Goudsche Courant, maandag 29 juni 1903

o 9144 Ii lerooii S H3 J e l itfiavf lezer Cow ant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jMist 1 70 Aizonderlijke Nomm Ts VT IF CENTEN 4 i 11 I 43ste Jaargang Dinsdag 30 Juni 1903 ftoiDSCHE mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No 89 ADVERT E NTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatjtruimte Inzending van Advertentién tot 1 uur dep midd De Boek Courant en Handelsdrukkerij TT é ONT op ericla t iXL 1SS2 Tieodeweg D 60 en HolenwerI B 28 levert in den kortst mogelijken tijd en tegen concurreerende Prijien ALLE SOORTEN DRUKWERKEN I V Buitenliindsch Ove rzichl De Fransche Senaat hervatte de beraad 1 Blaging over het onderweriJ tot ambtshalven J bouw van scholen De rapporteur btelt aan neming van het ontwerp vnor WaldeckKonsseau oefent kritiek op de toepassing der wet 1901 op de vereeiiigingen Men heejt een wet van controle vervormd tot een wet van nitslniting Scholen geopend onder het stelsel der wet van 1886 door personen ül vereenigingen die rechtspersoonlijkheid hadden vielen niet onder de wet van 1901 Een wet was noodig voor het weigeren van de aatorisatie Het wiiigeren van de verzoeken door een enkele Kamer komt hem onvoldoende voor De Kamer heeft zich niet aan de bepalingen van de wet gehouden De opwinding van het oogenhlik is het gevolg van onregelmatigheden in do toepassing van de wet Doet zoo ging Waldeck Roassean voort de kerkelvike maatschappg terugkeeren binnen hare grenzen maar achtervolgt haar daar niet meer Wjj moeten overwinnen door wettige kracht Verspreid al die monniken die zich in liga s vereenigen al die geesteiyken die mannen van zaken blyken maar motiveert uw vonnissen Ik heb me te veol verzet tegen de gesloten deuren van den krj gsraad om de gesloten deuren van comrnissieu toe te laten De Senaat besluit met 183 tegen 95 steramen om over te gaan tot de beraadslaging over de artikelen Hierop wordt de vergadering geschorst Na de heropening wordt de eerste paragraaf van artikel een aangenomen zg geeft den profekten het recht scholen te doen aanrichten wanneer de gemeenten het niet doen Ook de tweede paragraaf van dit artikel daarna het artikel in zijn geheel en vervolgens de artikelen twee en drie worden aangenomen De vergadering wordt gesloten De cyfers in ons vorig nummer gegeven omtrent den nitslag van de Dnitsche herstemmingen wijken wat onderlinge verhouding betreft niet veel af van de werkelyke cüfers We zullen dan ook niet nogmaals een opsomming geven maar slechts nog wijzen op die partijen welke de grootste veranderingen hebhen ondergaan in deze verkiezing eerste stemming en herstemming bijeengenomen Daaronder behooren Het centrum 99 leden verliest er7 vriilinnigen van Eichter 21 verliezen er 7 vrijzinnigen van Barth 10 verliezen er 5 F E DILLE IQ X CLOTILDE Novelle van L HERBSÏ Uit het Duituh vertaald H De opwinding der vreugde had zijne krachten uit ïeput hij lag als een doode Clotilde keek om hulp zoekend de leöge kamer rond Een blik op haar reibtaachje bracht haar op eene goede gedachte Uit een fleschje door Hanna £ goede zorg haar voor eigen gebruik meê gegeven schonk zij met bevende bandeen weinig versterkenden wijn in een klein glaasje en bracht het den zieken hem onderbteunende aan de lippen Nauwelijks bespeurde hij wat er gebeurde of inj slurpte wel moeielijk maar toch gulzig het opwekkend vocht naar binnen waarna zijne Ujkkleur begon te wijken Vlugge treden op den trap kondigden den arts aan Ken jonge mao trad binnen en week verbaasd terug