om voor het geven v n 1 openbare moziekoitvoeringen eenige vergoe I ding oit de gemeentekas te mogen ontvangen 1 Ter voldoening aan de oitnoodiging om 1 Uwe Vergadering nopens dit verzoek van 1 advies te dienen hebben wjj de eer ü e 1 herinneren dat bjj Raadslïeslait van 4 Octob r 1 1892 de toelage aan het Mnziekcorps p 1 de Schnttery begrooting van f 300 tot 1 f 500 verhoogd werd met de bedoeling 1 om aan het corps eenige vergoeding toe te 1 kennen voor het geven van volksconoerten I Na dat tgdstip werd op eene enkele o t 1 londerii na telken jare de toelage voor 1 het Mnziekcorps bepaald op I 500 tot 1 t bg Kaadsbesloit van 20 September 1901 1 die toelage weder mef f 200 verminde d 1 en teroggebracht wqrd op f 300 en znl s 1 met de oitdrokkelgke bedoeling om de volks concerten zoóals zg gegeven werden e 1 doen vervallen Een dergeljjk besloit nam 1 Uwe vergadering ook den 19 September 1902 1 Met het oog op deze beslissingen hebb n 1 wg na ernstige overweging geene vrijhe d 1 kunnen vinden een gnnstig advies op het 1 verzoek oit te brengen Daargelaten de mo 1 tieven die Uwe vergadering hebben bewog n I het in 1892 ingenomen standpunt te verlaten I komt het ons voor dat waar zg nog vö r I enkele mhanden heeft oitgemaakt dat er 1 l eene toelage voor het geven van volks 1 concerten ion worden verleend het niet p onzen weg kan liggen tot het nemen van 1 een besluit in tegenovergestelden zin te I raden 1 Wti stellen U mitsdien voor aan den adres sant mede te deelen dat zjjn verzoek niet 1 voor Inwilliging vatbaar is 1 BurgerlUke Stand GEBOREN 18 Juni Alida ouden J Bnnschoten en A Verkaaik OVERLEDEN 18 Joni J Demee 77 j W J M van Loon 10 m ONDERTROUWD 19 Juni A Stolk en N C den Held A H Dlkhooll en J C M Dortland C K Nievelt en M O 3 Logthart BaeuwUk GEBOREN Cornells ondera van Leeuwen en O Kranenborg Cornells oodors P G Slappendel en T Verwaal Nicolaas Jozef ouders N Ponnipg de Vries en W Rynbeek OVERLEDEN N G van Harskamp 8 j L Schonton 8 w GEHUWD J Boere en P van Duiken en COSTUMES worden tot veel ver mind w é pri zen OPGERUIMD ® D SAMSÖM ADVEIITEINTIKIN Zander Instituut Fluwee ieii Singel R 724 GOtDA Geneesb Dr J H BAKKER NIEMEUEK Dlreolr D va DUUREN V Behond yutritggegr verkrommiugen ingevallen bomt x en o fteennt en andere e kaammi vorm al0em n U miMjmde epteren genr itekten rheumatUeh aandoeningen verI êtuikingen enz enz Verslag bedoeld in art 26 der wet op de Kamers van Arbeid opgemaakt door den Verzoeningsraad benoemd ter behandeling van eeo geschil op de steenfabriek van den Heer J J Haverkamp te Gonderak alwaar zes werklieden het werk hadden nedergelegd De Verzoeningsraad benoemd door de Kamer van arbeid voor de boowbedriiven te Gooda in hare vergadering van den 5den Juni 1903 naar aanleiding van het overeenkomstig art 23 der wet op de Kamers van arbeid door den Heer J J Haverkamp steenfabrikïnt te Gouderak ingediend verzoek dd 5 Juni 1903 lot tosschenkomst daar de werklieden P Bakker C Dekker C de Koning W de Koning Jr L Vleggeert en A van Vliet hun werk hadden nedergelegd zonder eenige aanleiding van den patroons kant en niettegenstaande zy met bon patroon en mondeling contract zooals Zondag 21 Jnni groot Nationaal Postdttiven conconrs van oit O rleans ZoidFrankrijk nitgeschreven dxior de vereeniging