Goudsche Courant, woensdag 24 juni 1903

en sloeg op de verdroogde hand die aan den muur vastgeketend was en men weet niet hoe op het oogenblik waarop de misdaad geschied is geatolen waa Hy ging teer laat naar bed en sloot tick telkens torgrnldig op H had altyd wapens by de hond dikwgis sprak hy des nachts luid alsof hg met iemand twistte Deien nach echter bad hg toevallig geen alarm gemaakt en de bediende had sir John eerst vermoord gevonden toen hy de venstara opende Hg verdacht niemand Wat ik wist deelde ik den kapitein dar gendarmerie en de politie mede en op het geheele eiland werd een zorgvuldig onderzoek ingesteld men ontdekte niets Drie maanden na hel gebeurde had ik des nachts een verachrikkeiyken droom Het was mg alsof ik de hand zag de ontzettende hand van een schorpioen als een spin langs de gordynen kruipend Drie keer werd ik wakker drie keer sliep ik weer in drie keer zag ik dit ontzettende overbiyfsel door myn kamer kmipe terwyi het de vingers als poolen bewoog Den volgenden dag bracht men my de hand die men op het kerkhof waar sir John Rowell begraven was op zyn graf gevonden had De wgavinger ontbrak Dat waarde dames is myn geschiedenis meer weet ik niet Da dames waren bleek geworden en een van htar riep Maar dat is toch geen oplossing en geen vertelling we kunnen zelfs niet slaptn als u ons niet zegt wat er naar uw meening gebeurd ia De heer Bermutier glimlachte emttig O dames ik wil u niet van uw mooiste droomen berooven ik geloof eenvoudig dat de eigenaar van deze hand niet dood was en dat hy eenvoudig gekomen is om haar te balen met die hand welke ham gebleven was maar ik weet niet hoe hy dat aangelegd heeft Dat zal een soort vendetta geweest lyn Ken der dames Aoisterde Neen dat kan niet zoo geweest zyn I En da heer Bermutier nog altyd glim lachond eindigde Ik heb n toch gezegd dat myn verklaring n niet zou passen landen het fonds brbeeran f Of uo t dat gebeuren door den Raad van administratie van het Hof van Arbitrage V Wie ma t de bouwplannen aanbesteden en goedkeuren i Hoeveel moet er voor de bibliotheek hoeveel voor het gebouw gegeven worden f En dat moet alles officieel zgn en kloppen en de diplomatie van heel Rnropa beeft er de oogen op gericht Hat is dan ook te begrgpen dat de heer Melvil van Lynden en yn yverige ambtenaren een moeiiyken tgd doormaken Van de Arbitrage heeft hg op die manier nog meer last dan van zgn gebeele departement wat lieel wat zegt Te Genua bad voor een paar wekan een interessant concert plaats Do violist Bronislaw Anbermaiin speelde voor een kleinen uitgelezen kring van gasten op Paganini s viool De burgemeester van Genua noodigde hein nit op het stadhuis waar Paganini s viool als een reliek bewaard wordt voor welk zeldzaam instrument een Araerikaanach syndicaat 100 000 dollars heeft geboden dit na jaren rust weer eens te laten hooren De viool wordt door een speciale commissie bewaakt Zg rust in een met blauwe zgdo ingelegde drie dnhbelo kast en wordt door een daarvoor vervaordigdeu gouden standaard in den vorm van een lier gedragen en ia met een glazen bol overdekt Met veel plechtigheid werd zg toen aap Hnbermann gegeven die eerst lang bezig was om de viool in orde te maken daar er nieuwe snaren moesten worden opgezet en de kam en stapel juist werden gesteld Onder adem looze stilte Iniatarde men Kerst klonk de toon dof docb hoe langer hoe helderder en op bet laatst prachtig H speelde de Ciacona van Bach en andere stukken en tot slot deo Hexendens van Paganini Kr werd een protocol opgemaakt van dit feit en Huberniann kreeg er eea afschrift van Aan het postkantoor in den Haag worden eerstdaags twee postzegel automaten in gebruik gesteld oen voor de stuiverszegels de andere voor die van 2 cent Ze zgn geplaatst nabg de gewone loketten voor die zegels en leveren tegen