Goudsche Courant, maandag 6 juli 1903

Mo 9140 Maandag 6 Juli 1003 Tryzinnige Kiesvereeoigiog 60DDA I Goedgekeurd bij Kon besluit van 30 Juni 1897 StaatMad No 169 Uij de aanslaande verkiezing voor den iemeenleraad op WOEHSBAG S JUI I 1903 worden de vol cnde Candidaten dringend aanbevolen Voor Di§trict I DeHr S D BOON Dr F 1 0 YANITERSON Dr EUSSELDESCÏÏEPPEE Voor i§triet III De ïïr J L NkJ EIJK G PEINCE 42ste Jaargang mimm mium i tettws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Voor Dlilrict II De Hr ï ïï A STEAATEE P YAN DER STEAATEN Telefoon Al S A D V K R T E N T I E N worden geplaatst van 1 ï regels a ÖO Centen iedere re el meer 10 Centen Groote letters woitlen berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de inidd Iclelnuu Hi De Uitg ave dezer Courant geschiedt dag el ij kn met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post Alzonderlijke Nomniers VI IF CÈNTEft Set Bestuur Mr M M SCHIM van deb LOEFF Voorz C J C HOOGENDIJK Seer C VAN VEEN Az Penningm O A VAN DBE WANT Het H lembiireau i § geopend van 8 lol 5 nur TE KOOP 150 stnkB zware EIKEN BERGEOEDEN in alle afmetingen en zwaarten Een parttl dito var 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen tbans gevelde boomen Een partvi LICHTE BERGROEDEN voor den prijs van zeven tot tien galden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstukken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stnks EIKEN BEUKEN on DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prijs 500 stnks gezaagde 3 4 en 6 dnimsche EIKEN DEELEN Een groote partij EIKEN KISTHOUT tot tachtig dnim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAQSTÜKKEN 2000 stnks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brug en Heiningpalen 5000 stuks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vrnchtboomen tegen den prijs van 12 et per stuk STEEN en PANOVENHOÜT SPOOKLEÖGERS BALKEN HEIPALEN HEININGBEKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPAREEN en DEKSPABEEN 10000 stnks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN lu BOONBNEIJS 60000 bossen KRIBHOÜT Alkt tvordl naar verkiezing ter leitemder pUtaiêe geUverd Alles tegen ecJi rp concurreerende prijzen en zes maemdm crediel bij den houthandelaar JO H DAMEN te Cothen EENISIEF0T7ANTEEE Neii wordt verzocht op t MEUK te letten UIT H8T MaG ZUN VAM M RAVENSWAAY ZONEN QORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van m twee en een luilf en een Ned one met vermelding van Nommer en tPriJB voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geëerde order aanbevelende J G BIJL voorheen J BREEBAAET Lz Wie zeker zgu iL i Ecbt Elksl CttCao te ontvangen imiaiM uesteld en Ba vele ptuifueuuDgen in don handel gekomen oude deK num des aitvindera Dr MiohaellB vervwu digd op d8 best machines m het wereldbernmd Mabbliuement van Qebr StoU rarck te Keulen lacha Bikel Cacao in vierkanten bussen Deze ITikut Cacao h nut melk gekookt eone aangename gezonde drank veor dagelgk li gebrudi een i 2 theelopels van t poeder voor een kop Ohooolate Als geneeakr cbtige drank bg geval van diarrhee sietflta met water t gebrmkea Verkrijgbaar bij do voornaanata H 1 Apotheksrs en f 1 JO 11 0 90 0 35 Generaalvertegenwöordiger vi 2t Koder lulius Mattenkledt iniiterdam Kalvcrstraai lüJ Zenuw en lllaa jlijders wordt nit overtuiging als een werkelpe hnlp n den nood het boek aaubevolen Na ontvangst van adres per briefkaart orlt d t boekje franco por post toegezonden door plX KPOEL 8 Boekb Zaltboramol GOEDKOOPE UITSTAPJES naar OüSTVÜOIl E aan 7 EK lirecl eiken Zondag en Woensdau niet de iltooinbool lIAASlMirilPH Vertrek van ROTTERDAM West Maaskade V nar voormid Vertrek van OOSÏVOORNE