Goudsche Courant, maandag 29 juni 1903

De Boek 9 Courant en Handelsdrukkerij L o 9143 Maandag 30 Juni 1903 438te Jaargang TT DüT mmm mmm MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i BRILMAN I ZOOK cpg exicla t ian 1SS2 Tieoleweg D 60 en Holenwerf B 28 levert in den kortst mogelijken tijd en tej en coneurreerende Prijien ALLE SOORTEN DRUKWERKEN Telefoon No S3 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd Teletooii tl H9 De litfjave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en ® e prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CEUTEN Vrangt bij uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uilgave TË KOOP 150 stuks zware EIKEN BEKGKOEnEN in alle afmetingen en zwaarten Een partij dito van 30 tot 40 voet lengte gescbikt om op porren te zetten allen tbans gevelde boomen Een partj LICHTE BERQROEDEN voor den prjjs van zeven tot tien galden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstukken Staarten enz Oezaagdc en beslagen UEBINDTEN STIJI N en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prijs 500 stuks gezaagde i 4 en 5 dnimsche EIKEN DEELEN Een groote party EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAOSTUKKEN 2000 stuks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Scboeiing Brug en Heiningpalen 5000 stuks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vruchtboomen togen den prijs van 12ct per stuk STEEN en PANOVENHOUT SPOÜRLEGGERS BALKKN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSP ARREN 10000 stuls BOONESÏAKEN öroote boeveelheid ERWTEN en BOONENRLIS hWm bossen KRIBHOÜT Allee wordt naar verkiezing ter bestemder plaatse geleverd Alles tegen eclierp coneurreerende prijzen en Ml maanden crediet bij den bouthandelaar JOH DAMEN te Cothen MQBEPQTTANTIEE Heit wordt verzocht op t MËKK te letten UIT HBT Magazijn tan M RAVENSWAAY ZO E OORINCHEM Deze THEEËN worden afgele ® lerd in verzegelde pakjes van viy B laee tn een hUf en een Ned om met vermeldinK van Nommer ec PriJB voorzien van hevenstaand Merk volgen de Wet gedepo neerd Zich tot de uitïoerini van geeerde orders aanbevelende 1 C BlJt voorheen J BREEBAART Lz TEmsEHwooüiMii mimm Eene te Amsterdam gevestigde Assurantie Firma die speciaal op gebied van Levensen Ongeluliltenvertekerlng werkzaam is en uitsluitend Maatschapp jen van den eersten Rang vertegenwoordigt zich ook belast met Brand en Inhrnakverzekering en Credleten vernchaft kleine on groote bedragen in verband met Levensverzekering wenscht zich ook buiten Amsterdam Ie doen vertegenwoordigen door actieve ter plantte goed bekende PKHHOXKIV Fr br onder lett Z B aan het NED ADVERTENTIE BUREAU Warmoesstraat 149 151 Amsterdam VACANT AGENTSCHAP Voor eene sedert vele jaren gevestigde binnenlandsche MAATSOHAPPI I VAN LEVENSVERZEKERING met afdeeling VOLKSVERZEKERING legen week en maandpremiën wordt te GOUDA een actief zelfstandig Vertegenwoordiger gevraagd tegen hooge aanbrengproviaie incasso en adniiuistratiekost n Borgstellin door storting van f 05 vereischte Sollicitatiön met uitvoerige inlichtingen betreffende werkkring relation en nauwkeurig adres ond Lett W U Centr Adv Bur MAX R NUNES Amsterdam GOEDKOOPE UITSTAPJES NAAR 00STV00RI7E aan ZEE direct eiken Zondag en Woensdag met le SSloomboot MAAfSlYAll Vertrek van ROTTERDAM West Maaskade uur voormid Vertrek van OOSTVOORNEZondag 3 unr n m en 8 30 uur n m Vertrek van OOSTVOORNE Woensdag t uur n m Informatieu verstrekt de Directeur A WILTON VAN REEDE Maaskade W z ia Rotterdam Telephoon Interc 1247 Wie wil 30 cent 12000 Quldin PIJ Trekking bedht 28 en 29 Juli a s f 12000 f ISOO f 700 in contanten Compl Salon en Slaapkamer Ameublementen Meubelen Rijwielen Naaimaobines Qouden en Zilveren Voorwerpen enz enz Totaal ALLÉÉN 0 Zi I ERLOTti GEX ruim 