toen hij Clotilde voor zich zag die even verrast als hij een kleur kreeg Mevrouw u hier U vroeg hij ten hoogste verwonderd Uwe verwondering kan niet grootcr zijn dan de mijne waarde docter Solms Leonard had mij gezegd dat u in eene kleine plaats in Hannover socialisten 83 winnen er 25 agrariërs 7 verliezen er 4 Polen 17 winnen er 3 antisemieten 9 verliezen er 3 De andere partyen zyn byna allen op hetzelïde getal gebleven al zyn het ook niot allen dezelfde leden De Ryksdag heeft trouwens in alle partgen frisch bloed gekregen BiJna een derde der leden zyn nienwelingen in parlementaire politiek Er zyn typen uit den Ryksdag verdwenen die er als oude bekenden geheel in thais behoorden Zoo zal men te vergeefs zoeken naar het vermakciyke antisemietisohe lid Ahlwardt De nationaal liberale leider Basserman is ook verdwenen Van de fiücialisten is de Dauerredner Antrick gevallen de man die by liet tariefdebat 18 nor aan een stuk geredevoerd heeft De herstemmingen hebben geheel gebracht wat men van de eerste stemming verwachtte en de verontruste beschouwingen over de BOcialistenvermeerdoring die men toen alom kon hoeren hebben nu voor bezadigder overwegingen plaats gemaakt Met belangstellini wordt nu uitgezien naar de verkiezing van t bureau voor den nieuwen Rijksdag want de socialisten hebben als op één na de grootste party recht op den post van ondervoorzitter Het centrum zou daartegen geen bedenkingen kannen maken zoodra de socialistische candidaat beloofde mee te zullen doen aan de beleef iheden die het buKaa den k wWF pi ce g t e fagnryzen Vnn die beleefdheden zBlleii do sociaÜKten echter ook nu nog niets willen weten Het Berlijnschc dagblad de Post publiceert in zijn jongste nummer een beschuldiging tegen de sociaal democraten dezen zouden by de verkiezingen in Berlyn II op de brutaalste wyze hebben gefaudeerd De beschuldiging van het Berlynsche blad komt hierop neer Van de Hl X Üz g stemgerechtigden in Berlyn JT zyn volgens do gegevens der postadministratie ongeveer 5000 overleden of vertrokken Toch hebben er van bedoelde 5000 ca 1000 gestemd Nu concludeert de Post eenvoudig dat een duizend sociaal democraten onder valsche namen hebben gestemd ï atuorlyk heerscbt in Berlyn een niet geringe opwinding over deze beschuldiging reeds is te kennen gegeven dat van regeeringswege een onderzoek zal worden ingesteld De Vorwftrts bespreekt in jjn nummer van Zaterdagmorgen de beweringen van de Post In de eersie plaats wyst bet blad er op wbondet ffDdar was ik ook nog voor weinige weken Toen stierf de arts van dit plaatbje en ik trok hier heen Maar welke zieke hebt u daar mevrouw 1 Wie 18 de arme man die u hier heen geroepen heeft zooals die kleine meid mij vertelde In Clotildes oogen kwamen tranen Zie hem eens goed aan zeide ze jOm s hemels wil zei de docter verschrikt terwijl hij den nog altijd bewustelooze onderrocht dat ia Het is Rudolph klonk het zacht van Clotildes hppen Groote God riep de jonge man hoe komt hij hier in zulk een toestand Ik dacht dat hij m schitterende omstandigheden Over Clotildes gelaat trok een vluchtig rood Hij ontvlood berouwvol sprak ze in weerwil van zijne schitterende vooruitzichten en daar hij zich zeli en zijn verstoord leven haatte wilde hij er een einde aanmaken doch vóór hij zijn wanhopig plan ten uitvoer bracht brak de oorlog uit Als reserveofficier trok hij meê naar Frankrijk en werd daar zwaar gewond s Avonds na den slag schreef hij my een langen berouwvollen brief dien mij na zijn dood welke hij dacht en hooptó spoedig volgen zou ter hand