Goudsche Courant, dinsdag 30 juni 1903

De ontwerper stelt zich voor dat de droogmaking in 3 i 3i jaar na het begin der uitvoering voltooid zal kunnen zyn Üit een technisch oogpunt beschouwd levert het ontwerp alle waarborgen tot slagen Het algemeen belang betoogt de minister schynt by het welslagen der onderneming waardoor eene oppervlakte van 789 5 H A plassen zal worden drooggelegd en in vruchtbaar land zal kunnen worden herschapen in voldoende mate betrokken om steUn ook van rykswege te wettigen Voorts doet de minister uitkomen dat door de nityoering van het plan Paul het dreigende gevaar zal kunnen worden voorkomen dat eene oppervlakte van 185 H A land vormende den polder Broeksvelden en Vellenbroek voor de droogmaking waarvan een belaogryke som geld is besteed weder in een plas zal veranderen terwyi de zekerheid zal worden verkregen dat ook de Vryhoefsche veendery zal worden drooggemaakt Voor de uitvoering van het werk is biykens de raming f 995 000 modig Ten bate der onderneming komen evenwel lo na de droogmaking de waarborggelden t 200 000 2o het droogmakingstonds van de Vryhoetsche veendery f 75 000 3o een subsidie door de gemeente Eeeuwyk toegekend f 10 000 4o de opbrengst van pl m 20 hectaren veen met behoud van den ondergrond f 20 000 te zamen f 305 000 Onder deze baten is niet gebracht de som van f 45 000 die door de ingelanden van Broekvelden en Veilenbroek aan de ondernemers zal worden betaald mits hun polder gratis zal worden bemalen De werkelyke kosten komen dus zonder ryksof provinciaal subsidie op f 690 000 te staan Hiervoor zal kunnen worden verkregen rond 800 H A land zoodat de kosten per H A znllen zyn t 860 De verkoopwaarde van het te verkrygen land is in den omtrek van Gouda niet hooger te stellen dan op f 600 per H A waaruit volgt dat zonder steun de zaak niet tot stand zal kunnen komen Indien in beginsel door bekrachtiging van dit wetsontwerp tot het verleencn van een ryksbydrage wordt besloten zal de helft van het totale bedrag ad f 130 000 op de begrooting van 1904 ot van 1905 worden uitgetrokken Aan de toekenning van het sub idie zullen voorwaarden worden verbonden door welke zal worden voorkomen dat eventuoi le winsten welke de droogmaking mocht afwerpen uitsluitend aan den concessionaris of diens rechtverkrygenden zouden ten goede komen sluiting is zoo vernuttig dat geen loket na door den huurder of zyu gemachtigde gesloten te zyn weer geopend kan worden vóór hy met zyn sleutel terugkomt En 54 loketten hebben een combinatieslot dat gesloten wordt op een combinatie van drie door den huurder gekozen getallen Bovendien zyn in de safe 1 groote en 15 kleinere kluizen ten dienste van administratiekantoren enz Rondom de geheele inrichting loopt eengepantserde gang waarin s nachts beanl ten de wacht houden Maar bovendien hvoor de grootst mogelyke veiligheid gezorgd doordat zich aan de binnenzyde van dépantserdenren die de geheele inrichting atsluiten een tydslot bevindt dat na de sluiting biytt loopen tot het tydstip waarophet gesteld is en tot zoolang een automatische belemmering tegen het openen van de safe vormt Buiten den tyd dat de safevoor het publiek toegankeiyk is kan daardoor niemand er in komen ook de directieniet Een inlander ving in bet bosch van Pederaangan een ongeveer 3 meters lange oeiar santja die zgn slaapje deed Hy verkocht de slang aan een Chinees voor drie galden en deze noodigde eon aantal smulpapen ten zynent om hot kruipend gedierte op te peuzelen De brandbrief dien mej de wed S Mus te Edam ontving waarvan wy eergibteren melding maakten luidt als volgt Brandbrief 17 Mejuffrouw