aan het venster harer Henna De oude keek met slaperige oogen door het raa en skjeg frschrikt de handen ineen Heer roiBBleveBsI riep ze toen i nog m nachtgewaad de deur opende wal heeft dal Ie Ik zal ie Uter alles vertellen Hanna help me eerst maar spoedig naar bed Ik ben dood lo mijn hemel o mijn hemel I wat heblien ze daar mijn hartedietie aangedaan jaromenle de ♦ oude terwijl ze hulpvaarJig de van zenuwen en koorts sidderende jonge vniuw ter m te bracht De zorgvuldine verpleging der goede oude vrouw deed Clolilde onbeschrijfelijk go i De iiskort begon e smelten en een weldadigen tranenvloed verruimde hare borst maar barehpoen bleven gesloten en geen oienschenziel kon Vermoeden wat dit edele hart zoo diep gewond had V Voortdurend liep de oude Hanna sorger d en zortvol heen en weer Zoo dikwijls zij aan het bed harer mefsteres kwam vond zij deie roet aesloten oogen schijnbaar beselfeloos daar liggen Sieninmoal met tranen op de wangen maar spreken deed z niet SlechU roei moeite wa zij te bewegen een weinig voedsel te gebraikeu ni iar een dokter raadplegen wilde ze met Toen Hanna s morgens van den derden dagstil in de ziekenkamer Wad bleet i verrast bij d deur staan r j dolph f I fja geheel onverwacht Een brief van jje mmn vroeg de oude heer 1 een daar heb je me Dttts an getegd t I Ik heb hem self nog niet eens goed geteun j lieve oom op uw roepen ben Ut dadeUjk hie I gekomen 1 Dat spijt roe lieve aa r ga dan ook nu nu I je kamer en aierk je aan de vreugde je tiet e 1 betrokken uit I je liet bijionder bleek voegde Leonat er UQ toe iDe briet droeg geen Amerikaanich tempel dus je man schijnt op de terugrei te zijn Het schijnt zoo zei de geplaagde jonge vrouwsmartelijk aangedaan Ik zal hem nu maar verder gaan lezco met uw verlof I Zooder Kntvoord af te wachten ijlde ze weg Op hare kamer gekomen zonk ze vernietigd op de knieën wrong de handen en blikte tea hemel Zij haalde den briet weer te voorKhijn en hia I hem nogmaals met drooge starende cibgen van I begin tot eind maar met de minste schijn van I troost klaarde haar droeve gezicht op I Werktuigehjk richtte zij zich op hulde zich in I een mantel bedekte haar gelaat met den sluier I van haar hoed sloop het huis uit en ging door de I tiunpoort naar buiten I Zij liep voort tot zij het kerkhof bereikt had I waar haar kind rustte Toen begal haar de kracht I en stortte zij bewusteloos op het grafje peder I Eene medelijdende vrouw die bij een graf I weende schoot toe toen sjj de jonge trouw wan FEVILLETOK CLOTILDE Novelle van L HERB8T 1 uu het Duituh virlaaU Geloof me ik had lelf de overtoiging d l ik onWUrèpiichtverMkend o handelen U k Sr het v lorene ook nog 1 l Si 5 I ron opotteren Had ik geweten dit je h t h l i hrv U n en lieveocm ni t bJxorgd om mij Het l K Tadeiliik Toor mg geiorgd hebt emt m g tó Lkb hrid en 3 mij meer urddM L man k alnen de tranen in de lr le ioiB vrouw ovei de wang en IS tboi n rTÏ nara b sp rdeh r V h onderioekcod aan i Ui Kt een bnef van je K Het bau oudulelrkM en mekkeljrkiU rMUalMti iaat Hana e TgoralduaefenKladereeliocBwvrit ledeAnrMuiirva iC II MiHv fc C Itrlli BMtk Str 14 Men Mte ceel Op sftsin 6 nibnucsnMfki Vartrnkurhir Nmtwi WMiHm ta Mfctnwfrt lUartwiM Hwirw MU m MMraèl Owt ir vtfWMii ArikM I Dmk yanA BRINKH iï Zn öoudi