tinwerpen van t vereischte bedrag aan 2 centstukken èën postzegel tegelgk het aantal laders in het ho piluI na85mau beloopt DcrrtciiuiiD Van gister a wordt in de amend raaii r j van de Krnppiiche iabrieken te Esiten Iwbt gewerkt tot vier Bur in den namiddag wcgeni gebrek aan werk terwgl in enkele smeduryen lui gedaan in gegeven De gemeente Lüttringbaoaen in de Rtjnprovincie beeft zich verheugd in een achten negentig jarig kiezer voor den Rgksdag een zekeren acub Westen nit Goldenberg die na yn plichtsvervnlllng den lemopnemem toeriep Nn heeren tot over vfjl iaar 1 Kxprinseü Lonine van Sakiien die te Kunno in het zuiden van Frankrijk omringd iü door allerlei vrieodelükheden van den kant der gantvronw de gravin SaintVictor deze heelt o a hier en daar in het park van bet kasteel bordjes doen aanbrengen mot citaten nit dichtwerken der prinses zal nu ook in de gemeente worden gesteld om zich te verzoenen met huar zusters Margarctha en Herraana opdat zg te gelegener tijd kan terngkaeren in den tamiliekring te Halzburg en dan misschien jaarlijks baar kinderen mag zien Het Amerikaansche eskader komt morgen te Kiel aan voor een week en zul met bet Duitscbe eskader den keizer verwelkomen terwyi uan boord van het vlaggeschip Kearsage een eestmaul zal ilaats vinden onder deelneming van de aanwezige vorstelijke personen hoogwaardigheidslwkleeders en marine officieren van hoogen rang Itai ib Volgens sommige bladen begint hot plafond van do Syitynsche Kapel at te brokkelen en heelt het Vaticaan afwijzend beschikt op het regeeringsaunbod om tnsschou beiden te komen het is eitorrltoriaul gebied binn landT PROVINCIALE STATEN ZU1I H0U AND Veemarkt te Rotterdam IhniKlag 3 2 Juni 1903 Vette osMn en koeien Koetle unvocr prtjzen wiircn voor re kwal 38 ade kwal 36 3e kwal 30 cents per haif kito Magere onen melkvee en vaarkocïen goed aan gevoerd Ve te kalveren goede aanvoer prijzen waren TOOT ie kwai 37 ie kwal 24 3e kwal jo ceni per half kilo Stieren goede aanvoer te kwal 31 ide kwal 29 3de kwal 36 cent per halt kilo HaDdel in vel vee teu minder in priji mager vee duar Vette kalveren prijthoudeod Stieren traag minder in priji Opnieuw Ontvangen de NOUVEAUTK S in Heeren Dassen A VAN OS Az Kleiweg E 7Sa GOUDA rekiiHnto mm ai In de a s zomervergadering zullen o a worden behandeld of ingebracht de volgende onderwerpen 1 1 provinciale en hnishoudelpe be frooting Voorgesteld wordt de heffing van 1 opcenten op d grmidbïlastlng gebouéd en ongebouwd en van H opcenten op de personeeli lielasting de provinciale inkomaten en uitgaven resp uit te trekken op I 2 V8 l 9lii l 9 In de begrooting is gerekend dp de nitkeoriug in den loop van 190 1 van het subsidie aan de gemeente s Qravenhage voor den aanleg van een binnenhaven te Scheveningen Vroeger is bepaald dat de nitkeoring van het subsidie tal geschieden U maanden nadat do haven in goeden staat voor den openbaren dienst zal ün opengesteld 2 Nadere regeling der heffing van rechten a voor het bevaren van de Uouwe b voor het gebruik van hol scbeepvaartkanaal tusschen Kijn en Sclile c voor het verkoer over de brug over de Oude Haas verbindende de Hoeksche Waard met het eiland IJselmonde met overlegging van een adres van de vereeniging Hoeksche Waard s belang verzoekende alsctotflng van het bruggeld voor don overtocht van de brug over de Oude Maas 8 Voorstel tot hot toekennen van subsidie aan de vereeniging Het Botercontrolestatlon in Znid Holland 4 Aanstelling van een ty l4i jke ambtenaar bil den provincialen waterstaat Blilkens de toelichting is de bedoeling daarbij een tijdelijk ambtenaar te plaatsen onder de benaming commies redacteur met eena bezoWiging van ten minste f 15 K en ten hoogste f 2000 ten einde hem te belasten met de algeheetc herziening van d reglementen der waterschappen ingevolge de wet