Zondag 3 uur n m en S 30 uur n m Vertrek van OOSTVOOBNE Woensdag r nur n m Duur der reis gemiddeld 2 15 uur Information verstrekt de Directeur A WILTON VAN REEDE Maaskade W z ia Rotterdam Telepboon Interc 1247 IWfTW WWWW mmw iWfivwff uuur eietslt nlgeiiiten eïnbevolen Mei Uricijipioina fcn Ooii Be iou itS PRAEPARATEN VAN Uina l ariM JIC j u icm aU volwanenen gebrek aar eetlust slechlc scll verterlng zenuwliooHplin ter versterking na ïiekte of kraambed koorts en lii c f B ÓÏÏlNA LAROCHE éRRUOIHEUX hM b nd tecen Bloedgebr k Bieekjueht kwalen van Krltlschen ledUjd cn Verknieb r n li cou a 1 90 ei l I SI I f ai nn ïoedMam verslerkend aangenaam vin imonk voor doijelijksch geb 11 d KCl dl aU kinderen zwakken e kllerachtlge gestellen zeer aan te be a ii Al eeneeskrachtle e drank l ij stoornissen Ier spijsverteringsorganen en dtarrhM ook r uièeiiK enkle n kl l u rn p r 1 Kg 1 70 Kgr 0 00 a X Kgr 0 60 Cbemlsch Moll GllSlrCiil Speciaal voor Kindervoeding ia bussen 4 M Kgr O QO zuivere JTiCIIVaUIIVd jj Kgi 0 60 H Kgr ƒ 0 36 A 4Vi a 5 YQf +4An Het mokeneenerhaire Cigarette is voldoende ter beslrij 5i nrn l V l a VHCII dmg van de lievigate aanvallen van Asthma etc In Joosje a j Ö 80 u U tó Tnmnr lrtAa RnnhrttlC fruit PUROATIEP tegen Verstopping AamlamarinUC PU nUUIla b ien Mlgraine Congestleaetc vmralo kalslaJians nu n 1 Tamarinde Bonbons n KRAEPEI IEN liOI M Lelanijnike dienden het luml begeerl ijk en ili smaak aangenaam i Pnj per dook e O BO en ƒ 0 60 Colmiolr DgC ilIfaC iBemMn erkend 1 het BESTE huismiddel Oairni aK l aSUIICa j Hoest verkoudheid en Keelp n het is een slljmoplossend en verzachtend middel bU uitnemendheid uitklunend ii □ fle chjcs verknicimr rriji ƒ 0 20 per Hescl ije rv r l vm KRAEPEIIEN HOU te SSTz VJ meca riijtiihft ey en ItfitpUim Het groote aantal zenuwkwalen TKn e iii hoofd iij 11 af tot d voorafgaande ken toe keu en van apopl xt b neii beroerte toe trotaeerei Dog HtpedH a 1n miittleluu door de medisolie wetetiBi hap unxewAiid Berat ft4ti den nieuwen tUd komt j j 1 u i 1 i jj jpji eenvoiiiiffiten weg nftmelijk langs ile huid B hontlerde proehieinlnEen tfauiB ovei dn Koheelew unxei de 4f r toe dat itj iloor het gebmik UAkfn van den eenvoacUffiten vegi nftmelijk langs de huid eene phyiiiilofrUchp ontilekking eedaan hepft die na hontlerde proehiemlnEen tfauiB ovei dn Koheele wereld verbreid en teTMrlJl alj in weten8cha inelljke kringen ae hoogate beUngateiling wekt tevesa ene KRAEPEUEN HOLM Hofleveranciers ZEIST ÉiUiIéJ phyiiiilofriachp erbretd la en Munij t wwvumi n nldaad btijkt te xlju voor da aas s nawKwtlan lijdende roenaoiiheld Üese geneeawijie la nttgevonai n door oen geweKcn Offlaler VMi Qesondheit Dr Eomon Weisamai n te TiUhofen n bemat 0 1 d nil diivindiMg ujigpilaao In eene bO Jarlgu praktijk Itoor wanHrhlnir vnn het haafti eumnnl Itfr lnir WMfilfiiiliinrloegraehlktpxtoircniloor debnldanmlddrllljlt K n h i attw K nit l lafdci t 1 ld Met dexe gnnentiwijze werden weikelljk eohltterende raaoltatan vtrkncen n BiJ maakte lüo epi njigang dat van eeu door den nitvindpr geecbreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bare voorkoming en flBneiIng n nneB kOTt n tijd r dM d Vle dmk verar iienon la Dit boekje bevat niet allem vor bet grouts pnbn k vnrfttiaiibare vnrklaringen onitmut het wet n dei ninuwere therapie en dê daarmede tnlfi 11 u tTihniiiK gevnlliMi vurkrpgeii ultwmking muur ook vindt men daarin wetenerhapneiijke ver h intl hrif oii Uit de llaeho blniU ii dieaftti dexi g tiri swijKc ewijd zijn aoomede ar ohrirt van i ti vitii uU ohuft u vau hooggetiloatate geDDenknndig ii niider wolke r Maniere med dr profasio dl iit ftl u jk t Pa jl rufl ftougemgnt 10 