Goudsche Courant, maandag 29 juni 1903

So 9143 Maandag 29 Juni 1903 428te Jaargang fiOlDSCHE eOlRMT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken GESGHER KEMPER Groote Markt 14 15 Teiephoon i34 ROTTERDAM MAGAZIJIXE TER MEI BILËEIUMG Grootste sorteering Tapijten gm Telefoon Ka M De üitg ave dezer Courantg esehiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers ViJF CENTEN Telefoon No gt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dep midd Jil M INCITER TAPESTRY LINOLEUM 1 83 Meter breed f 1 45 per Meter en liooger VERDER Zcll iDlald Tile ïordijiisloffen Vitrages Tafelkleedeii l oopers Karpetten enz enz ttr Franco levering door het geheele Rijlc Amsterdam Den Haag Arnhem Breda f 3 10 en f 4 30 per lleter 9 65 3 83 0 90 1 90 steeds meer De verkoop van Barnüng en s Vademecum wordt steeds meer steeds grooter Reeds duizenden zien in dat VADEMECUM inderdaad het beste Mondwater ter wereld is Prijs per flacon 1 5Ü les 20 cent Eenige agenten voor Gonda en Bodegraven WOLFF Co Gonda Opeiil are Yerkooping TK GOUII4 ten overstaan van den Notaris ö C F0KTUI 7N DROOGLEEVER op DINSDAG 30 JUNI 1903 des morgens te Jouren inlietKoWelinis HARMONIE aan de Markt van 30 Huizen en Erven op verschillenden stand te OUVD L go legen en wel So t Een HUIS en ERF waarin Water en Vnurnering gedreven wordt in den Langen Groenendaal Wjjk I No 82 Verhnnrd beneden voor J 2 75 en bove voor i 2 Samen f 4 75 per week No li Een UÜIS en ERF in den Langen Groenendaal Wijk I No 80 Te aanvaarden 1 Angustns 1903 Xo 3 Een HUIS en ERF in de Doelensteeg Wijk L No 2 9 Verhnnrd bj de week voor t 1 76 Sou i tot 24 Een en twintig naast elkander staande HUIZEN en ERVEN aan de Varkenmarkt Wijk M Nos 219 tot 239 Allen verhnnrd bij de week en wel No 219 voor f 2 No 220 voor I 1 40 Nos 221 222 224 225 220 228 tot 231 233 en 235 tot 237 elk voor 1 1 00 en Nos 223 227 232 234 238 en 239 elk Voor 1 1 70 te zamen alzoo voor f 34 40 por week Ho as Een HUIS en ERF achter de Vischmarkt Wyk I No 157 Verhuurd by de week voor t 1 80 So 26 Een HUIS e a ERF aan den Tnrtsingel Wyk P No fsi Verhuurd by de week voor i 2 30 Soa 27 tot 29 Drie HUIZEN en ERVEN met den GROND daarachter in de 4e o Bagynenkade WSk R Nos 480 481 82 en 484 Allen verhuurd by de week Nos 480 en 484tflk voor l 1 25 en No 481 82 voor 1 1 50 En So 30 Een PAKHUIS en ERF met afzonderiyke BOVENWONING in de Kuiperstraat Wflk K Nos 205 en 2Q5o Beneden in eigen gebruik en te aanvaarden 1 Septeniber 1903 on boven verhuurd voor l 1 35 per week De perceelen zyn de 3 laatste werkdagen v66r den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Ontvangen EENE PRACHTIGE COLLECTIE ALBOl vernikkold Brittannia Metaal GLAS met nikkel gemonteerd en HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN Aanbevelend P P SOOS L TIENDEWEG 59 Gttudschc Melkinrichting Tel lo gl Levert dagelijks versch Fijnste kwaliteit t tafelboterA GKPASÏEURISEERDE ROOM BOTER f 1 30 per K G Prima kwaliteit V EI liEi BOTER r uitstekend g eschikt voor keukengebruik f 1 90 per H G Bezorgt tweemaal daag s versch aan buis Prima OnverYalscMe YoUe Zoete lelk 7 eeiit per Liter GEROOMDE MELK Tapte Melk 3 eeiit per Liter ROOHKABNEHELE 5 cent per Liter Door ons lidmaatschap van het BOTERCONTROLE STATION te Leiden bieden wij onzen afnemers den grootsten waarborg van te leveren mu mmtmai ummm TEmOENWOOIUiraS ASSÜBMTIEN Eene te Amsterdam gevestigde Assurantie Firma die speciaal op gebied van Levensen Ongelukkenvertekering werkzaam is en nitslaitend Maatschappijen van den eersten Rang vertegenwoordigt zich oolc belast met Brand en Inbrankverxekertng en Creilieten verschaft kleine en groote bedragen in verband met Levensverzekering wenscht zich ook bniten Amsterdam te doen vertegenwoordigen door aetieve ter plaaUe goeé bekende fBttSOMKM Fr br onder lett Z B aan liet NED ADVERTENTIE BUREAU Warmoe Bstraat 149 161 Amsterdam TE ROOP l 0 stuks