4700 degelijke prijzen geschieden de trekkingen door weeskinderen is op ons verzoek steeds scherpe politiecontrole mogen de briefjes waarop de hoofdprijzen staan vermeld door de deelnemers zelven in het prijzenvat worden gedaan en wordt ieder deelnemer bet recht en de gelegenheid gegeven alle uitkomende nummers en prjzen te controleeren LOTEN i 50 cent verkrijgbaar te Rotterdam bi de Wed MAST VAN BELLE ZOON Hoogstraat H T NIERICKER Raam hoek Zandstraat PaddimJsveen W LA GRAND Zuidkade D 55 Gouda ALBs lONGENEEL Oostbaven B 78 1 T SWARTSENBURG Kleiweg 85 en worden franco toegezonden door de ondernemers B SNUDERS Go te Arnhem na ontvangst van het bedrag in postz of per postwissel met 5 cent voor porto Trekkingslpt 10 cent extra Nog eenige solide Depóthouders gevraagd TouRisr De hoofdtekst Tan dit halfmaandelijksche tijdschrift bestaat uit de Jteschrijving eeiier lieisomde Anrde die de Heer E T Ï EBKSTRA K IPKB ill opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rIJI geïllustreerd naar eigen ftfiotoyraphisvha opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar on geveer SO Ansichtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geiten adres door onze reizigers viorden toegezonden Vour de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arable Perzië Voor on Achter IndiP Birma Malacca enz Prijs per jaargang f 7 30 incL de Anmhtkaarten De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tijde geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem In het Verlichtings Magazijn De Avondster zijn steeds voorhanden BADEN EN GEISERS Tiiiiislaogeii en Watersproeiers Ruime keuze in nieuwe tUfl Gasornaiueiitcii e ii Ballons Ëenig adres voor Gasgloeilichtbenoodigdlieden Door de vele omzet tegen lage prlj en i en onder OAHANTie Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Dubb Buurt B 13 Telefn 117 ruiKK OODm SCHIEDAMMER eEHEVEE Merki NIGHTCAP VerkrijgbaaT by t M PEETERS Jz N B Al bewijj van aohtlieid i CBchet en kurk steed f BioB T a den naam der Vim $ P HOPPE Druk van A BRINKMAN Zn Gouda Dit Ao bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Bultenlandsch Overzicbl Woensdag is er een vergadering geweest van een honderdtal unionistische Parlementsleden die iu beginsel voor Chamberlain s plannen zyn Een dertigtal instemmers konden tegenwoordig wezen Sir Herbert Maxwell was voorzitter Eenparig namen de aanwezigen het volgende besluit aan Deze vcigadering van unionistische leden vali bet Parlement verwelkomen harteijk het besluit van Zr Ms ministers om een grondig onderzoek in te stellen naar het bestaande fiskale stelsel van het Vereenigde Koninkriik en besluit hen met alle krachten te steunen teneinde de uitwerking van de vijandige tarieven door vreemde mogendheden tegen Britsche fabrikanten gehandhaafd te weten te komen alsmede bet beste middel om de bedrijven van Groot Britanje en Ierland en de kolomen te verdedigen en te bevorderen en de aaneensluiting van bet Britsche Kijk te verzekeren De proclamatie van Poter I aan zi n volk was alleen belangwekkend oiu ije Iptsle zinsnede waarin by zijn dank betuigt aan hel leger voor de tot dusver aan het vaderland bewc en diensten Voor wie nog anders denken mocht beteekent dat zoo duidelpk mogelijk dat ook Peter Karageorgievits meent dat de moorden in den nacht van 10 op 11 Juni een daad zon ziju geweest die het Servische leger tot grooten roem en eer strekken Dat Peter I in z jn hart de samenzweerders dankbaar was voor het aangerichte bloedbad dat hem den weg naarden troon opende zullen wel velen vermoed hebben Uat hij de vrymoedigbeid zon hebben tegenover de eenparige verontwaardiging van Europa en Amerika het leger er openlijk voor te prijzen dacht men minder algemeen en lijkt dan ook hoog spel Den insma