Sttungre v ¥ mud dr pratll esrend peneiinenr Ban het Vrank iiinir n tjr c t d Charenfon Sanitattratli Dr Conn te SU un Gmismann mad dr srrond artt ttiohllngee O F F irPiti8r cc oe f dr dir oi ur van het hoipilaal te Agi OBH lmr tli Or Soh3rin Isiatael flutsnfela Qad f n O iDPi mr gonaa lieur jlrt t ur dar galwaeB thhr ipculiirho Inrichting voor innuwliltara ta Parij r s Hni Kit 3 1 GanBul von AicheahaCi mod dr ta Corfu Dr SntliiDli arrend artt da Zlrknlti Okei I D rt lic if nfd dr tf Witnen Dr C Bongavel Ie La Farrlira Enre lidvaa dan Conitll Central d hygiini fl e Sint in Fr nkrlk eu vele anderen Axn nilpn wi r itrniiwKeHt Htfcr of mMider nnngednsii Is of rngicnftKmd r iiiii it li11ii ieid IIJ Wüarvau dekenteeken ii zijn onron che hoofdBljn inirratne iMjhele hoof 111 iDorandrj g roa i urlkki ll a kaid ge aagiihe d ilapBloashald tlohamstljke onruit en onbctiQuelllka te Ia n vPider alle ii k n die door beroerte getroffen weiden annog tijden aan de gevolgen daarvan ioohIn vBrlam nlnrten oitvermoien tot spreken i are tongval iraBienjk illkkan ttlfftialtl dar prwnctitan met vnertEiirende pin plu iinuUI r iwakte vertwakking an gatieugeo enx en liJ ale let ilx onder gpneeakundlge bfhiindKling gt we il ijn maar door de bekende middelen ala onthouilnigHpnen kondwaterkanr wrijven eleitrlHt erpn atoomlool of zeebaden geen genezing of lealglug hunner kwaal gevonden bebSi n n ten elotte eij die vii wa i vo l n TO r beroerte en daartoe reden hebbeo wegeni verachtuKelen ala zoh aanhoudenil angttig vaettMi vardoovlng la hal haafdi hoofdpijn aiet daliallgMid ItikherInBSn an nerker worden voor do oogen drukkende plJn onder het vtarhBofd aelilng In e ooran hal voa ea an kriebe lng la en hel tiapsn van handen an voeten aan at dein drie oatMorlln ▼ nnwlljilcrs ala ook aan enga melijes lijdende aan bltskiitohl en kraohtelooahald Ok an geaoiida lOlft aan Jongt aarionen dio veel met het hoofd werknn en geeetelljke reaotie villen voorkomni wordt dringend aangeraden Eloh het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aaBvraf kaatalOBa ea ffanea vor ouden wordt door AniKttTdAna door M CLBBAIV Co Heiligeweg 48 Botf rdan FR vnn HAVTKK KOLFF Anotliektt Korte Hooflteu 1 Vtrenht I OHRV A POHTOV Ondegradit b d Oaardbnag V m Up de longate liTgienniBi h medieiuule tentoonatellIng ib de I r WclBiiaaM Mh wUh uor da Meduch JnrfJ Met de aEUveran Kedallle b kv B J VAN TELLINGEN E OOSTENRIJK J VERGEER H E VAN DER ROER Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandache uitgave t an De hoofdtekst van dit haUmaande TouRisr Igksche tijdschrift bestaat uit de BeHchrijvlng eener SeiHomdeAorde die de Heer E T Feenstra Ki iPER in opdracht der Vennootschap maakt Elk nnramer is rijk geïllustreerd naar algen photographiHche opna Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 30 Jniiichtkanrteti ite hem aan eigen of een ander door hem op te geven adrei door onze reizigers worden toegezonden Vour de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arable Perzië Voor en Achter Indië Birma Malacca enz Prijs per jaargang 7 80 t nrf de Ansiehlkaarten De inteekening is te allen t de opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tydo geleverd Bureau De Wereld Tourlst Haarlem Thiinj B Wandirbftlita in do geheole wereld bekend on geroemd OnovertroffoQ middel tageu alle Borst tour lever I Haafzlekten eni Inwendig I zoowel alB ook uitwendig in bijna iille ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden PrUs per fl eo t 1 per post f I IS TUinj i Weadefialf bezit een alsnog ongelceuÜe geneeskraobt en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke an gevaarvolle operatie gebeel OTerbodig Met deze zalf