Goudsche Courant, donderdag 2 juli 1903

o 9146 Donderdag 3 Juli 1003 43ste Jaargang Meuws en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken li ielnnu S üe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks liiet uitzondering van Zon en Feestdag ew l c prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nonimers VIJF C FIN TEN Telefoon Sn 94 A D V lUi T E N T I E N worden geplaatst van 1 regels a 50 Centen iedere reg el meer to ïnten Groote letters worden berekend naar plaalitruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de I raagt bij Proefnummer van TbuRisr Otoen Boekhandelaar een der ilederlandsche uitgave De booidtekst van dit haUmaande lijksche tijdschrift bestaat nit de BeDch Hjving eenerBeUomde Aarde die de Heer E T Fkenstba Ki iPER in opdracht der Vennoil tscbap maalct Elk nummer is rijli geUluatreerd naar eigen photographiaehe opna Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 20 AneUthtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adres door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arabië PerziB Vooren Achter IndiB Birma Malacca enz Prijt per jaargang f 7 90 üid de Antichtkaarten De inteekening is te allen tpe opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tyde geleverd Bureau De Wereld Tourlst Haarlem TE KOOP 1 50 stnks zware EIKEN BERGROEDEN in alle afmetingen en zwaarten Een partij dito van 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomen Een partij LICHTE BERGROEDEN voor den prijs van zeven tot tien gnlden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstnkken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 Btnks EIKEN BEDKEN on DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prijs 500 stnks gezaagde 3 4 en 6 dnimsche EIKEN DEELEN Een groote partj EIKEN KISTHOUT tot tachtig dnim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTUKKEN 2000 stnks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brng en Heiningpalen 5000 stnks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschntting van jonge vruchthoornen tegen den prijs van 12 et per stuk STEEN en PANOVENHOUT SPOOKLEGGEES BALKEN HEIPALEN HEININÖREKKEN enz IEPEN en BEÜKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPAEREN en DEKSPAREEN 10000 stnks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN en BOONBNRIJS ffl 50000 bossen KRIBHODT Alk m rdt naar verkitzing ter hetlemderplaatee gelenerd Alles tegen icherp mnmrreerende prijzen en zes maanden crediet bij den houthandelaar JOH DAMEII te Cothen TUiny t Wi dnbtliitt ÏQ do gohoele wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen sUo B O r 8 1 L o o g L e V e r Haagzlekten enz Inirendig zoowel als ook uitwendig in bijna alle ziektegevallen met goed sïevolg IJ aai te wenden Prijs per Hacon 1 1 j per post f 115 TUwrj i Wo dMialf bezit een alsnog ongekeude geneeslcrncht en heilzame werkiog Maakt meestal elke pijnl ke D gevftarvolle operatie gelieel overbodig Met deze zalf word eeu 14 aar oud voor oiifceneesli k rehouden beeU i ezwet en onlangs een bijna JSS nar kankeriyden fpenezen Brengt geneziag en rerzachting der pijnert bij wonden ontstekingen enz rail alterlei aard Fr s per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal DepÖt voor Nederland Apotheker BENRl S 4NDER8 Hokin 8 Amsterdam Wur geen tIepAt ii beaUlle men direct mn dieSohuUeusiMtbeke dei dL ThUrRY iu Pregradk bel Robitwh Oerterreiob Gelieve proipeetni te ontbiwlea bij bet Geatrul Dep6t Sander