lenden toon waarop zelfs de Russische vrienden over het Servische leger zich uitlaten vooral over zijn weergaloos laffe houding in den ServischBulgaarschen oorlog zal de nieuwe koning niet tot zwijgen brengen door het uitvaardigen van een proclamatie waarin hij koningsraoord e i soldatenverraad als hoogste uiting van vaderlandsliefde verMeerlykt Het is dan ook uu zegt de Petit Bleu in een telegram uit Weenen niet meer de vraag of de moordenaars gestraft zullen worden maar of zij al dan niet be FEVILLËIOIX clotildeT Novelle v an L HERBST Uit het Duitsch vertaald 3 Eeno grove pen had de woorden er op gekriebeld dio zijn mond gedicteerd had Wie had dat gedaan In welke omgeving leefde hij Na vele bange uren was ze oindelijk aan haar doel Daar I in dat stadje vertoelde hij leed hij Met snelle schreden had zij spoedig de eerste straat bereikt Ddlr moest hij wonen Een klein meisje omstreeks twaalt jaren oud stond voor een armoedig huisje en liet hare chte haren in den wind fladderen Het kind staarde Clotilde strak aan en scheen te willen vragen hoe die schoone dame in rouwgewaad daar kwam Geen ander was er overigens op de straat te zien Kunt ge mij ook zepgen waar vrouw Mautner woont vroeg Clqtilde de kleine tja die woont hier antwoordde het meisje dienstvaardig Is u de dame die de zieke heer daarboven verwacht i Hoe weet je kleine oi hij mij verwacht loond zullen worden met decoraties promotie e d Peter Karageorgievits is nog niet te Belgrado aangekomen of men woelt en wroet al weer in Servië op den nauwelijks bestegen troon Alexander I was niet de eerste vorst van Servië die door moordenaarshand viel Als Peter I misschien eenmaal tengevolge van een karakterlooze vreesachtige politiek het lot van zijn verjaagden vader of de vermoorde Obrenovitsen deelt dan heeft bü zelf in het weerzinwekkend staatsstuk de kiem voor zulk een lot gelegd De voorteekenen voor een lange heerschappy der Karageorgievitsen zijn niet gunstig En de steun van een leger dat Alexander van Batteiiberg in panischen schrik zyn hielen liet zien maar aan den moord op ecu weerlooze vrouw de koninklijke lauwe ren vau gisteren dankt is slechts een zwakke geruststelling by de dreigende gevaren waarvoor zelfs Peter I niet blind kan zyn Het verloop der cri iis in Hongarije is te merkwaardig om er niet even op te wy zen Het ministerieSzell had in overleg met don Koning en den gemoenschappelijken minister van oorlog der monarchie een ontwerpleger wet voor Hongarije ingediend die niet naar den zin was van de nationalisten de groepKjigauth en de joug liberalen de groepAp ponyi Wijl de minister Koloroan Szell echter gebonden was aan de voorschriften in gemeen overleg opgemaakt kon hiJ aan de bezwaren der tegen ïtanders niet te gemoet komen Er kwam verzet in de Kamer ontaardend in obstructie tegen de legcrwet en ten gevolge dier obstructie en van eenige door minister Szell gemaakte fouten werd de begrooting niet bijtyds goedgekeurd en moest in Hongarije een ex lextoestand worden ingevoerd Szell poogde berhaaldelyk in Oostenrijk machtiging te verkrijgen om conces sies te doen aan de Hongaarsche oppositie maar zonder baat men was tot het uiterste gegaan wilde niets meer toegeven en eischte dat Szell in plaats van passieven tegenst d te bieden zou overgaan tot de politiek van de krachtige hand Szell wilde geen handelingen verrichten die in stryd zouden zijn met de Grondwet of met het Reglement der Kamer de onderhandelingen met de oppositie leidden tot geen resultaat en Koloman Szell begaf zich naar Weenen om den Keizer Koning het ontslag van het Kabinet aan te bieden Dit werd aangenomen verschillende staatslieden werden over den toestand geraadpleegd en nadat Stepban Tisza vergeefs nik heb den briet geschreven antwoordde het