Door middel van een rayner spionnen is uw woning en die van uwe families gevonden 6y zyt nog jongj jong genoeg om nu al te sterven gy zult echter al uw familieleden zien sterven en ook gy zult door een kogel van my of van oen myner 7 spionnen sterven Dit offer kunt gy afkoopen Voor 200 gulden die gy zult verbergen op de plaats door myn spion gekozen Over de brug die naar de Purmer gaat is een hoop steenen De steen die aan den achterkant het dichtst ba de brug zich bevindt is geteekend met dit teeken X Zoo gy dezen steen weghaalt zult gy een doosje vinden waarin gy de f 200 zult verbergen Zoo gj de politie met 40 zaak in kennis stelt dan sterft gy Een uur na ontvangst van dezen brief moet het geld aanwezig zyn Zooniet dan zult gy wel zien Denk dus erover na de f 200 te missen wat heel weinig is of al uwe lamiliegenooten te zien sterven Wf noch ik noch myn spionnen zga te vangen daar wy lederen dag van masker verwisselen 3 Spionnen zyn in de buurt van Edam verborgen evenals ik Zorg dus voor t geld binnen een uur De brief moet geschreven zyn door iemand die veel met de pen omgaat Het verspreiden van facsimiles heett daarom wel eenige kans tot bet ontdekken van den brandbriefschryver te zullen leiden van Boeloewayo naar de Zambesi nog dit jaar zal klaar komen De Britsch Association beeft reeds een uitnoodiging van de Chartered Company aangenomen om haar jaarvergadering dit jaar aan de Victoria watervallen te houden Naar aanleiding van het bericht over den zeldzamen heester schryft dr J Brand uit Doesburg aan t Nieuws In uw blad lees ik dat een fraaie heester ontdekt is aan de Eemhrng met name Polygonum snpidatum Siebold et Znccarini Naar aanleiding hiervan deel ik u mede dat in de 7e uitgave van Heukel s Schoolflora 1896 vermeld staat dat Polygonum Cnspidatnm Sieb en Zucc by Eembrugge verwilderd voorkomt Ik denk dat dit de bedoelde plant is welker standplaats aldaar dus reeds 7 jaren geleden bekend was zy komt ook in één reuzenexemplaar voor aan de contrescarpe te Doesburg aan de glooiing van den IJsseldyk een honderdtal meters van een graanpakbuis in welks onmiddellyke nabyheid meer zeldzame planten opgeschoten zyn als Cynodon üactylon Pers Araarantus retroflexus L enz In de Russische Beurscourant vertelt iemand die tot aan don dood van koning Alexander te Belgrado een hooge positie bekleedde rare dingen over de geldelyke omstandigheden van Alexander en Draga De koningin had f 350000 in een bank en een villa te Brussel de koning had echter slechts eenige landgoederen in Servié waarvan de waarde veel minder is dan zyn schuld by de Petersburgsche Wolga en Kama bank die een millioen gulden bedraagt Deze schuld ging Milan in 1891 aan als doac eur voor zyn heengaan uit Servië Met de financién van Alexander was het slecht gesteld De geheele civiele lyst was in handen van de koningin Den eersten van elke maand kreeg zy f 50 000 waarover zy naar goeddunken beschikte De koning moest om de kleinste sommetjes bedelen Weken lang had hy maar I 1 tot f 1 50 op zak Toen de koning eens voor de vrouw van oen gezant die wegging bloemen besteld had weigerde Draga boos de betaling en de secretaris van den koning moest de rekening uit zyn eigen zak betalen BINNENLAND Dezer dagen werd gemeld dat de Armenwet en de Drankwet het Departement van Binnenlansche Zaken hadden verlaten Naar men ons mededeelt is dit bericht nog volledig noch juist Wat het Departement van Binnenlandscbe Zaken betrett zytv naar den Kaad van State verzonden lo een wetsontwerp tot wyziging van de Gemeentewet op hot stuk van bedrflven 2o een wetsontwerp tot regeling van de