word een U jftar oud voor onKeneesUfk refaondeil beengezwel en onlanite een bijna S3 Jaar kankeriyden g enezen Brengt genezing en rerzachting der pynen bij wouden ontstekingen enz Tan allerlei aard Prys por pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotbekor BEWRI SANDER8 Eokin 8 Amsterdam Waar geendepAt ii beetelle men direct aan die SehntMnapothidte dei A TUIERRY in Pregrada bel Sohttuih OMterreieh Oelieve proapeetai te ontbieden bjj het Centraal DepOt Sander Rokin 8 Aauterdam I I lil Telophoonnet Goiida Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binpen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Eflks Intercommnnaalbnrean Op 1 Jnli 1903 142 verkregen aanslnitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTEK DE VI8CH MAEKT Druk van A BRINKMAN Zn öouda Dit JSo bestaat uit Twee Bladen ERRSTE BLAD KE KISGIi VI G BURÖËMEESTEK en WETHOUDERS van Gouda Brengen ter algemeene kennis dat gedrukte exemplaren der Itonic eu Wonlugcerordentng voor de g meente Gouda ter secretarie der genieento verkrygbaar zjn tegen betaling van 1 0 40 per stuk Gouda den 4 Juli 1903 Burgemeester en Wethouders voornoemd E h MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlandscli Uverzicbl Het levendig debat in de Franscho Kamer over de vier directe belastingen is vooralgegaan door de validatie van den lierkozen afgevaardigde den nationalist Syveton en dat terwyi Jaurès den voorzitterszetel bezette De leider der linkerzfide heett dus al bittor weinig satisfactie van zijn pogingen om eens voorgoed den niitionaliston te willen beletten de Dreylusalfaire als agitatie middel te gebruiken Syveton die znlks gedaan had hjj zijn eerste verkiezing zit nu toch weder op zijn oude plaats en alles is gebleven zooals het te voren was Er komt vooralsnog geen revisie van t vonnis te Rennes noch enquête zooals Dreylus een moment nit zgn alzondering weder te voorschijn tredend den minister van Oorlog vroeg De beraadslaging die nu volgde leidde tot de goedkeuring der vier eerste artikelen van ontwerp der vier door Ronvier voorgestelde belastingen en de Kamer bewilligde daarmede tevens het uitstel van behandeling van het ontwerp op een inkomstenbelasting door Bouvier volgens eigen verklaring alleen ingediend tot naleving van aangename verplichtingen Zijn verwjjt aan de oppositie gedaan van een staatkunde te volgen die een daling van den rente standaard bewerkte behelsde evenwel tegelijkertijd een erkenning dat die daling een onloochenbaar leit was en zooals voor eenigen tijd een bekend Eransch financier in een interview aan de New York Herald verklaarde znlks is te wijten aan de verplaatsing van t groot kapitaal in Frankrijk De uitdrijving der congregatiën beeft bj FEUiLLElOlX DISCRETIE Nooit gevoelde ik mij zoo prettig in je woning als op dien triestigen reKenachtigen October avond zeide een heldere meïsjestem Hae akeliger de stormwind ora het balkon giert en de regen tegen de vensterschijven klettert hoe gezelliger mij dit vertrek voorkomt De spreekster vleide zich in den armstoel neer en staarde met genoegen in den gloed van het haardvuur dat een aangenaam licht om zich verspreidde Het verheugt mij Angelika dat het je ten mijnent 200 goed bevalt het is waarlyk geen klein offer dat ik met mijn invitatie van je vergde Intusschen heb je het mij niet te vergeefs gebracht je aanwezigheid heeft reeds grootendeels de zwaarmoedigheid bedwongen welke mij den geheelen dag beheerschte yArme Eleonora dacht Angelika vol deel nemingWij bevinden ons in de zoal der gravin Kleonora Slemakjold bijgenaamd nAt sctioone Zweedsche En haar persoon beantwoordde volkomen aan den roep die van haar uitgisg Men 20a moeilijk