meisje met kinderlijiten trots en nu heeft de heer mij verzocht na aankomst van lederen trein hier voor de deur op u te wachten Heelt hij dan niemand anders voor erpleging en bejvaking dan u lief kind Ik woon niet hier m huis rei de kleine schuchter ik kom nu en dan maar eens heimelijk bij hem Vrouw Mautnet doet den armen zieken heer geen goed zet ze fluisterend terwijl ze alle kanten uitkeek God in den hemel zuchtte Clotilde nis het hier zoo gesteld Kan ik hom zien kleine wilt ge mij bij hem brengen Wel zeker daarom sta ik hier We moeten stilletjes loopen zei het kmd op de trap hij mocht eens ulapen hij slaapt nog al veel Daar stond ze nu voor de wrakke deur die hera nog van haar acheidde De kleine opende ze behoedzaam In eene duistere kamer op een onzindelijk leger rustte een bleek uitgeteerd man met verwarde haren en baard Die was die man haar man Haar eens zoo schoone trotsche man Zij sloot de oogen en drukte hare handen tegen de borst om den smartkreet te onderdrukken die hare mond ontsnappen wilde Hij scheen te slapen Zachtjes sloop ze aan zijn bed en zocht in die veranderde trekken het haar eens zoo dierbaar gezicht Och hoe veratiderd en toch waren nauwelijks gepoogd had een Kabinet to vormen werd de opdracht een ministerie saam te stellen gegeven aan den Banus van Kroatië graaf Khuen Hedervary Budapest Naplo steekt den draak met de beraadslagingen van graaf Khnen en do onafhankelijkhoidspartij die genadig genoeg was om in ruil voor vervulling barer oiscbon de vorming van een KabinetKhuen niet te belemmeren Franz Kossuth is ontevreden op de kroon en daarom moest bet KabinelSzell worden opgeofferd De oppositie behaalde de overwinning maar de Grondwet het staatsbestuur en het aanzien der kroon hebben geleden Het zaleen moeilijke arbeid zyn om die nederlagen wedeö te herstellen jPesti Naplo zet uiteen dat graaf Khnen ge n vrede slechts wapenstilstand sloot Maar daarmede zijn de voorwaarden nog niet gevonden om den toestand te ontwarren Het legerbestuur heeft toegegeven om aan de nationalisten geen concessies te doen Doch dat aan den Banus werd toestaan wat aan Szell geweigerd werd maakt ons wantrouwig tegen de komst van graaf Kbuen En het blad besluit Zoo wordt een strijd niet bebindigd Iedereen in Hongarije moet op 1 zijn hoedo zijn tegen zulk een onvertniiwbare gemeenschappelijke JLegeering Te recht trekt de B ankf Ztg uit deze gebeurtenissen de conclusie Alweder een stap dichter bij het graf der Dualistische monarchie De Oostenrijksche Ryksraad bad de gemeenschappelijke legerwet voor de Jisleitbaansche ryksbelft reeds aangenomen Door do oppositie in Hongarije is deze geheele legislatieve arbeid thans vernietigd De gemeenschappelijke minister van oorlog Feldzeugmelster Von Pitreich heeft op grond daarvan zyn ontslag aangevraagd maar de Keizer heeft dit niet aangenomen De offlcieuse Italiaansche Tribuna noemt den Staatsgreep schennis der vrijheid maar betwijfelt of het verzet der Malteezen tegen de Engelscbe dwinglaniUj iets baten zal Zeker niet want voor de kleinen is ook in de twintigste eeuw geen plaats tenzij zy zich tevreden stellen met de wijsgeerige waarneming der dingen Schandalen overal in republieken zoo goed als in monarchieën in de oude zoo goed als in de nieuwe wereld Te Washington de politieke hoofdstad van de rena twoe jaren verloopen dat hij haar zoo vol liefde on vertwijfeling aanzag toen het ongeluk hen overkwam De fijne odeur waarvan hare kleeren altijd doordrongen waren deden wellicht de reukorganen van den in sluimering liggende aan toen zij bij hem stord en tooverde hem misschien haar beeld voor de ziel Met zwakke stem die van smart en verlangen trilde riep hij Clotilde Clotilde Zij kromp in een en zuchtte diep De zieke bewoog zich Clotilde trad