provinciale belastingen 3o een wetsontwerp tot wyziging van de wet op het middelbaar onderwas io een wetsontwerp tot wflziging van de Drankwet 5o een wetsontwerp ter vervanging van de Arbeidswet 60 een wetsontwerp tot regelingvooi de onderwuzers pensioenen by het openbaar en byzonder onderwgs 7o een wetsontwerp regelende de zekerheidsstelling van gemeenteambtenaren terwgl tiy de Staten Generaal voor dit deparment nog aanhangig zyn de wetsontwerpen in zake den bnrgeriyken stand het hooger onderwijs de vaccine en de regeling van art 96 2o lid der Grondwet Eindciyk kan nog worden medegedeeld dat het wetsontwerp voor de reinhonding van publieke wateren en tot herziening van de krankzinnigenwet binnenkort het departement verlaten zullen Stand Waarom maken de Duitschers by elke gelegenheid geheel onnoodig zooveel leven vraagt de Frankf Ztg Waar men komt in Noord en Zuid overal ziet men hen een overmaat van sternmiddelen gebaren en woorden bezigen waar andere volken zonder daarom minder flink te zyn zich rustig en kalm gedragen Vooral in hotels is die rumoerigheid heel hinderlyk en in Berlyn zyn daartegen al maatregelen genomen Enkel in Duitschland kan men ervaren dat s nachts om 12 ot 1 uur een vroolyk gezelschap dat uit de eetzaal komt nog in de gangen overlaid blyft doorbabbelen en grappen uithalen en aldus in de kamers die zy voorbykomen de reizigers die een lange reis achter den rug hebben in den slaap storen Enkel in Dnitschland komt het voor dat als de Uiteren eindelyk hun eigen kamer hebben Opgezocht de laarzen zóó buiten worden gezet dat de buren uit den slaap opschrikifen Enkel in Duitschland ondervindt men dat als iemand s morgens om 5 nar gewekt moet worden znlks geschiedt als kwam een heel regiment aangemarcheerd Er wordt met deuren geslagen met luider stem bevelen gegeven en geschreeuwd als ware niemand anders in huis En dat doen volstrekt niet enkel onbeschaafde lieden maar heeren die vaak heel diepzinnig over Plato en Sophokies on Attische holflykheid redekavelen Met genoegen zagen wy dan ook onlangs in verschillende hotels te Berlyn in de gangen het verzoek aangeplakt niet overlaid te spreken Dat gold niet enkel de bedienden maar ook de gasten Aan dezelfde reden zyn ook zeker de dubbele deuren te danken die in vele groote hotels thans voor do kamers zyn te vinden Zouden wy tekort doen aan onze ipanbattigheid vraagt het blad als we wat minder rumoerig optraden f Stellig niet Ijaten we overal ons flink toonen vooral in het buitenland maar daarvoor is geen rumoer noodig Dat is veeleer een gevolg van wat men onze moreele liomdsmonwigheid zon kannen noemen d i de gewoonte om overal en by elke gelegenheid een verkeerd begrepen gemoedeiykheid ten toon te spreiden Is t niet hoog tyd ons nationaal ideaal in dit opzicht een beetje te herzien f Wy komen thans met andere volken veel meer in aanraking dan voorheen Wy leven nu in het parket van Europa niet moer in het bierhuis van t jaar zooveel En daar wordt opgelet vergeleken geoordeeld Een fiere werkelyk zelfbewuste beschaving maakt geen loven om de aandacht tot zicli te trekken als zy aanwezig is is dat reeès voldoende om zich te doen gelden Ter gelegenheid van de tentoonstelling van de aldeeling Westland der Holl Maatsch van Landbouw zal te Naaldwyk een tentoonstelling van plnimgedierte en kunynen gebonden worden die van 9 tot 11 Sept geopend zal zyn Uit oen particulier schryven van 20 Mei j l nemen wy het volgende over Een verschrikkeUjke brand heeft gistermiddag het district ïorza voorstad von Manila geheel verwoest Het vnur was zoo omvangryk dat geen menscbeiyke macht in