een groot deel der bezittende klasse wrevel gewekt Zij eischte haar in Frankrijk zelf belegde gelden op evenals de congregation zelf deden en t gevolg liet zich niet wachten Haar waar burgers wantrouwen toonen in de soliditeit van den Staat wordt het buitenlandsch krediet van dien Staat zelf geschokt Maar onvergeeflijk bljjft het dat mannen als Coppée en consorten de bevolking den raad gaven haar gelden nit de spaarbanken terug te nemen teneinde door het geschokte vertrouwen in s lands financieelen toestand de regeering te pressen tot het opgeven van haar anticlericale politiek Het officieele programma dor feestelijke ontvangst van president Loubet te Dover is thans te Londen gepubliceerd De kruiser Guichera vertrekt Maandag a s om 10 uur van Boulogne geconvoyeerd door twee torpedovernielers en zal te 1 uur ongeveer in t gezicht der Engelscbo haven aankomen terwijl een flottille van torpedo vernielers uit Sheerness hem tegemoet stoomt om hem te convoyeeren tot hij zal zijn ten anker gekomen De schepen in de haven van Dover zullen alle gepavoiseerd zjjn en de Guichen met 21 schoten salueeren Hun bemanningen zullen hoera s aanheffen by haar voorbijvaren Het saluut zal door de Guichen beantwoord worden na de ankering wanneer zy het saluut van do forten ontvangt Vervolgens recepieert Loubet aan boord de autoriteiten die hem komen begroeten en wordt vervolgens aan wal verwelkomd Met den hertog van Connanght rjjdt hij daarna naar t station De schepen in de haven hljjven tot des avonds hun vlaggenversiering behouden om biJ de invallende duisternis te illumineeren Het kartel van de anti socialistische partijen in Duitschland begint reeds uiteen te spatten Met name komt er in den boezem van de nationaalliberalen een steeds sterkere de zoogenaamd jong liberale strooming naar links De Badensche jong liberalen hebben een verklaring uitgevaardigd waarin ziJ nadruk leggen op de noodzakelijkheid om scherper tegen het centrum te velde te trekken en het liberalisme in de taktiek van de party duidelijker op den voorgrond te laten komen Strijd langs de geheole linie tegen de reactie en in de eerste plaats tegen het centrum zeggen zij Geen gemeenschap met de reactie meer Deze opvatting bestaat overal in den lande en zal door de oprichting van jong een meer volmaakt beeld van edele vrouwelijke schoonheid kunnen vinden dan deze vrouw die nu dweepend in de heldere vlam staarde Er lag een zoo aantrekkelijke harmonie in de slanke trotsche figuur in hare van geest tintelende oogen in elke beweging dat ieder zijns ondanks den blik vol bewondering op haar moest laten rusten Vaak had men de gravin met een kunstwerk vergeleken dat onbereikbaar voor het verlangen en de hartstochten van andere raenschen eenzaam op fiere hoogte prijkte in en door zich zelve bevredigd Niemand had ooit een warmere straal in de amandelvormig gesneden blauwe oogen waargenomen dan men vaa den beginne at da irin had gadegeslagen niemand ooit meer de fijne nuanceerinff der wangen voordeeliger zien uitkomen Kouden afgemeten was de klank harer zilveren stem en eentoonig bare kleeding geheel hare omgeving echter veiried verkwisiing in den uitgebreidsten zin des woords In den salon waarin wij ons bevind n verried hoegenaamd niets de kleine lieihebberijen van voorname vrouwen daar was geen sierlijke schrijftafel met kostbare snuisterijen geen papagaai die den naam van zijne meesteres krijschte geen dartel leeuwhondje dat zich angstig in de hoeken der sofa schuilhield Purperrood fluweelen voorhaogels bedekten de deuren en drie hooge vensters waarvan een tot het balkon den toegang verleende en alles wat van de schaven nog zichtbaar sch en was dicht