Goudsche Courant, maandag 29 juni 1903

i i r fc Ondergeteekende door t verlies vanhaar zorgzame Echtgenoot en Vader van haar vier nog jeugdige kinderen haar inkomen dervende zou gaarne trachten in haar onderbond te voorzien door te MMGELEir voor welk doel haar oen soliedo Mangel is verstrekt Zg beveelt zich beleefd in ieders gunst aan en hoopt door een nette behandeling ieders gunst waardig te worden Uw dienaresse De Weil J V D SM E E DE R0BAARSTEE6 N 130 tusschen Houtmansgracbt en Wilhelminastraat per boot naar de Noordpooiysvlakte te begeven en verder te trachten per automobiel den lOen graad ten Noorden te bereiken pitein en tien mindere militairen van welke laatste éon sedert ia verleden Ij empoer verlaten bevonden By terugkeer naar Rawang langs westelgken meerocvcr boden alle doessoeos hunne onderVerping aan Onze correspondent te Batavia seint ons heden De krachtig versterkte kampong Lolo werd door de onzen met de bajonet genomen Daarbg sneuvelde luitenant Blyenburgb enwerden kapitoig de Koek Leeuwen en 16 minderen gewond S R Ct Donderdag had de jaarlgkscbe vergadering plaats van de leden van den Raad van Bestuur van het Museum van Kunstngverheid te Haarlem onder presidium van F M Baron van Lgnden Nadat de zaken betrekking hebbende op het Museum en de School voor Künstngverheid behandeld waren werd door den Directeur den Heer E A von Saber cene voordracht gehouden over de jongste opgravingen in Babyl Miiö welke door de Duitscbe Expeditie die thans aldaarjaanwezig is wor j den geleid Deze voordracht werd opgeluisterd door een topografische plan van Babyion en talrgke fotografiische afbeeldingen welke den tegenwoordige toestand der opgravingen te I zien geven De radicaal Ij nbl ard tal de regeering 1 interpelleeren over de huidige relation me 1 het Vaticaan in verband met het Geelboeken over de plaonen van president Lonbemet betrekking tot een bezoek aan het Vaticaan Te Saint Etienne iï aangebonden desecretaris van de Arbeidsbeurs uit SaintChaimond die de stakingskas mes zeshonderd fr had meegenomen op een uitstapje Santos Dnmont bljjft rondtollen laveeren stilstaan met zgn bestuurbaren luchtballon bjj dag en by nacht en nu wordener ook weer sterke stukjes gedaan met denbestuurbaren ballonLebaudy DlIlTSClir iBD Eergisterenmorgen heeft de keizer de Kearsagi bezocht e n anderhalf uur gebabbeld met admiraal Cotton waarbj hy geen hoekje en geen gaatje onbezocht liet In het nnmmer van eergisteren van den Beichsanzeiger komt voor de benoeming tot ridder van den Kooden Adelaar justeklasse van den Italiatinschen minister vanmarine Bettolo die ondertusschep een opvolger heeft gekregen Kardinaal Fischer zal te Kenlen feestelijk ontvangen worden Maandag den zesden Juli by ztjn terugkeer uit Rome wanneer hg zyn plechtigen intocht houdt inden Dom De minister Ellis kan een zeer bekwaam zeeofflcier zgn parlementair redenaar is hg niet wat trouwens altyd een zeldzame hoddanigbeid in ministers van Marine is ge woest Over zgn eerste oiitreden schreef het Handelsbl s Middags in den tweeden termyn qq by de artikelen van de begrooting was bet beter maar vanmorgen was het eenvoudig mal Een minister die alleen de aandacht van de Kamer houdt zoolang hg grappen verkoopt en voor de rest zich van de belangrgkste zaken afmaakt met eenige rad en binnensmonds uitgestooten zinnetjes de leemten tusschen het gesprokene aanvullend met volhardende potloodprikken in de tafel of met drnkke hokus pokus gebaren die aan de schoonste oogenblikken van Bamberg herinnerden zulk een minister kan op den duur geen vertrouwen bg de Kamer wekken Wg gelooven dat de minister meende wat hy zei dat het hem een heilige ernst