RokiB 8 Amiterdun Druk van A BRINKMAN Zn öottda GOUDSCHE Waterleiding Maatschappij BÊ Êfi t De Direclie is tot haar leedwezen W verplicht door hel schandelijke misbruik dat van hel water der Waterleiding wordl gemaakt door het open laten der kranen vap closets slraatbesproeingen baden enz van af heden een itrenge coniréle te gaan uitoefenen De leidingen der abonnés zullen van af heden gecontroleerd worden en daar waar walerverspilling wordl geconstateerd zal de walerlevering behoudens het loepassen van eene geldboete van ten hoog sle honderd gulden voorlaan plaats hebben op iWeler terwijl alsdan als minimum bedrag voor waterverbruik per jaai zal worden aangenomen het tot op dien datum geldende abonnementsbedrag vermeerderd met de Meterhuur De Directeur D C W VAN BER LAAR Café V R EDEBES r l £ T 155 Van af WOENSDAG eiken dag versch FRANQSKiHERBRiD Aanbevelend € P BACHERISI Naamlooze Vennootschap Nationaal Gronlbezit gevestigd te s QRAVENHAÖE laatscliappelijk Kapitaal 1 000 000 wiarvan geplaatst f 600 100 gestort 20 o RKSKUI E op 3M MtBCKIfÊHICn fOO ƒ t0é t3 ir Do Directie bericht dat zö 4 pCI ObUgatlfu in stukken van tOOO en 980 verkrijgbaar stelt tot den koers van 09 pCt te 8 Gravonhage ten KANTORE der VENNOOTSCHAP bj de Firma P 1 LANDBY Nouveautés met electriscli liclit ELECTRISCHE ZAKLANTAARN NIEUWE BATTERIJEN SCHEL met GELEIDING compleet PORTEMONNAIE met GL0E3LAMPJE NACHTLAMP ELECTRISCHE GASAANSTEKER met nikkelen Slang op elke gewensche lengte van al Zie Étalage ÖiS Patent H Stollen DuOiilgmt aKtinidittt riMiUa ttkUT inumti D r gronsr Er Jff tmmtm i iM itt MMvrfMM w rthlown ATac iaAmufi tfn MaAm Hu kiiifi iMir wam ateu aclinrfm H Statian W m l Incl aUtr Ui ukhm ElmliuMllltmi tiM imier Htktt ftrk mlmtiitlniHll MMfUtU W as Py WWm ml ZnwnteM nlft wm tntm en bfl de HAAÖSCHE COMMISSIEBANK te Amsterdam bjj de Heeren PRAETORIDS ZOON te öonda b de Heeren MONTIJN en DOEÏLAND Zander Instituut Fluweelen Singfel B 724 GOl DA Geneesh Dr J H BAKKER NIEMPUJEE Directr D vak DDtlKEN Beband EENISBEFDTTANTSEE Hen wordt verzocht op t MERK te letten UIT HBT MaGUCIIN TAN HAVENSWAAY ZONEN QORINOHEM Deze THEËEN worden afgelererd in verzegelde pakjes van viy twee en een half ea een Ned ons met vermelding van Nommer en Prga voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J G BIJL voorheen J BBEEBAART Lz 1 In het V erlichtings Magazijn De Avondster ztju steeds voorhanden BADEN EN GEISERS Tuinslangen en Watersproeiers Ruime keaze in nieutce Ufl tiasomanieiileii n BiiHons Eenig adres voor Gasgloeilichtbenoodigdlieden Door de vele omzet tegen lage prijken en onder GAHAHTIE Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Dnbb Bnnrt B 13 Telefn 117 Wie zeker zijn wii da Ëcbt Olkel Cacao te ontvangen tesamtaigesteid en na vele proefnemingen ia den handel gekomen ondel de naasa des iiitvindai Dr Miohaeiir vemudigd p d best machines i het wereldberosrad tabUiaaemant vaa Oebi StoUw rck te Kenlen tlache Bikel Cacao in vierkanten bussen Deze Eikel Ctoaa is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor d geiyksch gebruik een i 2 theelepel van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval van dwrrhee skdits met water t gebruiken Verkrijgbaar bij de voonuumuto H n Apotheksrs en p Vi Ko V K pnrftnsje f 1 80 c 8 9ó 0 0 35 Oeneraalvartegenwoordiger vonr Sedw and Julius MattenklMll Amnterdam Kalvctstraat 103 j GEEN beter adres voor alle soorten SCHOENWEEE dan bet looni Braliaiitdi Sclmen en LaamDmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover da Kleiwegsteeg Aanbevelend C SIBITS Alle reparation en aangemeten werk De BÖRUEMEESTER van Gouda brengt ter openbare kennis dat de op lieden bij hem ingeleverde opgaven van candidaten voor de benoeming van zeven leden van den Temeenteiaad op de secretarie der geineentö voor een ieder ter inzage zjjn nedergelegd dat afseliritten daarvan züii aangeplakt aan den Korten Uroenendaal bg de Markt en tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld Uouda den liO Juni 1903 De Burgemeester voornoemd B L MARTENS Bultenlamlsch Overzic ht Een Reuter bericht meldt uit Parijs Het Kiibinot Cümbes heeft vooralsnog niets tii duchten omd it eerstdaags de joniervacaiitic der Kamer van Algeva iudigden begint maar anders zon eveneens vol rena een alge metine opinie die de dagbladen uiten zgn bestaan ernstig bedreigd z jn Het behoeft geen betoog dat de rechteizyde die Waldeck Roasseau heltig aanviel toen hy zyn wetsontwerp met zooveel talent in de volksvertegenwoordiging verdedigde hem nu recht laat wedervaren door te erken nen dat hy tegenover de congregation zicli op het wettelijk en onpjjrtódig standpunt stelde De Temps acht de breuk tusschen den premier van t vorige ministerie en dien van t huidige nu volkomen Clémencean noemt VValdeck s rede een daad der reactie en veroordeelt haar als zoodanig t rwyl Casbagnac iu de Autorité niets weten wil van Waldeck s inmenging in den strijd tusschen het anti clericalisme en zijn tegenpartij Waldeck Rousseau beeft het schavot opgericht de slachtoffers aangewezen en nu men de laatste karreladingen veroordeelden aanvoert tracht h j ter elfder ure de executie te beletten Ca sagnac noemt dat byna onwellevend Hoe het zy Wanneer het ministerie Combes aftreedt binnen een tijdsverloop waarvan het einde niet meer veraf kan zyn kan het als vrucht van zijn regeeringsarbeid op niets anders wyzen dan op tal van soms met geweld ontruimde kloosters en scholen waardoor niets meer bereikt is dan bevrediging der wenschen van het radicale element in de Kamer met een zeer twyfelachtig nut voor de bevolking Het nieuwe Hongaarscbe ministerie heeft FEViLLElOX Novelle van L H E R B ST Utt hei Duitsch vertaald i6 Zag ze echter dan later weer den schuldige in sombore zwaarmoedigheid voor zich heen staren niets in t geheel niets hoorende of ziende van de heerlijke lente die met zonneschijn bloemengeur en Togelengekweel door de open tuindeur tot hem in de kamer drong dan kwam het haar weSr zoo hard voor dat Clotilde geen vriendelijken bhk geen hartelijk woord vour hem overhad Wel arbeidde ze hard voor hem wél ontbeerde ze alles wat voor haat zelve zoo noodig was wat haar in de laatste jaren zoo dikwijls verkwik en versterkt had maar En Clotilde f zij kende ook zich zelf niet meer Waar was haar opgewekte lust tot werken gebleven f Waar die weekhartigen gemoedstoestand die haar vroeger een haar aangedaan onrecht zoo spoedig deed vergeven Diepe rwaarmo digheid had zich van haar meester gemaakt Waar zij eenerzijds dacht Ik wil de oogen niet sluiten en de handen niet laten rusten voor dat hii geheel genezen de wereld in kan gaan L Zondag te Wcenen den eed voor den Koning afgelegd Eergisteren had er te Boedapesteen byeenkomst met de liberale party plaatsen gisteren heeft het kabinet zich aan de Katmer voorgesteld v Khuen Hedervary verklaarde in ïijn program rede dat de tegenwoordige toestand onwettig is en motiveert de voorloopige