gesteld moeaf worden De arts die hera behandelde zond mij dien briet benevens eene korte beschrijving van zijn toestand en enkele andere bijzonderheden Na den Uatsten brief van dezen arta is Ru dat de Post geen enkel geval genoemd heeft doch generaliseert Dan betoogt bet boofdorgaan der sociaaldemocraten dat zy die op de kiezerslyst voorkomen al hebben zy de stad ook kort te voren verlaten wel degelyk het recht hebben te stemmen De Vorwftrts besluit zyn repliek me t de volgende opmerking Tot dnsver heeft de Ryksdag commissie voor het onderzoek der geloofsbrieven nog nooit bedrog van socialisten by de verkiezingen geconstateerd doch daarentegen wèl altyd bedrog door de conservatieven gepleegd De Keizer wodnde Vrydag te Kiel een door deifi Amerikaanschen gezant Tower gegeven feestmaal by Aanwezig waren ook Prins Heinrich graaf Bülow admiraal Tirpitz en de Amerikaansclie admiraal Oollon met de officieren van het Amerikaanscbe e skader By het feestmaal hield de Amerikaansche gezant in de Eugelsche taal een redevoering waarin by zyn biydschap uitspraak admiraal CoUon en de Amerikaansche officieren den Keisier te kunnen voorstellen De officieren kwat en met een vreelzame opdracht om de hartelyke gevoelens van vriendschap van Am ika aan Dnitschland over te brengen l gezant wees op de belangstelling door vooral by het bezoek van prins Heinrich die hartelyk werd ontvangen en by wiens vertrek de algenieene wensch naar een herhaling van het bezoek werd genit Hy herinnerde aan de schenkingen van den Keizer aan de Havard universiteit en ging voort Wederkeerig begrypen tasschen volkeren wordt het best verkregen door persoonlyk verkeer Het was een gelukkig refiuitaat van deze ontmoeting dat minder of meerder vriendschapsbanden bevestigden hetgeen b i twee zulke groote Mogendheden als Duitschland en Amerika een zegen voor de geheele beschaafde wereld was Het streven der beide staten was by uitbreiding der beschaving van den handel en bevestiging van den wereldvrede op hetzelfde doel gericht Hoe enger de persoonlöke bekendheid werd des te zekerder oa men ontdekken hoe gemakkelyk men gemeenschappelyke wegen kon volgen hoe veel men door handhaving der eendracht kon winnen Honderdduizenden van de beste burgers van Amerika van Duitschen oorsprong hadden in hooge mate er toe bygedragen Amerika te maken tot wat het is Dezen zouden verheagd zyn over de gebeurt issen die hier thans zich afspelen over hrt vertrouwen op dolph met een trein gewonden onder leiding van dienzellden arts tot hier too getransporteerd Zijn toestand lit t niet t e hem verder te vervoeren zoodat hij hier jan de hoede van den docter dezer plaats en ie verpleging van eene brave vrouw over nela cn werd Het bedongen wekelijksche kostgeld foor de beste verpleging zond ik regelmatig ttf doch slechts een keer kreeg ik bericht dat P zieke aan t beteren was Tegelijk deelde de ïferpleegater mij mede dat zij dit stadje ging verlqfcn Een andere vrorfw d eigenares van dit armzalig huisje zou dAi kranke onder dezelfde voorwaarden tot aaï zijne geheele genezing verder verplegen En nu de briet zij gaf Dr Sclms het schrijven van met jonge meisje over bracht mij hier De arst j d aan het bed en onderzocht den zieke nauw eurig en fluisterde haar toe shij is bedenkelijk Gedurffade de ziekte van mgn voorganger heeft her er met geneeskundige hulp hier slecht uitgezien maar waarom heeft dat gewetenlooze wijf mi niet te hulp geroepen daar ik toch reeds hier fl s Hmger heeft hem zoo ver gebracht Clitilde weende bitter En wat nu vroeg