was voor zoover een oogenschynlgk I luchthartig man ernst in een zaak kan I toonen maar hg produceerde zyn ernst op de meest komieke manier De heele zaal I zat soms te proesten van t lachen Maar I men lachte niet met den stillen glimlach I dion een fijne geestigheid wekt nocb met den gullen lach dien een rake aardigheid I doet klinken doch met den half verholen I stiklacb en met afgewend hoofd zooals en I lacht om een dwaasheid terwgl men het I niet wil toonen De minister heeft intusschen aanspraak I op vermelding bierljg van wat de Standaard daarentegen schryft I In de Kamer en onder de Kamerleden maakte het eerste optreden van den minister I van Marine een uitnemende indruk maar 1 op de Perstribune verstond men hem niet I De iinister sprak te veel met val de eerste I helft van den volzin luidt de tweede zacht soms ingeslikt Gevolg waarvi n was dat men hem op de Perstribune niet volgen kon AÏ VËIifËf iTII iN I Geboren I MARREÏ 1E JOHANNA Dochter van C H KRANEVELD N KRANEVELD Dm Gouda 26 Juni 1903 4 OUGELBESPELIU in de GROOTE of St JANSKERK op üi SI AG 30 JUM 1903 des avonds XVi uur door den Heer L H B SPAANDERMAN met welwillende medewerking van Mejuffrouw NELLIE VERNÉE alt Utrecht en den Heer JOOST VAN DER WISSEL Viool Den Haag Programma s tevens bewgzen van toegang zgn tegen betaling van 10 cent verkrygbaar bg de boekhandelaars J VAN BENTUM ZOON en bg den Koster Gemengde Berichten BINNENLAND 8TATEN GENEKAAL KKRSXE HAM BR Zitting van Vrgdag 20 Juni In de zitting van heden werden zonder stemming aangenomen onderscheidene ontoigeningswetsontwerpen o a voor gedeelte ryksweg Meppel Zwolle spoorweg Dinxperlo Varsseveld uitbreiding station Oss spoorweg Egraond aan Zee over Alkmaar naar Bergen spoorwegen Ooevorden naar üasselternvjevoeif en Stadskanaal naar Zuidbroek Btl de behandeling van het wetsontwerp tot wyziging der Indische comptabiliteitwet stelde Baron Rengars het nut dezer wet in het licht en bracht daarin gevolgd door Minister Idenbarg hulde aan den vader der comptabiliteitswet wyien l ansen v d Putte Hierna werd de marinebogrooting behandeld De lieer Van Alphen betuigde zyne instemming mot het optreden van Ministor KUis en gaf eenige middelen aan de band als kazerneering betere bezoldiging enz tot wegneming der ontevredenheid onder de mindere schepelingen Spreker achtte de samenstelling van den Marineraad doelmatig maar was niet ingenomen met het instellen der permanente commissie van advies voor s Lands defensie aan de zeezyde Minister Ellis dankte voor den steun der Kamer doch ontveinsde zich niet het moei lyke van zjn taak waarby ook nog de eigenaardige moeiiykheden voorkomende uit den overgang van het actieve zeeleven naar het departement zyn te overwinnen Do Minister verdedigde voorts de instelling der permanente defensiecommissie waarvan hy juist spoediger afdoening van zaken verwacht Hy betoogde dat tegen het zenden van de Kortenaer naar West Indië geen practische bezwaren bestaan en beloofde overweging van de door den heer Van Alphen aangegeven wenken in het belang der schepelingen en verklaarde zich vooral voorstander van kazerneering De vergadering is daarna tot nadere bgeenroeping uiteen gegaan nadat de Voorzitter had medegedeeld dat het plan bestaat om nog to behandelen het wetsontwerp betrekkeiyk den suikoraccöns Mr Keekers moendo dat dit onderwerp waarschgniyk de vijlgende week reeds kon worden behandeld waarna de voorzitter antwoordde dat de centrale commissie de wenschen van don heer Reekers zal overwegen I Dit Amsterdam schryft men aan de N 1 R Ct I Voor de vgfde kamer der rechtbank alh er 1I verscheen gisteren een werkman die een uf II f rouw uit de Gerard