met kanten weefsels omhangen Een zilvergrgs tapijt uit Smiraa een geschrok van den Souve liberale vereonigingen nog meer bevorderd worden Ook in Saksen valt een dergelijke beweging onder do liberalen waar te nemen De Dresdensche nationaalliberale rijksvereeniging heeft eergisteren de volgende motie aangenomen De vereeniging is overtuigd dat de nationaal liberale partij in Saksen met het oog op de aanstaande verkiezingen voor den Landdag onverwijld zoo beslist mogeiyk een agitatie moet beginnen gestadig voor de liberale beginselen met name tegenoverjdejconaervatieven met allennadruk moet opkomen en met alle middelen naar een wijziging van het kiesrecht voor den Landdag moet streven Zjj acht het verder dringend noodzakelgk dat voor de Saksische Eijksdag verkiozingon een krachtiger organisatie van de nationaal liberalen tot stand komt De Oo stenri ksohe ministor president Von Körber is gistermiddag van één uur tot halfdrie lijj den Keizer op audiëntie geweest Von Kórber heeft daarbij tegenover den Keizer nogmaals uitvoerig de redenen uiteengezet welke het ministerie er toe hadden gebracht zijn ontslag aan te tóeden Na de amlit ntii hooft de minister president Mn wrtegonwoordigera der pers medegodeeliL dat de Keizer e ft ijn beslissing naJ rhad voorbehouden en dat ook het aftreden vaii Rezek nog volstrekt niet definitief beslist was Het bericht in de Nene Froie PreEse luidende dat de Keizer do ontslag aanvrage zou hebben afgewezen was onjuist althan voorbarig Na Von Korher werd nog geen andere bekende politieke persoonlijkheid door den monarch ontvangen Do nieuwe ban van Kroatiö zal heden Zaterdag in handen van keizer Frans Jozef den eed afleggen Naar gemeld wordt heeft de Servische regeering nog verschillende flnancieele vraagstukken te regelen in verband met het optreden der nieuwe dynastie Allereerst wil men de civiele lijst des Konings verhoogen en jaargelden toestaan aan den oudsten tak der familie Karageorgewitch De regeering wil deze dingen echter liever door de nieuwe Kamer laten afdoen daar de tegenwoordige gekozen is onder de regeering van het huis Obrenowitch en eene andere dan de thans van kracht zjjnde Grondwet Dat wordt ook verkléard in het besluit waarbij Ie Parlementszitting verdaagd en de nieuw te kiezen rein aan wijlen haar echtgenoot bedekte den gehgelen vloer zoodat de lichte stap der gravin ternauwernood hoorbaar was Voor het bal kon venster had de tuinman een uitstekende bloemgarneering aangebracht amandel en oranjeboomen waarin zich bloeiende myrten en oleanders kwistig dooreenstrengelden vormden een geurend prieel boven een laag purperen rustbed dat de gravin in hare dolce far niente uren gaarne bezigde om zich geheel aan hare zoete droomerijen over te geven Eenige platen in olieverf de trots van den overleden graaf hingen aan de zilvergrijs bekleede muren en met dezen in schoonheid wedijverend het meesterlijk uitgevoerd portret van gravin Eleonora in bruidsgewaad Dezen avond had men het licht van den kroonluchter versmaad en slechts de purperroode lamp boven het bloeraprieél in vereeniging met het vroolijk knetterend haardvuur verspreide een aangenaam en geze lig schemerlicht De eenige vrouwelijke ziel vcor wie de gravin een ware vriendschappelijke genegenheid koesterde was Angelika von Alten en een geheime band kluisterde Eleonora aan het beeldschoone meisje op wier teere vormen nog het waas der kindsheid ruste Op nauwelijks achttienjarigen letttijd werd zij door een zwerm aanbidders omgeven zonder echter tot dusver eenige notitie daarvan te nemen zoodat zich langzamerhand het gerucht verspreidde dat der jonge barones reeds in het geheim haar hart had verpand Tot