van 10 November 1900 Htbl no 17fi houdende nlgomoene regels omtrent hot waterstnatsbostuur Deze Iterztening moet binnen drie of vier jaar beëindigd zijn terwyl de werkzoamheden op de provinciale griffie z66 ontzaglijk zijn vermeerderd dat daar slechts niet gtuote tnsschenpoozen de voorberéidendu arbeid voor dit werk ter band kan worden giA men Vandaar do uehoelte aan een ambtenaar voor dit werl geschikt hetzü ingenieur hetzij rechtsgeleerde 6 Voorstel tot wijziging der varJfrdening op de stoomvaart in de boezemwateren strekkende lo om hc ysbrekeii verbod te doen zyn wanneer bet aan waterstaatswerken en vaartuigen grooto schade kan berokkenen 2o om het boezem bebeerj d bestuur de bevoegdheid te geven niet alleen dB boorden der aanlegplaats zelve te besebermen maar ook die van den buurman on die aan de ovorigde voor zoover ly door het aaiileggen van stoomvaartiïtien schade ondervinden 6 Voorttel betretlébie een bgdrage tan Men schryft nit Den Haag Een huis gerold Tien eenvoudige werklui hebben dat stukje geleverd in betrekkeiyk weinig tyd zonder gevaar op de rol der strafzaken van een of ander rechtscollege lé worden geplaatst De wandelaars die Zondag de Stadhonderslnan passeerden hebben stellig met verbaasde oogen bet huis op rolletjes staan aan te staren Maar zg zullen toch ook waardeeiing hebben gevoeld voor den man die het waagstuk op zich durfde nemen een flink stevig gebouwd huis te doen verplaatsen Al deed men hetzelfde in andere plaatsen van ons land reeds eenige malen voor den Haag was hot verrollen van oen huis een nieuwigheid En uit een techniscb bouwkuadig oogpunt blgft het overigens een merkwaardig feit Op een der stukken grond van de maatschappy Nieuw Zorgvliet stond sedert eenige jaren het huis waarin de kantoorlokalen van mr Ooekoop waren gevestigd Dat stuk werd nu onlangs verkocht En toen kwam de bouwkundige de heer A A Mussert een der directeuren van Nieuw Zorgvliet op hot denkbeeld het huis te verrollen En geen klein eindje ook I Vier weken geleden werd het werk aangevangen en a s Zaterdag zal het huis op de plaats zyner bestemming op X meter afstand van zyn vurige standplaats zgn aangekomen Zondag stond t midden in de aldus gedoopte Willem de Zwygerstraat en gisteren al een stukje het land iu Voor vier weken dan begon men de fundeeringen van het huis los te maken nadat het eerst was gestat Acht vgzels werktuigen die gewooniyk worden gebezigd om den in grond gezakte machines weer in de rails te brengen werden toen aangewend en spoedig was het gebonw van de fundeeringen gelicht Daarna ving bet rollen aan over 15 zware beukenrollen Drie lieren met stevige staaldraden dienden voor het voorttrekken waarby slechts 10 mannen behulpzaam waren Het behoeft nauwaiyks gezegd dat dit voortrollen met veel beleid en uiterst kalm moet worden verricht Want gevaarlgk blgft bet werk altyd en gevaar voor scheuren der muren is nimmer uitgesloten In dit verband is t wel vermeldenswaard dat hier tot nu toe alias zonder ongelukken is afgeloopen ja dat zelfs geen enkel ruitje is gebroken Ken kachel die met pyp en al in den schoorsteenmantel bleef staan en twee inktpotten die bg de ontruiming van hak huis misochien wel opzettelijk Niet uil de venaterbank werden genomen hebban bg de varhtiaing hoegenaamd niet Aiiislenlaiii rrkrs Uetkrs Itcurs viifi M JUNI tBS u l 1 U rt N d W B IV iiu dHo dllc t iim dito dito BHosaii Ubl UouJl llil l liLLis iBMbruTiag ll t ll Ooavsn Obl m papier IISI I dils la iilmllSI I Pooniau OU aat aoupos I aiu tiekal S ta u D OU Biaiinil Ili dilo Omou KID dilebilRolbB ttll 4 dito m Hop lils tO 4 dilo ia goud leea 1IS8 dito dils dito 1 14 I jruis Forpel icIiaU 1111 4 roKsu Otpr OoDT laai IStO 4 Qk loeeiig Htia D aae leeoin nriaO JomAfaRp T oblc llli t Msino Ob vit Sek 1110 tiintitu Obl oDiwp lill 4 rvtzTlSDAll