staat was het te blusschen niettegenstaande het blnschmateriaal in orde was en iedereen hulp verleende Het resultaat is ontzettend t District Torza is geheel vernield Drie duizend huizen gingen in de vlammen op en vyftien duizend personen zyn zonder dak Hot groote San Lazaro hospitaal ging met uitzondering van het steenen gebouw te loor Alle barakken zyn verbrand De dokters brachten de Lepra iyders te zamen op een met een steenen muur omringde speelplaats en de cholera en pest zieken werden door het hospitaalbestuur en personeel in veiligheid gebracht De brand schynt ontstaan te zyn in een Nipa huis door een Chinees bewoond ot zooals door anderen beweerd wordt door vonken uit den schoorsteen van het Crematorium Tal van dieren kwamen in het vuur om Vooral veel paarden varkens en kippen Menschenlevens zön er gelukkig niet te betreuren Slechts een paar ernstig gewonden die onmiddellyk werden verzorgd De inboorlingen verloren al hun hebten en houden daar de paniek een onbeschrytelyke wanorde teweeg bracht Myien ver zoo verre het oog reiken kon leek de bodem een brandend stuk houtskool Onmiddellyk nam het stadsbestuur maatregelen de ellende zooveel doenlyk te lenigen Reeds den volgenden ochtend werden er 30 000 pond ryst uitgedeeld Door gelukkige omstandighedon en met veel moeite bleef de stad Manila gespaard De schade wordt op drie millioen dollars begroot Over de veilige bewaarplaatsen zg safe deposits onder de Amsterdamsche Beurs meldt de Tel De lokaliteit is afgesloten door dikke gepantserde deuren wanden vloeren en zolder zyn bekleed met glasharde platen van pa ntserstaal Het geheel is een reusachtig gepantserde koker gevormd uit lange elkaar rechthoekig snydende gangen met rechts en links I loketten ongeveer 1200 in getal I Elk loket heett zyn eigen sleutel en de Afloop der Opent are Verkooping van Oarosrende Goederen VEILING 29 JUNI ten overstaan van Notaris H OROENENDAAL te Gouda Huis en Erf Turfmarkt H 177 f 4600 k A van der Star Drie Huizen en Erven Groeneweg L l 7 158 en 159 f2720 k H T Martin Opnieuw Ontvangen de NOÜVEAUTE S in Heeren Dassen A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Televlioou Wo 3 f Men meldt uit Delft Naar men verneemt is by de door iim bewindvoerder in de zaken van het kassierskantoor S en Co gedane opening van do brandkast de kas welke volgens de boeken een saldo van pi m f 1200 moest bevatten in orde bevonden Ook de boeken moeten tot op het oogenblik van vertrek van den firmant S behooriyk zyn bygcschreven De notaris A D M Post üiterweer assisteerde den bewindvoerder by de inventarisatie der diverse waardan van het kantoor Van den firmant S is nog geen spoor ontdekt De Verzoeningsraad der Kamer van Arbeid voor de Voedings en Genotmiddelen te s Gravenhage heett in een geschil door den heer A van Ommeren aanhangig gemaakt tnsschen hem en zyn gewezen patroon den heer L Huisman stalhouder aldaar in eene gemotiveerde conclusie afgekeurd de houding van dien patroon welke noch voor de vergadering der Kamer noch voor die van den Verzoeningsraad verscheen niettegenstaande hy daartoe beleetdelyk was uitgenoodigd torwyi de Verzoeningsraad voorts ten sterkste afkeurt het aan van Ommeren gegeven ontslag üit Winterswyk wordt aan de Arnli Ct gemeld Onder de aloude gewoonten op het platteland neemt eene niet geringe plaats in de wyze waarop bruilottan gevierd worden Dat hierby een duchtig gebruik wordt gemaakt van sterkedrank is iets dat hier als vM zelf spreekt Welke immoreele gevolgen znlki heett kan men heden op een der scholen in de buurtschappen bemerken Eon der loMr f lingen die den yotigen dag