Doustraat hielp ver 1I huizen voor een schynf je geld deze dame op 1I brandewgn trakteerde haar het geld voorI schoot voor de betaling van de karrenhuur 1I en nu nog drie weken gevangenisstraf op den I koop toe tegen zich hoorde eischen I Ook zonder dit onaangename toevoeg el I was liet al een slechte zaak v or den man I geweest De juffrouw had hem f 0 50 loon 1 I voor het verhuizen toegezegd Zg bezat ove I rigens geen cent meer daar het Zaterdag I I middag was En zoo moest de man de h ur 1 I voor de handkarren 20 cent voorschieten I I Vervolgens om zich tot den arbeid des daags 1 I voor te bereiden dronk hg een borrel en I I trakteerde ook de juffrouw en een bevriend 1 I stukadoor Hg zegt dat hg wol drie of vier I malen in het flescbje liet halen gedurende I I het opladen van den boedel Zoo verko ht I I hy al de huid den ganschen beer neen m ér 1 I dan den beer alvorens het dier gevangen I was Toen het aangenomen werk in et I zweet zyns aanschyns was verricht was ig I er slechter aan tie dan vóór hg begon Het I geld was op en de borrels waren vertrans I pireerd zqodat er nieuwe dorst kwam by een I leege beurs De man zich do weldaden hcr I innercndo waarmede hy de jnffrouw enden I stukadoor had overstelpt beging toen het I misdrgf Hg verkocht een der koperen ge I wichten van do gangklok der j iffrouw voor I 40 centen urn althans tut belooning van het I werk nog een paar borrols te kunnen koopen I Onder den indruk oener ruzie raet baar man die het op den verhnisdag voorgevallene niet I kon goedkeuren uaf de juffrouw den diefstal I bg de politie aan Het hielp niet of de I delinquent het klokgewicbt weder inloste en f aan de juffrouw terugbracht Nu er eenmaal I was veiduisterd moest gerochtelgke vervol I ging plaats vinden I Buiten de rechtzaal hoorden wy denman I voor ziohzelven heenmompelend zich beschulI digen Hard gewerkt niets verdiend er I geld op toe gelegd en nu nog drie weken in I de kast En dat alles door dien rot drank I die al maakt dat ik niet eten kan ook Mgn I boterham van vanochtend heb ik nog in m n I zak ik kan m er niet in krygen I Uit Amsterdam meldt men I Het Hbd maakt melding van oene aanI houding van inbrekers en doelt de volgende I feiten mede I Een bewoner van perceel 28 an i den i I Nieuwendyk de heer A Rodriges iLopes I bevond zich voor een geopend raam aan do I achterzgde van zgne woning Hy hoorde in r een acbtergedeelte van een huis in de nabyI zynde Engolsche Steeg gerucht en wetende I dat daar gewoonlgk niemand is vermoedde I hy onverwacht bezoek aldaar Te meer I kreeg bg argwaan toen hg aan bedoeld I perceel een luik zag openen waaruit een I man kwam kgken I De heer Lopes waarschuwde een politie I agent en spoedig was de inspecteur M 1 I Keiser met eenige rechercheurs op bet ter I rein en werd eene afwachtende houding aangenomen Toen men bemerkte dat er meer dan één persoon binnen het pakhuis was I werd de eigenaar de heer Esman fi wekt die toegang verschafte tot het perceel In dien tyd was bet terrein ook door I agenten in uniform geheel afgezet en vielen I drie personen in handen van de politie I Het bleek dat twee van hen recidivisten I zgn die reeds wegens braak veroordeeld ï9 zyn steeds voorhanden BADEN EN GEISERS ïiüiislaiigeii en Wjitcrsproeiers Ruime keuze in nieuwe tiift iasornanii iitt ii n Ballons Eenig adros voor Qasgloeilichtbenoodigdheden Door de vele omzot tegon lage itrijtien oil onder C AIIAMTIIC Aanbevelend 1 M VAN L00 Aanlegger van Gas en Waterleiding Dubb Buurt 11 13 Tolefn 117 SL ig tt e V in m ouuK f SCHIEDAMMER GENEVEE Uerk NIGHTCAP I I Tot onze diepe droefheid over leed heden ten huize van den Heer DEKKIN6A door een noodlottig