zware EIKEN BERGROEDEN in alle afmetingen en zwnarton Een partij dito var 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde hoornen Een partvj LICHTE BERGROEDEN voor den prjjs van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstukken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 btuks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen pnjs 500 stuks gezaagde 3 4 en 5 dmmsehe EIKEN DEELEN Een groote partij EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTUKKEN 2000 stuks EIKEN P LEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brug en Heiningpalen iOOO stuks EIKEN PAALTJES voor liokken ter beschutting van jonge vruchthoornen tegen den prijs van 12 et per stuk STEEN en PAN OVENHOUT SPOORLEGGERS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSPARREN 10000 stuks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTFiN ui BOO rt NENRUS 50000 bossen KRIBHOBT Allei wordt naar verkiezing ter beilemdtr plaatse geleverd Alles tegen echerj eonmrreeretule prijzen en lea maanden crediet bij den houthandelaar JOH DAMEN te Cothen GEE 11 beter adros voor alle soorten SCHOENWEUE dan het NMni Braknlsch khoen en Laarzeiiiiiai iiqi KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegste Aanbevelend C SMITS AUe reparation en aangemeten werk Drak vanA BBINKMAN Zn öoud TWEEDE BLAD Stadsnieuws GOUDA 27 Juni iy03 Voor het admissie exuraen aan het ym nasiam hadden zich aangemeld 8 candidaten Twee daarvan trokken zich vóór het examen terug Tot de Ie klasse zgii toegelaten M van Blankensteijn G J van Gogh W Specht Grijp ü Verhagen en A V Verhoef Voorwaardelijk tot de 2e klasse P W Bo Z Exc den Minister van Binnenl Zaken Dr A Kuyper arriveerde hedenmorgen ten lOJ uur aan het station alhier en ging per rijtuig naar Goudeiak om daar een onderzoek in te stellen op de steenfabrieken De aangekondigde Invitatie Soireé aangeboden door den heer H Adama van Scbeltema FabrikantImporteur uit Utrecht had gisterenavond plaats Reeds ten 7i uur was de zaal Kunstmin voor een gedeelte bezet en tegen 8 uur was de Zaal bgna geheel gevuld Daar geen andere publiciteit aan deze soiree was gegeven dan door liet bezorgen van kaarten was menigeen van meenmg dat een April grap bedoeld werd zoodat niet alle leden van Ons Genoegen met hunne Dames aanwezig waren in de meening verkeerende dat men te vergeefs zou optrekken B het intreden der zaal werd men vergast op eenigp nummers van de gramafone die zeer duidelijk waren Het Holl Tooneelgezelbchap onder leiding van den Heer Jan Buderman voerde op De Parjjsche Straatjongen blüspel in twee bedrgven naar het Fransch door M de Haas Was uit onbekendheid met dit gezelschap hier ter stede den dunk niet zeer groot wij kunnen conetateeren dat het uitstekend werkte er zijn daaronder zeer goede krachten Jozef de heer K Stoete die de titelrol vervulde deed dit op een uitmuntende wijze en werd waardig ter zijde gestaan door Elisa Mevr KaartWillemse De Generaal Morin de heer Jan Baderman was een flink generaal en toonde dat hij het hart op de rechte plaats had en was geheel den minister in zijn doen en laten Wij hebben slechts een paar der acteurs willen noemen maar verklaren gaarne dat alle medewerkers lof verdienen voor hun optreden Na de pauze werden een paar voordrachten en een paar zangnnmmers gegeven die mede goed van stapel liepen De geheele soiree was een reclame voor MutaseCacao verscheidene dames kregen bij het binnenkomen der zaal een busje met Cacao en het was er een die uitstekend heeft gepakt Het aanwezige publiek amuseerde zich kostelijk en do Mutase Soirée zal nog lang besproken worden De persoon van J van Leeuwen die Donderdagavond zoo ongelukkig in de Spoorstraat van den bok van een coupé viel is gisterenavond overleden Wij vestigen de aandacht onzer lezers op achterstaande advertentie van de Naamlooze Vennootschap Nationaal Grondbezit gevestigd te s Gravenhage waarbij bericht