zoo n brniloftt ïj party had meegemaakt was nog hall b schonken toen hy aan de les moest deelnemen en de gevolgen hiervan bleven niet uit Het kind werd zoodanig onwel dat bywoning der les onmogelyk was Naamlooze Vennootschap NutioDad GroDlbezit gevestigd te s 3RAVENHA5E laatschappelijk Kapitaal 1 000 000 w arïan geplaatst f 600 000 gestort 20 o HtCSHni Bfi op Af MKCKmHBH Ê 0 f 194 133 De Directie bericht dat zü 4 pCl ObUgaUi u in stnkken van f OOO en MO verkrijgbaar stelt tot den koers van 90 pCt te s Gravenhagc ten KANTORE der VENNOOTSCHAP bij de Firma P J LANDBY en bij de HAAOSCHE COMMISSIEBANK te Amsterdam by de Heeren PRAETOEIÜS ZOON te Gouda bij de Heeren MONTIJN en DORTLAND tteurs van Amslerdam iSlotkn SO n V 9 Va J4 JUNI I Vrk r y DMl lliD Cerl Ned W 8 80V iilo dito dltc I n l dito dito dito S 51 llo o üM Goudl l8 l 84 8 iTAUE lMohruTinglSeS Sl t U osnic Obl in papier 1S68 li dito ia iil eilt 8 I il PomTUQ L Obl met coupoD 8 dito tiokel 8 llülLi l Obl Bmn iil 18 4 4 dilo öeooui 1880 4 dito bi Sothi 1889 4 dito bij Hop 18811 ilO 4 dito in goud Ifleu 1888 6 dito dito dito 1884 8 dFiH Ferpet ichuld 1881 4 Tuuiu Qepr Coov loon 18tO 4 69e leening Htie D Gecleenin MrieC lictli Arl Bp T oblg ISat i U iloo Oh iiiut Scli 1890 6 ViKEZVKLA Obl onhep 1881 4 ObligBtien 1815 3 RoTiaaBAH Stod loeu 1894 S Nio N Afr Hmdolsf Mnd Arendib T b My Oortifioaten Deli Mutwkippy dito Afn Uypotheekb pudbi 41 1 GaU Hij derVoritonl aand Gr Hypotheekb pandbr 4 i Nederlandsohe bank aand Ned Handelmaatsoh dito N W k Pao Hyp b pandbr Bolt Hjrpothoekb pandbr 4 Utr Hypotheokb dito 4 OoniNE Ooit Hong bank aand Real Hypotheekbank paodb I Ambuii Kqut hypoth pandb 4 Maiw L O Pr Lion cert NlD Holl U Spoot w Mij and Mij tot KipL r 8t Spw aand K d Ind Spoorweg m aand 84 57 Sl i 67 88 ï6 l 1041 80 90 88 76 4U De telegraafkabel door de Stille Zuidzee zal naar gemeld wordt den 4den Juli den onafhankeiykheidsdag der Amerikanen worden geopend President Roosevelt heett beloofd van zyn buiten aan de Oesterbaai een telegram te zenden aan gonvsriier latt te Manilla die over Europa zal antwoorden zoodat de telegrammen wisseling der wereld omgaat De ingenieur Paling heeft gemeld t de zoogenaamde KaapCairo spoorweg nu tot op 193 kilometers van de Zambesi is genaard Hy heett den Victoria waterval aan de Zamhesi bezocht en bevonden dat deze van veel meer beteekenis is dan de Niagarawatei vallen Men veronderstelt dat de stoorwe jf im Patent H Stollen inuumt Blilütk 1 4 9 V 10 ly uo A JVr groHae Rrfolg tm 1 ili OfnUnO rnlnil H StoUmt irrmgen hal Anita zu rar1 MMim werthloten Xachahmungm Mate HMD ttufê ilaJur mim ilelii tdinrfeu H StaOm wm nu urn lufv la ulelm CJun ianftoM w untr ffatal m MtMiÊMMtj mfhirfi f t PreltUtlm WH XeugitUte t 68 106 11 18 besloten tnsschen het hot en de partyen der Theotokisten en Zaimisten Bche ministerie znllen de ond ministers van het kabinetSzell worden opgenomen behalve graat Szechenyi en baron Fejervary Dat de laatste vallen moest was dnidelgk Hg had het legerwet ontwerp dat het struikelblok voor het kabinet Szell worden zou mede ypgesteld en hij was de man dio Szell hy de kroon voorstelde als een staatsman zonder energie en die a androng op de politiek van de krachtige hand omd it hy meende de oppositie door sabelgekletter tot toegeven te kunnen brenger Kn bet was alweer de Honved minister die toen hy zag dat geen Kabinet kon worden gevormd om de eischen door hem aan MzcU gestold in het Parlement door te drgven plotseling al die eischen liet vallen en graal Khnen de vrge hand liet Als ministor B latere wordt graal Festetitsj als Honvedminister