enge luk na voorzien te zgn van de H H Sacramenten fllze innig geliefde Vader I Behnwd en Grootvader de Hoer I MANNES VAN LEEDWEN I I in den ouderdom van 68 jaren B VAN LEEUWEN M C VAS LEEUWEN I VA VOÜKES 1 en Khiderm I I GoiTDA 26 Juni 1903 Vorlcrijgbaar biji PEKTERS z A 1b bewijs ran oclitlieitt i oaohot en kurk sleeds voorsien van den naam dor Firini P HOPPE Zenuw en Maagflijders wordt nit overtnigiug als een werkelijke hnlp in den nood bet boek aanbevolen Na ontvJDgst van adres p r briefkaartnorJt lit boekje iraaco per post toegezonden door QLOKPOEL S Bookh Zaltbommel Heden overleed door een noodlottig ongeluk in den ouderdom van 68 jaar myn oudste trouwe knecht JAN VAN LEEUWEN reeds meer dan 40 jaren als koetsier by de Firma Gebr BLOM werkzaam geweest Zg die hem van nabg gekend hebben zullen beseften wat wg in hem verliezen JOH DR GOEIJ S D GOEIJ Blom Gouda 26 Juni 1903 DANKBETUIGING Reuter seint nit Oldenbnrg KoningiA Wllhelmina en de prins der Nederlanden zyn gisterenmiddag met groot gevolg hier aangekomen ter bywoning van den op heden bepaalden doop van de jongste dochter van het groothertogeiyke paar De stad is feestolgk versierd De bevolking bereidde de vorstelgke gasten nit Nederland die tot Maandag denken te bigven een zeer hartelgko ontvangst Ondergeteekende betuigt hiermede zgn oprechten dank aan de Familie M DEKKINGA Spoorstraat voor de liefdergke verpleging welke zgn vader ten zynen huize heeft ontvangen B VAN LEEUWEN Telephoonnet Grouda Aanoe sloten Onder Tel No 146 G B VAN GOOR ZONEN Boekhandelaar Uitgever Kleiweg E 91 6y het departement van koloniën is ontvangen het volgende van 26 dezer gedagteekend telegram van den gonvornenrgene raal van Nederlandsch Indië Kolonno jn Korintji bereikte Lempoer over Sendaran Agoeng Tandjoeng Batoe Pidoeng Keloehoe Djoedjoen en Lolo dat stormenderhand genomen werd Qeaneaveld een luitenant gewond een ka werden De derde is nog nieuweling in het 1 vak maar reeds dikwyis verdacht gewe st I van insluiping In het bezit der aangeh u idenen werd een party inbrekersgereedschap 1 gevonden I Door den heer F G C J Fandter de 1 Beanchène werden de op heeterdaad betra te 1 personen gehoord en gisteren ter beschikkingvan den officier van justitie gesteld 1 Waarschgniyk hadden de inbrekers plan 1 door te dringen in groote magazgnen aan den Nienwendgk want het pakhuis is door 1 den heer Esman verhuurd aan iemand die t daar oen bergplaats van goederen heeft van weinig waarde Een diefstal waarvan één van het drie al ook vermoedelgk schuldig is valt nog te vermelden Deze is geploegd aan bet stoomgemaal van de gemeente in de Noorder I Jpolder Hier zgn verschillende koperen voorwerpen gestolen o a een model heimachinetje I Op de Ign Maastricht Luik naby GrónsI veld heeft men twee dwarsleggers op de rails gevonden blgkbaar met het doel den I trein te doen ontsporen Do toeleg is echter I mislukt doordien de dwarsliggers van de rails geslingerd werden I Men zal zicb herinneren dat tgdens de I staking een dergelgk misdadig voornemen heeft plaats gehad Evenals toen is ook I thans de dader onbekend gebleven De raad van Zaandam verwierp onlangs I naar men zich zal herinneren bet voorstel I van B en W om den heer Eger als raadslid te schorsen op grond van art 24 der I Gemeentewet omdat hg kleeren bad verkocht aan rechercheurs van politie I B en W deden daarvan toen raeedeeling I aan Gedep Staten maar deze hebben thans I aan B en W geantwoord dat zg geen termen I hebben gevonden om ambtshalve tusschenI beide te treden I Daarvan gister raeedeeling doende aan den I raad betuigde de voorzitter er zgn leedwezen over niet alleen dat Gedep Staten niet de I