ze radioes tn dit dompige hol kan hij niet blijven Zoi men bij zijne zwakte een vervoer durven wigen i Ik hoop het zei de docter Ik verzoek u I nevrouw over een ongebruikte kamer in myn I huis te beechikkda de toekomst dat op de aanwezigheid van den Keizer gegrond was De gezant bracht ten slotte namens de Amerikaansche natie den Keizer de hartelyke groeten en de beste wenschen van den President en het volk der Vereenigde Htaten en dronk op het welzgn van Keizer Keizerin en Keizerlyk Huis De Keizer beantwoordde de toespraak van den gerant eveneens in bet Ëngelsch De Keizer begroette namens het Duitsche volk hartelyk het Amerikaansche eskader als drager van de vriendschappelijke gevoelens van de burgers van Amerika die naar by kon verzekeren geheel Dnitschland hartelyk beantwoordt Hy was verheugd dat zyu vervachtingen op een beter begrypen door bet persoonlyk verkeer van Prins Heinrich met de Amerikanen in hooge mate zyn verwezenlijkt en de vriendschapsband tusschen Duitschland en Amerika daardoor vaster is geknoopt De door hem aan de Harvarduniversiteit geschonken voorwerpen uit de Duitsche bescbavingsgeschiedenis zouden naar hy hoopte vele Amerikaansche studenten opwekken Duitschland en het Duitsche volk te bestudeeren Zijn oprechte wensch was dat beide volken elkander beter loeren kennen j een ernstig denkend burger van Amerika of Dnitschland gelooft dat de harmonie en het voortbestaan Van gemeenschappelijke belanfcu kaïi worden gestuit door feiten welke dnnrzaam invloed op onze betrekkingen oefenen Steeds zal er handelsnaijver ztjn maar de kracht dio beide landen te zamen brengt is te groot om het ontstaan van een antagonisme mogelijk te maken Zeker zullen de honderddnizpnden aan de overzijde wonende Daitscbers den weg effenen voor een ongestoorde ontwikkeling der betrekkingen tasschen beide landen die voor belde van zoo groote beteekenis zyn De Keizer verzocht den gezant President Roosevelt voor zijn welwillendheid te bedanken en vervolgde Wjj allen bewonderen zyn karaktersterkte zyn ijzeren wil zjju toewijding aan zijn land de onbuigzame energie en wy vatten gaarne de ons over den Oceaan aangeboden hand in hartelyke Vriendschap en in het gevoel dAt bloed dikker is dan water Do Keizer dronk ten slotte op bet welzijn van den President der Vereenigde Staten Qod zegene hem en do Vereenigde Staten Heel veel moois brengt graaf Khaen Hedervary als Hongaarsch minister president niet te voorschijn na zyn capitulatie voor de onafhaokelykbeidsparty In bet Hongaar iBetere lucht en betere voeding zullen denk ik wonderen doen U gelooft alzoo aan herstelling Ik houd het althans niet voor onmogelijk Wilt u zeil tot zoo lang hier vertoeven Clotilde keek in verwarring voor zich neer ln elk gevat moet ik eene scheiding afwachten zei ze na even peinzen iWij zullen goed doen mevrouw nog voorden nacht den lijder te vervoeren I aat mij maar voor allea zorgen ook voor die afrekening met die schandelijke vrouw en veroorlooi mij u naar mijne zuster te brengen die mijne kleine huishouding bestuurt ïlb uwe zuster hier mijn goede Sophie zei Clotilde en een heldere schijn van vreugde gleed over haar kommervol gelaal Oudc vrienden deelneming en goedheid mag ik hier vinden hier maar ik dacht in mijne ellende zoo verlaten te zullen iijn Zij stak den bewogen jongen docter de hand toe dia hij met hartelijke vereering aan de lippen bracht Een blik vol smartelijk medelijden wierp ze nog op den sluimerenden zieke en verliet toen ian de hand van den docter de ellendige woning Wordt vervolgd