graat Lodewgk Bathyanyi genoemd Als Banns van Kroatië zal graat ïheodoor Pejacsewitsj ot Kmü Tosipowits optreden De oudliberalen zgn over dit alles zeer ontdaan zy achten de overbiyvende ministers van het kabinet Hzell niet liberaal genoeg en eischen van graat Khuen betere waarborgen voor het liberale karakter van het kabinet ieinengde Beiicliten Graat Khuen heeft daarop geantwoord dat by niets meer aan de samenstelling van het kabinet kon veranderen daar de lyst van het ministerie reeds aan den Keizer was toegezonden Hg is een tegenstander van een coalitie ministerie uit leden der verschillende groepen gevormd omdat hy daarvan weinig werkkracht verwjcht en vreest dat dit da klove tnsschen de partyen eer zal verbreeden dan dempen Maar graat Khuen heett zich wel bereid verklaard in zyn pfogram dat hy Maandag ot Dinsdag in de Kamer zal voorlezen waarborgen te zullen geven voor de liberale beginselen van het kabinet Hy beschouwt voorts dit kabinet slechts als een overgangsministerie dat de constitntioneele orde ven zaken moet herstellen en de komst van een andere regeering moet voorbereiden Verspreide Berichten Fkaskhijk In het departement Seine et Oiso is eergisteren aan 250 orde instellingen aangezegd dat zy v66r den eersten Augustus vrywillig moeten sluiten willen zo niet dat t door dwang en met geweld geschied De stokers en machinisten te Bochefort zQn voornemens eenparig hun ontslagte nemen als de minister van marine denieuwe regeling niet intrekt en de 8uilly ligt nog steeds te Toulon Do Stralkamer te Ssint Naziiire heeltden sociaaldemocraat Yvotot van den Bondder Arbeidsbeurzen vrggesproken Hjj werdvervolgd wegens een antimilitttiristischevoordracht in die stad Santos Dnmont zet zyn proeftochten met zyn bestuurbaren luchtballon voort en gaat ook per ballon de revue van den zestiendon Juli bywonen om in September voor de eerste maal uit te gaan met zyn omnibus ballon en daarna over te steken naar SintLouis waar by zal deelnemen aan den wedstryd voor bestuurbare Inchtballons in t volgende jaar Vrjdag gaven zyn proefnemingen waarby hy achtervolgd werd door een horde auto s flotsen en rytuigen aanleiding tot een opstopping by de Porte Dauphine zoodat het verkoer gedurende een half uur gestremd was Lèpine den politiepretect onmiddellyk heett doen overgaan tot het beramen van byzondere maatregelen voor het luchtverkeer in het belang van de veiligheid der aardbewandelaars en beryders zoowel als van de Inchtvaarders Santos Dumont ging met een snelheid van zestig kil per uur Vrydag naar de bergplaats van zyn ballon terug op B5 meter hoogte DuiTBCllI iSI Op de Pruisische staatsspoorwegen mogen de reizigers in t vervolg in do coupes geen grootere handbagage meevoeren dan van één meter in de eerste klasse 65 centimeter in do tweede klasse en 50 centimeter in de derde klasse en alle concessies zyn in dezen uitgesloten iTiLlE Een motie van orde van Villa woarmee do regeering zich vereenigdc en waarin wordt gezegd dat de Kamer gehoord de verklaringen van den minister president overgaat tot de orde van don dag is met 2B7 tegen 171 stemmen aangenomen GUIEKKNLAND Do koning belastte Theotokis mot do vorming van een nieuw ministorie Theotokis verzocht een bedenktyd van 48 uren Het nieuwe kabinet zal waarschynlyk heden aan de Kamer worden voorgesteld De Delyanniston zyn voor eon Cabinet d Atlaires maar de vorming van een ministerie Theotokis is al sedert eenige dagen Het gewetensbezi aar van een medicus Engeland bezit nu ook een dokter die zichop conscientious objection beroept om zyntweelingen ongevaccineerd te kunnen latenhiyven Hy is