wordt dat weder 4 pCt obligation in stukken van t 1000 en f 250 worden verkrijgbaar gesteld tot den koers van 99 pCt Bij Kon besinit ia benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accflnzen te Haarlemmermeer c a W van Limborgh ontvanger derzeltde middelen te Hensdeu c a De 4e orgelbespeling in de Groote of St Janskerk te geven door den heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van mejaffrouw Nellie Vernée alt Utrecht en den heer Joost van der Wissel viool den Haag zal plaats hebben op Dinsdag 30 Juni 1903 des avonds 7 uur Het programma luidt aldns 1 Praeludium et Fuga Band IV No 1 C dur J S Bach 2 Recht und Aria Du Lieber Heiland Dii aas Matthaus Passion J S Bach Voor Zang met Orgelbegeleiding 3 Koraal bewerking Wie maar den goeden God laat zorgen Ev Gezang 17 J S Bach Chaconne Viool Solo J S Bach a Andante Con Moto Duetto F Mendelssohn Bartholdy b Offertoire Th üuboiB 6 a Aria Die Fieiheit Nui aus Juda Maccabkus G W Hindcl b Opferlied L v Beethoven Voor Zang met Orgelbegeleiding 7 Aria Sul G 1 8 Bach Voor Viool met Orgelbegeleiding H Tonstuck in F dur op 22 No 1 N W Gade Stolwuk De leden van den gemeenteraad die dit jaar aan de beurt van aftreding zijn Zijn de hoeren C Verdoold wethouder on A Kapteijn Naar we vernemen heeft de laatste te kennen gegeven dat hij niet meer in aanmerking wenscht te komen De verkiezing is vastgesteld op 30 Tnni e k MooKDRKCiir Gisteren morgen 5 uur heeft een jongeling van Rotterdam liet ongeluk gehad dat van zgn flets de vork brak mot het gevolg dat hij zgn gezicht ernstig beschadigde Dr Man heeft geneeskundige hulp verleend het gezicht omwoeld met zwachtels De gevallene had het voornemen met een vriend een rijtoertje te maken tot Utrecht Met de gebroken fiets op den schouder ging hij toen den tocht voortzetten naar Gonda Hekendobp Onder den veestapel van den heer H Verhoef alhier is door den dis trictsveeartsplaatsvorvanger een geval van de besmettelgke veeziekte miltvuur geconstateerd Lekkerkeuk Gisteren avond vergaderde in het Bonte Paard het bestuur der afdeeling Lekkerkerk der Z H vereeniging Het groene Kruis Het bestuur werd aangenaam verrast door de mededeeling dat het huis van mevr de wed Tom vroeger reeds gekocht aan de vereeniging geschonken werd om te dienen als magazgn en woning voor den magaztjnmeester Dat deze rpe gift in dank werd aanvaard laat zich begrijpen Atjeh Do correspondent der N R Ct te Batavia seint De vrouwen van Radja Lho en van Radja Kenmala hebben zich bg het gouvernement In een bericht van 3 Februari jl dat de mail aanbracht werd gemeld Radja Lhó die Maharadja van Lhó Senmawè kon zgn als hij wilde volhardt bij zijn verzet Toeankoe Radja Kenmala do zoon van Toeankoe Haschim die voogd is geweest van den pretendent sultan is getrouwd met een zuster van Panglima Polem VERSCHEIDENHEID In navolging van wat reeds sedert een paar jaar door de Keizerlgke Akademie van Wetenschappen te Weenen goaehiedt zal na ook te Berlijn een phonographisch archief worden opgericht Het besluit daartoe is door de vereeniging voor anthropologic en ethnologie genomen en wel omdat de phonograaf een uitstekend middel kan zgn voor de bewaring van gewichtige bgdragen voor volkenkunde Het Landelgk comité voor algemeen kiesrecht heeft besloten op 18 Augustus a s m elke provincie oen meeting ten gunste vun algemeen kiesrecht te houden gevolgd door een nationale hetooging te Rotterdam Aan de provinciale comités is de keuze der plaats overgelaten Die in Friesland zal te Leeuwarden plaats hehbeo hg goed weer in de open lucht Vier sprekeis zullen optreden tiTwyi znnggezelschappeii i ii muziekkorpsen zich zullen laten hoeren Doqgal IS de naam van don moordenaar die eenige jaren sjeleden in Saffron Walden zgn maitresse Camilla Holland vermoordde om zich van haar vermogen meester te maken Het lijk was echter in een sloot teruggevonden en de moordenaar werd gearresteerd