stil terug het meisje met zich voerende ffik wil hier wachteut fluisterde zij deze buiten de kamerdeur toe wtot hij ontwaakt is bereidt hem dan op mijne komst voor U kunt gerust binnen blijven zei de kleine hij ziet u toch niet waar u ook staat Hij ziet me niet wat wil dat zeggen Ik be doel als hij ontwaakt is Ook dan niet antwoordde het meisje hij is blind nIs hij blind en sinds wnnneer Ik W5et het niet zei de kleine die begon te weenen van dag tot dag meer en meer ffEn wat zegt dan de arts De arts een arts heeft hij niet gehad God in den hemel welke toestanden En hij heeft erg honger geleden ook fluisterde het kind haar bevreesd toe Het brood dat ik hem geven kon was zoo wenig want mijne stiefmoeder geeft me niet veel Clotilde wrong de handen daarna streek zij het kind lietkoxend over t haar en zeide aangedaan achtige Vereenigde Staten is ontdekt dat daar bjj den postdienst 15 200 baantjes zijn die goed betaald worden maar waarvoor men niets behoeft te doen Het bestuur der posterijen blijkt een politieke organisatie welke over meer dan 100 000 stemmen beschikt Millioenen zyn uitgegeven aan overbodige dingen De postmeester generaal Payne zelf wordt beschuldigd van misbruiken met zijn gezag te hebben gedekt Men dringt op zijn ontslag aan Ook op Cuba en de Philippynen zijn postdirecteurs wegens verduistering in hechtenis genomen De president voor den dienst der burgerlijke administratie Procter heeft President Roosevelt oen lyst gegeven van onwettige pensioenen op verschillend gebied Mon U t dat President Roosevelt zal doortasten om aan deze mooie dingen een eind te maken Maar hij mag wel voorzichtig zjjn het gaat tegen de verkiezingen Men beeft gezegd dat het stemrecht verleend moest worden omdat het zulk een uitstekend opvoedingsmiddel is voor politieke ontwikkeling Zeker weer een vergissing De uitslagen van 178 herstemmingen zijnbekend in Dnitschland Gekozen zijn nu Bij de herst In t geheel Nationaal liberalen 44 46 Sociaal democraten 25 82 Centrum 12 99 Conservatieven 20 50 Vrijzinnige Volkspartij 20 19 Vrijzinnige Vereeniging 9 10 Polen 2 16 Ryksparty 13 15 Dnitsche Volkspartij B 6 Antisemieten 8 6 Landwirte en Boerenbond 3 6 Welfen 5 4 Elzassers j 9 Denen 1 Christen socialist 1 2 Nationaal socialist 1 1 Wilden 6 7 178 379 Verspreide Berichten Fbankrijk President Loubet neemt naar Engeland e behoorlijke collectie knoopsgatversierseleta mee waarbjj ook Britsche journalisten zullen proflteeren van ettelijke Legioentjes van Eer terwijl vier voorname Franschon te Londen 66k bedacht zullen worden Gij goede kleine God loone het u I Is vrouw Mautner je stiefmoeder en is ie thuis Neen ij is mijne stiefmoeder niet en thuis is ze ook niet ze houdt buurpraatjes Zal ik ze halen Jk dank je nog niet ntóar kunt ge mij een arts verschaffen f Ja een arts is er nu weer Na 4en dood van den ouden is er nu weer een jonge dokter hier gekomen Zal ik hem halen Ja zeker dadelijk Clotilde trad weer in de onvriendelijke koude kamer Haar hart was tot berstens toe vol van jammer en medelijden maar ze voelde het duidelijk het was als leed zij om een vreemde ongelukkige Van de liefde der vrouw tot haren man mengde zich niets in hare gewaarwordingen De zieke ontwaakte Zijne uitgeteerde hand tastte op het ellendig houten bankje dat naast zijn bed stond Hij scheen niet te vinden wat hij verwachtte en zuchtte Zijne matte roede oogen staarden de kamer rond en rustten oc k op Clotilde doch zonder haar te kennen Het kind had gelijk de arme was blind Clotilde maakte eeno beweging Ben jij het Marieke Heb je niet een stukje brood fik ben het Rudolph zei Clotilde zacht tClotilde riep hij en strekte de bevende armen uit hoe dank ik je dat ge mij niet laat sterven zender zonder de slem begaf hem Wffrdt vervolgd