ObligsUan lltl I lottaDili auil laan 18 4 t HsD N Afr Hudel ued Aiaadab Tab Hy Cartilaataii Dalilbaueksppy dilo I Ara HvpothSkb penlbr 4 ov IV 11 ii ïV IV ♦ V 10 o 11 411 sv 101 Ii0 loa UI ii V I behoeve eencr verbooging der apoorwagbrag over de Uonwe nab j Uonda Ued ijuten deelen mede dat de minister van waterstaat i bericht heeft dat de noodige maatregelen lullen worden genomen om de uitvoering van het werk zooveel mogelgk te bespoedigen I e brog zal gemaakt worden vuor rekening van den staat en is thans ontworpen ongeveer 175 M ten noorden van de bestaande spoorwegbrug over een der in uitvoering zynde coupures een plaats voor de scliiepvaart even geschikt terwgl de bouw buiten het bestaande vaarwater en daarvan vry ver verwyderd zal geschieden Ued Staten stellen nu voor het in de kosten van dat werk toegezegd subsidie van f i62 000 gestand te doen In zake de verhooj ing van do spoorwegbrug over de üouwe nabg jonda is reeds medegedeeld dat de minister van waterstaat aan iedep Staten van Zuid Holland bericht heeft dat de noodige maatregelen zullen worden genomen om de uitvoering van het werk zooveel mogelgk te bespoedigen dat evenwel de mogalgkheid niet is uitgesloten dat v66r 23 Juli a a het einde van den termyn in het subsidie beslnit genoemd met de uitvoering van bet werk nog niet kan worden begonnen Uaaroin zou het hem zeer aangenaam zgn indien bedoelde termijn met én jaar werd verlengd Nu de spoedige tutatandkumirg van dit in het belang der scheepvaart lang gewenschte spoorwegwerk eindclgk verzekerd is vonden lledep Staten alle reden aan het biliyk verzoek van den minister te gemoet te komen De Raad van toezicht op do spoorwegdiensten heeft intnsBchen een ontwerpovereenkomst betreffende de nieuwe spoorwegbrug tusschen den Staat der Nederlanden de Maatschappg lot Kxploitatie van Staatsspoorwegen en de Provincie aan hot oordeel van Ged Staten onderworpen zoodat spoedig alles gereed zal zgn om tot uitvoering van het werk over te gaan De brug zal gemaakt worden voor rekening van den Staat Tot het werk behoort het wegruimen der oude spoorwegbrug met de daartoe behoorende landboofden en pyiers het doen omleggen van don spoorweg ter woerszgdcn van do üouwe alsmede het herstellen der Oonwekaden met het jaagpad en bare oeverwerken in bot oorspronkeiyk profil en het omleggen der kade wederzijds de oude spoorwegbrog In dit werk zal de provincie f 62 000 bydragen spoorwegen 1 200 000 De brug zal geheel voldoen aan de afmetingen aangegeven in het ontwerp doorden minister van waterstaat by missii van 3 1 lunt 1900 toegezonden Alleen is In onderling overleg voor de nieuwe spoorwegbrug ecno andere ploats gekozen Terwgl de nieuwe brug oorspronkeiyk ontworpen was tin zniden van de bestaande spoorwegbrug is die thans ontworpen ongeveer IV M ten noorden van de bestaande spoorwegbrug over eene der in uitvoering zynde coupures 7 Ken adres van do besturen vaniden Noord Kethelpolder en andere polders in de omgeving houdende verzoek maatregelen te treffen opdat rampen als de doorbraak der kade van den Noord Kethelpolder zich niet meer kunnen barbalen iemengde Berichten Aan de weduwe van den spoorwegwerker A de long die tgdens de stakingsdagen is doodgeschoten is door de Kgksverzekeringsbank een wekelijksclie uitkeering toegekend van ruim f 7 terwyi zy uit het pensioenfonds der Staatsspoor een pensioen van f 102 s jaars zal ontvangen Uit den Haag wordt gemald De zaak van l Uit den Bogerd vervolgd wegons don bakenden diefstal met geweldpleging den zg moord te Berkel zal Donderdag 27 Augustus voor de arrondissementsrechtbank alhier in behandeling komen liit eene Haagscho correspondentie in de Middolb Ct Van vraagstukken gesproken Aan buitenl zaken is ook een vraagstuk in studie Een geweldig vraagstuk waar de oudste diplomaten over