VEHSTAiroiG Het in verstandig om icdercn dag HOND en KKKI te reinigen met Bariiiing cn K Vadkhëciiii jezonde tanden Urk tandvleeicb frishclie nd m en zuiver speeksel verkrugt men door deze verstandige tiandelwjize Wltf eerm Vademecum gebruikt wU het niet meer mieeen i nige agent n voor lionda en Bodegravien WOLKK Co Oonda Openbare Verkooping TK GOUIIA ten overataan van den Notaris U C l RTUMN DROOULKEVKR op DINSDAli 30 JÖSl de morgens te elf uren in het Kotfiohnis HAHMONIE san do Markt van 30 Huizen en Erven op veriichitlcnden stand te GOUDA gelegen eg wel Ho I Een HULS en KHK waarin Water en Vuurnering gedreven wordt in den Langen Uroenondaal Wyk I No 82 Verhaard beneden voor l 2 75 en boven voor I S Hamen 4 75 per weck Ito H Ken HU18 en KRF in den Langen Uroenendaal Wi k I Ns 80 Te aanvaarden AngnatBi 1 3 Ifo 3 Een lll lH on ERKindoI oeIen iteeg Wjjk L No 259 Verhoord bjj de week voor f 1 75 XoH 4 tot Si Een en twintig naast elkander stanndo IllJlZKN on KRVEN aan de Varkenroarkt Wyk M Nos 21U tot2 Allen verhoord b j de week on wel No 219 ïour 1 2 No 220 voor J 1 40 No 221 222 224 225 22 22B tot 2 2S i en 21 5 tot 2 17 elk voor 1 l W en Nos 22 i 227 2 2 234 238 en 23 elk voo t 1 70 te zimen alzoo voor 34 40 per week So UB Eon HIJIS en B7SF achter de Vlschmarkt W k I No 1 57 Verhnnrd bS do week voor f 1 80 Wo Am IIIÜS en ERK nan den Tnrlsingel Wjjk 1 No 131 Verhoord bü do weck voor 1 2 30 JVo r tot S9 Drie HUIZEN en ERVEN met den tiHONU daarachter in de 4e ot BagUnenkade WUk R Nos 480 481 82 en 484 Allen verhoord hü de week Nos 48 en 484 elk voor 1 1 25 on No 481 82 voor t 1 60 En Ifo 30 Een PAKHUIS en ERF mot atzonderlgko HOVENWONINO in do Knlporstraat Wjjk K Nos 205 en 205a Benedon in eigen gcbroik en te aanvaarden 1 September 1903 en boven verhoord voor l 1 35 per week De percceien zlJn de 3 laatito werkdagen vóór den verkoopdug van 10 tot 3 nren on op dien dag van O lot 11 oren te bezichtigen Nadere inlichtingen geelt voornoomdo Notaris FORTUI TN DKOOOLEEVER te jooda In het Verlichtings Magazijn De Avondslcr zgn Rtoed voorbanden BADEN EN GEISERS TulflslanKrit en Watersproeiers Roimo kcDze iu N itice tUII iasurnanicotcn en Ballons Eenlg acjrte voor Oasgloeiliclitbenoodigdlieden Door de vele ouizot tegen Inge pr J en en onder AIIAMTIE Annbeveiend M N VAK Loa Aanlojjgi r van fina en Waterleiding Dabb Baurt B 13 feléln 117 tol zeer lage prijzen Goudsche Melkinrichüng Fijnste kwaliteit Ti FELBOTER Ü KPASTKU RISKKUDK ROOM fK TKU f 1 30 per K G Prima kAvaliteit REIIÜËI BOTER M 90 per H C TicNtcUinjfcn worden gcrcfi cid uitgevoerd DEdFTSCHE SLAOtfl J i M Wie wil GuUen AO eent 12000 LillUVJUU LllHJ Trekking benUnt 28 en M Juli a s f I2Q00 f 1500 r 700 in conlanlen Compl SaloD en Slaapkamer Ameublementen Meubelen RUwielen Naaimaobioes Qouden en ZilT ren Voorwerpen eni enz Tofital ALLÉÉN OIZK i EBLOTLXGEK uini 4 00 deg elijke prijzen geschieden de trekkingen door vieeKkinderen is op MW verzoek steeds scherpe politiecontrole mogen de briefjes waarop de hooldprjjücn staan vermeld do6V de deelnemers zolven in het prjjzenvat worden gedaan en wordt ieder deelnemer het recht en de g legenheid gegeven alle nitkomende nummers en prjjfen te controloeren LOTEN ft 50 Ceill verkrijgbaar te Roilird am bjj dé Wed MAST VAN BELLE