opschorting van het wetsontwerp betreffende de vermeerdering van het militaire contingent Lawaai ter linkerzyde Do Kamer zal de begrootingsposten moeten goedkeuren en machtiging moeten verleenen tot het openen van onderhandelingen over de bandehstractaten voor de instelling van liet douanetarief Khaen kondigt aan een wetontwerp voor de regeling van de betaling in specie Hy is een overtuigd voorstander van het dualisme en zal steeds elke versterking van de militaire macht steunen Hy is de liberale beginselen toegedaan en be Fleit de versterking van het Hongaarsche element Verder doet hy een beroep op het economisch initiatief van bet huis Levendige toeiutchingen Aan de uiterste linkerzyde zyn de afgevaardigden Beothy Eütvös voornemens oon nieuwe oppositie groep te vormen om de dwarstrekkery voort te zetten Meer dan 25 leden zullen de heet en echter niet by elkaar krijgen en het govaar is dus niet giOot voor de nieuwe regeering De houding dor pers blyft koel Groot opzien baart te Berlyn de verklaring van den bekenden socialist Ediiard Bernstein dat hg niet inziet waarom de sociaal democraten die als op één na de sterkste partij aanspraak maken gp een zetel in het bureau van den Ryksdag niet aan het hoofd van het ryk de by zekere gelegenheden gebruikelijke bezoeken zouden brengen Zulke formaliteiten raken in geen nkel opzicht de politieke beginselen van de sociaaldemocratie Bovendien komt de ryksgrondwet in weerwil van haar gebreken wat haar ontstaan en bepalingen betreft het dichtst by de republikeinsche beginselen omdat de Keizer een soort van Bondspresident is op grond van de indertyd door de Nationale Vergadering vastgestelde bepalingen De Vossische Zeitung vindt Bernstein s betoog volkomen te begrypen en in overeenstemming met moderne begrippen Maar eerst moet biyken of de meerderheid van de party ermee instemt Ook andere vryzinnige bladen zyn het ermee eens terwyl de toongevende bladen van de lechterzyde meest nog zwygen Alleen de Deutsche Tagesztg merkt reeds misnoegd op dat het niet te hopen is dat dacht zij anderBijda weer dat een spoedige dood voor haar eene verlossing zou zijn en verlangde te sterven Zoolang Rudolph nog zeer hulpbehoevend was en zij zijne pijnen als van een vreemden lijder kon verzachten verpleegde zij hem menigmaal zelf maar toen met zijne krachten ook het verloren gezichtsvermogen weder keerde en soms een blik een hartelijke blik uit zijne oogen haar trof en haar huiverend aan het doode verleden herm nerde dan stak de doorn weer gevoeliger in haar hart Sedert dien tijd vermeed ze de ziekenkamer en liet de verpleging geheel aan Hnnna ovej XI O een morgen zat Clotilde eenig schrijfwerk Van hare leerlingen te corrigeeren toen zij twee maal Rudolph s tafelschel hoorde zonder dat Hanna daar gevolg aan gaf Zi keek in de keuken en in Hanna s kamer doch zonder do geroepene te vinden Op de tafel stond Rudolph s ontbijt waarnaar hij scheen te verlangen Na kort dral n nam zij dat en bracht het hem zelt Een heldere vreugde trek gleed over zijn vermagerd gelaat toen hij haar voor zich za Clotilde gij zelf vroeg hij ontroerd en stak haar de bleeke hand toe Zij stond echter met neergeslagen oogen en zulk eene ernstige harde uitdrukking op haar gelaat dat zijne blijdschap onmiddellijk voorbij was er een socialist als lid van het bureau van den Rijksdag ten hove zal verschijnen Êy geheime stemming beeft de Italiaansche Kafcer voor uiteen te gaan nog zonder veel gepra