geraadpleegd zgn waarover men danig met de banden in het haar zit Het is het vraagstuk Carnegie dat de hooiden aan Baitenl zaken bezig houdt Deze ooiyke en vrggevige millionnair heeft de heeren een leelgke kool gestoofd Hy heeft zooaU men weet 1 millioen dollars voor den bouw van een Arbitrage Hof met bgbehoorende bibliothf gegeven En in die gift zit bet hem juiïit iwant het geld i voor Builonl zaken bgzaiQt Jioofdtaak is da vorm waarin leze gift mWard kan worden Dat is de moeilgkhi waarby nog komt dat de gever zélf over dten vorm niets gebtipnleerd beeft Had hg dat nog maar gedaan zuchtende maodaryrteii van ons Tsjungli Yamon dan wisten wg tonmiuste iets dan hadden wg eenig houvast Nu ta teu ijj in bet daister Antecedenten zyn er ook uiet Wat raoat er gaachjadeaf Maat da Staat dar Kader geleden en handhaafden licb op hm plaats Een warandah een uitbouwaal van het buis die men aanvankelgk wiUe afbreken werd voor het gemak ook aoar mee vervoerd eveneens met goed gevolg De gUsmilen zyu nog alle heel Vele bouwkundigen en ingenieurs kwamen in de laatste dagen eeu kjkje nemen en betuigden den Iheer Mussert ingenomenheid voor de wgze waarop hy de zaak had aangepakt Als alles goed blgft gaan kost de gaaieta verbnizing rondweg f 1500 ay het departement van koloniën is ont vangen het volgende van 18 dezer gedagteekendo ielegrain an den gouverneur generaal van Nederlandscb lndiê In Korintji Rawang zonder tegenstand bezet Hiang na gevecht genomen Gesneuveld 57 vyanden Onzerzyds gewond een officier on drie mindere militairen Uit den Haag meldt men Zondagochtend hebben recherchenis van politie vergezeld door een stadgenoot die zyn drie herdershonden welwillend ter beschikking had gecteld van de politie met die dieren bekend staande als beste spenrhonden een groot aantal landergen en slooten in den omtrok van bet Hollandsche Spoor afgezocht naar een spoor van het vermiste 6 iarige knaapje Het onderzoek had echter geen resultaat Men verneemt nog dat hel jongetje toen hg uitging om oen boodschap hg den klompenmaker te doen vergezeld was van zgn hondje Toen s avonds de vader van het kind ongerust door hot uitbiyven van den knaap dezen ging zoeken sprong do hond hem u gemoet op de Bierkade ter hoogte van het Wagenplein woar zooals men weet het jongetje woonde Meer en meer wint het vermoeden veld dat hel kind dat gaarne op schuiten speelde en vischjes ving uit de vaarten in een dar grachten is geriakt in het stadsgedeelte waarin hy zich dien avon 1 bevond en waarin de Turfmarkt Spui en Bierkade grachten liggen Nader meldt men Het Igkje van dan vermisten 6 jarigen knaap is gisterochtend opgehaald uit bat water aan de Bierkade even voor de ff genbrug De jongen is dus klaarblgkelgk op weg naar huis al spelende te water geraakt Hot Igkje is voorloopig overgebracht naar het commissariaat der IIo aldeeliug aan de Nieuwe Haven Uit Hardinxveld meldt men De leden der Haagschi Varbraiksvereeiunlng Do Hoop doden Zondag gedeeltelijkper Bossche boot een pleiziertochtje van Don Haag naar Den Bosch Op de hoogte der Steenenhoeksche sluis viel een jongeling van 23 jaar die logen de reeling Unnde over boord en verdronk voor do oog dar feestgenooten onder wie zyn ouders Hetlyk is door den sterken stroom meegevoerd en was by hel vertrek der boot welke door het ongeval meer dan een uur oponthnid had nog niet opgovisohl Thans is van Gedep Staten ingekomen de goedkeuring op het beslnit van den Raad van Hilversum waarby aan den onderwyzer A H Kroes en aan du onderwgsereaA Sluyters ontslag werd gegeven ter zake van hun optreden tydens de laatste werkstaking De veiligheid te Pretoria laat ook onder Jhet Britsche bewind nog wel iets te weiKj schen over In den avond van 28 Mei traden twee gemaskerde mannen met revolvers een kamer achter een winkel aan de Kerkstraat