overtuigd dat de inenting eenbegrensd vermogen heeft om tegen pokkente vrywaren evenals wy maar hy is tevensvan meening dat de zuiverheid van denheiligen bloedstroom van het menschelyk rasvan zulk een hooge beteekenis is dat hetevenzeer geheimzinniggevaariyk is het tevermengen met dieriyke lymphe als hethaweiyk van een jonkvrouw van koninklykenbloede met een neger een heiligschennis Zouzyn Van belang is het dat ook JosiahOldfleld zoo heet deze oorapronkeiyke man het nut der inenting niet vermag te loochenen N T V G De 58e Algemeeno Vergadering van het Nederl OnderwyzersGenootschap die in t laatst der volgende maand te Groningen gehouden wordt zal aan het nuttige het aangename paren Woensdag 29 Juli den tweeden dag is er na afloop der vergadering een gemeenschappelyk diner in de Harmonie en s avonds concert terwyi Donderdag 30 Juli een uitstapje gemaakt wordt Per tram guat het s morgens om 8 uur van het Sterreboscb naar Harondermolen Vandaar wordt gewandeld langs het Huis te Glimmen over de havezate Oosterbroek de Vosseberg t Huis de Duinen naar Paterswolde Hier wordt de lunch genomen in het Familiehotel en daarna een bezoek aan de Braak gebracht s Middags te 3 uur vertrekken de deelnemers per tram naar Groningen alwaar om half vyf in de Harmonie het collation plaats heeft De regelingscommissie doet al het mogelyke om het den afgevaardigden zoo gemakkelyk en pleizierig mogelyk te maken Te Zweden bestaan plannen tot invoering eener dienstplicbtbelasting Een tot dat doel ingestelde commissie stelt de invoering voor van eene belasting voor zulke dienstplichtigen die door gebreken of om andere redenen van den dienstplicht zyn vrygesteld Ook zullen zy belasting moeten betalen die voor het eindigen van hnn diensttyd emi greeren De belasting zal de hellt bedragen der overige persoonlyke belastingen Armoede in Italië In Zuid Itnlie het armste gedeelte hebben niet minder dnn 150 Burgemeesters van dorpen ontslag gevraagd omdat zy niet by machte zyn van de bevolking de gevorderde belasting geïnd te krygen Stadsnieu ws GOUDA 29 Juni 1903 Door de leden der Kamer van arbeid voor de contectiebedryven alhier is besloten collectief als zoodanig ontslag te nemen Aan den secretaris der Kamer mr P L van Eeten werd reeds met ingang van 1 Juli ontslag verleend Een en ander is een gevolg van demoeilyke werkzaamheden die de Kamer door den minister werden opgelegd voornameiyk wat betrett het inleveren der bygewerkte staten betrettendc de loonen en werkuren in de verschillende vakken ressorteeronde onder bedoelde Kamer Naar wy vernemen hebben B en W be paald dat de vuilnisschuiten voortaan znl len worden gestationeerd in de Tnrfsingel gracht by de aschschunr en niet meer in de Kamemelksloot Ifa de zomervacantie wordt te Haas Te Ouderkerk a d IJsel zyn reeds negen gevallen van fobris typhoidea Van overheidswege wordt al het mogelyke gedaan om de ziekte gevallen te beperken Ingediend is by de Tweede Kamer een wetsontwerp om een subsidie uit s ryks schatkist beschikbaar te stellen van ten hoogste f 130 000 ten behoeve van de droogmaking van plassen onder Keenwyk en Slnipwyk voor welk werk Prov Staten van ZuidHolland een gelyk subsidie gaven mits concessie werd verkregen en ook het ryk een zelfde subsidie gal Uit de Mlichting blykt dat zoowel de hooldingl HBhan den ryks als van den provincialelP waterstaat in Zuid Holland alsmede dykgraat en hoogheemraden van Rynland het thans aanhangige plan van den heer H Paul te Leiden gunstig hebben beoordeeld Ned Znid Air 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 41 ItUuSpoorwl 1887 89A Eobl 8 Sf Znidltal 