op het oogenbhk dat hij een cheque op een der Londonsche banken wilde incassceren De zaak heeft in Engeland veel opzien gebaard vooral omdat er voel geheimzinnigs in den moord bleef Zoo was men verwonderd dat de doodstraf over Douglas die olflcier was en in Zuid Afrika heeft gevochten werd uilgesproken De beschuldigde gaf gedurende de geheele behandeling van zgn proces bigkeii van de grootste onverschilligheid en antwoordde op de vraag van den rachter of hij nog iets te zeggen had naar aanleiding van het doodvonnis Nee t is goed Te Elheuf in Noord Frankrijk heeft de ingenieur Devie dezer dagen aan een aantal uitgenoodigde vakgenooten en journalisten het model vertoond van een éénsporigen electrischen spoorweg De locomotief op een tiende van de natuurlijke grootte liep op twee achter elkaar geplaatste wielen als bg een rijwiel rustende op een enkel spoor dat in doorsnede driehoekig is terwg het rijtuig in evenwicht wordt gehouden door een inrichting aan de bovengrondsche geleidingen die als tweede rail werkt Slechts een der wielen is met den motor verbonden en op bijzondere wgze ingericht De uitvinder meent met zulk een locomotief die bctrekkelgk licht is een zeer groote snolheid te kunnen verkrijgen De proef heeft goed voldaan en zal over eenige maanden te Nemours met een rijtuig op halve groote worden herhaald Te Haarlem heeft zich een comité van 30 personen gevormd uit winkeliers en andere middenstanders zich ten doel stellend met alle mogelijke gepaste middelen de sociaaldemocraten bij de verkiezingen tegen te werken en een ijverige anti sociaal democratische propaganda te voeren Zy onthoudt zich echter van aanbeveling van candidaten Turksche bezorgdheid Na don koningsmoord in Belgrado heeft de Turksche sultan aan de bladen streng laten verbieden ook maar t geringste over den moordnacht bekend te maken De censuur stond de Tarksche bladen slechts toe te melden dat koning Alexander van Servië in den afgeloopen nacht plotseling gestorven was Punt Van de koningin was in de berichten niets gezegd want als verteld was dat ook zij plotseling gestorven was dan had het pabliek allicht iets kwaads kannen vermoeden Voor de Turken leeft Draga dus als weduwe voort De Turksche regecring bevindt zich wel bg deze methode die altjjd trouw wordt toegepast Zoo stierf de Fransche president Carnet aan een hartkwaal koning Humbert aan een beroerte en de keizerin van Oostenrijk aan buikvliesontsteking En het Turksche volk kon gerost zijn CORKKSPONDENTIE Het bericht van de Goudsche Vereeniging voor Genees Heel en Verloskundige Hulp kan niet als bericht worden geplaatst hot behoort onder de advertentiën te worden geplaatst De Rediotis Opuieiiw Ontvangen de NOUVEAUTE S in Heeren Dassen VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Teleiiboon Vo 91 Burgerlijke Stand GEBOREN 25 Juni Cornclis Johannes ouders J van Sprang en M Hogenes 26 Johannes Cornells ouders P van Hesse on S C Poutsma OVERLEDEN 2 ij Juni C van Balen 34 jaar ONDERTROUWD 25 Juni P J Blom en M G Schiedon P den Hertog en A Kerver T van den Berg en A M 1 Meijer en COSTUMES worden tot veel rcrmiiiderc c prijzen OP JERUIMD D SAMSOJH AOVERTEfNTlEIN Vraagl bij Utimi Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandache uiti aDe De hoofdtekst van dit halfmaande Tourist lijksrhe tijdschrift bestaat uit de Jiesehrljving eener Bets om de Aarde die de Heer E T Feenstiu Ki ihek in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is r Jl geïllustreerd naar eigen photographische opna Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 20 Ansichtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geveti adres door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arabii Perziê Vooren Achter IndiS Birma Malacca enz Pnje per jaargang j 7 20 incl de AneiehtkaarUn De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tgde geleverd Bureipa D Wareld TonrUt Haarlem 1 I Ai