binnen en vroegen aan de twee daar aanwezige mannen waar een kompagnon van hen was Nadat was geantwoord dat deze afwezig was dwongen de rooveruÉ met derevolvers al het gelijgJ fl Audigeartikelen die in hun bez wien te overhandigen wfc Zoodra zg de plaats verlaten hadden be gonnen de beroofden achter de diaveu te schreeuwen en jaagden hen achterna waarkj anderen zich voegden toen de roovers zogen dat zy vervolgd werden draaiden tlzich om en dreigden met hun revolvers waarop allen wegvlnchten op èn na dieaanhield een der roovers school op hem a miste maar toen zgn vervolger nog naar naderde school hy nogmaals en wouiMa hem nu waarop beiden ontsnapten Deze zaak gebeurde in bel midden TM de hoofdstraat om half 10 in den artii De politie was nergens te zien zg kw pas daarna om den gewonden man weg 4i dragen die gelukkig niet gevaarlgk fawond was Dit is reeds de tweedy maal dat Bit vuurwapenen in bet midden van de M diefstal werd gepleegd t D rood der gemeente Heumea heeft dw baar A J H van dau Heay kadert ongar veer 25 jaren secretaria en ontvanger der gemeente tegen 1 Augustus ontslagen omdat hg een brochore tegen den burgemeester heeft geschreven en verspreid Het besluit werd met algemeene stemmen genomen Onder de 4 aanwezige leden waren de twee wethouders onder de 3 afwezigen was de burgemeester Door den Bond tot bescheming van dei trekhond werd gister te BaBBna een tweede wedatrgd gehouden die in vergeiyking met dien van bet vorige jaar een bepaald succes mag worden genoemd Er waren 41 honden aanwezig van goede hoedanigheid De bespanningen vooral het tuig lieten nogal te wenschen over maar er is toch al verbetering de groote raoeilykheid is het overwinnen van da eigenwysheid der eigenaars maar de karren waren over het algemeen goed en voor de praktische vingerwgziogen van den keurmeester had menigeen de pryswinners vooral een open oor Velen onzer laters hebben vermoedeiyk dezer dagen van een firma nil Parys een circulaire ontvangen traarin deze firma het aanbood naar een photograpbisch portret dat zg moesten zenden een portret in krgt op levensgrootte te vervaardigen dat bun mets zon kosten Een lyst bestellen of iets dergelgks zooals in dergelgke aanbiedingen wel eens lot voorwaarde van levering wordt gesteld was heelemaal niet noodig Een onzer redacteuren besloot eens te onderzoeken waarom deze firma zoo vriendelyk is tegenover Hollanders die haar totaal onbekend zgn en zond een portret Hy beeft nn bericht ontvangen dal de vergrooting klaar is dat hy zeker tevreden zal zgn over de uitvoering ent Ook wordt een aanbieding voor een lyst gedaan waarop hy nog een speciaal rabatvan 20 pet kan krfigen maar bg behoeftgeen lyst te koopen Wel moet hg tot dekking der expeditiekosten zorgvuldige verpakking vracht donanengelden enz welke altyd ten laste der ontvangers komoii een postwissel zenden vac f 4 10 Onze redacteur zond dit bedrag nog niet Verbeterde Singers Gelgk zoo menige firma van beteekenis heeft ook de alom bekende SingerMaatschappy veel te stryden tegen oneeriyke concurrentie die zich fan den naa i Singer bedient om haar product met méér kans op verkoop aan de markt te brengen Het meest in zwang zynde middel van dergeiyke concurrent n om hun doel te bereiken is wel speculeerend op de onervarenheid van het publiek in technische aangelegenheden om hunne goedkoope machines als verbeterde Singers aan te pryzen Gaat men op een dergeiyke aanbieding af en onderzoekt men de zaak nauwkeurig dan bemerkt men al spoedig dat men met machines te doen heeft welke een namaaksel zyn van een reeds sedert lang verouderd systeem der Singer Maatschappg Door eene dergelgke aanbieding strooit men achter het pibliek zand in de oogen daar dit in den wou gebracht wordt dat bat in het geannonceerde magazgn eene machine van m odeme constructie