8pwmij A H obl 3 I 89 OLFK Wanehau Weenen aand 104 ItuiL Or Kuu 8p Hij l obl 4 Baltiache dilo aand 1 Faalowa dito aand 8 I ang I ambi dito aand 5 g8Vf Kurak Ch Aww Sp kap obl 4 100 dito dito oblin 4 9i Mliiil Cent Pao Sp Mij obl i Cliio fcNorlli Wpr O Y aani 915 dito dito Win St Peter obl 7 140 Denier k Rio Gr Spm een 40 Ulinoii Central obl UI Koud 4 103 LoniiT k Nailiiilli Cor r aan l 107 I MeiiM N Spw M I lo byp 6 105 Mi8B Kaasaer 4pCt prof aand N Tork Oulaaio k We t aand 36 i Penn dto Uhio obltjj 6 Qre gon Cahf te byp m gond 104 SI Paul Uinn k Uanit obl Uo Pao Hoof lijn obiig 6 dito dito Line Col Ie hyp ü t 69 t LMAUA Oau South Ghert T aand 64 Vin C BaHw kNa lob d o O 99 Vmaterd Omntbus Mij aand i Rotterd Tramwe Maata aand I tan Stad Amitordam aand I 101 SUd Botterdam aand 3 1081 IIILOII Stad Antoerpen 1887 lOtl Stad Bru8 el 1886 103 ItoHa Theiu Regullr Goielnh 4 I 119 Ooinxa Staat leenig 1880 5 117 K K Ooit fi Cr 1880 3 103 iPiltjl Stad Madrid 8 1868 41 4 i Ver B t Avb Spoel oert MAl TEI S en COSTUMES worden tot veel verminderde prijzen OPGERUIMD il SAMSOM Veemarkt te Rotteriiam Maaiiiliig 29 Juni 1903 Vette Oa3en en koeien j oede aar voer irij en waren voor re kwal 38 2 le kwal 34 3e kwal 28 cents per ha kilo Vette kalveren guede aanvoer prij en waren voor Jc kwal 27 2e kwal 24 3e kwal 21 cent per half kilo Vette varkens redelijk aanvoer prijken waren vooi ie kwal 20 zde kwal 19 3de kwal iS cent per halt kilo Srhapen en lammeren goed aangevoerd Hindel voor aHeb pnjshoudend AiJVERTENTIEIN De door den E A Heer ReoliterCommia sari s goedgekeurde eenige nitdeelingslpt in liet fiiillisMment van K POLDBHMAN koopman en winkellrr alhier is beden door mj ter griffie van do Arr Rechtbank te Rotterdam en van bet Kantongerecbt alhier gedeponeerd ter kostelooze inzage gedurende 10 dagen voor de schuldeischers De Curator Mr F H KRANENBURG Gouda 29 luni 1903 yraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave De hoofdtekst van dit hallmaande Tourist Ijjksche tydschritt bestaat uit de BeHChrijulng eener SetKomdeAarile die de Heer E T Febsstra Ki iPEK in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is geiUuetreerd naar eigen pluttographleehe opnit leder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 30 An lnhthatirten die bem a eigen of ent ander door Item op te geven adres door onze reizigers wordentoegezonden Vou de eerste maal komendeze nit verschillende plaatsen in Arabif Perzië Vooren Achter Indie Birma Malacca enz I Pnjt per jaaTgang f 7 20 incl de Antichlkaaften 1 e inteekening is te allen tyde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen t de geleverd Bureau De Wereld Tourisf Haarlem EEKÏDEPÜT VAN TEEL lN4 ii wortlt vorzoclit op i HKItK te lett ii UIT HET Ma 0VK1JM VAK 1 IIAVKNSVVAAY Zü lKN OORINCHËU Deze TBEËEN worden afgeleverd in verzegelde pakjes vau vij twee n em half eu eeti Ned ime met vermelding van Nommer en SSnuPriJa voorzien van nevenstaand M 9MMerk volgena de W t gedepoUS y n eerd uSÊSm uitvoBTing van ge K i H i erde ordera aanbevelende 1 C BIJL vl Het besta onachadalykate en g makltelylute poelimliMil voor Haeccl en vooral dames en n lerschoenwerk 1 de Appretanr van C M Mllllar t C Berlin Beath Str 14 Men lette joej op naam en fabrieksmerk voorheen 3 BEEEBAART Lz Virkryiltir by HMr winiiilliri lni hUMw li KlHlwta i riMcvM iiu tt asMraal Dsgat IV W Biréinanm Ambm NEDERLANDSCHE Hypotheek en Crediet vereeniging Prinsengrachl 70 $ mMUl verstrekt gelden op Ie en Xf A f olA ek rente ± 4 li 5 flKunrgiitu nmiua Ook toorMckotteii en bedrflfakapUaal op langen termijn van af 300 tot elk bedrag