meoning van B en W hebben kunnen deelen maar ook dat zg de gronden niet hebben I meegedeeld waarop bun zienswyze steunt I De heer Eyer biyft intusachen nu als I raadslid gehandbaafd I De echtgenoote van don heer Broick be schnldigd dezen door vergiftiging om het leven te hebben gebracht is 29 Mei door den raad van justitie te Semarang tot 20 jaren tuchthuis veroordeeld De beklaagde hoorde do uitspraak kalm aan maar kreeg daarna in de advokaten kamer een zenuwtoeval In de nabyheid van Gennep op Hollandsch gebied is Donderdagnacht oen formeole veldslag geleverd lie eigenaars van twee woonwagens hadden den ganschen dag rondgezworven tot zy tegen den avond belandden in een café Na eenige vertering gemaakt te hebben weigerden zg te betalen waarop de vrouw hun verzocht bot buis te verlaten Toen zg weigerden hieraan te voldoen voorzag de vrouw zich van een stok om aan baar woorden kracht bg te zotten en haar man trok een revolver Deze haakte aan zgn pantalon een schot viel en de kogel doorboorde do heup der vrouw en kwam in bét onderiyf terecht Nadat alle boeren uit den omtrek waren toegesneld voorzien van knuppels om zich tegen een overval van de woestelingen te vrgwaren kwamen de dokter en de politie Eerstgenoemde gelastte de vrouw onmiddelIgk van de sacramenten der stervenden te voorzien de politie hield de woonwagens bezet waarin de bandieten alles kort en klein hadden geslagen Tegen den morgen omstreeks 2 nar werden de beide verdachten Derks nit Lobberich en van den Bosch uit Didagi gearresteerd De laatste ontvluchtte eerst door een zyraampje waarop een formeele klopjacht plaats vond waarby het biykbaar hardhandig is toegegaan althans het gezicht van v d B vertoonde de sporen van een bloedige wor Beide vagebonden zyn achter slot gezet I Verscheidene Engelsche bladen zgn ontstemd over het vrysprekende vonnis van de I zeven officieren die te Kaapstad een balI genoot hebben mishandeld nadat zg eerst I een soort rechtbankje hadden gevormd De I Westminster Gazette wgst er op dat de j aanklacht en het vonnis geheel gericht waren op de vraag of de aanval ook buiten de I grenzen van het fatsoen was gegaan DaarI van zyn de beklaagden vrygesproken Maar I de vraag is of de andere erkende mishandeI lingen dan wel toegelaten zyn A Per auto naar de Noordpool Twee Amerikanen de heer eji mevrouw Glidden de Lowell hebben zich met een speciaal voor dit doel geconstrueerde automobiel op de pakketboot Ivernia van New York naar Noorwegen Ingescheept om zicb van daar Zaal ÏIJITII kieleil 0 S fiiOEGi MAANDAG 29 JUNI Kinder en Familie Voorstelling aanvang half vijf Groote V oor stelling aanvang s avonds om 8 nar Pryzen der Plaatsen volgens Programma Chr Chodaschewitz Rnssiscb Holjagor m mmim van af f lOO tot elk bedrag met en zonder borg mits solide personen Ook als Ie en 2e Hypotheek Bouw en Handelscredicten Scliepen en Landeryen Meubelen Goud Zilver enz Br lett a Adv Bur HEIDMANN Torenstraat 37 Den Haag ADVOCAAT en Boerenjongens Aanbevelend rirma C Lourens TELEPHOON No 8 In het Verlichtings Magazijn De Avondster Openbare Verkooping De Notaris H GROENENDAAL te Gouda is voornemens op IHaimdaff X9 Juut t903 des voormiddags It nnr in het Hotel de Zalm aan de Markt te GoroA in het openbaar in ééno zitting te veilen en verkoopen Mo 1 Keu Uuil open plaat efi erf aan de Turfmarkt wyk H No 177 te Güuba kadaster Sectie B No 1282 groot 1 Are 23 Centiaren met een nitgang op den gang aan de westzgde van het huis naar de Turfmarkt ff el hui beeat henetlen voorkamer en suite achterkamer mot alcove en kouken bocen voorkamer met alcove en slaapkamer en daarboeen zolder In eigen gebruik te aanvaarden 1 Aug 1903 IVos 9 