of zelfs eene echte Singer naaimachine kan koogen tegen een byzonder lagen prys terwyi bet daar integendeel eene machine wordt aangepraat van een geheel veronderd systeem een model dat v66r veertig jaar ook reeds in den handel werd gebracht Da Singer aalschappy echter heeft juist hare wereldvermaardheid verkregen door er steeds op bedacht te zyn bare mochinea meer en meer aan bet doel te doen beantwoorden en technisch tot den hoogsten graad van volmaaktheid op te voeren Ieder koopISBlige zg dus op zyne hoede wanneer hem door den eeu of ander verbeterde Singernaaimachines te koop worden aangeboden Atjeh Uit KoU Radja werd 25 Mei aan de D li Ct geseind Na uiterst zorgvuldige voorbereiding gelukte het majoor van der Maaien na een maraeh van ii uren met 5 brigades maréchanBs6e te Tangte de familie Polem ia haar schuilplaats te omsingelen Gevangen genomen werden de moeder van Polem diens tweede echlgenoote en de znster van Polem met haar zoon en tweeden echtgenoot benevens 10 volgelingen Later meldden zich not 14 volgelingen aan Polem zelf met zyn voornaamste echlgenoote houdt zich acbnil in Keureutoe of Qedong Hy schreef een brief aan toekoe Dawot te Seuiimenm t Kapitein Ck iyn en onder luitenant Christotfel zoeken voortdurend soar zfn achullploats Stadsnieuws OOUDA 23 Joni IDOS Noor men ona mededeelt vertrekken mor enochteod met den t ia van 10 39 van wege de vereeniging voor het uittenden van vacaotie kolonies alhier 8 kinderen naar Scheveningen waarbg 1 voor eigen rekening Hun verbiyf aldaar in de Sopbia stichting zal vier weken duren Vrgdag d a v 10 55 vertrekken vgltien kinderen naar Leur voor drie weken de eerste 14 dagen onder leiding van Mej M Bnrgeradgk de laatate week onder leiding van Mej C Brouwer Aan de oproep tot het zenden van speelgoed enz is ruim voldaan zoadat ook bg ongunstig weer de kinderen zich op allerlei manieren kunnen vermaken Verder kannen wg nog meedeelen dal de morgen vertrekkenden heden middag na vieren gewogen zullen worden in school No 3 en Donderdagmiddag dat zal plaats vinden van de overigen Tot gemeente verloskundige te Moarsen Utrecht ia benoemd Mej L Steur alhier De afdealing Moordrecht Oouderak van het Algemeen Nederlandach Werklieden Verbond heeft de volgende motie aangenomen De afdaeling kennis genomen hebbende van de besprekingen in de Tweede Kamer over den arbeid in de steenfabrieken langs den Hollandschen IJsel verklaart dat de afgevaardigde van Rotterdam de heer D de Klerk geheel in den geest gesproken heeft van genoemde afdeeling dat de heer P Nolting biykens zyne rede in de Tweede Kamer niet geheel op de hoogte was van de heerscbende meening en de stemming der arboiders in da teentabi ieken alhier betwist om dezelfde redenen aan de afdaeling Haarlem van het Algemeen Nederlandsch WerkliedenVerbond medezeggingschap in dezen en spreekt den wensch uit dat het Koninkiyk besluit gewgzigd zooals door den heer De Klerk is aangegeven spoedig in werking moge treden Bevorderd tot doctor in de geneeskunde aan de nniversiteil te Leiden de haar S Brande geboren te Waddiniveen met academisch proefschrift getiteld Astigmatische Accommodatie onder den invloed van éénzydige inwerking van homatropine en aserine Aangenomen bet beroep by de Gereformeerde Kerk te Schoonhoven en WilligeLangerak door ds J J Steinbnrt te Wyhe Beroepen by de Ned Hervormde Kerk te Drnnen c a de heer J H C vun der Hoft cand te Schoonhoven Het Verhaal vaa dea Rechter Overgedrukt uit de Delftsche Courant Maar ik bemerkte dat geladen revolvers hier en daar op de tafels lagen alsof hy voortdurend bang was voor een aanval Ik beiocht hem later nog een paar maal maar toen niet meer men was gewend geraakt aan zyn aanwezigheid en vond hem niet interessant meer Een vol jaar ging voorby Op zekeren morgen in t lattst van September