Angelika s onuitputtelijke vroolijkheid nam de schoone Zweedsche gaarne hare foerlucht wanneer het haar in do schitterende zalen van haar h tel al te eenzaam werd Kamer togen September opgeroepen worclt De tegenwoordige Kamer is nog niet ontbonden maar houdt eerst op te bestaan door het optreden der nieuwe De officieuze Srpska Zaatave zegt dat de tegenwoordige vergadering alleen werd bjeengeroepen om de handelingen der voorloopigo regeering goed te kenren en den Koning te verkiezen zoodat hare taak thans is afgeloopen Kon verlenging barer debatten zou slechts tot moeilijkheden leiden heeft Koning Peter de ministers en de afgevaardigden die Belgrado nog niet verlaten hadden aan een feestmaald vereenigd ten einde hen gunstig voor zich te stemmen En ook om andere redenen krijgt raen van den nieuwen Koning geen gunstigen indruk HiJ heeft om eens iats te noemen 20 000 frc aan de wednwe van den kolonel Naumowitch die door zjjn eigen verraad ia omgekomen gegeven en aan het 6e regiment dat den sluipmooid begaan heeft zijn naam geschonken nadat de Koning van Eoemenië voor de eer om verder tituli ji kolonel dier aldeeling te wezen bedankt had Aan de meeste officieren die aan het complot hebben deelgenomen heeft de Koning voorts gouden horloges cadeau gegeven die kij in Geneve besteld Iiil4 In Griekenland is een rainisterieele crisis voorgekomen het ministerie Delyanois ia afgetreden en heeft plaats gemaakt voor het kabinet J heotokis Dezo wjziging kan wellicht van belang zijn omdat het aftreden van het kabinet Delyannis het krentenmonopolie op losse schroeven plaats Tegen dat monopolie hadden Engeland Nederland Duitschland en Italië geprotesteerd hjj den minister van buitenlandscbe zaken Skuse op grond dat zy er een schending van de hahdel6vei dragen in zagen In de Kamer bad minister Skuse dit medegedeeld doch er tevens bijgevoegd dat hij in die meening der gezanten niet deelde Kort daarop bleef het ministerie Dejyannis in de minderheid bjj oen stemming over een motie van vertrouwen En hot gevolg was dat zijn ministerie moest aftreden Het ministerle Delyannis had geen gelukkige hand Niets van wat het ondernam kon het ton einde brengen zelfs de begrooting voor 1903 is niet aangenomen hoewel het Parlement zes maanden achtereen bijeen is De wijzigingen die het ministerie bracht in het plaatselijk bestuur gaven tot ontevredenheid aanleiding omdat de plaatselijke belangen er door geschaad werden In militaire zaken toonde het een bedenkelijke zwakte wik wenschte Eleonora je piedachten een andere wending te kunnen geven begon het jonge meisje opnieuw toen de gravin voortging zwijgend in de vonkenzee te staren Wil je mij met zeggen wat je kwelt i De gravin schudde ontkennend het blonde hoofd Mij kwellen slechts mijn eigen luimen vroeger was mij dit geheel vreemd Mij werd nooit een dag te lang nimmer ging een uur te vluchtig voorbij deze voortdurende tevredenheid had iets onverklaarbaar weldadigs voor mij Niet aldus Eleonora zeg liever voor het geluk van een te snel vervlogen uur neemt men gaarne een langzaam vcrioopende dag in ruil Wie kan eeuwig de zon beminnen en haar schijn verdragen De donkere nachten verhoogen haar glans terwijl ze haar verdringen Je spreek in raadsel I Zulke overpeinzingen liggen niet in mijn aard en ik gevoel ook niet de minste lust ze op mijn leven van toep iS8ing te brengen Laat ons dan van dezen en i enen praten Er zal toch wel een onderwerp te vinden zijn dat der koude Zweediche eenige belangstelling inboezemt ffWat dunkt je Eleonora wanneer je mij vanje jeugd verhaaldet van je ouderlijk huis je naastebetrekkingen O voorzeker ware dit een goedbesluit voor dezen avond Wordt vervp d