t de kleinigheid van dertig wetsontwerpen aangenomen die gezamenlyk nieuwe nitEuven ten bedrage van 4 000 000 lire m€ rengen terwijl uit sommige een vermindeang van ontvangsten voortvloeit Een der onfverpen eischt alleen recda 32 000 000 lira het is höt vroeger besproken plan tot höï uitvoeren van buitengewone werken in velschillende havens te verdeden over tien m Italiaansche Kamer beeft voor zy uiteenging den premier Zanardelli nog een compliment gemaakt Het lid Cavignari uitte den wensfih dat du Ministei nog lang werkzaam mocht blyvfn tot nut van do regeering en van Italië Zanardelli dankte en zuide dat de blijkt n van vertrouwen die hot parlement hem deze laatste dagen bad gegeven onvergetelyk voor hem zouden zyn Uit Petersburg komt het bericht dat de Tsaar voornemens is hot kanselierschap in Rusland te herstellen Sedert het ontslag van Gortschako die van 18G6 tot een jaar voft zyn düod kanselier van het Russische Riik was bleef deze post onvervuld In Gortschakof s lyd was de kanselier tevens belast met het beheer der buitenlandsche zaken en de groote macht die Gortschako als kanselier ontwikkelde had aan zyn ambt zeer voel luister gesciionken in geheel Europa In 1882 vroeg Gort chakoï wegens gezondheidsredenen zyn ontslag als kanselier en minister van buitenlandsche zaken Zyn opvolger Von Giers werd uitsluitend met het departement van buitenlandsclie zaken belast zonder den kanselierstitel en dit bleef zoo onder het ministerschap van Lobahoï en van graaf Lamsdorf Dat de Tsaar er thans over denkt het ambt van kanselier te herstellen wordt in Rusland van zeer groote beteekenis geacht en nog merkwaardiger is het dat de tegenwoordige minister van financiën Witte tot kanselier zal worden benoemd De heer Witte zal dan het ministerie van financiën dat hij jaren lang met groote bekwaamheid en byzonderen tact beheerde overdragen aan den Adelsmaarschalk van Oherson SuchomHnof die bekend staat als een uitstekend jurist vroeger was hy ambtenaar van het openbaar ministerie by het gerechtshof in Odessa maar hy trad uit de magistratuur Hanna schijnt uitgestaan te zijn en ik wil je I geen honger laten lijden zei ze koud Ik dank je je bent de goedheid zelve maar 1 ze rag vluchtig lot hem op toen htj stokte Nu maar vroeg ze kalm hüb je doms nog een wensch 1 Clotilde nep hij plotseling hartstochtelijk I en de lang ingehouden smart brak met geweld uit I Clotilde geef mtj een beker met vergit j Heb erbarmen laat mij met langer aan deze 1 martelingen ten prooi die mij ongelukkige verteren i I Clotilde gevoeldéN ich ontsteld eene sidderingj greep haar aan en hWre oogen vulden zich metj tranen Maar door dien vochtigen sluier doemdeongeroepen als een demon de gestalte op vaneene zeer schoon doch voor haar hatelijke I vrouw die eens haar hart zoo meedoogenloos zoo doodelijk gewond had en om wie hij haarhad willen verstooten I Je zenuwen zijn nog niet in orde zei Clotildeen trad een paar stappen terug jc moet iedere I opwinding vermijden Laat ons geen feiten aanI roeren die niet ongedaan gemaakt kunnen worden j Wij moeten de gevolgen ons leven lang dragen gij en ik I Clotilde 1 nog een woord riep hij haar naj en strekte de sidderende hand naar de vertrekj kende uit doch zij hoorde hem niet meer 1 Op haar kamer gekomen viel ze in een leunI stoel neer Haar boezem bewoog zich gejaagd en I waar anders haar hart zoo warm klopte voelde I ze nu een stekende pijn X ld oin ais econoom on vertegenwoordiger van