ZOON Hoogstraat H T NIERICKER Raam hoek Zandstraat n addinynmm W LA GRAND Zoidkade D 55 I douUa ALBs lONOENEEI Oosthav n B 78 7 T SWARTSENBURG Kleiweg 85 en worden franco toegejonden door de ondernemers B SNI 1DER S Co te Arnhem na ontvangst van het bedrag in postz ol per postwissel met 5 centvoor porto TrekkingsIUst 10 cent extra Xog eenige eolide DepótKouderg gevraagd Teleplioonnet Goiida Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan bet BSka Intercommnnaalbareao Op 1 Mei 1903 140 verkregen aanslai tingen Contracten en voorwaarden verkrijglim aan het Bnreao ACHTER DE VISCH MARKT TE KOOP l 0 stoks zware EIKEN BERGROEDEN in alle afmetingen en zwaarten Een partg dito vat 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomen Een partij LICHTE BERGROEDEN voor den prijs van zeven tot tien galden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstnkken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 sinks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prü 500 stoks gezaagde 3 4 en 5 doimsche EIKEN DEELE N Een groote partj EIKEN KISTHOUT tot tachtig doim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTUKKEN 2000 stoks EIKB N PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brog en Heiningpalen 5000 stnks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschotting van jonge vrochtbooraen tegen den prp van 12 et per stok STEEN en PANdVENHOUT SPOOBLEGGERH BALKEN HEIPALEN HEININGKEKKEN enz IEPEN en BEUKENinjATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN on DEKSPARp t 10000 sinks BÜONESTAKBN Groote hoeveelheid ERWTEN cu BOONENRIJS 50000 bossen KRIBHOUT Alles wordt naar verkiezing ter bettemder plaatse geleverd Alles tegen scUrp concurreerende prijzen en zee maanden crediel bjj den houthandelaar JOH DAMEN te Cothen COGNAC VIEUX Aanbevelend J M F BEÜDEKEII HOOG E GOUWE lEMWswmm MARKT A 66 SPECIALITEIT voor Dames Heeren en Kinder ONBESÈLEEBINS Gemaakte LAHEWfil SLOOPjEM euz Monsters nfet prijsopgavesteeds ter inzage verkrijgbaar Aanbevelend G A B BANTZINGER dat op de steenplaatsen gebnikelük is 1 ren uagegun tijdens de campagne tgnde 1 van af 20 April tot 10 September en zon I der de voorachotten die zij gedniende den 1 winter 1902 3 mochten genieten te hebben 1 terugbetaald 1 Gehoord de mondelinge toelichtingen van I den Heer Haverkamp en diens baas op de 1 fabriek in de vergadering van den Vc zoe ningsraad gehouden te Gouderak den 10 I Joni 1903 Overwegende dat ofschoon de werkl eden I waren uitgenoodigd op genoemde vergade ring te verschgnen zg daaraan geen gevolg I hebben gegeven 1 I Overwegende dat na een bezoek ten huize 1 I van den werkman Vleggeert deze de geheele I toedracht der zaak den volgendenden dag 1 I naar waarheid op papier zou stellen hetgeen I I hy dan aan een der leden zoo toezenden I I Overwegende dat een dergelgk geschrift 1 I na verloop van 9 dagen nog niet is ingeI komen I Overwegende dat bovengenoemde werkI lieden zich niet aan het loopend con ract I hebben gebonden terwyi zy ook niets ter I hsnnar verdediging hebben aangevoerd I Overwegende dat daar de werklieden te I Gonderak eene kamer van arbeid voor het I steenbakkersbedrgf wenschen en zg niet op I de vergadering zgn verschonen nitgeschreven I door een verzoeningsraad eener Kamer van I Arbeid