4 Ifrle HutKen en ereen met gronil daaracltter aan den Groeneweg wgk L Nos W 158 en 159 te Goüda kadaster Sectie C Nos 1425 1426 1427 en 1701 samen groot 1 Are 94 Centiaren No 157 is verhuurd voor f 1 60 No 158 voor f 1 76 en No 159 voor f 1 60 per week Combinatie bg den Afslag Betaaldag der kooppenningen 30 Juli 1903 Te bezichtigen No 1 Donderdag en Vrgdag 26 en 26 Juni 1903 van 2 4 uur de overige perceelen drie werkdagen voor den verkoop van 9 12 en van 2 4 uur en alle perceelen op den dag der verkooping van 9 11 nur Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris GROENENDAAL te Gouda rUNNBIR Wanneer moei ik de Sanguinose gfebruiken Wanneer gg bleeke gelaatskleur hebt bleeke lippen bleek tandvleeseh Wanneer gij dikwijls hoofdpijn hebt vooral bij het opstaan en het naar bed gaan Wanneer gij gedurig moede en lusteloos zijt zóódat U alles te veel is Wanneer gij somtijds angstig zjjr zonder dat gij zelf weet waarvóór Wanneer gij spoedig last hebt van hartkloppingen van beklemde ademhaling zonder dat daar eene plaatselijke oorzaak voor aan te geven is Wanneer gij n dikwyis raisselp en duizelig gevoelt Wanneer gij last hebt van suizen in het hooffl van suizen in de ooren wanneer gil dikwijls niet kunt inslapen op X Uan moet gy veritautUg n en tijd lang eiken dag geregeld een oftwee eetlepels Sanguinose gebruiken fiif aiutl een alen ftoe dat hetpt Prijs p fl f 1 50 6 a f 8 12 f 15 Te Gouda bij 7 ZIELSTRA Turfmarkt SPRÜIJT k Co Boskoop ZON Woerden Naamlooze Vennootschap Nationaal Groolbezit gevestigd te s QRAVENHAGE laatscliappelijk Kapitaal 1 000 000 waarvan geplaatst f 600 001 gestort 20 o ItKfmUt m op 31 UECKnHKH iOOX f a64 133 r De Directie bericht dat ziJ 4 pCt Obllgatlèn in stukken van lOOO en tSO verkrijgbaar stelt tot den koers van 90 pCt te s Gravenbage ten KANTORE der VENNOOTSCHAP bij de SMrma P J LANDRY en bij de HAAGSCHE COMMISSIEBANK te Amsterdam bjj de Heeren PRAETORIUS ZOON te Gouda bij de Heeren MONTIJN en DORTLAND Café VKKDEBEST Iv£ f K T A 155 Van af MAANDAG eiken dag versch Het BIER wordt getapt met luchtdruk In Orgincel V Litcrglazen of Putten yan de Brouwerij 30 cents per glas TUMBLERS SCHNITT K € P Bit€HÊRi§t Aanbevelend TRISCUIT i IliM liilililin is oen voedingsmiddel wanrbij geen poging gedaan is om de natuur te verbeteren Het is voor het gebruik in geschikter vorm gemaakt maar overigens geheel zooals Moeder aarde het biedt h is niets aan toegevoegd en niets is daaruit weggenomen Het is alleen volkomen gereinigd Het bevat dus ook de vjjf omhulsels van de tarwekorrel waarvan dit brood is gemaakt en deze omhulsels bevatten de minerale stoffen welke voedsel vormen voor beenderen en tanden en die de natuurlijke gistingstof leveren die het verteringsproces bevordert Beproef bet eens op dit punt en gij zult er de volle waarheid van ondervinden De Importeurs voor Nederland en Kolonifin De Nederlandsche Delicatessen Handel GEBRS DAAMEN Rotterdam £ ï2 iPatent H Stolleii muiitui Itointrin nittllel tu dull rni nictiivguni Fiinüia re ner grtuiM Erfolg Mn WOrnUM K VatiMl H SliMti arrungen hJU Hntut iit Ht uiiltiiÊtna werthlogen Hachahmtin en gHt Uut tMüfe Owtttf imtrt stetn ëotutrfen H atollMi nar nn uni JlrMt odêf in tolohên iltênhuiilluntu Ik Mmi unlir Pltkit Ink ntbmUDtotl miabifi U PrtltUtm mi ZmivitlMt tnU imf tMim ADVERTEOTlEïf in alle Couranten worden aang enomen door het middel tegen IUmiuu lietd enz mag in geen brekea In flo ct en SO ct bij en Drogiiten dun bij Oé WehuiCo ROTTE DAM Dit f goede oude Huistlek Jicht Verkond enkel Huisgezin ont chen i 1 25 75 HH Apotheker Te Amster tan T Tuyll iHWrER Adverlciiüe Bureau van A KK KMA 7M i NKER PAIN EXPELLER o S