den adel in Cherson waar hy uitgestrekte goederen bezit op te treden Het verzoekschrift van de Amerikaansche joden in zake de gruwelen te Kisjinef is een steen des aanstoots geworden tusschen de kabinetten te Petersburg en Washington De Amerikaansche regeering schynt er nu eenmaal behagen in te scheppen het verzoekschrift langs diplomatieken weg aan den Czaar te doen toekomen en is daar niet van af te brengen door de bezwaren en tegenwerpingen van assini den Russischen ambassadeur te Washington Deze heeft uit naam van zyn regeering medegedeeld dat Rusland Roosevelt s beslissing om het joodsche verzoekschrift door te sturen diep betreurt en hoopt dat de Unie alsnog zich tevreden zal stellen met de totdusver gegeven betuigingen van sympathie Het Russische ministerie van buitenlandsche zaken zal den heer Riddle iste secretaris van de Amerikaansche ambassade te Petersburg hartelijk ontvangen maar het verzoekschrift terugzenden als reden opgevende dat bet Rusland s onveranderlyke gedragslijn ia zich te onthouden van inmenging in de binnenlandsche aangelegenheden van andere mogendheden en dat het daarom een gelgke behandeling voor zichzelf wenscht Te Washington antwoordt men hierop Jat Rusland geen reden heeft om bezwaren te opperen tegen de petitie maar de Vereenigde Staten aan den anderen kant niet boos behoeven te zyn als de Czaar het stuk weigert Roosevelt en Hay zullen in elk geval den tekst nog eens goed nakyken om alle kwetsende uitdrukkingen te vermijden De stap van de Unie blyft nochtans van zedelijke beteekenis omdat hü er misschien zal toe bijdragen het schaamtegevoel van de Russische regeering te ontwikkelen en zoodoende een herhaling van Kisjinef te voorkomen En misschien zal de Czaar nog wel iets nieuws uit het stuk kunnen vernemen als hy het verlangen te kennen geeft om te zien wat die geweigerde petitie toch wel behelst Verspreide Berichten Fk AN KRUK De bisschop Laticule te Vannes heeft Zondag in de kathedraal verklaard dat nu hot oogenblik van handelen is aangebrokon en hii betoogde dat zelfs indien hb den dood mocht vinden by de verdediging van den godsdien t en van de vrijheid hy zwoer Rudolph waa in zijn ziekenstoe teruggezonken Toen I anna een uur later bij hem kwam zat hij met gesloten oogen en zijn ontbijt stond nog onaangeroerd op tatel Sedert dezen dag sleepte Rudolph zich nu en dan in den tuin en zocht door zachtjes heen en w er loopen onder de boomën zyne zwakke krachten wat te versterken Later durfde hij ook verdere wandelingen te doen en doorliep hij was het dan ook met inspanning den ganschen omtrek Doch wat hielp het hem f Zijne stemming werd met den dag droefgeestiger en zijne gelaatsuitdrukking duisterder De goede oude Hanna ging tusschen beiden door tusschen haren zwaarmoedigen heer en hare stijlhooldige mevrouw Beiden werden haar dage Ujks vreemder Dat eindigt met goeti dacht e Ik vrees mevrouw zoi ze eindelijk op een Zondagavond tegen Clotilde dat mijnheer op nieuw ernstig zitk zal worden Hij heett vandaag nog geen brokje gCfjeten al zijn eten inoei t ik weer wegnemen Ken enkel glas wijn ag ik hem daar straks haastig uitdrinken Hij denkt zeker aan een ander verbliji want hij heeft alles op zijne kamer in orde gebracht geregeld en geborgen zooals hij dat vroeger voor iedere alreize deed Clotilde zweeg Zelfs zijn kistje met pistolen ging Hanna voort dat toen gelijk met zijn militaire kleeren hier kwam werd nagezien en atles blank gepoetst Wordt vervolgd