zg zich hebben scholdig gemaakt Iaan het verwgt niet doordrongen te zgn van bon pliohtsgevoel Gelet op Art 26 der Wet op do Kamers van Arbeid Is van oordeel Dat de bedoelde werklieden schromelgk hnnne plichten tegenover bon gewezen patroon den Heer J J Haverkamp hebben verzaakt Afschrift zal worden gegeven aan beide partgen en aan de Kamer van Arbeid ter 1 wgl openbaarheid aan dit verslag lal worden 1 gegeven I Aldoi gedaan in de voltallige Vergad ring van bovengenoemden Verzoeningsraad te 1 Gouda den 19 Juni 1903 I Do Secretaris De Voorritter j M GELIJN8 H A C BRINKMAN 1 VERSCHEIDENHEID 1 Het Emmafond in werking I De Nieuwe Ct verhaalt het volgende I geval dat zy zelve waarnam I Een nog jonge borstiyder niet In taat j I om ea iige verplegingskostcn te betalen I werd door den steun van eenige vrienden i I en vnn een vereeniging waarvan hy deel I uitmaakte voor een tydvak van drie maanden 1 I in het sanatorium Oranjo Nassau Oord op 1 I genomen De drie maanden verliepen de I patiënt ging vooroit maar niet snel Een I vorblgf van verscheiden maanden werd nooI dig geacht Nogmaals werd eenige steon I verkregen ook een beroep op hetkoninkiyk j I echtpaar bleek niet tevergeefs gedaan Maar I hot oogenblik naderde waarop den patiSnt I van middelen verstoken niets anders zoo I overbiyven dan de inrichting te verlaten en I het aangevangen herstel misschien voorgoed I te onderbreken Gelukkig kon toen naast I particoliere hulp het Emmafonds tusschenI beide treden en rustig en onbezorgd kan I thans de paiitot zich ganech aan zjjn geI nezing wyden Spreekt zulk een korte nuchter verhaalde I geschiedenis niet tot veler hart f vraagt het I blad met recht Zoo ja dat zy niet aarzelen en hun gift liever nog de toezegging van een jaariyksche bgdrage aan jhr S M S Naar men ons mededeelt hebben de Noierlandsche algevaardigden ter InternaUonale Telegraalconferentie te Londen met de Rasitz te s Uravenhage toezenden kelen zag en het gelukte haar na eenige pogingen j het bewustzijn weer op te wekken Verrast zag I Clotilde zich in de armen eener vreemde en hare I trooitetoose oogen spraken meer dan woorden 1 O was ik maar niet ontwaakt I I Kan ik u helpen vroeg de vrouw dee 1 nemend I Wil ik u begeleiden 1 Waarheen i fluisterde Clotihle roor zich heen I hem te woord staan kan ik niet 1 Goede vrouw zei ze na even gedacht te I hebben ge zoodt me een grooten dienst kunnen 1 doen als ge mij aan een rijtuig wilt helpen ik gevoel mij te twak om te loopen 1 Dat kan men u wel aanzien lieve dame n I ge zult niet lang behoeven te wachten want hier dicht bij is eene standplaats voor rijtuigen Toen de vrouw weg was nam Clotilde een 1 briefkaait uit haar zakboekje en schreef een kor II ten atscheidsgroet aan haren oom welke luidde I Dierbare Oom 1 tik gevoel mij soo ziek dat de behoefte oon de verpleging mijner trouwe Hanna mg huiswaarts I drijft De tijd dringt Spoedig hoort ge meer van owe ClotiUe I I Terwijl ze de vriendelijke vrouw een geldstuk I in de hand duwde verzocht zij haar de bnetkaort I I in de naastbijz de hrierenbus Ie werpen Daarna l I liet zij zich naar het spoorstation brengen om per 1 I eerstvolgenden trein naar Dresden te vertrekken I I Toen de volgende morgen aanbrak stond zij I I bevend voor baar stille bui e en klopte zacht I