wekte my myn bediende met de boodschap dal sir John Rowell des nachts vermoord was Een half uur later betrad ik m ot den kapitein der gendarmerie het huis van den Kngelschman De bediende stond wochopig te schreien voor de deur Ik verdacht den man eerst doch by was onschuldig Toen ik in de woonkamer van sir John Rowell kwam zog ik op het eerste gezicht midden in het vertrek een lyk op den rug liggen Het vest was verscheurd een mouw hing los alles wees er op dat er een vreeseiyke slrgd had plaats gevonden De Engelschman was gewurgd zyn opgezet gezicht had iets griezeligs en scheen vreeseiyke ontzetting nil te drukken Tusschen de op elkaar geklemde tanden stak iets en zyn bloedige hals was door vyf gaten doorboord alsof vyf yterec pinnen daarin gedrongen waren Een dokter volgde ons hg bekeek langen tyd de vingeraporen in het vleesch en verklaarde Het ia net alsof hy ddor een skelet gewurgd is Een rilling voer my door de leden en ik keek naar den muur waar ik vroeger de geweldige hand gezien bad Zy was er niet meer da ketting hing gebroken un den muur Nu bukte ik my naar den doode en vond in zgn verwrongen mond een van de vingers der verdwenen hand Precies bg het tweede lid door de tanden afgebeten of liever afgezaagd Er werd een onderzoek ingesteld Men vond niets geen enkele deur geen venster geen meubel was opengebroken De beide huishonden w en niet wakker geworden De bediende legde ongeveer de volgende verklariig af Sedert een maand scheen zyn meester teer geagiteerd hy bad veel brieven ontvangen doch ie onmiddelgk verbrand Dikw jlt oom hy in een aanval voa woedeeen iweap NaLUd Alv Bf Ba L i dila Aio dito 11 1 dila 4Vi IruiiSpaar l lMT MAloU H S MflaL Bpvay A H sbl I l i Wiiseka WaaaM aoU 104 V llini Of aat 8p lfydjM 4 BalHaeka dito aaad Faauw dilo Hud t I a Do br dito A I IIVi Ku Ck Alow8p ltap abl 4 1 0 dito dito oblif 4 I Oiu u XMaalu Gaat Pae Sp liy obl I Okia liNortk W pt O aad III dito dito WU SI PaUr ebl l 140 Dasvat k Uo Or Spa awt v a 40 mbMhOaalialabl i gead 4 i lOlV iMhv k HaakvilU Oat v auid 107 Maii N Bpw lt l lakrp al 101 Miai KaïHi r 4pCl pcaC aaod N TorkÜDtsaiok Waal aaad Peas dto Okie obUg 1 on 01 Galif la kn ia goad 104 Bi PiaL Mian k Muiit obl Ua Pao Hooriu ebiii I dito dito line Col la k p U I II CuiAlu Oan Bomb Uka T aaad 14 Vu O Ulw k Na Ie k d a O ABstord Oawibaa My aud i Rattotd Tis wa Kaata aad 4B9 Blad AaatordiB aaad I lois Blad R llarda aMd I 101 llauia BladABlwaraaalli iv lOU Blad Braaaal lll l lOIV l oiia TkaiM a albtOaaalaak 4 II H h IXMTin Blaalabaais ItlO I UtV K l Ooal B Or 1110 1 101 Srujo Stad Madrid I IIM 41V Hn Tav Bai A b B oaL aart IIAi TEI S en COkSTUMES wonlen tot veel verminderde pryzen OPOERÜIMD D SAMSOM Bartariljka StiBd aSBOREN 19 Jani Johonnea HandriCUB ouders J H Wieier en A Hserkana 81 Antie oudere N van Klaveren en L M Dekker ïl Maarten ouders O van der Nent en Q van Out W Lena Johanna ouders N Jongbloed en M O Steenwinkel OVERLEDEN 20 Jnnl J A Roapls 6 ro 21 J vsn Leeuwen 70 J 4IIVEIITENTIKN Zander Instituut Fluweeleii Singel R 724 GOUDA Hen ih Dr J H BAKKER NIEMEIJKK Directr D va DUUREN Bebond yinrufigegr verkromminten ingevaUm bomt x en o to n n en andere IfoAoammtsvorm af m mmM eomUiiatie nplet en gmtr Mnt rhmtmatiteh aandoeHingen ver I ituikiHgen enz eoi In het VerUehtingt Magazijn De Avondsier zyn ateedi voorhanden BADEN EN GEISERS TulaslugM H Wi enpro ien Huime kauie in awe fU f tiasorHameDlen nu BalloDS Eenig adres voor Qasgloeilichtbenoodigdlieien Door de vele omset tegen lag pr tn en onder C AHAI ril Aanbevelend M N VAN LOON Aanleggei van iaa en WaUrleiding Dubb Buurt B IB Teleln 117 laOV F o I K m OOK SOHIBDXMMEIi GEITEVEE Jtcrikt NIGHTOAP VarkrB b u bifi M PE BRS Jz N B AU bcwlja vaiaahthaid I i saakat a kurk alaada f ooi ü sianvasdaaauudarKinsa V BOPPK